Goudsche Courant, dinsdag 2 juli 1940

t DE DAMT 2 JULI 1940 No 497 STROOMLIJN UW figuur Een boek oan Sylvia van Hollywood ff Krokodillenleer Af Visschenhmd Van alles wordt daar tegenwoordig van gemaakt toquette korte aijei hoedjes handschoenen schoenen zelfs blouses Er kan niet anders gezegd worden dan dat het ensemble dat het jonge meisje op de foto draagt alleraardigst is En zou het soms koelbloedig maken zoa n visschenhmd Met menschen omgaan Een kunst die lang niet door iedereen wordt verstaan Sarcasme kan heel aardig zijn maar als het gericht is tegen iemand uit het gezelschap is het pynlijk en hoogst onaangenaam Ook tegenspreken bij iedere gelegenheid zal u geen sympathie van anderen bezorgen Heb ook eeps iets Voor een anderover men kart niet iedereen voorzich laten werken zonder ooit ietsvriendelijks terug te doen al is hetmaar het offer van een gedeelte vanden eigen kostbaren tijd of het luisteren naar de moeilijkheden van an deren Men kan verder met weinig geld reeds zooveel voor anderen doen Een groote fout is ook dat menschen zoo lastig kunnen zijn zelfs voor degenen die het beste met hen voorhebben Tot besluit Als er iets aan de hand IS dat niet prettig is wijt dat dan ook aan uzelf en niet altijd alleen aan anderen V AN tijd tot tijd ontmoet men m zijn leven menseden di zich erover beklagen dat zij heelemaal geen vrienden hebben en ook met weten hoe en waar zij ze moeten vinden Men raadt zulken menschen dan virelmeenend aan lid te worden van de een of andere club of vereenigmg of hun vacantie eens in gezelschap van veel anderen door te brengen wat toch ook zoo moeilijk met IS maar alle goede bedoelingen stuiten Vaak af op tegenwerpingen als Ach ik kan nu eenmaal niet met menschen omgaan Men krijgt dan min of meer het gevoel dat zij eigenlijk niet met anderen willen omgaan en toch is omgang met anderen niet zoo moeilijk Er zijn alleen bepaalde dingen welke men m het oog moet houden Ten eerste moet men ophouden te denken dat men zelf de allerbelaQgrykste persoon op de wereld is En de ideeën van anderen op bescheiden en welmeenende manier naar voren gebracht moeten niet als nonsens ter zijde worden geschoven maar wel degelijk onder de oogen orden ge zien Behalve uw eigen zienswijze op een bepaalde zaak zijn er nog vele andere die minstens even goed zoo met beter zijn Als iemand anders u iets nieuws wil vertellen trek dan niet een gezicht alsof u alles allang weet Zelfs al weet u het inderdaad dan kan een ander nog 1 een anderen kijk op iets hebben en een beetje belangstelling daarvoor is heusch niet zoo kwaad Praat zelf niet te veel en vertel vooral niet van uzelf hoe lofwaardig uw houding IS en hoe perfect u uzelf kunt beheerschen Luister ook eens naar wat anderen te zeggen hebben Als u een afspraak maakt zorg er dan voor op tijd te ijn Op zich laten wachten is niet beleefd ook de tijd van anderen is kostbaar En als uzelf soms wachten moet maak dan niet teveel deining en bedenk dat er voor een ander zoowel als voor uzelf geldige redenen voor te laat komen kunnen zijn Zelf te laat zijn en ruzie maken als een ander met precies op tijd IS kunnen den meest volhardenden vriend of bewonderaar tot beneden het vriespunt doen afkoelen Eisch ook niet dat iedere man of vrouw die n u leert kennen automatisch alle andere interessen en vrienden voor u zal opgeven En tracht niet wraak uit te oefenen door zelf een afspraak te annuleeren of de tegenpartij voorjlè keus te stellen JIJ of een anderf Zoek geen spijkers op laag water en argumenteer niet over allerlei aangelegenheden of ze het waard zijn of niet Maak geen zure opmerkingen over den gang van zaken over het tooneelspel of de muziek als u eens uitgaat wacht eerst af hoe het verdere verloop is Misschien valt het allemaal nog wel mee en als u begint met een verreelde opmerking of het uiten van een kleine ergernis dan bederft u den geheelen avond THEE Een overgooiertje VER het badpakje een wit blous en een wollen overgooiertje en zus IS klaar om mee naar het strand te gaan Als ze uit het water komt en haar droge badpakje aan krijgt IS er dan ook altijd iets wols voor haar bij de hand Men heeft er 100 gram vierdraads wol voor noodig Wol met een zijden draadje er door is ook uitnemend geschikt Men breit met naalden no drie en etn half en ook een haakpen no drie en een halt is gewenscht De volgende steken worden ge bruikt Gerstckorrel d 1 1 steek recht 1 steek avcrecht op den volgenden toer de steken verspringen Voorts voor het schouderstukje een fantasiesteek Ie toer 1 recht 1 averecht ie toer als de eerste 3e toer de steken verspringen 4e toer als de derde en dan weer van voren af aan We zetten 104 steken op en breien 16 toeren in gerstekorrelsteek 17e toer 17 steken gersteKorrel 10 st recht 5 st gerstekorrel 10 st recht verder afwisselend 5 st gerstekorrel 10 st recht tot slot 17 st gerstekorrel 18e toer 17 st gerstekorrel 10 st av 5 st gerstek 10 st av enz steeds gerstek op gerstek en av op recht Deze 2 toeren gedurende 22 cm herbalen Dan op den rechterkant de 07 School meesterij En zeg ik tegen m n twaalfjarigen zoon wat vmd je nu eigenlekhet vervelendste vak op school Handenarbeid is het antwoord zonder een zweem van aarzeling gege Mijn oogen wordtn groot van verwondering Ik herinner mij hoe juist deze knaap altijd knutselde en knoei de met spijkers planken lappen ouden rommel van allerlei soort be paald handig vind ik hem met maar Vfel inventief en constructief Ik steek mijn verbazing nie ondersjoelen ol banken X Waarom Je vond hei altijd zoofyn om te timmeren en te Ibiipnten enik zie je nu en dan nog prutsen ui het ichuurtje O thuis zegt de jongenMaar dat is heel wat anders Daar kun jl raak werken daar hoeft het niet 500 precies Maar op school I Menter heeft een schuif öiaatje om te controlctren of je latjes en plankjes allemaal en overal even dik njn en als t hier of daar een hal ven millimeter verschilt moet je t overmaken t Is een afschuwelgk vak Ga je met plezier naar deKweekschool vraag ik een paar da i gen later aan de zeventienjarige doch ter van mijn buurman Als we maSr geen handwerkqphadden zegt het schaap 7 Maar dat is toch de vrouwelijke sport bij uitnemendheid Ik zie alle tnoeders breien en haken in iedere yerloren minuut Ja leuke dmgeji die ze noodighebben voor haar kinderen Maar zoolets maak je op de Kweekschoolmet Eerst een pannelapje van vyf by vijf centitaeter volkopen onbruikbaar Dan een ijsmuts hoogstens geschikt voor een pop waar niemandva ons meer mee speelt nota benevan rose breikatoen Ëen babyslabbetje van dezelfde specie wie onzerdenkt over bajty s Een waschhandje te kleip voor iedere hand Eenmaaslap AeU gebreid dien we stukknippen eh dan weer heel maken Eentheepotaanvattertje datje werkelykkupt geBrluken Een kleedje met steken v n allerlei soort dat niemandooit op tafel zal leggen Een taschje bestaande uit twee kousenhielen Och t is allemaal wel goed bedoeld t zijn vooroefenmgen ziet u t waschhandje is de inleiding tot de teen van een kous en je leert wel allerlei dingen maken op die manier Maar onpractisch 13 het m hooge mate Ik luister eerbiedig welk verstand heeft een man van dergelyke verheven zaken Maaf t ergste is gaat hetmeisje voort dat het zoo hopeloosprecies moet en zoo ongelooflijk veeltod vraagt Terwijl het resultaat iseen serip voorwerpen waar je mets endan ook heelemaal niets aan hebtOch het zal wel zoo moeten om hetexamen Daarmee eindigt het gesprek De aanstaande onderwijzeres heeft rust gevonden door de aanvaarding van de examendressuur Maar ik die boven alle examens Verheven ben voel my onvoldaan Handenarbeid en handwerken zyn nuttige vakken en ik was immer zoo naïef te meenen dat kinde ren ze beoefenden met groote energie en een bijzondere voorkeur Maar nu vraag Uc my m rren moede af zyn de schoolmeesters bezig ook deze heerlykheden te verrpmken door riel loos en onpractisch gepeuter Aldus schryft de heer C de Schutter m het Ujdschnft Het Kind Blouse vah twee boerenzakqoeken Men furail de tchouiers zoover dicht dat er voldoende loiidte voor eii haU overblijft Mfct in den rug e n tnfcnip en zoomt i eze srnal De sluiting op den rug geschuét mei eert knoop en een lutje Zijkante dich tnoaien op openfng armsgat en voor en ruozJide in het midden rp een hoogte tion pim If cm mef f iogehiMldc ruimt a io rkcn SYLVIA van Hollywood Kan ma ecB betere introductie kcbbca dan vaa HoUjrwtl d tenminste als er sprake is Taapapsel tetnt de slanke Iqn en de scMoniieidsverzorging io t algemeen Sylvia van Holljrwood dan is dè schoonheidsspecialiste van de filmsterren op de lijst harer cliënten komen de namen voor van alle vrouwen die u Hollywood iets beteekenen En deze Sylvia heeft een boek gtschreven Stroomlijn uw figuur Vergeet niet dat ik byna acht en vyftig ben t Behoort tot myn da gelijksthe taak om voor myh figuur te zorgen schreef zy onder haar foto die in het boek is opgenomen Wie zal zoo oprecht voor haar leeftijd uit komen althans als de vyf kruisjes reeds zyn gepasseerd Maar Sylvia mag er zyn en het noemen van haar leeftyd wekt dus alleen nog maar meer bewondering op Ik zou u niet graag het fantastische idee willen bybrengen dat ge alles al leen en lutsluitend met lichaamsoefe ningeA kunt verhelpen zegt zy crgpns m haar boek Het eten ts van even veel belang maar dan het eten op de juiste wyze en met gebruik van uw gezond verstand Wanneer ge zelf kookt neem dan niet van alles en nog wat eefl proefje In elk geval slik niet alles door at ge proeft want anders hebt ge al een maaltyd naar binnen voor ge begint Eet eiken dag op dezelfde uren en prop u niet vol tusschen twee maaltyden in De grootste fout welke sommigen maken is te denken dat ge het heele maal zonder voedsel kunt stellen Ge schrapt uw ontbyt en uw lunch van het ptogramma maar bent dan wel gedwongm uw schade in te halen by het middagmaal Als ge wilt vermage ren en ijfcrkelyk resultaat wenscht te bereiken Vrent u dan in ook voor u IS alcohol uit den booze E t n rauwen appel wat bessen of ander versch fruit als ge u s middags honperig voelt Drink versch sinaasapi sap als ge dorst hebt een koel glas karnemelk IS eveneens uitstekend Drink alleen tu s s c h e n de maaltyden Twee glazen water per dag is meer dan genoeg De rest krygt ge uit uw groenten en versch fruit Laten we eens een goed en verstandig eetprogramma opmaken maar voordat ge met dit dieet begint is het raadzaam een dag of drie achter elkaar fchoofi schip te maken ÏHeH voor ee vermagerittgskmtn Hier IS een dieet van energie opwekkende spyzen die uw lichaam zullen versterken en u de kracht zullen vtrleenen welke ge by uw vermage ringskuur noodig hebt Ontbijt By het opstaan een glas water met het sap van een halven citroen Doe uit het volgende een keuze meloen twee m sneetjes verdeelde sinaasappelen of wat versche bessen met twee Over een wit blousje ol een badpakje volgende toer 2 st samcnbreien 2 st samenbreicn 1 recht 2 st samenbreien 2 st samenbrcien 1 recht enz waarna men 60 st op de naald overhoudt Dan 5 toeren recht dit zijn de ribbels tusschen rokje en schouder stukje Voor het schouderstukje waaraan we dan beginnen breien we 16 naalden in fantasiesteck Dan wordt begonnen met de halsuitsnydmg en de armsgaten als volgt 2 st afkantcn 27 st fantasiesteek 2 st afkantcn 27 st fantasiesteek 2 st afkantcn Op deze laatste 27 st wordt verder gebreid aan den kant van de halsuitsnijding steeds 1 st afkanten totdat er 5 st over zijn waarop men verder breit Als het schouderstukje 12 cm hoog 13 wordt het schoudertje afgekant Het andere schoudertje wordt precies eender gebreid De rug IS precies eender als lict voorpand Als ze allebei klaar zyn worden ze onder t armsgat aan elkaar gezet De armsgaten en de halsuitsnijding voor de steviglieid met een toer vasten ontihaken en de schoudertjes voorzien van drukknoopen Men kan er ook een paar aardige knoopjes bovenop zetten geval IS het aardig er eens kcnni 1 van te nemen Andere wenkt Sylvia beantwoordt ook de vraaj Hoe maken we een magere vrouft j gevulder Dunner die taille zegjl zfj ergens anders weer en zy geeU 1 wenken om zware kuiten en dikke en j kels weg te werken voor vetafzettin 1 gen op de heupen en de onderkin ce l betere lichaamshouding de juiste ni nier van loopcn enz Wat het laatst betreft raadt zy beoeten den parade j pas om uw knieën te versterken ea ge zult er verwonderd ovtr zyn hoèl veerkrachtig uw gang is als ge straa I imt eetlepels room en een wemig bruine suiker zoo nu en dan een zacht gekookt ei Een snede volkorenbrood geroosterd of een dag oud dun geboterd met een wemig honing Een klein glas afgeroomde melk koffie of thee zonder suiker Om elf uur Een glas sinaasappel of tomatensap of een heele versche tomaat geen zout Lunch Seldery eet de bladeren ook op Een kop groenten kippen of dunne linzensoep Als salade waterkers andyvie sla of een mengsel van deze groenten Voeg gehakte peterselie by uw salade Uien zyn ook zeer goed Maak uw sa lade aan met citroensap Verder gekookt gedroogd of versch fruit caramelsaus of een stukje cake voor dessert Koffie of thee zonder suiker m Als uw gewicht byzonder groot is zou het goed eyn als f e tenminste drie keer per week een vloeibare lunch gebruikte versch fruit en groenten sappen dunne soep en een glas afge roomde melk Drink niet te veel water Later op den middag Een rauwe appel een handvol ro7ynen twee rauwe wortelen of een glas sinaasappelsap Warme maaltijd Seldery Vleeschnat van rundvleesch scha penvleesch of kip of tomatenbouiUon Salade zooals voor de lunch is opge geven Vergeet nifi dat Ik bijna acht e vijftig bert En dan nog iets belangrijks Slaap tenminste negen uur Sommvl ge meisjes hebben wel tien uur noodig Maak er een regel van tenmmste dri avonden per week om negen uur naa bed te gaan Zeg me niet dat het onmogelyk is uw pleziertjes voor eèi poosje op te geven Beter dat ge nu kalm houdt dan dat ge later wa hopig moet zyn Het boek is voor ons land bewerk door mevr J H Lanson Hendrik Het IS uitgegev en m de Pyramidereekf 1 v ndefirmaA G Schoonderbeek Lé ren Doe uit het volgende een keuze ge braden lever gebraden zwezerik een schapiencotelet of een dubbele lams cotelet twee dunne sneetjes roastbeef biefstuk Zoo nu en dan gebraden rundof lamsvleesch Doe uit het volgende twee keuzen raapstelen gekookte tomaten zomerbiet wortclLn pnnstiseboonen asperges Een knappend gebakken on geschilde aardappel Eet vooral de schil op en doe dat eerst Dessert alles wat voor de lunch is opgegeven fruit salade een halve grape fruit meloen of rystpudding maar het laatste niet te vaak Koffie of thee zonder suiker VX or het naar bed gaan Een glas grape fruitsap versch Alles by elkaar een vrij kostbaar dieet zal men zeggen maar m ieder van eigen bodem Verschillende in het wild groeiende planten zyn uitstekend geschikt om thee van te trekken Het smakelykst is het indien men dit van versche kruiden doet doch het kan ook van gedroogde bladeren Versche kruiden die men wil drogen moeten vooral niet in t en warmen oven worden gelegd noch aan de zon worden blootgesteld Het droogproces moet langzaam geschieden bv in de schaduw Hierdoor wordt voorkomen dat de geurige stoffen verloren gaan Bladeren van 1 ramen en frambozen zwarte bessen aardbeien en vlier waaraan een weinig citroenkruid of Lieve vrouwenbt stroo kan worden toege voegd leveren een werkelyk smakchjke thee evenals rozobotttls waarvan ook een heerlyke marmelade kan worden gemaakt Heeft men n tuin dan doet men verstandig er verschillend plantrn m te plaatsen die m eventueel gebrek aan thee kun ner voorzien o a kamillen met hu4 dikke gele met witte bloemblaadji omkranste bolletjes voorts Duizend blad pepermunt en thym Peperraunf en Lieve vrouwebedstroo bebben gaar ne vochtigen grond en schaduwrijkd plekjes Citroenkruid verliest zyn geurj wanneer de planten ouder worden daarom is stekken aan te bevelen Me kan de bladeren niet alleen als toevoeg sel aan thee gebruiken doch tevens c vlceschgerechten soepen enz te kniil den Thym is bekend om zyn mooia paarse kleur het groeit op zonnig plaatsen o a m rotstumen treft me het aan De volgende kruidenmengsels kunne worden aanbevolen Ie Twee deelen aardbeibladeren twee doelen braambladcren en een de hoe fblad 2e Golyke deelen braam frambo zen en boschbessenbladeren 3e Een deel frambozen twee deele aardbei en een deel bo e1ibessenbla ren 4e Half frambozen en halt aardb bladeren êf