Goudsche Courant, woensdag 3 juli 1940

TWEEDE BLAD WOENSDAG 3 JULI 1940 EUsselstyn commissarissen 5 Als banierdrager werd gekozen de upgaai van aoonnemepten en j J Arcn te terwyl de heer W STADSNIEUWS De heer Leo Sanders legt ziin taak neer ACHT BN VUrnO JAAM DE nUlIJWR HüLT nu DE FIRMA VAN VBEOMINOEN De heer Leo Swdere heeft zyn plaaU achter de toonbank in bet tabak baken ligarenmagazun van de firma D G van Vreumingen verlaten Acht én vtjftig jaar i hu er de vertrouwde figuur geweest en hy was aU het ware samengegroeid met de zaak met de tabak de sigaren met de snuif en met de familie Van Vreumingen voor welke hü een trouw en goed vriend was geworden Dat wai hü ook van de klanten die hem dat indertijd bü zün vüftigjarig jubileum op 3 Juli 1932 op wel zeer hartelijke wüze hebben doen blijken Men kende den winkel btjn niet zonder den heer Sanders die r een menschenleeftüd stond en die voor allen immer de goede opgewekte hulp was die hun smaak en hun verlangens kende en die precies wist wat men wenschte Thans op 70 jarigen leeftijd heeft heeft hij den tijd gekomen geacht van ïijii welverdiende rust te gaan genieten In een mtiem samenzUn in den familiekring hebben de firmanten en de famihe Van Vreumingen den heer Sanders daarbij de beste wenschen voor gelukkige jaren medegegeven en hem op hartelyke wüze warme waardeering getoond voor de toewijding die deze figuur steeds voor de zaak en de familie Van Vreumingen had Aanvragren om ver gunning voor benzine VOOR PERSONENVERVOER TER INSPECTIE DEN HAAG VOOR GOEDERENVERVOER TER INSPECTIE ROTTERDAM Ter inspectie s Gravenhage wordenuitsluitend behandeld de aanvragenom vergunningen voor de benzmed istributie betreffende personenvervoer voor houders van motorrijtuigeivgevestigd I bi inen de provincie ZüidHolland y Aanvragen betreffen edOTenvervoer moeten worden Ingediend by den Ryksinspecteuj i an het verkeer ter standpIa JS tterdam tudelijk Willem uytewechstraat S TO Rotterdam e inspectie Rotterdam omvat de districten der Kamers van Koophandel Delft Dordrecht Leiden Gouda sGravcnhage Rotterdam en Vlaardmgen districten der bevrachtingscommissies Rotterdam Dordrecht en eiden Aanvragen moeten worden ingediend met pcbruikmaking van de daartoe bestemde formulieren Deze zijn kosteloos verkrijgbaar aan de distributiekantoren benevens aan het bureau der Ryksverkeersmspectie La an Copes van Cattenburch 7 s Gravenhage Indien op een aanvrage atwyzend is beschikt kan binnen 14 dagen na dagteekcning van de beschikking schrifteHjk beroep worden ingesteld bij den secretaris generaal van het departement v an Waterstaat Behandeling van het beroep vindt plaats nadat bij genoemd departement bericht is binnengekomen dat een bedrag van twee gulden en vijftig cent f 2 50 is bijgeschreven op postrekening no 166620 ten name van de afdeeling kabinet en secretarie van het departement van Waterstaat onder vermelding beroep in zake vergunning personenvervoer Verzoeken om nadere inlichtingen omtrent reeds ingediende of behandel de aanvragen behooren schriftelijk te worden ingediend bij deji Rijksinspecteur van het Verkeer ondè vermelding van naam en adres van den aanvrager provinciaal nummer van het betreffende motorytuig benevens datum van indiening der aanvrage JEUGDltERBERG GEOPEND De Goudsche Jeugdherberg De Waterhaan te ReeuwöV is gewoon geepend f Abonnementen en Advertentiën De Goudidie Coarant wordt eiken avond b j vele duizenden abonné s bezorgd in GOUDA i Al i Be Alphen a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenivoude Bodegraven Boskoop Dnebrugge ouderak Haastrecht Rekenrp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d Ussel Ouderkerk a d Ussel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwük Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week ƒ 0 75 per maand of 2 2 $ per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles by vooruitbetaling ADVERTENTXEPftiJS 1 5 gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer f 0 20 INGEZONDEN MEDEDEEUNJGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels f 1 25 elke regel meer t f 0 40 By overeenkomst geredui ceerde pryzen volgens speciaal tarief aévertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij de plaatseiyke agen ten KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels ƒ 0 25 elke regel meer 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend by vooruitbetaling Inzending tot Vrydagmiddag 2 uur L Rechtbank te Rotterdam BEDRAG VAN ƒ 26 VERDWENEN Een incasseerder te Gouda Jic in dienst was van de N V Haco en de N V Regentes moest gisteren voor de rechtbank te Rotterdam wegens verduistering van geïncasseerde gelden terecht staan Verdachte zeide dat het geld ongeveer ƒ 260 in een portefeuille had gezeten welke hy in e n café had verloren Uit de verhooren kwam vast te staan dat verdachte van kennissen geld had geleend om premies uit te betalen Volgens een hoofdcontroleur van de Haco kan dit nooit noodig zyn geweest omdat een incasseerder die uitbetalingen moet doen automatisch de beschikking over het daarvoor noodige geld krygt By het vooronderzoek zyn verklaringen afgelegd volgens welke verdachte het geld in cafe s zou hebben verteerd De officiw eischte zes maanden gevangenisstraf Uitspraaik over twee weken Uit vroeger t den DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit het verslag van de Nederlandsche RynspoorwegMaatschappy Op hare aanvrage om concessie voor den aanleg en de exploitatie van eenen spoorweg van Ck uda iiaar s Hage en Scheveningen kreeg de directie by schryven van 26 Jan tl van den minister van binnenl zaken ten antwoord dat de plannen welke er aanhangig waren over een spoonyegverbinding van s Hage en Schevl ningen met Utrecht en eene verlenging dier lyn oostwaarts van Utrechtj in verband met den aanleg eener haven te Sche veningen hem noopten om de door de maatsch aangevraagde concessie nog in overweging te houden Zy achtte zich naar aanleiding van dien verpligt by Echryven van 30 Jan d a v de verklaring af te leggen dat de hier aangekondigde concessie de maatsch niet zou kunnen terug brengen van haat voornemen om behalve de aansluiting te Rotterdam eene meer regtstreeksche verbinding van s Gra venhage met Utrecht tot stand te brengen zoodra dit haar werd vergunde Zy bevestigde deze verklaring onder aanbod van de noodige waar borgen by haar schryven van 19 Mei jl aan den mm toen het bekend was geworden dat de hh Swaan en Van Heijningen de concessie hadden verkregen waarop door den min werd gedoeld en uitte daarby den wensch dat de nadere overwegingen welke de min zich over de Ujn Otiuda s Hage Scheveningen had voprbehbuden nu ook tot de uitkomst mogten leiden dat aan de maatschappy werd vergund dezen weg aan te leggen en in exploitatie te brengen onder gelyke voorwaard wat Rotterdam betreft als de min voor de concessie Harmeien Breukelen biliyk zou bUjven achten In antwoord gaf de min haar by mis i sive van 12 Juny jl te kennen det de min zyne beslissing daaromtrent nog moest aanhouden 50 JAAR GELEDEN Op de jaariyksche Algemeene Vergad ring gehouden door de Gymnastiek vereeniging Excelsior alhier werden de iwee aftredende bestuursleden en de heeren R Triezenberg Dz en A Jonker Cz die met het Bestuur de commissie van Ballotage uitmaken herkozen Het Bestuur biyft dus als volgt J G C Kamphuizen pres J Engelbrecht secr C J Verschoor penningm W Wernink en J A C J jAn nl Sd Werninl djunct banierdrager blyft Het aantal werkende leden is met 1 Juli met vier vermeerderd zoodat de vereeniging nu 30 leden telt 25 JAAR GELEDEN Mevrouw Le Fèvre de Montigny vierde onder groote belangstelling haar 75ste verjaardag Talrijke Haastrechtsche vereenigingcn gavenV ele blyken van belangstellingi en zonden bloemstukkon als uitingen van waardecring voor wat mevrouw Le Fèvre de Montigny steeds voor hen deed Noodkeering in de Gouwe VOORSTELLEN IN STATENVERGADERING AANGENOMEN Inleen korte zitting van Proyjpciale Staten van Zuid Hol and z ijn hedenochtend verschillende voorstellen z h St aangenomen o a dat betredende het maken van een noodkeering m de Ck uwe nabij de Rabatbrug en overdracht in beheei van de KroWme Gouwe aan de gemeente Gouda dat tot wyziging van het tertiair wegenpian waarby in dit plan worden opgenomen de verbindi qgen Delfgauw Oude Leede Berkel via den Rodennjschenweg ei Delfgauw Oude Lecde Doenkade en het gedeelte van den Leidschevaarlweg tusschen den Vogelenzangschenweg en de Margrieten laan dat tot wyziging van de reditspositie van het provintiaal personeel le in zake het gelyktijdig genot van burgerllüRe en militaire belooning 2e een machtiging aan Gedeputeerde Staten om voor het geval besloten wordt tot toekenning van een duurtebyslag aan de Ryksambtenaren reeds aanstonds ook aan de ambtenaren in dienst van de provincie op gelyken voet een duurtebyslag te verleenen De zitting werd hierna gesloten JULIANASLUIS In Juni zyh door de Julianasluis geschut 2154 schepen met een inhoud van 273848 M en 5 houtvlotten metende 451 M 2 w AT AAR ANNEER Reunie Bioscoop Mr Moto de geheimMiinige met Peter Lorre en De barones en de butler met William Powell en Annabella Aanvang 8 15 uur SehoBwburg Btowoop Een vrouw dwaalde met Lil Dagover en Victor Staal en Het geheim van de witte kamer met Bruce Cabot en Helen Mack Aanvang 8 15 uur Thalia Theater Waar het spoor kruist met Tom Keene en De dertien koffers van O F Aanvang 8 15 uur Dagelijks behalve Zondag 7 30 8 30 uur Spieringstraat 413 Gelegenheid tot inenting tegeSi typhus en paratyphus 3 Juli 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 3 Juli 7 30 9 uur Gymnastieklokaal openbare lagere school Jeruzalemstraat Aanmelding kinderen voor uitzending naar Boven Donau 3 Juli 8 uur Bar clubterrein Ledenvergadering voetbalvereeniging Gouda 4 Juli 7 30 uur Leger dps Hells Bybelbespreking 4 Juli 8 uur Houtmansplantsoen Concert R K harmonie St Caecilia 4 Juli 8 uur Vrije Evangelische Gemeente Bybellezing en bidstond Juli Collecte voor Nationaal Hulpcomité 1940 Juli 1 30 uur Olympia terrein Provinciale athletiekwedstryden Goudsche AthletickCommissie 9 Juli 4 5 uur Goudsche Montessorischool Inschryving nieuwe leerlingen 16 Juli 3 uur De Zalm Causerie mevr J C Poslma Ronner voor Ned Vereeniging van Huisvrouwen over De hooikist en over het gebruik ei van 13 Juli 10 ilur Van Bugen IJzendoornpark 10 Algemeene vergadering van aandeelhouders N V J van Dorp EEN WEEK TE GOED De politie heeft een 26 jarigen tooneelknecht aangehouden die nog een week gevangenisstraf moest ondergaanHy is naar Rotterdam overgebracht SPORT WATERPOLO WEDSTRIJDEN IN ZWEIvmlkD Behalve den competitie wedstryd G Z C Maas wordt a s Donderdagavond in do Stedelijke zweminrichting een vncndschappelijko ontmoeting G Z C II Gouwe gespeeld Plaatselijk Nieuws Alphen a di Rijn BURGERLIJK STAND GeborenCornells z van J Griffioen en C v d Vis Bernarda Cat Ia Martina d van B K M Botterop en C E G Jansen 25 JARIG JUBILEUM Maandag herdacht de heer N van Vliet zyn 25 jarig jubileum als besteller in dienst by de posteryen De jubilaris die dezen dag in huiselyken kring mocht doorbrengen werd aldaar door den wnd directeur ambtenaren en collega s gefeliciteerd terwyl hy tevens vcrsóhillende felicitatietelegrammen en andere blyken van belangstelling ontving LOOP DER BEVOLKING Ingekomen van Vmsterdam C P Fhkweert scheepsmaker Grypensteinstraat 1 Maarsceveen A Hofman Raadhuisstraat 44 Woubrugge J P v d Ploeg boereokn Pr Hendrikstr Ib Valburg Zetten M van Duiven dienstb Steekterweg 3 Hillegers berg G v d Brink en gezin winkeli in damesroodeart Hoorn 65 Ter Aar M C Koek wed C Zevenhoven en kind huish Raadhuisstraat 66 Amersfoort G Dielemans Raadhuisstraat 44 Rotterdam P J van Os huiskn Hoorn 65 Vetrokken naar Rotterdam G C J Heenmskerk Hoogedyk 7 Wassenaar Kerkstraat 44 M H van den Hoek hulp i d huish Hooftstraat 29 Wassenaar Oostdorperweg 140 KI Buizer boerenkn Steekterweg 47 Harderwyk M Kok opz gasfabriek Hooftstraat 104 De Bilt U Waterweg 200 J E Burghout tyd amb ter secr v Dykstraat 27 Bodegraven Weypoort p a Broekhoven Petronella C Vrisekoop dienstb Raadhuisstr 44 BENOEMING De heer G J van Marskamp agent van politie in wyk Aarlanderveen is benoemd als zoodanig te Nunspeet MIJ ZIEKENFONDS Tot voorzitter van het My Ziekenfonds alhier is benoemd de heer F C Nieuwenhuyzen arts alhier VOETBAL Uitslag van Zondag Alphia Sportman 10 2 WATERPOLO Woensdagavond zullen in het Alphensch Zwembad de volgende wedIstryden worden gespeeld A Z C II L Z q II A Z C IV H B S A Z C dames L C Z dames j NIEUWE BEWONERS IN HERTENKAMP Het hertenkamp in het boschpark is met drie jonge herten uitgebreid welke begrypehjk veel belangsielUng trekken Ammèrstol WEINIG VISCH In de afgeloopen week werd op de Lek met de palingfuiken aalreepen dobbers en de peiir gevischt De Vangsten aren middelmatig De finten vangst IS afgeloopen De vangsten waren dit jaar niet zoo goed als het vorig jaar In de binnenwateren was de zeeltvangst nog bevredigend Paling wordt weinig gevangen Boskoop BRAND IN HOOISCHrUR Door het broeien van hooi op den schuurzolder brak brand uit in den schuur van den heer P van den Berg aan den Nieuwen Provincialen weg De brandweer die met haar motorspuit spoedig aanwezig was wist het aan grenzend uoonlmis te behouden Verzekering dekt de schade GESLAAGD Voor iiet einddiploma tuii bou varchitectuur uitgaande van de afd Boskoop van de Koii Ned Mij voor Tuinbouw en Plantkunde slaagden de heeren J van der Molen M Bakhuijzen C Visser N Wiltschut en J Schouten allen alhier UITSLAG VERKOOPING Bij de gi termorgen gehouden verkooping in hotel Neuf ten overstaan van den waarn notaris W Groen zyn de perceelen van den heer Dirk van Gemeren als volgt gegund De villa Rozenlaan 31 met aangrenzend bouwterrein en garage kooper de heer J A G Harmsen alhiervoor ƒ 9075 Het huLs aan de Riddcrbuurt 75 kooper de heer A C Boer alhier voor ƒ 2640 Het bouwterrein aan de Rozenlaan ftooper de heer J A G Harmsen alhier voor ƒ 1525 Verstopping l Aamb l n7 Huiduitslag Ovartoliig vat DAN Pr $ chMTtf t Stofwiaaalinaaa nf M n vo lt zicfi vrijer an ganndar I f us 0 U turn i n COÖP VEREENIGING DE BOSKOOrSCHE VEILING 2 Juli Rozen per bos Pecht d4 15 26 et Hadley 18 38 et Ctaudiua Pemet 12 16 et BriarcUf 15 20 cl Butterfly 12 18 et Rosalandia IJ 38 et Florex 25 41 et Vierlanden 20 42 et Edith Helen 14 24 et Augurt Noach 12 16 et Else Poulsen 24 34 et Gloria Mundi 28 52 et EUea Poulsen 16 34 et Rosa Mundi 3ft 60 et Mevr v Straaten v Nes 30 M et Ihgar Olsson 24 36 et Queea Mary12 18 et Gemengde rozen 10 15 et Diversen per bos Dahlia s 20 et Lathyrus 5 7 et Lelies 31 et Clematis Durani 20 39 et idem Prin Hendrik 94 et idem Mevr le Coutra 70 90 et Capelle a d Ussel TRAP VAN PAARD De heer Fyan kreeg aan de Bennweglaan een klap van een paar welke vry hevig aankwam zoodat o name in een der Rotterdamsche zieken huizen noodzakelyk bleek PREDIKBEURTEN VOOR WOENSDAG Oud CJeref Gemeente nam 7 30 diL Vlot in het gebouw Bermweglaan Moercapelle COLLECTEN VOOR GETROFFEN GEBIEDEN Een collecte in de Ned Heerv Kerk ten bate van de getroffen gebiedèh heeft ƒ 184 opgebracht een collecte voor hetzelfde doel gehouden in het kerkgebouw der Geref Gemeente bracht ruim ƒ 600 op t HOOIBOUW De hooibouw maakt in deze gemeente zeer goede vorderingen Indien het weer nog eenige dagen goed blijft ia de hooioogst althans de eerste sneden binnen Ouderkerk a d Ussel KOSTELOOZE RIJWIELMERKEN De assisteiit dienstgeleider der directe belastingen zal op Donderdag 11 en Vrydag 12 Juli a s telkens van s nam 6 8 uur in het voormalige o l schoolgebouw aan de Dorpstraat zitting boliden voor de aanvrage om kostelooze rywielmerken BURGERLUKE STAND Ondertrouwd Cornells van der Weide 25 jaar te Krimpen a d Ussel en Neeltje Hendriks 21 jaar alnier Schoonhoven BENOEMING De gemeenteraad heeft met alg meene stemmen den heer J Sprong benoemd tot incasseerder en meteropnemer BURGERLIJKE STAND Geboren Johanna Maria dochter van M L Deerenberg en T M van Leeuwen Jan Dirk zoon van P Kouveld en van S Stubbc Annio Klaske dochter van M van den Bei ll en van J Streefkerk FEUILLETON OVERSTE SAXON HISTORISCHE AVONTURENROMAN door G P BAKKEIL i jy schynt het te weten Ik ben in vele havens geweest Eindeiyk kwamen ze by een tafel waar zwart en rood werd getrokken Kyk zei Saxon Lykt die bankhouder nief precies op een vos Op een fret In elk geval een gemeene tronie Zullen we daar ons geluk beproeven Waag maar een dander voor ons beiden Maar zet juistNzoo als die kleine musketier met zyn dekken kop De musketier speelde rood Olivier volgde met twee daalders en won Het spelletje herhaalde zich Toen stak de musketier zyn winst in den buidel rammelde met het zilvpr o Je ebt een slechten dag zei hy tegen den bankhouder Men moet weten te verliezen Wonkhet antwoord van den rooèen een wachtmeester der muaketier m lei een hand vol daalders op de Deze haalde een handvol zilver en goud uit den zak Veel meer dan daar ligt Geld genoeg pochte hy Olivier zette viervdaalders op rood De vos keerde rood j Hy stak vier inden zak Weer gejiikte het £ n nogweer Zoo win je nooit wat zei de kleine musketier Quitte of double dan kan je verdienen zoo deed ik het Houdt je er buiten riep de bankhouc r Olivier nam een handvol daaldersen wilde zetten Stop zei Saxon en onwillekeuriglag in zyn stem zoo n scherpen klank dat allen verwonderd opkeken De vVszette groote oogen op Haas schreeuwde hy Ben je zo bang Wat gaat jou het spel aan Kurassier ben je met je kinderjuffer op stap Je waart op den goeden weg Een klein winstje is een zoet winstje merkte Saxon kalm op Ik kan op me zelf passen zei Olivier boos jy hebt geld genoeg antwoordde Saxon bedaard Maar jy speelt met myn geheele vermogen Olivier begon goedmoedig te lachen Daar heb ik niet aan gedacht Je hebt geiyk Hy sloeg zyn vriend op den schouden Nu gaan we een schuiipenden beker bier diïnken Afzetters schreeuwde de vos en keek hen woedend na Ze deden al f ze het niet hoorden en gingen geartnd weg Weet je wat tve gaan doen stelde Olivier voor wV gaan naar de tent van mooi Floor en straks als het donker wordt naar het vrouwenkamp daar wonen de vrouwen van de getrouwde soldaten en ook ongetAuwde meisjes die den kost verdienen met wasschen verplegen kruiden zoeken en nog zooveel meer Er zyn er die heel mooi en aardig zyn en graag een avondje uit willen En geld hebben we nu Je aandeel is acht daalders Geen slechte dag De tent van Floor Ja op het feestplein Ginds achter de speelplaats Ze gingen over een breeden weg Aan den kant op een heuveltje ging Olivier staan i Kyk Willem legde hy uit Van hier kan je t geheele kamp overzien Daar is het vrotiwenkamp Verder zie je de groote weide waardoor een riviertje stioomt Een groot voordeel voor een legerplaats ginds liggen uitgestrekte wouden De zon schynt juist op den boschrand die nu scherp afsteekt tegen den blauwen hemel De plaats schynt my goed gekozen voor een groot kamp De ander keek hem verwonderd aan Geloof dat maar Onze ingenieurs zyn knappe kerels Er zyn ook Hollander by Weet je dat jou landslui de beste schansmeesters zyn7 Men zegt dat Von Pappenheim er prat op gaat dat hü van hen niets meer kan leeren Hoe zou ik dat weten Komt zeker van het düken bouwen We hebben altyd tegen het water le kampen De zee maakt Holland groot en machtig maar we moeten jr altyd tegen veci iten Soms wint dr zee soms winnen wy Wat is dat daar Het galgenveld Ze wandelden verder Het groote feestplein lag een eind van het kamp verwyderd Het was aan alle zyden door tenten en kramen omringd Groote tenten dienden als herberg Ze waren van voren gedeeltelyk open en versierd met slingers van groen en veelkleurige vlaggen Er naast stonden kramen waar allerlei voorwerpen verkocht werden meest door jonge meisjes onder schertsenden kout De bekoring van het eeuwig vrouwelyke werd door de ondernemers niet miskend Er stonden kramen waar met zware pistolen om pryzen werd geschoten en kanstenten waar men yzeren ringen om geldstukken moest werpen wonderdokters deftig in het zwart goochelaars in de meest bonte en fantastische kleeren monniken die heelende zalven verkochtgfi dansende beren en klimmende apen gedresseerde muizen en werkende vlooien Zelfs was er een tooneeltent waarin harlekinades werden opgevoerd Op een verhoogden voorbouw stond Pierrot met zyn rtieelij zicht in zyn ruim wit pak met groo roode knoopen in een mengelmoes van talen uit te schreeuwen hoeveel wonderbaarlyks en schoons er binnen te zien zou zyn Harlekijn in zyn bonte lappen sloeg de trommel Scaramouche blies de trompet de kwaadaardige gebochelde Polichinel sloeg nijdig de pauken Cassander keek naar den vroolyken dans van zijn dochter Colombine Een van haar slanke beenen verborg Een veelkoppige menigte soldaten rouwen en kinderen verdrong zich om niets van het schoone schouwspel te missen De tent van Floor was zeker een der grootste VetJUitgebouwd op het plein stonden tafels stoelen en banken Hallo Hnoor scljreeuwde Olivier tegen een groote forsche vrouw met mooie donkere oogen Twee bier en wierp een daalder op tafel IJy was biykbaar een zeer bekende klant Prosit Ook een glas Floor Kom een oogenblik by ons zitten Anders graag maar ik heb geen tyd en ik zal nog menig kruikje moeten drinken Want het is feest vanavond Welk feest vroeg Saxon De brug wordt verdedigd was haar antwoord Daar moeten we by zyn meende Olivier Hoe laat Vyf uur Beproef je kracht maar Je bent een stel flinke jonge kerels De soldaten beginnen zich te vervelen Er moe afleiding komen Er zal iets te verdienen zün Willem zei Olivier Hier zyn jè acht daalders Een goed plan om te spelen Masu waarom wou je niet door ielen We waren aan de winnende hand Ik had geluk en zou veel meer gewonnen hebben Neen zei Saxon Verloren Waarom ongeluksvogel De vos kon keeren wat hy wilde Eerst laten winnen en dan komt da hartstocht van het spel Je zou alle kwyt geraakt zyn En die musketier dan met zUll dikken kop Dief en diefjesmaat Daarom vroeg ik of je geld genoeg had Jy liet veel geld zien Lokaas Ze lieten je in het begin winnen Verduiveld ik geloof dat je geiyk hebt Ik begin te denken Willem dat je een gladde vogel bent Nog eett kruikje Prosit HOOFDSTUK XXI De trommen roffelden Drie tronw meislagers kwamen de speelplaats opj marcheeren Midden op het veld hielden ze halt De middelste trad vooruit De soldeniers verdrongen zich ont hem heen om het nieuws goed t kunnen hooren Om vyf uur dezen achtermiddaf zal de brug worden verdedigd Soldeniers en meerderen van alle wapenea kunnen daaraan deelnemen De overwinnaar zal vyf gouden ryderï al prys ontvangen Mannen houdt u gereed Wy gaan er heen zei Olivier Ik wil het eens probecren Als we vroeg zyn krygen we een goede plaats He zal er vol worden want het is het meest geliefde ipel zoowel bü de deek nemers als by de toefchouwers W stappen dadelgk op Wordt vervolgcOk