Goudsche Courant, zaterdag 6 juli 1940

I r sy Niet over het trekpaard willen wij het hebbeq het dier dat noodgedwongen zich naar den wil van den mensch moet schikken dat dag m dag uit in de knellende banden van het tuig ingespannen arbeid moet verrichten maar wel over het weidepaard het dier dat doen en laten ken wat het zelf wU zonder beperkt te worden door dwingende kluisters aangelegd door menschenhandtn dat nu eens rustig graast en zich volop te goed doet aan het mlil che gras en dan weer m dollen galop over de weide holt zoodat de grond er van dreunt dat zich ten volle Lewubt is van tigen kracht en dat zich vry en frank voelt m het zonnige landschap In de groote pairdenweide aan den luwkjiit van het bosch of iii dt weide die omgeven is door slooten is het paard zijn eigen heer en meester Hinnekend roept het zijn sooitieiTuuttn die Ijnts den weg vo jil ijirekken of verwelkomt het znn Kamtrddtn die m de weide w oiden gelaten Het kiebt zijn eigen makkers naast wie het wil loopen of naast wie het straks zal itaan rusten m de schaduw der eiken Nu eens loopen ze gcztllig grazend mast el Ik heb natuurlijk ook mn fouten Natuurliik Zoo WLlke dan Zurch HIT Altenbl Humor van over de Grens DIE LASTIGE SCHUTTINGEN OOK DE BOODSCHAP VOOR DEN DUIKER Moeder waarom hebben de leeuwen eigenlijk zoon groütcn kop Omdat ze hem dan niet tussehen de tralieskunnen stekeii Politiken DE STIER DIE EEN HANDJE HIELP Vlug Kom naar boven Het schip zinkt I DE EENZAME WANDELAAR Ik begrijp niëf waarom JiJ ineens zooninteresse voor die kat hebt I Aftenbl VACANTIE GENOEGENS Btn je gek geworden Jan 1 M h txf 3 mm UWII f iq f e ïli st een f tv Idige klimmer Die neemt twee bergen tegelijk olie maan op een mooien zomeravond Sundagbn LLCHTAANVAL IN DE WOESTUN GLIMMENDE SCHEDELS ZUN VERBODEN uw hucd cp jnbeer U wett dat v e trdii tren Gelukkig emdelyk een bettjc schaduw I moeten I Aftenbl GOUDSCHE COURANT VAN ZATERDAG 6 JULI 1 940 Paardenweelde In de Hollandsche weiden kaar blijkbaar genietend van eikaars nabijheid dan VKeer de een of de ander voorop Bekvol na bekvul van het malsche gras wordt rustig verwerkt Kieskeurigheid schijnt hier uitgesloten te zijn Af en toe een flinke slag met den kop tegen de borst of achterom tegen de flanken om de vliegen of de grootere paardenvliegen of dazen te vcijagen Dan weer een flinke slag met een achterpoot die dof stampend op den grond dreunt ook al ttgen de vliegen Voortdurend zijn de iiaartstümpjes in beweging al kunnen ze üük niets uitrichten Meer succes hebben de telktn herhaalde huidtriUmgen al hebben ook deze niel altijd het gewenschte resultaat Plotseling wordt dan het grazen gestaakt te gaan Blijkbaar heeft dan de maag het opgenomen voedsel verwerkt en zij prikkelt wellicht tot nieuwen toevoer Zoo wortft een deel van den dag in kalme afwisseling doorgebracht Maar ook komen er spannende emoties Dan hollen ze In plotselingen galop met wapperende manen in steeds sneller tempo door de weide zoodat de grond er van dreunt om tenslotte met slaande flanken en wijdgeopende neusgaten onder een eikenboêchje te blijven staan Dan weer wentelen re zich op den rug liggend de poolen hoog in de lucht met zichtbaar genot om en om om daarna onder korte kuchende ademuitstootingen het zware lichaam weer op de vier pooten te verheffen en het zich uitschuddend van alle opgedane ongerechtigheden te bevrijden Straks weer gaan ze aan den zoom van do weide bij de draadafrastering onder het afgebeten kreupelhout een buurpiaatje houden met de paarden van het naastliggende land elkaar besnuiveiid en besnuffelend manen wrijvend ea afbijtend met hooge iiij geluiden de achterpoolen m de lucht weujiufSa En dan wt r ziet men ze in zoete droomsteniming met den eenen achterpoot een weinig gebogen of half opgetrokken by een boom ot bij het hek staan uitrustend van de vel motienissen fan den d gl © ogenschijnlijk loom suilend is toch hun belangstelling direct gewekt zoodra er iets gebeurt waarbij zij zich geïnteresseerd gevoelen Als een hond te keer gaat en hemel en aarde bij elkaar blaft ten teeken dat er vreemd volk op het erf is wordt de kop hoog opgeheven en de hals uitgerekt en de speurende ooten blikken vol belangstelling m de verte om te ontwaren wat er toch gaande is Op warme dagen wordt tegen den middag veikoelmg gezocht in de nabijgelegen beek of sloat Tot aan de voorknieen staan ze dan m het water Heerlijk pootjfbaden Ook de koelen weten het te waardeeren Maar als de paarden komen moetep zij ruim water maken ze wordt n er eenvoudig uitgejaagd btraks gaan ook de paarden zich üeerleggen sommige languit op zij met den kop op den grond andere enkel op de onderzijde ieder op 7ijn vMjze of naar zijn aard of afwisselend van de eene in de andere houding Het is een lust een 1 1 jep paarden zoo vrij en ongedwongen te zien rusleii geheel meester over zich zelL Een bijzonder groote aantrekkelljk eId vormen paarden met veulens De teederheid ea zorg van het moederpaard voor haar jong zija vverkeiijk rjerend en men wordt nooit moede ze telkens weer gade te slaan J J HOF