Goudsche Courant, maandag 8 juli 1940

Maandag 8 Juli 1940 79e Jaargang No 20367 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Direttcur F TIETER Bur Markt 31 Tel 2745 Postgiro 48400 i Ontmoeting te Berlijn van historische Beteekenis Langdurig Onderhoud tusschen Hitler en Ciano Volkomen Overeenstemming over de Voortzetting vqn den Oorlog en den Opbouw van het nieiiwe Europa Generaal Huntziger weerlegt Mededeelingén van Knickerbocker Duitsche Regeering heeft Uitlevering Fransche Vloot niet gevraagd Ontwapening van Frankrijk vertraagd Fransche Ooi lo§sverklaring aan Engeland op Komst D Italiaaniehe minister van BuitciWand iPhe Zaken griiaf Ciano is gisUTücl tend om 11 15 uur op het Anhalli r Staliun te Bfriijn aangukutncn Hij Wfrd hartelijk verwelkomd door den Rijk sminister van Builenlandsche Zaken von R bbentrop De Italiaansche minister van Buitenlandsche Zaken was vergezeld van ambassadeur Bull che £ van hot protocol gezant Cici s ier di Celesia alsmede andere liooge amlj tenaren van het ministerie van Buitenlandsche Zaken Behalve de Rljksministeivan Buitenlandsche Zaken waren op het perron verschenen de Italiaansche ambassadeur tp CIANO Berlijn Dino Alfieri de leden van de Italiaansche ambassade vertegcnwoordigers van de fasces en de Italiaansche kolonie Na een hartelijke begroeting in petteerde graat Ciano en Rijksminisler van Buitenlandsche Zaken von Ribbcntrop de voor het station opgestelde cerecompagnie Hierna begeleidde de Rijksminister van Buitenlandsche Zaken den Italiaanschen minister naar het kasteel Bellevue waar graaf Ciano ontvangen werd dooE suatsminister dr Meissncr De bevolking van Berlijn die in dichte drommen langs de toegangswegen stond opgesteld juichte Ciano geestdriftig toe s Middags heeft Rijksminister von Ribbentrop ter eere van het bezoek van graaf Ciano aan erlijn ri og een rtceptie gehouden waaraan behalve Vertegenwoordigers van staat partij en weermacht het gevolg van graaf Ciano en de leden van de Italiaansche amb ssade te Berlijn deelnamen Officieel Communiqué In een officieel te Berlijn uitgegeven Communiqué wordt verklaard De Führer ontving Zondagmorgen in tegenwoordigheid var don Rijksniini ster van Buitenland he Zaken Von Ribbcntrop den koninklijk Italiaanschen minister van Buitenlandsche Zaken graaf Ciano voor eerv langdurige bcsprekin De koninklijk Italiaiinsche ambassrfdeur te Berlijn Altieri en do Duitsche amba vsadeur te Rome von Mackenscn waren bij de ontvangst tegenwoordig Van officieuze zijde wordt verder gemeld De Italiaansche minister van Buitenlandsche landscheZaken i s om 12 30 uur door den Fuiirer ontvangen Graat Ciano ord door den chef vari het protocol Sfïant Doernberg in het kasteel Bellovue afgehaald In den auto zat ook ambas deur Alfieri Aan den hoofdmgang der Rijkskanselarij werd de J Jliaansche minister van Buitenland le Zaken door slaatsministor dr Mfusner begroet alsmede dooi den fiii i 3 den Fühere Gruppen hrer Bormann n het werkvertrek v n den Führer don l OP in aanwejigheid van Zak i e van Buitenlandsche Pühr besprekingen tusschen den van D I ii insclien minister andsche Zaken Aanwezig j deurs Alfieri en von Mackensen ïeum c inistcr dr ft eissner en S h tolk 80 In aajisluitinj hierop gsd de Rijksminister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop ter ccre van den Italiaanschen gast een lunch in hotel Ad ion Ontmoeting van historische Beteekenis De diplomatieke redacteur van Stefani telefoneert uit PerIijn dat de politieke ontmoeting te Berlijn voorbestemd is om liLstorischj beteekenis te kfij gen niet alleen voor wat de vraag stukken van den oorlog betreft doch ook ten aanzien van de vraagstukken van den vrede en den wederopbouw Om begrijpelijke redenen is het niet mogelijk indiscreties of voorspellingen te doen om trent de bij2onderheden der besprekingen De diplomatieke redacteur van Stefani kan echter verklaren dat de hooge vertegc iwoordigers van de beide as mogendheden Ijet volkomen eens zijn geworden zoowel wat betreft de voorzetting en de ontwikkeling van den oorlog als ten aanzien van den opbouw van een nieuw Europa Nieuw Hoofdstuk in de Geschiedenis van den Oorlog Rome en Berlijn marcheeren samen op Aldus kenmerken de Italiaan he bladen do bijeenkomst van den Führer met Giano die al valt zij ook in het kader van geregelde ontmoetingen tusschen de vertegenwoordigers der asmogendheden toch een bijzondere beteeken verkrijgt Geheel Europa schrijft het G i o rnale d Italia ziet haar de Rijkshoofdstad en voelt dat een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van don oorlog begint Na de ineenstorting van Frankrijk is Engeland tiians geïsoleerd De beide imperiale democratieën die gisteren door een pact dat eeuwigdurend werd beschouwd verbonden waren staan than 5 gescheiden en vijandig tegenover elkaar Tegelijkertijd is dq geheele zwakte en waardeloosheid van haar régime aan het licht gekomen Des tê nauwer vereend zijn daarentegen de asmogendheden die zich thans met haar geweldige krachten opmaken voor den laatsten wapenstrijd en voor oen nieuwe politieke orde in Europa Het is derhalye begrijpelijk dat Duit =c land en Italië op dit moment bij elkaar komen oM do plannen de initiatieven en de acties te vervolmaken en in o ereenstemming te brengen Hun politieke en militaire kamcraad schap brengt hen thans reeds door nieuwe gevechten waarin beiden vastbesloten hun gelieolen wil en al hun onuitputtcliike krachten in zetten nader tot de taak van den constructieven opbojuw Ciano naar de bezette Gebieden De Italiaansche Minister van Buitenlandsche Zaken graaf Ciano U gisteravond per extra trein uit Berlijn vertrokken om een bezoek te brengen aan de bezette gebieden in het Westen Het plan is dat deze reis twee daggn zal duren on door de belangrijkste gebieden van het vroegere Westelijk front zal voeren BUITENLANI Craigavon in Londen BESPREKINGEN MET CHURCHILL Naar Reuter meldt is de ministerpresident van Noord Ierland Craigavon gistermorgen in Londen aangekomen waar hij besprekingen mdt Churchill en andere ministers gevoerd heeft Nog denzelfden avond is hü naar BeUast teruggekeerd Na drie Jaar Oorlog in China OVERZICHT VAN JAPANSCH HOOFDKWARTIER Naar aanleiding van den derden verjaardag van het uitbreken van den oorlog met China publiceert het Japansche hoofdkwartier een overzicht wiiaruit bli jkt dat de Japansche frontlijnen zich over meer dan 2850 mijlen uitstrekken Het door de Japansche strijdkrachten bezette gebied omvat 1 6 millioen vierkante kilometer of 2 4 maal het gebied van het geheele Japansche imperium of zestien procent van de totale oppervlakte van China Gedurende do operaties hebben de Japanneezen rond 1400 stuks zwaar veld en berggeschut 1860 mortieren 360 stuks snelvuur en luchtdoelgeschut 4000 zware en 12000 lichte machinegeweren 360 000 geweren 900 tanks en pantserwagens alsmede dertig oorlogsschepen buitgemaakt De vliegtuigen hebben in dezen tijd 396 Chinecsche vliegtuigen tijdens luchtgeveehten neeisgeschoten en 168 op den grond vernietigd Het aantal dooden van den vijand in China wordt op bijna 1 6 millioen geraamd en het totale verlies van den vijand aan dooden gewonden en Overloopers op meer dan 3 millioen Het aantal Japansche dooden bedraagt 85800 57 Japansche vliegtuigen werden aan het froirt in Chinaen 137 aan de sjrens tusschen Mandsjoekwo en Buiten Mongolië vernietigd of beschadigd Arita over de toekomstige betrekkingen met Chiaa Ter gelegenheid van den derden verjaardag van den oorlog in China heefi de Japansche minister van buitenland scho zaken rita in een rede gewezen op de noodzakelijkhid het evenwicht in Oosl zië te verzekeren U or de Chineesche kwestie op te lossen Tegenover het Europeesche conflict is het de grondslag van de I pan sche piplitiek aldus minister Arita om in den geest welke het Japansche keizerrijk kenmerkt als ideaal de leuze na te streven La at elk voik zijn natuurlijke i oeping voJ gen Voor de verwezenlijking hiervan dienen volkeren die nauwe raciale culturcelc oeconomische en geografische betrekkingen onderhouden een levensruimte te scheppen waarin zij vrede en orde kunnen verzekeren en waarin zij elkaar wederzijds welvaart en bestaan kunnen Verzekeren De minister van buitenlandsche zaken wees er op dat Japan tot dat doel de vestiging nastreeft van de Nieuwe Orde in OostAzië De onderhandelingen tot opheldering in de Chincesch Japansche betrekkingen zijn op 5 Juli begonnen en gaan ongestoord verder aldus deelde minister Arita mede Van de Chineesch Japansche betrekkingen hangt de mogelijkheid van bestaan en welvaart in Oost Azië in hoofdzaak af Na de Documentenvondst ONBEHAAGLIJKE STEM MING IN Tl RKIJE De Duitsche publjcatie van de documenten vojjrrit in de Turkaehe pers en openbare meening het voornaamste onderwerp ya n gesprek aldus het D N B Uit de schrijfttranl der Turksche bladen blijkt duidelijk de opwinding van politieke kringen en het onbehaaglijke gevoel dat in regeeringskringcn hcersehl De bladen probcurcn de puhjieatie te doodverven ais een Duil chc poging tot het vertroel elen an de TurksehSovjet Rus sische betrekkingen oftchoon het bevoegden kringen bekend is dat Dji itschland zulke bedoelingen in het geheel niet nastreeft Het rangeeren van de geheele affaire op een dood spoor is er op gericht het aanzien van den minister van Buitenlandsche Zaken te redden wiens neiging ten giin ste v ti een Turksche interventie aan de zijde der Geallieerden zoowel als tegen de spilmogendheden en de Sovjet Unie hier algemeen bekend is Saradjoegloe is voor de Turk sche openbare meening door de documenten ernstig beschuldig d te meer daa de brief met hel dementi van ambassadeur Massigli ontwijkend en weinig overtuigend wordt geacht DE BALKANBOND EEN AFGEDANE ZAAK Op grond van de reacties welke de overwinning van de mogendheden van de as aan het Westelijk front op den Balkan heeft gewekt en in verband met de nieuwe orienteering van de Roemeensche buitenlandsche politiek beschouwt men in Bulgaarsche politieke kringen den Balkanbond als een afgedane zaak De Japansche Eenheidsparty KONOJE WENSCHT SAMENWERKING TUSSCHEN LEGER EN REGEERING Priffs Konoje die op 24 Juni de functie van voorzitter van den staatsraad heeft neergelegd en sindsdien in het middelpunt staat van de gedachtenwisselingen over de binnenlandsehe polil ek heeft gisteren te Karuizawa gesproken over den ooruitgang en de vooruitzichten van de beweging tol vonning van een eenheidspartij en over de zoogenaamde nieuwe politieke structuur Als inleiding wees prins Konoje er op dat tot nu toe geen positieve resultaten zijn bereikt daar eerst aan talrijk voorwaarden moet zijn voldaan Konoje waarschuwde tegelijkertijd tegen voorbarige oplossingen en beval voor de geheele binnelandsghe politiek een middenkoers aan Hij heeft de regeering en het leger bepaalde voorstellen doen toekomen over een nieuwe politieke organisattie Tot nu toe hebben repeering en leger zich hierover nog niet uitgesproken Alle vraagstukken kunnen daai om niet binnen een of twee maanden worden opgelost In het bijzonder wees Konoje r op dat een nieuwe politieke organisatie alle krachten van den slaat in zich moet vereenigen Waarbij de betrekkingen tusschen leger en regeering van het hoogste belang zijn Tusschen legér en marine eenerzijds en de regeering anderzijds moeten harmonische betrekkingen tot stand komen Hieruit vloeit voort dat men zich de volgende taak moet stellen Een gesloten nationaal systeem Een parlementair stelsel in overeenstemming met de nieuwe politiekestructuur waarbij Konoje uitdrukkelijkbetoogde dat het parlement grooterebeteekenis moet krijgen Overeenstemming tusschen regeering en leger Samenwerking tusschen alle rcgeeringsorganen i van Konoje vetmeed uitdrukk lijk het begrip nieuwe politieke par ij In plaals daarvan sprak hij van een nieuwe politieke organisatie ir het middelpunt waarvan het kabinet en de drijvende politieke krachten van hét volk moeten slaan Deze krachten moeten gelijkmatig in de regeering in De woordvoerder van het Japansche ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft heden in een persconferentie verklaard dat de Japansche rcgeering nog onbevestigde berichten ontvangen heeft volgens welke Frankrijk hef voornemen heefl Engeland den oorlog te verklaren Mocht het zoover komen dan moet er op gerekend woVden dat ook in het Verre Oos ten botsingen tusschen Franschen en Engelschen ontstaan Tevens verwees de woordvoerder naar de jongste persberichten volgens welke de Fransche autoriteiten te Haipong reeds Britsclie schepen zou hebben vastgehouden Japan zal dienovereenkomstig voorzorgsmaatregelen nemen Soepeler Uitleg van Bepalingen Een Hava scommuniqué maakt bekend dat Italië er spontaan in uefl toegestemd de bepalingen in hel wapeiistilslandsverdrag betreffende de Fransche marine en et r n sche lurhtwapen soe r uil te lengen Het Eran sche telegram waarin hierom werd verzocht heeft een elegram gekruLst van den wapenstilstandscommisi sc te Turijn w arin Frankrijk alle vrijheid werd gelaten wat betreft de voorloopige toe de politieke partijen in hel leger en in de marine tot ontplooiing kunnen komen Ten slotte betoogde Konoje nog dat het vanzelf spreekt dat een mogelijke herziening binnen het kader van de grondwet moet blijven Amerikaansch Jjipansch I ciH nt te Sjanghai JAPANSCHE GENDARMES GEARRESTEERD Gisteren zijn te Sjanghai 16 gewapende Japansche gendarmes door Amerikaansche rnariniers gearresteerd omdat zij naar van Amerikaanschc zijde verluidt zonder toestemming in den verdedigingssoctor der Vereenigde Staten zouden zijn opgetreden en zich door het binnenbrengen van wapens schuldig zouden hebben gemaakt aan overtreding van dë overeenkomsten tusschen de commandanten van de buitenla ndsehe soldaten De Amerikanen hebben een protest gezonden Volgens mededeelingén van Ji ansche zijden moesten de gendarmes generaal Nisjio beschermen die in een hotel een cocktail partij gaf De gendarmes zouden abusievelijk de overeenkomst overtreden hebben Voor de Indische Onafhankelijkheid EISCH VAN DE INDISCHE CONGRESPARTIJ Het dagelijksch comité dër Indische C ongrespartij heeft een besluit genomen waarin yan Groot Brittannië de duidelijke verklaring wordt verlangd dat Indio de volle onafhankelijkheid verkrijgt aldus het D N B In het besluit w ordt geeischt dat Gfoot Brittannie als eerste schrede eën voorloopig n ionale regeering zal inschakelen in het centrale bestuur i YRISCHE OPPOSITIELEIDER VERMOORD Naar Reuter uit Damascus meldt is aldaar de Syrische oppositieleider Schah Bandar vermoord Schah Bandar werd in nationale Arabisch toingen als afhankelijk van Engeland beschouwd passing van de bedoelde bepalingen Berlijn had Rome de vrije ufirl gelaten om deze beslissing in dë liddellandsche Zee te nemen Verklaring van Huntziger GENERAAL HUNTZIGER te verhinderen dat de Fransche vloot in Duitsche handen zou vallen aldus het D N B Volgcn s een zoogenaamde mededeeling van Fransche zceofficie ren kan hy Knickerbocker verkla i s J r I i nsc en bericht nd n riKa iii elu j ur ij K tel reehtv aaraiLii ii v i u i i i I l n n rval op de Fr v i ii j w i lat het v i ir E i i laiid een i w kv e is gewe t De Positie van Zweden ONZUDIGHEIDSPOLITU BLUET GEHANDHAAFD De Zweedsehe Minislerpresident Hanson heeft gisteren ren rede houden waarin hij o a op buitenlai dseli politieke kwesties is ingegaai Hij stelde opnieuw vast dal het de eersie laak van de Zweedsehe regecring is Zweden buiten den oorlog Ie houden Deze taak is nog mei volbracht zoolang de huidi e onrust in de wereld voortduurt Daaiuni moet de Zweedsehe militaire paraatheid in stand worden gehou ien Ingaand op een vraag over het doorgaande vervoer naar Noorwegen heefl Hanson verkl aard dat het voor Z Aeden van het grootste belang is dat de oorlog tusschen Noorwegen en Duit chi and ten einde is Toch heeft de Zv eodsche regeering onk de oogen niet kunnen sluiten voor het teit dat Frankrijk heeft gecapituleerd Overigens verklaarde minister president Hartson dat het reizigersverkeer door Zweden niet van groote beteekenis is voor den geheelejj huldigen oorlog De Verkiezingen in Mexico CAMACHO VERMOEDELIJK DE NIEUWE PRESIDENT Tijden 1 de verkiezingen van gisteren in Me riei is het naar wij elders in dit blad meldden tusschen de aanhangers van d j i regcerin Candidaal vila Camaciio en d en oppfisilie candidaat Andreu tnazan tol talrijke büt ingen gekomen Daarbij zij minstens 21 dooden tt 265 gewonden gev ailen Er zijn 150 aanhoudingen verricht Het officieele resultaat van de verkiezingen zal eerst Donderdag bekend worden Volgens de ae evens die tot nu toe bekend zijn n el men echter aannemen dat de regeeiingscandiJadt Avila Qamacho candiaaal van de nationale revoltitionnaire p irtij tot slaatsprcsident van v Mexico gekozen is Avila Camacho zou in het binnenland 75 tot 90 procent van de uit èjbrachte sltnimen op zich heb j ben ijereenigd terwijl men van zijn result n in de hoofdstad nog n et zeker ren dat de Duitschads ieder yniddel hebber aangewend om de Fransche zeé offiifieren teintimideeren en tot de capitulatie te bewegen De Duitschèrs zouden de Fransche ad nira iteit hebijen medegedeeld § at YoAr het geval de Fransche oorlogsmarine zich niet zou overgeven allo yruuwèlijke gezmsNaen der Fransche marineoff ciei en en matrozen in n concenIratL Kamp gebracht zouden vurden 3 gei rj van lU ip n ka ir M ailt i we Uit ge T i i scii sli t F ra iijk duu 4 in Art ni r r itter van de Fransche dele de wap nslilsya d t nmmissie Huntziser hc ft op voorstel Pperbe ci ir iii te bc AC 1 l nng de cho V 01 heeft rilt V i h t lus M Fr r riik ge ay ir vt jirent irukkp w n n i iK vrc if r L Het nan Tl a n ei uit it de 7X 1 1 sch ütidc t if rpn st t nt vn riil 13 er ia i i A i 1 ni t het in va de r vcn de Miarine nrtr vehap n in een iiokanip iniien de Fransche el inii Du csh a id zouden W ir I li 4 irop heef de Fran wt i H r i i r op vai ci l laii l5 Ir V ar nt te gec i I con e de doe t i k i ic i IT x rikaar L l e juuriiaiisl Knic krrii iiK hir eft m een ariikel van 4 Jiili v rk aard d it de Duitsthe regecring de uitlovi r i g van de Fransche vloot heeft geei cht dat dr Duitschers geen middel oniieproefd hebben gelaten de Fransche marine te intimideeren en haar tut overja c te taeweg ii dat de Duit che aiii r teiteii de Fransche admiraliteit hi ft medegedeeld dat alle vrouwen van offieieren en beiiijnningcn van deze vloot in cancenlr iiiekampen geïnterneerd zouden worden indien de Fransche vloot zich niet overgaf De Fransche regeering spreekl uitdrukkelijk al deze leugenachtige beweringen tegen Zij zal jn de pers een gelijkluidend communique pubueccren