Goudsche Courant, maandag 8 juli 1940

MAAt DAG 8 JULI j o Duitsche Vliegtuigen actief Twee Britsche torpedojagers vernield De Britsche Aantallen op Fransche Schepen CROOT AANTAL DOflDm CFWÖXDEN EN VERXriSTEN OP DE FRANSCHE X RLOGSBÓmMS Triomtale Intocht van den Führer in Berlijn Hitler door honderdduizenden toegejuicht dri j V 1 Fransche Luchtaanval pp Gibraltar TKËFFER S OP BRITSCHE OORLOGSSCHEPEN Volgens he O N B he ft de Franmht itmrvtp ttn rommuniqué van deI raniiche suliiiiralileit verspreid waarin deze mededeelt dat twee Franscheeskaden marine vliei tuicen Gibraltarhebben aangevallen M Gevoustateerd werd dat treffers ïijn CcplaatKt off de in de haven figsende Engelwhe ouriogssrheiten UH Ia Liiifa wordt gempld dat gistermorgen e ii vrtemd vliegtuig naar het schijnt een ï aiLsch toestel in dulkviufht bommen heeft geworpen op de fiav nin tallatie s van Gibraltar De Eiigci stlie luchtafweer trad in kttie B Mha li iiii I T Scht jicn TAL VAN SLACHTOFFERS UH A t iers wordt van Fransctie zijde KCrnrid jdat cic Brit sciie oorlp jsschepeii die W i tla mlddas Jtvijd geleverd iWiben met de op de roede van Qran liggende Fran sche oorlogsschepen Di iiCi rdai iiiorgen om iie en uur In de omi evjr g van h Jt eiland Aldoran iialverwtfe lusschtn Üran tn Gibraltar zijn waai senurtion Zij voeren met de grooUte snelheid naar MPrs el Kebir Drie van de Fran ïche schepen die pcdurende den strijd op 3 Juli het znaar ste beschadigd werden zijn gekenterd Een licht vaartuij waarvan het achterdeel werd afgerukt i cventens gekenterd Het linieschip Bretatrne heeft twee overievenaén De Dunkeidue Provence en Mogidor hebben 20O noorien ói vermisten al niedc 150 gc voiuien Ingenieurs van de marine van Alijicrs en Oran onderzoeken de 5chrpen teneinde de schade vost te steiUn efi indien nogelijk ïèher sf ellen Het Eskatler van Gibraltar TEKi fc NAAR ENGELAND Uit Mi ecirr iMarokkoi wordt gemeld dat Zaterdagavond te half negen het te Gibraltar ge vtalionnce ric Britnche eskader iS uitgeloopen Het zette koers naar Engeland GEEN ONDERSCHEIDINGEN De Fran sche Admiraliteii deelt voL g€n s een bericht uit Vi liy mede Wegens den laffrn aanval der Brtt chp marine op on e vloot die ontwapenti n erri i s het den Fran schen zee officieren verboden Biitsche onderscheidin fcen t dragen Fransche Kustliatterijen in tie T1 GEN BRITSCHE ïtfRPEDOJAGEK Uit ca sabianra wordt gemeld dat de Fransche kustbalierijen het vuur hebben geopend op den Brijiclien torpedobootiager Vjcinitii De Èngel rien legden een rookgordijn en verdwenen Dajiorcler van Adnrjiraal Darlan FFLLE VERWIJTEN 1AN ENGELAND Naar uit Vichy wordt gemeld heeft de opperbevelheocer der Fi ansche M i ine Admiraal Darlan een dagorder tot de Fransche vlnot gericht waarin hij zegt J r laffe Engetsche aanslag waarBan Framsche schepen en FranschebemamiinHen bij Me rs el Keblr tenoffer gevallen zijn zal de wereld getoond hebben dat Frankrijk w§inne rhet zijn woord heeft gegeven dat oord ook houdt wat er ook moge ge beuren Darlan verklaart verder met hoogachting de kamerad en te groeten die moedig vi or he vaderland i ijn gcv all n Zij hadden er de voorkeur aan Begeven in een eerlijken strijd te vaU Ion in plaats van vermoord te worden Hun offer zal echter niet tevergeofsch zión het heeft bijgedragen tol grootere eer van l et land Men vraagt zich ar waarc m Churchill Alexander en Dudley Pound fiun schepen een wel overwogen moordaan slag hebben bevolen Maarsrhalk Pétain heeft van den tegenstander een wapens il st nd met eere gevraagd Die is hem toe arestaan De voorwaarden van den wa penstilstand zijn weliswaar hard maar niet onteerend De vloot zoa Fransch tlijven en niet te n fle vroegere bnndjfjnoolen ge fulkt worden Churchill zal toch wal t willen doon frelooven dat de h e n te Londen betere Frail chen zijn Jih de Fianschen zelf Hernieuwde Aanval op de Dunkerque Door Britsche vliegtuigj n gebombardeerd RUIM 200 DOODEN De Fransche admiraliteit deelt nadere bijionderheden mede omtrent den Britschen overval op de Fransche ourlogsschepen voor Oran De Dunkerque die reeds ernstig beschadigd was werd wederom door Britsche vliegers gebombardeerd De brug van het scliip en de reddingbooten werden met machinegeweren beschoten waarbij meer dan 200 E ran s he zeelieden sneuvelden De admiraliteit voegt hieraan toe dat men niet goed het verband ziet tus sclien dezen UU fen aanval op de Ijemanning van liet schip van den vroe geren bondgencwt en het Britsche voorwendsel het schip te vernietigen opdat het niet in handen van den vijand zou vall n DE OVERVAL IN BRITSCHE HAVENS Uit Vichy Is naar het DW B uit Bern meldt het volgende bericht ontvan jen over de inbesiao neming door de Engel schen vaii rie FranscJie o rlog schepen die ith in de havens van Plymouth Portsmouth en Southampton bevonden De Fransche admiraal de Vilafne werd bij het aanbreken van rieii dag plotsïlins gevangengenomen en van zijn staf gescheiden IV EngeLsche strijdkrachten die zooals Churchill al heeft gezegd numeriek in de meerderheid waren braken het verzet van de Fran sche officieren en man scnappen onder wie doeden en gev onden zijn gevallen In welingelichte Fransche kri neen verkln Trt men dat deze voorvallen teekenend zijn vpoi de wrrkeli rke plannen vaö de Èn2el 9 he regeering met de Fransche loot De Fran che oorlogsschepen die in Engel 5che havens waren gevlucht kcxiden voor Bigeland niet Het gerinsfste gevaar opleveren Evjjtials in Mer el Keblr was het doel fan de Engel schj regeering niet een gevaar te t e striidcn dat overigens vpikomcn uit de lucht wa s gegrei en maar wel de hand te leggen op de FraiLsche oorlogsschepen Zaterdag stond Berlijn de Duitsche Hijkshjuidstad in net lecken an den veiwachten intociU van den Piilirer als zegevierend veldheer Berlijn had alles in t werk geste ci om hem een triomfa e ontvangst ie ereiden zo 3als de hoofdstad no niet ge icn had Reeds gedurende den nacht waren de strateri van het Anhalter sta ion naar de Rijkskanselarij versierd In den ochtend gaven honderden menschen den straten een feestelijk aanzien Hoe meer de middag naderde des te schitterender wrd het beeld Guirlandes doorvlocht met gouden lin en hingen aan witte ma sten over do straat De huizen waren met fri sch berkengroen gesierd en in alle straten wapperden duizeincien liakenkniisvlaggen Het Anhalter st i uicii was i tr sihapen in een prachti ae fees hal Hier kwamen de leidensie mannen van staat partij en weermacht den Führer begroeten Het perron van aankomst was met roode tapljen bedekt de muren met groen bekleed Aan het einde van het perron hingen zeer groote vlaggen voorzien van gouden wimpels en een groot baldakijn Aan don uitgang van hot s ation stonden schalen en reusachüge vazen met hor ten sia s fuchsia s en geiiinlii vv De trap was omzoomd door zware eikenguirlandes het Duitsche symbool van de zege Op straat rokken colonnes van allerlei party groepen en afdceliiigen van he Roode Kruis op Langs den weg hadden reeds de mannnn die de afzetting zouden vormen en de wagens met de luidsprekers zteh opgesteld Alles was in koortsachtige afwach ing van het oogen lik waarop de Führer zou aankomen DE A 4NKOMST De Füh er en opperste bevelh ber van de egeviercnde Groot Duiisciie weermacht arriveerde te 15 uur lu di Rijkshoofdstad Daarmede keerde hij voor het eerst sedert hy op 10 Mei de leiding van de opera ies aan he front op zich had genomen naar Berlin terug Te zijner rerwelt omins waren aanwezig generaaJveldmaarschalk üö Felle Italiaansche Aanvallen op Britsche Bases Gr aantal vliegtuigen orfechadelijk gemaakt Itatiaansch Letterhericht Het 27ste iegerbcriebt van het Italiaansche hoofdkwartier luidt Onze eskaders bommenwerpers herhaalden gistereit opnieuw in snelle volgorde hun felle aanvallen tegen de vliegtuig en vlootbasis van Malta Alle doelwitten werden met nanwkrarige trefzekerheid met bommen bestookt waardoor in bet gebied van bet arsenaal van ver af di idelijk zichtbare branden ontstonden Onze jachtvliegers hebben Engel sche jachtvliegtuigen na een gevecht op de vlucht gedreven Al onze vliegtuigen tijn teruggekeerd In NoordAfrika werden de vliegvelden van Tisnidda Biremsa en Mersa Matroeh met zeer groot succes gebombardeerO Vliegtuighangars benzine4 n lag plaatsen en zes op den grond staande Engelsche vliegtuigen werden getroffen Bovendien werden gemotoriseerde colonnes ten Zuid Oosten van Sonuni gebombardeerd AI onze vliegtuigen ijjn teruggekeerd In Oost Afrika heeft ons luehtHapen terwijl de versterking van de bezettmgj van Cassala ordt voortgezet verkennings en bonibardementsvluchten te maakl Op het vliegveld van Aroma werd eei en op het vliegveld van Goi Regeb werden zeven vijandelijke toestellen vernield Daarenboven erd aan de inrichting aanzienlijke sch ide ofgebracht De vijand heeft een Inrhiaanval ondernomen on het vliegveld van Tobroek Door de luchtafweer van de marine werden drie vliegtuij en neergeschoten Twee ngeladen koopvaardijschepen werden getroffen Porti Bardia is door Engelsche niarineeen heden aanbevallen aardoor aan de militaire gebouwen slechts geringe schade werd toegebracht Ons liichtwaien greep onmiddellijk in Een vijandelijk oorlogsschip werd door bommen getroffen DE TOESTAND VAN iMARTINKH E De New York Time s meint i Washington Naar uit het staatsdepartement verluidt zijn de Vereenisirte Staten niet van plan een lansduri re blokkade van het eiland Mariinicue to e laten en gelooft echter da het He al vreeazaam kan u Oiüe i ó g 4 js H t kcrn JUtit is dat de Ence s chen niet a lcen de dsar ligcrnrie Fransche oorlogsschepen willen verhinderen luit te oopen In Martinique ligt n l ook een voorraad goud ten bedrage van eeij milliard c Uar ur Fra ikrijk Vijf Amc i i raansche torpedob t jager s dk bij de Maagdeneilanuc i voor anker lagen zijn naar Martinique vertrokken om den toestand aldaar te controiceren in verband niet het dreigend EngeLsche ultima tura aan de Fran fhe schepen die d r i ges atiorlneerd zijn en die vastbesloten iijn om weerstand te bieden rin generaal von Brauchitsch acln i raal Kiidcr de plaaLsvervanKcr v iii licn I ührcr ri iksmlnister raidolf ir de g uwlci ier van Groot Beihjn rijksminis er cir Goboels eW met lic de hoogste vfriegen v rüigers a i weermacht a U en pariij Na zi in a Im n b laf de r iiirei zich toegejuicM door een gro i e mön t enme i e na dcb S oetins plcrh lisheid op het perron nuar het eei a cn vnor het station IIi lieo lan 3 de p ldereii Het eeieb aialjon be iond uit een ccrii i nie a i het Ic cr de iujiitmacht en d nn inc Deze aat C telde de bem nnln vsn tvvee torir io booljagers di dcijenomen raadcn lan d geve iten in Nrrvi Cnde d icnnati s di mede o niar e rcfen zag men ock de Berlijr vhe fa rio m vaanceis De massa s toeschouwers op het E Plin eln wu n mei iiondcr 1 enden vlaggetjes De Fiiiirer die teklei wns In zi ïc 3ri e uiMfargi danild gj inlc Iier l na r alle kT lcn e i gr naar de zwaar gewonden die een ecre Fransch schip getorpedeerd DOOR ONBEKENDE Dl IKBOOT Naar Havas uit Algiers meldt is de Fransche koloniale aviso ladviesjachti Rigaut de Genouilly Vrijdagmiddag door een onbekende duikboot voor Algiers zonder waa schuwine getorpedeerd Het aantal siachtofftrs is onbekend Loopgraven in Londen BLRGERS OPGEROEPEN Het D N B meldt Volkomen onverwacht is eéii groot aantal Londensthe burger opgeroepen öie loopgraven moeten Saanlfggen in de Britsche hoofdstad Het oproepen der vrijwiUigMïs gcsihiecWe ia bi j i optn in hotels en op alle mogelijke andere plaatsen Vaafc z ijn ook Luclitaain alFen op u ii Derii he Steden SCHERPE VCKOORDEELfNG Volgens het D N B wval riet Dfcnscl € t ijd sc il rilt K i k Ü e e i e v be een artikel u r orrit ue tgd Tin hun wanhocp fcK ir Dai if rpii cie Engelschen thai ck iik O r ie steden Het blad zti div ei iietvoor desenen c e m r ie Brit sche wereitir k i v Tk be droevend moe e r EngeLsche vliegerc raar Denemarken komen ri i DtiniL he provinciesteden zU j iibiirdeeren Wii v irir f de bereiken H r r twijfelinL m £ i k n hocpte bereii d Je Scdach e heeft i r i i er i nschuld 2e n T re ftrooien vixjr Eiiiicia I Ls dat ht zfude i En Clands vjiendf r r D f marken móe en wensehen dat rf ptiecig ten onder naat M iir ir f i verwact ien dat dl Er i chf 11 i i a ieUs ajiders te doen z u e fiebbf ii i r t etn Hche stel den te bom ba C tier e rjecn cht vrou yeij en km Erer t ioodetii f roote JiraiMi in f etlaiiil 258 GEBOlWrN VERNIELD Door een reusathtisen brr nd is rte kleine Letlaiidstlie Mad lux ksne geteisterd De brand vernielde ruim iöO gebouwen m i j nb iieif winkels werkpl Talsen en iiift s eti Men vreest dat vijf mens hen ndir wie eemgc kiuderetr in de i nin en ijn omgekmnen De hrand heeft het gehc le centrum der slari vfrrrield Kniin fshonderd inwoner iijii dakloos geworden VON NIS TFf IN GENERAAL DE OAtILt Het Fran sche l c h hüf te Toulon he ft rt n v n Hfiirin i de Gaulle den W v r Fr i h te Loniii n t 4 i l am eti x va en löO liaiics r e e ver v i i p d wegens oii l i ri yr y i r en hr i nruien van n iiii if p r t iifij tol onL ehoor i inif eic v il rn s piaai n zr w n fi re i laniir ir r v et i bloeni n i u f i r r ii ik e iiir i ii i iMii tn vt i dc menschen DE ZEGETOt Iir BI INT In een rri M i i do Fu staande i i i n t r i i in i inten cr e d i r r e U ini r d i r een ee i m Bijna C i i was iir I c 11 1 den v r v i i k e wrn i M Vixir i v n k en ia v l i te O i an 11i ri preseiiTcf d in ifii r teen de rtu la i f i Fi re v hyreed Om li f r v u iat i i liet rü oir vi ir d r e V i kans larij te a i i n cinv rhine nen I Wiiii ii kut vi n tic mcn iir i i i kindren op a f tt ü iieif n ci ii Fulirer n i t f Toen ri ï uto F i ei rir rxxirt n iir d ntin i a nii steerdp za r n f i Pn r lerceo r f v i eM en Kort nr iai ij vf i v Il de Funi er me i n VI ov it ii i s 1 h er u r le ei 1 n dn v V if tmr Ij Ch ii 1 a ir n n I iachcri l B Ondrr cm vrin t i cm A ei n nliU os l lf l v iii t w er 250 g wonde iilii en vn fl front n en e a je is r ien d o het oei i lilik in lii iiraleii ie twr nn ver T 7d vmdcn N i znn a 4nr ii t in de H jjS kan selarii liil de Fiiinerde icwindtn ii ir het i i ectc eerepUin djr n iiiwp Rij cskan sc irij brerijen waar hij hen begroette en eenii e har e ke woorden tot hen richtte ri e door de s ldsten I net eeh gee rtdrlflig Sie Heil wer lilcn ontvaneen In aa iiitlnsf hiero i steii c e a n vin den Führer aar een koffietafel aan Een Kruiser zwaar beschadigd Dl Il s n LF J RHF RI€nT Noofdkwarfier vaiï den Föhrer JbU Het Opperbevel van de Weerm cht maakt bekMd Bij het eiland Wight heeft ren Duitsche motortorpcd bo t een schip van b lM brt tot zinken ge ra h Geyechlsecnheden van het luchtwapen zetten baai aanvallen tegen militair belangrijke dvelen in ZuidEngelaiid met succes voort In de haven van Ka lmuuth gelukte hjCt een koopvaardij iiiip van 8 t 00 brt door een voltreffer van middel kaltber in brand te steken BRlTSt lli mjlïLOGSSt iiei en WGEVALI LN In het midiMste gebied van deNoordzee vielen onze gevethts vliegers een eskader Britsche i restrijdkraihten aan Twee lor De economische positie van Engeland DE iN lOGELUKHEiü DE BI KK l i DO K IE VOEREN Iia e 1 11 i i i i r litiett de presiswreferint vo r bninjnlandsche inge egeiiijtden ctr H WLs smann eenige be v 4ii i en gttio adeu ever de ecnne T is hf iJo tie van En ei 4nd Hij zeide daarbij om het vokertöe In het Laserh iLs h ft de Britsche minister v or Econoinische Zaireu dezer dagen de tenin £ naar voren Hebraclit dat de overwmnin géens7 n afha ffliik is van Oe miiiüaire kraclit van Ei f i ind maar ifreven groote mate aa k irt op de instand e inomLs he betrek i ht zou Engeland haudin kineen on f 1 nil riet er vo np blokkade van p 1 Tpla ici W irdt f p Kr id V Ul E LI 11 nra de more f 1 BI i i n ihan no jop hei l i r i vi t acht g een ri iii h eè e bf eiiv ih OP E fop s h streven waiiiaennm V 1 1 s he kap Uua b iaii i 1 iï i men t it düwerre vVii d vv Tr t stooiteh tenei i ii vil i ire i Rri s i f i i ri 1 r l sir l l iw Mr n F i ii nrt h vi rip n ir he oerj n inii p Fi ank i k een eidp dip va 7 n onit nlandsche 1 iinde v V i IV F iepische ia vd 1 1 ni F iiJ ii k lp h is v i h pft n cS WOfil nei nif E r firr laniir ren f w lm 1 i fft 1 ri P irf fp v eel l i c i n pak ian r nic 1 r De V 1 kt i ebt 11 d 11 stni ip orliro rcrn nei in v al eiiikt ïe aü n de mederen in tpakken Eii ela il ir i ecu eidsrnargarine te i i iiii omdat e ïeen tbter meer is In D ji hl ia echt r wordt o het ogenbjiK cle boterdistributie verhcKv d Men i pr tn Fn e pr i v n rverfei lat de e on n i p n nc f vn Frvclard rp het continent zeer sterk verzwakt wordt pedojagers werden zoo zwaar getroffen dut zij als verloren beschouwd moeteo warden Eea knfiüer van lA OM ton werd zwaar beschadigd hel Kanaal gelukte h t een htrlpoorfogsschip en een bewakingsvaartuig tot zinken te brengen De gis tercn diior vlicjiluificn van het type Arada lïü aar beschailiiide duikboot is inttasscbcn cv tieens gezonken De bemanning is door Duitsche palrouillevaarlurcon en vliegtuigen aan biMird gcixi ncn Nachtelijke vijandelijke Wnibanle uHnten in NiiorU Uiiilschland veroorzaakten slechts geringe schade VISSfHERSBOOTEN BESTOOKT BritM be vlieger hebben Deensi he vissciierNboutrn me bommen en ma fhinegeweerVuur iiunder succes aangevallen Ern onbewapend Nuorsrh schip is door een lirits hen bom treffer iip hel dek gelrutfun Eenigü icdin van Ue henianning zijn gedood De vijandeli ike verhezen bedruege gisteren in totaal tien vliogtuiiten aarvan er drie in luchtgeve hten drie d Kir dt luciililuelartillerle en twee op dfii grond wcrdiin virrnield Twee vijandefijke vliegUiigen zijn neeri est boten Twee ei en vliegtuigen wvrdfii vt vnii l KKJJf i KKWkKük EKN TOTAMTVIKKN MA TS RM 5elari a ijk Iflitiatief van Laval EEJf EENHEIDSPARTIJ Naa Havis mededeelt heeft d E aii ïehe plaatsvervangende mmksteriirpvident Laval het initiatief genome voor een stap die het geheeie oiitieke en soeiale leven van Frank k revulutianneeft Hij heef een re ir i ie voorbereid om die v r te leg adf ie N iuni p V n I s f II e ij e p i c v in I M i ie p eir Fr nïr l ZÜll üa aen aan d i de samenwer Vil n n et iar r nieuw I V r rei i p i 1 1 n iiken CM i For e a va Vri v ii 2a cie frv i cial oei 1 Ih Ndjt rldatr v m rai krijk lIlT FAT tl E BOMXiFNOOrSCHM 1 er vr ir st i ir en ia st v I 1 land o 1 legde er di i tiru ï t vo da len ij id eiuxjli int i als v iivrI eiiiv couie ovpT i stemming I i iei aauVaarübaar was t i thans heeft een dtrgelyk bonigenoa schan ons f li d ildclijke teicursiellii hercid Het b nd p i sf h ip hcc t sh lits wa irdr wnnnpp het a P kra i li n en In ni diititn v ir u kanten aanecnshnt