Goudsche Courant, maandag 8 juli 1940

A MAANDAG 8 JULI Fran SCh schip getorpedeerd DOOR ONBEKENDE DUIKBOOT Naar Havas uit Algiers meldt Is de Fransche koloniale aviso ladviesjachti Rigaut de Genouilly Vrijdagmiddag door een onbekende duikboot voor Algiers zonder waarschuwing getorpedeerd Het aantal slachtoffers is onbekend Loopgraven in Londen BURGERS OPGEROEPEN Het D N B meldt Volkomen onverwacht is een g oot aajital Londensche burgers opgeroepen die l óopgraven moeten aanleggen in de Britsche hoofdstad Het oprO jpen der vrijwilligers geschiedde in bioscopen m hot s en op alle mogelijke andere plaat sen Vaaki zijn ook vrouv en bij dit werk betrokken Felle Italiaansche Aanvallen op Britsche Bases Groot aantal vliegtuigen onschadelijk gemaakt It liaansch Le erbericht Bet 279te legerbericht T n het Italiaansche hoofdkwartier luidt Onze eskaders bommenwerpers herhaalden gisteren opnieuw in snelle volgorde bun lelie aanvallen tegen de vliegtuig en vlootbasis van Malta 4lle doelwitten werden met nanwkenrige trefzekerheid met bommen bestookt waardoor in bet gebied van het arsenaal van ver af duidelijk zichtbare branden ontstonden Onze jachtvliegers hebben Engelsche jachtvliegtuigen na een gevecht op de vlucht gedreven Al onw vliegtuigen lijn teruggekeerd In NoordAfrika werden de vliegvelden van Tisnidda Biremsa en Mersa Matroeta met zeer groot succes gebombard erd Vliegtuighaii ars benzineopslag plaalsen en es op den grond slaande figelsche vliegtuigen werden getrofn Bovendien werdenjigemotoriseerüe lonnes ten Zuid Oosten van Solium gebonibardeeijd AI onze vliegtuigen lijn tenigg MRrd In Oost Afrika heeft ons lurhtwapen Dultsche Vliegtuigen actief Twee Britsche torpedojagers vernield I k eri Kruiser zwaar beschadigd O kruiser van lO OM tra werd xwaar schadigd het Kanaal tehtktc het een Hoofdkwartier van en Föhrer hVpoorlogssehip en een bewakings = vaartuig tot zinken te brengen De pe h Jagers werden xoo xwaar getroffen dat zij aJs verloren besfb wd moeten warden Ben TKfcFMCRS OP BKITSCHK UOKLOOSStHEPE N Volfens het D N f heeft d Fwn che omniep etn cummuniqué van de Frsfi hc juln iriilileit verspreid waarin deze mededeelt dat twee Fransche eskaders n riiie vlieg4uisen Gibraltar faehl n aaiicevailen Gci oiistalerrd werd dat trclïers ijn i eplaatst op de in de haven ligjt ende Knf rl M he Hrrlo ss hepen Uittil Liiifa rdt gemeld dat gi stermorRfn efij vrtemd vliegtuig naar het ffcliijnt e n tYaija h toestel ir dul ltvlufht bommen heeft geworpen op dP haveninstallaties van Gibral tar De Etu i he hichlnJweer trad In actie 1 Juli Het Opperbevel van de We rma ht maakt bekend Bij het eiland Wight heeft een Duitsche niotortorp d bo t eea schip van ü HI brt t t inken ffekraekt Gevecjitseenheden van liet lucht apen zetten haar aanvallen tegen ilitair belangrijke do en in Zuidigeland met succes voort In de ven van Falmoutb gelakte hel een iopvaardijschip van 8 000 brt door een voltreffer van miMel kaliber in brand te steken BRITSCHE OORLOGSSCHEPEN AANGEVALLEN In bet middelste gebied van de Noordzee vielen onze gevechtsyliegers een eskader Britsche zeestrijdkrachten aan Twee tor gisteren door vliegtuigen van het type Arada 19S zwaar beschadi ide duikboot is intiasschen eveneens gezonken De bemanning is door Duitsche patrouillevaartuigen en vlieg tuigen aan boord genomen Nachtelijke vüandeiyke bombardementen in Niiord Duilscbland veroorzaakten slechts geringe schade VÏSSCHERSBOOTEN BESTOOKT Briisebe vliegers hebben Deensehe visschersboolen mtt bommen en maehtnegeweervuur ponder succes aangevallen Een onbewapend Noorsch schip is door een Britschen bomtreffer op hel dek getroffen Eenige leden van de bemanning aijn gedood De vijandelijke verliepen bedroege gfeteren in totaal tien vliegtnigen waarvan er drie in luchtgevechten drie door de luchtdoelarlillerie en twee op den grond werden vernield i wee vijandelijke vliegtuigen zijn neerges choten T vecieigen vliegtuigen worden vermist LiK litaaavaHen op open Deeii xhe Steden SCHERPE VEROORDEEI ING f Volgens het D N B bevat het Decnsdie tijdschrift Kr t uk Ugerev u e een artikel wa nn wordt gezegd In hun wanhoop bombardeeren de Engelschen than 5 ook Ofien Deens ie steden Hefc blad zegt verder dat het voor degenen die sy T pathie voor het Britsche wereldri k g nad hebben bedroevend moet z te zien hoe fengelsche vlieger ce s acb s naar Denemarken koir en e Deensche pro Dé economische positie van Engeland vineiesteder deeren W bereiken He f twijfeling in Eni hocgte berelkr d gfxtachre heeft c onschuldiïe mer vóór E r ela a Als dat hft c nds vr e ripn ir Wiischen dat t gjlat Maar mer de Én ekchen v doen zullen hebbf den te bomba d vrouwen en ki df zoo g bom bar d 1a arme de 7 in der ver rtecU zulk een nï Icchis de f vprd rf over te riroolen Z udej E ne rrarken tnoeten id L ttn onder er iachLen dat leUs cideTs te Deen ohe ste e Dcnuche e cl C den Uit A i wriidl vun J geni uv BrilsrlK o ü po ij W r ii hii K i i v i i alH n me de op de i Oraii i Oe y jjii de ran r i i r braluü zi v met ie t il c elKtbir Dr f lau pen d e prriiirendf het 7 waar te be DE ON MOGELIJKHEID DE BLOKKADE DOOK TE VOEREN In eeh pei ieonferentie heeft de pre s s sereferent voor buifenlandsche uangelegenhe deh dr H Wis smann eenige be schciiiv ig en gehouden over de eco ic nis he pos itie van Engeland Hij zeiele tiaar oij om het volgende In hft Lagerhui s heeft de Britsche minister v jor Economis he Zaken dezer dagen de stelling naar voren gebrach t dal el overwinning geen szins afhaiir tliitcl s van de militaire kracht van Engeland maar in even croote mate aa konat op de instandhouding van dei eccinomis he betrekkingen In dit op eht zou Engeland on e ioe i D v hheid nu ziet er volk de De bl jkkade van eland djor het vasteland wordt an dag tot da r d e treffender Bij conbmi sche blokkade van Eiige ihd is i tusschèn nog de moreele mkk ede gehwicn De Britsch a tiviteit poogt thans noi op het laatste po enblik koortsachtig een f T emOmlsch succes te bei ciken Overal in de Europeesche landen kan het ttieven waargenomen worden om Erit s he kapitaaJbelangen waaraan men t t dusverre was ond fworpen af te stooten teneinde de natiorjsle hii höudingen te bevrijden van dei lDoeien HKn hnoge rentevoeten en aflossiposlaf draïen welke tt t dusverre moesten worden bet aald ian Brit he kaDitali ten Hierdoor werd de financieele politiek d r afzo iderlijke landen zwn ar belast De economische Noleering v 3n Engeland is geenszins een splendid is ilation Eneeland heeft na de Duitsche O erwinnine op Fi nkriik een derde dre va i zVin buitenlandschen hande ver oren De Fngeische landh niw heeft door dp isoieerin i der Britsc e huishouding op het continent het grc Ot te deel van zjjn invoer van me tstoffen verloren Een mas T prf duc o van vlip fuitren kan alloen g schieden op de basis van aUiminiu hi Enselsn i heeft in het geheel geen bauxiet E rorva cn i oudt E elan i de continentale prod cten zooals crondstoffen k vf ns dder i en ind tslre irod K te i en cr e rvr jr onthoudt Engeland a i het e t telnnd de Productie der ovprzT Iniiderv Hier slaan t vc met e ke nd r conc rreerende hl kkarip e e ver elkaar de af luiMriS van e v istr end die geleid wordt door d iire etdhedoyi staat tei en i r B 1 b k W i n f ie ffnLiU a Is veeld e CritV he bidkka de e ec e d o iVt zo i kunnen vvoele De eCvolcen n de ronJlner ale a sl it e zihi Vc ds zeet mer baar in Fjigeland niet grcote sneieiei eraak het Brit ehe r or KRIJGT FR WKRIJK EKN TCrrAIJÏAIREN STAATSVORM De DE TOESTA VD VAN MARTINIQUE De New York Times meldt u Wo shington Naar uit het staatsdeparte nenfr verluidt zijn de Vereeniode Staten niet van plan een lanBduri blokkade van het eihïn d Mar ln c rto e lale i Mfn gelooft echter da het seval vrecdzaaaj kan woidp gelo st Het k r nrtWi s dat de Enccl f he niet all pn de daar ligpcnrirFranjche ooriogsg hepen willen ver hi c prcn uit loapen In Martinic e ligt i l ook eei voorraad goud en ted a2f van ctn milliard dollar u Fra krijk Vijf Am aansch p torpedobr t jagers die bij de Maagdeneilanu i voor anker lagen zijn naar Marti i que vertrokken om den toestand aldaar te contrüleeren in verband net het dreigend Engel schs ultimatu ii aan de Fra i he schepe die ri i g s ationheerd zijn en die vastcesloten zijn om weerstand te bieden gpiceii i d Een licht vaart van h t aehterdei werd a lïilanjjrijk Initiatie van Laval eveiifens ekenterd tiet linieschip Bretasme heelt twee overlevenoen De r unice ie Pruvence en Mo id r hob hi p 2 Hi itjorien ui vi r i i en jl aiedc JW pe VüJiütn In fiiieu s vaii te ma J rine va Alp r s en Oran onderzce y ken de chtn r vast te tell n te herN teüeh Gnwile Mrand in Letland EEN EENHEIDSPARTIJ Naar Havxs mededeelt heeft de Fransche plaatsvervangende ministerpresident Laval het initiatief genomen voor een stap die het geheele politieke en sociale lev n van Frankrijk rev olutionneert Hij heeft een resolutie voorbereid om die voor te legecn aan de Nationale Vergaderiog De2e re soli tie behelst de opheffing vao de parlementaire irondwet en vol machte n voor minisler pre sident Pttain tot afkondiging van een nieuwe To edwet van den Franschen staat In ver hillende vergadering n der in Vichy vertoevPTfde parlementsleden heeft JLaval VL or deze resolutie gepleit met er Oo te w ijzen dat Frankrijk zijn nieuwe régime moet aanpassen aan de totalitaire stalen opdat de samenwerkirg met hen tul welziin van het lart weer normaal zal worden De nieuwe grondwet zal geen slaaf che 3Vol ing zijn mflar rekeninej hourii de Fran sohe karakter en den ropbouw van het land verpem i e ker Vrij van iedere reaetionnaire sirekking zal de grondwet zeer ver ret S iioe sociale laeginselën ver e j ni jken De staat zal zijn iivereine lutoriteit krijgen njet gelijktiidi g behono van het recht den ar beiii het g i en liet vaderland Deze hervorming m ijlil d opheffing van de ti t d sverre osestaau hebbende partijen nof d akfl k welke vervangen moeten v i rden dooc een eenheidspartij Het ga at natir Lüv tenslotte betoo de om een werkelijk revolutie in Tirize historie Naar Hava £ vermoedt zal de aanvaarding de resclutie door de Nationale Vergadering wel aan geen twijfel onderhevi zijn 2 50 GEKOrWEN VERNIELD Door een reu 5achtigen brr nd is de kleine Letlaiidstbe stad TEKIG N 4AR F NGE L ND Uit i ftiras iM rokkoi wordt ge meld dat Zaterdagavond te half negen het te Gibraltar ge tatiunncerric Bnt srhe eskader is uitgeloo en Ket zrtte koens naar Eneeland GEEN ONDERSriIl IDINGEN DcFran sche Admiraliteit deelt vol gcn s een bericht uit V i h y mede Wee ens dcn laffen aanval der Britselie marine op on e vloot die ontwape K werd is het den Fransc hen zce officieren verboden Brit sehe onderscheidingen te dragen VONNIS TEGEN GENERA IL DE GAUULE Het Fransche tög iigerec ht shof te Toulpn heeft den vr eüerpn generaal de Gaulle den leider d r PKin schen te Londen tot 4 iJar pevangeni ss raf en 100 francs tx e vertwrdeeld wegens ongehoorzar rj r f d en het opruien van miiitaire personen tot oh jehjorzaamheid olaats h iden i krtccn Hij nam vervolgen s plaats in iiin wagen sti reed hl lanazaam t nt jo over een zee van i oe ner door de airlar iistra6 e Voor aije vi i e s tondtn d hto oeengpp ak le groepen juicht ide en wuivende E ZEGETOCHT BEGINT In n r m to ht reed de Kihrer slaande i 7i n a iloer r ar aile kan i r de WilhelmTfïat i enie mc n zhen lu ische bevolking e r i c T triumieeren Zaterdag stond Be üjn de Duit sche Hijkshjoid tad in net lecken van den veiwachten intoc t van den Fiilirer als zegevierend veldheer Berlijn had alle s in t werk gesteld om hem een trió mfale ontvang s ie reiden i tooals de hoofdstad nog niet ge ivn had Reeds gedurende d n nacht wa icn de straten van het Anhaltêr sta ion naar de Rijkskahs Marij ver sierd In den ochtend gaven honderden menschen den sti atcn ctui feestelijk aanzien Hoe tneer de middag naderde dr s ie schitterender w rd het beeld CuirUmdcs doorvlecht n met g uden lin en hingen aan witte masten over de straat De huiden waren niet fri sch I berkengroen gesierd en in alle straFELLE VERWIJTEN AAN ENGELAND ten wapjierden dui enden haken krui svla22t n TEGEN BRITSCHE ÏORPEDOJAGEK Uit Casablan a wordt gemeld dat de Fransche ku tbalunijen h t vuur hebten geopend op den Brftsciien torpedoioo tager Tficmitu De Fai gel sschen legder ten rookgordijn en ver dwenen en groete d door een zee Bijna de ftlii was ui eiïiuL e n u de v ld fer te vt te wen lie Voor ne R jk ka com a n e va i c i I nel n s de e 1 a nd 1 i d prc cf rec d tcen de au o va d ree Ook ii er wr trottoU voor A v j SPlarij e aaid ir men De Wiliieln le de mensehp M d rs d ren op alle toe s Fiihrer r n rjcesui f Toen de auto e poort nr ar d n u nas eerde zaï rrv r l iiier 0 e rl lc vewo re d en v i eie r n CK ve kO rn seluk IX Ncdcrlaa van Frankri il f ere WIS i a 0 i i iti het cA r i Fr h er voorbi m straat m het 1 vrin de S k Jkan t t zi nei blne as ZAart vrn s le i haar km it s r et jen den e F Ji rer de r k a i rlarii c r Fiihrer de i t vi n etc n wr t v e kte D HET FATALE BONDGENOOTSCHAI De ijekcide Fruiisthe journalist Ernest Givet heeft den Bund een br ef ter besehikking gesteld over de ederlaug van Frankrijk Aan deze brief ls hef volgende ont leeno Na de gebearienis seiï die het ha van iet erer Frar schm m bednikke plaats ik mij va stbeslo i n achter generaal Pétain den ridder zonder vrees of blaam die than s ai eenige in staat i is in iiet ern s ie sie e luk het g heele Frj ns i e eger en de natie e lilden Op een i e eii ol k Aaarin ve dere strijd sicehts het leven der nai p twijfelachtig nwakt i s het beginsel hem te echoorzamen en de wape neer te leggen de eerste voorwaarde der wedergeboorte waaraan wij niet twijfeleri Wee degenen die geloove i de uitgTbuite natie door bedrieiteli k bclof tn W kunnen meeslfe ene Ik mag thans hi rinr trtn a in don langeu strijd dien ik in de jaren 19C5 tot 191 1 i gevoerd heb Naar uit Vichy wordt gemeld heeftde oppe Of veilif b er der Fi aiischeMarine i i ii il Darlan een dagorder tot de F scbe vloot gericht waarin hij zegt De laf e Fn eelsche aanslag waaraan Fran vhe cheijen en Frai sche bemaiinh gcn bij Mers el Keblr ten offer gevallen zijn zaaide wereld getooiHi he Dt n dal Franlirijk wanneer het Zijn woord heeft gegeven dat woord i ok huudt wat er ook moge gebeuren DarU verklaart verder met hoqgsirhtlng de kamrradrn te groeten die loedig vfor he adcrland zijn gevalZij hadden er de voorkeur aan ïegeven in een eerlijken strijd l e valen in plaats van vermoord ti worden Hun offer zal echter niet tevergeelsch zijn het heeft bijgedragen tot grootere eer van het laad Men vraagt zich af waarom Churchill Alexander en Dudley Pound hün schctpcn ecnwé overwosen nioordaanslag heb en bevolen Maarschalk Pétain heeft van den tegenstander een wapens ilstand met eerc gevraagd Die is hem toei staan De voorwaarden van den wa wnstilsiand zijn weliswaar hard maar niet onteerend De vloot zou Fransch tüjven en niet tesen de vroegere bondgenooten geruikt worden Churchill zal toch w l l willen doen peloovcn dat d h e n te Londen betere Fraiischcn zijn iJin de Fra pschcn zelf IcgsbPdrijfsle tekorten e wa ralin En he 1 n t h o t n iPf r v 1 S de opv6e e dnclie gcsfail den Ls vi rn ilnder i tot 6 bled hoen D i a erin ij cn 7i n verdubbeld het E tsi e s ial h fl nu reed s drie r see h o n b lcefd LV mpub l fimv iioe rn tlpcht s in de belan r e evalli i me belen afleveren Fet houtsnijdersbedriif i s stopeczet r l nstinn ti3C stoffen zijn n i iet Men il er in Fneeïand van ovfrtui d dat de e nnomtsche n ae it v n Ervelard cp hef continent zeer sterk verzwakt wordt n in problemen door mat riaal s and tevoren in het ge ed cht Er i geen de münen en iaarmpdf van de steenkeoloro Dr cnivang d r öag jla Kort na is iti ae r T i i i de kar larij verslieen de Fiihrer met t n o he b lic n ü Jian De r n e r k n ru WS S er voor de i e n hoed n I w rdon d Hir elf va meti e 1 t o kon = e v eer liin b clt r cn s a Ie d P e te B 0 der ue inenigie o een Wilhehnplatz be onden 7 h C n eveer 250 g wonde s idnien van alle front n en cHe a 3e i 0rten die o hei ooscti lik in hospitalen ie Berlijn eri leri jd worden Na zün aankomst in de R iksk insclarlj lit de Fnhrer de gewcn aen naar het e ote eereplfm der n e iw e R j skan = elarij brengen w a ar hij hen hegroette en eenifre hartelijke woorden tot hen rechtte die door de s ldaten 1 i mei eeh gef idr ftig SJeg Heil wer ócn ontvang n In aa ltin hlero iZ e i de gas rn van den Führer aar een koffietafel aan De Britsche Aanvallen op Fransche Schepen DOODEN GEWONDEN OP DE FRANSCHE CROOT AAM AL EN VERMISTEN OORLO SBODEMS Fransche Luchtaanval op Gibraltar Hernieuwde Aanval op de Dunkerque Door Britsche vfiegtuigen gebombardeerd RUIM 200 DOODEN De Fransche admiraliteit deelt nadere bijzonderheden mede omtrent d n Britsehen overval op de Fransche oorlogsschepen Toor Oran De Dunkerque die reed ern itis beschadigd was werd wederom door Britsche vliegers gebombardeerd De brug van het schip entde reddingbooten werden me machinegeweren beschoten waarbij meer dan 200 Kransche seliedèn sneuvelden TAL VAN SLAf IITbFFi RS De admiraliteit voegt hieraan toe dat men niet goed het verband ziet tnsschen dezen laden aanval op de bemanning van liet schip van den vropgeren bondguin Ot en het Brit sche voorwendsel het schip te vernietigen opdat het niet in handen van den vijand zou vallen iidc DE OVERV II r BRITSCHE IHVE VS id sele ede vai i i s jtlieiiiir i rhe il i Ur in tn Gkr 1 i n u Z i Vlieren Oi k d naar 5 I rie Fran he heden Jtriid op 3 Juli idi d werden Uif Virhy Is naar het D N B uit Bern meldt het volgende bericht c tvan f n over de nibe lagneming doo r iile Engel sehf n van de Fransche oi i ln schepen die z h in de havens van Plymouth Port smbuth en Sotithampton bèvntidcn errien v ijn iiij waavrffjeriikt Is De F ra i sche admiraal de Vilalne werd bij het aanbreken van deii dag plotselina gevanseiigenomen en van zi in staf geschpiden De Engelsehe strijdkrachten die zooals Churchill al heeft gezegd numeriek in de meerderheid waren bra ken het verzet v cie FransclTe officieren en man scTiappen onder wie dooden en gewonden zijn gevallen cnp ule de sehadc en Indien Kog lijk liet Eskadtr van Gibraltar 111 welingelichte Fran chp kringen verklaart men dat di 7e v ioï vallen teékenend zijn vonr de w rkeliike plannen van de Engel S he regeering met de Fransche vloot De Fratis he oorl g s S hepen die in Engelsche havens waren gevlucht konden voor EJigeland niet hef ger 2 5 te eevaar opleveren Evenah in Ter r el Kp ir wa s het doel van de igel sche regeering niet een gevaar te bestrijden dat ovprigeKs volkomen uit de lucht wa s gegrepen maar we de har d te leggen op de Fraasche oorlogs chenen Triomtale Intocht van den Führer in Berlijn Fransche Kns hatterijeii in Da urder van Admiraal Darlan Hitler door honderd duizenden toegejuicht rin ienera il von Braiichitsch admi raal Hadcr de plaatsvervanger lai oen I uhrer rijksminister nurlolf fi de g uwlcie er rijksmlnis er cl de hoogste c weeri ir i ht s a Na 7 j i a k zich t egeji i cl mer s Icnmeiv van Grool Bsilijn G bbels en met he ienv irdigttrs va i X en partij r Ml b af de Führer t door een gro j na d bog oetln plerliti jheid op het perron n het êerOatjlJcn voor het station liep langs de g deren Het eeieb i aljon bes ond uit een c en in trie vg n het leger de iu ttniacht en ü m irine Deze Jaat rtc telde de bem tiiiin van tv ee tori iabootjagers die et III Het Anhaltêr static as i fr l a pon In ern prachtige fees lial Hier kw unen de leidende m nnert van staiit partij eh weermacht den Führer begroeten Het perron van aankomst wa met roode tapij en bedekt de jrrdTl amet groen bekleed Van het einde vairshet pefron hingen zeer groote vlagfeim voowien van gouden wimpels en eSli Hgfx ot baldakijn Aan d n uitgang van het s aiion stonden chalen en reusachtige vazen met hor en ia s fuchsia s e r g onl De trap was omzoomd door zware eikenguirlande hft Duitsche symbool van de zege Op straat irokken colonnes van allerlei party groepen en afdoelijjgen van het Roode Kruis op Langs dén weg hadden reeds de mannen die de afzetting ZQUde r vtrmcn en de wagens met delluid sprckers zich opgesteld Alles was in koortsachtige afwash ing van het oogen lik waarop de Führer zou aankomen DE AANKOMST I bootjagers ci S d i e iomen hadden De Füher en opper sfe bevclh ber T n u gevehten in Nzrvil Ondc divan de cgcvierende Groot Duüsche fL nnatirs dl m ede Q nrarMcrrden weermacht arriveerde te 15 uur in d2 S men ork de Berüjn he fasrio mt Rijkshoofdstad Daarmede keerde hij vaa Kiels De massa s to cliouwer oP voor het eerst sedert hij op 10 Mei de het S a n lein wu n met tion derdd enden vlaggetjes De Fülrer die cekletd was In velr gri e u ifarm dankie gli Irehend na r slle k nien p i gr leiding van dé operalies aan hc front op zich had genomen naar Berlijn ransel Tc zijner verwcll oitiing waren aan wezig gencraal veldmaarschalk Göl I naar de zwaar gewondenrdie eef ecrt