Goudsche Courant, maandag 8 juli 1940

t TWEEDE BLAD MAANDAG 8 JULI 1940 STADSNIEUWS STRENG TOEZICHT OP VERDUISTERING Bü overtreding zal voortaan proces verbaal worden opgemaakt FIKTSEN ZONDER UCHT OF MET BLAUW UCHT NIET MEER GEOORLOOFD Naar aanleiding van de Verordening an den RijkscommissarB voor het belette Nederlandsche gebied betreffende het verduisteren vestigt de commistans van politie er de aandacht op dat nog steeds niet door allen ddt maatregelen genomen worden welke poodig zijn om te voldoen aan het bepaalde in paragraaf 4 en 7 van deze ferordening Voor de uitvoering van de verduisteringsmaatregelen mogen geweven stoffen alleen worden gebruikt in het geval dat met andere verdui stering smiddelen yerdulstcringspapier afsluiten van vensters enz een daadwerkelijke en duurzame uitvoering van de verdui steringsmaatregelen niet mogelijk is en alle gebouwen en woningen moeten zoo verduisterd worden dat er geen licht naar buiten dringt Meerdere stellen zich tevreden met fcet sluiten van dunne overgordijnen en emen gecnerlei voorzorg dat voorkomen wordt dat aan de zijkanten licht uitstraalt Het is dringend noodzakelijk dat hierin verandering komt Tot nu toe is voLstaan met Het geven van een waarschuwing daar bleek dat van nalatigheid en niet van opzet sprake is Nu in vorenbedoelde verordening nauwkeurig omschreven is waar ieder ïich aan te houden heeft zal ook aan deze onachtzaamheid een einde moeten iiomen In den vervolge zal dan ook tegenieder die geen afdoende maatregelen enomen heeft procek verbaal worden pgcmaakt Men lette vöorsl op hchten in gangen en zorge dart ook de achterzijden run de panden volkomen verduisterd lijn Men zal er zich niet op kunnen beroepen dat men hel licht maar tvon opgestoken heeft of dat een ander vergeten heeft hel licht uit te doen Vol ccns paragraaf 2 en 5 van de verOrdrairiR is hij die de woning enz daadwerkelijk in zijn bezit heeft dusb v de huurder verantwoordelijk voor Ac verduistering welke dagelijksch tusschcn zonsondergang en zonsopgangmoet plaats vinden Wat betreft de verlichting van e v keersmiddelen met inbegrip van rijwielen zal ieder moeten voldoen aan het bepaalde in paragraaf 9 en 10 van de verordening Het is dus niet langer toegesttaau dat tusschen zonsondergang en zonsopgang zonder licht gereden wordt of dat gebruik gemaakt Wordt v in b v blauw gemaakte lantaarns Benzinedistributie en Wegenbelasting RESTITUTIE OVER DAGEN WAAROP NIET GEREDEN IS MOGELIJK Van verschillende zijden is ons de vraag gesteld hoe het in verband met de nieuwe regeling van de benzinedistributie die ongeveer een esde van het normale gebruik bedraagt zal gaan met de wegenbelasting Zal deze ok tot ongeveer een zosde worden teruggebracht of zullen zestig dagenkaarten worden verstrekt aldus de raag De A N W B welken bo nd wij om inlchtingen vroegen deelt ons mede reeds een request tot het departement van Financiën te hebben gericht me de vraag of niet de mogelijkheid zou kunnen woeden geopend kaarten in I iwm M wi m w waiwo K wm wKM wKK Abonnementen en Advertentiën De Goudsche Courant wordt eiken avond bij vele duizenden abonné s bezorgd in GOUDA Alphen a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwük Schsonhoven Stolwü k Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week ƒ 0 75 per maand of ƒ 2 25 per kwartaal buiten CJouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaatsvindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles bij vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels ƒ 0 25 elke regel meer f O IO maximum grootte 6 regels Uitsluitenjd bij vooruitbetaling InzendiiTg tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij de plaatselijke agenten den trant der bekende zestig dagenkaarlen te verstrekken op zeer ruime schaal opdat degenen die thans veel minder benzine ontvangen dan vroeger de gewoonte was ook in de gelegenheid worden gesteld overeenkomstig minder motorrijtuigenbelasting te betalen Inmiddels maakt de A N W B r attent op dat na afloop van den geldigheidsduur van een kwartaalkaart deze bij den ontvanger kan worden ingeleverd terwijl dan restitutie kan worden gegeven van belasting over de dagen waarop het motorrijtuig niet is gebruikt Men zal dan echter moeten bewijzen weike dagen slechts in dat kwartaal gereden is op den openbaren weg Ieder bewijsmiddel is toegelaten 1 b v door middel van de boekhouding verklaringen van den garagehouder van den betrefl enden bestuurder e d Zware straf wegens in Dronkenschap Autorijden De kantonrechter te Rotterdam heefi veroord eld M A v d B te Gouda omdat hij te Rotterdam op 26 Maart j l onder don invloed van het gebruik an alcoholhcudenden drank met zijn auto op den Goudschcsingel na eerst een aldaar staanden verkeerssokkel te hebben aar gereden zig z9g rijdende nabij het Oostplein tegen een aldaar bij een tramhalte slilstaanden tramwagen is opgereden veroordeeld tol een geldboete van ƒ 500 subs 50 dagen hechtenis en intrekking van zijn rijbewijs voor den tijd van een jaar en voorwaardelijk tot een hechtenis van twee maanden met een proeftijd van twee jaar met bijzondere bepaling zich gedurende dien tijd onder toezicht te stellen van het Consultatiebureau voor Alcoholisme Ie Rotterdam Afschilderen voorgevels van honderd Woningen aanbesteed Het Gemeentelijk Woningbedrijf heeft hedenmorgen aanbesteed het afschilderen van de voorgevels van honderd woningen van het tweede compk v staande in de F W Reitzstraat en in de IJssellaan Ingeschreven werd als vojgi Fa D Lorius en Zn ƒ 890 J Kamermans 943 Gebr Prevos ï 963 C Perdijk 10 36 Fa A HoUandfr 1048 50 J W H G Staveren i050 Fa 3 en W van Willigen Ï163 J V d Heuvel en Zn 1174 Fa C H A Kamermans 1175 Fa van Regieren 1185 F Luglhart 1280 M Vermeulen 1290 B A Reebeen 1340 Fa J Vergeer 1370 Fa D de Joijg 1498 Het werk is aan de laagste inschrijfster de firma D Lorius en Zn gegund DAn n Twe ituks 1 O cT HOOFDPIJH 7 Mijnhardtje TwaatI iluk 50 cl O 2440 6 Jubileum ds P de Looze VEERTIG JAAR PREDIKANT Vandaag herdenkt ds P de Looze Ned Hervormd predikant te IJsselmuiden zyn 40 jarige ambtsbediening Pieter de Looze werd 3 Mei 1874 teZierikzee geboren Hij bezocht deH B S aldaar en deed vervolgensstaatsexamen om aan de Rijksuniversiteit te Leiden theologie te gaanstudeeren In 1899 candidaat geworden in Zeeland nam ds de Looze uilelf beroepen dal naar OudVossemeeraan In 1907 vertrok ds de Looze naarWaarder Z H welke standplaats hijm 1915 met Barneveld verwisselde om zich in 1918 aan de gemeente vanRenkum te verbinden In 1930 vertrok hij naar Waddinxveen en 5 Maart 1933 iïcvestigde zijn zoon ds E E deLooze van Gouda hem in zijn tegenwoordige gemeente Ds de Looze die gedurende zijn ambtelijke loopbaan niet minder dan 73 beroepen ontving heeft zich in zijn verschillende gemeenten op onderscheiden gebied bewogen Hij was o m lid van hel classicaal bestuur van Gouda en secundus lid vari dat van Harderwijk Ds de Looze heeft te IJsselmuiden een bloeiende gemcervt en in hel kerkgebouw dat 800 zitplaatsen telt is een groeiend tekort aan plaat ruimte Het jubileum van ds Looze wordt met het oog op de tijd iomstandigheden z r sober gevierd Auto geslipt WETHOUDER VAN UTRECHT EN VOORZITTER VAN K v K TE AMERSFOORT GEWOND Op den weg van Den Haag is Zaterdagmiddag even voer Waddinxveeneen auto waarip wethouder H Botterweg uit Utrecht en de heer J H vanLonkhuysen voorzitter van de Kamervan Kiyphandel voor de GelderscheVallei te Amersfoort op weg van DenHaag naar Utrecht waren geslipt Deheer Van Lonkhuysen liep een hersenschudding en nog enkele andere blessures op wethouder Bollerweg bleekenkele ribben te hebben gebroken Nadal de eerste hulp was verleend werden de beide heeren naar het Van Iterson ziekenhuis te Gouda overgebracht waar zij ter verpleging zynopgenomen De toestand is niet levensgevaarlijk J w AT f AAR f ANNEER Schouwburg BioscooD Het avontuur v in den zwarten havik met Richard Arlcn Noah Bcery en Anny Devine en Het spccischip met Robert Wilcox en Helen Mack Aanvang 8 15 uur Thalia Theater Slavenjacht met Wallace Beery en Tobert Taylor Aanvang 8 15 uur ReunipSióscoop Vier moedige meisjes mét Gezusters Lane Gale Page John GSKjclii n Claude Rains ep De schrik der bandieten met Charles Starrelt Aanvang 8 15 uur Juli 4 5 mir Goudsche Montessorischool Inschrijving nieuwe leerlingen Juni 8 30 uur De Zalm Algemeene vergadering Vereoniging voorVreemdelingenverkeer 13 Juli uur Van Bergen IJzendoornpark 10 Algemeene vergadering van aandeelhouders N V J van Dorp 16 Juli 3 uur De Zalm Causerie mevr 9 C Postma Ronner voor Ned Vereeniging van Huisvrouvven over De hooikisl en over het gebruik er van Mooi resultaat van Nationale Collecte TOTAAL OPBRENGST VAN ƒ 11 746 De Zaterdag gehouden inzameling voor hel Nationaal Hulpcomité 1940 heeft te dezer slede een mooi bedrag opgeleverd De bussen waarmede lal van bekende stadgenooten op straat en langs de huizen collecteerden waren bij opening goed gevuld Bij lelling bleek ƒ 5246 33 te zijn ingezameld Van giften was te Huldiging C W Runge Aan het bericht betreffende de herdenking van het 40 jarig jubileum in gemeentedienst van den heer C W Runge dient nog te worden toegevoegd dat h t personeel van de ge meentesecretarie den jubilaris een fraaien rooktafel met een schriftelijken gelukwensch heeft gezonden Tal van bloemstukken sierden de woning van den heer Runge waar vele ambtenaren en vrienden hem kwam gelukwenschen Bekeuringen wegens broodverkpop zonder bon De politie heeft reeds in een aantal gevallen bakkers die brood zonder bon verkochten bekeurd terwijl ook tegen de koopers proces verbaal is opgemaakt Men zij dus gewaarschuwd middenStands diploma Voor het examen middenstandsdiploma algemeene handeiskennis zijn te Rotterdam geslaagd de heeren C L de Groot en J Haagsma MET Z N TWEEEN OP DE FÏETS Een elf jarige scholier met p den bagagedrager van zijn fiets een achtjarig vriendje kon de bocht Kamemelksloot Broekkade niet halen waardoor hij een ruit van de werkplaats van een kunstschilder in de Broekkade inreed De schade ten bedrage van twaalf gulden is vergoed Uit vroeger t den DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit Boskoop Van het spoorwegplan door Haarlemmermeer en omstreken van mr J P Amersfoordt in dato 1864 hoort men schier niets meer De belangstelling welke het ontwerp hier ter plaatste algemeen ondervond heeft tot heden noch in hel eeii noch in hel ander hare belooning gevonden van opnemingen of opmetingen van niets hoort of ziet men zoodat men reeds gaal overhellen om te gelooven dat hel plan nog niet veel kans hecH tot werkelijkheid te komen 50 JAAR GELEDEN Uit Alfen aan den Rijn wordt gemeld Twee ambtenaren en de briga dier majoor titulair rijksveldwachler mochten er in slagen na geruimen tijd gesurveilleerd te hebben een bleeker op heeler daad te betrappen bij het heimelijk vervaardigen van zeep 25 JAAR GELEDEN Uit Boskoop Door de Boskoopsche winkeliersvereeniging is aan den Raad een adres verzonden houdende verzoek om de verplichte 9 uur winkelsluiting alhier in te voeren SPORT VOETBAL Schoonhoven G S V 1 3 GASTEN VERDEDIGDEN VOORSPRONG MET SCgCES tloewcl beide ploegen meerdere ini allcrs telden de thuisclub drie G S V elfs zes hebben zij toch een goeden wedstrijd gespeeld Het resultaat er van bracht den bezoekers wel iets meer dan zij verdienden Zij dankten dit voornamelijk aan het uit tekende werk van hun doelmSn Brem Na tien minuten neemt G S V de leiding door Vurelsteijn die uit een voorzet van De Jong keurig inschiet 0 1 Snel gaat het spel op en neer Geruin en tijd blijven de verdedigers meester van het terrein Ais er een iialf uiir gespeeld is vergroot Vurelsteyn nen Goudschen voorsprong door no inaals een voorzet van De Jong te bc a ullen 0 2 Na de hervatting heeft Schoonhoven de besta papieren De Imksbinnen der ihuisc i b weet het net te vinden 1 2 Ook hierna is Schoonhoven het meest aan bod Bijna steeds wordt op de Goud whe helft gespeeld Vaak is het G S V doe in gevaar Brem bli kt echter onpasseorbaar Kurt vuor het einde verplaatsen de groen witten het spel Als er nog drie mmuten te spvlen IS siaagt Kroon er m een kans te benutten 1 3 De wedstrijd Schoonhoven II G S V II die eveneens voor de compL tit e ivas vastgesteld is niet doorgegaan G V B uitslagen De uitslagen van den Zondag voorJen Goudschen Voetbalbond gespeelde wedstrijden luiden ais volgt Ie klasse Gouderak II Groeneweg I 3 1 Nieuwerkerk I G S V IH 4 1 2o k 1 as s e A Waddinxveen U O N A V 3 3 JUNIOREN COMPETITIE Voor de junioren competitie zijn Zaterdag gespeeld Afdeeling A O N A B 9 S V 0 9 Gouda B O N A A l l Moordrecht A Gouda A O 2 Afdeelmg B Groep I Lekkerkerk A r Bergambacht A 5 1 Groep II Gouda C Gouda D g g O N A C Nieuwerkerk A 1 1 Afdeeling C Olympia A O N A D 9 j GOUDA DEELT MET TOERELFTAL De Zaterdagavond op hét Goudaterrem gespeelde wedstrijd GoudaRotterdamsch Toerelftal is na een aantrekkelijkea strijd in een 3 3 gelijk spol geëindigd ATHLETIEK Spannende Kamp in Jubileumwedstrüden van de G A C VOORAL DE LOOPNUMMERS WAREN AANTREKFELUK Voor een gering aantal belangstellenden zijn gistermiddag op het Olympia terrein de provuiciale athletiekwedstrijden gehouden georganiseerd ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de Goudsche Athletiek Commissie Daar de deelnemers zich lot het uiterste inspanden bracht nummer voor nummer een aaritrekkelijken strijd Bijzonder spannend wa het verloop van de 800 M Voor B klassers Daarin had Jac Zaal van A A V 36 tot ca 200 M voor de finish den kop op den voet gevolgd door De Jong van Achilles en Struyk van D O S Laatstgenoemde zette toen eeu felle eindspurt in ging de beide anderen voorbij doch ook De Jong liet zich niet onbetuigd passeerde op zijn beurt Zaal en betwistte Struik de overwinning zoo fel dat beiden met minimaal verschil in zelfden tijd over de eindstreep gingen Voorts leverden ook de 4 k100 M estafettes zoowel in de series als in de finale spannenden strijd De prestaties waren over hel algemeen goed Het meest opvallende was wel dat de C kia ssers op de 3000 M aanmerkelijk betere lijden maakten dan de B klassera Daarnaast verdient de worp met den kogel van den Haag schen politieman Doorn die ook liet nummer hoogspringen won vermelding De uitslagen luiden Heeren klasje p 100 yards harxilooper 1 A J Haagh Breda 10 7 sec 2 Jac Verkerk A AV 36 Alphen a d Rijn 10 9 secr 3 B W v d Meer Minerva Rotterda m 11 sec 800 meier liardloopen 1 J Struyk D O S Rotterdam 1 2 mm 10 3 sec 2 J de Jong Achilles Gloudp zelfdetijd 3 Jac Zaal AA V j 36 2 min 12 sec 3000 meter hardloopen 1 B Molenbroek Hercules Dor irecht 10 min 58 2 sec Kla 5 o C 100 yard s hardfoopen 1 H Gols S iol bon Haag 11 sec 2 w Trynv pi idem II 1 sec 3 G Zijlstra A lphia 112 sec 4 R Hertog Vin a et Celeritas Gnuda 11 4 sec SOO meter hardloopen 1 J Heem rood A V 36 2 mm 11 3 sec 2 C W Heringa fShot I 2 min 17 5 sec 3 J F Auberi D O S 2 min l8 sec 4 Pape Minerve 2 min 20 4 sec 400 nieter hordioopen 1 v d Linden Mmerva 56 3 sec 2 H Sint Mmervp 57 7 sec 3 Louwcrens Shot 59 sec 3U00 meter hardloopen 1 M Beckers Hercules 10 mm 18 4 lec 2 D Hey AchillesI 10 min 19 8 sec 3 C Prook Mphia U min 6 4 seft Hoogspringen 1 G A v Doorn H P S V Den Haag 1 60 M 2 Boot Achilles 150 M 3 Jac VepIjerk A AV 36 1 50 M Kogel stooten 1 G A v Doorn H P S V 12 27 M 2 S Boot Achilles 11 08 M 3 C V Dijk Achilles 11 07 M 4 100 meter estafette 1 Mmerva 48 sec 2 Alphia 47 1 sec 3 Vires e Celeritas 48 2 sec FEUILLETON OVERSTE SAXON HISTORISCHE AVONTURENROMAN door G P BAKKER 33 Wanneer men nu een zieke of een lamme ergens in huis of achter een heg aantrof en men vroeg Van welk regiment Dan was gewoonlijk het antwoord Van Mérode Dat was de oorzaak dal men ten Slotte allen zielj of gezond gewond o ijict wanneer ze meeslingerden buiten Je gelederen of hun kwartier niet bU Jj t regiment in t veld namen broeders van Mérode noemde Bij de slrena tucht in Wallenstein s leger kwam zoo iets niet voor Wel wjst Saxon dat men vroeger rgelijke knapen varkensvangers 5f gesneden hommels noemde dit laatste maat de hommels als ze hun stekels loren hadden geen honig meer erzame den en alleen maar goed ge ocg waren om te vreten J1 haal van den groenen dde daf als een ruiter zijnh irf sketier zijn gezond 0 verloor of zijn vrouw of kinderenkroede achterblpvcn ze ei Marode werden lieden eliiken volin k 2 geuners Ze leefden or n smaak zwierven en koT = het leger rond n li l roepsgewijs in de zon gen Ze jitalen wat ze konden en menig soldenier werd door hen uilgeplunderd en vermoord Ze stoorden zich aan geen bevel en alleen hadden ze zich soms te schikken naar den provoost geweldige Ze beroofden de Tjoeren plunderden de hofsteden en lieten de roode haan kraaien Menig spion vond bij hen een onderdak en velen van hen beoefenden dit beroep In hun kamp zou Saxon zeker de gegevens die hem nog ontbraken kunnen verzamelen De broederi van Mérode waren uitstekend op de hoogte van alles wat op de legers betrekIfing had Die kennis was een bron van hun bestaan Zoo zat Saxon te peinzen met den rujg tegen een boomstam geleund en terwijl de maan in het laatste kwartier door lichte nevels omsluierd in de donkere lucht stond zag hij tusschen de boomen een meertje Hij zag de zachte golven glanzen in de zwakke bleeke manestralen Het geleek een droombeeld Aan de overzijde op een grasveld dat zilverachlig groen leek te midden van hooge vreemdkleurige bonte blocmstruiken zag hij uil de schaduw een aantal nimfen in luchtige blauwe lila en gele gewadïn die los om hun sierlijke leden geslagen waren te voorschijn komen Ze dansten hand in hand een rondedans Hij zag nu de naakte schouders in het maanlicht en zag dat ze om de ander blortd en donker waren Ze keerden de gezichten naar hem toe waren allen bekoorlijk en vol gratie Toen verbraken ze de rij en een donkere nimf zweefde naar den oever van het meertje Wat het droom of werkelijkheid Ze wenkte met de hand en hij herkende haar Ze was mooi als geen aardsche vrouw kon zijn Er was geen twijfel aan Het was Marion Hij keek in haar donkere oogen Het was al of ze iets wildfe zeggen haar lippen bewogen doch hij hoorde niets maar hij begreep dat zü hem wilde waarschuwen Saxon wilde opslaan hij kon niet zijn ledematen waren zwaar als lood Langzaam verdwenen de nimfen even geheimzinnig als ze gekomen waren het licht verflauwde Het meertje lag daar voor hem nu nauwelijks meer zichtbaar eenzaam en verlaten De nachtverdween het woud en de weiden ontwaakten Een licht briesje speelde verfrissend om zijn slapen Hij stond op en begaf zich op weg volgde het pad en bereikte spoedig eert groole open plek in het woud waar een aantal mannen in verschillende havelooze uniformen en vrouwen voor het meerendeel jong sommige met kinderen om een smeulend vuur lagen te slapen In de buurt stonden een aantal kleine tenten Saxon liep hinkend naar het vuur Een soldenier hield blijkbaar de wacht Hij richtte zich half op steunend op een arm en vroeg Wat moet je 1 Ik zoek een plaatje om te rusten Wie ben je Een ruiter met een kogel in de knie ben weggezonden Je begrijpt kameraad een ruiter mét een styf been De ander viel hem in de rede Welk regiment Von Erwitte De ondervrager keek naar zön l arzen broek en ouü Ga maar liggen Saxon keek rond ontdekte een vrije plaats strekte zich op den grond uil maar durfde niet te gaan slapen Hij dommeldei in werd plots weer helder wakker greep een kleine hand die trachtte een onderzoek in te stellen en hield die stevig vast Laat me los klonk een vrouwenstem Meen je dat ik je wou bestelen Er is niemendal te stelen klonk het antwoord Ik houd er nu eenmaal niet van vreemde handen aan mijn lijf te voelen Hij liet de hand los die langzaam werd teruggetrokken Reeds vroeg in den morgen kwam er leven in het kamp De mannen en vroOwen naast hem stonde op zonder zich met hem te bemoeien Ze deden alsof ze hem niet zagen de loerinde blikken ontgingen hem niet De nachtwaker liep naar hem toe Heb je geld Niet de moeite waard Dan kunnen ze je ook niets afnemen Heb je iets voor mij te eten vroeg Saxon en haalde na haalde na eenig zoeken een koperstiik van vier duiten uit zijn broekzak Hij reikte het hem toe Houd dal maar Hier is brood en een stuk vleesch Mien vroeg hij Het je iets te drinken Een jonge knappe vrouw op wier gelaat duidelijk te lezen stond dat ze zoo al het een en ander had meegemaakt reikte hem een kruik bier Ik kryg het wel eens van je terug ali ik het noodig heb rei ze Of als je een goed zaakje achter den rug hebt Ze bekeek hem met vorschende oogen van ohder tot boven Je schijnt een stetke rekel luidde haar oordeel en hij voelde haar goedkeurenden blik Ik heb een stijf been Hindert geen lor Kom hier eens bij mij zitten Ze maakte plaats voor hem Je zult hier wel spoedig in hel kamp wennen begon ze Het is een prettig leven Je hebt geen dienst geen wacht behoeft niet te stormen of kogels op te vangen Vroolijk en vrij Je bent je eigen meester en leidt hel leven van een heer Van niemand heb je bevelen af te wachten Niet van den korporaal niet van den sergeant van den luitenant noch van den kapitein Altijd genoeg te eten en te drinken Zelfs als ze in hel leger honger lijden is hier genoeg Op uitbetaling der soldij behoef je niet Ie wachten Je neemt maar Dat lijkt zeer aanlokkelijk Is het ook Mien schreeuwde een ongurepersoonlijkheid aan de andere zijdevan het vuur Ben je op een nieuweverovering uit i Hou je snavel Gaat jou dat wat aan Je hebt een wijf gaf ze terug Die vent valt mij altijd lastig legde 2e uit Ik moet niets van een getrouwden kerel hebben Laat hij zich met zijn eigen vrouw bemoeien Ben jij getrouwd vervolgde ze Gelukkig niet Zeg dat wel Een getrouwd man is altijd een te vroeg gebonden man Geweest Nooit Zoo zoo zei ze Je sprak van sbldij nemen ze Saxon Maar waar moet je die halen Hel land is uitgeplunderd Ja bij de tweren is niets meer te vinden Daar liggen de muizen dood voor de broodkast De mooie lydeh zijn voorbij Maar een vliegende vogel vangt altijd wat Als een man sterk is en durft en een vrouw slim en niet onknap Kurassiers van Von Erwitte zijn toch zeker geen doetjes Hoe weet je dat ik een kurassier van Von Erwitte ben De nachtwaker houdt ons op de hoogte Je hebt het hem zelf gezegd Ze vertrouwen je anders zou er reedJ iets gebeurd zijn Wat zei ze niet rriaar Saxon begreep hel Heb je geld Bijna niets We zullen genoeg krijgen Voorloopig heb ik wel wat antwoordde ze Langs den groeten weg zijn altijd wel reizigers en soldeniers die de zakken gevuld hebben Ik weet ze wel te vinden lok ze mee in t bosch en jij bent juist een lief kereltje om ze te laten opdoklten Hij knikte en gaapte Ga maar eerst uitrusten ried za hem Je bent doodmoe Ik zal wel een oogje in het zeil houden Je kunt me gerust vertrouwen Er komt spoedig werk genoeg Pappenheim iii in aantocht Nieuwe soldaten met nieuwen buit Nieuw leven Tilly en Furchtcnberg marchceren ook op Een paar uur rust zal je goed doen Saxon had het hoofd reeds neergelegd en oververmoeid viel hy in een diepen droomloozen slaap Wordt vervolgd