Goudsche Courant, maandag 8 juli 1940

TWEEDE BLAD MAANDAG 8 JULI 1940 S GALANTERIEHANDEL is en blijft te Rotterdam Je adres voor wederverkoopers Groot sortiment BEATRIJSSTRAAT 42 nabij HENEGOUWERPLEIN o 2439 30 Jui t toen een der wielrijders wilrle A oorzitter van rfe Democra i chr partn pas jperen tnaakte de w igen een zw n j den minister t cr pnstei iien Farley zon king naar rechts met het gcw Ig d t politieke planrcn hesprekm In het bijde fietser in het prikkeldraad geraakie I zorder betreffeedc zijn eventueeleHet gevolg hiervan was dat de an iere derde ambtspenode De p fi ient heeftwielrijders den landbouwer ging n uit Farley echter verplicht een olRom iischelden Een van hen gaf den knecht tilzwijgen in acht te nemen tot aanvan dtn landbouwer een slomp waar1 den democrat ischen parliidag op 17 op een vechtparti ontstond Do wiel Juli Het eenige v £t Farley aan dernders nameti daarop de vlii f ii t joumali ten meedeelde wa dat hijachterlating van hun fK ien De poli th ns volkomen on de h o te is van detic lelt een onderzoek m I bedoelingen van Hootevelt 3 y 1000 meter estafette 1 O S 9 min 34 4 sec 2 Minerva 9 min 43 2 MC Olympische esta ette 1 D O S 4 min 11 5 sec 2 AA V 36 min 14 2 lec 3 Minerva 4 mm 17 2 ec Junioren groep I lÓO yards hardi opcn I Gordijn Mincrva 11 2 sec 2 P Verver ShiO 11 4 sec 4 X 100 meter estafette 1 D O S 50 5 sec 2 Shot 50 6 sec Groep 2 100 yards hardlüopen 1 A Kragt D OS 11 5 sec 2 A v Hoo n D OS 11 5 sec WATKRPOLO HKT WEEKPROGRAMMA Hfct programma voor deze week vermeldt de volgende wedstrijden Din sdag Forel Boskoop Doridtrdag G Z C Il Gouwe WIELRENNEN VAN VUET VUFDE IN DE WEGRACE In een gisteren aan den Krommen Zandweg te Rotterdam verreden lOU K M wegwe istnj 3 op een parcours van löO meter welke wedstrud was georganiseerd door de rennersclub Feijcnoord werd van de 44 renners i van Vliet uit Gouda vulde met een Tonde achterstand op den winnaar O beek lut Middelharnis De ande Goudsche deelnemer J Holstede viel uit In totaal waren er 29 uitvallers Plaatselijk Nieuws Alphen a d Rün EINDEXAMEN CHR H B S Aan de Chr H B S zijn voor hel eindexamen afdechng B geslaagd i dame N Bnmt Budrjraven I E J v d Klcy Alphen ad Rijn S J E van Loo ter Aar N Mul Gpuda je heeren T Bcrgmeyer Woerden M de Pijl Th Booy A Duinker Alph i a d Rijn P Hagen Boskoop P Jongens H M Kok L Kruyt Alphen a ö Rijn S P Kuizinga Goud D Paul J Scherpbicr Alphen ad Rijn J B C M Vis Boskoop A Vlaanderci Koudckork W Withorst Bodegrave i MEISJE y DRONKEN Zatei dagmidd is het vier japf dochtertje vaneden boerenarbeider Kapleyn in den csscpolder te water geraakt en verdronken Het kind w aanvankelijk met haar vade r in ni hcollaud iloch zooala meer geoeurde keerde het later alleen naar huis teru Daarbij is het in een diepe sloot ge raakt Toen de Bergambackt POLITIERECHTER Een 7 i jarigc m m uit deze gemeente jnoest voor den politierechter te Rotterdam terechtal i ii omdat hij geer gevolg had gegex n aan een oproep van den bui gcme ster om in den nach van 22 p 23 Maait van 4 lot 6 uur een radio lui etcrspost van de iuehto scherming te bezetten Hel bleek dat de aanschrijving oejr zijn echtgenooti was aangenomen dic het papier had neergelegd waardoor de man er eerst kennis van kreeg toen het fi lstip waarop hy had moeten komen al voorby was De politie rechter sprak den man vnj Bo koop GEVONDEN V ORWERPEN Damjspolshorlogn damcshoed er portemonnaie met inhoud Inlichtingen politiebureau EINDEXAMEN GYMNASIl M Onze plaatsgenoot de heer G Vermeulen slaagde te s Gravcnhagwaan het Aloysiuscolicge voor het eindexamen gymnasium HVWELUKSSTOET PER FIETS Een teeken des tijds vermde een hier gehouden huwelijksplechtigheid Tengevolge van de benzine distributie ontbraken de traditioneele auto s bij den huMjelijksstoet Zoowel bruid al bruidegom als familieleden begaven zich j per met bloemen versierde fiels naar het raadhuis Zeer begrijpelijk trok deze origineele huwehjkstocht die var een flinke lengte was veel belangstelling Bl RGERLUKEN STAND GETROUWD A L Vaissier 27 j enM C B Verbakei 25 j A J Spek 32 j en W C H B rendsz 25 j C Benschop 27 j er M W Kor ijmar 25 j GEBOREN Johannes Bemarriiis Jozef z van A P Wognum en A J W Distel Evert Jan z van M C Schouten rn M H viin der Beu OVERLEDEN A Ve th eehtgenootcvan J Jnngenburger 65 j PREDIKBEURT VOOR DONDFRDAG Geref Geni nam hslf acht ds Houkoop van Den Haag OVERGANG TUINBOCWCURSrS Op de gehouden eind en overgangsle van den Tuinbouwcursus uitgaande van de afd Boskoop dei Kon Ned Mij van Tuinbouw en Plantkunde zijn ▼ an d i voorbereidenden cursus naar de eerste klasse bevorderd de herren B Blanken N van Gemeren H J Hendriksen W de Jong B Barcnosz J van Kempen C G Kerkvliet N de Lange W Ncderhof W Oosterom H Oskam Fz J W Radder C Suuks B van der Togt M van Tol M van der Velde en J Verweij Bevorderd van de Ie naar de 2e klas A Abbema A van den Bosch M E Dijkstra H Dool D N van Gemeren E van Gemeren J M van Gemeren G Groenestein W Jongenburger A Kappers H van Klaveren A de Lange P an Lint B den Ouden A Peilekorn A Rijnbeek A Schoemaker Th an der Tol K van Veen L Visser C van Vliet D de Vogel en D van Wilgen Jj Bevorderd van de 2e naar de 3e klas Th Brand Joh Hassefras B Kompier Th de Kooter D v n Koon J Rosbergen A Sijtzeraa Th Straver J Streng Hz C VerbeiJ H Vergeer L Versluis E Voskuil en L Zwartendijk Het diploma voor aanleg en onderhoud van tuinen 2 iarige Cursus onl ingen de heeren J van der Molen M Bakhuizen J Schouten C Visser en N Wilschut Haastrecht MIDDE NSTANDS Te Rotterdam slaagde bor het n idI iistands dipluma aig mipeïie han iils vr de heer J Fredoiikzi l e voorzitter de heer G J van f Nieuwerkerk a d IJssel GESLAAGD Voor het middenstands diploma t1 ineeiie Iiu I lskennis slaagde te Kutt rdam dr In r G Compeer Moordrecht MIDDENSfANDSDIPLOMA Voor het middenstand iiploma algemeene h indelskennis slaagde te Rotterdam de heer T Boere Ouderkerk a d IJssel NATIONALE COLLECTE De Zaterdag alhier gehouden collecte voor het Nationaal Hulpcomité IfMO bracht ƒ 2018 45 op terwijl nog erkele j ftcn rru ctcn b nnenkomen BIJTIJDS GEREB Een van de kinderen van ds Vogel geraakte Vrijdagmiddag spelenderwijze in een sloot voor de pastorie aan den Kerk weg Mevr Vogel die het ongeval op eenigen afstand zag gebeuren haastte zich naar de sloot sprong bij het kind en maakte het genoegen het op het droge te kunnen brengen VEEVOEDPR Nu het veevoeder gerantsoei cerd is ijii vel landbouwers ovcrgeiaiin tot den acnkeop an voor de consuniptio iet geschikte aardappelen i SfNoonhoven VOOR DEN POLITIERECHTER Voor den politierechter te Rotterdam heeft terecht gestaan een koopman alhier wegens beleediging van een kap persbediende wien hij de woorden nolneus en kwajongen had toegevoegd De politierechter legde 2 50 iuM 1 dag rp Tot ƒ 5 subs 2 dagen werd veroordeeld een winkelier die een ander met wien hi een schuuitje in gebruik had voor Iceliike snotneus en aap had uitgescholden MIDDENSTANDSDIPLOMA De heer G van Duijvendijk is teRotterdam geslaagd voor het middenslandsdiplAma algemcenc handelskennis Stolwyk GESIJIAGD Te Rottf i iam is geslaagd voor het Ti idenstands d ploma algemcenc handtlskcnnis de heer D van Bure n NATIONALE COLLECTE De Zaterdag gehoudi n coilen te voor het Nationaal Hulpcom te 1940 heeft ilh er ruim 1 1200 opscbratht Waddinxveen GESLAAQD De neer W Broer slaande t R f j dam voor het middrr UandE tip oma a gemeene handelskenn J i f Zevenhrtizen AANRIJDING MÈT BL IE De landbouwer S reed m t zijn drie ver wieligen hooiwalfeen aan oe Rotte Een drietal wieln itfers die hem ichKiop k i ari en wilrii n den wacen passeeren I BUITENLAND ICHT DUITSCU LECERBERICHT VÜandeliJke Schepen getorpedeerd LUCHTAANVALLEN OP BRITSCHE INDUSTIUE CENTR 4 Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend Duitsche duikbootcn hebben in het zeegebied voor de Spaansche kust 21 500 bruto registerton vijandelijke koopvaardijscheepsruimte tot zinken gebracht waaronder het bewapende Britscbe stoomschip San Fernando van 13 000 bruto registeiton Het luchtwapen heeft in Engeland o a de spoorwegwerken van Brighton kustbatterijen op het eiland Whigt haveninstalalties en barakken te Falmouth alsmede installaties van do wapenindustrie te M iddlesborough en Newcastle hiet bommen bestookt A n de Zuidkust van Engeland werden convooien en scheepsconcentraties aangevallen Het gelukte hierbij 2 koopvaardijschepen en 1 transportvaartuig tot zinken te brengen en andere schepen zwaar tf beschadigen Britsche vhegf on wierpen overdag zonder succes ecnige bommen uit boven WestDu lsehlai d Nachtelijke aanvallen op Noord on WestDuitsch land veroorzaakten slechts geringe materieele schade ITALJAAJtfSCH LEGERBERfCHT Hemieuwde Aanvallen op Marinebases VIJANDELIJKE FORMATIES VERNIELD Legerbericht no 28 van het Italiaansche hooldkwartier luidt als volgt De luchtaanvallen op de marinebases van Malta en Alexandrië werden gisteren met zeer groote successen hervat Twee van onze toestellen zijn niet op hun basis teruggekeerd Aan de grens van Cyrenaica speelden zich gevechten af tegen vijandelijke gemotoriseerde en geblindeerde formaties waarvan er eenige vernield werden J e gevechten verliepen in ons voordeel Een gevechtswagen en een geblmdeerde auto werden buit gemaakt Zooals later kon worden vastgesteld zijn tydcrts de aanvallen van 5 Juli op Tobroek drie vijandelijke vliegtuigen neergeschoten en is een vierde machine vermoedelijk getroffen In Oost Afnka heeft ons luchtwapen verKcnntngsvluchten en aanvallen ondernomen tot voorbij Cassala en gemotoriseerde afdeclingen gebombardeerd Bovendien werden de vijande nke vliegtuigen te nlalakal en Perim met bommen bestookt De tweede aanval op de Dunkerque RUIM 200 GEDOODEN OF GEWONDEN De Fransche admiraliteit publiceert de volgende fficieele mededeeling over den tweeden aanval op de Dunkerque die in de marinehaven van Oran aan den grond is gezet Na den Bntschen aanval van 3 Juli IS op het sehip een nieuwe hevige aanvat gedaan door Britsche luchtstrijdkrachten Verseheidei e bommen en torpedo s zijn op de Dunkerque afgevuurd De schade die reeds door den eersten aanval was aangericht is hierdoor nog ver ïroot De brug en He reddingsbooten die zich rondom het schip bevonden werden met machinegeweervuur bestookt Er zijn meer dan 200 zeelieden gedood of gewond die het aantal slachtoffers van den aanval van Mers el Kebir en op het avis Rigoult de Genouiilj verhoogen Terecht vraagt men zich af in welk verband deze aünva op zeelieden die de Britsche marir zooveel diensten hebben bewezen staat tot het voorwenri el dat de be ioeling is te vertiinderen dat de Fran eh fhenen door een derden aat gebruikt worden aldus het D N B Derde mhtstermyn van Roosevelt IN AFWACUTING VAN DEN DKMOCRAT SCHEN PARTIJDAG Piesident Rno sevelt heefi met den Kritieke Toestand te Martinique FRANSCHEN OP ALLES VOORBEREID De laatste bej iehten over den toestand op het Fransche Antilieneiland Martinique men zie ook ons Tweede blad blijven alarmeerend luiden In Vichy werd hedenmorgen meegedeeld dat de op Martinique gestationneerde Fransche maminestrijdkrachten zich voorbereiden op een ultimatum van de Britsche vlootstriidkrachtcn De Britsche blokkade die door Engcischo oorlogsschepen wordt uitgevoerd heeft reeds als eerste uitwerking de verbreking der verbindingen van het eiland met het vasteland Overigen weigert men te Vichy eenige waarde toe te kennen a n de gisteren te Lqfidcn uitgegeven tegenspraak volgens welke er van een blokkade van het eiland geen sprake zou zijn Men verklaart dat na den overval op Oran dergelijke verklaringen van Londen met geloofwaardig zijn temeer daar gisteravond in Londen zelf verluidde dat niet valt te ontkennen dat zich wellicht enkele Britsche oorlogsschepcm in West Indi sehe waltTon ophouden Engelsche Schepen in Beslag genomen DOOR AUTORITEITEN VAN FRANSCH INDO CHINA De autoriteiten van FranschIndo China hebben naar Domei uit Hanoi meldt j l Zaterdag alle Engelsche schepen in de hhaven van Hiphong in beslag genomen De Toestand in Ierland ENGELAND KAN NIET AFZIJDIG BLIJVEN In verband met het bezoek van lord Craigavon bij Churcihill schrijft de Daily Mail dat de uitzichten op een accoord tusschen Noord Ierland en Eira op het oogenblik gering schijnen Het blad wijst er op dat de pohtiek in Ierland voortdurend hoogst ontievredigend blijft Lord Craigavon is a de conferentie teruggekeerd naar Ulster Het is voor Engeland onmogelijk den rol van een passieven toeschouwer te spelen daar een eventueele Duitsche aanval op Eire uitsluitend ten doel zgl hebben den hoofdaanval op Engeland voor te bereiden Daai om is het vuoi Engeland plicht de Britsche troepen in Noqrd Ierland belangrijk te versterken en op elke mogelijkheid te zijn voorbereid BINNENLAND WIELRIJDERS OPGELET Belangrijke nieuwe Bepalingen over de Verduistering Ter aanvuUmg van de nieuwe verrtuistepngsverordenmg van den Rijkscommissans opgenomen in het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied op 6 Juli 1940 maakt de bevelhebber van de OrdenungspoU ei beim hoheren S S und Polizeiführcr officieel het volgende bekend De voornaamste nieuwe bepaling van Je verduistcringsverordening is dat tietbct terstond na het invallen der duisternis niet meer zonder licht mogen rijden Paragraaf 10 van de verordening bepaalt daarover dat ook de fietsers met verduisterde hchten moeten ryden en dat de lantaanis van de fietsers zoo bedekt moeten zijn dat een 3 tot 5 c M lange en 1 c M hooge rechthoekige opening het licht uit de benedenhelft van de lantaarns doorlaatr D6or deze bepaling is een zoodanige verlichting van den rijweg beoogd dat den wielnjder veilig rijden mogelijk is en tegenbggers het njvviel al s zoodanig kunnen hei kennen De afmetingen vae de loeselaten licht pleet komt overeen met de m Duitsichland g ldende bepalingen Daar seliicr m Nederland veel mier var fietsen gebruik woidt gemaakt worril verwacht dat in ieder geval si chts de kleinste spleetlin lc namelijk die van ene centimeter l wnriirn toegepast in s jmenuerkjrg hieiniCLle wtidt eri p ge e er dat de vcrv iardigers vnnverriu teringsmatenaai Hir voertui n fic sen irbei reppn dil vooi hetin den handel wordt gebiaeht bij den jleriaalkeuring eomniissie van deHijksinspjct e voor de bcseheiming der irt erbevolking tegen aanvallen uit delurht Hcerengraeht 2 Den Haag tergocilkeui r g nK elen voorleggen De matei laalkeunrgscommissie controleert of het aangeboden verduistennj middel bean voordl aan de bedoelingen van de vcrduistenngsverordening Daarbii is het voor verduistoringsmiddelen voor fietslantaarns met steeds roodig dat zij bepaald de in paragraaf 10 genocm le rechthoekige lichtspleet hebben De commiS = te kan ook andere ve au terlnosmJddt len i goedkeuren die de m paragraaf 10 j Heden wei d zacht en kalm van ons weggenomen onze geliefde Vader Behuwdvader Grootvader en Overgrootvader de Heer WILLEM VAN DER GIE SEN in den gezegenden ouderdom van ruim 85 jaar Bodegraven J VAN DER GIESEN J VAN DER GIESEN Boer Gouda MIEN V d GIESEN ANNIE V d GIESEN Bodegraven BAAN BATELAAN Klein en Achterkleinkinderen Geen bloemen Gouda 7 Juli 1940 Krugerlaan 69 De begrafenis zal plaats heben Donderdag 11 Juli te Bodegraven te 11 45 uur Vertrek van het sterhuiï te U uur ü 2442 33 voorgenomen lichtsterkte niet oversclirijden en ook overigens aan de voorschriften voor de verduistering voldoen Allen wielrijders wordt aanbevolen slechts verduistenngsmiddelen aan te schaffen die door de keuringscommissie zijn goedgekeurd De goedgekeurde afschermingsmiddelen zijn gemerkt met een ingeponste rechthoek van 20 bij 15 milimeter met de letters J L B en daaronder het keuringsnummer In den handel gebrachte afschermingskappen die dit merk niet dragen gelden als met in overeenstemming met de voorschriften Over de handhaving van de verduistering zullen binnenkort verdere bekendmakingen volgen Er wordt verwacht dat de bepahr gen van de nieuwe verduisteringverordening door de bevolking zeer nauwgezet zullen worden nagekomen want ten slotte dient de verduistering slechts de bescherming van de bevolking en van haar eigendom Heropening der Beurzen BEUKSNOTËU ING De Secretaris Generaal wrid hoofd van hef Departement van Financiën deelt mede dat de beurzen voor den geld en fondsenhandel op Maandag 15 Juh 1940 worden heropend Ter opneming in de dagelijksche noteering m de prijscouranten der beurzen van genoemden dag af zijn door hem aangewezen de volgende fondsen t w 3 pet Nederlandsche Staatsleening 1936 4 pet Nederlandsche Staatsleening 1940 I met belastingfacibteit 4 pet Nederlandsche Staatsleening 1940 II zonder belastingfaciliteit 4 pet Nederlandsche Staatsleening 1940 III met belastingfaciliteit De Britsche Bomaanvallen boven ons Land 03 DOODEN VAN 1 JUNI lOT 5 JULI In velband met de mededeeling van generaal Christiansen over van Nederlanders afkomstige aanwijzingen ten behoeve van de Engelsche luchtmacht heeft Hauptmann Schónleben van den luchttfweerdienst der Sicherheitspolizei bijzonderheden bekend gemaakt over de gevolgen welke de Engel chc bombardementen voor de Neaerlandsche burgerbevolking hebben gehad In de periode van 1 Juni tot 5 Juli hebben zich 191 Engelsche bomaanvallei op ons land voorgedaan waarvan 9 op steden dorpen en vlekken vv iann geen militaire objecten aan uizig zijn Onder de burgerbevolking Vleien riiehtengevolfe 10 i d oden terwijl 98 peisonen zwr ar gewond en 49 licht gewend werden De zeer lichte verwondingen zijn niet medegetcld Vele Nederlandsche gezinnen zij n dakleos geworden 8 woonhui én zijn geheel vernield 17t zwaar beseha iigd an mee dan honderd woorfhuizfn z jn bo Lndien de vensters v crniefd Verwoest 7ijn daarenboven twee cholen drie ziekenhuizen en een krank nnigengesticht Twee kerken en twn kerkhoven zi n evenmin ontzien n werden zwaar beschadigd Vele b mmen vieien op het open veld V aardoor 12 paarden en 51 koeien verden gedcn In zeven gevallen zyn aanvallen gepleegd op rijdende personen tri inen In acht gevallen zijn gas waterof lectrische leidingen vcrr ld Broeikasstn en boomgaarden zyn r irt fi p uird elfs een voetbahelri en en zvvi pfv Ii gterre in achtten de Eh Tt KOOP dat kleine pittige wagentje PIA 1 VXi waarmee U mij wel hebt zien rijden In henzinenood een uitkomst iMpi 17 K M p Mn LN Vorig jaar geheel geri viseerd door de long s autohandel en N V Sini Holland 2 Goudsche firma s Als U bovendien door niq daarbij verklaard wordt dal het ook nu geheel in orde is kunt U rustig slapen en goedkoop rijden DE RAADT Wrdstr BOUOA 2441 18 Nieuwe verkoopinogelykheden diè zijn er thans voor den actieven zakenman Het publiek moet tengevolge van allerjei om standigheden wel anders koo pen Dit levert nieuwe verkoopmogelijkheden Laat juist thans weten waarmee U het publiek kunt helpen N u opbouwen met courantenreclame gelschcn geschikte objecten voor hun bombardementen een bijzonder ergerlijk geval deed zich voor toen door het milrailleurvuur van een laagvliegend vliegtuig een oude man en twee kinderen werden gedood Ook vreedzame visschersschepen ontkwamen njet aan bombardementen en beschietingen Deze cijfers toonen duidelijk aan dat het onmogelijk is de gevolgen van de Engelsche bombardementen voor de burgerbevolking als bagatel te beschouwen ZWERVER WAS NIET ZOO ARM ALS HU ER UIT ZAG Toen de laspecteur van politie te Woerden na zijn nachtelijken inspectietocht met een haveloozen arrestant op liet bureau terugkwam kon men wemig vermoeden dat deze zonderhnge man een bedrag van 900 gulden aan bankpapier en muntge i bu zich had een som gelds die zooals later bleek het eigendom van den zwerver was De arrestant een 40 jarige bewoner van Woerden had door zijn zonderling gedrag de aandacht van den politieinspecteur getrokken die hem dan oko maar even meer naar het bureau nam Daar werd de man gefouilleerd Een zeer vreemdsoortige verzameling van allerlei dingen kwam uit de zakken van den man te voorschijn ettelijke eindjes sigaren en sigaretten leege tabakszakjes luciferdoosjes en een hoeveelheid munten Reeds wilde men de doosjes en zakjes weg werpen toen een der agenten in een leeg luciferdoosje een opgerold bankbiljet vond Het was zoo stijf opgerold dat liet meer op een stokje dan op een biljet van 25 gulden leek Men gi ig na deze vondst nog eens nauwkeurig den rommel uit de zakken van den man na met het gevolg dat steeds meer bankbiljetten te voorschijn kwamen Toen men ging tellen bleek dat de havelooze man een bedrag van 700 gulden aan bankbiljetten van 25 gulden en voorts nog tal van andere bankbiljetten en munten bij zicÉ had totaal tot een bedrag van 900 gulden Een onderzoek werd ingesteld naat s mans antecedenten Hieruit bleek dat de zwerver hoewel hij er een kosthuis op na hield n eestal i H nacht in schuren en hooibergen doorbracht Het gj d was zijn eigendom Later is de m m naar de Neurologische kliniek te Utrecht o ergebracht MARKTBERICHTEN Eierenveiling Apeldoorn Aane evoerd è40 0 lo cien i Grwothai prfis Wit Eroot 3f ó 70 Z aar ri i 3 7 1 73 Biuin groot 3 7 7 185 Klfii del pnjs ons 50 cl iiooSfi Hand Vêt KAASMARKT Ol DEWATER 8 Ju i Aangevoeld 71 p i M r ijrd 9 tuk wegende 130 kc Piii7 le kv r 3234 2e kwal f 30 i w iai M 35Hard l rr alig COOP VIB DE BC SKOOPSCHK VFli 1 6 JjU Flo7 en I o F i 17 i Dlii bure 15 et PK d 17 rt lil fij I J 19 ti EiidiL 1 12 m t t en 1 en 21 30 cl E e l i U en 20 2 tl C Mundi 1040 et Vierlf nden 2 2t et H tilj l = 2 i et Ro Mi Kl 32 48 et D Rijker 42 B et PoVaMI i i i n 4 rr Rosalardia 13 18 et Qu n Man 15 2 Irgai Olston 3a 3i c Dt er en per bti Lf c 12 14 e e 1 Durai di 18 29 et irt Mi s Ie Co l CO et ideni Prins Herdnk 77 cT Deutsche Groentenveiling a Juil B ocmkool Ie trt 7 75 1580 ii kO r rTeis Ie rt 600 f 0 in n Iwittei t salade Ie rt 1 00 I W alk p r M tu Stools a 5 00 5 10 per kg Andijvie I Jr per 100 M andIjMe 2 00 2 90 per 100 KSrnbarbir 180 ïeld rU O 80 per 100 bof K telcin 4 00 ttamprinces n 18 00 20 00 p r kil kloten 160 per 100 ho üroote bff 4 30 5 00 aalbe ï n ro Mje 10 00 per 100 k perziken 1 10 JO per lOO Ic maten 8 1 10 p r 100 UK mtio nen anai a 6 00 n l e nOier 6 00 43 00 carborkel 00 48 per too st