Goudsche Courant, maandag 8 juli 1940

MAANDAG 8 JULI 1940 I Broek fraai over de lat en een tweetal fcomers worden weggewerkt Overigens is DJI C het me est aan t woord en aU de 2e helft 20 min oud is snelt Dingier met beide backs op de hielen op het Xerxes doel af en brengt hU de partijen op gelijken voet 2 2 Als De Haan pijnlijk getroffen wordt en blijft liggen laat Ditmars zijn schotkans loopen en trapt het leder sportief uit Xerxes bepaalt zich tot uitvallen waarbij v Olffen een voorzet vanSjerp vlak voor het doel nog overkopt D H C krijgt nog verscheidene kansenmaar de beide Xentes backs zijn ergoed in 5 min vóór het einde voltrektVerploegen het vonnis sis Ditmarsmist Ieder is blij als de scheidsrechter die ook lang zijn besten dag niet had laat inrukken Noemen wij bij Xerxes de beide backs en Verploegen bij D H C B Ditmars en Arendse De rest was beneden het middelmatige Ned Elftal speelt ten bate der Oorlogsslachtoffers ONTMOETINGEN TEGEN DEN HAAG AMSTERDAM EN SOTTEBDAM Het K N V B bestuiir is voornemens een fonds te vormen waaruit de oorlogsslachtoffers onder de Nederlandsche voetballers K N V B vereenigin gen en erkende bonden eenigermate zullen kunnen worderf geholpen Door de keuzecommissie wordt eenofficieel Nederlandsch elftal samengesteld hetwelk achtereenvolgens Ve DenHaag Amsterdam en Rotterdam eenwedstrijd zal spelen tegen het door enuit den plaatselijken bond gekozen elftal In verband met reismoeilijkhedenen om grootere onkosten te vermijden moet het plan zich uitdrukkelijk bepalen tot eenige plaatsen in het Westen De wedstrijijen zullen zoo mogelijkworden gespeeld op 17 24 en 31 Julias resp te Den Haag Amsterdam enRotterdam H V B DELFTSCHE ZOMERAVON COMPETITIE Uitslagen in de week van 1 7 S AI D II Mercuriaan 0 Perfra V D D S O C Reineveld C B 3 1 Zwaluw T H V V 3 6 Concordia S A I D I 1 2 Mercuriaan O B 4 5 Concordia Zwaluw 2 O S A I D II P A C 3 8 T H V V S A I D n 2 5 Reineveld Perfra 26 O De stand is V D D S Reineveld P A C O B T H V V S A I D I Mercuriaan Zwaluw S A I D II Concordia Perfra 2 + 9 32L 2 l i 19 13 11 m 13 +20 9416 9 9 4 5 4 42 Programma van deze week Maandag O B V D DS v Ros sum Reineveld Said II Fraase Storm Mercuriaan Corcordia Keuzenkanip Dinsdag P A C T H V V Garos Said I Said II Boogaard Woensdag Zwaluw Perfra Traag Donderdag Reineveld V D D S Appels P A C Concordia Ditmars Vrijdag T H V V Mercuriaan Maquelin In de afgeloopen week zijn er rake uitslagen gevallen Vooral de 26 O van Reineveld op 8 Perfra spelers is een zeldzaam voorkomende score V D D S heeft zich aan den kop gehandhaafd door een zege op Perfra maar Reineveld boelite 2 overwinningen en heeft nog geen verliespunt P A C yopte met flinke cijfers Said II dat op haar beurt de Mercu riaan kansloos sloeg Said I boekte twee overwinningen en zal nog wel een hartig woordje meespreken Zwaluw liet zich tweemaal de wetten stellen en T H V V legde slechts beslag op 2 van de 4 punten Concordia boekte haar eerste zege en zal o i weldra wel beter uit den hoek komen Jammer genoeg moesten in éèn van de wedstrijden 2 spelers naar de kleedkamer verwezen worden Blijkt de klacht van den scheidsrechter juist dan zal tegen deze beide spelers streng worden opgetreden WA NDELEN OOK EE AVONDVIERDAAGSCHE TE NIJ MEGEN Naar wi i vernemen heeft het Nijmeegsche wandelverbond besioten op 15 16 17 en 18 Augustus een avondvierdaagsche te organiseeren Deze avondvierdaagsche zal een regionaal karakter hebben Er wordt de eersten dag 15 de tweede 20 de deedc 25 en de vierde dag 30 km gewandeld aanval Twee hoekschoppen leveren i onderdeel van een seconde eerder filets op Het spel is thans zeer snel er TENNIS fTAME SLAAT DITTSCHLAND Ook in de landenontmoeting te Berlijn leden de Duitschers een nederla ig tegen Italië Het dubbel spel leverde evenals de beide eerste enkelspelen en ïtalia nsche overwinning op Rossi j en Canapele sloegen ucholz en Koch et 3 6 6 3 en 6 4 en 6 2 r XWEEDE BLAD SPORT VOETBAL K N V B Kampioenscbap van NedcrUnd Ü V A V Juüana J 4 HeraclM Feijenoord 1 S coMrmnE Afdeeling D Afdeeling A Xerxes DH C 3 2 Afdeeling IV Afd A Eindhoven BV V 8 1 Feijenaord wint weer C Vji V stelt telenr We hadden gedacht dat de lange reis ji i ir Groningen Vroomen es parten zi u spflen Maar de Ijmburgers hebbri bewezen er te kunnen zijn en er n i t 4 3 gewonnen nadat de rust met 2 1 in hun voordeel was ingegaan Juliana is nu de ernstigste concurrn van Feijenoord geworden De Rotterdammers hebben het erg nioitlijk gehad en nadalMe rust met 1 J was gekomen tenslotte na inspanniii ar alle krachten een 2 1 zegeb c liten IJ Oostdijken zijn rfu na 3 wed tiijden al volkomen uitgeschakeld De ïtand is nu Fi iji tioiird 4 4 0 0 8 13 4 Jiiüana i 2 0 1 3 9 11 Blaüu Wit i 1 1 1 3 6 5 Heracles 3 0 1 2 1 4 7 G V A V 3 0 ü 3 0 4 9 Voor de competitie heeft D K C voor een zeer slecht slot gezorgd Zeker Bekenes Dorjee Boot Schreuder en V d Engel ontbraken op het appèl maar die handicap mocht nog geen excuus heeten voor het vertoonde spel Met uitzondering van Arcndse en B Ditmars benaderde niemand het eerste kla sse peil en als Xerxes volledig was geweest zou zeker eenige spanning ontbroken hebben De Rotterdammers hadden echter j erschillende jonge spelers in de ploeg opgenomen en zij maakten er gesteund door beproefde krachten als Verploegcn Dubbelman De Haan en v d Toorn juist zooveel meer van dat de 3 2 zege hoewel wat gelukkig toch verdiend was Bovendien was t allesbehalve hartverheffend dat sommige spelers aan beide kanten zelfs in zoo n niets om het lijf hebbende competitie wedstrijd nog onaangename dingen deden die vermaningert en zelfs een officieele waarschuwing ten gevolge hadden Met dat a hebben de Delftenaren de kans op de 5e plaats verspeeld en ziet de volgorde er nu als volgt uit Feijtnoord 17 11 5 1 27 42 14 Soarta 18 9 5 4 23 6 44 21 49 44 HBS 17 9 3 5 Hermes 17 7 6 4 20 48 37 DFC 13 8 3 7 19 48 41 n H C 18 6 6 6 18 45 40 KFC 18 7 3 8 17 37 34 WC 18 6 4 8 16 39 58 Xerxes 17 4 5 8 13 3ft 56 c vv 18 0 2 16 2 18 59 E ndhoven maa kte al zeer korte metten met B V V dat nadat de rust met 3 p was irgegaan tenslotte met niet minder dan 8 1 verloor Hier is de stand geworden 15 13 12 13 10 6 7 7 5 4 3 3 2 4 5 5 5 7 8 8 14 12 13 14 79 24 I 4 30 Juliana 21 Noad 20 57 32 48 2 40 30 32 26 38 43 29 36 31 48 24 65 27 55 23 56 Eindhoven 21 M V V Willem II P S V Longa N A C Limburgia 20 Helmond 20 BW 20 Roermond 19 Heracles Feyenoord 1 2 In den te Almelo gespeeWcn wedstrijd Heracles Feyenoord hebben de Rotterdammers zich van hun beste zijde doen kennen en een volkomen verdiende 2 1 overwinning weten te behalen D eerste aSnval is voor Heracles doch het word buitenspel Het spel gaat wat op en neer met ïeijenoord iets in de meerderheid Plot seling loopt Zaanen snel met een bal van tien vleugel naar binnen hij schiet doch de bal springt van Dekker in het veld terug waar Linssen geen moeite heeft den bal over den doelman heen m het net te trappen Er is 8 min gespeeld 01 Er volgen verschillende onjuiste beslLssingen van den leider o a als een er gastheeren met beide voeten tegeliik len tegenstander bespringt Lang tr trhand komt Feijenoord sterk in den aanval waarbij vaak keurig voetbal ten beste gegeven wordt Na een gevaarlijk oogenblik voor het Aurelosche doel volgt een aanval van oe gastheeren Jaarsma plaatst van den Vleugel den bal voor het doel waar de onbewaakt staande Krabshuis gelegenheid knjgt den bal in het net te wer fi Na 34 min is de stand dus gelijk rna komt Feijenoord weer in der van goede kwaliteit Voor de pauze ordt niet meer gedoelpunt Dadelijk na de hervatting valt Hera es aan doch Jaarsma schiet iets te acht waardoor Scholtens kan wegf frken Het gpe van Feijenoojd wordt lerna steeds beter Intusschen wordt het spel eenige ogenbhkken zeer r Linssen krfl t r lap doch de scheidsrechter heeft Xbaar weer niet afzien Na 25 mi nuten van fraai voetbal als we de mcidentjes buiten beschou ving laten geeft de scheidsrechter ten onrechte een vrijen ichop tegen Heracles De bal wordt eerst weggewerkt maar komt dan bij Linssen die doelpunt 12 Feijenoord blijft in den aanval Een onaangenaam ocgenblik volgt als Dekker na omver uitgeloopen te zijn n tegenstander trapt Hevige protesten van Feijenoord De scheidsrechter fluit Blijkbaar is Dekker verwond hij verlaat het terrein doch niet op bevel van den scheidsreciiter want er komt een invaller In de laatste minuten bepaalt Feijenoord er zich toe den voorsprong te beh uding Krachtig valt Heracles nu aan maar er komt geen verandering meer zoodat Feijenoord een welverdiende 2 1 overwinning behaalt G V A V Juliana 3 4 De groote reis van Spekholzerheidenaar Groningen die Juliana geheelper autooor had gemaakt is beloondgeworden met een klein maar voor deZuiderlingen uiterst waardevolle 3 4 overwinning J iliana nam aanvankelijk gesteund door den wind het initiatief roch had de thuisclub het eerste succes Eenige goede G V A V aanvallen leverden een hoekschop op welke door Pak goed werd genomen Willy Hazeveld ving het leder op en passeerde op handige wijze met een goed schot Pötgens waarmede G V A V een 1 fl voorsprong verkreeg Hierdoor legden de Groningers alle schroom af en het was slechts aan het goede spel van spil Wouters te danken dat meerdere G V A V aanvallen in het middenveld werden gebroken Juliana opende het spel veelal over rechts en het was uit een voorzet van Vondenhoff dat linksbuiten Raaymakers 10 minuten later den gelijkmaker kon scoren 1 1 De gasten speelden iels gemakkelijker en namen een voorsprong toen Haan bij een hard schot van Vroomen te laat reageerde 1 2 G V A V werd hierdoor echter niet gedeprimeerd en speciaal door Böhsema werden goede aanvallen opgezet Juliana behield echter tot aan de rust den verkregen voorsprong In de tweede helft zorgde Hazeveld al spoedig voor den gelijkmaker toen hij een vrije trap via de paal achter Pötgens plaatste 2 2 G V A V bleef langen tijd sterker maar op eenigszins verrassende wijze nam Juliana de leiding toen een voorzet van Vonjcnhoff door doelman Haan onvoldoende werd gekeerd Raaymakers kon daarop gemakkelijk scoren 2 3 Een voorzet van Raaymakers werd vervolgens door Vondenhoff in eenj doelpunt omgezet 2 4 In de restee rende minuted nam Juliana het spel weer in handen maar het gelukte toch nog Hazeveld den achterstand tot 3 4 te verkleinen toen hij een schot dat van den bovenlat terugkaatste opving en inschoot Xerxes D H C 3 2 Als scheidsrechter v d Spek laat aanvangen zien de elftallen er als volgt uit D H C V d Broek Ditmars v Halderen Arendse Bommelee Hofman V Zinnen Kraus Dingier Ditmars Vollebregt I Sjerp Verploegen v Olffen Seegers Barzilay Dijksman Dubbelman De Haan Louv e V d Toorn I V d Peppel Xerxes Xerxes leidt den eersten aanval waarbij v d Broek het leder even kwijt raakt maar zich aanstonds weer herstelt Meteen is dan de D H C rech tervleugel er van door Dingier schiet echter keihard vóór isngs het doel Dezelfde speler krijgt vlak daarop een schitterende kans maar plaats t het leder op 5 meter van don doelman nog naast D H C blijft nog even de baas Van Zinnen mist grandioos een doodeenvoudige voorzet van Vollebregt maar Xerxes boft als een hard schot van Kraus via de vingertoppen van v d Peppel tegen den paal beland Wel zendt Vollebregt den bal opr ieuw in m aar nu redt de Xerxes dcelm an uitstekend D H C blijkt dan haar kruit verschoten te hebben Xerxes komt opzetten waarbij het meeste gevtar dreigt van rechts waar v Halderen vergeefs tracht Dorjee te doen vergeten Schieten blijkt evenwel niet de sterkste zijde fan de gasten en eerst na 35 min kopt Verploegen een voorzet van Barzilay schitterend langs y d Broek 1 0 In de laatste lO min is D H C weer aan het woord zelfs Bommelee schiet op het doel Vol ebr gt geeft Dingier den bal voor het intrappen m aar waarom de IJ H C Kiidvoor voor het onbeschermde doel niet voor het laatste duwtje zorgt zal wel een raadsel blijven Intusschen blijkt het horloge van den scheidsrechter niet te gaan Reeds is hij 4 2min over tijd als D H C e n vrijen schop in een doelpunt omzet echter de rust aangekondigd zooda et doeinunt niet wordt toegelcend ust 1 0 Na de henattiiig is D H C het eer i in den aanval maar nochtans vergroot Verploegen de voorsprong als v d Broek het leder kwijt raakt 2 De thuisclub neemt dan het spe geheel in handen en nadat Xerxes er een keer geweldig is doorgerold schiet Ditmars na 12 n r t i r ktihaia Ipn cr r prord in het dfcl 2 n Fen vr ie ei p an i n werkt v d Atfdetiek TREKVOGELS WINT DEN PRINS HENDRIKBEKER Nota klopt Osendarp in 10 8 sec De sensatie van den dag was de overwinning van W Nota Holland op de 100 meter 2de werd Osendarp 3de van Osta 4de Schaap 5de Boersma en 6de Streep Athletiek sterren tournooi BEKENDE ATHLETEN KA MPEN TEN BATE VAN HUN GETROFFEN SPORTBROEDERS A s Zondag 14 Juli zal op het Nenyto sportterrein een belangwekkende athletiekwedstrijd gehouden wonien die veelbelovend genoemd is het Nationale Athletiek Ster rentoumooi Deze wedstrijden waaraan inderdaa talrijke bekende Nederlandsche athl leten deelnemen zullen gehouden worden ten bate van de athleten die door de gebeurtenissen in Mei getroffen zijn en het is te hopen dat zeer velen getuige zullen willen zijn van 4it athletiek festijn bij uitnemendheid Athleten als Bouman de Ruyter Osendarp Osta Baumgarten Grijseels Butselaar en De Mink waarborgen spannende nummers die om half twee des middags zullen aanvangen De Haagsche athletiekclub De Trekvogels is er gistermiddag in Haarlem in geslaagd voor een jaar beslag te leggen op döi Prins Hendrikbeker en behaalde daarmede bovendien het clubkampioeischap van Nederland 3aarlem beschikt nog steeds niet over een sintelbaanv zoodat de wedstrijderi op een grasmat gestreden werden Hiervan heef t de Leidenaar Nota in het bijzonder kimnen profiteeren want hij behaalde bij de honderd meter hardloopen een fraai resultaat Hij werd eerste en liet Osendarp en Osta achter zich Nota had een fraaie start en hü maakte hiervan een dankbaar gebruik Zijn tijd 10 8 sejbnde was Jiili I pi chtig te noemen Nationale DamesAthle tiekwe strijden Dl EL TllSSCHEN FANNY KOEN EN GE tDE KOVDIJS De Rotterdamsche damesathletiekvereeniging HoUan a heeft ter gelegenheid van he t l arig bestaan gisteren op het Nenyto sportterrein te Rotterdam nationale dameswedstrijden gehouden De technische resultaten waren niet van nationaal gehalte Het wordt tijd dat aan de verzorging van de verschillende onderdeden eens ernstig zorg wordt besteed Overigens dient opgemerkt dan onze nationale damescracks Fanny Koen Alie de Vries en Nel van Balen Blanken temidden van hun sportzusters van mindere grootte een uitstekend figuur hebben gemaakt Onder de overige deelneemsters waren jeugdige krachten die naast haarberoemde zusters voortreffelijke prestaties hebben verricht Daar was allereerst de jeugdige Rotterdamsche G Koudijs een uitstekend sprintster Vaarvan men naast Fanny Koen diereeds meerdere malen alle zeilan heeftmoeten bijzetten wanneer zij metKoudijs liep Ook met de speer gaat Koudij ver wonderlijk vaardig om en met den goeder worp van 25 41 meter werd zij tweede achter D v d Heydcn 26 89 M In de estafette weerde mej Koudijs zith uilstekcnd Op groüten prijs wend de medewerking van onzen nationalen 1500mcter kampioer Fnts de Ruyter Quick gesteld die een fraai staaltje van zijn kunnen vertoonde Van het tjit veertien nummer be staanüe programma waren acht loopnummers en het talrijk opgekomen publiek heeft van spannende nimtimers kunnen genieten Bij de 1500 meter ondervond Bouman eenige concurrentie in de Bruyn doch hij won tenslotte met een voorsprofig van eerige meters Ook de 800 meter leverde een overwinning voor Botiman op Met belangstellin g werd het nummer 5000 meter gevolgd olndat de Haarlem leden Paap en Koopman elkaar flinken steun verleenden Bakker toonde zich echter den besten langen afstandlooper en behaalde een fraaie oven ining Gebleken is dat ons land over Geinig goede lange afstandsloopers beschikt De estafette vier maal honderd meter was bijzonder spannend tn leverde en overwirming op voor de ploeg va Trekvogels waarin de gebr Eaumgartèn Osendarp en Osta startten De beide Amsterdamsche ploegen A V 23 en A C bekampten elkaar cm de tweede en derde plaats waarbij denzelfden tijd werd genoteerd Een verrassing voor het publiek was dat Adje Paulen deelnam in d ploeg van Haarlem bij de vier maal honderd derdmeter estafette De oud recofd houder bleek nog een goede kracht voor zijn club te zijn en liep in een goede stijl zijn ronde Trekvogels was de sterkste en won met groot verschil Butselaar van Hellas heeft goede prestaties geleverd voor zijn doen enj een deel van de punten ndm hij i voor zijn rekening Wat de veldniimmers betreft zij medegedeeld dat de Bruyn eer ite werd by het discuswerpen en kogelstooten dat pley het nummer speerwerpen won en bij het hoogspringen zegevierde Geursen Zooals verwacht werd nam Verkej het nummer polsstokhoogspringen voor zijn rekening De uitslagen l M hardloopen 1 Sj Bouman A A C 4 min 16 1 sec 2 F J dé Bruyn Trekv 3 J Köopiran FIaar e Ti rinale 4 x 100 M es afe ti 1 Trrkvoi r = 44 1 sec 2 AV 23 44 4 sec 3 A AC 44 4 ec 4 Haar em 400 M hardloopen 1 H BaimC u ter iTreltV 113 sec 2 Noorrlhocli V en I rAl sec 3 Nüta Tit kvoKelM 52 9 c 4 I arentz it Ias 110 M horden he i jn I H ieednotn 9 sec 2 e aar Ht aj I I V Ka 16 1 lie 1 Nota Trekv 1 c 3 Eu Haarlem I 100 M h ifd oopen lii rir d 108 s r 2 O f ds n 19 XC y 0 la iT S haap illfa De uitslagen De voorr aam ste uitflöjgen luiden lüO M A en B klasst 1 F Ko n Sagitta 12 4 sec 2 A fie Vries Ada 12 5 5 G Kf udijs Hijllandia 12 7 s 1 WO M liardloopen heeren 1 F de Ruyter Quick 4 mUi 34 2 sec 2 V Bovene D O S 4 mi i 38 1 s Horden 80 meter A en B klas e 1 F Koen Sag 12 2 sec 2 E Dammers Zeeburg 12 9 S 3 C Klein 21 0 meter A en B klasse 1 A de V ries Ada 26 2 sec 2 A Loohuis Ada 27 4 sec Es afettc 4 lOO M Ie strie 1 Ad n 00 M h Vii pr 1 B i n 4 6 sec 2 De Rnodf Hr 2 sec 3 Van Go K ü i ï N n Trekv i niscuïsweiV 1 t e Brijvr 42 52 M 2 We lerd ei k illei taarleml llr Verspringen I Wc iïierk M 2 Roea iTrekv 3 Bul I H 1 3 Bu Polirtokhoos priref 1 J Verke em 3V9 prt 2 M es Trekv schaar fHeüasii 5 XX M hardloopen 1 W Bakker A Ar j min 32 6 tec 2 Kixip nan Haar t n r Paap Haarlem Kogelstooten 1 A de Bruyn V en I 14 m 45 2 Houtzager iV en Li 3 M K uft Haarlem 1 Speerwertien I Pley Hnllardi 1 M 2 Steen V en L 3 Wolveiang lAAC I 4 X 400 M erta ejte Trekvope s I 3 mir 28 B sec 2 A A C 3 tv m 31 ec 3 V L 4 Heila t JCP 2 ZcebuiK He i i nha 2 serie 1 Minerva II 593 sec 2 Zee b Ji Il 3 II Kandia II R I Fi C Wa 5 1 = ec 2 Ads rn t c X Ilr l 4 M r e r 9 A r CA BooRspiiri n1 Ct i r Tr 1 P Ö M 2 earlier AVlöi 3 Jan iV e 1 Klar l nit laE De trt aa v i fr tu d 1 Trekv ge 7 1 fni i i r T 7 ii ii 3 V en L 46 p 4 A f 42 p p AV23 15 p 7 Mc a n P 9 p y RADIONIEUWS JAARSVBU MM M N CJLV I M Berichten A NP S 1 Schiiftle2in istdiUUe us G wu le muziek grj l sji Gramofoonmuziek Viool nwt planobesr leiding en gramofoonmuKlek 9 S4 GramotooniDUZiek U M Morgendienst 11 00 Gr mofoonmuziek 11 IS Zang met planobegclellüDg en Kramofoonmuziêk It M Berichten 15 Gramofoonmuziek U 45 Berichten A N P 1 8 Celesta ensemble en framofoonmuz 2J Gramofoonmuziek 3 M KUrinctvoordracht met pianobegeleiding en gTamoXoonmuziek 3 4J Geestelijke liederen gr pl l 4 M Bijbellezing 4 4S Gramotoonmuzlek S H J c Stotter s sextet en gramotooninuzlek V P B 0 ja Jeugdultzending N CJLV 45 GramotoonjTiuztek IJ Cyclua Ons Vaderland Berichten A N P IS Kor Müttaire Kapel opn SJ Causerie De beste Indeeling van een eenvoudige woning Si Orgelconcert 9 40 Kon Militaire Kapel opn Hierna SchrltUezing lO IS 10 30 Berichten AJï P KOOTWUK U M KJLO 7 Berichten Duitsch T 15 Berli len Eng 7 3 Gramofoonmuziek 00 Berichten ANP S 15 Wij beginnen den dag S 30 Granioltwnmuziek 9 30 Berichten Vlaamsch 9 45 Gramofoonmuziek 11 15 Berichten Enjïelsch 11 30 Berichten VTaamscli 11 45 Oraniofoonmuziek 12 00 K R O Melodlsten 12 30 Be richten Duitüch 12 45 Berichten ANP 1 00 KJl O Melodisten 1 45 Gramofoonmuziek 2 00 Berichten Duitsch Z 15 Muslquellc 2 45 Gramofoonmuziek 3 15 Berichten Engelsch 3 30 Gramofoonmuziek 5 0O Ber Duitsch 5 15 Gramofoonmuziek 5 30 K R O orkest 0 15 Berichten Engelsch 30 KJt O orkeat 7 00 Gramofoonmuz 8 00 Berichten Duitsch8 15 Berichten A NP 8 10 Berichten Eng 8 45 Berichten Vlaamsch 9 00 John Kristel i zijn Troubadours 9 15 Berichten Engelsch SJ Vervolg van 9 00 9 40 V ij sluiten den dag 9 45 Berichten Vlaamsch 10 00 Berichten Duitsch 10 15 10 25 Berichten A NJ 11 15 IIJO Berichten Engetech 4 99 m 2 F Koen Sag 4 96 m 3 G Koudijs Holl 4 95 m Hoogspringen B 1 N V Balen Blanken Sag 1 50 m Speerwerpen 1 D Vj d Heijden Zeeb 26 89 m 2 G Koudijs HoU 25 41 M WIELRENNEN ROTTERDAMSCHE RENNERSCLUB FEIJENOORD Op het terrein van de Rotterdamsche rennereclub Feijenoord aan den Kromme Zandweg werd gistermiddag een 100 k m wegwedstrijd verreden De uitslagen luiden 1 Overweel in 2 mir jO min 2 sec Op 1 ronde van Amstjerdam van Gent van Vliet A Buurcn van Vliet T d Zande Jposen van Swelm de Haag en Hopstaken Op 2 ronden van Cïelderen Reindert Domhof de Ruiter en van Germen WEGWEDSTRIJD MÜNCHEN MILAAN De wegwedstrijd München Milaan eindigde opnieuw in een Duitsche overwinning op Italië in het landenklassemént Wiimaar van den totalen wedstrijd werd de Italiaan Morigi Totaal klassemen4 1 Morigi Italië 17 uur 20 min 28 sec 2 Saager Duitschland 17 uur 20 min 35 sec 3 Preiskeit D 4 Kittsteiner 5 Keisier 6 Petroni zeilde tijd ROEIEN DE WEDSTRIJDEN VAN DEN A R R EN HOLLANDBEKER Zaterdagmiddag heeft in het clul huis van De Hoop te Amsterdam de loting van de wedstrijden van den Amsterdamschen Roeibond en den Hollandbeker plaats gehad welke Zaterdag 13 en Zondag 14 Juli op den An stel gehouden worden Het voUedige programme luidt ali volgt Z a ter da ir Ovemaad sche vier beginneItnücn voorwedi rijden 2 uur eei ste heat boei 1 L a g a boei 2 Nereus boei 3 De Hoop 2J0 uur tweede he t boei 1 NJord boei Delftsche Sport Voo vvtdsl ijden o ernaad iche skiff 2 40 u eerste heat boel 1 De Hoop B B W F Staargaardt boel 2 Spaame E M Hulsman boei 3 Poseidon T BiallosïeTskO 3 u tweede heat boei 1 Wiilem 3 C T NaumeyerJ 3 30 Uïir Stijlroeten ▼ oor flames ovemaodboei 2 De Hoop A F Pasdrioup scbe vier beRimeJlngen boel 1 De Hoop boel a Spaame boei 3 Zaanlandsche Z en R 40 Stfjlroeien voor dames gladde skiff boei 1 De Hoop mej E S Klein boel 1 Het Spaame mevr N Huygens Briiyr zeeI boet 3 Am 9tej mej L van Schalkwijk i boei 4 Delftsche Sport mej Schunnga uur Jon evter A boei 1 Triton boei 3 Del ft ache S port 4J0 uur Stijlroeien dames vierriemspieken boei 1 De Hoop bo 2 Willem 3 boei 3 Nereus Voor wedstrijden joniie skiff A 4 40 uur eerste heat boei 1 Amslel L Wierinca boei 2 Willem 3 G Schiller 5 uur tweede heat boei 1 Delftsche Sport H Peten boei 2 De Ho h Steins Bisschopi 5 30 uur Jonge twee A boei I De Hoop boei 2 Het Spaarne 7 uur Oude ier boei 1 Ne reus boei ï Laf a Zondag Oude acht voorwed lriJi jjen i9 uur 3e heat boei 1 La ga boei 2 Ncreu 9 30 eer te heal boei 1 Njord bwi 2 De Hoop boei 3 Atnste 12 20 uur Stuurman ot ze twee N ei 1 Njord boei 2 L a g a b 5ei 3 Triton 1 uur Stuurmanlooze vier boei 1 ï fjord hf ei 2 Triton 130 uur Overnaadsche vier beglnr ii y fn finale boei 1 snelste tweede boei 2 n ar tweede beat boei 3 winnaar eerste h rit 140 uur Óverr aadsche twee be innt irE n boei 1 Am tel boei 2 Willem 3 2 usjr Jonge skiff A finale boe 1 wm aar eerste heat boei 2 winnaar twe k heat o i 3 nc s te tweede 2 2 uur Oude twftc boel I Triton Ivei 2 Viüem 3 2 40 uur Overnaadsche skiff finale hor 1 w nnaar tweede heat boe 2 sneUte xv €f ae boei 3 winnaar eerste heat uur Willem HunUerbeker boei I HeSpaame boei 2 Delftsche Sport boeiAm slei 3 20 u St ij l n el roeien dames dubbe e scullboei I Heï Spaarne boel 2 De Uoov 40 uur Stijl sneiroeien dames acr trifrrgieken boel 1 De Vliet boei 2 De Amje ituT Veteranrnvier boei 1 AmaUl bw i 2 f Spaaire 4 2 i vir Jonge acht A boei 1 L a g a boei 2 Nt rtii 4 40 uur Otide cfff fTTolIardbekPT t boei 1 L a e a J van Blerknm boei 2 PoKeidon D U F er boei 3 De Laak R ï C A M r M i r Ouflc icVit firale boei 1 snfl te r 2 winnaar eerste heat boel 3 o hf a