Goudsche Courant, maandag 8 juli 1940

MAANDAG 8 JULI 1940 BUITENUNP BLOEDIGE VERKIEZINGEN MEXICO De Nationale Inzameling De Lic itv rdnr ering Aa nacht IN De Roemeensche Petroleumbronnen ilM M S M TAL VAN DOODEN EN GEWONDEN y Zaod £ zijn in g ed Mexico de verkiezingen gehouden voor het presidentschap der republiek In vele plaaftsen lijn daarbij incidenten en schietpartUen ontstaan tu£s hen aanhangers der verachlllende candldaten In de hoofdstad en omgevhif alleen reeds werden 15 personen gedood en ongeveer 50 gewond DEN HAAG OFFESOE ECN TON De opjrengst van de nationale collecte ten bate van de slachtoffers van dOT oorlog bedraagt in öe Residentie totdusver ruim 100 040 gulden In Haarlem werd aan collectegaven en via giro en bankrekenin en f 30 000 opgebracht Bloemendaal bracht f 6O0O op Bussem waar men ook nog ccrilecteerde voorden gewonden soldaat meer danf 25 30 Hilversum een totaaJvan f 28 000 In Roosendaal datzelf zwaaiwerd getroffen en waarde schade op 1 raillioen gulden wordtceschat werd ruim f 15000 geciriltcUerd I AAMSMCBM BEBAAMBT De nitwljün van U Tertegiiiwoor diser s van Er fiische oliebelamen uit Ri rnenie U volfeni en bencht van het atentKhap 8tïfanl veroorjaakt dourdat d Roemeensche autoriteiten ke iül hadden ïekrejen van een ont r jcn aanslag op de Roemeensche petioleumlnstallatles welke gedacht va aU antwiiord op de opzegging van dp flngeijche arantle door de Roeni osche regeering Op de protesten va den EngelKhen gexant iii Boeka u geantwoord dat Roemetiie om nen van openbare orde deze maaten noodzakelijk acht en ae ondei beding kan wüïigen Welke Bon LevensmiddelrndiijtrilNiUe HROOD BONS 51 t m na het MaMiboniMCige 2fM gram voer de i ria S t a 14 JuU met 4 dagea extra geUigbcids duiir THEE OF KOFFIE BON Na SS OBs thee of i pond koffie geldig van 8 Juli tet en met 2 AiifiKta BON Na M 1 K G suiker geldig tat en met JhU fk i KEL BON No S 2i ons tArwetileem ó zelfrijzend bakmcel geldig tot en met 12 Jnli PETKOLEliM PETROLECMZEGEL Periode II 2 Liter petroteam geWig van 1 t ro 14 Juli BRAZILIë KOEPT GEZANTEN TERUG re n t in Vaart lestort DIT DE BEZETTE GEBIEDEN Bet OJiM meldt Naar het Brad liaansciie ministerie van B uiten landsche Zaken bekend maakt heeft de BraxUiaansche regeering op verzoek van de Duitsrhe regeering haar diplomatieke vertegenwoordigingen teruggetrokken uit Nederland Noorwegen België en Luxemburg De Braziliaan s he gezant in Den Ilaag is Z E Pedro de MoraesBar ro6 Red ftoF MKNfr CFIT ZICH NAAK DE SPJL Mriiue Ordening in Europa REDE VAN OIGURTII I f Rwm een clie minLster piesident C tu heeü lok als leider van de p 1 d r n i e in een radiorede om ï it iiard dat de Roemeensche econonu Ttx te wi iïiiiken zal onoergaan i d n fuut ordemug van Euiopa De O an Roemenie zal eencht i p r janUbouwontwikkeling vai tt an i ci op de verbetering van het even ïpei oer landbouwers rekerde over de bultenlandsche pc e Gifrurtii er op dat de or I teer r e van Roemenie in het k Ki r var de tv ee groote natie der y Herlljn Kome een voldongen feit Uw oripnteennf l £ geen geKaen1h zaak f een ti idelijke actie maar Hul nieme keert daarmede terug tot de oud traditie van 7ijn staa welk v o eken werikn om overwe inijen die niet meer artufel rijn en door de gebf iirte ii wer werden achterhaald lelfs vt or het hi idige conflict Ci iirtu be Uiot met eenheid en solidar teit te vragen aan de Roemenen t r erzekering van de orde en rust in hei Lehsele land Parlement op reces De büeenkoniij yan het Roemeensche parlerr enl is gesloten aardoor kamer en itnaat op zomerreces zij i ge ja an De sluiting van het park ment b m zooverre van beteekenis omdat daardoor thans vaststaat dat een debat over het afstaan van Bessaratie en e Noordeli ike Boekowina in een opc bare pari menUsïitting waarmede men in politieke krincan rekening hield met meer plaats vindt SOLD AAT OMGEKOMEN Op den Muiderstraatweg te Diemen is gistermorgen een zeer ernstig ongeluk gebeurd dat den Nederiandschen soldaat W J van T uit Arasterdam het leven heeft gekost Van T was te Bussum e lïgerd en zou zijn vr je d g bij fam i in de hoofd tad doorbrerizen Tezamen met ziin vrjend den soldaat M F M vertrok hij uit Bussum in een Duit rhen militairen auto welke l estuurd werd 4o r een Diiilschen luitenant die beric was hen mee te nemen Ob den Muiderstraatweg iJ men b i e wegdek te vernieuwen watrc ror de weg zeer hobbelig was terwijl ri ret en het wegdek zeer glad had a miakt Toen de auto Diemen naderde is hi gaan slippen De officier vciloor de macht o er liet stuur en de wagen botste tegen ijzc ren balken welke in den b rm lamji de Muidertrckvaart liggen De auto sloeg over den kop en kwam m idden in de vaart terecht Omstanders sfhcten met tw ee roeibootjes tos De Ixidmeesler van het zwembad in de Dienverpla s Piet van der Made en de kolenhandelaar C Heek bedachton ich geen 002enbiik en spronsfen te wr ter Inmiddels had de Duitsche otliC er die m et het hoofd door de em Dult sche militaire vrachtwagen voorruit was geslasen doch met ernstit gewond was kans gezien den auto te verlaten Hy werd onmiddellijk naar den wal gebracht e enal M die eveneens kans zag zich zife te redden Het a s niet mogelijk van T in den auto ie bereiken Kon na het oiiaïluk paleerde aarvan de soldaten na hard werken den auto naar den wal wiaten te trekken Nadat het slachtoffer er uit was gsJiaaid pa ste men kunstmai ademhal ng tje doch het bleek r baat meer te brengen De beide andere inzittenden van den auto waren een nabij gielegen meikhuis fc nnengebracht aar zij van drooge kleeren werden voorzien en de er chillende verwondingen welke de luitenant had opseloopen litrden verbonden ranxM KnMi De 1 h IJl k ilM he KERK EN SCHOOL EEN FATA MORGANA VERDWEEN Het DuiLsche Nicuw bureau meldt De Fransche opper commissaris voor Pro jaganda Pruiivost hieft in zijn antwoord op de redevoering van Churchill om nog het voigende gezegd Korten tijd gvledcn heeft Churchill gegrepfn naar hct fata morgana van een geTie n =chappeliJke Brit schFran vhe nationaliteit uitsluitend met het doel Frankrijk er toe te brengen nv duizenden van zijn kinderen op te offeren In dten t van Engeland Dit fata morgana ia thans verdwenen Het heeft ons Ie vee gebist den soldaat van Churchill te spelen dan dat wij no zijn zeeman zouden worden De laffe aanval op onze vloot bij Oran heeft hier meer nenschen gekost en heeft in meeri Fransche gezinnon rouw gebracht dan tien maanden oorlog De ge sneuvelde Fran sche zeelieden ziln dezelfcfe die dwr hun volhouden in Vlaanderon het mogelijk maaktjn dat vier vijfde deel van het Engel= he = leger zi h in veiligheid kon irenren Als antw oord op de verdediging an Duinkerken heeft Churchill de zeelieden der Dunkercjue laten vermm den Frankrijk zal dat noo t vergeten BBITSCHE ROMBABnEMïlNTEN OF NIET MIMT 4IRE DOELEN De torre nondenten van verscheidene NoordAmerikaansche bladen stellen op grond van een rondreis door het Roerge ied en hft Rijnlarvd vast dat bij de Brits he bombardementen ujtsluitend nlet militaire doelen zijn getroffen De t rlrhten wijzen op het groote antal slachtoffers onder de burgerbcvolking I L MI 1111 OroiiinRfn e l i iijiv viwoijof e iï iiüon il 11 UI Lol IIW llih II IliVOll ll l 1 1K 1 i 1 ijiiM iren ilo l i c Iiti 11 i lo I r 1 iijit O X t lioulogip ilo 1 iloi U tl Inii i I J o 1 1 1 liOil ti r iii iL l voor 1 rou t orko J K Lo 1 o ia i IIiii i ni I Mi i t 01 I l i S v m iiiili I ex 1 ion J U 1 eor U I Vijoi ilo ilo il L Muls uil t iii I ircijit i i j l ox inii 11 lo j oi p r y W 1 M raloKliUr II 11 J J 11 I it i ii l i iri i lo M II L Zii ilnu oi iH iiioi i I iii lcr iHiii I 1 1 IO on ni 1 K l i f oil It ll i lil nu 1 l iu lloO O I riiv ii iiuHciiiiiiigioi K itlorirrnon on voor dwt il ho r I I Muller M i i liir ii oil i J M liii M VI V H J Uoit l i I 0I hnnreii W i hiil J A M I i li I I c fii ilo hi fn K ior oji U 11 Hijl oorte IIIOJ Wl J ex M noiiiia MID IlKliV KllRK I ti proil iii llll lEllik ll g O Flooni tivlo t Ujiljieiilieim too K J Kwint t litililoiin te lil i uwor lj ivoü 11 I N il k iliok o iiiil ti LoiiloiL 1 n 2 o n o m o n ii i ir Mouw oen IV 1 llirn f 01 E aciiatip van Bessarabië lieëiiidisd 11 dam i I inile c ioil te Zw irl wial likt vooi oilIiiuo i ijiiiigo I III ilor K iiii o I o i Mini 1 III F KllKKliN 1 Iiidi che ei Iofjiaiijjers ROEMEENSCHE MIlliTAIREN VESNErVELib Zaterdag is t e Boekirest medegedeeld dat de evacueering van Bessarabie en de Boekowina op 3 uil om 13 uur getlndigd was De Russische eenheden hielden halt aan de rivieren Pruot en Donau In de Boekowina waa de Russische troepen per abui s de nieuwe grens overschreden trokrtin zij zich spoedig daarop terus Bij dit over schrijden van de grens aïdui de mededeeling leden de Roeniee che troepen lichte verliezen aan oKii tren en manschappen i i t n iiil en al II t llpi l r W Wil 10 n ili II f iin cFiniii KrntKKN o n I iii i 1 1 1111 t h H or to AriiiiMif to i i liiip ii on caii l lo 1 lil ü uig i Ulll KMCENTEN 11 t r p o t a I t i n I 7 r T llorre elilon nil De jaai lijksche ft ostbijeenküm t van de dorpssdC iteit vva s wfer een klinkend succes geweest De fu f was dulgezellig geweest daar waar allen het roerend over eens Toen dit va l ge steld was het hter tl i ii sluitinKKtijd zo jdat de nu esten turt veel wett meer hadden van het x er r hil tii srhen g zellig en vervelend Althans De Voo d en 7i j n vrienden e toonden ai e teck nen d e er op duidden dat ij uel wat al te veel tot 7ich genomen haddtn Hoe wel de sfi it teit niet ver van ijn huis was vond Do Voogd liet verstandiger per auto naar zijn wonitig teijug te ket en ft ijl hij anders wel eens kon verdwalen Korf hij xijn htii s iict hij den cha jITeur stoppen om de laat ste 0 m te vo t af te liggen Die 50 m schenen echter we evenzooveel kilfimtfers althans De Voogdvond hot stukje rijkelijk lang Eindelijk bereikte hij toch zonder vallen zijnhtiis Nu heel voorzichti e de sleutel j p d deur ging Op onwaarschiji lijk zpchte wij7e liiiot De Voo d de deur aldus bexvijzepde dat hij wist hoe dat gedaan moest worden Toen deed hij al even gei uischloos zijn schoenen uit om zijn vröuwtjc niet wakker te maken daar zij natuurlijk den slaap des reehtvaardjgen genoot Op zijn teenen s oop hij verder om plots met een ruk stil te staan Wat was dat Vier uur in den morgen zijn vrouw nog niet naar bed t jonge t jonge dat zou me oen slag worden De Voogd wachtte even en toen ben ik een man of Ixn ik het niet verzamelde hij alle krachten en stapte dapiVer de woonkamer binnen vanwaar een lichtstreep tot in de gang viel Inplaats van zijn gade te vinden trof hij echter een grooien kerel aan met een pet op en een rooden doek om de hals De man was niet in hef m nst geschrokken door het binnenkomen van den hf er de hti 7p en rustig ging hij voort met het faf ilver in een koffer te pakken Hij was zelfs zoo I tu 11 ENGÉLSCHE KINDEREN NAAR AMERIKA De Vnerikaansche commissie vooi mii n an geëvacueerde kinderen uit E 2e nd hoopt eind Augustus 30 000 smderen in Amerika te kunnen opnemen Noc 50 0 10 zuUen in den herfst aar Amerika komen EXGELSt HE KINDEREN IN CANADA rJ f f s verneemt uit rl I i tierde Engel no Kindertransport Is aangekomen I evmden zich vier neven lpnolV 1 Anthony Eden en der p y rwanten van andere leden V f Sf he aristocratie en nluto De Rcfttrmativ lerhwlen ru Ir nee nummer s van De Reforweekblad tai ontwikkeling üeief rmeerde leven heeft K oiiiider te Ka nipen enkele onru t en verdeel dbeld verspreidende aitikelen geiiublicceid welke opn Dn l i hen autorite t n nanleidmt hebben eecevrn tot het uitvairdisren van een terschijnmgïve borl van dit blad lul ai nro BRrnA D 4VKT A VTWFRPFN D c rgfmee tPr van Breda de heer B W Th van Slobbe heelt aan den biircemeestrr van Antwerpen een Thrijvon ge nden waarin hij harteknk djLvk ezt voor de groote wel iilpndheld waa mede ti dens de norioff dagen atn de nooden der Bredanaars werd teïem et gekomen Jfet zal ons een eer zijn aldu s de burgemeester U en Uwe Schepenen strat in meer normal tijden in Breda uit te noodigen Het zal de bevolking van Breda een vretiede zijn ir de gelegenheid gesteld te worden alsdan uiting te ïeven aan l aar dankbaarheid en iinpathie HET BAKKERSBEDBIJP De N V Meelfabrieken der Nederlards lards oalïkerij hepft 50 0PO ter fc hi king e teld van het comité uit de nat onale bakkerspatroons Oi en tot leniging van den eer sten p od der bakkerspatroons dje door den oorlogstoestand getroffen zijn KIXD VERDRONKEN X Te lrO en ran den Rijn is net vieriatisf d hterlje van den dag oohet Kaptcln nabij de oiiderliike woning te water geraalit eu verdronken KORTE BERICHTEN tik omgedraaid oi en in Bm militaire attaché boe t d R te Istaniwê rnc gekümen om be cffic n l Engélsche wnc ercn van het Levantlegef forden S r T he ministeries Vicbv C Jermont Ferrand naar F rar ï Clermont a V tia ministeries itvaarl en oorlog Stater S Vereenigde f s r m Bullit is op doorkomen 1 = te Madrid aange m l r V f kaBfroepen J bUeen ïe aSd t f houding ïijn Journa tTif B i Je Fransche en V madame Ta t versweS n ten P ewen van valsche berich dag tt r TO jaar U ü de hSr plotseling over ovince y e l t d en BINNENUND Vernii st Sfeisje vermoord Dader sh n df lumd aan zichzelf EEN WÏ ESELTJKE OVTDEKKING Met het vinden van het verminkte lichaam van een meisje iri een woning aan de Roade Lecuwstraat in Den Haag is er een einde gekomen aan de onz ekerheid omtrent het lot van de 0 jar ge Johanna Onderwater die sedert 4 Juli werd vermist en wier opsporing Zaterdag door de llaags he politie was verzocht levens werd in de woning aangetroffen het iljk van den 3fl ari gen bewoner J K die door ga sverstikking een einde aan ziijn leven had gemaakt ensm iddelenvo raieni ng in Frankrijl DISTRIBmE BüREAÜX OPCEKICHT WET PKA MA Verschillende bewoner fKoiid Leeuwsüraal etn steegje ipS Pri de bij integracht hadden Zdterda avotid beju rkt dat het laij bet huis van de familie K sterk naar gas rook Van het gesfin K was de vrouw r a ein twiit met haar mau met haar beide kinderen naar familie in Haarlem gegaan waarbij zy een gedeelte vai het meubilair had meegenomen De kostganger D had loen tegelijkertijo de v oii ng verlaten zoodaf K aiken acaterbiecf h en oer buurlieden heHt daarop Ja gebeid Daar er n t wVtd oi ciipeclaah en men den man inds Donderdag niet meer had geaien verni i dde men dat hij naat Haai em w en vergeten had het gas in de kti ken af te sluiten Andere butiriitden heijben s avonds noft docr de br f ventüs gekeken en i ïgen teen K Itpf op de trap staan Ook zij kregen echter den indruk dat zich niem and m het huis bevond Ili t onroelper prinrij e Gulden middenweg voor Eitro Ki en Azië ROO SEVELTS STANDPUNT Roosevelt heelt naar het DJ B bericht door zijn secretaris Barley op de persconferentie het voorste gedaan Europa en Azië het principe van de Monroeleer als gtildon middenwep te laten aannemen teneinde tot een ov eroen sc nst betreffende de vrrceerng van de territoriale bezltt ncen der overwonnen naties te geraken Rccseve t neemt naar E arly verklaarde het standpunt in dat de ruropeesche Aziatische en Anierikaansche naties voor het waarborgen van haar belangen en invloedssferen bijeen mr eten komen teneinde hai r vraagstuklten betref f fende de territoriale t e2 ttinj7n onder elkaar op te ssen inplaats van den overwinnaar te veroorloven deze tfeslissingen te nemen Roosevelt stemt in met de iiilerpretatie van Huil van de Monloeleer dat de Ver Staten Indien Dititschland rechtsaanspraltcn $ p Frt n che Engélsche of Nederland s c h e territoriale beöttlngen op het Westelijk halfrond zou laten re den reen aanstalten zouden maken deze gebieden te annexeeren Alle Amerikaansche naties zouden ee eer opgeroepen worden om te bef iïsen of dergelijke be ittihgen onder eer mandaat gesteld of onder een soort bescherming genomen zouden moeten worden tot het tijdstip wiarop ii aan de rechtmatige beïitters tep roegeyen zouden kunnen V orden Roosevelt is van meening dat de volken van E iropa en Azië Co regeling moeten tref fen In het belang van een rechtvaardige en voortgetette levenamiddelen VQorzientni der bezette gebieden in Frnnkrijk zijn op bevel van de Düitsche autoriteiten z g dLstributieburcaux in het leven geroepen A l landbouwprodiizten levensmidlelen van lederen aard halffabrikaten zl i In beslag genomen en zullen door de nieuwe dbtributiebiireaux verdee d wirden Deze opvorderrng beteeh nt geen ontr jcrening Zij onttrekt den eigenaar alleen het recht om er vrij over te oechikken en wel in het belang van de gemcen srhap De levensmiddelen 7a ken hebben nog steed het recht voorraden in te koopen en wel in den zelfden omvang als vcleden jaar Ook de verkoop aan de klanten voor de dagelijksche behoefte U niet onderworpen aan een speciale controle der militaire autoriteiten Dezen behouden rich eehleJ het recht voor van tijd tot tijd te onderzoeken of een rechtvaardige verdeel ng geschiedt Verder ts in het belang van het bedrijfsleven bepaald dal alle ondernemingen hun bedriiviaheid moeten voortzetten In de ondernemingen waar de eigenaar fwez g is wordt een voorloopi e beheerder aangesteld Emilnvé S en arbeiders l s het verb den de werkplaatsen te verlaten of in takingUe g aïi Priivvërb noen zond T speciale vergunningen worden bestraft Deur ging niet open Gistermiddag besioot D die bij zijn veitre enktje kleeding tukken had acltergelaten en nog een sleutel van van het huis in zijn besiit had naar de Roode Leeuwstraat te taan len ti ide zijn eigendommen terug te halen OLschoon het slof normaal V erlfte slaasde hij er niet m de deur te openen daar deze ergens tt en jtuitte Ongerust door de atcrke gasiucht die naar bu ten drong meende hij dat den bewoner een ongel ik ovc komen was en neo de hulp van de iïiren m Via een aangreu i i d perceel slaagde D er in het dak aii hel huis te bereiken w aar hij een laam fwceerde en het luis ijinnendrraig NA VERLOrSTERMIJN OP NON ACTIEF Naar wij m het orgaan van de Verfeniging van Indische verlolsangers en gerepatrieerden lezen zullen Indische Veriofgangers die door de tijdsomstandigheden niet m de gelegenheid zijn naar Ned Indie Suriname of Cura ao tenig te keeren na ommekomst van hun verlof automatisch op non actief worden gesteld Aanmelding tot vertrek is in d t verband thans niet noodig Verlofgangers die onder normale o n tand ghPden het vwirnemo i ko rterden om na ommekomst van hun verlof met p nsioen te gaan 0 1011 ock thans een daartoe strfkkenri verzoek doen Aan hen die een ijiiitfi ii d oh verlof wege l ziekte eenietcn k 1 indien dit onder normal vin s mo heden het geval zou ziji k hanvirlofsvereunning we on ziokte wolden tj iegekend Ofschoon de gashicli t bij2 nder sterk W4S begaf D zi h naar Ijeneden In zijn oude kamer p de ee st verdiepii deed nij een vreeselijie ontdekking Op het brd lag het verminkte lijkje van een o eveer 10jarig meisje dat blijken s de sporen door wurging om het Ie e vas eckomen D waar chuwdie daarop ijlirvgs de buren die cp h in beurt telefonisch de pohtie van de ontdekking in kennis stelden Een dapper Man door W L H Richards Ons Kort Vefhaat Het ndenock De recherche onder leiding van commissaris W Hol trof bij haar onperzoek in een gelijkvloers gelegen kamer het lijk van K aan die door gïisverstikking den dood gevonden had goeden morgen te brutaal De Voogd won chen D c stond vcr tomd n wat de cd d E Waar was znn VI nt daar ii u o n wat deed dtv vi nt daar Flindeiijk vond hij ijn spraak tt lï Hoor erns l rcrsohap hen ji go Anrtion Gok Wat denkt alios iieol viior ichtig Johadig k hft W it Pas maar op datvruiiv je niet zi t v ant dan b niet veel van je heel U srhunt daar onderv inding an to hoL i n spotte de indringer Maar ikben mol bang voor h i ir Ze is op iloop en ktiirt met woer Ze hoeft er tonoeg van mot een bruut onder éér i kte wonen Kijk daar maar daar t t c o n bn f o ntorgologd Is is even goed Nou du ir nemen we er eont io op Wat oon g t ii Ik ben wt er e on haas Ta ja hof kan verkeeren V onrt hoog het gl s Leve do vi j c Men 1 Hè hè dat sn aakte Maar nu ig er uit Zo rr M zich eens tie laeht he n Die ron heb je nietjes ingepakt neem dus maa mee il hok ge n tafelzilver rr ttr noodle De Voogd ginq stommelend naar Z n slaapkamer At omochtiff wa ir is ri o dour gebIcvenT Hij Trio it maqr vt nd slo hts kast eur n n do keuken Hoe heb ik hot no P ot = l ng np De Voogd iets waardoor biJ pl i hng geheel ntichlor was die gang was n et in z ijin huis hij was zcIf aar hc inbreken eeslagen En het ergste was wc dat 7ijn vrouw m zeker niet gesmeerd w a Rap stond Do Voogd weer huitfo angst en ha en daoht hij aan rün wel Ik rak and rs r mijn ift er Da r het kinderl kie ztvaar verminkt was viel het de politie in een bec nne niet gemakkelijk de identiteit vanl het slachtoffer vast te stellen Men herinnerde zich toen evenwel de verd wijnine van de 10 j riïe Johanna Onderwater die op Donderdag 4 Juli niet uit school was thfjsgekomen Toen reeds werd de ver onderstelUn geopperd dat het me ie dat de Dr Piers r school aan de Prinsegracht bezocht het gsbtuw dat slechts op korten af taiidvan ds Roc de Letuw straat geie sn is misschien met iemand wa m egelX pen Slachtoffertje herkend DE Ol DSTE NEIM RI M ER OVERLEDtS Te Dordrecht ks de oudste Ntder landtï de heer J M Lettig in ü lecltijd van 103 jaar en Hï riauen oveiIe fen Tot aan zijn dood ti was hii bultpngewocin kras en li was zijn trot dai hij nog zonder br l kon lezen Zi k is hij eigenlijk niet gswesït en vredig is hij gestor en EEN VISSCHER VISCHTE Gedurende de laatste weke i werdïn door vi sch r uit hft IJselm eer reeds een paar onaf eschfj en granaten en een kist mitrailleurkcgels opgi i cht Thans heeft één hunner nar r deTel meldt een zw are mitrailleur boven water gehaald De band m t scherpe patronen zat er nog m Het oorl gstuig is v x rlo ffiig op het politl rbnreau ondergefcracfft GEV ARLUK SPEELGOED De 12 jar gc F J S was op den rcldes vari de oiiJsrlijke aoning m het Koni Tg hof Ie Leiden a an het reien met een metalen bul ie dat hij ongeveer vijf weken geleden gevonden had in een tuin te Leiderdorp PloLseling ontplofte hel ouis e net e n hs igen knal wacrbjj de jori 5n zwaar aan beide handen gew ond werd terwijl hij tevens ernstige kwelsurjn aan de knieën en de rechterborst bel am Vermosdeüjn vormde het bu 5je een onderdeel van een han igranaat en bevatte liet slagkwik De jongen is ter behandellne naar het acaaemisïhe aitker huis gtorJicht Aan de hand van een foto en kleedingstiikKeh slaagde men er in de Identiteit van het slachtoffer vast te Vo moe iel jk heeft K het metiie Do derdag voor de jch lol lojgewacht en haar onnii drl ijk ir o eno n n naar zijn n ning aar de Hoo ie I puwstraat welke straat a hter de Dr D recherche Fttelt thans pgn nader onde roek in npar de i re toedi arh van rte zji k Hft st ff liik over seh t van K en ljn slachtoffe ziin naar iKt ziek n huis aan den Z riwal o e wscht NVENTARIS TIE TEXTIF LW R N In vro iw Hij hoefde geon sledtef te vrors hi te halen de deur g p j a s aiito M i i open en toen Dat toen bic f geheim doch Do Viicgd liet lang niet zien Tfnïelijke sit iting der wink sIn verband met de vorciore dkf b a maatrrgelen lal Cj i nvenlarifstie van de in de wtikols voorradlee hoiveelheden tPVLie Qeder nplaats vindrn Hiert a rt nood 2 zijn dat de in stels die te xtieiwarfn 2 ch dagen verkoopen en r le vc nioede k vier dP en luiten Dit z il po hl Nadriik verboden óen na ds zoraer opruiiEing ieriode