Goudsche Courant, dinsdag 9 juli 1940

BLAD DOrSDAG 9 JVU IMO BRITSCH ADMIRAAL GEÏNTERNEERD Naar Reuter uit Londen meldt admiraal sir BaM r pomville en echtgenoole Lady Domvüle op grond van de maatregelen voor de nationale verdediging ge interneerd DomviUe was voorzitter van de organisatie Link die in 1937 was opgericht om het wederzijdsch begrip tusschen het Britsche en het Duitsche volk te bevorderen NIEUWE AANVALLEN OP TSJOENGKINa Honderd Tapansche bommenwerpers hebben gisteren de Westelijke voorstad van Tsjoengkng de zetel van de egeering Tsjang Kaï Sjek aangevalen fffaKXHGST COLLECTE n u deiier plaatM gehouden col i bate van het Nationaal Hulp iélMO e de Centrale Commissie den gewondten en öaken foldMt ft gebrwM IMï wgarwa Idwde zal w toeieweMn ait Nationaal HuipÉomite en een derde de Ceotraie Commissie voor den oBden ileJw JWWaaL Poblnrodc OrSBENCST COLLECTE kerkelijke enien n Ikcte ehouden t Voor de gelxoHen kerkelijke ge de Ned H Tr Kerk een dUc 185 op MMfENSTANDSDIPeOMA n duiiM G Schouten en J Verburg ijn AmerslfKjTt gedaagd voor h t jddeiwtan SfpJo Schoonhoven RDtM 12M GECOLLECTEEKD Tc dezer piaatac it voor het Nationaal ulpcwnité ƒ 1237 36 gecollecteerd MULO EXAMEN Voor het Mulo exaraen diploma A liiagde te HiHegerabeitg G H Sfraver Ihier SALDO CANTINE Nb de cani ne van het Ie bataljon an het Depot Genietroepen ia opge ven heeft men het resteerende saldo n ƒ 1150 er beschikking gesteld van n Centraal Comité voor den gewonen en ïieken soldaat GEVONDEN VOORWEBrEN Inlcihtingen aan het bureau van ülil e zilverbon kwatiermuu VJirt GEKLAAGD Te Hrllegersberg slaagden or het lulc examen diploma A onze plaalscnoot D A Oskam Waddinxveen VOOR MtlLO GESLAAGD Te Hillegersberg zyn geslaagd voor et Muloexamen diploma B E Mastenoek en vuor diploma A G Stolker en J Bremer WtM rdwn MKI8JB VEBDRONKEN Zaterdagavond is het tweejarige chtertje van den heer H Pon achter Woerdensche dakpannenfabriek m n Rijn geraakt en verdronken Gelimèn tijd heeft men nog getracht et een zuurstofapparaat de levensïcsten p te wecken maar men is larin met geslaagd EINDEXAMEN GYM 4A8IUM Voor het eindexamen afdeeling A m het R K Gymnasium te Veiiray aagde onze plaatsgenoot C A J uys mtmêmg 1 Juli IAaRSVEI D H 4 M V A R A BertchlCT A HP S W Orgelspel 1 45 mttam n u2ieii V P II O V A II A 15 t Ismatie is m Gramofoonmujiek 3 Dwlamatlc 11 47 Hobo en piano opn W Berlchlen 12 SJ V A R A ork t lJ 4i niriton ANP I M Cramoloonmuzlelt 1 15 AHAorkést 2 0 Esmeralda en soliste 5 Oigelspei 3 30 Zang en puno 3 m Voor kJn ler n 5 De Hamblere S M Bo lanmt en solist opn 4 Letterkundig trzichl JM Benchtcn 7 05 Felicitaties 7 1 r T it Sy K Amusemenlsoike l fietKhlrn ANP 8 15 Puzzle uitRadio Radio10 15 ding l3 Etmcralda en solist 9 00 Hadio o i A OTk t en solist Bericjitcn A NJ KOdWUK IS7J M A V 0 Berichten DtiHach 7 15 Berichten Eng Oiamüfoonmuziek i M Berichten AN sramotoonmuilek tM Orgelspel 155 an cfoonmuziek S 3 Berichten VLamsch Gramotoonmuziek M M Morgenwijding 5 Gramoloonmuziek IS N Ensemble I f 1 15 Berichten Engelsch ll 15 Benchlwi ANP I A V R O Aeollannrli Cramofoonmnziek Z M nrh 2 2 Concert opn J 15 nKiZJ fi AVRO Amuse Omroeporkest S IS Berichten mIc Tw r Sfisch icbeevvurt vaarwegen in West C U8 rle De Pa en tulles A V 0 bMSuu Jf l rl lidMh B 5ïS rle met reportage r rfUrJ ultsch S IJ Berichten ANP Vi O oonmuzlek S M Berichten m i Vlaamsch S Gra SiT o Berichten Engelsch 45 t 1 Ky i Gramofoonmuziek L Berichten VU mich ANP 1J IIJ Berichten Engelreh n MlS £ VALUTAKOERSEN DER NEDE3JLANDSCHE BANK Juli f uta s schfifusUjk en tel trans few York ƒ l 8V t 1 88 m russel ƒ 30 1 ƒ 30 17 pckholm ƒ 44 11 44 90 ankpapier ïw York 1 86H I 90Vi 30 08 30 20 ockholm ƒ 44 76 f 44 M BMRfiUND Bedniff iei iMr vocmt Dintsclien Kr gsraad TOT DRIE JAAR GEVANGENISSTRAF VEROORDEELD I B Persafdeeling van d i Staf an den Rykscommissaris deelt mede Een Duitsche krijgsraad behandelde op 8 Juli 1940 in de raadszaii te DordriNAt een zaak legen den 41 arigen Salomon Leo Jacob van der Slui5 wonende te Dordrecht Singel 144 Van der Sluis was bedrtifsleijer van het filiaal in Dordrecht van het warenhuis Hema aan de Voorstraat aldaar Hij werd er van beschuldigd de vrouwelijke bediimden van de zaak bg herhaling er tegen gewaarschuwd te hebben met Duitsche soldaten uit te gaan en haar verboden te hebbe i met hén zelfs te spreken Deze beschuldiging werd in de zitting waartoe vertegenwoordigers van alle couranten uit Dordrecht toegang hadden door de onder eede afgelegde verklaringen der vrouwelijke getuigen ala in vollen omvang juist vastgesteld Van der Sluis die inmiddels op 6 Juli gearresteerd was werd door den krijgsraad wegens het verachtelijk maken van de Duitache weermacht tot 3 jaren gevangenisstraf veroordeeld De aanklager had 5 jaren gevangenisstraf gevorderd Engelsche Bomaanval bü Zwolle VIJF GEWONDEN Twee Engelsche vliegtuigen hebben gistermiddag omstreeks half vijf een vijifal bommen uitgegooid in de omgeving van Zwolle Er werden vijf menschen gewond Een meisje kreeg lichte kwetsuren Twee schippers en èen vrouw werden zwaar gewond en moesten naar het ziekenhiiis worden overgebracht 1 Bommen op Rozenburg In den afgeloopcn nacht heeft een Engelsche bommenwerper een groot aantal bommen laten vallen op het eiland Rozenburg Negen bommen kwamen neer waarvan er drie niet ontploften Men vermoedt dat het tijdbommen zijn Ee brandbom viel op e n woning waarbij een begin van brand ontstond Het vuur kon echter spoedig door de bewoners worden gebluscht Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor Wel werden vele ruiten van wonii gen vernield Dé schade toegebracht aan landbouwgewassen is zeer aanzienlijk Provinciale Staten van Zeeland DEN IN VEItGADERING BIJEEN Hedenmorgen kwamen de Provinciale Staten van Zeeland in hun eerste zitting vpn dit jaar biieen Van de 42 ledëh w ren er 8 aanwezig De voorzitter commissaris der Koningin jbV mr J W Qiiarles van Ufford opende ie vergadering en weesop den emstigen tijd waarin geertwoorden doch daden worden verwacht Spr wilde niet nalaten met een enkel woord de nagedachtenis te eerep van hen die in den strijd voüTnet land het leven lieten Ook in Zeeland zijn verscheidene slachtoffers gevallen en met groote deernis denkt spr daarbij aan de mannen van den Provincialen Stoombootdienst die in v oUe plichtsbetrachting aan hun gezinnen zyn ontrukt Allen brengt spr eerbiedig hulde en hij dankt hen voor de wijze waarop zij zich van hun taak hebben gekweten God fSchenke hun nabestaanden kracht en troost om hun zoo zwaar verlies te dragen Het leven gaat voort kent geen stilstand leven moet zyn vooruitgang Een zware arbeid acht allen vooral ook in Zeeland welke provincie zoo ernstig door het oorlogsgeweld is geteisterd Mier plicht is het om met volle toewijding kloekheid vastberadenheid CL ndrachtig en zelfbeheerscht den arbeid welke op onze schouders rust op te vatten daarbü het oog richtend op den Almachtigen God in Wiens handen wij de toekomst van ons land veilig weten Aan den arbeid dan tot heil van ons gewest en van ziin ingezetenen aldus e indigde de fommissaris De Provinciale Staten vereenigden zich met het voorstel om aan Gedeputeerde Staten een machtiging te verIcenen tot het verrichten van zoodanige handelingen en in verband daarmee tot het doep van alle nog noouige betalingen welke het gevolg zijr van oorlogshandelingen door welke de prpvincie in haar bezittingen is getrofferv en voorts tot het nemen van alle zoodanige maatregelen ala door of t gevolge van oorlogshandelingen en of voorschriften van hooger hand noodig zullen blijken Na twintig minuten werd de vergadering gesloten DE lOElJIfS VERUCHTINGa VOOBSCHBirrCN VOOR MOTORRUTDIGEN De K N A C heeft verschillende vragen ontvangen waaruit blijkt dat de oflicieele Nederlandsche vertaling van den Duitaeben tekst der nieuwe voorschriften inzake bet afadiermen van motorrütuiglantaama hier en daar tot misverstand aanleiding geeft omdat van de gebruikelvke NederlandsdME terminologie ia afgeweken Lid 5 van paragraaf 10 van de Verordening van den Rijiucommitsiiiu voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende het verduisteroi gepubliceerd in het Verordcningablad stuk van 6 Juli 1940 bepaalt in de Nederlandsche vertaling MotorrUtuigen rüden op open straatwegen met afgedekt voorlaropen en zoeklicht Bij verkeer van tegengeateldc richting en in bebouwde kommen moeten de stadslichten aangestoken worden Het rijden met parkeerlichten is verboden In aanmerking genomen de hierboven bedoelde moeilijkheden welke hel publiek bij de interpretatie van dit voorschrift ondervindt meent de K N A C er goed aan te doen mede te deelen dat haars inziens hiermede het volgende ia bedoeld Motorrijtuigen moeten op wegen buitten de bebouwde kom rijden met afgedekte koplampen en groot Ucht Bu verkeer van tegengestelde richting en in bebouwde kommen moeten de koplampen worden gedimd Het rijden met stadsof parkeerbunpjes is verboden Voorts schrijft lid 4 van par 1 voor Richtingaanwijzers mogen worden gebruikt Aangezien de Duitsche tekst luidt Fahrtrichtungsanzeiger sind weiter zu benutzen beschouwe men dit voorschrift naar de meening der K N A C meer in den zin van Richtingaanwijzers moeten worden gebruikt WERKLOOZE CHAÜFFELR REDT DRIE KINDEREN Vanmiddag om ongeveer kwart voor twee speelden drie kinderen op een bakfiets op de Heerengracht bij de Brouwersgracht te Amsterdam Op een gegeven moment geraakte de fiets met de drie kinderen er op te water Voor de oogen van de verschrikte voorbijgangers verdwenen zy in de diepte Een wcrklooze chauffeur de heer B M Drenth die het ongeluk zag gebeuren bedacht zich geen oogenblik en sprong gekleed te water HU mocht het genoegen smaken de drie kinderen op het droge te brengen De chauffeur die door zijn moeclige daad drie levens redde verloor hierbij zijn bril KING ATLAS De bekende King Atlas van de fa Tonnema en Cie beleeft haar derdeoplage wel een bewijs dat deze aliasdie ook voor toeristen van belang is m een behoefte voorziet De nicuw tuitgave is uitgebeld met enkele detailkaarten van de mooiste gebieden o a t Gooi de Graafschap Zutfen FnescheMeren van ons land ONGELUKKIG TERECHTGEKOMEN Gisteravond is de 42 jarige timmerman H Beuving die bij zijn woning aan de Molenstraat te Beiden met een kind speelde deór ife gladheid tengevolge van den regen gevallen Hij kwam daarbij terecht op eei waschkuip en liep zoodanige inwendige verwondingen op dat hij in den afgeloopen nacht aan de gevolgen is overleden Beuving was gehuwd en vader van twee kinderen BUITENLAND fTALfAAlVSCH LEGERBER CHT Gevechten in den Soedan RADIOSTATION VERNIELD liegerbeücht No 29 van het Italiaansclie hoofdkwartier luidt als volgt Aa j de grens van Cyrenaica zijn de laatste dagen minstens vyftig geblindeerde auto s vernield In Ook Afnka heeft onze luchtmacht viiandelijke stellingen in de zone van Wajir Kfenya gebombardeerd waarbij een munitie magazijn getroffen werd In de zone van Turcana Kenya werden eenige Engelsche soldaten gevangen genomen Na een voorafgaand luchtbombardèment hebben onze troepen een aanval gedaan op Kurkuk in den JEngelschEgyptischen Soedan waarbij een radiostation erf magazijnen vernield werden Zl in zijn Vijandelijke vliegtuigen hebben aanvallen gedaan op Massawa Diredawa en Zula waarbij iT totaal twee personen werdeii gedooc en een gewond en geen materieele chade werd aangericht Dc Houdins van Ierland NEUTRALITEirSPOLmeK ONGEWUZIGD De Londensche correspondent van SvenakaDagbladet nnKdt aan ztjtt blad volgens het D N B dat het vooruitzicht op een overeenstemming tusschen Ierland en Ulster over de verdediging van lerliind na het bezoek van lord Craigavon den ministerpresident van Noord Ierland aan Londen geringer schijnt dan voordien Craigavon heeft er op aangedrongen dat Ierland ziin neutraliteit zal opgeven en dat de Valera er toe zal besluiten den Duitschcn en Italiaanschen gezant en hun staven te nopen Dublin te verlaten Voots heeft men van De Valera de verzekering gevraagd voor den duur van den oorlog geen grondwetswijziging aan de orde te stellen De Valera heeft hier echter op geantwoord dat Ierland onder alle omstandigheden besloten is zijn neutraliteitspolitiek te handhaven De wederzijdsche standpunten stonden dus onverzoenlijk tegenover elkaar Volgens den Zweedsch n correspondent zou een compromis nauwelijks mogelijk zijn Britsche stap specdif te erwaektea T Volgens berichten uit Londen verwacht men in politieke kringen aldaar dat Engeland binnenkort den noodlottigen stap tegenover Ierland zal ondernemen aldus het D N B Na de reis an lord Craigavon naar Londen werd i khngin van de Britscbe hoofdstad verklaard dat men nauwelijks nog hoop kan koesteren op een accoord met Ierland in de kwestie der verdediging van de lersche eilanden Hel IS thans zeker dat zoowel de oj llerscht ministerpresiclent Craigavon als De Valera op nu tegengesteld standpunt blijven staan Er bestaat geen hoop meer op een compromis Ddgens Nyheter meldt dat de geruchten als zou de Valera naar Landen komen om besprekingen te Vlieren niet bevestigd worden Men neemt pchtor aan dal een Britsch initiatief snel te verwachten is Japansch Dreigement jegens Engelarfd DE VVAPENZENDINGEN AAN TSJANG KAl SJEK De Japansche bladen beschouwen het Britsche antwoord van gisteren als een vierkante afwijzing van het Japansche verzoek tot het staken van het lervoeV van oorlogsmateriaal door Birma en Hongkong maar verwachten dat de Britsche regeering de zaak opn w in onderzoek zal lemen Mocht apland zoo voorspelt de N i t s j iN W s j i geen gehoor gevpn aan het verzoek van minster Arita tot staking van het vervoer van oorlogsmateriaal na kr isjanig Kai Sjek dan zou de JapaiKche regeering genoodzaakt zijn dd treffende maatregelen te nemen om de wegen naar Tsjoengking af te snijden De Hotsji Sjimboen verneemt dat de departementen van Oorlog Marine en Buitcnlanasche Zaken reeds overleg p rgen over desbetreffende doeltreffönde maatregelen Bevreemding te Tokio Het afwijzende antwoord op de Japansche voorstellen met betrekking tot het vervoer van gocdi ren en wapenen door Burma heeft in politieke kringen te Tokio sterke bevreemding gewekt De motieven waarmee Londen de v erwerping vjji eze voorstellen poogt te rechtvaardigen worden van Japansche zijde als weinig steekhoudend beschouwd De T o k i o A s a h i Sjimboen merkt op dat Engeland schtint te pogen zijn verlies aan prestige in Europa goed te maken door een tartende houding tegenover Japan aan te nemen Boxendien bewust de Britsche houding dat Londen m overeenstemming met Washington handelt De H óchi Sjimboen verwacht doeltreffende maatregelen egen de arrogantie van Engeland Het blad meldt dat maatregelen van dien aard reeds door de weermacht worden voorbereid De K o k o e m i n Sjimboen stelt vast dat de houding van Londen in geheel Japan verontwaardiging heeft gewetk Londen heeft thans openlijk te verstaan gegeven dat het n ct van plan is op te houden met steunverlpenen aan Tsjang Kai Sjek Daarmee heeft Engeland zijn antiJapênsche gezindheid dtiidelijk kenbaar gemaakt Tegelijkertijd bccritiseert het blad i de buitcnlandsehe politiek van Arita Deze heeft moeiüjk neden met Engeland en Amerika willen vermijden Dat heeft echter tot een nauwere samenwerking tusschen Engelarui en de Vereenigde Staten geleid Daar de Engelsche taktiek van uitstel oekend is moet Tokio thars eon nieuw door een tijdstip begrensd antwoord van Londen eischen Het AmerikaanschJapansche Incident JAPANSCH PROTEST IN WASHLNGTON De woordvoerder van het Japansche ministerie van Oorlog deelde heden mede dat de Japan che regeering een protestnota tot Washington heeft gericht In zake het incident in de internationale concessie van Sjanghai wanr gisteren zestien Japansche gendarmes door Amerikaansche mariniers zijn aangehouden Roosevelt en de Monroeleer DUITSCHE INSTEMMING MÊX ZMN JONGSTE VERKLARIIVG In tegenstelling tot het tot dusver opgeëischte recbt zich tot de uiterste consequentie te mengen io aangelegenheden van Europa en AziJf erkent president Roosevelt thans het beginsel Europa voor de Europeanen en AziS voor de Aziaten zoo schrijft Karl Megerle in de Berliner Boer seiiZeitung ten aanzien van het jongste voorste van Roosevelt dat Europa en Azië het beginsel van de Monroeleer als gulden middenweg zullen aanvaarden 4bi een accoord te bereiken over de vWdeeling der territoriale bezittingen van overwonnen landen Roosevelt zoo vervolgt Megerle behoeft er zich daarbii geen zorg over te maken dat deze uitlegging in Europa tot een eenzijdig voordeel van Duitschland zou leiden want de Europeesche volkeren met uitzondering van Engeland zijn het er thans reeds over eens dat de leiding en verantwoording voor een nieuw Europa krachtens het natuurlyke recht in aller voordeel bij het sterke Duitschland en zijn Italiaanschen vriend ligt Het Monroe recept van Róoscvelt voor de regeling der territoriale vraagstukken in Amerika Europa en Azië door de staten van het continent zelf veronderstelt echter dat bij het Britsche wereidrijk in Amerika en Azië reeds heeft prijsgegeven Dat zal in Engeland ongetwijfeld opzien baren en ontnuchterend werken want Engeland strijdt immers in Europa vooral daarom den kansloozen strijd verder omdat het gelooft dat het om zijn Empire gaat Het moet zich daarom in deze omstandigheden afvragen welke oop het nog k n koesteren Vnet betreKking tot de Vereenigde Staten DE STEMMING IN ENGELAND Het D N B meldt uit Stockholm De Engelsche bevolking is in het afgeloopcn weekeinde door verscheidene alarmeerende berichten opgeschrikt Eerst werd bekend dat behalve alle landkaarten Baedekers en Cooks jeis gidsen ook alle schoolatlassen in be slag genomen zouden worden Zelfs de aanschaffing en verkoop van kleinere kaarten is verboden en wordt bestraft Nog grootere verontrusting veroorzaakte het verbod naar buitenlandsche radiostations te Juisteren Nog onlangs had het Britsche ministerie van Voorlichting verklaard dat elke vrije Engelschman zonder gevaar naar de radio uitzendingen van Hamburg en Bremen in de Engelsche nal ikon luisteren Naar de A 11 e ha n d a uit Londen meldt zijn reeds verscheidene personen tot hooge gevangenisstraffen veroordeeld daar zij naar Duitsche radiostations geluisterd hebben Voorts meldt deNcwsChronicle dat de recruteering van de geheele manlijke bevolking van Engeland voor de verdediging van het land terstond verwacht kan worden De arbeidskrachten zouden voor het aanleggen van loopgraven en verdedigingswerken gebruikt worden daar de troepen die tot dusver dit werk verrichtten thans voor zuiver militaire doeHpiden noodig zijn HoeVer deze ontwikkeling reeds is gegaan blijkt uit een bericht van Aftonbladet uit Londen yolgens hetwelk reeds duizenden Londensche burgers tot het aanleggen van schuilgreppels verplicht zijn De straten van Londen zijn vol mannen die met hou weelen en spaden zijn uitgerust De regeering heeft tal van autobussen in tl slag genomen on de burgers te vervoeren Ook vrouwen ontbreken niet Zij hebben tot taak de zandzakken te vullen die worden aangebracht op plaat en waar de stad bijzonder kwetsbaar ds AeT GEHEIME ENGELSCHZIONTSTISCHE VERDRAG Naar uit C iro aan het D N B gemold wordt heeft het bericht over iict siuiten van het Geheime EiigclschZionistische verdrag m politieke kringen van Egypte geweldig opzien gebaard De rector der AzHiSir universiteit heeft een protestverklaring uitgegeven waarin hij de overdracht van Palestina aan de Zionistert een beleediging van de heiligste gevoelens der Islamitische wereld noemt De Islamitische volkoren zullen nooit dulden dat de Mohammedanen A an Palestina met geweld uit hun land verdreven worden en dat de grond hunner vaderen versjacherd wordt aan een volk dat den Arabieren reeds zooveel onrecht heeft aangedaan Ook in Arabische kringen van Palestina heeft het bericht het grootste opzien gewekt Hoewel de bladen een Britschen tegenspraak moesten publiceeern is men er in Arabische kringen van overtuigd dat de tekst van het geheime verdrag overeenkomstig de feiten is VLOOTUITBREIDING IN ZWEDEN De vier torpedojager s die door de Zwcedsche marine in Italië zyn gekocht zullen volgens oen medcdeeüng van het ministerie van Marine morgenochtend te Goeteborg biiinenloopcn Ook de hulpschepen Patricit en Castor zullen terzelfdertijd daar aankomen De torpedojagers waren met hun hulpschepen reeds vele weken geleden uit de Italiaansche havens vertrokken De reis heeft herhÈaldelgk vertraging ondervonden zoodat in verband hierffiee een groot aantal geruchten in omloop waren gekomen Die torpedojagers hebben langen tijd bü de Faroer eilanden gelegen TOORISRE jMARvanLAo aji wji Aan bet Jaarverslag 1939 ma im A JK W B ontkenen wif het vo eotc Op het oogenblik dat het verslag van de bondsbemoeiïngen in het jaar IBM zou worden samengesteld is de oeriag over ons land gekomen daarmee ontviel vrijwel alle beteekenis aan vele feiten die in den loop van dat jmt nog van voldoende belang leken om vastgelegd en van commentaar voorzien te worden in dit jaarlijksch overzicht Er zijn thans andere problemen welke onze beliingstelUing hebben aa onze aandacht geapannen boudcD nieuwe en zware zorgen drukken on land en ook onzen Bond zorgen in vergelijking waarmee veel van heigaco ons in 1939 bezighield thans onbelaagryk lijkt Het jaar 1938 stond reeds in het teeken van den oorlog die in September uitbrak en zich geleidelijk uitbreidde Minder buitenlandsch toename aarzelend binncnlandsch toerisme crisismaatregelen op verkeersgebied waren de gevolgen van den oorlogitoestand waarbij ons land en uia buurland België aanvankeliik slecfata zijdelings betrokken leken te wonlen en tijdtliik dan ook een verhoogd onderling verkeer te zien gaven Als gevolg van den eorlogsbiettand werden in den loop van het jaar in vele provincies op militair bevel door de burgemeesters de wegwijzers en andere bondsborden en paddenstoelen weggenomen daardoor werden in de tweede helft van het jaar in die streken ook geen nieuwe borden geplaatst In 1939 werden 120 nieuwe wegwijzers geplaatst 66 werden door veranderingen in het wegennet overbodig het totaal steeg tot 3928 Klem model wegwijzars zyn er nu 217 er werden er n l 40 gepiaatst doch 3 vervielen 179 nieuwe richtingsborden en 42 lieuwe voorrichtingsborden brachtende totalen dezer soorten op resp 973 en 201 Het aantal waarschuijvingsborden kon hoewel er 24 nieuwe geplaatatwerden toch teruggebracht worden van 649 en 635 z Van de paddenstoelélt langs de rijwielpaden zijn er thans 1690 aanwezig Het binnenlandsch toerisme werd door de omstandigheden sterk gestimuleerd ondanks gedeeltelijke mobilisatie en andere belemmerende tactoren was de reislust der kden toch zoodanig dat 19 477 reisinlichtmgen voor het binnenland werden verstrekt tegenover 19 017 in 1938 Het internationaal toerisme droeg het stompe van den oorlog tegenover een totaal van 53 700 inlichtingen in 1938 bedroeg dit aantal in 1939 slechti 36 492 Door deze omstandigheden waa de belangstelling voor onze ritten ddoc Frankrijk en naar Roemenië ook g ruig Het aantal in 1939 verstrekte rei inlichtingen voor het buitenland bedroeg 36 492 GROOT DUITSCHE RIJK TELT THANS 90 MILLIOEN ZIEDEN De Oostelijke gebieden die na het verval van Polen in het Duitsche rijk zijn opficnomen en de op 1 September 1939 met het rijk vereenigde vrije stad Danzig hebben volgens een zoo even verschenen mededeelmg van het Duitsche rijksbureau voor de statistiek een omvang van 93 000 vierkante kilometers met ongeveer 10 niillio i inwoners Daardoor heeft hét Duitsche ryk zonder het protectoraat Bo hemen en ifiora ië thans een omvang van ongeveer 681 000 vierkante kiloï meters en een bevolking van 90 mill l ioen zielen de overige bezette Pool sclie gebieden tot aan de DuitschRussische bolangengrens vormen he generaal gouvernement met een op pervlakte van 96 000 vierkante kilometers en 10 5 millioen inwoners Het Sovjet Russfsche bclangengebied omvat ongeveer 201000 vierkante kilometers en ongeveer 12 millioen inwoners o LEVENSMIDDELENKAARTEN IN FRANKRIJK Uit Vichy wordt aan het D N B gemeld dat de minister van Landbouw en Voedselvoorziening Chichory aan de pers heeft meegedeeld dat binnenkort in Frankrijk levensmiddelenkaarten zullen worden ingevoerd Voor mgfvocrde producten zullen de beper kingen strenger worden BRITSCH PROTEST IN STOCKHOLM De Britsche gezant in Stockholmheeft gisteren bij het Zweedsche ministerie van Buitenlandsche Zaken namens de Britsche regeering ertegengeprotesteerd dat de Zweed sche regeenng aan Duit whland eerferzyds h tgoederenvervoer door Zweden naar envan Noorwegen en anderzijds t doortrekken van Duitsche militairen doorZueden tïcft toegestaan BevoegdeZweedsch4 kringen verklaren dat hethier nauïvelii een formeel Britschprotest betrelr Na het bezoek van dengezanty eschouwt men de zaak als afgedaan MARKTBERICHTEN Officieele eierennoteering Groniogea Kiplier eiercn 3 75 per 100 stults Kuikaae eicn 3 25 per 100 s uks KleinhatldelsprKs K per stuk Croothandelsprijs iets MNr ktcinhandelsprijii onveranderd THIS BOOK IS TOO TIGHTLY BOUND A