Goudsche Courant, woensdag 10 juli 1940

WOENSDAG 10 JULI BLAD Coadenk het Uaio txtmen diploma B U berg galaagd onze plaats HMtftrecht a r ooit betan eWn Maan a ia fie to öen oortog 1 1 AOe f H tped t wonen ijuliai bcwflBdoi n op de be fDlaaf en law de kirt naar de roeve werd geen dow etn viertal krygsmakkers de heta e eenvoudif houtf i elke op het voorlor graf i u www gepl at werden medecht Aan de groeve werd gesprodix J BttJ G f kut alhier door het hoofd der luig boekhouding van de Ned el MV Waar de overledenewerkwa door wethouder P C Hooft ijl e oom de heer A Meijer ens de fanilie een laatsten gro hl allert dankte e hadden egewerirt dat deze plechtigheid aastweht kon plaats vinden Vt NAnONAM COLLECTE dei plaatse heeft de collecte voor Natfoiaal Hulpcomitë f 695 20 braiM uwerkerk a d IJssel MIDOeNSTANDSDIPLOMA Rotterdam slaafden voor het lenstandsdipkima algemeene han lennis de heeren P Heuvelman de Jong ITCUMEE KUWCELFLAATIES Ifgenhdd tot het aanvragen van looze rywielbelastingmeiken zal den worden op Maandag 15 Dins16 Woensdag 17 Juli des naiags vm 6 tot t uur op het raad OMATEN EN KOMKOMMEKS stooktomatenoogst loopt ten einn den Zuidplaspolder werden echeedj de eerste tomaten geplukt uil iiet verwarmde kasten In tegening met de laatste jaren is de komraeroogst ioonend In deze omig waar veel platglas komkomi warden getóeW is de oogst goed uderkerk a d IJsseL GESLAAGD heCTen J A Horsman en W de ZIJD ie Rotterdam geslaagd yoor midklcnftasdsdiploma algemeene elskconit Ondewater MUDKNSTANDSDIPLOHA Utrecht slaagden voor het Midlandsdipluma algemeene handels s de dames G J van Ede A n en M J Vergeer en de heeren inert H Bloenhèuvel P J Bou1 P Knoiert A M Sluijs C Ver B Vcfbei en J C Visser allen VaiAUNGSn ND8 de vorige maand heeft het Vergsfondi in de Herv Kerk ƒ 70 80 bradit GEGUND t makeo van een bronput voor de lieidiBg hebben Burg en Weth nd aan de firma Visser en Smit te ndrechl voor ƒ 3590 Recuwük NAnONALE NZAMELIIfG collecte m deze gemeente voor ationale Hulpcomité heeft in deze t opgebfacht een bedrag van GEVONDEN VOOKWEKTEN vonden kano te bevragen in ifant Elfhoeven zonnebril bril te bevragen bij mej wed Blonk i k portemonnaie inhoudende euw rijwielplaatje florw bril MaU STAND dertroHwd J w Vermeu J B E C Verkleij 26 j 3 20 j en M M Stam 17 j f den Loureng Markus 1 iVOLKINa öfd in Oud Heeuwyk C 42 1 H 14 a M Ronder uit Arn ebï l dhui weg E 88A i T Ned Oost waive A Muk e anen vk 1 oor het v i n r Boikoop uit den W 4roon chuit K BHiraLAND DÜITSCH LEGBRBERICHT Vüandeliyke Schepen tot Zinken gr bracht AANVALLEN OP INDUSTUECENTRA Het OHierlievel van de Weermacht maakt bekend Een duikboot meldt het tot zinken bnmgen van 187 br ton vijanddgke ko 9vaardü scfieepsruimte TUdens luchtaanvallen tegen Engeland werden voor de Oost en Zuidkust een patrouillevaartuig alsmede drie koopvaardüschepen met een totalen inhoud van 26 000 br t tot zinken gebracht tien andere koopvaardgschepen werden ernstig beschadigd en gedeeltelijk in brand geschoten Bomtreffers in benzine opslagplaatsen der vliegvelden van Pembroke en in Ipswich alimede in de wapenfabrieken van Norwich Leed Tilbury en Swansea veroorzaakten Branden oi ontploffmgen Boven het Kanaal zijn herhaaldelijk luchtgevechten tusschon Britsche eo Ouitsche jagers ontstaan waarbg de tegenstander zwareverliezen leed Zooals reeds in een extra bericht is bekend gemaakt hebben twaalf Britsche bommenwerpers van het type Bristol Blenheim getracht naar het vliegveld van Stavanger Sola te vliegen Alle aanvallende Bi itsche vliegtuigen werden voordat zij tot de uitvoering van hun opdracht konden overgaan neergeschoten Duitsche vliegtuigen zijn hierbij niet verloren gegaan Tn den afgeloopen nacht hebben vijandelijke vliegtuigen opnieuw aanvallen ondernomen op niet militaire objecten in Nederland Noord en West Duitschland zonder materieels schade van beteékenis aan te richten De totale veliezen van den vijand bedroegen gisteren 29 vliegtuigen waaronder een Sunderland vliegboot Acht en twintig machines werden in luchtgevechten en een toestel werd door het afweergeschut neergehaald Drie eigen vliegtuigen worden termist In den nacht van 8 op 9 Juli werd zooals eerst thans bekend wordt een Britsch vliegtuig door nachljagers boven de Duitsche bbcht neergeschoten ITALIAANSCH LEGBRBERICHT AANVAL OP BRITSCHE VLOOTEENHEDEN Treffen in de Ionische iuee Het Italiaansche legerbericht van heden luidt als Volgt Op 8 Juli hadden verkenningsvliegtuigen waargenomen dat Britsche marinestrydkrachten verdeeld in dne groepen waaronder zich o a eenige linieschepen en een vliegtuigmoederschip bevonden zich tUsschen het eiland Kreta en de kust van NoordAfrika bevonden en zich in Wesfelyke richting bewogen Kort daarop bevestigde een van onze duikbooten de aanwezigheid van deze vlootstrydkrachten en bracht met een torpedo een der vijandelijke torpedojagers tot zinken Terstond vertrokken onze vliegtuigen van hun bases en onderwierpen onvermoeibaar gedurende den geheelen dag de vijandelijke vlootafdeeling aan een zeer doeltreffend en steeds terugkeerend bombardement Eenige schepen werden getroffen en ernstig beschadigd Duidelijk viel waar te nemen dat aan boord brand was uitgebroken Men raamt dat een schip waarschijnlijk een linieschip tot zinken is gebracht Al onze vliegtuigen zijn teruggekeerd uitgezonderd een dat een noodlanding op Grieksch gebied heeft moeten maken waarbij de benianning ongedeerd bleef De Britsche vloot formatie hoewel verzwakt zette haar feis voort hetgeen deed vermoeden dat zy beoogde in het centrale gedeelte van de Middellandsche Zee een overval te plegen ten Waddinxveen geslaact De hee M C Kloet slaagde tè Rotterdam voor het middenstandsdiploma algemeene handelskennis ƒ 1ZC5 GECOLLECTEERD De inzameling voor het NationaalHulpcomité 1940 heeft alhier ƒ 1265 67 opgebracht BEROEP ONTVANGEN De heer H van Rhijn candidaat alhier is beroepen als predikant van de Geref kerk te Roden Zevenhuizen INWONERTAL BOVEN Z9M Het aantal inwoB W dezer gemeente is boven de 2900 gesfegen Op I Juli jl was het aantal 2909 en wel 1556 mannen en 1353 vrouwen BEPBOEVEBf SIRRNE Te beginnen met Zaterdag io Juli a s zkï dt sirene vin den gemeentelijken iuchtbeschermjngsdienst eiken Zaterdag am 12 uur worden geprobeerd en wel gedurende een minuut Op die da gesn ral men de continu loon luchtalarm geëmdigJ hoofen De bevolk ng behoeft zich dus nieti ongerust te maken als ZIJ de sirene 1 hoort men weet nu dat het een proef geldt einde vanuit de lee en uit de lucht eenige van onze belangrijke kustcentra aan te vallen Dientengevolge waren belangrgke strijdkrachten van de Italiaansche vloot uitgevaren an die pogiac te veredelen In den namiddag van 9 Juli slaagde onze vloot er m ondanks het feit dat de slechte weersgesteldheid een verkenning door onze vliegtuigen had verhinderd in de Ipnische zee met den vijand in contact te komen waarbg belangrijke luditstriidkraditen haar medewerking aan ons optreden verleenden Na een kort maar hevig vuren zag de vgand van zgn doelstellingen af en verwgderde xkh in Zuidelijke richting Een enkele van onze marineeen heden is getroffen De adiade kan binnen enkele dagen hersteld worden In het gevecht werden 29 leden der bemanning gedood en 69 gewond Ondanks het zeer hevige luchtdoelgeschut vuur achtervolgden onze vliegtuigen den vij and zonder hem rust te gunnen waarbij eenige eeiiheden verscheidene malen door bommen van zwaar kaliber Wirden getroffoi De torpedojager Zeffiro werd tot zinken gebracht maar de bemanning is in veiligheid Een van onze duikbooten is niet op onze basis teruggekeerd Eveneens op den Ssten Juni werd waargenomen dat een andere Britsche viootformatie uit Gibraltar was vertrokken en koers zette naar het NoordOosten Onze vliegtuigen wisten de formatie te achterhalen en op 9 Juli ten Zuiden van de Baiearen den geheelen dag te onderwerpen aan een hevige actie van onze bommenwerpers waarbij zeer doeltreffende resultaten werden verkregen Drie toestellen zijn niet op hun basis teruggekeerd Lloyd George in het Britsche Kabinet CHAIVIBERLAm ZOU BINNENKORT AFTREDEN In parlementaire kringen te Londen rekent men er volgens het D N B steeds meer op dat Churchill binnenkort todi zal moeten besluiten tot een kabinetswijziging in het middelpunt waarvan het aftreden van Chamberlain en het opnemen van Lloyd George m de regeering zal staan F o 1 k e t s D a g b 1 a d e t meldt uit Londen dat men het in bevoegde kringen voor waarschijnlijk houdt dat Churchill van plan is Lloyd George een functie in het kabinet aan te bieden terwijl Chamberlain tegelijkertijd zou aftreden Tot niï toe heeft Lloyd George alle aanbiedingen die dit beoogden van de hand gewezen In parlementaire kringen blijft men echter van meen ing dat alle partijen hun invloed dienen aan te wenden opdat Lloyo George zulk een aanbod niet meer afwijzen zal Chamberlain heeft reeds herhaaldelijk aangeboden uit het kabinet te treden hetgeen Churchill tot nu toe niet heeft aangenomen ondanks alle aanvallen op Chamberlain De Hertog van Windsor NIECWE BENOEMING IN FfXTE EEN VERBANNING De benoemin g van den hertog van Windsor in de functie van gouverneur van de hama eilanden heeft in Engeland overal den indruk gewekt dat deze benoeming gelijk staat met een verbanning daar deze functie beneden de aardigheid van een lid van het Koninklijk Huis ligt aldus het D N B In breede kringen in Engeland is rnen er van overtuigd dat Churchill persoonlijk het besluit daartoe heeft nomen daar hij den terugkeer van den hertog van Windsorin zijn vaderland vreest Toen eenigen tijd geleden bekend werd dat de hertog die zich in frankrijk bevond Frankrgk had verlaten en zich naar Spanje had begeven van waaruit hij poogde naar Engelanij terug te keeren deden onmiddellijk geruchten de ronde dat Churchill zou hebben besloten den terugkeer van den hertog met alle middelen te verhinderen In sommige Londensche kringen vertelde men zelfs dat Churchill den hertog bij zija terugkeer zou laten arresteeren Door de benoeming Van den hertog van Windsor tot gouverneur van de Bahama eilanden is hem feitelij k elke politieke activiteit in het openbare leven onmogelijk gemaakt Keizer van Annam niet TermoorcL BERICHT GEBEHL UIT DE LUCHT GEGREPEN Hel i encht dat gisterenn dajr Reuter is verspreid ab zou de krizer vanAnnam zgn vermoord is vandaag doorde Londensche radio legengespróflienen wordt bestempeld als g eel u t delucht te ziin sewrepen aMus het n N B l S RUSSKCÉE VmjlSCOMMISSARIS FG ZET Pe olk mnüssari vfioi de Metaa industrie Spmachwalbw is volgens het D pi B van zijn ambt ontheven omdat yijia voHtsctWïimisArfaat in eenige takkep van productie een slechtere kwalitpt had toegelaten teneinde te kunne i pronken mef de vervulling van het prMuctieprogram wat de hoeveelheid betreft In zijn plaats is de vicevoiks commisaris Lomako benoemd CHDRCHUX VERSUS EDEN De correspondent van de Deutsche Allgemeine Zeitung te Madrid meldt dal het al lang geen geheim meer was dat tusschen de beide oorlogsstokers Churchill en Eden die langen tüd in de oppositie dfzeifde zaak hebben gediend thans nu lij aan de macht zgn een felle concurrentiestrijd is uitgebroken In zün laatste rede heeft Churchill het denkbeeld een opperbevel voor de yerdediging van het eiland in het leven té roepen op scherpe wijze van de hand gewezui In de vergaderingen van het kaoinet gaat het thans terwijl de crisis steeds meer na rt tx steeds stormachtiger toe Hetgfeen daarvan doordringt tot de openbare meening verijoogf natuurlijk de algemeene zenuwachtigheid Men vreest dat in de twisten van de machthebbers de laatste mogelykheid zal verloren gaan om den tegenstand te organiseeren In politieke kringen wijst men er op dat zich than in Engeland dezelfde symptomen van verval beginnen te vertiionen die indertijd reeds in België en Frankrijk de catastrophe hebben aangekonliigd Wat de berichtgeving betreft aldiïs de correspondent is EngelMid geheeXvan het vasteland afgesneden De Xpgelsche krantenlezer verneemt niet nWr wat er in Europa gebeurt Zoo verzvSjgen de bladen het verbreken van de diplomatieke betrekkingen met Frankrijk Zgn teleuj stelling verbergt men achter scheldpartijen tegen maarschalk Pétain en de regeering te Vichy Wat het commentaar op het gebeurde bij Oraij betreft spant de Daily H c r a 1 d de kroon door te schrijven onze plicht van menschelijkheid heeft ons hiertoe gedwongen De D a 11 y M a i I schrijft De actie tegen de Fransche vloot waartoe een groote morecle moed behoord was een schoon gebaar van een groot man De Daily T e I e g r a p h verklaart dat de aanval een plicht was mhet Ijelang van de vrijheid De T i mes verklaart elke actie die verhindert dat de bevelen van Pétain worden uitgevoerd is ten volle gerechtvaardigd ENGELSCHEN BOMBAK0EEROEN NOORSCfl SCHIP Het Noorsche Handels en Scheepvaartblad meldt volgens het D N B dat het in het Duitsche legerbericht van Zondag vermelde Noorsche schip dat door Engelsche vliegers is gebombardeerd het vaartuig Anna Sofie is Dit kocqivaardijscfaip was volkomen ontewapend en voer onder Noorsche vlag I e Engelschen overvielen het criip zonder eenige waarschuwing en ga ede bemanning geen gelegenheid zich in veiligheid te brengen Daardoor i jn zes opvarenden verdronken EEN SOCI ALISTISCBE SOVJETREPUBLIEK MOLDAVf MOSKOU 10 Juli D NB Naör Tass meldt hebben de raa van Volkscommissarissen van de socialistische Sovjetrepublieken en het Comiü van het Moldaugebied der Oekraïne aan den Raad van Volkscommissarissen der Sovjetunie en bet Centrale Comité voorgesteld de bevolking van Bessarabie met de Moldaubevolkmg van de zelfstandige Moldaurepubliek te vereenigen en een socialistische Sovjetrepubliek Moldau te stichten De raad van volkscommissarissen der Sovjetunie en het centrale comité hebben de vezoeken der organi atics gesteund en besloten het desbetreffende voorstel aan de Spperste Sovjet voor te leggen Engfelsche Bommen op Rotterdam Zuid VIER bOODEN VIEE GEWONDEN Het A N R meldt Nog steeds blijkt dat de Engelsche luthtmacht haar systeem van des nachts lukraak bommen werpen niet verlaten heeft Vannacht zijn hiervan een achttal inwoners vaiv Rotterdam Zuid het slachtoffer geworden Toen Engelsche vliegtuigen inN t luchtruim waren vielen twee bommti een wojmhuis De resultaten wareH vreeseUjk Spoedig wist men twee lijken uM de puinhoopen van het totaal vernielde huis te halen terwijl vaststaat dAt nog twee dooden te betreuren zgn JVier min of meer ernstig wonden ziin n ar het ziekenhuis overgebracht waar rij zijn opgenomen In de omkeving van het vernielde pand zijn tiMlooze ruiter gesprongen Opgemerkt dient dat in de omgeving geen militairejdoelen aanwezig zgn De bonrmwn ziji in een dichtbevolkte woonwgk ÜE nJlATSifN IN het een r ontploft De ht op Mnige geen wtmingen staandr Oerde ♦ emield Per zün niet vsorge Hedennacht ïiTOft op on ier Schijndel tN3 vliegtuig een vijftal pen waarvan een ni bommen kwamen la iderg doch tro Van de in de nabghej rgen werden de soonlgke ongelukki vallen In den afaekx en nücfat i een zeerlichte bons vermoedelijk geworpendoor een Britlch vliegtuig dat toenover Amsterdam vloog a waarcHs doorhet luchtafweeraeschut is ges h itèn ineen Amsterdamsche gracht gevallen De bom mogelijk was het een brandbom kwam 4ot ontploffing waardoorde ruiten van enkele perceelen werdenvernield Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor m In de omgeving van Oost West ea Middelbeers zijn in den afgeloopen nacht omstreeks half een door een Engelsch vliegtuig drie bommen geworpen Zy kwiMnen in een weiland terecht zondo ichade aan te richten Alleen zijn van een boerderq in de buurt enkele ruiten gespnuigen HrfcaAa te A fcn aaa ém Kjm Vannacht werd de gemeente Al ibes aan den Rijn opgeschrikt door een hevig bombardement Het bleek da een Engelsch vliegtuig bommen had geworpen waarbg en heerenhuis zoodanig werd getro en dat het vrijwel geheel vernield is Een wonder ia het jiat de daarin wonende familie geen ietsci kreeg In den omtrek van het buis zgn vele ruiten gesprongen terwg l rondvliegende scherven en stukken steen hier en daar schade hebben aangericht Van de openbare school zijn talrijke ruiten vernield zoodat deze school vani morgen gesloten moest blijven BcgwAttiging van den Vüand PENSIONHOUDEB TOT VUT JAAR VEROORDEELD Voor den Duitschen krijgsraad is heden in het gebouw van den bevelhebber der Ordnungspolizei Plein no 1 vroeger dep van Koloniën een strafzaak behandrid welke in het Duitsche strafWeti oek Feindbegünstigung wordt genoemd Het ging hier om een pensionhouder te Schevening i die in de laatste dagen van Mei pogingen had aangewend om Nederlandsche militairen te vinden die bereid zouden zijn tot vertrek naar Engeland om in het Britsche leger dienst te nemen De pogingen waren niet geslaagd Hiermede rekening houdende eischte de aanklager een tuchthuisstraf voor den tijd van acht jaren De krügsradd legde een straf van vijf jaren op De Brandstichting te Hengelo DRINGENDE OPROEP VAN DE POLITIE De officier van Justitie in de Arrondissementsrechtbank te Hengele beveelt de opsporing aanhouding er voorgeleiding vooC den commissaris van politie te Hengelo O van en man van het volgende signaleinent Lengte ongeveer 1 75 meter slank postuur donkere gelaatskleur misi pink en ringvinger van een zijnti handen droeg bruine pet en vermoedelijk een bruin costuum alsmede e n bril met donkeren i and Geen baarci of knevel Leeftgd tusschen 30 en 4 jaar terwgl hy êen acte isrh bg zich had Hg wordt verdacht £ en fnorgen van Vrijdag 5 Juli 1940 tusschen 10 mi U uur brand te hebben gwticht in de wonin van dt n heer ir K Kroll directeur van de N V Hazemtyer fabriek van signaalapparaten te Hengelo O Genoemde Officier van Justitie Icof een bedrag van 500 gulJ en uit vooi dengene of degenen d e zoodanige aanwijzingen of inlichtingen kan of Kunnen geven die leiden oi arrestatie van den dader Ieder die inlichtingen of aanwiizir gen kan geviui is verplicht zich tcrsjlond tol den commissaris van politic te Hengelo O dan wel tot de politie ter plaatse te wenden 1fl i publitk wodt dringend verzocht m iVze zaak alle mogelgke medewerkmj te verleenen en scherp op te wi cn letten op personenL die aan oen dergelijk signalement Voldoen en bij eventueeIe ontdekking van con zoodanig persoon ziqh terstond tot rfe politie te wenden De H Mitaanvoeren uit de Oostzee HERVATTING BINNEN JRT VERWAffHT OOK NAAR NiSERLAND Vplgens berichten uit Stockholm verï acht men in soheepvaartkring Wi aldaar dat binnenkort de verschepingen van hout varf Leningrad Finland en Zweden naar Duitse land weer zullen plaats vinden aldus de N R C Men neemt tevens aan dat ook Nederland i dan weer op flinke houtleveranties kan rekenen KEURING MATERIALEN VOOR LUCHTBESCHERMING De inspecteur voor de Bescherming van de bevelking tegen luchtaanvallen deelt mede dat van he en af formulieren tot aanvragen van keuring van de ondervermelde materialen voorwerpen verkrijgbaar zgn aan de Rgksinspectie luchtbescherming Heerengracht 23 te s Gravenhage Bij de keuringsaanvragen worden er trekt de ter zake geldende bq lingen en de opgave van de kosten der keuring Het betreft a LichtafSchermers voor kopUuitarans voor rijwielen b I plantaams met beperkte UcbtuiUtraline voor rijwielen c Afst rmingen van achterlichtenvoor rijwiel d LichtalRenners vow koplamifen voor motovgtuigui e Kot lantaaAis mw bepeikte licht uitstraling voor aiotorrgtuigen f Af bermirfpen i an op en achterlichten v motorrijtuigCTj im COMm tm VERBlEKmG VAN OORLOGSGRAVEN Hier te lande heeft zich een comité gevormd dat zich ten doel stelt de oorlogsfi avea in Nederland mat bloemen en planten te ver ieran Het ligt in de bedoeUng can dit comité om de laatste rustplaatses van hen die vielen voor het vaderland op passeode wgze te verzorgee De MederUuidsche Sierteelt Centrale en diverse bloemveilingen hebben het comité reeds hun volle medewerking toegezegd Het comité dat voluit heet Comité t versiering van oorlopgraven in Nederland is thans reeds aan het werk getogen en mag zich in de volle sympathie van de Nederlandsche en Duitsche autoriteiten verheugen MARKTBERICHTEN Ei T8CMC GK BNTENVEftmn 1 Juli Bloemkool Ie ai 7 2S 14 70 Ze srt 2 00 3 1A komkommers icroen ie srt SSO CO id m wit Ie srt 5je 6 60 aiade K srt 1 60 1 46 stlles per 1Ö6 st peen 5 30 7 per 100 bos and vie 100 1 0 per 100 st radijs 1 70 rabarber 1 30 1 70 per loo boi b ptnazte 2 30 3 40 postelein 3J0 siamprineeJ ï en 14 00 Ifl 00 snijbonen 12 M 2€00 alles per 100 kg kroten 1 30 IJO per lOD bo groote bonen 4J 0 4 40 aalbessen rood 10 00 15 00 blauwe druiven 51 0O C4 00 alles per 100 kg perziken 1 00 6 40 per 100 stuks tomaten 810 18 50 per im kg m l cnen Bnan i 00 47 00 et en 5irtït er B oo 4 00 csrbonke 11 00 4 € 00 per 100 slukfc DfS PTSCae VAKKCNSMARKT DELFT 10 Juh De prijzen vow vandaag 05 et p r kg levend gewicht ROTTEROAMSCHE VECMARKT ROTTEat AM 9 Juli Ter Veemarkt werdenheöen aangevoerd 300S dieren waaronder 178 paarden ifi veulens 747 gebruikwee 150 stieren 696 vette runderen 70 vettr kalveren 205 scbapen 3 varken 06 boMicn en geiten Prsjzen per kg Vette koeien Ie soort 60 82 2e 6 78 3e 54 4 wtte o sen Ie fiO 90 2e € 8 78 3e 6 M vette stieren 74 7 3e 64 72 3e 56 02 vette kalveren U 9 105 2e 75 05 3e $ 0 70 nuchtere kalveren Ie SO 2e 55 3e SO Jachtpaarden Ie 77 2e 67 3e 57 sciiapen Ie 70 2e 65 3e 55 lammeren Ie 67 2e 57 3e 53 alles in cent Plozen r stuk Sct apen lé f38 1 f30 3e ƒ 20 lammeren Ie f 18 2e f 15 nuchtere slacfatkaiVeren ie f 15 2e f 13 3e f 10 werkpaarden Ie f436 2e f 310 3e f210 slachtpaarden Ie f345 2e f 245 3e f 1 5 hitteji Ie f ie Se f250 3e f175 kaUkoeien Ie f 285 ae f205 3e f165 melkkoeien Ie tt 0 2e f 2flö 3e f 160 varekocien Ie f 225 2e f 170 3e 1145 vaarzen Ie f195 2e f 140 3e f 110 ïMnken Ie f135 2e f 100 3e f80 bokken en geiten Ie f 17 2e f 13 3e f 8 De aanvoer van vette koeien en ossen was korter met tamelyken handel en onveranderd in pr s Een prima koe ging nog tot fi5 en een os tot 92 cent Vette kalveren aanvoer tamelyk met vlotten handel en de prijzen als gis teren Een prima kalf ging nog tot 115 cent Stieren aanvoer rtiimer met tupeen handel en iel ager in prijfc Nuchtere Iralveren ie1 grooter ter n arkt v ugfierv handel en hooge piy en Païrden iets ruimer aanpe oerd levendi ren hanael en opioopende prijzen vooial voor de werkpaarden Schapen en lannmeien iels kïelner aangevoerd ledelijken hai ide € n de schapen waren prijKhoudend lammeren iets booger in pil s De aanvoer van kalf en melkkoeien waa leti grooter met tamelyken handel en prijivhoiJdend Varekoeien aanvoer matig handel willig ende prijzen al = vorige week i Vaarzen i pinken met iets ruimeren aanvoer redelijken handel en onveranderd in pras behalve beste exerfiplaren welke iets duurder v aren Bokken en geiten leti grooter aangevoerd vlotten handel en de prijzen als vorige week ErSKMARKT SCHERPENZEE1 Aanvoer 457 000 kg Kippeneieren 3 75 4 00 Eendeneicren 3 00 KAASMARKT BODEGRAVEN 9 Juh Aangevoerd 33 part csi 14760 s üks Pruaen Ie jsoort f 33 34 2e 5oort f3 32 zware f 3640 Handel matig KAASMARKT WOERDEN 1 Juli Aanvoer 364 partijen kaas Pnjzen met njksmerk Ie kwaliteit 32 00 34 00 2e kwaliteit 32 00 3100 Handel matig RADIONIEUWS r Itaaaeraac II taU JAAKSVELD 4K 4 M A V K O Jt Berictitea AJ P ramofoonmuilelt 8 M Otgcl pel 8 50 Gisn ofoonnui iek 10 90 Mor nw dinc lOl Cramofoonmuziek 10 3aPianovooidiachf 1100 Wcnkt n voor de huishouding 11 20 PhllKarrnoni ch kwartel 12 00Gramofoonmtrtielt 12 5 Berichten A N P eventueel gramofoonmuziek I OO A V R O AmuMHnentaorke t en soii t 2 iO Hui=houdeiijke wenken 2 20 Concert opn 1 3 10 Dcc ainatie 3 30 A V R O Dansorke t 4 00 t isco cau ene 5 00 Voor de jeugd 5 30 De Rom neers en soliste rt V P B b t M CjfClus Lewit in den Bijbel A V R O 45 Orgelconcert 7 A V R O Mutelte cn emble en gramofoonmuiiek Ï 40 Causerie ModttM Inzichten in de wereld der btoC joawnchlen ANP t ls Omroep orkest en i filll Radiotooneel J Omrotporkest en solisten It OO Concertjebouw orkïH opn 10 1 lOJO Berichten ANP OOTWUK 1 75 M V A R A 7 0 Berichten Duitsch 7 IS Ber htcn Eng 7 30 GramoCoonmuxiek OO Berichten A N P Riainofoonmuziek 9 30 Berichten Vlaam ch 0 45 Gramofoonmuïiek 10 M OrpeKpel 10 40 Cramofoonmuzieli 11 00 Euneralda 11 If Be richten Engetslch 1130 Berichten Vlaam ch li 45 Efinerslda I2J0 Berlcht4 n Ouit5Ch 12 45 Berichten ANP I M VARA orkest 1 45 GramofooniTiuziek 2 00 Berichten Dult ch 2 15 VARA orkes l 3 15 BerichleA Rr rel crt 3 30 Gramofoo munek 3 45 Causerie Van oud rieuw maken 4 15 Gramofooninu toK 4 20 Keukenpraatje 4 50 Gramofoonmu cic I Berichten Duit ch 5 1J y AJi A or t i OO Gratnofocnmuziek 0 15 We lchten Fng C 30 VARA orkest 7 00 Heooruiee i 35 K arlnet altviool rr piano 4 00 iSerlchten Cuilsrti 15 Berichten A M J 3 w ci len Engelsch 8 45 Berichten Vlaamfcch 9M OrgeKpel en ïang 0 15 Berllcn r i r i 3 30 E meTa da en aoliate 0 4 Bericlit n Vaamscjl 10 00 Berictlte Ou cn Mr jOJO Berichten AJIJ 11 11 M BrWikn fi telsch OFFICIEELE VALUtAKOERSEN DER NEDEHLANDSCte BANK ie Juli Valuta s achriftelyk en tel tnwisactiei New York ƒ 1 88Vio ƒ 1 88Vi Berlgn 75 M T5 3Brussel ƒ 30 ƒ30 17Helsin t 3 81 ƒ 3 82 SUicltli fni r44 81 ƒ 44 90 Zünt ƒ 42 57 ƒ 42 66 Bankpbpier New York ƒ 1 86 ƒ 1 90 4 Brussel 30 08 ƒ 30 20 Stockholm f44J6 ƒ44 94 i h ƒ 42 52 49 in