Goudsche Courant, donderdag 11 juli 1940

GOl DSGH € Donderdag II Juli 1940 T9e Uirgmg No 20370 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN IMrecteuT T TIETER Bur Markt 31 Tel 1745 Postgih 48400 RATinCA IE door het Fransché Volk Reorganisatie van Kabinet Pétain te verwachten Duitsche Beschouwing over Frankrijks toekomstige Positie ALS ER EENS EEN KANAALTUNNEL WAS GEWEEST Grootsch Plan dat nog steeds op Verwezenlijking wacht De Franiche Nationale vergadering heeft gisteravond naar uit Vichy wordt gemeld met 569 tegen M stemmen l et vohnachtenontwerp aangenomen dat de regecring machtiging geeft tot uitwerking van een nieuwe grondwet Daarmede aldus het D N B heeft het laatste parlement van de Derde Republiek ook zijn eigen afdanking onderteekend Een groot aantal parlementsleden heeft zich reeds reisvaardig gemaakt De regpering zal thans de nieuwe grondwet opstellen volgens de beginselen dte in de eergisteren aan het parlement voorgelegde motiveering zijn samengevat In Vichy zullen alleen de iq aanmerking komende parlementaire commissies de regeering ter raadpleging ter beschikking staan en aldu s de achterhoede vormen van hel scheidende parlement Dé Zitting Bij den aanvang der jilting der Fran che Nationale Vergadering heeft de voorzitter van de Kamer Hemot volgens een bericht uit Vichy verklaard dat de afwezige parlementsleden indcrtyd op instructie van de regeonng vertrokken waren en dat hy Hemot in het bezit was van den tekst dezer instructie ZiJ hadden zicli ingescheept op het stoomschip Massilia dat hun door de regeering ter beschikking was gesteld Herriot verklaarde stappen te hebben ondernomen om un den tijdigen terugkeer naar Vichy mogelijk te maken doch hij had hiermede geen succes gehad De plaatsvervangende minister president Laval Bevestigde dat de regeeJing erover gedacht heeft haar zetel naar Perpignan te verplaatsen Maarschalk Pétain had toen echter beslist dat de regeenng in Frankrijk zou blijven Laval verklaarde daarop dat het waar was dat de regeering met het vertrek van de Massilia aceoord ging Hierop las Laval het eenig artikel van de machtigingswet voor welke op zijn voorstel werd voorgelegd aan een speciale commissie bestaande uit de le deii van de senaatscommissie voor burgerlijke wetgeving en de lïiesrechtI commissie van f Kamer De supeciale K commissie nam het orttwerp jltiet 47 tegen 4 slemmen aan Da0ri werd naSr reeds is gemeld de machjigftigswet door de nationale vergadering in geheime zitting met 569 tegen 80 stemmen aangenomen waarna de zitting werd opgeheven De machtigingswet luidt dé De machtigingswet geeft aan de reg ering d r republiek onder de handloekenlng en het gezag van ma arschalk Pétain alle volmachten om de nieuwe grondwet van den Franschcn staat af ie kondigen De grondwet moet de rechten van den arbeid van het aderland en van hel gezin waarborgen Zij zal door de natie geratificeerd en door vertegenwoordigende lichamen in dl oprichtiijg waarvan zij voorziet tocaepasl worden Efen Aanval op Herriot Het agentschap Stefani meldt uit vichy P jonge rechtsche afgevaaadigdc Jwier Vignancourt heeft gisteren in de Fransché kamer voorgesteld de voor de catastrophe verantwoordelijke politici op te sporen en te bestraffen Herriot heeft dit voorstel ter zijde willen leggen onder het voorwendsel dat he t onvereenigbaar was met een clausule m het reglement van orde Daarop verweet Tixier Vignancourt hem onder stormachügen bUval van het U S dat hü zich tot medeplichtige maakte van degenen die met misda hnigheid geëischt hadden de oorlog zou worden voortgezet ot den deflnitjeven ondergang van ankrük Bovendien protesteerde Tixier Vignancourt tegen de aanwczig id van Reynaud en van m multi llionnail Dreyfuss Is twee der i or oïsopruier De woorden n Tixier Vignancourt deden een ♦ anig tumult ontsUan dat de vooraf wch gedwongen zag ée zitting netien Reorganisatie van Kabinet Pétain Uit Vichy wordt gemeld dat politieke kringen aldaar voor het einde van deze week een reorganisatie van het kabinetPétain verwachten Oude Partügee t niet dood De correspondenten der Spaansche bladen ABC en VA in Vichy geven uitdrukking aan hun bewondering over het feil dal ondanks de goede bedoelingen van de Fransché afgevaardigden de ongelukkige parlijgeest ook in de nationale vergadeVing voortleeft De derde republiek heeft weliswaar opgehouden te bestaan maar haar methodes zijn niet veel veranderd Zoo draagt men het onderzoek in de kwestie der politieke veranlwoordelijkhecfen op aan een speciale speciale parlementaire commissie Niemand zal geloof slaan aan het harakiri der Fransché republiek zoo lang de parlementsleden die schuldig zijn aan Frankrijks catastrophe nog verder kunnen beslissen over wel en wee van het land Nooit kan een nationale revolutie uitgevoerd worden door degenen dic nog voor een maand den staat dien zij thans willen begravei met volle overtuiging verheerlijkten De avances van Herriot Leon Blum Paul Boncour van de socialiallsche radicaalsocialislLsche democratische coalitie etc zijn te mooi om waar te zijn De correspondent Van de YA vergelijkt de Fransché parlementsleden met reizigers die hun trein op een tusschcnstation hebben gemist Frankriiks Rol in de Toekomst Naar de Romeinsche correspondent van de Deutsche Zeitung in den Niederlandcn meldt heeft Gayda in een hoofdartikel in de Giornale d Ualia het militaire en politieke standpunt van de spil zooals dit na het laatste ophelderende contact gebleken is als volgt omschreven Tusschen de beide spilmogendheden bestaat volledige overeenstemming met belrekking tól de voorlzet ting van den oorlog tegen Engeland enzijn imperiale posities lot aan de definitieve oyerwmning De acties van Duitsehland en Italië vinden plaats op grond van ee nverdeeling van w erkzaapiheden Hundoel is de blokkade van de Britscheeilanden en het rcchtsH ceksch breken van het verzet op het nationalegroifdgebied jie overzecsche bezillingen v n Engeland en op de ze én Met het oüg e p de aanslaande ontwikkeling van deze onverbiddelijk beslissende acties verdienen de mistastpnde buit nlandsche geruchten overeen adempauze met eens een tegenspraak 4 Tegelijkertijd rnet den strijd tegen Engeland zorgen de spilmogendheden Voor de uitvoering van den wapenstilstand waarom Frankrijk op grond van zijn erkende nederlaag en in hel bewustzijn van de noodzakelijke consequenties heeft gevraagd De dramatische ineenstorting van het EngelschFran sche bondgenootschap vermag in de voorwaar den niet te wijzigen De overwonnene blijft met zijn geheelc politieke sclïuld in zijn positie tegenover Duitschland en Italië 5 Duitschland en Italië zullen overeenkomstig hun gegronde rechten en die hunner vrittiden rechtvaardigheid oefenen In de Duitsche pers vindt men de weerklank van deze uiteenzetting zoo schrijft de Deutsche Zeitung in den Niedcrlanden Het blad waarschuwt iegen de opvatting dat de uiterlijke overneming van de puitsche bestuursvormen voldoende zou zijn om rfe ergste oorzaken van conflicten tusschen Duitsehland en Frankrijk uit den weg te ruimen De nieuwe regeling van de DiutsA Franschc betrekkingen waartmlhet eerst na het sluiten van den irtWe kan komen moet uit prinoipieele overwegingen geschieden Zij moet alle momenten uit den weg ruimen en dan nog voor immer die totdusver tot duurzamife spanningen geidurende vele eeuwen gevoerd hebben Een groote mogendheid Frankrijk die gelijkgerechtigd naast Duitschland in Europa kan optreden en een aan dit land vijandise actie ontvouwt bettaat niet meer Er bestaat thans in Europa een kern van krachten met dubbele pool Duitschland Italië en deze alleen kan het politieke lot van dit continent door zijn leiding bepalen Wanneer Frankrijk thans nieuwe gron slagen zoekt voor zijn MCWCi oeconomische en politiek leven iff nt een binnenlandseSiFransche aanfefegenheid Wanneer er daarbij ld e Dtlilsche Zeitung de nadruk op wordt gelegd dat Frankrijk overwegend en andoouwend en oerenvolk is if dat ongetwijfeld zoo en wanneer aarpit de oeconomische en sociale consequapties getrokken worden dan is dat wp i scbynlük volkomen juist Eefl rationeele organisa van de productie en de schepping van corporatieve instellingen geluk zij in de motjjfcermg van het ontwerp besluit inaake de grondwetswijziging geëiscl t wolden kan ook in deze lijn van juistbeid liggen Juist op oeconomisch gebied zal een van zjjn imperialistischplutocra tisch karakter ontdaan Frankrijk immers nieuwe wegan moeten zoeken die beantwoorden aan zijn gewüzigd bestaan De gevolgen van dit inzicht op sociaal gebied de daar vanzelf intredende ontwikkeling moet tot een vergaande wijziging van het gebeele sociologische bestef van Frankrijk leiden Wanneer echtelr thans in Frankrijk gaarne over de rfioodzakelijMieid van een nationale revolutie gesproken wordt dan moet men er toch aan vasthouden dat de term revolutie voor de meest verschillende sociale en politieke wijzigingsversthijnselin gebruikt wordt Hij beteek 1 1 i i anders in den mond van een Marxist dan in den mo id van een nation alen revolutionnair Hij telt echter ook wat anders voor al naar gelang hij de hervorming van hel Duitsj he Volk door het nationaalso cialisml aanduidt of de huidige gebeurtenissen in Frankrijk Beide zijr waai luk niet te vergelijken De Duitsche revolutie was de uit innerlyke 1 egtneiatie gegroeide nieuwe geboorte vin een jjpng volk dat zich gereed jnaal tot de historische hoogte te stijgen welke het lot het gewezen had IriL FranMijk echter stortte een vertMiiae en niet meer aan de werkc lïïirhaaldelijk is in de laatste tientallen jaren gesproken over een verbinding tusschen Engeland en het vasteland van Europa meer in het bijzonder Frankrijk Een Fransché maatschappij heeft een spoorbrug voorgesteld tusschen South Foreland en Kaap Blanc Ncz de tunnel zou indien de plannen niet door de Engelsche admiraliteit waren gedwarsboomd geloopon hebben van een punt tusschen Boulogne en Calais en op de Engelsche kust een plaats tusschen Dover en Folkestone Deze tunnel zou één van de wonderen van de wereld geworden zijn delangste die ooit was gemaakt Is deSimplonlunnel 20 k mf lang de Ka naaltunnel zou ruim 48 k m lang zijngeworden waarvan ongeveer 33 km onder zpe In 18 56 kwam de Fransch c ingenieur Thomé de Gamond met het plan voor een tunnel bij Keizer Napoleon III Engelsche mgenieuis met wie hij het besprokcnliad gingen er volkomen iViee accoord en Konii gin Vietol ia van Engeland en haar gemaal Waren ér enthousiast over Het plan wcrJ door de spool wegmaalschappijcn aan weerskanten van het Kanaal grondig bestudeerd Maar toen kwam er oncenigheid tu s schen de South Eastern en de Chatham and Dovcr raitway en de politic nvaakte zich moester ervan Gladstone John Bright Lord Lansdowne en lord Salisbury waren voorstanders Joseph ChSijiberlain en het departement van oorlog waren er tegtn De faak werd voorgelegd aaneen cqmrtiissie van deskundi en uil het Lagerhuis welke vele rapporten flok van hooggeplaatste militairen die zoowel voor als tegen het plan waren in studie ram De slotconclusie tvas tegt n met 6 tegen 4 stemmen en daarna hebben alle Engelsche regeeringen zich tegen een Kanaaltunnel verzet Toen echter in 1909 Blériot voor de eerste maal het Kanaal overstak en bU Dover landde leefde de protun nc beweging weer op En er kwam wéér een tunnel commissie bestaande uit liefst vierhonderd personen De LabourParty was enbloc vóór een tunnel De wereldoorlog vaagde alle tunneU piannen we tot in Juli 1924 Mac Do Onwr Oostenriik aal in daden zlin dank bctaiffen voor de goede zorgen Ae Oostenrijksche kinderen na den wereldoorlog in Nederland hebben genoten Nederlandsehe kinderen kunnen im door bemiddeling van Uw burgemeester naar de Oostmaik lijkheid beantwoordende politieke en maatschappelijke vorm ineen en onder le huidige volledige ineenstorting maakt men zich op om iels nieuws iW zceken Daar dient zich een bü ahdere volkeren deugdelijk geblek n stelsel aan dat men tracht over te nemen Nationaal socialisme en fascisme hebben echier steeds verklaard dat hun stelsels geen exportartikelen zijn en hun overneming door Frankrijk beteekent geenszins een politieke scheppingsdaad kan niet worden opgeval als de zegevierende doorbraSk van iets opstrevends nieuws maar het is een symptoom van de ineenstorting Het blad betoogt dan verder dat dit Frankrijk s eigen schuld is Frankrijk heeft zich aan den oorlog medeschuldig gemaakt en het feit dat het door zijn bondgenoot verraden is ontlast het niet van zijn schuld Oe historische verantwoordelijkheid moet worden goedgemaakt en de grondslagen voor een nieuwe Europeesche orde moeten viij van alle sentimentaliteit geschapen worden Frankrijk zal daarin geenszins meer de rol kunnen spelen welke bet tot schade van het Rijk in vorige perioden gespeeld heeft Het beeft ons eeuwen nationale ontwikkeling ten achter gebracht eh daarom is het tijd een stabielen grondslag voor de Wisselvallige betrekkingen te scheppen Ifet ziillen de betrekkingen moeten zijn tusschen den overwinnaar die omhoog streeft en een leidende rol in Europa vervult en tiLsschen feo overwonnene wiens rol van groote mogendheid is uitgespeeld daar bij er niet tegen opgewassen was nald beloofde nog alle levende ex premiers te zullen raadplegen Met z n vijven kwamen ze bij elkaar en na veertig minuten was het plan verworpen Naar aanleiding hiervan schreef Winston Churchill Er is geen twijfel omtrent hun bekwaamheid maar de vraag is was hun beslissing goed of verkeerd Ik twijfel niet om te zeggen dal ZIJ verkeerd was Een halfuur dienst op Parijs Men maakte zich van een tunnelverbinding mot hel vasleUmd grootsühe voorstellingen Er zouden electrische tremen rijden die ak de bagage in den trein door de douane beambten werd onderzocht een lijdwnst vdn 1 uur op een reis naar Parijs Juden geven Daar het Fonsche materiaal breeder en hooger is dan het Engelsche en dit moeilijkheden zou geven bij peVruns enz ft er een voorspel jva n The Southern Rdilviav om een nieuw ciectrifich net direct vim loonden naar Parijt aan te leggen alleen voor het eonlincSitaie verkeer Het zou de steden vermijde n en geen stations hebben Deze nieuwe lijn zou nóg wcc r een half uur uitsparen En er zou in jonden oen nieuw station worden gebouwd Victoria station was te klein en kon moeilijk worden verbouwd alleen voor dit continentale vefteer voor de groote internationale express treinen naar Parijs Weenen Cnnstantinopel Berlijn enz Zelfs stelde men zich een geregelden halfuur dienst met Parijs voor De uitvoering van dit grootsche pro jeet zou vijf a Zes jaar duren en 25 a 30 millioen pond kdsten waarvan Frankrijk en Engeland beide de helft zouden betalen Vooral de Franschen meenden dat het plan zeer rendabel zou zijn Ze vvilden zejfs wel indien noodig voor hel geheelé kapitaal zorgen daar zij er zelfs een tweede Suez kanaal in zagen I De Kanaal tunnel is er niet gekomen en als ze er was geweest Maarschalk Foch zei in 1922 Als de Kanaaltunnel was gebouwd zou ze misschien den oorljg hebben voorkomen en in ieder geval zou zij den duur tot d helft hebben bekort BUITENUNO DE BESPREKINGEN TE MüI CHEN Voor Hongarije van groote Beteekenis De Italiaansche ochtendbladen wijden hun Voorpagina s aan den zeeslag tusschen de Italiaansche en Britsche vloot en aan de historische bijeenkomst te München waar Hitler in aanwezigheid van graaf Ciano en von Ribbentrop de vertegenwoordigers van het bevriende Hongarije graaf Telek i en graaf Csaky ontvangen heeft De Messagger o publiceert hierover een uitvoerige correspondentievan zijn specialen berichtgever Waarin deze schrüft dat de dag van Mün chen een bevestiging is van het souvereine prestige dat de as op het continent en in de geheele wereld verkregenheeft door haar prachtige denkbeesjaen vt n herstel en door de onvergelykekracht van haar wapenen Hongarije zoo vervolgt het blad heeft verzocht zich met de as te verstaan enzijn actie te erbinden aan het werkvan Italië en Duitschland Daarom ishet gesprek van Hitler en Ciano metTeleki en Csaky om den invloed welkedaarvan zal uitgaan op den loop dergebeurtenissen in het Donatibekken enop den Balkan en in het geheele Westelijke bekken van de MiddellandscheZee van de grootste beteekenis Na deRussische bezetting van Bessarabiè ende Boekowina is het in het wezenlijkeen dringende belang van alle Donauen Balkanvolkeren gewenscht en noodig dal zich geen nieuwe coup de theatre voordoet Hel blad zegt erzeker van te zijn dat Hongarüe nobitiets zal doen dat opi eenigerlei wijzede plannen van den vijand zal kunnenbegunstigen Hongaarsdhe staatslieden ternggékeefd De Hongaarscbe Minister president graaf Paul Teleki fen de minister van Buitenlandsche Zaken graaf Csaky zijn hedenmorgen na hijn bezoek aan Duitschland te Boedapest teruggekeerd Op het station werden zi j feestelijk ontvangen p £ De Successen der Duitsche Luchtmacht VERHEUGDE DVrTSCHE PERSSTEMMEN De gisteren door het opperbevel van de weermacht gemelde nieuwe groote successen van het Duitséhe luchtwapen worden in de Duitsche pers levendig besproken Do Berliner BoersenZ itüng herinnert aan de Britsche beweringen dal de kwaliteit van bemanningen en materiaal van het Britsche luchtwapen geweldig superieur is aan die der Duitschers en merkt op dat ook do Engelsehen langzaam aan zullen ber merken wat van deze tirades waar is Hun vliegers welen liet al lang Zeer vaak kregen zij geen gelegenheid die wetenschap te verspreiden omdat geen hunner naar huis terug keertte zooals eergisteren bij Stavanger waar van twaalf aanvallers twaalf werden neergrtiaald Dat onzP vliegers echtel niet alleen superieur zijn aan de vijandelijke bommenwerpers maar ook aan de jachtvliegtuigen wa irop AIbioh zoo trotsch Is bewijst het bijzondere resultaat der luchtaanvallen in het Kanaal waar tien Engelsche jagers werden neergeschoten Hun taak het reeds door oorlogsschepen waar beschermde konvooi te beveiligen hebben Zij niet kuijnen vervullen De aanval van onze gevechtsvliegtuigen werd een triomfantelijk succes want opnieuw is de Britsche vloot twee kruisers armer Weer heeft Engeland moeten inzien dat de Kanaalkust m de Duitsche hand Wet alleen een doodelijke bedreiging voor het eiland is want die bodreising wordt tol werkelijkheid zoodra Engeland probeert te varen door het thans door Duitschland beheersofite zeegebied Waaf Duitschlands luchtwapen speelt heeft Engeland uitgespeeld De Deutsche Allgemeine Zeitung sclirijft Het is van de grootste beteekenis dat de Italiaa hsclic luchtmacht en marine gelijktijdig in de Middellijndsche Zee omvangrijke eji succesvolle gevechtshandelingen tegen twee Britsclw vlooteenheden heeft uitgevoerd De opmarsch van Alexandrië en van Gibraltar in de richting van Italië is eve pi gevaarlek Engeland wordt door de moderne met bijzondere dapperheid gehanteerde wapenen der verbonden asmogendheden verslagen waar zijn strydmacht zich vertoont 1 1 1 laaggg PBif De Engelsche Houdilng jegens Japan CHURCHILL VERANTWOORDELUMC I CESTELD t e Japansche bladen schrüvMi lieden over het afwüzende antwoord van Engeland inzake de Japansche eischen tot staking der hulpverleeniitg aan Tsjang Kal Sjek via Birma De Kokoemin Sjimboen stdH Churchill persooniyk voor deze 6gering verantwoordeiyk en schrytt Zoowel in Engeland ala in de Vet eengide Staten twüfelt men aan h ft succes van deze Engelsche politi Jk Engeland bevindt zich op den weg naar de catastrophe Indië Birma n de andere Britsche koloniën slapan niet meer By hen zyji snel de gevoe lens van nationale solidariteit oi waakt Indien Engeland in zijn blinAe en dwaze houding volhardt zal luft spoedig een catastrophe in zijn vemt OosteUjke polïtiek beleven voomll wanneer het met de politiek van Churchill doorgaat Churchill vertrouwt op Amerika en zal zoo Engeland naar eeti tragischen afloop veeren De Hotsji Sjimboen eischt dat de diplomatieke betrekkingen tot de landen die een vüandige houding tegenover Japan getoond hebben zul len worden verbroken Engeland on Frankrijk aldus het blad staBU voor hun ineenstorting Met dexe beide mogendheden moeten de diplomatieke betrekkingen zoolang verbroken worden tot de nieuwe opbouw in het Verre Oosten is uitgevoerd Het is een onmogelijke toestand voor Japan met Engeland en Frankrijk e onderhandelen die als halfdood Ie beschouwen zyn Men kan ze daarom niet meereis volwaardige onafhanke lijke landen beschouwen Tevens mo t Japan een positieve houding tegen fiver Amerika aanfiemen en wel zoolang tot de Vereenigde Staten him vijandige houding tegen Japan hebben opgegeven Amerika s Bewapening NIET VOOR EEN AANVALSOORLOG ALDUS ROOSEVELT In zijn bijzondere boodschap aan het congres waarin 4 8 milliard dotlasr voor bewapeningsdoeleinden gevraagd worden verwijst president Roosevelt naar de grondig veranderde wereldsituatie en spreekt hy over het op handen zijn van nieuwe bedreiginge i die het noodig maakten daaraan hui hoofd te bieden De mannen on vrouwen van de Vereenigde StatoB verwachtten aldus de boodschap dat men hen tegen alle binnen en baitenlancjsche vijanden beschermt Wij zullen onze wapenen niet in een aanvalsoorlog gebruiken Wy willen onze mannen niet voor het deelnemen aan Europeesche oorlogen uitzenden maar wij willen een aanval legen de Vereenigde Staten of tegen het Westelyk Halfrond afslaan Niemand mag de yerpenigde Staten zwak noemen omdat ZIJ vasthouden aan de democratische inrichlmgen De voornaamste les van het verloop van dezen oorlog is dat een gedeeltelijke bewapening niet oldoende is Een zop groot bedrag als waarin de nieuwe bewapenmgsboodschap voorziet vereischt offers en eeri zoo groot program vereischt zwaren arbeid waaraan het geheele land moet meedoen om vry la blyven VROEGERE LITTAUSCHE PREMIER GEARkESTEERD De vroegere Lillausche ministerpresident Mérkys is op weg naar het buitenland in Riga gca i £teerd BH naar Kaunas teruggebrifchl Zijn arrestatie gescluedde op het oógcnb ik dat hiLcin het vliegtuig naar Stockholm vUude stappen BALTISCHE STATEN BU SOVJET RVSLAND Uit Riga wol dl volgens United Press gemeld dat in de Baltische staten op 14 Juli algemeene vcrtóézinge gohoiiden zullen worden waarna op den 20sten de Baltische staten als Sovjetrepublieken bij Rusland zullen worden ir go ijfd RUSSISPH FINSCH HANDELSVERDRAG Het presidium van den OpperstenSovjet heeft hel handelsverdrag tusschen de Sovjet Unie en de Finscherepubliek dat de vorige maand iaMoskou onderteekend werd geratificeerd AMERIKAANSCH VLIEGTMO NEEROESTiRT Een Amerikaansch marincvliegtuig dat aan de kust van den Atlantischcn Oceaan patrouiUedi nst verrichtte i gisteren neergestort De leide inzitc tenden kwanven om het leven