Goudsche Courant, donderdag 11 juli 1940

r DERDAG 11 JUU 1940 Zweedséhe Torpedojagers aangehouden Duitsche Luchtmacht toont haar Superioritei Op één dag 29 Bridjche Vliegtuigen neejgénaald RUUSINEN GEKOZEN PRESIDENT DER KAR SCHE REPUBLIEK eer Uit de gunstige bases ie de K IM vogelvlurht getrokken Pe Dnttsche laiSitmicht In Frankrijk verklarende teekens duiden e bè IStXatiM ten Noorden van itfadrid i uitutalre Znld Engeland thans inneemt Is een straal van ZOO I rijkheid dcr militaire doelen aan KRUISERS GEBOMBARDEERD Aanvallers bij Amiens vernietigd J rmONTBIOtlCHT VAN O N B Wti frontberlcJit van het D N B tüéMi dat de actie van het Duitsche lueHtwapen op 9 Juli met zeer groote ttmtessn is bsirroond Boven het KanM tó het tot hevige luchtgevechtengekomen waarbij de tegenstandersterke verlleüen leed Hierbij s opnieuw bet sterke overwicht gebleken de Pultsche Jasiera hebben Deae Jaters heWien talrijke Brltwrtie tegtMtanders neer el ald en warendaardoor in de gelegenheid de actie VW da Dult iolie sevechtsvUegtuJgen téfen Engeland met succes te be chermen De typen jafhtvllegtulgen die hw Drttsche hichtwapen heeft ontwllfkeW zijn ïoowei wat de snelheid als wat de t waperiing aangaat tegenover alle machines van den tegenstander verre in de meerderhei tj Eli de luchtgeve hien van gisteren d i Dinsdag boven het Kanftal is gebleken dat ook de scholing van de Duit ohe Vliegers beter en grondiger is dan die van de Boyal Air Force tie tntale verliezen van den vijand bedroegen DInsd g M vliegtuigen waaronder een Sunderland vllegboot Aeirt en twintig macliltves werden in luelitgevechten en één toestel werd door het afweerieschut néergsluiald Drie eigen vliegtuigen worden vermUlt In den nacht van 8 op 9 Juli tirerd ïooals eerst thans bekend wordt een Uritsch ifilestuig door nachtjafem boven de Duitsche Bocht neergeaeheten ALIE AANVAttERS NEERGESCHOTEN Het opperbevel van de Duitsche weermacht de ïH mede e reeds bij het verslaan van irmnkrljk Itewnen Duitsclic superioriteit in de lucht komt thans ook tegenover Enceland ddideiiikcr tot aitiDg XoMis bekend is bet reed gisleren in een speciaal bericht gepiAlleeerde aantal van 12 necrge efeoten vliegtuigen bij Stavanger in fcn loop van den dag na nieuwe laektgevechten tot 28 neergeschoten vMogtaigen gestegen Volgens de tol êmmtt ontvangen berichten werden ▼ andaaf opnieuw alle vliegtuigen van Ma aanvallende Engdsche géveehts ncp ncergeschaten De Duitsche Mehtdoelartillerie dwong de zeven BMtscbe bommenwerpers voor bet beiciken van liet aanvalsdoel n l bet VUacreid van Amiens GUssy van kaars te veranderen en bon bommen onder te mikken te vroeg neer te weriien Schade aan militaire objecten werd dientengevsige niet aangericht Na het staken van het vuren mt de luchtdoelartUlerie vielen de Duitsche Jagers aan en scnoten alle vi ndeHike iMmimenwerpers op den terugtocht den een na den ander neer J digen luchtmacht leed geen verlieten rAKTU POUTIEK ONGEWENSCHT In den Finschen Ri lksdag werdende debatten over het wetsontwerp tot ohadeloosstelilng van de bevolking dVe door den oorlog haar woonsteden Beeft verloren gehouden Miftister resldent Ryti leidde de debatten in et een rede waarin hij datfcet noellijk Is bij deae kv een irtemmlsheid te l ereiken tem jr daar Bet lier een vraagstuk betreft datIWowel voor de staatsbegrooting als ok voor het persoonlijke lot van verscheidene honderdduizenden menKhen van de grootste beteekenls Is H l mpet echter mo slijlt zjjn tot een evtedlgende oplosslnf te komen wanneer de kwestie zakelijk en zon sr demagogie behandeld wordt Het IS betrenrenswaardtg dat van verschillende zijden is getracht het schadcloossteüingsvraagstuk met party politieke doeleinden te vermengeii De regeering hoc t dat de Rijksdag dit vrar stult ook voorlaan in den Keei t van zakeHjken arbeid voor n herbouw rat behandelen DE KUmKBMN VAN LEOPOLD Oeneraal Franco hei ft den m i et Hotel Maria Christina te San Seb asMaan wonenden kinderen van den Böfischen koning aangebooen vernH f te houden In h t historische Bninklijke paiei San IWefonso In KONING FIM AISDS WEDEROPBOUW BBITSCHE KRUISERS GETROFFEN Doltaeiw icvarlittvlieKtnigen Iwbben in de Straat van Dover fisternamiddax tm swaar beveiligd Britacb convooi aangevallen en door bontreffers een kruiser alsmede 4 koo vaardijschepan in totaal metende 21 0M brt bat ainkcn t kra ht Verder kregen een kruiser en drie keepvaardijKbepen van in totaal UJM br t zware treffers zoodat zij gedeelMük met aware slarilj en brandend hieven liggen De vUandelijke jagers die het convooi beveiligden werden In Inchtgevecfaten gewikkeld waarbij er 10 werden neergeschoten Vier eigen vliegtuigen keesden niet terug Deensche Vischkotter Oven allen DOOR BRITSCHB VLIEGERS NSar het Deensche Bkitrabladet mel t is ook een vischkotter uit Estfjerg die gistermorgen in de haven Is teruggekeerd op zee bkjotgesteld geweest aan een overval van Eng£l che vliegers Volgens de bemanning vHerp de Engelschmah eerst een trom op den Deenschen kotter gelukkig zonder doel te treffen Daarop schoot hij niet mactunegewBr ren op het schip Engeland en de Zee oorlog ERNSTIGE BEDREIGING De Amerika nsche militaire jdeakundlge Baldwin w £t in de New York Times op de recente verscherping van den duikboot en bwnbardementsoorlog tegen de Bi ltsche scheepvaart waarvoor Juni de ooriogwnaand met de meeste verliesen is geweest Zelfs in geval men de bij de ontruiming van Duinkerken geleden Britsche scheepsverliezen aftrekt aldUA Baldwin blijft voor de Engelschen een verliesbalan die voor de volkomen op d beheersching der ee aincewezrn natie een gevaarlijk teeken is Met het o X op de minstens 290 tot zinken gebrachte en 48 zwaar beschadigde Engelsche koopvaardijschepen moet er r hermnerd wOTden dat wie Engelands handelsen voorraadswegen afsnijdt ook Engeiands voornaamste siagadei doorsnijdt VERKI ARING VAN DEN PAUS Paus Plus heeft op zijn wekeiijk =che = algemeene receptie waaraan delen keer ook talrijke aalmoezeniersen soldaten deelnamen o a verklaard dat het in den oorlog vergaten bloedal te dikwijls haat wekt Men magzich echter niet door haatgevoelenslaten leiden De wraak moet veeleerin liefde worden veranderd en menmoet ook zijn vijand goed doen Oeen wrok en geen v raak dus lietgeen echter niet beteekent dat menhet geschonden echt niet weer moet herstellen i SCHIPBREITKEMNGEN IN LISSABON i KANAAJJ BOMi Het kaartje geeft de bdangrliksi deetea 4 Aan boord van het Portuïeesche schip Carvalho Aranjo zün te Lissabon M schipbreukelingen van het Grieksch schlo Atamantias aangekomen Het Portugeesche blad 8 ecolo meldt dat dit schip in de lersche wateren is j ezonken 13s bemanning werd door een naar de Azoren varend schip aan boord genomen DE ZEESLAC IN DE © DELLANOëCHE ZÊÈ HET ytBLOOr VAN DEN STSUD Stefanl verneemt de volfende bijzonderheden over den seeslaig In de Ionische zee De in den namiddag van 8 Juli uit het gebied teo Zuiden van het eUand Kreta komende Brltsche leestrlidkrachten bestonden uit drie Uoie chenen van het type Barham eeni vliettnhrmoïderscJiln eenlg kruisers en talrijke torpe Jafers MUTSCBB TOSTEDOIAGEK OBBOMKKN Terwijl het eskader in Westelijke richtiac voer aarschijamk met het doel van zee uit een aanval p de Italiaanache kusten te ondernemen rerloor bet een torpedojager die door een op den loer liggende Italiaanaciic dnlkbnot getomedeerd werd en sonk TenrtH de Itallaansehe seestHiJdkrachten in de Ionische JSee ter hoogte van Kaap Stilo Calabrlë eèconcentreerd werden om het initiatief van Jen vijand doeUectfend te kunnen bestrijden werden op de Itallaansehe vleet in achtereenvolgende folven aanvallen endcmomen door Brltsche vllegtnigen die van korten kfstand talrijke torpedo s lanceerden Deze aanvallen mislukten echter geheel Van de negen aanvallende vliegtuigen werden er naar met sekerheid is vastgesteld vijf door het luchtafweergeschut van de Itallaansehe schepen neergehaald terwijl aan den anderen kant de commandanten van de eenheden alle torpedo s hanii T wisten te ontwijken De eslag begon tegen l uur In oen mIddB van den 9en Jtml en werd geopend door het vuur van de Itallann=che knii ers volgd door de beide Itallaansehe ilnies hepen Oesare en favour elk van 23 600 ton en tewanend biet tien kanonnen van 320 m M gewicht van het projectiel 500 kg die zich gesteld za en tegenover drie Brltsche slagsdiepen van het type Barham elk van 31 000 ton en hewapend met 8 kanonnen van 381 m M gewicht van het projectiel 1000 k g i DE LIMESCHEPEN IN ACTIE Van een afstand van ongeveer 26 KM openden de Italiaan che slag henen het vuur De itriid tu = en d Italhan che en Enael rhe linie herjcn daiurde 15 minuten Bij het vierde sal o van de kanonnen van de Cavoii en de Cesare werden de vijandelijke slagschepen retroffen Men ïiï hoe een vijandelijk slagscliip nnir halsboord overheid en het vuren staakte Tegelijkertlld richtten de Ita lannsch krnii ers van 10 000 ton een hevig vuur op de vijandelijke siagwhepen en kruisers Op het hoogte imt van den slag kwamen verscheiden Itallaansehe torpedf agers temidden van nevelschermen dichterbij en vielen onder het vuur der vljandejijke schepen met torpedo s aan NOG EEN BRITSCHE BODEM VERIOREN Een grbcp dezer torpedojagers laagde er in een vijandefijken bodem te terpedeeren en net bet luchtafweergeschut drie vijandelijke bomhardementsvliegtnigen neer te halen Aan den strijd namen Itallaansehe en Brltsche bommenwerpers deel De Itallaansehe bommenwerpers troffen verscheidene malen de vijandelijke strijdkrachten aldus t et bet succes van den dae bijdragend Na de eerste vijftien minuten bjeek de vijand geenszins verlangend den strijd voort te zetten wellicht omdat hij getroffen door granaten torpedo s en bommen het wenschelijker achtte de wijk te nemen Intusschen viel de duisternis in De vijand ver Later weer door de Engelschen vrijgegeven PVR ABUIS GKBOMBARDBGRD De geruchten over taa 9treden van de Engeisctie vloot tegen de vier torpedojagers die Zweden in Italië heeft gritocht en tegen de begeleidende schepen Patricia en Castor worden geheel bevestigd soo meldt liet D N B De Engel he marine heeft de onder Zweedsche oorlogsvlag varende schepen bij de Faroë eilanden In l eslag genomen en later weer vrijgelaten Verder aUn de torpedojagers nadat ïlj weer waren vrijgegeven op hun tocht naar Zweden door een Erigelsch vliegtuig met bommen bestookt Het offlcleele Zweedsche persbureau publiceert o er deze voorvallen na aankomst van de torpedojagers en de begeleidende schepen in de Zweedsclie territoriale wateren een officieel communiqué waarin gezegd wordt De reis van de torpedojagers is bijzonder gevaprlyk en vol onaangenaamheden geweest Het ergste voorval deed zich voor bij de Paroërellanden waar op 20 Juni een sterke Brltsche vlootafdeeling de Zweedsche jagers In beslag nam De niet geheel voor een strijd uitgeruste jagers boden geen tegenstand met de wapens Nadat de Zweed sche regeering bij de Brltsche reseering een scherp protest had ingediend werden de torpedojagers vrjjgejatenIntusschen hadden deze schepen verschillende bescha 4igingen opseloopen waardoor hun zeewaardigheid was verminderd De Brltsche regeering verklaarde zich bereid de schade te vergoeden die door maatregelen van Brltsche zijde 2iin ontstaan Op 8 Juli des morgens heeft een Brltsch vliegtuig voor de Noorsche kust vier bomimen op de schepen geworpen die echter geen doel troffen De Brltsche regeering heeft haar spUt over het bombardeeren tot uitdrukking gebracht en verklaard dat dit op een misverstand Tjeru st De Duitsche marine autoriteiten hebljen de reis op verschillende manieren vergemakkelijkt Zix hebben zij o a een vaargeul door het gebied aangewezen dat door mijnversperringen gevaarlijk Is EEN AVONTl IRIJJKE REIS Vya Dagllgt Allehand a publiceert efn uitvoerig artikel over le reis van de Zweedsche torpedf jagers van Italië naar Kwaden Hieruit blijkt dat de e reis nog ve l avontuurlijker Is geweest dan men uit het Ijovenstaande officieele communiqué kon opmaken De Engelschen hebben d Zweedsche oorlogsschepen formeel als een bult opgebracht hun bemanningen van boord gehaald en de schepen onder Engelsche vlag en met Engelsche bemanning in een Schotsche haven gebracht Als motief gaven zij op dal er gevaar beStond dat de oorlogsschepen van Duitsche zijde souden kunnen worden opgebracht en tCiTen ï geland gebruikt worden Nadat de oorlogsschepen eindeliik weer vrijgegeven waren moest de zweed sche bemanning van de Faröer eilanden weer naar Schotland nng wijderde zich in Z O richting en liet zijn agre ieve bedoelingen tegen de Italiaensohe kust varen Alle Itallaansehe schenen keerden op hun teases terug Slechts één ltaliaan sche lx dem erd getroffen doch de schade kan in enkele dagen hersteld worden GRONDWET AANGKNOMKN Kuusinen is tot voorrittcr van Opperste Sovjet der Kueliseh sehe hendsrepabliek tekasen Kuusinen is dus het eigenlijk staatsheofd der Karelisekc BepuMI In de bijeenkomst van den Swm van de Kareilsch Flnsche sociaUsUi ache 8 vJ re m Uek heeft de pt sident Otto Kaoslnen versla uitgebracht over het ontwerp vatiS grondwet der repuWiek Hy wijdd veel aandacht aan een artikel in da grondwet waarbij de Wnsche taal erkend wordt als de officieele taa v n de repubUeif evenals de RuasLiche taal Dit artikel van de grondwet j dus Kuusinen zal den arbeider s i onae repuUiek in staat stellen tol het bereiken van een hooRte van ont vik keling welke niet geëvenaard ww en welke nationaal Is door den vonij en socialistisch door den Inlxmd H de debatten hebben de afgevaar iig oen met voldoenini vastgesteld dat het ontwerp overeenkpmt met ds denklieelden over de grond vwt van de KaTelisch Finsche republiek en bovendien met de Stalinistische pond wet Vervolgens heeft de verg ieriin den tekst van de grondwet eensl mig aangenomen worden g bracht Hierbij zijn klaarblijkelUk nieuwe moeiii tkheden ontstaan daar gemeld wordt dat de b mannhig er toe werd gedwimj n de gevaarlijke zones der Engelscne wateren tusschen de Faroèr eilandea en Schotland heen en terug t bevarEn Verder zijn de En elsche bemanningen der torpedojagers met de hun onbekende schepen soo onhandig omgegaan dat een der torpedujager terwUl hij onder Britscb oammaodo stond in botsing kwam met een anderen torpedojager en swaar werd bïsdiadigd Ook een der begeleidende schepen het tank schip Castor werd tijdens de vaart in den Atlantlsdien Oceaan door een Franscb oorlogsschip opgebracht en l een contrólehaven ebracbt De Engelschen hehtoen de schepen iatigen tijd in Queenstown vastgehouden Om totaal onbekende wedenen moesten de Zweedsche torpedojagers daarop naar de Faroër eilanden vertrekken Op de Patricia het tweede beseleidende schip bevonden zich ongeveer 200 Zweden die uit Engeland geëvacueerd moesten worden In totaal heeft de reLs vafi de Zweedsche torpedojagers van Italië naar Zweden als gevolg van de gedraeimjen der EngeLschen van 18 April tot 10 Juli geduurd Verontwaardiging bij Fran ch C anadeeien OVER HET Optreden in oban In het Canadeesche dje St Hyacinthe niet ver van Montreal dat uitsluitend door FranschCana deezen wordt bewoond Is het na het bekend worden van den ïeeslar w Oran tot belangrijke ongerepelrtheden gekomen De bewoners sclieurden de aanplakbiljetten waarop propaganda gemaakt wordt roor dienstneming bij het Canadeesche leger van de muren en verbrandden w op het marktplein onder het zingen van de Jdarseiliaise Het Stortinjr fa Koning Haal NAAR EEN NIEUWE ORDENING Hét vraagstuk betreffende de grondwet vormt het voornaam te oivderwerp van de Noorsche pers Tiden sTegn wijst eron d t alle politieke partijen van Hoorwegen deelgenomen hebben aan de beraadslagingen van het tfresidium van hetStorting die geleid hebben tot denbrief aan den koning Het tot denkoning gerichte verzoek af te treden werd dus gesteund door de breedste kringen van het politieke leen vaiij Noorwegen phiMVTOR VAN PRAAG GEARRESTEERD VfERZAKING VAN ZIJN PLICHTEN Officieel vrordt uit Praag medtwedeeld In het kcder van na sporingen naat een illegale staatsvtiandelijke groep die met het buitenland lahdsverraderlijke t etreklungen orKlerhleid ü de primator van Praag dr Klapka wegens actieve ondersteuning ran deze groep gearresteerd De staat svijandige bedrijvigheid van Klapka staat niet alleen in de scherpste teigenstelling tot ziin ambtsplichten als primator van Praag doch hij heeft bovendien oo de me St onverantwoordelijke ijM tegenover zijn eigen volk gehandeld Aftenposten schrijft het is zeker niet eenv nidi en ook smartelijk met een traditie te breken E n nieuwe orienteering is echter daarom noodzake ijk c xtet hët Noorsche volk tn de Noorsche staat verder kunnen leven Om dit te bereiken moet een nieuwe ordening van den slaat worden geschapen Het blad van de boeren Nationen schriift dat een beslissing onvermiidelijk is Willen wij aan de zijde van den konini den oorloe met de bezettende mac ht voortzetten o willen wij den weï van den vrede kiezen in tegenstelling tot den koning Dat is de vrar S Maar ook Is het duWelyk hoe het antwoord in het belan van het Noor che volk zal uitvallen De beslissing zal genomen worden door de gekoien vertegenwoordigers van het oor sche volk DE SCHl LDVRA G De 01ie oorraafl in Engeland FRANKRTJKS AANDEEL EVEN GROOT ALS DAT VAN ENGELAN Het Itallaansehe blad Te ver e keert zich tegen de pogingen om inedelilden tegenover Frankrijk te laton gelden de Franschen als slachtoffers eener goedgelo vigheid tegenover Engeland voor te stellen en het jerfide Albion als eenig schuldig te brandmerken De ware toedracht is werkelijk anders zegt het blad Jffinkrijk heeft zich met Engeland vertoridon om daarmede de hegemonie en de heerschappij in Europa te deelen De entente cordiale tusschen de beide mogendheden viras op deae gemeenscihaoneiiike voorwaarde gesrondve st Frankriifc wist dat zijn leger niet tesen zijn taak wa s opgewa ssen maar het rekende op de Fool=che = divisies eii op andere coalities De 7ank Is echter scheef gegaan Frankrijk heeft den oorlog voorbereid en gewild ex enals Engeland hem heeft voorbereid en gewild De verantwoordelijkheid van den een en vau den ander is voiktanen gelijk MOEILIJKHEDEN VAN AANVOER Het Giornale d Italla ver neemt in goed ineeiichte kringen dat er den iaatsten tjjd in Engeland een bedenkelijk gebrek aan brandstoffen is ontstaan De schaanscht aan olie en benzine wordt aan de volgende oorzaken geweten Door de blokkade van de Middellandsche Zee Is het Bngelschs eilandenrijk viriledig afetexnedcn van den olietoevoer uit het Mossodgebied Als gevolg van de voortgezette Duitsche tjomaanvallen op Engeiiixl hebben de groote petroleimiraffinaderijen aan de monding van de Thee miden arbffd moeten staken De weinige uit de Vèreenigde Staten vla Schr tland in fengeland aankomende olie tankschepen zijn in geen geval vol doende voor de buitengewone en doofden oorlog nog toegepomen eiscliei Doch ook deze laatste nog aan En geland overgebleven petroleumleve ranties worden Uians zoo wordt verder in het bericht van het semioifi deele orgaan geschreven door Duitsche duiklKimmenwerpers bedreigd De Neutraliteit van Iran Arrestaties in België DE hoogste MILITAIRE RECHTER VRIENDSCHAPPELIJKE VEKHOl DING MET IRAK Het Peraische Wad Jouirnal d Teheran dementeert op scherp wUze een erlcht van de Washington Post uit Istanlxjel v dgenshetwelk Noïri Said te Ankara sou liebl en gevraagd op welke wUse Turku Irak In geval van een aanval üo Iran zou bijstaan Daarin wordt ce zegd dat Iran voornemens sou 7 Uni met Dirttsche hulp een groot riik i het MiddenOosten te stichten wn van de heilige plaatsen van Ker Bel en de olievelden van Mossoe deel zouden uitmaken De per m lr 8 bestempelt dit bericht als onïinnlf en verzekert het broedervolk k van haar vrieiHlschiijipelijke e oi lcns De vroegere hoogste militaire rechter Ganshof van der Meensch alsmede de voormalige directeur van de Belgische veüigheidspoUtie de Foy 7Ün geWjjstecrd en in de gevangenisopgesloten Zij worden door de Belgische bevolkmg en de pers beschouwd als twee van de voomaaraste schuldi en voor de arrestaties en mishandelingen van duizenden Belgl sche Duitsche Itallaansehe en anderestaatstiurKers BEl GISCIfn VfTHT LINGnN IN FRANKRIJK DE GriNTER EERDE NOREN De terugte r der in Zweden s Interneerde Noren begint thans Het eerste transport 1 vi Korn ioe naar Noorwegen traan I annsliiiting hitror zal daeeiljks ee traiisvxirt van ongeveer SOO geïnf ivecrdeii vertrekken Ih totaal bc i den Tïloh oT het oojenblilj nog Hrren in Zweden Zij waren tijde den oorlog over de Zwectachc grc getrokken en geïnterneerd Het Belgische blad De Dag bericht dat zich op het oogenblik noT on 7veer een miUioen Belgen in Frankrijk bevinden Voor het grootste desl betreft het hier vluchtelingen Bovendien tijn op het oog nblik nog tienduiïenden Belgische soldaten van d laatste recriitonliclitlng die met ie F i hen zijn meegetrokken In Frankrijk 1111 I x