Goudsche Courant, donderdag 11 juli 1940

f EEOE BLAD DONDERDAG 11 JUU 1940 Abonnementen en Advertentiën Da Goudêdt Courant V wordt eiken avond bQ vele duizenden abonnés bezorgd m GOUDA Alphen k d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Dnebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Hoercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d Uaot Oud kerk a d IJssel Oudewater Polsbroek ReeuwIjk Schoonhoven Stolwijk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONMEMENTSPRUS voor Gouda 17 cent iper week ƒ 0 7S per maand of 2 2 $ per kwartaal bulten Gouda 18 cent per week overal waar dp bezorging plaats vindL Pottalwnnement per kwartaal ƒ 3 19 Alles bU vooruitbetaling ADVJERTENTIEPRIJS 1 S gewone regels ƒ l OS elke regel meer 0 20 ijfr INCllEZONDEN MEDEDEEUNGENiop een gewone teicstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer 0 40 By overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tariel KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags dags 1 3 regels 0 2S elke regel meer it 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bü vooruitbetaling Inzending tot VrUdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bU de plaatselijke agenten beschikbare budget moest worden overschreden en uit de reserve moest worden geput Bij de samenstelling der begrooting 1940 is er rekening mede gehouden dat de reserve weer wordt wordt gevuld De bescheiden van den penningmeester welke door een commissie uit de leden zijn nagezien zijn accoord bevonden waarvoor den penningmeester onder dankzegging decharge is verleend Ook het jaarverslag van den secretaris werd onder dankbetuiging voor den velen arbeid gedurende 1939 goedgekeurd De heeren A C Cottel en J G C Kamphuisen werden wederom aangewezen V0 het nazien der rekening De voofzitter betuigde de heeren Coster en Tieter bovendien den dank der vereeniging voor het vele werk dat zy hebben verricht voor de in standhouding van het Comité voor O en O van de militairen De aan de beurt van aftreding zynde Ijestuursleden de heeren W M vanHulzen C Teekèns en J F W Turion werden herkozen De geit en het jongetje GANSCHE GERECHTELUKE APPARAAT IN ACTIE VOOR EEN BOSJE GRAS Dit is het verhaal van de geit en het jongetje uit Oudewater dat veel van het dier houdt en die samen speelden op het grasveldje voor de woning In kinderiyke vriendeiykheid plukte het ventje een bosje gras en hield het zyn beestje voor dat het dankbaar accepteerde en het smakeiyk oppauzelde Het tweede bedryf speelde zich gisteren voor den kantonrechter af waar men den vader had gehaald omdat hy een gei zonder vergunning in een weiland liad laten loopen t Lykt heel wat als men leest van STA DSNIEUWS Verc sinff ▼ Vreemdelingenverkeer jAiUtVUULAO CONSTATEERT ifM OEWAOB MECLAME VOOE Onder voorzitterschap van den heer C H Hagedom hield de Vereeniglng v r Vreemdelingenverkeer hier ter fMdc giateravond in Hotel De Zalm tare Igeroeww l ienvergadering In het door Jen fecretari den heer r Tieter utt ebrachte Jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de U ngruke btjeenkonvrten en be oekeo waaraan in 19 de V V V hare bemoeiingen had Wanneer we mogen alg p le Miiijke informatief ingewonnen door hoofden van on4 rwii n KeUir jen en bestuurders van vereenigingen en inrichtingen om dan de vele particuliere anvragiin niet te noemen dan constateert het verslag moeten toch nog tal jke bezoekers uit ons land naar Gouda zijn gekomen De gesUge reclame voor Gouda gevoerd heeft haar uitwerking niet gemist Naast de propaganda geschriften welke zijn uitgezonden heeft ook de door de heer Norden geteekende artistieke recl neplaal daartoe medegewerkt Deze fraaie linoleumdruk uitgegeven ter herinnering aan het 12 V4jarig bestaan der vereeniging in 1938 is keurig ingelijst toegezonden aan de voornaamste hotels reisbureaux en vervoersondernemingen in de hoofdplaatsen waarvoor de A N V V hare medewerking heeft verleend De ontlHistenng der St Janskerk door het tiitnemcn der Goudsche Glazen is voor bet toeri tenb oek een séer groot verlies Naasb het contact dat regelmatig met de A N V V is onderhouden is er ook voortduraid aanraking geweest met fe K N A C en den A N W B In het buzoiider contact bracht de A N V V in het laatst van het jaar tot stand toen de internationale toestand het hezpek vün buiterilanders uitsloot om te trachten de propaganda op het b nBenland te concentreeren Door middel van een tentoonstellingskist werd op expositie te Appingedam de aandacht der Noorderlingen op Gouda en de Goudsche producten gevestigd Een expositie van Gouda s merkwaardigheden en producten was gedurende een maand in een fraaie vitrine van het A N V V gebouw te Gravcniiage te bezichtigen In 1B38 scheen het plassengebied van Reeuwijk opnieuw met droogmaking te worden bedreigd Die dreiging is gelukkig overgegaan V V V wendde zich voor hèt behoud met een adres tot den minister van Sociale iaken en tot Ged Staten vaniZuid Holland en stelde zich ook op ander S wüze te weer voor het behoud van difv schoone watergebied Laat ons hopen zegt het verslag dat dit de laatste maal is geweest dat een droogmaking van dit plassengebied is gedacht Het V V V bestuur wendde zich in het afgeloopen jaar ook met enkele adressen betreffende verkeersbelangen tot het gemeertebestuur van Gouda en ♦ ot de Nederlandsche Spoorwegen In zijn opsomming van het vele hetgeen de vereeniging in het afgeloopen Jaar deed noemt de secretaris o m og het werk van het Fonds Goudsche Glazen de Phohi uitzending over Gouda naar Iiylië Hij besluit zgn verslag als volgt Niemand weet wat in 1940 de vereeniging zal kunnen doen Wij willen ket beste er van hopen Wü doen daar oor een beroep op de leden op de utoriteiten op ieder zonder onder theid Aller medewerking is noodig Uit het financieel verslag vaij den penningmeester den heer A C Coster bleek d t de rekening over 1939 sloot met een totaal aan nikomsten en uit ven van ƒ 1387 50 waaronder een emeentelük subsidie van ƒ 200 Belangrijke uitgaven w o de aanmaak o verspreiding van een artistieke clameplaat waren oorzaak dat het een weiland schamp de hü maar de geheele grond is een strook van twee meter tusKhqfe Ün huis en 4en weg Het strookje biykt vérpachj te zün en de pachter heeft het weer onderver huurd en nu heeft degene die uiteindeiyk over het land gaat er bezwaar tegen dat het geitje er loopt De vader was overigens over het feit dat men hem voor zooiets voor den kantonrechter gebracht had weinig te spreken Hu sprak van en Jcinderachtighefd en als oud lndischman vond hij het een allesbehèlvfe prettigs verwelkoming en hy verwonderde er zich over dat men hem voor zoo n onbenullig zaakje een dag uit zyn werk had gehaald Om van het gezanik af te zyn weidt hü a raison van een rijksdaalder per jaar thans op het land Van een boer en daar verbiyft h dier nu onkundig van het feit dat tt over zyn etery een heel proces vcrbaltl is geschreven dat er een dagvaarpjng is uitgebracht dat een rechter een ambtenaar en een griffier in het gelid zün gekomen en dat het personeel hW zaakje nog administratief moet ti doen Wees over één ding echter biy dichtte de ambtenaar van het O M de zonzyde van het geval toe dat de rechtspraak er altyd op uit is de groote en kleine belangen te behartigen Overigens achtte de ambtenaar de zaak van een dergeiyke geringe importantie dat hy er met twee kwartjes boete alle eer aan bewezen vond De kantonrechter mr A J M Oonincx ging nog een stap verder en verklaarde het geval van een zoodanige onbenulligheid dat hy schuldig verklaring zonder toepassing van straf uitsprak waarmede deze geitengeschiedenis een happy ending kreeg Het vet In den pot Er was nog een fEaak waaraan voor een buitenstaander een ongedachte kant zat Een veehouder te Bergambacht had een varken geslacht met vergunning en hy leefde in de gedachte dat hy er met deze toestemming af was De slachting leverde eenige mooie zyden spek op en de mogciykheid dat dit ransig zou kunnen worden bracht hem er toe het spek te smelten Het vet ging zooals men dat op de bocrdery gewend is in zoo n mooien bruinglanzenden Keulschen pot waarin het bewaard bleef tot het voor het gebruik noodig zou zyn Er zyn evenwel crisis voorschriften en die verbieden het smelten van vet zonder vergunning en deze bepaling werd de reden dat de veehouder moest terechtstaan Er scheen nog een vergunning noodig geweest te zyn en dit alles leerde dat het verrichten van een huisslachting allerlei rjroblemen opwerpt zelfs al heeft men een slachtvergunning De ambtenaar vroeg ƒ 10 subs 4 dagen en de kantonrechter legde de helftj op met verbeurdverklaring van denipot met de 15 K G vet Cjiorrespondentie formulieren van Roode Kruis ook te Gouda verkrijgbaar De secretaris der afdeeling Gouda van het Ned Roode Kruis de heer H Harms verzoekt ons mede te deelen dat aan zyn adres Oosthaven 2 de speciale correspondentieformulieren van het Roode Kruis zijn Ie verkrygen De byzonderc aandacht wordt er op gevestigd dat de formulieren slechts kunnen worden gebruikt voor de correspondentie met niet militairen dat als de ge adresseerdo naar Engeland is gevlucht en zün verbiyfplaats aldaar niet bekend is het formulier aan hem gericht kan worden p a Bush House Room 803 Londen W C 2 dat als de geadresseerde opvarende is van een schip waarvan de ligplaats niet bekend is liet formulier aan hem gericht kan worden aan het adres van het daarvoor het meest in aanmerking komende agentschap der reedery Hierover dient belanghebbende zich vooraf met de reedery te verstaan w AT AAR ANNEER Il Juli 8 nar Vrije Kvangeliache § meente Bijbellezing en bidstond 13 Juli 10 UUT Van Bergm Usen doompark 10 Algemeene vergadering van aandeelhouders N V J van Dorp lé JUU 3 uur De Zalm Causerie mevr J C Postma Ronner voor Ned Vereeniging van Huisvrouwen over De hooikist en over het gebruik er van 18 Juli 8 nnr Houtmansplantsoen Concert Chr Muziekverecniging Dé Bazuin Overgang Gymnasium TOELATING TOT DE EERSTE KLASSE Aan het Stedeiyk Gymnasium zyn by deri jaiirlykschen overgang bevorderd Van klasse 1 naar klasse 2 J L Beye te Bodegraven G van Duivendyk te Lekkcrkerk T H B Eelkema te Gouda A Gautier te Berkenwoude L M Grendel te Gouda D Hess te Gouda G Heusdens te Gouda A Jaring te Couda A Jonker te Gouda H J Joosten te Gouda J Kleisen te Boskoop A B Kremer te Boskoop E Muurling te Gouda R P van Nes te Boskoop E van Noordt te Boskoop C W de Planque te Gouda M van de Putte te Gouda H de Ruiter te GoUda B J I Schreuder te Schoonhoven J Woeldcrink te Ouderkerk a d Usel H van Woerden te Gouda M J E Zyderlaan te Bergambacht Van klasse naar klasse 3 J W G van Alphep te Gouda T O de Boer te Schoonhoven J H Both te Gouda K M de Bruyn te Gouda J A Buitelaar te Waddinxveen C J F van Buren te Gouda L M A van Duivendyk te Lekkcrkerk J C Oravesteyn te Gouda M A Hamburger te Boskoop A W F Helmstnjd te Alphen a d Rijn R W an Holwegon te Gouda H H Ko tLr te Boskoop J Loef te Boskoop J Pop te Zwamrrerdam J M Snoep tr Bodegraven P W Tiele te Gouda A H J van Tol te Boskoop E Verhor en te Bergambacht D Vonk te Bodegraven A M A Vos te Gouda W J Woelderink te Ouderkerk a d IJsol Van klasse 3 naar 4 G Bron té Schoonhoven J Dogterom te Lekker kerk A van Egmond te Gouda J H M Franken te Gouda R M Gallas te Zevenhuizen G van Ohesel Grothe te Bodegraven J W Hagen te Gouda C J Hendrikse te Groot Ammcrs J Heusdens te Gouda J C Kroondyk te Gouda A L van Leeuweh te Zevenhuizen C J Seton te Schoonhoven H A van Triet te Gouda A C van Wyk te Gouda B J Zaal te Boskoop Van klasse 4 naar 5 A è de Beer te Gouda P W de Beun te Gouda A H Boogaart te Schoonhoven J v d Boon te Bodegraven N van Dantzig te Gou da W C De sing te Gouda P T van Dorp te Gouda E N van Duyvendyk te Lekkcrkerk M W van Leeuwen te Gouda J E H Phauth te Bodegraven C P Schut te Waddinxveen N E L Schreuder te Gouda A G Tiele te Gauda H J Zimmermann te Gouda J T Sprik Gouda Van klasse 5 naar klasse 6 A H van Duyvendyk te Lekkcrkerk L van Dyk te Lekkcrkerk A W van Eyk te Gouda D M van Hoevelaken te Ouderkerk ad Usel P de Jong te Gouda M Maurik te Streefkerk H P Nieuwenhuizcn te Schoonhoven D J Oudyk te Waddinxveen J G Pruymboom te Souda H D de Reus te Zevenhuizen D A Slager te Schoonhoven D R C Verhagen te Oudewater P G Vonk te Bodegraven Tot cl eerste klasse zyn voor den cursus 1940 1941 toegelaten D L Al bada te Gouda A Both te Stolwük A J van den Bosch te Stolwyk M H Coops te Goudi J Hage te Nieuwerkerk a Usel M G Haveman te Gouda J v Umborgh te Lekkerkerk M E Meyer te Lekkerkerk J Q Sibbes ie Gouda C Verduyn te Gouda A C v Vliet te Waddinxveen C H de Zeeuw te Lekkerkerk Ó A Zwartendyk te Boskoop Verhuizingefi binnen de Gemeente W van der Poel van Raam 212 naar Drapiersteeg 10 F A Ernst van Joubertstraat 207 naar Mosstraat 8 C den Boer uit Reg plantsoen 32 naar Turfmarkt 138a A A Alphenaar uit Geuzenstraat 22 naar R Feithstraat 3 wed P Hans en J Kleüweg uit Raam 248 naar Nieuwehaven 10 O van der Ploeg uit Peperstraat 3 naar Zwaansgat 7 C Hannessen uit Turfmarkt 28 naar Schel temastraat 13 C P van der Burg uit Kamemelksloot 14 naar Bleek erssingel 35 A Van Burk uit Kleiweg 39 naar Kon Wilhelminaweg 251 H Haverkamp uit Bleekerssingel 34 naar Wachteistraat 7 G D Mak uit Vondelstraat 30 naar Derde kade 33 G J Barbier uit Baanstraat 44 naS r Fluweelensingel 82 J Ettinger uit Bogen 48 naar 14 E de Roon uit Bilderdykstraat 17 naar Zoutmanstraat 17 J C vaij Eük uit Gouwe 128 n ar R Feithstraat 9 C Mynders uit Crabethstraat 5 naar Blauwstraat 7 ben A de Ruiter uit P C Bothstraat 105 naar Tollensstraat 105 wed J M van der Want Nahuüs uit J V He negouwenstraat 19 naar Gouwe 19 Aanwinsten der Leeszaal De Openbare Leeszaal heeft de volgende nieuwe werken geboekt Romans E Claes Jeugd Roberts Victoriastation 4 uur 30 Salminen De lange lente Ypma Sjouke Ales Hannema Kipling Kim Muller Partenkirchen Die Firma Lacretelle Le retour de Silberr ann Stud iewer ken Lin Yutang Levenswijsheid met een glimlach Nietzsche De levende gedachten Verslag van het 13e tot 16e Bibliotheekcongres Fnedlander Lucas van Leyden Ridderverhalen uit de Middeleeuwen Borchardl Ewigtïr Vorrat deutscher Poesie Kris kras dooi het land een paar honderd tochten dóór Nederland Terpstra Buitcnlandsche getuigen van onze koloniale expansie Burgerlijke Stand Geboren 6 Juli Pauhna Elisabeth d van C A Boef en E M Mourner Spieringstraat 121 7 Juh Johannes Anthonius z van C Vermey en J Kramer J Phihpsweg 48 Jacobus Franciscus z van J F de Bruin en G Koren Lethmaetstraat 24 Ebbertus Hendrik z van M Speksnijder en Y van den Heuvel WiUens 141 A 8 Juli Arend z van G van Oudshoorn en G W Slaman Vossiusstraat 18 Pietemella Susanna d van G Janssen en A A van Hesse Nieuwe Haven 324 9 Juli Ruth Cornelis z van C Korevaar en A E Schreuder Heerenstraat 77 Getrouwd 10 Juli J Ferweida en P J van Benten A van den Heuvel en G UittenkKig ard B A van Schip en A Aret Overleden 7 Juli Willem van der Giesen 85 jaar CANDIDAATSEXAMEN WIS EN NATUURKUNDE Aan de Ryksuniversiteit te Utrecht is geslaagd voor het candidaatsexamen wisen natuurkunde K onze stadgenoote mej M A Goedewaagen MIDDENSTANDSDIPLOMA ALGEMEENE HANDELSKENNiS Voor het examen middenstandsdiploma algemeene handelskennis zyn gisteren te Rotterdam geslaagd de heeren W Kröver C Noordegraaf en A Polak Uit vroeger tüden Dl GOUDSCHE COUaANT MELDDE li AAS OBLEOKN Uit een ingezonden stuk Weder a in wy een stap verder gegaan Op den weg van vooruitgang met lo January 1868 verdwynen alle gemeente accünsen en daaronder ook die op het brood Maar nu is d vraag wie zal van die afschaffing genieten Zal de mindere man goedkooper brood eten dan voorheen Eet hy nu goedkooper vleesdt dan weleer toen de belasting op het vleesch nog bestond Het laatste moeten wy ontkennen tot dusverre handelen de slagtcr met ons naat willekeur steeds opslaande nimmer verminderend Waarom betalen wy van 70 tot 80 cents het kilo vleesch terwyl aan openbare inrigtingen uitmuntend vleesch van 40 tot 45 cents geleverd wordt Waarom vragen wy omda wyzelven het willen wanneer wy onf vereenigden om goed en goedkoop biood en vleesch te willen eten dan hadden wy zulks waarom volgen wij daarin niet de groote steden na waar brooden meelfabrieken floreren en waar de inwoners door die fabrieken gebaat worden terwyi de kleinere bakkers als depöthouders nog betere zaken maken dan voorheen se JAAR GELEDEN Naar wy vernemen heeft onze stadgenoot de heer H van Wyngaarden te Beriyn by den daar dezer dagen plaats hebbende schietwedstryd een der uitgeloofde eerebekers gewonnen benevens 2 medailles ta JAAR GELEOEN Op het Sportterrein alhier hadden de Tenniswedstryden plaats uitgeschreven door de Goudsche Tennisclub T I O D De uitslag hiervan is Dames enkelspel Kampioenschap van Gouda mej M Cremer le prys mej M van Ysenchjk Heeren enkelspel kampioenschap van Gouda J van Stuyvesant Mcyen le prys E Grendel Heeren dubbelspel kampioenschap van Gouda E Hoogendyk van Capellen en J van Stuyvesant Meyen le prijs W Kamphuyzen en C Kruisheer Gemengd dubbelspel met voorgift le prys mej G T C Usselstyn en N R Slop ECHTPAAR VOOR POLITIERECHTER DiefsUl van half pond koffie In den winkel van de Coöperatie Ons Voordeel had een 40 jarige man terwyl de filiaalhoudstcr bezig was de planten te helpfen een pak met een ha lf pond kbffie Weggenomen en dit aan zyn vrouw gegeven die het in haarHasch deed waamtt beiden de zaak verlieten Anderen hsdden het echter gezien en zoo moesten de man en de vroiw voor den politierechter te Rotterdam terechtstaan de man wegen diefstial de vrouw wegens heling Beiden waren niet verschenen Conform den eisch werd de man tot een weck gevangenisstraf en de vrouw tot een week voorwaardelyk met een proettyd van een jaar veroordeeld ZWEMWATER WAS GOED Het gemeenteliestuur deelt ona mede dat het onderzoek van het wemwater in de Stedelyke Zweminrichting aan de Houtmansgracht gedurende de maand Juni blykens de uitgebrachte rapporten heeft uitgewezen dat het water van zeer goed tot goed was NOG TWEE SCHOLEN NORMAAfi De Centrale Kopschool die tot duiver halve dagen school had in het g bouw van de openbare lagere scho 4 no 8 aan de Prins Hendrikstraat Is gisteren naar haar eigen gebouw aan de A G de Vrijestraat teruggegaan Vandaag is ook school 8 weer norroaat begonnen FEUILLETON OVERSTE SAXON nSTORlsCHE ATONTDBENROMAN door P BAKKER Maar onverwachts kwMn uit een xuweg een nieuwe troep vijanden op wsche paarden kurassiers van Von wrnstem Een seconde voor hen bereikte de vos het snijpunt donderde hen voorby Weer begon de achter Xi ng maar hU bleef aan den kop Wioppeerend met groote sprongen u V M voor toen Saxon pmiseiing een snel vUetende breede hTrt o ncl tusschen rotsen oe diepte Er lag voor voetgangers rmUf ï = ver die echter voor een ter onbegaanbaar was Vooruit riep Saxon raakte het even m t de hielen in de zyden Sr ïil oorover De hengst aarzelde t L l rootste gemak nam hU tyken chtervolgér het JJ d om SlechU één durfde lijn vooAwld te volgen l ï Het p m wm d r er aen gladden oever Ruiter en paard viplen achterover in de diepte De overste hield zyn paard in liet hem stappen om hem op adem te laten komn en klopte hem dankbaar op den hi 8 Braaf herhaalde hy Je bent eeil prachtigen vriend Nu zullen we het verder wel opknappen Te laat zag de vluchteling de tromp van een musket tusschen i bladeren uitst $ en vlak voor heth Hy hoorde den knal Het paard in den kop getroffen stortte neer De vluchteling sprong juist op tüd uit den zadel keek naar het paard dat hem met brekende verwonderde oogen aanzag alsof hy niet begreep waarom men hem zoo gemeen behandc nadat hy zoo zyn uiterste best had gedaan Terwyi Saxon zich even voorover boog naar zyn vrend voelde hü een slag op zyn schouder Snel richtte hü zich op greep de kolf van het musket draaide het vliegen vlug om en sloeg den musketier die het sard iad gedood tegen den grond Ma r nu kwamen van alle zyden soldeniers opzetten De vluchteling hield het zware geweer by den loep zwaaide het ond als een veer Telkens als de kolf neerkwam vertoyzeUe it schouder of hoofd van een tegenstander ler c meer drongen do b op maar Saxon stond nu mA den ruj tcgm eeo boom en om hem l n Uige t f j Mnvallers De okktilen tracht übn met htm zwaarden te bereiken Ze moetten hem levend vangen Ver wonden mochten ze hem Een steek in een arm of een been zou hem het spreken niet belemmeren Ze durfden echter niet schieten uit vrees hem in de melée doodeUjk te wonden Dat f As het groote voordeel van den vluchteling Elke stoot werd met het musket afgeweerd en dan in één beweging viel de kolf als een zware knots meedoogenloos neer op den aanvaller Ze weki n terug Een luitenant schreeuwde Valt aan lafaards Kan je dien kerelniet baas Wacht maar eens Hü viel uit met zyn zwaard stortte neer met verbrüzelden schedel gekraakt als een noot Toch was het duideiyk dat het einde spoedig moest komen Saxon begreep dat ontvluchten niet mogelijk zou zyn Hü zag nergens een uitweg doch de strydlust flikkerde in zyn oogen en zyn hart was vervuld van een wilde vreugde Hy zwaaide zyn vreeseiyk wapen en schreeuwde zyn strüdkreet zoo luid dat er een aarzeling bü den vyand ontstond Ze wisten nu dat elke stoot of houw onmiddeliyk door dood of zware verwonding werd gewroken Een paar officieren keken naar de worsteling maar ze namen er geen deel aan Wat een kerel sprak de ee i Jt zoudt waarachtig wenschen dat hU ontkwam T wi zouden de schande op oni laden et i leger één man niet te kunnen overmeesteren brulde de an dere Kyk daar vloert hy er weer een Vooruit suffers Valt aan Kan je nu met je allen dien kerel niet baas Maar de dooden en de kermerde gewonden op den grond bemoeiiykten den aanval en het bloed maakte den bodem glibberig De knots velde ieder die binnen haar bereid kwam neer gaf een vyand gelegenheid naderby te sluipen Saxon begon steeds vechtend achteruit te trekken Zyn scherpe opmei kingsgave had hem een uitweg gewezen Het was een heel kleine kans maar hy moest die nemen Hy was onvermoeid Zyn ademhaImg ging even regelmatig als by hel begin van het gevecht Hy sprong vooruit slingerde den man die het dichtst by hem stond het musket in het gelaat en dan met een plotselingen onverwachte zwending rende hy het woud in de aarzelende aanvallers vol verbazing achter latend Gered Maar het was en bleet een ongeluktdag Slechts eenige passen had hy gedaah of hy strompelde over een verborgen boomwortel nog voor hy in het kreupelbosch was verdwenen Hy viel voorover Toen stortte het geheele pak over hran heen iIi de meute over het hert HOOFDSTUK XXVI Bloedende uit verschelde wo nd e n werd de gevangene op een bocran wagen vol stroo aan handen en voeten gebonden naar het kamp vervoerd De wagen werd bewaakt door een dubbele haag musketiers alsof de bewustelooze man in staat zou zyn tegenstand te bieden of te ontkomen In het kamp werd hy op ruwe wyze bügebraeht en voor den krygsraad geleid Hy stond daar zwaar gebo d met gebogen hoofd tusschen zes hellebaardiers Over den rechterwang van zyn flinken kop liep een breede bloedige streep waaruit langzaam bloeddroppels langs zyn kaak naar beneden ypelden Hy spande zyn uiterste achten in om zich op de been te hduden Nu en dan scheen er een rilling Over zyn lichaam te gaan Aan een lange tafel tegenover hem zatenXeen drietal officieren terwyl een sèi sMnt schrijver de besprekingen volgde eh aanteekeningen maakte Hoe is je naam vroeg de majoor de middelste der officieren Willem luidde het byna toonlooze antwoord Verder De gevangene haalde de schoudert op J van Ze noemden mij de Schipper Wat is Je geboorteland De Nederlanden 1 Sinjeur Oovaerts sprak de maioor tot een officier die schuins aditer hero stond Vraag den gevangene ets In uw moedertaal Uii ia immcri an landsman van u De schansmeester knikte Wat was je beroep Zün Nederlandsch had in de vele jaren dat hy bQ de keizeriyken diende een Duitsch tintje gekregen Schippersknecht luidde het zacht antwoord In orde majoor klonk t oordeel van den vestingingenieur Dat èena woord is voldoende In het byna onmerkbaar lachje om zyn lippen lag meer medelyden dan vroolykheid Jammer van dien flmken kerel dacht hy blykbaar Hoe kwam je in t leger vroeg de majoor verder Geronseld Door dezen man De gevangene keek naar den grljzeil snorrebaard en knikte Wachtmeester waar heb je hem opgeduikeld wy vonden hem gebonden en beroofd in een hofstede in de buurt van Maagdenburg Hy bleek een schippersknecht te zün van een Hollandscha üchuit die graan had bracht voor he garnizoen Dat sUat vast Wy tf men hem mee omdat hy zoo flink gebouwd was By ons kurassier kan J niet alles gebruiken Hij had op i vloot gediend Prachtkerel Waarom ben a uit bet kamp gavlucht Ik ki eg en waanchuwing dat tk alt ipion zou worden gahangCD Wie heeft e gawaaiMAutM tr volgde geen antwoord Wordt ervolid