Goudsche Courant, donderdag 11 juli 1940

TWEEDE BLAD DONDERDAG 11 JULI 1940 De einddiploma s werden met een extra woord van lof door den directeur uitgereikt aan J L Verbefl H van der Hoeven J Nieuwesteeg C van Ooi i van Oosterom mej Trnia Wilier allen te Boskoop Joh van den Hoogen en A Hoogeveen Reeuwijk D de Leeuw Waddinxveen CO P VEREENIGING DE BOSKOOP8CHE VEILING 10 Juli Rozen per bos van 20 stuks Pechtold 1 25 et Wendland 15 19 et hadlejr 16 38 et Chudius Pemet IS 18 et Btiarclif 12 17 et Butterfly 15 20 cL Vierlanden 25 40 et WUh Kordea 14 17 et Mme Bouché Orange Triumph 50 60 et Rosalandia 13 18 et Florex 17 36 et Doms Rijkas 26 54 et Better Times 20 30 et Duisburg 18 20 et Edith Helen 35 40 et Aug Noack 16 18 et Bse Poulsen 26 8 et Gloria Mundi 24 28 et Ellen Poülsen 12 22 et Prin ses Juliana 34 et Rosa Mundi 50 4 et Mevr v Straaten van Nes 12 18 et Ingar Ohlson 2a 32 et Queen Mary 18 24 et Gemengde rozen 12 18 et Polyantharozen 34 62 et Diversen per bos Lathyrus 3 5 et Leeuwenbekken 6 8 et Witte Lelies 15 20 et Zinnia s 5 et Clematis Durandii 28 37 et idem Prins Hendrik 76 et idem Mevr Is Coutre 80 80 et i Perziken per stuk 4 6 et Goüflerak DE NA nONALE INZAMELING Ten behoeve van het Nationaal Hulpcomité 1940 is alhier ingezameld een bedrag van ƒ 460 Haastrecht LL IDEN KERKKLOK De Kerkklok zal voor de Kerkdiensten niet meer worden geluid Moordrecht BENOEMING De heer Kasbergen volontaif ter ge meentesecretarie alhier is benoem tot ambtenaar ter gemeente secretarie tè Bleiswük Schoonhoven GEVONDEN VOORWERPEN Inlichtingen aan het bureau van politie sleutel portemonnaie en aim bandje BENOEMING De heer C Vogels is benoemd tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare lagere school te Ammerstol AFSLUITING RAVEN Met ingang van 15 Juli zal de Heven voor de scheepvaart afgesloten KÜn Deze afsluiting is ten b oeve vapihet aanbrengen van een zinker ten dienste van de Tioleeringsvrerken ƒ BIERENVEILING 10 Juli Prijzen per 100 stuks Kippei iei n ƒ 3 6 4 25 BOTERMARKT 10 Juli Ter markt werd besteed voor de goeboter ƒ n 90 en voor de eiboter ƒ 0 35 Waddinxveen BURGERLUKE STAND Geboren Johanna Maria Catharina d van J T Bulder en N Karreman Arendje d v W Driesse en M Wervers Anthonius Adrianus Gerardus z van G A van Rhijn en P K Blonk Ondertrouw B F Boonstoppel en F J Broer Gehuwd T W van Dijkhuiaen en G Haveraar Overleden J van Ballegoie oud 79 jaar wed van Joh van Dorp BENOEMING De heer Zwijgers alhier voorzitter van de afdeeling Boskoop en Waddinxveen van den Ned Slagersbond is benoemd tot lid vanr de commissie die belast is met de toewijzing van varkens aan de slagers in het district Gouda VINDEN VAM PROJECTIELEN Met grooten nadruk wordt nogmaals op gewezen op bet groote gevaar dat verbonden is aan bet aanraket van nietontplofte projectielen Steeds vindt men in de dagbladen berichten van ongelukken welke kinderen en zelfs ouderen zijn overkomen door het onvoorzichtig omgaan met deze projectielen Indien men een projectiel aantreft geven men hiervan onmiddellijk kennis ter secretarie SCHRUFMACHINËHANDEL JAN VAN DEN HEUVEL WESTHAVEN 19 TEL 3089 Wij hebben nog aan te bieden Pnkcbt Royal machinest Diverse koffermachines Torpedo Patria ens Zoolang de voorraad strekt te en de oude prijzen Nieuwe xendingen plm 25 duurder G 24 8 30 Myn harteiyken dank aan allen die mq gedurende mqn verbiyf te Gouda op talrifke wyzen vriendschap hebben betoond J G BERGHUIS Kapt 2 R W Apeldoorn U2451 6 COMITÉ VOOR O EN O Ieder die nog iets te vorderen beeft van het Comité voor Ontwikkeling en Ontspanning der Militairen wordt verzocht daarvan vóór 15 Juli a s opgaaf te doen by den penningmeester Gouwe 206 Na dien datum kunnen geen vordermgen meer worden erkend HET BESTUUR O2450 11 BIOSCOPEN TB QOUDA Vanaf Vrijdag 12 Juli tot en rtiet Woansdag 7 Juli THALIA Talatoes tSSO Van VRIJDAG U Juli tot en met WOENSOAd 17 luli 2 hoofdfilms CAFl DE PARIS mol vier medesrelenden bekend uit Rse M shal Ms ulrs Berry Jacque Baumer Sinion Hernau en Corellc Eea spannende detective film die bekoort door fijn karakterspel en geestige dialogen Vooraf ïts tweede hoofdnnmmer Kay Watker en Virginia Cherril Wij ZIJN NIET BAN6 Een g eestigï comtdie Toegang boven J8 iaar refb flafMMteWiis OUDA Tel 1017 rig bestaan Van Vr4d g t m Woensdag Allee Pays en vele anderen In ledere in f ter een Isrh OP ONS rOONEEL Oabarat Itovu onder niutto SMvHigllfftf kant 6M tqd met Augusl de Laat Co da Munnik Jee en rrstfdy The n s Miytm Singers SCHADE ENQUÊTE ROTTERDAM e Schade Enquetecommissie Rotterdam deelt mede dat haar gebleken is dat verschillende belanghebbenden nog niet bekend zUn met de omstsndigheid dat inlichtingen voor het invullen van de enquête formulieren geheel k o st e 1 o o s kunnen worden verkregen bij de daartoe ingestelde inlichtingen bureaux waarvan de adressen zijn gegeven op de aanplakbiljetIcn Er wordt verder nog dp geweaen dat men ar wel voor dient te zorgan dat de envek ppen gesloten warden ingezonden en dat de naam en het huidig adies van den afzender moetm worden aangegeven Op de enveloppe links oi eraan 3 maal op de kaart welke met deformulieren wordt medegeiondea TsIsfMialmmHnars sa hst da e Laai Orkest door Nel TssrerEnssmMe TaMMB Mnm iNit aiMIa aiMn i t MM antrMfffiM Vrltdaflovend M p l lre ri Mni 3S 40 X eH ir d o g veeel é uur Zondag vanal 3 mm 30 t ali oewbura D heer H Miwilmwi 1 geslaacd imot hM eWfteUik Mbalte van het WBOVtia VAIf POBISMONNAIE i opg Bm Se Jwigc dlenstwae deed by de yoBtSe unguis dat zfj baar portemonWie kwiJt af Een ondenoek leidde tot de aanhoadftig van een IS jarigen lai nknecht alhier die den diefktal innende De ortemonnaie werd op tab bevt nden Proeet wlwal is opgemaakt SNRT ▼ OBlWIt Goudsche VoetlMlboncl Voor den Goudsphen Voetbalbond is voor a Zondag vattgeateld de wedttrtid 2e klaése A Waddinxveen II Boik Boys II Dinsdagavond werd geil eeld 2e klasse A G S V IV Gouda V 6 3 Het pogranuTia van de juniorencompetitie voor a s Zaterdag luidt Afdceling A Gouda A Bodegraven A 5 uur O N A A Moordrecht A 5 uur GJS V A Gouda B 4 uu Aideeling B groep 1 Araroest S V A Lekkerkerk A 5 uur groep J Gouda DO N A C 4 uur Nieuwerkerk A G S V B 4 uur Afdeeling C O N A DGouda E 4 uur Afdeeling A Nog ingoaehreven dóór Bodegraven A Afdeeling B g r o e p 2 Mög ingewhreven doof Zwnven A Plaatselijk Nieuws Bergambacht Ingekomen L de Haan van Stolwijk N Marelis v Oudekerk a d Ussel C Stam van Nieuwerk K a d Usael W Sweers van Smallingerland H M Boer van s Gravenhage Vertrokken E van Tol naar Lekkerkerk J van Middrikeop daar Stolwük G Kes naar Alkmaar H E Berkouwer naar Berkenwood F de Graaf naar Clinge E J GeWe lom naar GrootAmmers RUKSPOSTSPAABBANK Gedurende de maand Juni wend ten postkantore ingelegd 1 462J en terugbetaald ƒ 5 596 05 BCISAANKOOP Het woon en winkelhuii staande in de Hoofdstraat is onderhands gekocht door de heer Jac Klein Berkénwoode NAnONALE COLLECTE De nationale colledf heeft hiA 393 S0 opgebracht LUIDEN DEK KLOK Teneinde verwarring te voorkomen zal de kerkklok die zoo noodig voor den Luchtbeschermingsdienst zal moeten luiden des Zondags bü den aanvang der godadienstoefeningen tijdeluk buiten werking worden gesteld CENTRALE SLACH1TLAAT8 Als centrale slachtplaats voor het Slechten van varkens is Voor deze gemeoite aangewezen de slachtplaats te Lekkerkerk Tevens zal daar geslacht worden voor Ouderkerk a d IJsael Krimpen a d IJssel Krimpen a d Uk en Lek erkerk Boskoop PROMOTIE HANDELSAVONDSCROOL In het RJK Vereenigingsgebouw aan de Rozenlaan geschiedde in tegenwoordigheid van het bestuur direc teur leeraren en de commissie voor toezicht de uitreiking van de door de leerlingen van de Handelsavondschool behaalde diploma s Nadat de voorzitter de heer H A Boekraad deze samenkomst geopend had wee de heer J H M Roaemeijer directeur van de Handelsavondschool op de zeer byzondere omstandigheden waarin dit studiejaar ia gewerkt Hy brachir onder de aandacht dat het diploma niet wil zeggen dat men volleerd is wie dit meent kent zich lelf slecht Wie ziehz Hi overtuigd is dat er nog enorm veel tp bestudcaen valt die heeft zijn geestelijken horizon verruimd en ziet in da t er nog onafzienbare terreinen open liggen Na de mededeeling dat de avondschool onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden Dinsdag 1 October weer wordt voortgezet ging de directeur over tot uitreiking van de rapporten en eind diplbma s Van e Ie naar de 2e klasse ontvingen een rapport Mej A Boer mej A Veerman J Streng R van Vliet uit Boskoop D OudUk Waddinxveen J Poot Zwammerdam en H van Veen Reeuwijk Van de 2e naar de Se klasse Me R Nieawesteeg H van der Meer 3 Mens 3 van Ooi L Bamp J BUnbeek P fttaannaii R StraVer Th Steng L van der Zon BoAoop mej D de RooiJ en A Radder ie Waddinxveen O Schlebnwk ReeinrOk Vriye Uni versit eitsdagen REDE Dr CMJJN De 60ste algen eene vergadering van de Vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerden grondslag zou aanvankelijk in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht worden gehouden De belangstelling voor deze vergadering liTas echter zoo groot dat men besloot naar de Westerkerk te gaan De kerk bleek echter nog te klein enkele honderden menachen konden geen plaats krüken en derhalve moest de vergadering tweemaal worden gehouden De tweede organiseerde men in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen waar de sprekers dezelfde redevoeringen hielden als in de Westerkerk In zijn openingsrede stond dr H ColÜP til bü de zeer büzondere omstandigheden waaronder deze jaarvergadering werd gehouden Spr zeide dat het een voorrecht is den Bij bel te hebben in deze bewogen dagen God is het tenslotte die ons door dit leven leidt en die het spoor trekt dat wU te volgen hebben en daardoor worden het bewogen hart en soms steigerend verstand weer tot rust gebracht Spr zette uiteen dat de Vrije Universiteit begon met drie faculteiten en vijf hocgleeraren uitgroeide tot 17 gewone hoogleeraren terwü i een vierde faculteit werd opgericht met drie gewone hoogleeraren ei drie lectoren Óaamaast arbeiden dan nog vier buitengewone hoogleeraren een privaatdocent en vijf docenten in de didactiek Deze groei is wonderiyk als men bedenkt dat de mannen van achter de ploeg en de meeltrog lïaar Kuyper s teekenens woord hun penningen voor haar offerden Ook de Gereformeerde viouyven hebben voor de vierde facul ieit en de geldmiddelen der V U beteekenend werk gedaan Ondanks dit alles zijn ernstige financieele zorgen de V U niet gespaard en steeg haar tekort tot ƒ 90 000 toen de actie tot delging daarvan op vollen gang was brak de oorlog uit en als nu de verslagenheid op haar vrienden beslag zou leggen zou de V U niet meer een geloofsstuk maar waagstuk zijn Spr stond s il by de factoren die haar arbeid ingemeen verzwaren Haar de taal des geloofs kent het onoverkomeniyk niet De oorlpg ontheft niet van de plicht te zorgen voor wat God ons gal De V U is klein in vergeluking mei de openbare universiteiten maar zy bestaat en haar stem ihoet meer dan ooit klinken met sonoor geluid Spr geeft uiting aan aller hoop en verlangen dat de V U ook in de toekomst vry zal kunnen biyv i ademei De V U is geboren uit den drang der gevaren die het christenvolk in Nederland bedreigden te helpen keeren en aan die taal en roeping biyft zü gebonden Zy wil echter ook en diepvoelende nationale instelling zyn die de waarachtige belangen van het geheele Nederlandsche volk op het hart draagt Stoere gereformeerde taal vindt in degenen waarin velen iiit het lood geslagen zyn ingang By dit alles rekene men met de nuchtere werkeiykheid In het loyaal nakomen van de gestelde voorwaarde door de bezettende macht hefft ook de V U een hoofdzaak Daartoe alsmede tot haar instandhouding bekwame ons God almachtig Voorts is gesproken door dr H N Ridderbos dr J H Bavmck en mr J A de WUde Belangrijke gift voer vrQe aiversiteit Dr H Coiyn heeft als presidentdirecteur van de Vrije Universiteit tot delging van het tekort van de univeralteit het tekort bedraagt 90 000 gulden een gift van 10 000 gulden ontvangen N 8 B OPMARSCH GAAT NIET DOOR De opmarsch van de N SJ3 van Houtrust naar den Dierentuin te s Gravenhage zal vanavond wegens byzondere omstandigheden niet doorgaan De byeenkomst in den Dierentuin ter herdenking van den gulden si orenslag gaat echter wel door WAARSCHUWING AAN AUTOMOBIU8TEN De A N W B deelt mede dat uit strategische overwegingen een aantal wegen met een dunne teerlaag is bedekt Daar het de bedoeling is dat deze wegen zwart van kleur zyn kan g en afdekking met spbt of iets dergelyks worden aangebracht Niet alleen by regen doch ok wanneer de wegen droog zyn is een grootere mate van gladheid te vreezen dan voorheen hel geval was In verband met mogeiyk slipgev r ryde men dus voorzichtig H E DADER DER BRANDSTICIinN l TE HENGELO GEZIEN De Officier van Justitie te Almelo maakt bekend dat de vermoedeiyke dader van de brandstichting bg den heer Kroll te Hengelo O wiens signalement wat het uiterlyk en lecftyd betreft geheel gehandhaafd biytt waarschyniyk gisteren te Wierden is gezien Hu droeg toen een licht gekleurde pet grüs vemioedeiyk een donker al blauw costuum met èen fyn grüs streepje bruine fantasie sokken en lage schoenen waarschüniyk zwart Hy bad een oud rywi l bu zich en een aetetasch met veters bretels sokophouders en dergeiyke krameryen Hy droeg toen geen bril Hy miste aan aQn rechterhand yink en ringvmger Extra oplettendheid wordt ge enaebt By aantreffen waarschuw men onmiddcUyk de politie Cadette n en Ade lborsten WELKE WEGEN THANS VOOR REN OPENSTAAN Naar wy van bevoegde zyde vernemen zyn thans regriingen getrjffen ten aanzien van ée cadetten en adelborsten De Koninkiyke Militaire Acadeinie en het Kcminkiyk Instituut voor de Marine wonlen met ingang van 15 Juli 1S40 als zoodanig opgeheven Zij worden omgevormd tot een School Bred van den opbouwdienst die een zuiver burgeriyk karakter draagt en tot den opbouwdienst zal komen te behooren Cadetten voor het leger hier te lande en het leger in Nederlandsch Indië en adelborsten van het Ie en 2e studiejaar die ziflks wenachen zullen met ingang van 16 Juli 1940 van hun dieretverbintenis v orden ontslagen naar de bepalingen die voor nietberoepssoldaten zgn vastgesteld Cadetten van het 3e studiejaar en cadetten en adelborsten v an het Ie en 2e stui iejaar die niet de middelen bezitteir om in eên burgeriyk beroep over te gaan worden als beroepsmilitairen behandeld Evenals deze kunnen zij zich voor benoeming in bepaalde Staatsdiensten aanmelden zy die niet worden ontslagen en niet in een ander beroep wenschen over te gaan zullen in de gelegenheid worden gesteld aan de School Breda van den opbouwdienst cursussen te volgen in wiskunde technische vakken boekhouding accountancy gemeenteadministratie enz turnen gymnastiek sport enz welke hun overgang in een burgeriyke betrekking vergemakkeHjken of hen in staat stellen een mgenipurscxanun af te kggsr of elders b v aan de Technische Hoogeschool te Delft of de Academie voor lichamelijke opvoeding te Amsterdam hunne studiën ihet vrucht voort te zetten In den tijd dat zy een cursus volgen zullen zy naar hun rang worden bezoldigd en verpleegd naar de daartoe voor den opbouwdienst geldende bepalingen VALSCHE AANGIFTE BU DE POUTIE Een 23 jarige vrouw deed by de Enschedesche politie aangifte dat zy terwyl zy op weg was naar het postkantoor om een bedrag van 500 gulden over te maken aan haar man die in een sanatorium wordt verpleegd eoi portemonnaie met het geld had verloren Een paar jongens hadden haar verteld dat een oude vrouw het geld had gevonden Deze laatste een in Enschede bekend persoon VMi wie men wist dat zij zeer vermogeid is werd st oedig opgespoord Zy ontkende met klem miar haar verklaringen waren zeer verward Bovendien werden vier bankbiljetten n 100 gulden op haar gevonden en eenig ander papiergeld De aangeefster had medegedeeld dat zy vier bankbiljetten van honderd ai vier van 25 gulden kwyt was Voorts werd een portemonnaie gevonden welke zy als de vwlorene zeide te herkennen Daar alles er op scheen te wyzen dat h Br an verduistering sprake was werd de oude vrouw naar het politiebureau overgebracht Later kwam echter na een nauwkeurig onderzoek aan het licht dat de jonge vrouw een valselj e aangifte had gedaan Nadat zy eerst volhield het geld te hebben verloren viel zy na een langdurig verhoor door de mand Zij had het geld dat zy naar haar man moest zenden voor andere doeleinden gebruikt Tegen haar is procesverbaal opgemaakt REUNIE Adrerteatiin JEUGDIG FLACftTOFFER VAN HANDGRANAAT OVERLEDEN De 12 jarige D Bazandyk die gistermiddag door het plotseling ontploffen van een handgranaat in de Pantserstraat te Rotterdam ernstig werd verwond is hedenmorgen in het Zuiderziekenhuis overleden De toesland van het andere slachtoffer de 12 jarige A Gerritse is ernstig DE NATIONALE COTXECTB De Nationale Collecte ten bate van de getroffen Nederlanders heeft in de Groningsche gemeente Ulrum ƒ 5322 43 opgebracht hetgeen een gemidddde van ƒ 1 44 per persoon beteekent De nationale inzameling ten bate van de sipchtoffers der oorlotivoering heeft in De Lier S300 inwoners opgebracht ƒ 1490 EENHEID IN DE VOETBALWERELD HOE DE HEER S MOORMAN BET ZIET We Schreven vóór énkele dagen reeds hoe men op zeer korten termyn tot een fusie van alle voetbalbonden in Nederland hoopt te geraken In een vergadering van dén Koninklyken Ned Voetbalbond den Nederlandschen Arbeiders Sportbond de Federatie van R K Voetbalbonden en den Chr Ned Voetbalbond met de semiofticieele instantie de Nationale Stichting voor LichameHjke Opvoeding is een resolutie van den ICNrV B vertegenwoordiger dea heer J Moorman aangenomen waarby in principe tot fusie der honden werd besloten In een conferentie welke wij met den heer Moorman over dit onderwerp mochten hebben heeft deze ons zqn zienswqze op de procedure welke thans gevolgd zal moeten worden uiteengezet EEN BRUIKBAItE LEIDRAAD Aangezien in enkele Wtken door den ingestelderi Raad van Voorbereiding voor de samenwerking der voetbalbonden een enorm Wijrk zal moeten worden geleverd heeft de heer Moorman dezen Raad een uitvoerig advies doen toekomen dat als werkschema zeer zeker groote bruikbaarheid zal hebben Hierin wordt een volledig plan voor fusieering ontvoun d en we ontleenen er o m be rolgende aan De plaatselijke bonden Door de samenvoeging van de groote voetbalbonden zal de eenneid nog niet ten volle bereikt zyn omdat eenige van die bonden in bepaalde steden of streken mm of fheer zelfstandige plaateeiyke bonden erkend en daaraan de regeling van het lagere voetbal overgel iten hebben In de thans tot stand komende organisatie zullen ook deze bonden begrepen zyn I zoodat zy de geheele voetbalsport Omvat en geografisch verdeeld is in afdeelingen die een of meer provincies omvatten en deze afdeelingen weer m districten EEN OVERGANGSJAAR TE HUUS OeVRAAOD 3 è 4 gem Kamers met gebruik van keuken of aam Br No O 2449 bur v d blad Een zoodanige het geheele land omvattende organisatie die bovendien in de plaats moet tr en voor reeds jarenlange bestaande organisaties kan SCHOUWBURB BIOSCOOP Talsl 3780 ees knal programma met 2 hoofdfilms wmr Wrisl SrMN telim tz in een fl m van isplonnage en liefde die boeit en ontroert HOTEL SACHER Vooraf BORIS KARLOFF BCtA UU OSi In een myslerieuse thriller DE RAAF I SwrlS eiMf 3 itvr EMOTIE UHSATIE tPANNWa Toegang boven 18 iaar 60M atuuriyk aiel tot in details geregel worden vMr Augustus a s den datu waarop de fusi haar beslag mhebben Daarom stelt de heer Moor man voor kort en goed alle landelijk en plaataeiyke bonden samen te vae gen en gedurende één overgangsjaar van 1 Augustus 1940 tot 1 Augustus 1941 te werken volgens het syste i stattiten huishoudeiyk reglement ni van een der bestaande organisaties tn wel van den K N V B aangezien dit de oudste en de eenige internationaal erkende der betrokken voetbalorganU saties is Als naam stelt de beer Moormaa voor iConinklqke Nederland Bche Algemeene Voetbal Bond KJ A V B DE DdHiXLING De indeeling in het bestaande com petitiesysteem van den K N V3 zal moeten geschieden nabr de spel kwali telt Naar voorloopige schatting kunnea slechts de sterkste eerste klassers vui de R K Federatie geUjkwaardig ge schat worden met de eerste klasseri van den K N V B De elftallen van den Nedeïlandschen Arbeiders Sport Bond kunnen geUjkwaardig geacht worden met de elftallen van de plaatselflke e gewesteiyke bonden De elftallen van den ChribteUjken Bond en de N V F zullen slechts op Zaterdagmiddag willen spelen Op die plaatsen waar dus geen Zaterdagmiddagcompetitie is zal deze moeten wor den ingesteld Daarom wordt voor het overgangsjaar de volgende indeeling voorgesteld Eerste klasse 52 eerste klassen KN VB de numihers 1 en 2 in het Zuiden ook de nummers 3 van de eerste klasse van den I V CH onderdeel van de R K F totaal dus 64 Dit groote aantal eerste klassers ui misschien het volgende jAar aanleiding zijn over te gaan tot de vorming van een hoofdklasse Tweede klasse 116 Tweede klassers van den K N V B de restecrende 42 eerste klaiaers van den I V C B de 13 kampioenen van de 2e klasse van den I V C B Totaal aanul 171 Naar dit model wordt dan de indeeling voortgezet Daar ook de Erkende Bonden de Diocesane Voetbalbonden i de N A S B onderge bracht moeteii worden in deze eenheidscompetitie zal het aantal klas sen moeten worden uitgebreid tot waarschyniyk 7 klassen De tegenwoordige 5 afdeelingen van de i K N V B bieden njet overal voldoende plaats om alle elftallen op te nemen Vooral met het oog op het Zuiden met zyn moeilgke verbindingen i er ten minste één afdeeling by moeten komen Bestnar In verband met deze fusie zal er een hoofdbestuur moeten worden benoemd dat zal bestaan uit 11 leden In verband met de bestaande ledenaantallen geeft de heeft Moorman de volgende verdeeüng aan 7 uit den K N V B 2 uil de R K F 1 van den CJf V B en 1 van den N A S B D Boadawct Tenslotte luidt het advies dan nog zal het Hoofdiiestuur een commissie van 7 leden benoemen om vóór 1 Jan 1941 statuten en reglementen te ontwerpen Adverteeren doet verkoopen I Q 2447 105 Ook op financieel gebied zal een volledige samensmelting plaats hebben