Goudsche Courant, donderdag 11 juli 1940

1 DONDERDAG 11 JULI 1940 48 Cyclus BOITEIUli aUAAMS CH UCGSmeiUCHT De Hood in Brand HMchotcn OOK M jtaMtorêv Het lt ert rW t van het lUllaan hoXwartler tak ali voI t uu nadere inlichtingen ii amder leen twüW gebleken dat eenheden on luehtwapen b de operatie op Ju In het gebted van s Blaren tlr le Engetacbe slagKhip Hood 42100 bruto regUter ton iwaar üciiadigd en in brand geachoten hebben Het vliegtuigmoederschip Mk val heelt eveneens twee voltreöer zwaar kaliber op de brug gekreten Pit uit de fotografische opnamen gebleken Bij het zeegevecht in de loniwhe Zee heeft een Engelsch koopvaanHJichip twee voltreflers met Jommcn van zwaar kaliber gekregen Ten nader onderzoek wordt ingesteld om najiwkeuriger gegevens te verkrU n over de chade welke de vijand bil dezH luchtaanval en bij de voorafgaande aanvallen ten zuiden van Kreta geleden heeft Gistermorgen en laat m den middag is de marinebasis van MalU opnieuw met bommendbe tookt In het kruitmagazün en oi de in de haven liRgende schepen werden branden en ontploffingen waargenomen Drie vüandelüke jachtvliegtuigen werden door onze bommenwerpers Bccrgeschoten Twee luliaansche vliegtuigen fijn niet teruggekeerd DE NIEUWE FRANSCHE GRONDWET Kamer en Senaat krügen minder Macht Over de toekomstige staatsinrichting van Frankrijk worden thans nadere bijzonderheden bekend uit de laatste vergadering van de nationale vergadeflng te Vichy Naar volgens het D N B vcriuidt zal ie regeering Pétain nog deu week ten besluit uitvaardigen waardoor de voorloopige samenwerking tuswhen de regeering en het htiidige parlement tot het van kracht worden van de nieuwe grondwet wordt geregeld De bevoegdheid en de activiteit van Kamer en Senaat zullen door dit besluit belangrijk worden ingeperkt Reeds staat vast dat de nieuwe grondwet door de regeering zal worden afgekondigd De volksstemming over de grondwet die de beteekenis eener ratificatie zal liebben en de verkiezingen van e vertegenwoordigende lichamen waarin door de grondwet wordt voorzien zullen niet samen vallen maar zullen achtereenvolgens en onafhankelqk van elkaar worden gehouden Hongarqe in het Nieuwe Europa hHet ml ben bebbplaats KBUGBN In een artikel getiteld JI t kenmerk van de diplomatieke witmoeting te München schrijft Ansaldo de diiecteur van het blad Telegralo in een correspondentie uit Berlijn o a dat de Hongaarsche regeering reed sinds eenigen tyd heeft aangedrongen op een bespreking van den toestand met de asmogendheden De bezetting van Bessarabië was voor den nationalen trots van Hongarije een soort zweepslag Eigenlijk is het oogenbUk voor deze besprekingen slecht geschikt n wel omdat de asmogendheden betrokken zijn in een oorlog welke het oude Europa moet veranderen en een nieuw Europa moet oprichten Maar t den Balkan betreft hebben zij om bizwidere redenen van dit oogenbUk er belang bij dat daar de vrede gehandhaafd blijft Anuldo zegt het waarschijnlijk te achten dat de Hongaarsche leiders na den binnenlendschra toestand te hebben uiteengezet en de gevoelens te heMwn weergegeven ten aanzieif van de nationale schen opnieuw de bevestiging heboen gekregen van het warme begnp aat Italië en Duitschland hebben voor ae Honwarsche verlangens en voor de 1 T r nW rÜ zich than gévrw st door met het geweer aan den vret ie biyven Die bevestiging zal x l f rgn gegaan van de verrokennfc dat de huidige statuaquo van den Bj an niet verstoord zal vTl tijdelijke offer van Wnl voordeel zal J f Jn het nieuwe Europa dat kHli g rüe e n ecreplaats JradilM en üjn geealdUk betee CttKniKWBGfNCKlt BU OIBRALTA wwtelï t t md een j Uftheld va m lange rei TREEDT LEBRUH AF Pétain zou zün Opvolger worden EEN OSIEMANSCBAP LAVALMASqDBT WETGAND In Geneve verluidt volgens het D N B dat Lebrun de presiden t der Fransche republiek eerlang lal aftrdin om vervangen te worden door maam Ik Pétain Er zou een triumviraat uit de mmisters Laval Marquet en generaal Weygand gevoHnd worden Een bevestiging uit Vichy was tot dusver niet te verkrUgeo LEBRUN De Petit D auphino is geeft interessante bijzomderheden oyer de positie van maarscl alk Pétain na goedkeuring van de bekende volmachten door de nationale vergadering Maarschalk Pétain zoo constateert het blad zal in zijn persoon de volmachten van het staatshoofd en die van het hoofd der regeering vereenigen zooals overigens de grondwet van 1875 dit veroorlooft welke niet uitdrukkelijk in de functies van een minister president heeft voorzien Manifest van I Iendr3c de MaA PLEUKMI VOOR HEREENIGING Hendrik de Man de bekende v oorzitter van de Belgische Werklieden partij heeft een manifest tot de leden van deze party gericht waarm hü volgens de Tel o m zegtr Ziehier den weg die ik u vraag te volgen Blqft trouw aan de belangen die u werden toevertrouwd waakt op hetwelzijn van uw leden op het vlot werken van uw administratieve man daten Weest vooraarin den strijd tegen de ellende en de ontmoediging voor de bememing van het werk en den terug keer tot het normale leven Gelooft evenwel niet dat er weer stand moet geboden worden tegen de bezettende maéht aanvaardt het feit van haar overwinning en beproeft veeleer er de lessen uit te treKken om daarvai een uitgangspunt te maken voor nieuwen socialen vooruitgang De ottrlog is uitgeloopen op de ineenstorting van het parlementaire stelsel en van de kapitalistische geldheer d appij in de zoogenaamde de mocratuche landen Verre van een ramp te zun is deze ineenstorting van een vermolmde wereld voor de werkende klassen en voor het socialisme een verlossing Al wat we te lijden hadden aar nederlagen aan verliezen en aan ontgoochelingen ten spijt is de weg Gaat du voort aldus besluit de Man met de oeconomische werking van onze instellingen maar beschouwt de politieke rol van de Belgische Werkliedenpartij als ten einde Deze rol is vruchtl aar en roemrijk geweest maar een andere taak wacht ons voortaan Maakt u gereed om de kaders te vervoegen van een beweging van nationale heropstanding die alle levende k achten van de natie van haar jeugd van haar oudstruders zal samenvatten in een enkele partij die van het Belgische volk vereenigd door zijn trouw aan zijij koning en door zijn wil den arbeid te doen heerschen TERRITORIALE GARDE IN MARORKO OrOBHBVEN De territoriale garde die eenigc maanden geleden in het Fransche protectoraat Marokko is opgericht is volgens een bericht uit Rabat thans opgehe fcn MimtLHADSBR UHÏT BBT BBVEL NBia Naar d Popoio di Romault btanboet nMldt dia de aanvowder van het Frauche Levantlegw generaal HittelhauMr van xijn tunctaa ontheven Tot zün opvolger ia generaal Marey benoemd De Amerikaantdbe Vlootbouw SENAAT KEURT BOOW VAN TWEEOCEANENVLOOT GOED De Amerikaansche Senaat heeft de reeha dow het Huis vaa Afgeraardif den behandelde wetsvoorstellen aangenomen waarfaü wordt voorzien in den bouw van eeo Twee oceanen vloot tot 1946 en waarvoor 4 milliard dollar worden uitgetrokken Senator Walsh de voorzitter van de marinecommisaie in den Senaat heeft een verklaring voorgelezen volgens welke de vergrooting van de Amerikaansche vloot nMit 70 waarbU inbegrepen de vergrooUng van havens en werven de oefening van het personeel en de voltooiing van schepen en vliegtuigen die reed in aanbouw zijn ongeveer 10 milliard dollar zal kosten Senator Walsh heeft opnieuw de opvatting van de marinecommissie verdedigd dat een tweede rangs bewapening niet alleen het oorlogsgevaar vergroot maar bovendien de nederlaag onvermijdelijk maakt zooals het lot van Frankrijk bewijst Roemenië uit den Volkenbond EISCH VAN POUTIBK REALISMB Roemenië is uit den Volkenbond getreden aldus meldt het D N B uit Boekarest De minister van Buiten lahdcshe Zaken Manoilescu beeft hierover de volgende verklarmg afge legd Door het uittreden van Roemenie uit 4en Volkenbond wordt definitief een streep gezet onder een politieke illusie die men langen tijd heeft nagejaagd Van den Volkenbond heeft ttoemenië ondanks luidruchtige uiterlijke teekenen nooit eenig daadwerkelijk nut gehad Djaarentcgen werd het in een automatisch mechanisme van schadelijke politieke acties getrokken die in strijd waren met zijn ware gevoelens tegenover eenige bevriende groote naties Roemenië dat eoi politiek voert voor zijn ware belangen en van een Europeesch realisme i van meening dat lid blijven van den Volkenbond geen doel meer heeft DE ZWEEDSCHE BUKSDAG KOMT BUBEN De buitengewone Rijksdag zal naar Svenska Dagbladet meldt op 5 Augustu bijeenkomen De regeering is voornemens een voorstel in te dienen betreffende een algemeene omzetbelasting en een oorlogKonjunctuurbelasting Dit voorstel moet uitelijk voor begin September door den Rijksdag zijn aangenomen BINNEMUIID Postduiven in Oovlogst d HARDLEBRSCBE UBFHEBBBRS De conunissie HOTnatra die den schakel vormt tunchen de Duitsche overheid in het bezette Nederlandsche gebied en de duivecitouda hier te lande de t ons nopena haar ervaringen van de laatste weken bet volgende mede Over het algemeen wt rdt er in de kringen van poatduivenliefhebbers wel begrip aan den ag gelegd voor de absolute naiDdzakelükh eid om in dezen oorlogstijd hun vogels onverbiddelijk vast te houden Het percentage dergenen dat zich kennelijk niet wenscht te storen aan de uitgevaardigde verboden is echter dermate groot dat een laatste waarschuwing langs dezen weg mogelijk no veel onheil in dubbele beteekenis kan voorkomen Immers wanneer van heden af overtredingen worden geconstateerd van het uitviiegverbod zullen niet alleen alle duiven van de betrokkenen ep taanden voet in beslag worden genomen en gedood maar bovendien stellen de eigenaars zich aan zeer zware straffen bloot Zoolang geen tegenbevel wordt uitgevaardigd moeten postduiven maar ook alle andere soorten duiven zonder eenige restrictie binnengehouden worden De afsluiting van het hok moet zoodanig verzeknd zün dat ontsnapping volstrekt uitgesloten is Te dien aanzien worden verontschuldigingen bij vJorbaat radicaal van de hand gewezen Ilezer dagen zijn ala eersten maatregel te Hilversum by verscheidene liefhebbers evenals te Amsterdam duiven in beslag genomen en gedood Vele menschen willen nu jeenmaal niet leercn zooals de practijk van bijna zes weken heeft aangetoond En ten slotte één groote Nederlandsche bond Van alle kanten hebben de besturen than ingezien dat door den nieuwen tyd de hekken verhangen moesten worden zoodat de jarenlang gekoesterde wensch één bond p één bondsbestuur één ring ééA tentoonstelling van nog nimmer Ji Nederland aanacfaouwde proportie en in een aantrekkeiyk verKhiet ongekend groote concoursen eindeiyk in vervuUiafl zal gaani Ter voorkoming van overbodig werk wordt eraan berinMKd dat het geen lin beeft zich te wenden met verzoeken om diq naatie tot het Krieg mint t riam e Graveiütage aangezien het uitgesloten is dat op deze verzoeken kan worden ingegaan De Bestrüding der Jeugdwerkloosheid DOEL EN TAAK VAN DE NEDERLANDSCHE WERKGEMEENSCHAP Een van de grootste vraagstukke waarvoor Nederland zich gesteld ziet bij den wederopbouw van on land is wel de opheffing van de werkloosheid die al jarenlang een geesel is voor zoovele landen Een buzondere kant van dit vraagstuk wordt gevormd door het groote aantal jeugdige werkloozen die een gevaar vormen voor de toekomst door de demorjliseerende werking welke van het zonder werk zün uitgaat vooral op jeugdige personen die zich reeds biJ den aanvang van hun leven uit het productieproces zien gestooten en daarom zichzelf op den duur als minderwaardig gaan beschouwen Dat de emat van dit vraagstuk voor onze toekomst terdege wordt ingezien bewüzen wel de vele pogingen welke gedaan zijn om deze groep van werkloozen te ontlasten van de op hen drukkende last door het inrichten van werkkampen enz met steun van de overheid Naast deze door de overheid gesteunde kampen bestaat er unds eenige jaren in Nederland een organiMtie met het doel de economische sociale en cultureele opheffing van on volk die zich ook vooral beweegt op het gebied van bestrijding dojeugdwerkloosheid Wfl hebben hier het oog op de Neilerlandaclle erkgemeenschap voorzitter dr E H G Verviers op 3 Juli 1936 te Den Haag opgericht Deze organisatie moest en moet veel strijd voeren ook tegen officieele insianlies terwyi dikwijls critïek werd uitgeoefend op het werk van dezen groep Wg willen ons hier niet verdiepen in de vraag erf deze critiek al d niet gefundeerd was slechts willen wij eten objectief verslag geven van hetgeen wü hebben kunnen zien van den arbeid van de Nederlandsche volksgemeenschap Immer verdient iedere poging tot bestrijding der werkloosheid onder de jeugd de aandacht van ben die werkelijk ons nationale belang nastreven De Nederlandsche werkgemeenschap ving dê werkzaamheden op het land De Scheepstal te Bakel bij Helmond aan in December 1937 De normalisatie van de Aa was toen gedeeltelük ge reed waardoor bet mogelijk werd om door intensieven arbeid de moerassige gronden te cultiveeren waartoe uiterouid het eerste werk moest zyn te zorgen voor een behooriyke afvloeiing van het overtollige water Van de to talc oppervlakte van 22 H A is tot dusver 8 Ji A ontgonnen tot tuingrond waarto i iet nbodig was ruim 3 K M slooten te graven die zorgen voor den waterafvoer Aanvankehjk yonden de deelnemers huisvesting in een houten keet doch spoedig werd overgegaan tot den bouw yan een modem cteenen kamphuis diat C4 5 November 1938 door oud minister Posthuma kon worden geoi end Het merk waardige is dat dit aantrekkelijke huis geheel werd gebouwd door de jongens die cmdergebracht waren op de werkgemeenschap in het geheel géén vakmenKhen onder leiding van den heer Carpreau Het feit dat dit alles door eigen werii werd verkregen was een groote moreele winst daar de jeugdige werkloozen hier du deUjk de resultaten zagen van hun samenwerking Hé feit dat zy dageiyks de resultaten van hun ari eid voor zich zien werkt in niet ge ringe mate er toe mede dat de jongen over het door de dikwyis langdurige werklo heid veroorzaakte min derwaardigheidsgevod worden heen geholpen De jongens ontvangen voor hun arbeid vrüe kost en inwoning en een zak geld van ƒ 1 50 per week voor een ploegbaas is dit 2 S0 per week Bovendien worden dikwijls warme kleeren verstrekt Wanneer in een bepaald jaar winst wordt gemaakt komt dit gedeeltelijk ten goede aan de deelne mers De deelnemers kunnen onbeperkt in de werkgemeenschap blijven totdat zO werk in het vrye bedrijf hebben gevonden Voorwaarde is dat zy min en 17 jaw zün De prodünen van het bedrüf worden voor zoover niet voor eigen gebruik bestemd verhandeld Vorig jaar werd een proef genomen met het inblikken van groenten Het experiment dat 1200 blikken verschillende groenten otnvatt kan als geslaagd worden beschouwd zoodat men in de toekomst wannéér daartoe aanleiding aanwezig is ook hiertoe zal overgaan Dit jaar bestaat daarvoor geen aanleiding daar de prezen der producten loonend zyn De Nederlandsche werkgemeenschap werkt met beperkte middelen vandaar dat nog geen uitvoering kon w jfcn gegeven aan bestaande plannen Zoo is het niet mogelük geweest om meer kampen te openen hoewel momenteel pogingen in deze richting worden gedaan in den Achterhoek en in Drenthe Dit was ook de reden fvaanun een ander plan n l het openen van de mogelükheid tot het krijgen van vakonderwgs en het onderhouden van vakbekwaamheid nog niet kon worden verwezeniykt Tot dusver zyn op de werkgemeenschap in totaal circa 150 jongen werkzaam geveest Het aantal varieert vni sterk in verband met de arbeidsmarkt Een ander gebied waarop de belangstelliog van de Nederlandsche werkgemeenschap zich richt is de zeevissehery Op stapel staat n 1 een motorkotter de Werk en Vreugd no 1 waarmede een voor Nederland nleu wen yorm van zeevincherU zal wórden uitgeoefend nl de snurrevaadvisschcry De resultaten kuimen t z t worden tegemoctgezien daar de oorlogsomstandigheden dit werk zeer hebben vertraagd Dit is wat wü vernamen en zagen by een bezoek aan De Scheepstal Dr Vervier de voorzitter van de Nederlandsche werkgemeenschap i van oordeel dat deze wüze van werkloosheidsbestryding dus t verrichten van producUeven arbeid de oplossing is voor het vraagstuk der jeugdwerkloosheid Alleen daardoor waarbü de jongeren dUideiyk de resultaten zien van hun arbeid zal z i weer by deze groep de arbeidsvreugde kimnen terugkeeren tot heil van on geheele volk De Textieldistributie INVOERING VAN PUNTEN KAARTEN Gelijk reeds gemeld is een distribuUeregeling voor alle soorten textielgoederen in voorbereiding Op het oogenblik is de verkoop van deze goederen reeds in eenigszins vry verband gerantsoeneerd doch eerlang zal er een straffe distributieregeling komen Met het oog op de invoering hiervan is een zeer nauwkeurige inventariseering van alle textielvoorraden in ons land ook by de winkeliers noodzakelyk In verband hiermede kan worden verwacht dat over eenigen tyd alle winkels welke textielproducten verkoop i hieronder vallen dus alle kleedingstukk i eenigen tyd waarschgnIgk een dag of vier gesloten zullen zgn Naar volgens de Tel verluidt zdl de distribütieregelthg evenals dit Duitschland het geval is geschieden door middel van zoogenaamde puntenkaarten Dit stelsel werkt aldus dat ieder met het oog op de aanschaffing van kleeding en andere textielproducten de beschikking krggt telkens voor een bepaald tgdvak over een zeker aantal punten Deze kan men binnen het tgdvak waarvoor de kaarten gelden naar behoefte besteden Bg den aankoop van ieder artikel moet men het hiervoor te voröi vastgesteld aantal punten inleveren Wie dus b v voldoende onderkleeding heeft kan des te meer overhemden koopen en wanneer men géén overjas noodig heeft herft men des te meer armslag met het oog op het kbopen van een costuum enz Auto tegen Vrachtwagen EEN DOODE EEN GEWONDE Op den Haarlemmerweg tusschen Halfweg en Haarlem is gisteravond een ernstig ongeluk gebeurd waarbij de M jarige voerman B de Graaf uit Haarlem het leven heeft verloren De heer J W Lucas directeur der N V Drukkerg De Spaamestad werd bg dit ongeluk gewond De Graaf was met een met 3 paarden bespannen wagen beladen met kisten levensmiddelen op weg naar Haarlem De wagen voerde noch aan de voornoch aan de achterzijde eenige vët lichting en daarom liep naast het voorste paard de 37 jarige T om uit te kijken Ter hoogte van de liedebrug werd de wagen ingehaald door een auto bestuurd door den heer L Deze ontdekte het voor hem rijdende voertuig te laat zoodat hg een botsing niet meer kon voorkomen Door d i schok werd d G van den bok op den weg geslingerd waar hg bewusteloos bleef liggen De heer L sloeg met zgn hoofd tegen de voorruit van de auto en kreeg een herMnschudding beneven een vrg diepe hoofdwond De politie van Haarlemmerliede was spoedig ter plaatse Zij liet de beide gewonden naar de Mariastichting te Haarlem overbrengen Daar is d G kort na aankomst overleden De paarden sloegen na de botsing op hol en renden met den wagen achter zich den donkeren weg af Gelukkig was er op dat moment geen ander verkeer zoodat er geen verdere ongeluk ken gebeurden Bg Haarlem aangeIfsmen gaf T die al dien tgd was meegehold den ongelgken strgd op Uitgeput viel hg op straat neer waarbg hy eenige lichte kwetsuren opliep In een nabgzgde politiepost is hy verbonden Het hollende gespan is tenslotte gegrepen door den 25 jarigen opperman P Steffens die het voorsta paard om den hals sprong Hg werd op deze manier nog eenige honderden meters meegevoerd maar wist toch de dieren tot staan te brengen X e wagen die met n mast van de bovenleiding der tram m Ijotsing kwam wwd licht beschadigd Eventueelen getuigen die nadere inlichtingen kunnen verstrekken wordt verzicht zich tot de politie te Haarlemmeriiede te wenden DE WEDEROPBOUW VAN MIDDELBURG In afwgking van het oorspronkelijke programma zal op Vrgdagsvond te 2155 uur de burgemeester van li iddeltmrg mr Van Walré de Borde in een vraaggesprek voor de K R O microfoon zender Jaarsveld spreken over den wederopbouw van Middelburg OVENING NIEUWE DIERGAAUDR TE ROTTERDAM Het bestuur van de nieuwe diergaarde te Rotterdam heeft besloten deze Zaterdag a s voor het publiek open testellen I WEES VOORZICHTIG MBT GEVONDEN VOORWERPEN Op de Houtmankade te Amstwdam is vanmorgen een ongeluk gebeurd dat te wgten i aan groote onvoorzldiUgbeid Tot voor kort werden de loodsen die aan de Coenhaven staan gebruikt door militairen die daar verichillenda goederen opsloegen Than zyn deze loodwn ontruimd en men liet to dat het publiek afval dat in deze loodsen was achtergebleven meenam Twee mannen die daar vanmorgen ook éen en ander hebben wegghaald hebben daar een klein voorwerp gevonden dat zy niet thuis konden brengen Op de Houtmanlade heeft een van hen het op den grond gegooid en de andei gooide er een zwaren steen boven op Het gevolg was dat het voorwerp vermoedeiyk een geweer of mitrailleurpatroon ontplofte zoodat een der mannen ernstig werd gewond Hy kreeg brandwonden aan handen borst en dyen en bovendien een ernstige wonde aan het voorhoofd Hg werd aanvankelgk overgebracht naar het zittingslokaal van den G G en GX in het Westerpark doch later per ambulanceauto naar het Binnengasthuis vervoerd waar hy in de operatiekamer is opgenomen eüARKTBERICHTEN DELTSCHK GBOE ITCirVEILINO U JuU Bloemkool Ie srt 7 J6 13 10 2e srt 2 00 4 80 komkoimncrg roen 1 nrt 5 06 00 witte Ie srt 00 ealade Ie sr 1 00 1 30 andijvie 1 OO I 40 alles per 100 uks selderij O 50 0 80 per 100 bos stamprinceseen 15 00 18 00 groote boonen 4 00 4 30 aalbessen roode 14 OO blauwe druiven e C9 alles per 100 lie perüken 1 30 4 3 per 100 stuks tomaten ea U W per MO kr meloenen ananas 6 00 3 00 net en stilluT 8 00 35 00 per 100 at DXUmCHK VBKMAKKT 11 Juli Kalfkoden 16 aTi varekoeiea 100 aoo nuchtere kal veren 4 aa ISSO maKere varkens MOO 6 00 Mglen 10 80 19 00 eiten o bokken 4 0 13 00 pet Itlik Bundvleesch p k sla aitcew1cht K M 84 et i DELFTSCBE BOTEBMABKT Prgi per k ƒ 179 Handd vlug DELFTSCBE PLVIMVBBHAKKT U Juli Slaebtkippen éW IJS joa e h nen 0 4a 0 75 oude hanen B M O 79 konijnen ow1jOO duiven ois aje coopbkatnrvk zuid boijland8chb eiebvehjno g a tb covda 11 luU Aanviwr 1 080 kipeleren Prijien 98 9 k 3 80 3 U 98 80 k 3 5 3 70 80 62 kï 3 70 3 mm 3JS 4 40 bruine 58 7J kg 3 8S 4J0 kleine eieren IJt 3 9S alles per 100 stuks 1 TBBMAUT GOOBA 11 JuU Aangevoerd In totaal m atuka waarvan 89 slachtvarkens Vette van 3m 32 et p p levend met 2 i korUnt 336 magere varkens 00 40 80 per Etuk 4S2 biggen 12 00 17 00 per bXuV 93 nuchtere kalveren 4 00 12 00 per stuk 2 schapen 21 bokken en gelten 2 00 5 08 per stuk Handel redelijk KAASMAKKT GOCDA 11 Juli 3M parttjen kaas Trttttn Ie kwal met rtlkamerk 3180 38 80 ae kmO mat rijkamerk 318043 80 Zware tot SI 08 CUsifatrtek 183 et Bandel foei BOTBBItABKT GOVBA 11 Jul UI ponden koter Gocbolcr van 86 0 Weiboter van 08 6 et per pead Handel vlug EIEBENMAKKT GOUDA U JuU 138 000 st eieren Klpeieren vaa 3M aao Eendeteren van 2 7S 388 p 100 at Handel matig RADIONIEUWS vmaag 11 jbIL JAABBTKU 414 4 M KJLO VJP E O Groote mannen 8 80 Berichten AJ J MS WH beginnen den dag 8 11 Gramotooiunuzlak IIJS Godsdienstig halluuT 1Z 88 Gramo oonmuzlelE 1Z I5 John Kristel en itin Troubadours lÈM Beriditen A NP gramoloonmniick t U Ver dg van 1I U IM Orgelconcert tJO Gramofoonmuziek 4 80 Ic acte van de epera JttgeleOo grpi S 88 Voor liekcn S l ramofoonmuziek S 4 John Kristel en xtfn Troul adours m bevrogea K B O 6 4S Gramofoomnuziek 7 88 Causerie Allen die vMi goede wlUe zDn 1 U Gnmolaon muiiek 7J8 Bcportace 8 80 B ricb en A NP LU Propagandataeapraak gJ8 KJl O Sym phonée orkest K Jl O Koor en aoHsten 8 30 Gramofoonmuaiek 9 48 Causerie Jfcder landsche schilderkunst 9 SS Gramofoonmuziek 16 18 Wb sluiten dm dag 16 19 10 25 BeHchten A NJ KooTwuK tns A VJt O 7 80 Berichten DtUtseh 7 15 Berichten Eng 7J8 Gmmofoonrauzlek a88 Berichten AJI P gramofoonmimek 8 8S Omroeporkest en soli te opn 18 86 Morgenwljdlng 18 19 Gra moloonmutiek 18J8 Bnaemble Bentmeeater ll IS Berichten Engelsch 1I J8 Berichten Vlaamsch 1145 Bnaemble Rentmeester 12 10 Berichten Duitsch 12 45 Berichten A N P eventueel Gramoloorununek 1 88 A V Jï O Amu mentsorkest en soliste 1 45 Gramofoonmuriek 2 00 Berichten Dultsch 2 1S SoUstenconccrt 3 15 Berichten Eneclsch 2J8 Omroeporkest in Bramofoonmuxiek 5 68 Berichten Dultsch 5 15 Gramofoonmuliek met toellch M 5 45 A V H O Dansorkest 6 15 Berichten Engelsch 6 38 GramofoonmuTiek 7 66 Rpportase 7 15 Omroeporkest en aolist 8 08 Berichten Duitich 8 15 Berichten AJ4P 8 36 Berichten En8o h 8 45 Berichten Vlaamsch 9 66 Gramofoonmurtek 9 15 Berichten Enfielsch 9 36 Gramofoonmuziek 9 45 Berichten Vlaamsch 16 66 Berichten DlUt ch 16 15 16 36 Berichten ANP 11 19 1IJ8 Berichten Engelsch OFFICIEELE VALUTAKOERSEN DER NEDERLANDSCHE BANK 11 Juh Valula 8 schrifteiyk en tel tran N York ƒ ÏM t t l i i6 Berlijn ƒ 75 28 75 43 Bruascl 90 H M 17 Helsinki ƒ 3 81 3 82 Stodchtdra ƒ 44 81 ƒ44 90 Zurich ƒ 42 57 ƒ 42 66 Bankpapier New Viwk ƒ J 88 4 ƒ l 0 Brussel ƒ 30 08 ƒ 30 20 Stockholm ƒ 44 76 ƒ 44 4 Zurich ƒ 42 52 ƒ 42 70