Goudsche Courant, donderdag 11 juli 1940

DONDERDAG 11 JULI 1940 BIMI0ILMID Verliezen der Nc lèrl ndfche Weerftiacht J S te 2 W n t 7000 wem wnen er W oen t S me een ol en Men Sn van een l l r wonden nrrlchto Uangen l t W l heel geneten zJJn mUI n VT moet evenwel rekenH 8 gS ioTat n definitieve balans 5S kan worden opgemaakt Door Auto aangereden 0KÖB N iW Mt GEWOND öp den Hi i rs eweg te Ho6 rhelde ter hoogte van het ca R owne PaP al te eist Tn erMtte ongeluk ebenrtl Ben 5L n Hcoferhelde naar HuUberLn toen ter hoogte van eenoemfl Bidder den weg wilde overstfkén Hu werd door den auto gegrepen en eeti eelTuS soldaten die rich m 4e nabijheid bevonden legde den logeman d e i Tn vfn toestand verkeerde aan den kant wn den weg neer en venenden de rste hnlp Ben Roode Kruis anto vervoerde hem later naar het riekenhttts te Bergen op SSoom NOOBBCDItS OtU Eia AND In het gebouw Musi Sacrum te Arnhem is gisteren de tweede noodfceurs Gelderland geopend Namen aan de eerste noortbeura 65 firma i deel thans is dit aanttü gestagen tot MO De opening geschlecVSe door den Amhemichen wethouder van Sociale Zaken den heer CUir O Matser mOPATSIBSB STEON In het blMn vui den wethoeder n OndeiwUs den heer L de Oroot eeft het kestoar nm de afdeeUng Indetevücuatie van het ccntrarl vacuatlïbureau te Rotterdaxn voor de rs tea niteenaetting gegeven o r t probleem van evacua e en de komende vacantle der Rot terdamsche Jeugd In een kort woord heeft de heer de Groot er de aandacht op gevestigd dat de gewone wij e waaroo aan aenig Rotterdamsch kind enkele dan een prettige vacantle geschonken d tiums is vervallen Het kamp van de Rotterdamsche Vacantle hool In Hoek van Holland kan niet ge nilkt worden het vacanUeklnder est itat anders elk Jaar honderden indertn enkele dagen naar bpultep uurde slet lüch voor een eer be rktï vervoer elefenheld geplaatst bervendlen kan ook het kamp te ll Rt en niet voor sUn ooMpreckek doel gtbnilkt worden r moet r andere middelen w N den uitgeen om let voor het kind te kunnen n Twee voorname middelen staan eds voorop en dat sijn het aanbod RitiHBanister Seyas Inquart na den gouwlelder van de Ostmark gedaan en het aanbod van zeer Itn na den lande om kinderen nit tterdam voor eenigen tiJd in hun Innen op te nemen Het bestuur hee t op de eerste ats zijn aandMdtt g Bch Hiken aan t royal Mnbod van den Rijksmi ïter uMm mtdm aan TO OW tclklntereB 4anBi B e B verstrekt Is nmitaftt dw wsds op op v i g ad a d ff m aanvragen Menkwwnen Oe animo van de tdei dis hon deren fMne nfcete maanden va gVBBm m dt tisais ontgevlng h t SkldHaiMcitiit Uttk aoo t t tastaur na toe Sm ewl unvragen te t rkentaw heeraavaa f waftls tt dMtiHi MiMiH M m atfam i S2 kinderen die het r hH M geletenheld voor va t CMiimdua De vumen mg Mb KBHEIISCHML SfURf Meer Ontwikkeling voon den Binnenschipper UHèréiding vin het terrein der scheepvaart stelt hoogere elschen b Oe LiiAiti erduHlering Aj nacht van 21 J1 tot 5 tTinmBK Ook de AthJeten skiitenzich aaneen ACAPEMISCIiK KXAIIEMH Welke Bon ABfltFrdam Bcv orderd tot ait iiiuj A dp Jung on ie lieerfn A F WuiliK UniiUwfer J 1 1 I NMwa 1 K Enklatir C B Hoelo en J E Winliel iaii GOEDE VOORUITZICHTEN Naar aanleÉötng van het feit dat jln vele sportb nd Sn een s reven naat WaMMvaarfUetflKid is onteila n had een r ac Iteur vm liet A NJP een anöeitioui m t tten tieer t5 van er Wrff ff voorzitter van de Koninklijke Ned ïrlandsche Athletlek Unie en voorzitter van d n Kederlandschen Aoks iBDBd IniKrAaitd zoo deelde de hear van der Werf f mede heeft de Unie zo Jalst het Initiatief genomen omJ tot Aeze enheid te Icomen In cem rrtjven an den vo Kttei mn d s Nationale Stichting voor Lichamelijke Oïwowiing heeft e KUA Ü zich bereid veiUaard m tott 4en I Chrlstelljken AtWeUek Bond den Ro msch TtaïhoTieken AtWetleï BOntl en den Arbeiders Sportbond samen IWulS lang rïjn we bezig gtweR om dene AawwnuWTklng 1 tomen I steeds echfter stuitte de e op bezwa ren MiSBChlen dat nn de tijd rijp is om t t wen algeïwiele ovewKnsflpmmlng te komen Hoe de organisatie ewsntw zftl randea is op het oesenbHk naituialijk n g fitet H Wkt 4te mmnenteele toestand in deJ iiCNJl U Ijetreft aoo vervolgde de Iwer win der Weiff leunwm wfl itemurte tevreden adjn De ioKhBi l ivingen voor te meöstoüden zijn nim J mer mo groot ewe st al 5 dit jaar De athleten willen tn dwen tlj4 nnt spanning en na een pertode van negen jaar waarin ons Jod ntat voortdurend achteruitging beleven wij iHi het merkwaardige feit flat het aantal leden stöeenfl Is Ons idee dat d prestaties welUpht achteruit zouden fan is gelulü ie 4csiiui S vo r iii ex Ie R 4 mefi M Willink en le liocr n A J C Il enbej e J H M Tolt s en II Ze vl ti Het bedrijf van de wordt hoe langer hoe new mecWi nlsch er Wordt v n d m l pp r w Iden macWnedriJïfer veel geSschtGoed onderwijs lok vakonderwijs is in eerste verelschte geworden Voor 1 den oorlog brachten le eHaa cl e schippers vrachten atsct aöe deehmvan Europa Ik ban er van overtuigddat dit wanneer de v de zal sljphetateld weer en misschleB m woggrootere mate heft gevalHilzijn Kts het Oonau Rljnkanaal klaar is endat prachtSje wer zal weldra gereed Ijn t kunnen blhnendoor vrachtenvan tte zwarte Z ie naar de N ord wofd gebraeht Mede door de sterte nMta l HET WERK VAN HET ONDERWIJSFONDS KaTn en voor nverklocae jongens f5esl ft l voor c n l ex thool Kio 4e l pr tr KrijéMiluicK ww ptuf ox tSloolo de lieri P H j Kulv m P C tfood wljorjj n vot cnnll V oconomie lo Ijeeron K C Booy on T van Zanten Am trrdain BovnriIoj d tot iloior lift de w tf n N itutir4 un6e ito ioot4ai i WiolffliSKt tï M van C onn rt ew P W Iliijnin in ouin lunilo rti n e II Klinl Mihoif ONDERHOltD MET OEN omGCreDK Het OBderwiJsronds voor de Scheepvaart liehartlgt ta den roiinsien iii van het woord fcet onderwijs voM deo goheelen Nedorlandschen sohippers tand Dit onderwijs is UDjfncht op den grondslag van de grootst mogeIQke entraHsatte met oeroledlcbig van ieders godsdienstige overtalgpi De praktijk aldus letde ons de beer O d e Jong directeur van het Onderwijsfonds In een gesiK k dat wij met hem hadden heeft ons ge leerd dat in die sterk doorgevoerde eenheid de grootste kricht tjntwütkeld kon worden Het Onderwijsfonds exploiteert thans drie lagere scholen voor het aan boord meevarende scbipperakind Zij warden door bonderden teerlingen beaooht In de knooppunten voor de binnenvaart op 13 plaatsen in ons4and lijn z birwcnv artI scholen gevestigd tn hier ontvangen Lgmmiddeld 3000 schippers machlnisjten en meisjes vakonderwijs Vwrts kbeiit het fonds te Amsterdam een dagnljverheidsscbool met internaat waar schippersjongens van U tot 16 jaar een ooleldlng ontvancen die Jjen in staat stelt om na voHtrachten vaartUd examen te doen voot schipper bij de Rijn ol binnenvaart of voor stuurman bij de kustvaart Het practische onderwijs wor t door het fonds verzorgd op de twee opleidingsschepen de prinses Juliana en de Prins Hendrik Tot h den werden ui ereikt 2088 diploma s voor schipper l ij de binnenvaart en 572 diploma s voor machinl aan boord van s oom en motorvaartuiKen in e Rijn en binnenvaart iMsea tet ra ta D lessea opgenomen in het door et fonds uitgegeven weekblad J e Binnenvaart worden weer zooals dat ook voor den oorlog gebeurde s Woensdagsavonds vi de radio door de leeraren toeg kftt Dit alles Eoo eeide de heer De Jong hebben we mogen behouden en meer dan ooit moeten we nit alle krachten inspannen om die gebeeie EH ganisatie aoo productief mogelijk te maken Woêlii v vumr omxL x o ino iie ÜK or K liartol Soet i eeonomio ir iioor hoorl caiid ex l ngol i V itnal lottorKundo nioj f 1 oiullt i SUIKQR Utre lit fïeiuouiovof 1 1 tot li tt r w lc tet lilssoJooj4ljonl lil In 01 V J A van Hijli on tot Iwtoi in ilo Iftto fi en ij t ogoeUe de hoer M K N r Élker 1 r M M Ml mi woKlt btt terrein van e Irtnnerischeepvaart aanmerkelijk uitgebreid tear vooi die verte Klam rullen öe Nederlandsche schippers in de toekomst een breedere ontwikkeling noodlg het ben Om maar eens iet $ te noemen ilj zullen zich toch behoorlijk in het Dultsch en Fransch verstaanbaar moeten kunnen maken Da standinc van den Nederlandschen Schipper eisclit meer oBtwikfceline RAKMEEL MM Ma S M tarwaMaau M seMrijawad bahntMl geHig tot en net 1 Juli PETROLELIM ET au CMflEeCL Psrisfc g 2 titer jietroleum geldig vao 1 t m Ti Inlf tiesltraKd v woT npnth x 2e god j JB tri il vwi iHa long bpj il v in i en J H V d Kanior an J v u ii gori oor doot l o dierkunde N Ihih hoKmïï tdot rnnfl ex wi oti a ttiiiir Umide t A Mn Rten raO S 11 do V f Kei iiioj 1 M Mill i i it il mei 91 Voi ito nu 1 M A 1 ledow inL i ir vooi eand e tth en n iInnii HTirti f nu j e 1 M Stwl mpy r l WiMK p J G A do Crjal l eiSen Bovoidinl t it doflor in di W1 vn nfftiiTirttmilo do ltf ei 1 vn UB4rei M M Piiirt en W W V ifO HlOllM imgolijn t A oor doet ex theologie 4e ht eT J Tï oof vo tr doet e 6mjrolsnti mej i M A 7 V w chare voor i et c reeliten lo Jiocron il I F M b iron Ilovel tot We ovelil en W eaterriiOr en 1 K TH P io en en voor cand M X rcelitfii 4p lieercu V Overbosi H M W atfcnnt Ik wtkle dat de t enwoordige e1neraUe aaar volkomen van dooe drongen was het sow de j igd goede kwnen tiO I i igil voor iiid ex lo IiVn de lniiie = N P T Angnatiin oti il A Loeem iin on Ap Ik ovwi U T Henny on L J J oKt p p Ox tliooloi2 o de leor 1 W Sl irrenburK t iaJl ex iii rtolocrio de lieer M P l alkin dix ex et lmo9 pie 4e Iwot Knes S irdjüiwi fi t i J il o goseli rodeuw Uc lK er A K onjuist gebleken Wel kan men ztcn imn MraSKAlV dat er minder geoefend is v a rrt H Tifturs fJesla isrt voor prap x j utteraard geen toprrr taties gelcverdL nsobiipTwn 4c Invr Tli J J Dat is esn vraagstuk dat grootste aandacht heeft We gaan au bv drie kampen Inrichten voor w rklooie jongens tusschen 16 i jaar Die kampen worden gevestj d te Lemmer Amsterdam en Zwolle Het eerste is reeds aan het werk mei ongeveer O jongens ik aou de leeftijdgrens voor de toëJaüng graag verlaagd zien tot H jaar Ook die kampen rijn we r toeïsinkelljk voor jongens van alle gezlpdten JTan de Dultsche autoriteiten ondervinden we alle mogelijke medewerking Bietüs vroeger was er een nauw contact door Je Rijnvaart Voor den oorlog Eijn er raeds besprekingen gevoerd om te geraken tot een uniform diplotha voor de geheele lUjnvaart In die richtli wem bij het onderwijs reeds gewerkt Aan de Duitsche h leidmgssctaool te Milt burg a d Maia wordt onderwijs in het Ned r l laifdseh gegevwr wü t oaceaeshe len onderwijlen mtttsch Van een n iiwe s neiiw rking aldus b sloot de heer I e Jong verwacht ik voor onae i lflnenschi peri veel goeds Wij moeten in ons land en dat geldt ook in ho e mate voor de binnenschippetlj alle oonoo igt verdeeldheid vermijden en a Oei meest intensieve wij e moeten wij aaneengesloten riieiden Ik Jkk van harte dat iedere Nederlandlsche schipper dat zal verstaan en bagrij cen en dat Jnlst thans het een voor allen en allen voor een door ons of de Juiste wijse zal worden toegepast Rotterdam Oe ilaagd voor catij i rk ecOTi wet i ek fq eii èe lieoren M van der M r rli II X Znl r v H i w niet rmfcevredCn Het verheucende is bovendien dat werschiileudc jongere krachten naa voren zljr gekomen Zoo kan me bijv onirao gelijk voorsT ellen wie den prtnt op de JïaüonaJe kampioenschappen zal winnen de geroutineerde Osendar of een van de jongeren als Osta en Nota Wanneer de leiders van de vereenigii en er in slagen bet groote eiitbavsiasnie dat momenteel onder de athleten hterscht op de jni e wijae te stimuleewHi wanneer in alle steden de roo nodBaakelijke sint lbanen worden aaïigtjess en wanneer op te scholen de atfiletiek intensiever wnsrdt beoefend dan zoo oehslocH de hoer van der Werff dit ondsrhosMl zie tk de toekomst van de KNJi ü optimistisdi in KACMKiUUE KJUKFNCNSCKAmsV De nationale kaMK ioenschappeo voor tie S klasse zuOen definitief op 38 Juli doorgaan op de Stnte aan te Aaisteidam EI HERV KERK P j oe icB t Puttcrslieelc A J Biinknian te Zegveld QVMUV KKKÜEN P e ro fK u te Oestir ijlierk G n Hoilankt voor Wafl werd ca I do Moor te Ve s AVJ CHR ËK F KEtK Tweetal tS Ede P V i Pd l omd te sIh driM lit en ii v in L euwon cand te l i i iU te Woinieiveer 1 v rdnin c iiid te Pnrdnehtj n J TI Tol cand t p s Graven iwl ï Framlc en G 1 Ke telo en vo r deet ex de lierren Soonnlro 1 i iBiu niliop ©ïmm ï ïviro io iiodih iidjo J Lupporw on J L Wol ff ra wiaWm f+oilimgd M or e ard reei t =goleerdlMnd do d inir s il Steffcl en 3 L T HeefliVoi na foii OAnd lox prt l o eerdiieMl de lonven E van dl r Seiioot en A de longe Xijmeg Gofiiomnvooiil t t d e tor in de letleroTi en wi ti eette d hoei 1 G Gerrot7on t e lfl i rd voor d iet ex rt eiiton de Itr oron F M P ilnien en G l H uiei voor band ex refhtrn mpi C A 1 Verbist en ite lK r i S uo von ma RiedUszakem Licht zijner Oogen verloren VACANTIE VOOR HET ROTTERDAMSCHE KIND Tallooze landgenooten boden logeergelegenheid aan 4000 AANVRAGEN VOOR 1 Iden met het naar buiten zenden van DE OSTMARK lliet wa k kind in Rotterdam heb I boi alle hun werkzaamheden voort gezwrd Jat hij bij War en bij ï n jtogen temg kan komen Hei eentge wat hem nog toelacht is een huiaeüjk leven en hij iioQpte dat de Justitie hem dat niet zou willea onthouden n toen werd hlJ nog onwennig en volkomen hwlp oos in z n bltndtwW door de m ksv kiwach ers weggeMd uit de rechtszaal waaiTin het gouden licht van de zomerzon door de hooge ramen speelde en dat ht nooit In on leven weer zal kunnen aanscheiuvwn Bij BiomiRflag in hét Haa sche Huis van Bewaring iXN HOOGERE MACHT GREEP iN NITEMJÜII LUCHTAANVALLEN OP ENGELAND De Dalfache luchiaanvallöi Enehmd zyn in n laatsten tijd tautten cwooB toegwpmen aldus bertóht Nya Dagllgt AllehandE wit lionden l g en nacht aWos dit Isted w den tmvens vliegvelden vliegtnigtabttefcem en anöere bewip mngs j centi gebombardeerd De verllraer aan tnatertaal stijgen voortdorena Mtinfeer de esideiit del Groot Achtbare Heereti de verdachte dw voor u staat Is een man van 38 Jaar flie Op uw vrawg mljntneer fle Presi fent h e ang tój in tset gehoei in de vangents heeft doorgèbrAcht antwoordde 10 jaar Als de bominsli J in het Huis van Bewaring met bad plaats gehad wju rijn leven waarschtjalbk Bp dl neanier aijn doorgegaaa lm sou vaa k aad t t rger ijni t Luv6n veivallett zijn Jeveu an eenj leven geweest zijn van oplichting diel1 stal en braak I Nu is fT echter plcttseUng en keerl I m dit ieven gekomen Br is een beslis j smg gevallen door niemand feedacht i Het licht is uit zijn oogen gevallen J ISen Hoo ere Macht heeft in ijepcn een Hoogere Macht die ge egd heelt Xk zal je op lmten jn eea J eki van duisternis Ik zitl je het m hel vervolg onmogelijk maken je vein van tot dasTET voort te etteii Je teixlenl f l m moe cn tasten en j voeten tullen moeten wordem geleid Eli dezen j ersoon acht de proeureurgeneraal nog eenlg ns gevaaui vooi rijn èmgevin en hij heett kevestiïing van het iwanis fier rerlrttonk set i hi Maar wilt u er zich toch goed V an doordringen dat er resds e i beslissi ig isJ vallen bulten alle menschelijke be rekening om en tHlt daarmee rfkenlnj houden bU de bepaling der sfial Aldus ving mr J van Andel zijn pleidooi aa i voor den 33 jarigen Rotterdammer C K die wegens vtrschillende intraken door de Haagsche rechtbank was veroordeeld t l dne jaren gevahgenis traf momenteel in de BijToadere Strafgevangenis te Brandweerkaaemes 1 Anifiterdara worden n o r over het algemeen i r jv HouuKr l u whi PLUNDERING TE NUKE K Een reeks verdachten uit Kïjkerk en omgeving heeft voor den Kwolschen poMtierechteT rf tie rechtbank e Zwolle terecht geslaan omdat zij tUöms fte oorlogTSdagen toen Sflfkerk was geëvacueerd zicli niet hebbdn ontzien alles wat van hun gading was mede t nemen Geheele vii nkr ls wer den in tiie dagen g pteiidepdd n voet het overige leek het wei of altes wat ia de Niikerker magazjnen orseslagen was geweest in die dagen op rairt lag De Biesste daders he oen hun rotsdragiBgen met zwaie straifea moeten bekoopen Oe loirt e twee verftachten die In dvt verbaiid ei ecJat hebben gewaan warKi L G uit Harderwijk en A L uit Nijkerk De cwste had van zijn broer en paar dioenen gekwïWt ie ontvreemd wai Uet bedrag dat hij ervoor betaald had n 1 ƒ 1 voor ean paar h erenschpenen lag ver beneden den winkelprijs Hjj werd veroordeeld tot M dagen gevangenisstraf De Ssch van het O M was vier maanden gevangen jsstraf L had au öe cologne ontvreeiod om er zijn moeder op te kunnen traCteereai Tegen hem werd zes maanflen gevangenisstraf gevorderd Hij werd wer oordeeJd tot en maand evangwiisstraf g t Nieuwe te E MlfütlKAAV CliE WEfiRMACHI Uét de uitdrukkelijke v CT eriag dat de Vereenigde Staten Boch hun wapens getrnlfcen zul en m een aanvalsoorlog noch hun maainifn zouden uitzenden om deel te nemen awi Eurc ieische oorlogen heeft President Roosevelt In een Pe boodschskp aan t Congres nog 4 MS 003 00 dollar gevraagd toot müitatre doeleinden REDEVOGRnv G TAN PTROW De vroegere minister van Oeten= t5 Ider ZuidAlnkaanscbc Unie he Tt in Bloemfuntem een rede luwjesprakea aa eischte het sluiten van een afzonderlUfcen vrede met l e en DpiUchland Hij wee er op oat de ZuidAftik ansche problemen slechts konden worden opjelost teer en losmaken v i aüe banden met En eiaiMl en het Ij rstel der onaïhan ijkheid ter MnrAf£NiNO V tN IERLAND De ötgelsche W aen behelren be rfehten over de nieuwe veraedigings l maatregelen in Ierland Hetiersc i lecer Is nltgrtjreid töt 100 POO man De fcHStverflediging is versterkt er men Tenreemt dat reeds op ver Aanvragen uit heel het land Na het ongeluk dat Rotterdam op U Mei heeft getroffen is et 4irect en spontaan uit alle deelen van het land om kinderen gevra igd Typi h was het dat ongeveer tweehonderd aanvragers vroegen om kinderen die door de gebeurtenissen wees gevrorden waren en die men als eigen kind wilde aannemen Gelukkig heeft men dese aanvragers moeten teleurstellen want oorlogfwee ies heeft Rotterdam nagenoeg niet Het totial der aanvragen was zoo groot dat elk kind dat daarvo in aanmerking on komen vijftien tot wintlg maal aou uitgeïonden kunnen vrorden wilden alle aanvragers tevred n worden gesteld Aanvankelijk voetóen de ouders van d getroffen gezinnen er weinig voor hun kinderen enkele maanden of weken af te staan doch de bereidheid neemt nu toe Voor elk kind dat uitge onden yordt wordt nagegarn of hst in een timgevlng terecht komt waar het in past of deze omgeving voor het kind ledeiijk niet gevairlljk ta n of het kind sëlt gezond is Comité Vacantle 1 Sen apart comité het Comité vacantle 1940 aorgt voorts voor de kinderen die niet geëvacueerd behoeven te vrorden doch allean voor vacantle naar bulten moeten Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van hst aanbod van die gêönntn die n te evaicneeten kinderen hebben gevraagd lOok desDS kinderen vrorden ondergebracht In tseifde mille als waaruit iiQ kooien Voor vele kinderen zal het een groot genot itjn enkele weken in LCCHTBESCHERMINGSniENST GEREORGANISEERD De gemoentelijke vrljwiUige lucht beseiiermingsdienst ia de hoofdstad heeft in de afgeloopen weken een volledige reorganisatie oniergaan Naast de tien bestaande kazernes van de gemeentellike brandweer zijnl thans elf kasemes lagericbt voor dt inchtlKSchermingsbrandweer welke uit 5M man bestaat die eea uniform dragen en een beroepscorps 70n geworden Itt deee kBTeines zijn drie to acht motorspuiten ondergeitracht Ie tete spint is bemand met 8 brandweerlieden en een commant iot Eeati kawme staat nder bevel vaa een lid van de gemeeatelJiks beroefjsbrandweer Dere brandweermannen zijn volledig intern en staan dus da ï en nacht ter beschi king van het hoofd van den luchttieschermings dienst Bovandien werkïn lij voUedtg samen met de gemeentelijke brand weer De leden van dit cams kri ienIkelijkheid ter uaie een opleiding eti t aining die gèheei j gelijk staat met die van de teden van vMjn i het gempïnteliikc eorps Deae reysling gc dt tt aus niet alleen voor de fcrandweer doch otó voor den stut en lowuigsiiens Dit vras aanvankehlk een vr i wiUige crgaiil atie welke t isns een beroeps scheidene plaatsen aan öe kust my s hc tegen een straf ult t van Unenvelden vrfn gelegd Voorts zcw n ju n die bij df i bominslac op M n nv vaiers rT i B n ehe Huis van organisatie Is cewopden Zij beschikM jaar aa mtc j liSel jj in het Haagsche Huis van Bïvaring waarin hij destijds na zijn aanhmidmg vertoeWe sijn rejitchts J veTmoff n verloor t e in cureur geiMraal jhr mr itr van Ascii vanWQck vroeg bevestiging van heft vscints der reclitHank maar ve achte s verdedtser 1 tor Van Anöeï rroee een v eel fcw Iffre traf PI voegde aan z jn bove Tentield i le aooi iog toe dat ero nois SI paar sija fïen he t l q r w SiiiBWidl 4 t na de be li Siit die r wtaea t n door eea Heo n e ia t is cmmeA eea 1I3 J8tn jiOM anennchen as tefd ve liai si a wa wer sn Mei n kartc n MÉtsaaatf kas llwitts 1 1 TOrtm over vier kazernes waarin stsed zich op efrri oproen van De Valer B OW ma n vrtj n lllig voor het leger hebben var eweW i to s met materiaal n ten minste echt deskundigen aanwe aS ii De paraatheid van deae orgaaitatle 1 thans Toover cpgevosrd dat indien hasr hulp ing r ènm moet worten rij binnen enkele minuten oo ledere CRAl MAT OSTPWFT plaats in de hoofd rtad anwwig kar r n n mede te werken aai de redding van des levens van slachtoffer TWXE JaSOERES SEWO WoWB iW Bid4s te in 8 raat at CTdaw ce van een bombartlem nt 41e onder ijeluk Bebe rtl rte tonderao ea MM t w W nog Met j pkiit H m mi i U t lag ew en Men er m JPfJI v sMm a ig b projectiel iwwnILMIlSl I de n lar ge K tjtmiue n r £ til r e r TMtil ♦ De k ftWfciriwt l i nair het Z il ita rireken te knnnen doorbren v Tiilnho n terecht rijn i coraen lïfl nt vemtaside men ons ïjf Ds derde böangriifce dienst van drEJÏtMd vande oorlOfsgebeortemiwsA techtfceschenning is de geiw s unInvloed van o wM y Dele beschikt thans dlge dienst Dete beschikt thans over drie ku rnas SIk IA d p na bt bei i van de hoofdwHiMö l ii t B rdan met n owpathleken K 7 iTss n te lUdcn heett gï ad SSSellng en nielme gezondheid te slenken lUn geleysn In d ze kasernes zijn te Jfl iMmt Wn 1 4ri r Blirhlcr Mn tcnccnau n ArA Twf oo mönheer ïk prates t er lcs ii uw ina tie KarikalurcD allen tijde menséhsn aamm lej wi teis 4ik ecl Verdachte cifle M hti tb lu vo a en duisterp s leeft D vrouw met wie hij getrouwd s geweest heeft l In het be rt n Han een dl lwi a BUI BJO alsmede vemtoeMcn n k f a 4 t 44Mv i aat9 HM WA d t i nfes 1 denltkenhuls gebra lH en aliaar ter verpleging opgenomen Iraiidl rtn dienst omvat icowel wen s hen dat steeds alle ambulance auto s bezet kunnen worden