Goudsche Courant, vrijdag 12 juli 1940

EDE BLAD VRIJDAG 12 JULI 194Q Onze binnenlandsche Politiek Geen Duüsche Voorkeur voor eenigerlei Richting Aan politieke Bewegingen zal zooveel mogelifk de vrife Hand worden gelaten IIIMENUID Engelsdie Bomnen naken Slachtoffers gn OOODEN TE ROTTERDAM EN 8CMIEBROEK Vuimcht oRutreek h U vier zUn de iDWtmen van Schiebroek mzacht uit tiia liav fewelEt door een achtte tploii Wedermn wierp een EniriKta TiNltaig zUa Ixnnmen neer en ederoai zün lachtolien gevallen Can bom viel op een bouten zomerkui e staande in het land achter een kroning waarin drie menacben sliepen die het in eigen huia te Hillegenberg Biet veilig hadden geacht en van de iganarMW van het huisje toestemBiiag hadden gekregen daar s nachts te ilapeB Dit uit drie menschen bestaande gezin kwam aldus op tragifOie wijze om het leven De overige bommen vielen zooals egd in het open land terwyl een tK m oog In een complex volkstuintjes j terecht gekomen en het mag een wonder heeten dat hier geen slachtoffer gevallen zijn In deze volkstuintjes n l beeft meti ook houten huisjes gebouwd waar verschillende menschen sliepen o a een Rotterdamsche tramconducteur en zijn gezin Voorts Mjn tallooze ruiten in wUden omtrek vernield De slachtoffers van den bomaanval te Schiebroek zijn de heer A Oorschot sijn echtgenoote en hun negenjarig dochtertje Boven een ander stadsgedeelte van Botterdam verschenen om trfecks vier uur een vliegtuig dat aan den rand der stad eenigc bommen liet vallen op een aantal woonhuizen De gevolgen waren ontzettend Hier vonden twee vrouwen en een meisje den dood Het waren de 35 jarige D de Jong de 72jarige L van Dijk en het 14 jarige meisje M de Smit Voorts werden twee personen ernstig gèSónd n l de 5 jarige J de Jong en iljn 64 3arige echtgenoote J de Jong Van Dyk die beiden in het Ziekenhuis aan den Berg I weg moesten worden opgenomen Tenslotte moest de G G D een achttal personen behandelen die kwetsuren van lichteren aard hadden opgeloopen VW doeden te Zwijndiecht Hedennacht werd te Zwijndrecht luchtalarm gemaakt toen Engelsche vliegtuigen boven de plaats vlogen Er werden bommen uitgeworpen waarvan een op tuinland terecht kwam Er werd veel schade aangericht aan de tuinbouwgevirassen en ongeveer 600 broeikasramen werden vernield Een tweede bom kwam op het woonhuis der fajnilJe V terecht dat geheel verwoest werd T e bewoners een man vrouw en drie kinderen werden gedood Een brandbom die hierna wend uitgeworpen veroorzaakte brand in eèn lood van de gemeentelijken reinigings zj dienst Het vimr kon worden ge ll bluscht Drie paarden kwamen in de vlammen om Boiunen op Wieringen en Mg twee dooden te AlMelo In den afgeloopen nacht om ongeveer vier uur zijn twee bommen geworpen op twintig meter afstand van de boerderij van den hftae 3 Mulder Nyn in den polder Waard Nieuwland Vvièrtngcn Een ware ravage werd aangericht In de kamer waar het gezin sliep lijn gaten in den wand gevonden waaruit geconcludeerd wordt dal de scherven dwars over de bedden zijn gegaan Een zoon van Mulder die op het geluid der vliegmachines het bed had verlaten werd vrü ernstig aan het hoofd gewond Dwars door kippenachuren melkbussen zijn de scherven gevlogen Verscheidene hoaiders zijn gedood Neg twee dooden te Almelo Aan de gevolgen van den Engel chen bomaanval op Almelo zijn nog ♦ ee slachtoffers overleden Er zijn flians zes dooden terwijl twee der gewonden in levensgevaar verkeeren Kinderen naar OpperOostenrijk DE 5 M AANVRAGEN OVKfe8CHREDEN In de laatste dagen is de stroom van anvragen voor uitzending van kinderen naar de Oostmark dermate toegenomen dat heden de 5000 aanvragen zijn overschreden en gezien het tempo waarin de aanvragen binnenkomen nel naar de 000 loopt Er is zelfs thans reeds sprake van dat de rijkscommissari er toe zal overgaan de maximum ns van 6000 die hü zich aanvankelyk had voorgesteld naar boven te verleggen Het eerste transport van kinderöi naar de Oostmark zal op 20 Juli a s vertrekka De reis wordt gemaakt oor 900 kinderen uit de volgende plaatsen Den Helder Alkmaar Vellen Zandvoort Haarlem Leden Leiderdorp Wassenaar Voorburg Rijsm Den Haag Delft VUardingen nkhuizen Edam Gouda en Amsterdam e kinderen zullen In het gezonde wlzkamroergut in een rustige omge j wonten ondergebracht in vacan wuizen en hotda Het U de bedoeling niet alleen Sakkairimergut doch O noodig ook Tirol en Karinthie die J t en schoonheid voor SalzVamr W niet onderdoen de kinderen opnemen Nb f TOMUUod gebied mmIs p dat vaB de pcra vaa de sport en van bet aodalc leven middelpiint sockende krachten aan bet werk sijn en aller wegen kct woord ooncentrsUc een 1 poodcr etnceleB klaak heeft verkregen atellCB velen lieb d vraag hoe de DoUaehe utoritdten staan tetcn trer datgelljke pogingoi op Unnentendadi yoUtiek gebied In een persconferentie beeft d Presaeieferent de hoer W Janke over dit onderwerp een belangwekkende verklaring afgelegd Bij achtte de coneentraUepo ngen d w a hei streven om het gdieelc Nederlandsehe volk onder een beweging aamen te brengen geheel liggende in de lijn van dezen tijd Sommige lieden uit de oode doos stellen zich tegen deze stroomingen te weer doch dit verzet aal waarschijnlijk slechts van korten duur zijn Tegenover de concentratiebewegingen op binnenUuidsch politiek terrein nemen de Duitsche beiettings autoriteiten het standpunt In dat van den aanvang af door den Rijkscommissaria Herdenking van den Gulden Sporenslag SAMENKOMST VAN DE N S B IN DEN HAAGSCHEN DIERENTUIN Voor de vyfde maal hield de Nationaal Socialistische Beweging haar jaarluksche herdenking van den Guldensporenslag als betuiging van de stamverwantschap met het Nederlandsehe volksdeel in Vlaanderen De groote zaal met de rotonde en de gaanderijen van den Haagschen dierentuin waren tot in alle hoeken gevuld en honderden moesten bü den ingang werden teleurgesteld Tydens de vergadering inspecteerde de leider ir A A Musscrt buiten den Jeugdstorm en sprak daarna de jeugd met een warm woord den moed der toekomst in tDe districtsleider baron van Haersolte opende in de met vlaggendoek en emblemen versierde zalen de samenkomst met de opmerking dat ditmaal voor het eerst de N S B lcden in een openl are herdenkingsvergadering in de zwarte uniform aanwezig waren Spreker hield zich overtuigd dat ook thans evenals by den Gulden Sporenslag het recht zal zegevieren Met orkestbegeleiding werden eenige strijdliederen gezongen De heer Ch Nye die hierna het woord verkreeg sprak allereerst in verband met het bericht van overlijden van den leider van het Verdinaso Joris van Severen die in Frankryk werd vermoord aam wien hij woorden van eerbiedige nagedachtenis wydde Hierna volgde de inachtneming van een wijle van stilte en het gezamenlijke brengen van den nationaal socialistischen groet Onzen leider Mussert aldus spr is het gelukt uit de handen van zijn belagers te blijven Wij weten dat indien zy hem gegrepen hadden wü hem nooit terug zouden hebben gezien Doch Mussert had zijn maatregelen genomen Niettemin is hij vijfmaal bijna ontdekt Een officier en twee man stonden op zeker moment tegenover hem doch zij herkende hem niet en een andere maal werd huiszoeking gedaan in een woning waar hü even tevoren vertoefde Doch een buurvrouw was komen waarschuwen Spreker hield vervolgens een korte herdenkingsrede naar aanleiding van hetgeen op den elfden van hooimaand in het jaar 1302 in Vlaanderen ge Ecl iicdde den Guldensporenslag Woorden van scherpe afkeuring liet spreker hooren aan het adres dergenen die nu Nederland door het Duitsche leger is bezet op den 29sten Juni stiekum zyn gaan pesten met witte anjertjes Zoo heeft men op minderwaardige wijze stemming gemaakt tegen de natioaal socialistische beweging die jarenlang gezegd heeft waar het verraad zat en hoe regeerders de zaken verwaarloosden Een en ander bewyst dat de klappen welke ons volk heeft gehad nog niet voldoende waren Zy hadden afgeranseld moeten worden Wij zullen nu zorgen dat hel volk van Nederland weer een eerlijk fair en trouw volk zal worden De groote leider Adolf Hitter is bezig een nieuw Europa te vomien waarin het Dietsche volk de plaats zal hebben welke het toekomt Daartoe zal ons volk geheel achter Mussert moeten staan Spreker besloot met Leve Dietschland hou zee voor Mussert Gezamenlijk en met orkestbegeleiding werd hierna bet Vlaamsche volkslied gezongen Bfttflsert spreekt Na de rustpooze betrad de leider der I Beweging ir A A Mussert met een tot nitdnkhtac ia gafendit Au het Nederlandsehe volk aal ecu leven naar aijn eigen aard gewaarborgd lil W brengt mee dat de Dnitseha antwitdten d Unnenlandaeh poliUeke bawegingen aooveel mogelük de vrije hand mllen toten en gwn hindenilaaen tn den eg anllea leggoi Dit brengt in de tweede pisata mede dat ai geen voarkanr voor eenigerlei richting Het betreft hlw immdh een Nedertandsch vraagstuk dat het Nederhuidache volk voor aichzeU en op liehaelt moet oploaaen Aan Doitadie xijde nd men dan ook in dit opaioht een afwachtende hoidiag aannemen en xien welke krachten il h uit het Nederlandsehe volk ontwikkelen en hoe zij zich gedragen indien zich geen bUxondere amstandlghedai voordoen znllen de Dnltsehe antoriteiten niet tot ingrijpen overgaan In het algemeen zien zij met belangstelling en met vreugde dat er teekenoi üiD dat men in het volk zelf actief wordt en dat er leven in de bronwerij acmjnt te zullen komen stemmig en herhaald hou zee geroep begroet het spreekgestoelte Ir Mussert schetste met enkele woorden de voorbereiding van het Nederlandsehe leger in de dagen die aan den tienden Mei voorafgingen De millioenen die dit heeft gekost en den afloop na ruim vier dagen Doch hieruit kan een Nederland groeien schooner dan wellicht ooit tevoren De N S B is nu voor de democratie van weleer de zondebok Zij zouden ons land liever Duitsch zien dan onder leiding van de N S B want zij meenen dat in het eerstbedoelde geval hun politieke zaak niet verloren behoeft tezijn en dat alles wel zoo kan blqven Thans is er een nieuwe E DJ in voorbereiding een formidabele bnder leiding van den commissaris der Koningin in Groningen mr Linthorst Homan Met dergelijke tafelconferenties zal men er echter niet komen Geheel het volk zal één moeten worden en dat kan onmoggelyk zonder de N S3 Degenen die thans tégen de NJS £ ageeren zijn volksverraders En wanneer straks de Duitsche troepen door Londen zullen marcheeren minutenlange toejuichingen dan zullen wij tot onze oostelijke buren kunnen zeggen dat hebben jullie geleverd wij brachten het indertyd niet verder dan tot Chatham Naast en met elkander zullen wij hebben te stryden want Noord en Zuid Nederland vormen een volksgcheel Dit volk van Nederland met Vlaanderen telt 14 millioen zielen en dit zal met moed eer en trouw de historische eenheid herwinnen en dan weder tot groote dingen in staat zyn Op dien nieuwen plicht hebben wij ons nu voor te bereiden Liefde voor ona vaderland zal ons den weg wijzen Indië zullen wij hopen te behouden en met het stamverwante Zuid Afrika zulloi wij de banden versterken Men zal dan zien wat onze volkseenheid vermag De Lichamelüke Opvoeding bü het Onderwijs JHR DB RANrrZ ONTVOUWT NIEUWE PLANNEN In verband met het streven om te komen tot een algeheele vert etcring van de lichamelijke opvoeding bij het onderwijs had een redacteur van het A N P een onderhoud met jhr mr C J 4 de Ranitz referendaris óp het departement van Sociale Zaken afdecling Volksgezondheid en secretaris van het Rijkscollege voor de Lichamelijke Opvoeding Op de vraag welke plannen er thans bestaan bij het rijkscollege om te komen tot een verbetering van de lichamelijke opvoeding in het algemeen en in het bijzonder bij het onderwijs zeide jhr De Ranitz o m dat de publieke waardeering van de lichamelijke opvoeding ten onzent evenwel bij de eischen des tyds ten achter gebleven In den laatsten tijd voor den oorlog was daarin stellig een kentering te bespeuren welke o a tot uiting kwam voor en na de publicatie van het befaamde rapport van het rijkscollege voor de Lichamelijke Opvoeding De school en de lichamelijke opvoeding in het najaar van 1938 waarin de leemten op bet gebied dier opvoeding worden geopenbaard en wegen tot verbetering werden aangegeven Aan die leemten zijn naar spr s meening twee instituten in het bijzonder deltet ten eerste de school en in de tweede plaats de z g vrije jeugd vormiu d w z de vorming in onze jeugd organisaties Onze jeugd organisaties hebben voor haar jongeren voortreffcUlken arbeid verricht pp de onderadicidcne gebieden van geestelijke maatschappelijke en cultureele ontwikkeling De lichamelijke ontwikkeling welke men toch werkelyk niet geheel aan de sportorganisaties kan overlaten immers sport is slechts een onderdeel vat lichamelijke opvoeding werd over het algemeen vergeten Zonder twijfel zullen de jeugd organisaties indien zij haar plaats in de algemeene mtwikkeling der jeugd naast gezin school an kerk in dezen tUd wiUen behouden aan de lichamelijke opvoeding een belangrijker plaats op het programma harere werkzaamheden moeten inruimen Overigens kan spr de verzekering geven dat de jeugd organisaties op het punt der lichamelijke opvoeding zich haar roeping haar gewijzigde roeping indien men het zoo wil qualificeeren bewust zijn Voor de lichamelijke opvoeding is de lagere schqol een onontbeerlijk hulptniddeL De school moet corrigeerend optreden op de physisAe ontwikkeling Alleen zy is daartoe in staat omdat het kind het grootste gedeelte van den dag op school doorbrengt en slechts via dit instituut den weg en de middelen tot correctie mogelijk zijn Het rijkscollege voor de Lichamelijke Opvoeding heeft daartoe voorgelicht door haar technische sub commissie thans reeds de richtlijnen opgesteld voor het onderwijs aan de lagere scholen en aanwijzingen gegeven voor wat betreft dé materieele verzorging waarmede de uitvoering dient te geschiedon welke binnenkort ifi de officieele mededeelingen van het departe 1 ment van Ont nwijs Kunsten en Wetenschappen zuUen worden gepubliceerd De mogelijkheid om spoedig tot een gewcnschte oplossing te komen is er Moeilijker is het ten opzichte van de beschikbare leerkrachten vooral voor wat betreft de scholen met weinig een of twee leerkrachten Op de lagere scholen met een normale bezetting kan men volstaan met leerkrachten die de akte S bezitten en dus de bevoegdheid hebben gymnastieklessen te geven al zal het geven van onderwijs door vakleerkrachten steeds een betere oplossing blyken te zijn De uitgaven voor dit onderwijs komen geheel voor rekening van de gemeente Voor wat betreft de frequentie en de lengte der lesuren is het rijkscollege van oordeel dat afgezien moet worden van het z g pauze turnen de lichamelijke opvoeding in de vrije kwartieren Wil men doelmatigheid betrachten dan ordt het aantal lesuren als volgt gedacht voor de leerlingen van de derde tot en met de zevende klassa drie lesuren van 30 minuten Het verkrijgen van dispensatie van de verplichting tot het g ven van gymnastiek onderwüs op de lagere school zal eveneens niet meer zoo gemakkelijk zijn Een dringende wensch is bovendien de doorvoering van de l chamelijke HOvoediég op de nijverheidsscholen Ten aanzien van het middelbaar en gymnasiaal onderwijs wees de heer De Ranitz op voorstellen welke van het rijkscoUege zijn uitgegaan om het leerplan gewijzigd te krijgen waardoor afgestapt zal worden van een sterk verouderd systeem Nieuwe plannen zullen thans nu de situatie daarvoor veel gunstiger is opnieuw worden ingediend Hest betregt hier o a De reorganisatie v n de verschillende akten op het gebied van LO De lichamelijke opvoeding aan de kwedcacholen en de universiteiten Reorganisatie van de n ddelbare akte Lidhamelijke Opvoeding Kist tan Engelich Valscherm OPSPORING TE AMSTERDAM VERZOCHT De procureur generaal by het ge rechtshof te Amsterdam fungeerend directeur van politie en de hoofdconunissaris van politie hebben volgens de TeL op verzoek ontvangen van den Weermachtslwvelhebber in Nederland een bekendmaking in de stad doen aanplakken van den volgenden inhoud Medeburgers Op den 9en Juli 1940 is in de vroege nrorgenuren in Amsterdam in het plantsoen tegenover het perceel Wielingenstraat 26 een Engelsch valscherm met een ijzeren kist groot 40 x 20 X 20 e M omlaaggekomen De wacht van den luchtbeschermingsdienst heeft volgens voorschriften het voorval aan zijn blokhoofd gemeld doch heeft nagelaten de kist in de eerste plaats in veiligheid te brengen Deze is verdwenen Deze kist met inhoud moet onmiddellijk opgespoord worden Helpt allen mede Wij allen hebben er het grootste belang bij dat de Engelsche luchtaa ivallen op ons land eindelijk ophouden Deze worden alleen daardoor mogelijk gemaakt omdat Engeland handlangers in ona land heeft Maakt dezen menschen die ons allen de zwaarste schade berokkenen en in wier bezit de onderhavige kist gskomen zai zijn het werk onmogelyk Voor de terugbezorging van de kist met inhoud wordt een belooning van ƒ 5000 uitgeloofd De Procureur Generaal voornoemd VAN THIEL De Hoofdcommissaris voornoemd VERSTEEG Petroleumdistributie miODR S VAN 15 n BN MEET UtVhL De Secretaris Generaal w memend hoofd van het Departonent van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat gedurende het tijdvak van Maandag 15 Juli a a tot en met Zondag SB Juli a s de met periode 3 gemerkte petroleumzegel recht geeft op het koopcn van twe liter petroleum Rroodbonnen VOLOKNDE WEEK 1 TOT BN MET 1 De Secretaris Generaal waarnemend hoofd van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend dat gedurende het tijdvak van 15 Juli tot en met M Juli a a de met Jtl tot en met TO genununerde dubbele bonnen van het broodbonboekje gezamenlyk recht geven op het koopen van 2000 gram brood Elk der enkele bonnen geeft derhalve recht op het koopen van 100 gram brood De bonnen die op SI Juli nog niet gebruikt mochten ziJn blijven voorts tot en met 25 Juli s geldig Oproep van Amsterdamschen Burgemeester GORRECTHEID JEGENS DB DUrrSCHERS De burgemeeStec Van Amsterdam heeft dea v9iéendei oproep 4ot de burgerij gericht Amsterdam is een bezette stad Dit feit brengt voor ons allen verplichtingen mede zoowel voor u ab voor mij Toch heb ik den indruk dat niet iedereen van den ernst van den toestand voldoende docwdrongen ia Sommigen gedragen zich ten minste niet op een wijze welke aan de werkelijkheid beantwoordt Ik denk aan de herhaalde waarschuwingen aan wielryders de verkeersregels siipt in acht te nemen Wat is het resultaat Dat r nog steds tot mijn leedwezen medeburgers zijn die deze waarschuwingen in den wind slaan Het onvermijdelijke gevolg is dat strenge voorbeelden worden gesteld die men wellicht niet had verwacht Ik vertrouw dat niemand dit zal wenschen My althans zou zulks zeer spijten Er is noe iets anders dat mij met zorg vervult Het m mij n l gebleken dat niet iedereen zich tegenover de Duitache bezetting correct en waardig gedraagt Een dergelyke houding leidt ongetwijfeld tot zeer ernstige moeilijkheden Men bedenke dat hiermede de belangen van de geheele Amsterdamsche bevolking gemoeid zijn Hopen w jj niet allen dat de geregelde gang in onze zaken en in onze samenleving zooveel mogelijk gehandhaafd blijft Welnu dit geschiedt niet van zelf maar is alleen bereikbaar als wy allen eendrachtig daartoe samenwerken Ik doe hiertoe een dringend beroep op allen en vertrouw gaarne dat men dit persoonlijk terdege zal verstaan Vorming van een Eenheidsfront COkUT VAN ACTIE OPGERICHT Men meldt ona dat onder voorzitterschap van den heer J A H Hollander Louise de CoUignystraat 14 te sGravenhage is opgericht een comité van actie dat zich ten doel stelt een Eenheidsfront in Nederland te vormen Het comité zal een beroep doen op prormnente personen om de leiding in handen te nemen ten einde te komen tot een werkelijke eenheid van het Nederlandsehe volk dat van binnen bet raam van het nieuwe Europa zal strij den voor een zelfstandig Nederland GEBRUIK VAN HAGELGEWEREN De Secretaris generaal waalhemend hoofd van het Departement van Landbouw en Visscherij brengt ter kennis van belanghebbenden dat 1 Tot zijn departement gerichte aanvragen van en verzoeken om formulieren tot het aanvragen van vergunningen tot het met behulp van geweren t w die waarmede slechts hagel wordt geschoten z g hagelgeweren dooden of verjagen van niet beschermde vogels in den zin der Vogelwet 1936 zijn vervalllcn Zy die vergunningen wenschen aan te vragen of deze reeds bij zyn departement hebbon aangevraagd tot het met behulp van geweren t w die waarmede slechts met hagel wordt geschoten z g hagelgeweren dooden of verjagen van niet beschermde vogelsin den zin der Vogclwet 1936 zich tot en met 30 September 1940 zullen moeten richten tot de hoofden van deplaatselijke politie De aanvragen om vergjjnningenex artikel 60 der Jachtwet 1923 waarbij het gebruik van een geweer is geoorloofd welke zijn ingediend vóór 1 Juli 1940 zijn vervallen Dergelijkeaanvragen zullen opnieuw op de gel ruikelijke wijze bij het hoofd van plaatselyke politie zijn in te dienen Auto te water TwnoooD b den fgriaopn nacht is te 0 aiSi geest een ernstig ongeluk gebcu waarbij twee personen om het levw zün gekomen De politie werd vanmorgen ran zevtn uur door burgen gewaarschuwd dat bü den Nieuwen Rüksweg Mht r het z g Groene Kerltje een personenauto in een sloot lag waarvan de bestuur der levenloos achter het stuur zat Bi een ter plaatae IngMteUl mdenodt werd het lUk van een tweedoi persooit uit de sloot opgdiaald Het bleken te zün de 39 Jarige koopman C C Haale bos wonende te Heemstede en de 28jarige chauffeur 3 BetiOehon evenr eens afkomstig uit Heemstede Men vennoedt dat de auto van de alachu offers In botsing is gekomen met een andere auto De politie is deun wagen reeds op het oor De lijken en de auto ün in beslag gen anen Motor in Botsing met Vrachtauto Vanmorgen omstreeks zes uur b t Baambrugge een ernstig motarongeluk gebeurd Een motor met zUspan waarop twee Duitsche militairen komende uit de richting Amsterdam naar Utrecht kwam ter hoogte van de ijsfabriele Moba te Baambrugge in botsing met een vrachtauto De schok was zoo hevig dat de beide militairen van den motor werden geslingerd en bewusteloos op den weg bleven liggen Een dokter die spoedig ter plaatse was constateerde bU beiden een ernstige hersenschudding Per auto van het Duitsche militaire Roode Kruis ziin ze naar Amsterdam vervoerd De nmor die bü de botsing in brand vloog ie gebed vernield HULPACTIE VOOR BET BONTBEDRUF TE ROTTBRD MH De bond van bontbedrüven in samenwerking met de Ned Ver Pelterüen Fabrikanten beeft en hulpactie inge zet zoowel voor de georganiseerde ala voor de niet georganiseerde weAgo vnx en werknemers in het bontbedryf die zyn getroffen by de catastrophe ta Rotterdam Het is de bedoeling de binnengekomen goederen en gelden g lijkelijk te verdeelen onder de gedu peen en voor wie steun dringend g boden is Aan de werknemers zal een stdnieuw gereedschap en werkkiceding worden uitgereikt waarv gelden zünbinnengi komen van of V afgezonden door de gezamenlyke wtatelieri in Nederland I Zü die meenen voor due steon In aanmerking te komen drenen zich schriftelijk te melden bü den heer C J Bakels Laan van Meerdervoort ti Den Haag HULP AAN OORIXKiSSLACHTOmSBS Op initiatief van den voorzitter van het Marine Rampenfonds kwamen afgevaardigden van verschillende ve eenigingen en instellingen die op een of andere wyze steun verleenen aan oudmilitairen opnieuw büeen ten einde overleg te plegen inzake de organisatie voor steunverleening aan de verminkten en de nagelaten betrekkingen van de gevallenen in d n huidigen strijd Op de byeenkonut werd besloten de steunverleening in handen te stellen van het J onds voor oud militaV ren gevestigd Nes 57 Amsterdam welk fonds in 1815 werd opgericht met het doel aan verminkte militairen en de nagelaten betrekkingen van stryders steun te verleenen In de laatste jaren waren het vooral hulpbefao vende oud militairen die in Neder landschIndië gediend hadden welke uitkeeringen ontvingen De andere hierboven vermelde vereenigingen en instellingen zullen daarbij zooveel mogelijk hun medewerking verleenen Het fonds voor oud militairen zal om den noodigen aanvullenden steun op hetgeen door den staat aan pensioenen enz zal worden uitgekeerd te kuimen geven een ernstig beroep op de offervaardigheid van het Nederlandsehe vojk moeten doen Hieromtrent zijn verschillende plannen in bewerking Wy vermelden voorloopig hier dat het gironummer van het fonds voor oudmilitairen is 75597 STRAATVERKOOP VAN NIEUWSBLADEN De secretaris generaal wnd hoofd van het Departement van Binnenlandsche Zaken heeft aan de burgemeesters medegedeeld dat zijn ambtegenoot van Justitie den procureursgeneraal bij de gerechtshoven heeft verzocht te bevorderen dat de straatverkoop eolportage van nieuwsbladen en andere periodieken wordt vrygelaten In verband hiermede noodigt hü de burgemeesters uit te bevorderen dat voor zoover in hun gemeente een door den raad of door den burgemeester op grond van artikel 220 gemeentewet uitgevaardigde verbodsbepaling van kracht is deze ten spoedigste wordt ingetrokken Het vorenstaande geldt mede voor bepalingen waarbü de straatverkoop zoo wordt beperkt dat zy practisch niet kan worden uitgeoefend Voorts is den burgemeesters verzocht aan de ambtenaren van plaatselyke politie opdracht te geven om handhaving van de hier bedoelde bepalingen in afwachting van haar uitrekking achteifwcge te laten