Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1940

GOUDSCHE iiy i i GCilBANT Zaterdag 13 Juli 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN t MSTREKEN S r TS 71 jMrpwf No 20SJ2 t Straatsburg en de Elzas weer onder Duitsch Gezag Meuwe Fransche Ministerraad samengesteld Twistappel sinds de dertiende Eeuw Stad en Land droegen nooit een Fransch Karakter Pierre Laval plaatsvervangend ± nister President t op de B eenkoHMten Ie Vichy oude regime wordt Wantrouwen in Italië Oe Noocd lt iiaa sche pers bescJjaiMVt Mgebeurtenissen in Frankryk met sterk wantrouwen aldus het D N Bi De bladen wijzen erop dat in het nabuurland geënsceneerde koude revolutie door dezelfde partijmannen geleid wordt wier oude politiek zoo jammeriyk schipbreuk heeft geleden De Regime FasCista verklaart De gebeurtenissen in Frankrijk zün een nieuw bewüs voor het Fransche gebre aan beigrip tegenover de totalitaire politiek van DuitschldMk P DUITSCHE WAARSCHUWINGEN Elke poging tot hervorming det betrekkingen tusschen Engeland en Ierland kan zooals dé zaken thans staan slechts de uitbreiding van den oorlog beoogen constateert de diplomatieke medewerker van de Berliner Boersen Zeitung Engeland s belang ligt nl niet in een neutraal en eensgezind Ierland maar in d strategische en militaire agressie op dit eiland Slechts dit doel dient de van Engelsche zijde uitgestrooide belacne lijke verdachtmaking dat Duitschland de neutraliteit van Ierland wil schenden of door een vijfde colonne Ierland als oorlogsbasis tegen Engeland wil klaarmaken Het belang van Duitschland bij de handhaving van de lerschi neutraliteit is even groot als het belalhg van Engeland bij de schending van deze neutraliteit De taal van dezeVnuchtere belangen is zoo duidelijk dat het onnoozel zou zijn over de Engelsche veronderstellingen ook slechts een woord verder te verliezen Wat echter de vijfde colonne in Ierland betreft zoo is het den Ieren waarschijnlijk niet onbekend dat de Engelsche geheime dienst deze uit de gelederen der emigranten en verraders van de zaak der 2et lergJUracht te organiseeren waarvan iJP fle Ieren in de geheele geschiedenis van hun vrijheidsoorlog de sporen steeds weer ontdekt hebben Naar matö Engeland de Duitsche vergelding meer ziet naderen zal het de dreigementen en verlokkingen tegenover Ierland doen toenemen De hardste va stberadenheid en de scherpste aandacht worden daarom van Ierland gevraagd om alle Engefsche pogingen in haar begin te smoren Bovenstaande kaarten geW den lezer een goed overzicht van de ligging van Ierland ten opzichte van Groot BrittanniS Hadat giateravond Je Vichy de rmiKhe mini lerraa4 jfa bijeenge lUMBcn en de mlnurten collectief hun atilag hadden aangeb den m vanoditend reeda de k bnctaomemstelKog bekend geworden Deze luidt lllniater preaident ni larschalk Pé tllB iaativervangend HnUterpreai d t Pierre Laval senMor Justitie Raphael Alibért lid vandw itaaUraad Binnenlamtoche Zakvn mdrien Marqaet afgevaardigde BuHenlandache Zaken Paul Bau d iB financiën Yvea Bouthillier Landcverdediging eneraal Wey ind opperbevelhebber Kunsten en Wplenachappenl Emile Htmux 1 Jeugd en oèzin Jean Ybei egaray afvaardigde Landbouw en Voeding Pierre Caiiat lid van de academie v4n landbouw I VerkMr Pictri afgevaardigde Koloniën Lemery senator De leden van het kabinet worden oHiciecl mJnisteivBtaatsEecretatis ge MMBd Voorts zun de volgende ondeibtaatst cretarissen benoemd Leger generaal Colson Marine admiraal Itaurlan o perbekaUtebber der vloot Iiuehtyasrt generaat vlieger Pujo Laval plaatsvervanger van Pétain Bet Journal Officiel publiceert Mar uit Vichy wordt gemeld de volènde constitutioneele acte no 4 betreffende de vervanging en opvolging van den staatschef WÖ maarschalk van FrankrUk chef van den Franschen staat bepalen op rmd van de wet van den lOen Juli M Art ï Ingeval wv om de een of andere reden verhinderd zijn de functie van staatschef uit te oefenen vWr de natie de nieuwre grondwet geratificeerd heeft neemt de plaatsvervangende ministerpresident Pierre Laval deze functie van rechtswege over Art 2 Is Pierre Laval om de een of andere reden verhinderd dan wordt Hin plaatsvervanger door den ministerraad met een meerderheid van even stemmen benoemd Tot zijn ambtsaanvaarding wordt de functie door den ministerraad uitgeoefend Spaansche Critiek De te Madrid verschijnende dagbladen sprsken in de verslagen hunner correspondenten uit Vichy vol ens het D N B de meening uit dat noch het resuIUat der stemming ta Vichy van de nationale vergadenog noch het aftreden van Lebrun noch de vorming cener nieuwe regeenng klaarheid hebben gebracht over Fnaikrük dat nog steeds door de schulld beladen vertegenwoor djgers vm het gerepresenteerd Plutocratie Marxisme en vrümetselary hebben de geboorte verhinderd van een werkelijk nieuw Frankrijk zoo schrüft de A B C De Fransche republiek is gestorven zooals zü heeft geleefd Zonder grootheid zonder waardighmd in een ellendige schouW burgzaal met nuttelooze redevoeringen en vervelende disputen over het parlementair reglement en tegenover een onverschillig publiek Ya vraagt wat men et van moet denken wanneer een in 1936 gekozen Kamer van het Fransche volksfront het faseiime in Frankrijk proclameert en Italië Men vergeet daar heelema dat deze beide staten uit een revolutie zgn ontstaan die uit de actieve politiek alle oude mannen heeft verwüderd en dat de Duitsche en de Italiaansche revolutie tuvee werkelijke leiders Hitler en Mussolini gevonden heeft Het is kinderlyk de wereld te iif nrilrfn dn t uren uit vij piden van Italië en haten wMi Baitachland fnswrtw jirfiiiilit kunnen worden De Joodsche manoeuvre valt duidelijk te ontmaskeren Redding van het prestige der synagogen en der vrijmetselaarsloges en de poging tot bedrogpleging ten nadeele van den overwinnaar BUITENLAND Roemenië s Uittreden uit den Volkenbond VUENDSCHAP MET DE AS MOGENDHEOEN s De RoeiÉbensche minister van Buitenlandsche Zaken Manoilescu heeft den vertegenwoordiger te Boekarest van het D N B ontvangen en hem een verklaring gegeven van de politiek der Roemeensche regeer ing na het verlaten van den Volkenbond De minister verklaarde De bewijzen dat wij werkelijk de nieuwe politieke lijn volgen zullen uitsluitend uit daden bestaan Het verlaten van den Volkenbond is een der eerste schreden op dezen weg Andere stappen zullen volgen want wij zullen breken met het verleden Wi nadrukkelijk onee poMné betrekkin gen met het Groot Duitsche rijk te verstevigen en tusschen het Duitsche en het Roemeensche volk betrekkingen ecner vriendschappelijke samenwerking aan te knoopen die onvergankelijk zullen zijn Herstellingsoord fJfCareol Een foto van het prachtige landgoed Kareol te Aerdenhout waar een aantal Nederlendscbe militairen kan herstellen van de in den oiK log opgeloopen verwondingen Er zullen ongeveer TS soidatea A litaire Dienstplicht in Amerika ONMIDDEIXUKB INVOl UNe NOODZAKELUK GEACH De militaire commissie van dan Amerikaansche Senaaf heeft gisteren vooraanstaande militairen ondervraagd naar de door de commissie in behandeling genomen dienstplichtwet welke in een militaire opleiding van alle mannelijke Amerikaansche burgen van 21 tot 25 jaar voorziet die op nog niet fuwkeUrig vastgesteldeo gmndilag zullen worden gerecruteerd De chef van den generaleij staf George Marshall heeft de onmiddellijke invoering van den dienstplicht dringend noodzakelijk genoemd opdat het geregelde leger en de eenheden van de Nationale Garde op hun volle sterkte kunnen worden gebracht De Nationale Garde die in opleiding achterop is moet echter minstens vier wekefl voor het begin van het dienstplichtprogram gemobiliseerd worden Marshall verklaarde voorts dat de in de wet vastgesteld opleidingstijd van acht maanden onvoldoende is Kolonel Twaddele van t ministerie van Oorlog deelde mede dat het Amerikaansche leger op 1 October 930 000 man in opleiding zal hebben wanneer het congres de dienstplichtwet aanneemt Tot April van het volgende J ar zou dit aantal dan tpt 1 415 000 verhoogd kunnen worden President Roosevelt heeft gisteren over de kwestie eener mobiliseering der Nationale Garde een onderhoud gehad met den minister van Oorlog Stimson Men zal zich herinneren dat Roosevelts verzopk om machtiging tot oproeping van de Nationale Garde eenige weken aeleden in het coi ttes een hevige strijjl had uitgelokt De ridische deskpndigen van het Don es en van het ministerie van Oorlog zijn volgens Associated Press nog liiteeds van mening dat Roosevelt niet zonder instemAiing van het congres tot een mobilisatie kan gelast i Men gelooft echter dat deze kwestie vanzelf geregeld v ordt wanneer de dienst plichtwet wortt aangenomen Generaal Camacho President van Mexico GROOTE OVERWINNING OP OFFOSrriECANDIDAAT Naar de nationaalrevolutionaire partij van Mexico meedeelt is bü de presidentsverkiezingen van Zondag j l de candidaat der partij generaal Manuel Avila Camacho met 2 225 199 stemmen tot nieuwen president van Mexico gekozen De candidaat der oppositie generaal Juan Andre Almazan zou slechts 128 574 stemmen behaald hebt en JAPANSCHE VULKAAN IN WERKING De doode vulkaan op het eiland Miyake 175 kilometer ten Zuiden van Tokio is vannacht uitgebarsten waardoor ongeveer duizend dorpelingen die aan den voet van den t erg woonden genoodzaakt waren een goed heenkomen te zoeken De vulkaan die na 67 jaren weer plotseling teekenen van leven heeft gegeven heet Oyama en vormt de grens tussch twee dorpen Het eiland heeft éen omvang van 6 bij 7 kilogi eKt en telt inwojiewrTDe aanvankelijke l ezorgdTWfa over het lot der bevolking werd later weggenomen door een officieel telegrani van het eiland Miyake waarin gemeld werd dat slechts acht personen gewond waren en tien vermist werden en dat de duizend bewoners in het geteisterde gebied in veiligheid waren gebracht Een torpedojager en twee schepen begeven zich iilings met vcrbandstoffen en voorraden naar het eiland VERSTERKING VAN CHItEENSCHE DEFENSIE De Chilcensche regeering heeft in het Congres een wetsontwerp ingediend dat de versterking van de Chileensche defensie beoogt Voor ile aanschaffing van oorlogsmateriaal wordt e i bedrag van 1 milliard peses verlangd In de inleiding tot het wetsontwerp wordt gezegd dat evenals andere Amerikaansdie landen ook Chili zich moet bewapenen om zgn neutraliteit en souvereiniteit te kunnen handhaven Het belangrijkste punt van het wetsontwerp dat als een dringende aangelegenheid wordt gekenmerkt is de oprichting van een oppersten verdedigo raad Tér financiering zal de present der republiek gemachtigd wordten binnenof buitenlandsche leeninfin tnt een bedrag van 1 milliard pesos op te nemen welke ten hoogste S pet rente xuUen dragen Het Wapenvervoer via Burma PRINCIPIEELE OVEREENSTEMMING BEREIKT Volgens de Japansche bladen zou er in beginsel overeènstemmirtg bereikt zijn tusschen Japan en Groot Brittannië over de kwestie der aanvoeren via Burma als gevolg van de gisteren gevoerde besprekin gen tusschen minister Arita en den Britsc ien ambassadeur Craigie De Asahi Sjimboen meldt dat op de volgende punten overeen stemming is bereikt Engeland verbiedt het vervoer vanmateriaal ten behoeve van de regeering te Tsjoengking inel wapenenmunitie vrachtauto s en benzine via Burma Zoo noodig zullen de leden vanhet Japansche consulaat te Rangoon op het staken van het vervoer dezergoederen letten en voor dit doeleindehet personeel van het Japansche eon sulaat te Rangoon worden versterkt Het blad verneemt echter dat het tweede punt niet vervat zal zijn in de formeelc EngelschJapansch overeen komst doch waarschijnlijk een eenzijdige Japansche actie zal vormen waarin de Britsche regeering berust Craigie zal de zaak aan d regeering te Londen voorleggen en daarom verwacht het blad dat de formeele overeenkomst tusschen apan en GrootBrittannië op Maandag 15 Juli gesloten zal wurden Wat de aanvoeren via Hongkong betreft verneemt het blad dat de Japansche regeering tevreden is met het Engelsche antwoord van 8 Juli inhoudende dat de autoriteiten te Hongkong reeds maatregelen hebben genomen om het vervoer van oorlogsmateriaal naar China ten brfipeve van de regeering te Tsjoengking te verbieden lerlands onzekere Positie K Van onzen Berli nschen correspondent ORT nadat de Duitsche troepen Straatsburg waren binnengerukt kwam in Se kanselarij een schrijven binnen hetwelk gericht was aan Adolf Hitler De brief bleek den oorspronkelijken tekst te bevatten van een Straatsburglied dat omstreeks 1870 door Robert Hamerling geschreven is Het maakte toen veel opgang en werd ook gecom poneerd en gezongen Een achterkleindochter van den componist mevrouw Wilhelmine Stefterl had het document van baar vader geërfd en zond het thans naar de Vofstrasse te Berlijn Het gedicht wortlt met de volgende woorden ingeleid Aan de Franschen die voor het Elzasmonument te Parus 1884 een Duitsche vlag verbrandden Wij ontleeneh aan dit gedicht de volgende regels Mögt Ihr an die Rache denken Und an künft ger Siege Kranz Hoffet nicht zurückzurauben Eine SchoUe deutschen Land s Hetgeen in onze taal ongeveer wil zeggen En al denken jullie dan ook aan wraak en aan toekomstige overwinningen gelooft maar niet dat ge ooit dit stukje Duitschland weerom zult krijgen Inlniddels beleefde men den oorlog van 1914 18 en een der eerste eischen van den toenmaligen vrede van Versailles luidde dat Elzas Lotharingen weer Fransch bezit zou worden Men kan zich de voldoening der Duitschers voorstellen toen bekend gemaakt werd dat dit gebied thans weer Duitsch bezit geworden is Alle kranten brachten foto s van het heroverde gebied en tijdens een inspectietoiht t ezocht de Fiihrer vergezeld door Dr Meissner en eenige hooge officieren ook de gelukkig ongeschonden gebleven Straataburger Dom in de Kramergasse De tweede strofe van het gedicht van Hamerling krijgt opnieuw actueele beteekenis waar hij zegt Schamt Euch dass Ihr s je besessen Deutsches Land und deutsches Gut Deutschland hat sich s unvergessen Heimgekauft mit seinem Blut Schaamt u dat gü t ooit bezeten liebt Duitsch Land en Duitsch eigendom Duitschland heeft het thans zonder het ooit te vergeten teruggekocht met zijn bloed Sinds 19 Juni Duitsch Sedert 19 Juni waait van den domtoren weer de Duitsche vlag Duit he troepen bevolken de stad en de eertijds zoo actieve Straatsburger zender is plotseling met stomheid geslagen Fransche granaten blijken deze oude stad al even weinig beschadigd te hebben als Duitsche luchtaanvallen en men vraagt zich onwillekeurig af waar men dat aan te danken heeft aan het snelle tempo der Duitsche strategie of aan een zekeren schroom van beide kanten voor een stad waarom zoo vaak en zoo vurig gestreden werd Van Fransche zijde schijnt men aanvankelijk anders gedacht te hebben want reeds in het begin van den oorlog moest de stad ontruimd worden en de foto s dier dagen heten Straatsburg als een ville morte zien Reeds in 1262 werd Straatsburg een vrije Rijksstad Sedertdien nam zij aan cultureele beteekenis toe Zij wa een burcht voor het Duitsche humanisme Uit de Latijnsche school der geleerden ontstond de universiteit die in 16tl haar poorten voor geleerden en studenten uit de heele wereld opeodc in Augustus 1870 kort na de Duitsche overwinningen by Worth en Metz kon men in de Londensche Daily News de volgende opmerking lezen Voof bijna 200 jaar heeft Lodewijk XIV dek Elzas gestolen De tijd deed den diefstal wellicht vergeten maar het recM der herovering bleef bestaan De be volking van den Elzas is Duitsch van afstamming taal en levenswijze En drie maanden daarna hield niemand minder dan Carlyle een pleidooi voor het Duitsche recht op ElzasLotharin gen waarvan het slot luidde Er bestaat geen wet op de wereld welke aan Frankrijk het recht toekent gestolen goed te behouden wanneer de oorspronkelijke eigenaar zijn hand op den dief heeft gelegd Straatsburg en de Elxat Ernst Moritz Arndt vertelde na zijn reis van 1814 dat hij Straatsburg gevonden had zooals hij het zich niet had voorgesteld en hy voegde er an toe dat vele steden midden in Duitschland eerder een Fransch uiterlijk hadden dan Straatsburg en zijn bevolking En toen eenigen tijd later Elzas Lotharingen bij den eersten Vrede vaif Parijs aan Frankrijk Werd toegekend geschiedde zulks tegen de hartstochtelijke protesten van Arrtdt Freiherr von Stem en Gneisenau Jacob Grimm schreef in die dagen Het is volmaakt onjuist wanneer men oeweert dat de Elzas en haar bevolking onduitsch of zelfs maar Fransch geworden is Ondanks alle aangeplakte Fransche affiches maken de menschen en de huizen een Duitschen indruk de Elzassers zijn Duitsch en ze behooren bij ons van Godswege En Ijcn de oorlog van 1870 71 een voor Duitschland gunstig verloop nam behoorde Heinrich von Treitschke tot de eersten die zich met de teruggave van de inmiddels Fransch geworden universiteit van Straatsburg bezig hield Wat eisehen wij van Frankri k Terug met den ouden roof Terug met Elzas Lothanngen Het volkenrecht kent geen verjaring En Bismarck scheen het met dezen eisch eens te zijn want hij verklaarde Straatsburg en Metz moeten Fransche agressieve vestingen weer tot defensieve plaatsen geoiaakt worden Door een wet van 9 Juni 1871 werd Elzas Lotharingen weer rijksgebied Het sto fd onmiddellijk onder Bismarck en kreeg den vorm van een Pruisische provincie onder eigen beheer Met deze onderscheiding hoopte de toenmalige kanselier de uitwerking van den Franschen invloed zoo gauw mogelijk weer ongedaan te maken Hy stond verlaging der belastingen toe en kende financieele vergoeding toe voor geloden schade Later was hy er al meer en meer op uit om Elzas Lotharingen tot een Duitschen bondsstaat te verheffen Psychologische fouten zijn er in dien tijd van beide kanten gemaakt Wü noemen slechts het uitzenden van typisch Pruisische ambtenaren die voor den volksraad m het veroverde gebied weinig begrip Weken te bezitten Toch bleef de Duitsche volksaard overwegend Toon de oorlog van 1914 uitbrak telegrafeerde de ryksstadhuuder te Straatsburg aan von BethmanBHol wcg De stemmitvg bij de bevolking van den Elzas is voortreffelijk Oe troepen worden bij haar opmarsch geestdriftig begroet 350 000 mannen uit Elzas Lotharingen namen deel aan den toenmaligen oorlog en nog in 1917 verklaarde de burgemeester van Straatsburg aan neutrale journalisten Wó zyn Duitsch en we willen Duitsch blijven Maar de geschiedenis nam een wending den 19dcn November 1918 trok Pétain Metz binnen drie weken later kwam Poincaré naar Straatsburg 140 000 Duitsche ambtenaren en professoren moesten het lanl verlaten Fransche bisschoppen hielden hun intocht in dezelfde steden en sedert 1 Februari 1919 stond heel heS land oraer Fiansch tolbehecr Wc beroeven ons m den verderen gang van zp iien niet l verdiepen wan dit tijdperk van twintig jaar Franseh bewind bahooit nu ok alweer toi het verleden ElzasLotharingen is ais een onderlecl var Frank ijk door Duitscnland veroverd en binnen atzienbs ea tijd zal wel biijsen welke plaats El zas Loi aringer vcortaan in het GiootDuitsche Rijk gaat inr emftn Nadruk verboden