Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1940

32 33 34 36 36 37 38 30 40 41 42 43 44 46 46 47 48 40 60 51 52 53 54 66 66 57 58 60 60 61 62 63 08 07 08 00 100 DAMMEN EEN GOOCHELTRUCJE Ieder getal van 1 tot lOO raden daad plechtig wwd voorgesteld aan den Koning Vervolgens kreeg het een plaats in den Jatdin des Plantes De Parljzenaars bewonderden vooral de kleur van de huid en de vervaardigers van modeartikelen deden goede zaken door het in den handel brengen van allerlei voorwerpen als linten doekjes taschjes enz 4 la Giraffe De naam giraffe is afgeleid van het Arabische woord Serahfe at UefUJk beteekent Het die U Inderdaad zachtaardig en vertrouwelijk Btehm vertelt dat toen hij te KarkodJ aan den Blauwen Nijl aankwam het eerst een giraffe an boord kwam Het dier ging rustig naar de reizigers toe at brood en doeria korrels uit hun handen en deed alsof het oude bekenden ontDioette De vorm van de giraffe is niet mooi doch het dier heeft een prachtige huid welke zoozeer overeenkomt met de omgeving waarin het leeft dat men moeite heeft het daarvan te ondericheiden Men treft de giraffen in hoofdzaak aan waar tal van verweerde staromen staan die door de korstmossen waarmede zij zijn beddct veel gelijken op den hals der giraffen De Jager moet herhaaldelijk gebruik miken van zijn kijker om zeker te weten dat hij niet met een verweerd bosch doch met een kudde giraffen te doen heeft Zelfs de halfwilde helpers die Cummlng op zijn Jachtreizen vergezelden werden meermalen bet slachtoffer van de overeenkomst tusschen boomen en giraffen die meestal in kudden van 6 i 8 stuks of meer samenleven De lange hals en de hooge pooten stellen de giraffen in staat de fckken der boomen te bereiken Met behulp van bun tong breken zij ze af en eten de bladeren op Het grazen valt den dieren moeilijk Wanneer zij eU van den grond willen oprapen moeten zi de voorpooten Z09 ver mogelijk van elkaar zcttos Wat de giraffe naar zich toe wil brengen pakt hij vast met zijn lange tong en hij laat het dan niet gemakkelijk weer los Owen verhaalt dat een giraffe in den Londenschen dierentuin op deze wijze menige vrouwelijke bezoekster die h n kwam bewonderen beroofite van da kunatblocmen dia haar hoed versierden Al zijn de bewegingen der giraffen niet siertQk zU zijn zM fMl dat menig paaid hen niet kan inhalen Op de giraffenjachi Edw Baldwin heeft ds volgende beschrijving gegeven van een jacht up giraffen Wij hadden nauwelijks een paar uur gereden of de uitgezonden Kaffers kwamen ons zeggen dat zij het versche spoor van een kudde giraffen meenden ta hebben gevonden Wij volgden onmiddellijk hun aanwijzinf zagen met onze eigen oogea hun vermoeden bevestigd en reden nu vol ho da In den staenachtigen bodem ingedrukt hoefsporen van de dieren na zoo hard als onze Kaffers ons maar vóór konden gaan Van tijd tot tijd klom ik op txa heuvel om den omtrek te bcspiedm en weldra zag ik een vijfhonderd passen voor mU uit een troepje van Mven of acht deaar reusachtige beesten De floot mijn vriend die dit tecken begreep en In een oogwenk aan mijn zijde was Maar op hetzelfde oogenblik schenen ook de giraffen het hun dreigende gevaar te hebben begrepen tenminste zij vloden weg zoo hard zij konden Met lossen teugel renden Swartz en hai na over steenen en zand door struiken pf distels Evenwel wat het vreemd en allesb p rustig dat togeiijk met ons een kudde buffels de giraffen naaette zoodat wij van achteren zelf werden bedreigd Gelukkig ontkwamen wij aan onze lastig adlttervolgen ElndelQk had Ik de vluchtelingoi ingehaald Nauweltjto was Ik nog maar vijftig paasen van hen verw derd toen mijn paard de dieren van naderbij tn t oog krijgend over al zUn leden begon te beven en cQn ooren spitsend eoi geweldigen UjtpNOC maarte blUkbaar met de bedoeling op de vtadkt tanaa Van natuzehebbn paarden voor daae ktdoaaaie dierlijke gevaarten een grooWr idirft dan voor laeuw n en tUgers Ik hield het nochtana onek In den teugd gaf bet de spoten om bat t doao beznerkoi dat er aan geen tccanstïlbbdca id te danken en hield bet soov l moariijk van wind af on bat niet te kwellen mat reuk as litn vijand Zoo kwamen wil In bet vlakke vald Swarti en ik vaifdiai na ét kudde op een dertig metar aMand BQ bat tien van een ander paard achtte bat itijnc weer moed het deed manhaftig aoics wrangM naar onn n had spoedig 4in der reuzen ingehaald Deze met den staart spiraalvormlg in de hoogte gïhg zoo hard hij kon op den loop deed daarbij zulke vervaarlijke sprongen dat mijn paard er met geen drie tegen aan kon Het baatte hem evenwel niet Mijn paard scheen het erop te hebben gezet in vlugheid mets toe te geven Door dik en dun tieenrennend geen acht gevend of het door het struikgewas mijn costuum aan flarden scheurde was het den giraffe spoedig op zijde Ik zond het dier een kogel in den nek maar zonder eenig resultaat Ik moest mijn geweer nu opnieuw laden Ik hield mijn paard daartoe tot een korten galop in en verloor zoodoende terrein waarvan de giraffe gebruik maakte om met verdubbelde vaart vooruit te schieten Een saficnsocgtiig ven en nfcr n kmuéT Mijn paard liet mij schier geen tijd Eenmaal besloten zich met zijn vijand te meten had hij spoor noch teugel noodig maar deed wonderen van vlugheid Ik was het dier nu zóó dicht genaderd dat het bij zijn sprongen mij met de achterpooten kon raken Zoo goed ik kon richtte ik mijn geweer en ik trof het dier in den schouder die door mijn schot werd verbrijzeld Bet vorstelijke dier stortte neer en weldra was het afgemaakt en door mijn kaffers weggealaepr Ze worden steeds zeldzamer Het Is bijna onmogelijk een volwassen giraffe levend in banden te krijgen Men doet daartoe dan ook niet veel moeite doch legt het bij de jacht steeds op jongen toe die worden achterhaald en op den grond geworpen door een strik die hun plotselbig om den bals wordt gegooid De brandende dorst die hen weldra kwelt doet hen eindelijk genoegen nemen met de kameelenmelk die hun wordt voortgezet en binnen eenige dagen volgen zij gedwee hun geleiders Het gebied in Afrika waar de giraffen in het wild leven wordt steeds kleiner Eén der oorzaken hiervan is dat de inboorlingen ten Zuiden van de Zambesi rivier de laatste jaren ruim voorzien zïjn van geweren en ook paarden tegenwoordig voor hen niet zoo moeilijk meer zijn te ver krijgen als vroeger waardoor de iacht ten zeerste wordt vergemakkelijkt In de beschermde gebieden waar niet mag worden gejaagd telen de giraffen zij het op bescheiden schaal nog voort En in de vrijwel ontoegankelijke woestijnen zwerven nog eenige groepen van deze merkwaardige dieren rond Er werd de laatste Jaren vooral veel op de giraffen gejaagd daar men tengevolge van het vrijwel uitsterven van rhinocerossen en nijlpaarden hun dikke huid graag had voor het vervaardigen van den sjambok de lange zweep der kolonisten Het voornaamste gebied waar de giraffen nog In het wild leven is het dorre woestijngebied van Noordelijk Kalahari Deze waterarme landstre die met recht Dorstland wordt genonnd di t den giraffen tot toevluchtsoord Ook in Khamaatand zijn nog giraffen te vmden Het langst zuUen de giraffen het waarschijnlijk uithouden in de waterarme bosscben ten Zuiden van da Botlet rivier daar zij opvallend lang zoi Ier drinken kunnen De Boschjesmannen beweren zelfs dat giraffen in het geheel niet drinken Dit ia natuurlijk overdreven doch volgens deskundigen staat het vast dat zij in Noordelijk Kalahari in geen zevm of acht maanden water kunnen bekomen Vermelden wij nog dat de giraffe als hij loopt steeds den rechter voor en achterpoot tegelijkertijd naar voren of naar achteren beweegt een wijze van voortbewegen die men pok by som mige paarden aantreft die men dan telgangers noemt Op bet voorhoofd agt te giraffe twéé opstaande op horens gelijkende beenderen die door de huid zijn overdekt Worden de menschen langer Uit wetehschappelijke onderzoekingen is gebleken dat het verschil In lengte tusschen de mannen en de vrouwen van hetzelfde ras gemiddeld 10 i 12 cm bedraagt Het verschil ia lengte tusschen de beide sexen wisselt nirt proctntsgewijs doch het bedraagt steeds of men met dwergen of reuzen heeft te doen hetzelfdevaste aantal centimeters Eigenlijk is het geen wonder dat de man langer is dan de vrouw want hij heeft vijf jaar meer tijd om uit te groeien De vrouw toch heeft als zij twintig jaar oud is haar grootste lengte bereikt terwijl de lichaamsgroei van den man nog ongeveer tot zijn vijf en twintigste jaar voortduurt Gedurende twintig tot dertig Jaar blijft daarna bij mannen zoowel als bij vrouwen de lichaamslengte constant om daarna geleidelijk circa 3 pCt af te nemen De Germanen waren kleiner dan w j Worden de menschen nu grooter of zijn zij vergeleken bij onze voorvaderen kleiner geworden Eigenaardig Is dat vrijwel algemeen de overtuiging heerscht dat de moderne mansch veel kleiner is dan de oude Germanen es de menschen uit het ijstljdperk en het stéenen tijdperk En toch is dit niet het geval Wetenschappelijk is aangetoond dat de mensch pas sedert het Ijstljdperk in lichaamslengte is Joegenomen Het kleinst warei de menschen in het eerste Ustijdperk de beroemde Neandertalmensch daarentegen die jX het tijdperk tusschen den tweeden en derdenVlJstijd stamt was al een flink stuk grooter dan zijn voorvaderen en bereikte een lichaamslengte van 1 5S m Zijn achterachter kl ziion de mensch van het vierde ijstijdpe die dus ongeveer 20 000 laren geleden leefde was al weer 5 cm langer dus 1 80 m Door de eeuwen heen nam langzaam de lichaamslengte der menschen toe en In e Middeleeuwen was een gemiddelde lengte van ongeveer 1 68 m bereikt Nog heden ten dage is dit de gemiddelde lengte van den Duitscher Opvallende êtyging Tot In onze dagen beeft deze ontwikkelingzich voortgezet doch in de laatste tientallen Jaren is bij enkele Europeesche volkeren een opvallende versnelling van dit proces waar te nemen geweest Het opvallendst was de toename van de gemiddelde lichaamslengte bij de Denen 4 cm terwijl Hetzelfde verschijnsel werd waargenomen in Nederland Noord Duitschland Engelann Noorwegen en Zweden Op eekele uitzonderingen na neemt delichaamslengte van de menschen van de Pool tot den equator af De ijfers bewijzen het Scandinaviers ziJn gemiddeld 1 7S ih lang Engelsrhen 1 736 m Quitsrhers l ol m ZuidFranschen 1 63 m Zuid Italianen 1 58 m de Afrlkaansche Boschjesmannen 1 43 m en net Pygmeeën volk van Abba slechts 1 38 ra Een uitzondering op dezen regel vormen de Ijplanders die gemiddeld 1 52 m lang worden ende Eskimo s en Japanners die e i gemidaeldalengte hebben van 1 58 m Het lengteverscbll tusschen aèTtlelnste 1 de grootste rassen 1 volkeren op aarde bedraagt meer dan 0 70 m Met dé dwergen en reuzen die telkens in circussen of variété s worden vertoond Is hierbij geen rekening gehouden want bt hen heeft men niet te maken met een normale lichaamslengte zooals bijv bij de Pvrmee volken en de negers die het gebied van den BovenNijl lievoiken Voor zwakkere spelers Ditmaal wordt ter afwisseling een partij besproken met verscheidene grove fouten De minder sterken coider d dammers zien gaarne van tijd tot tijd een zoodanige partij bespreking omdat daarin eenvoudige zetten voorkomen die voor hen bevattelijker zijn dan diepgaande partij fragmenten Onderstaande partij werd voor de hoofd klassecompetitie gespeeld tusschen A Blesgraaff Constant B met wit en A Berkhof Z D C met zwart op 1 Februari jX 1 32 28 17 21 2 37 32 21 26 3 41 37 11 17 4 34 30 17 21 5 30 25 18 23 6 40 34 12 18 7 31 27 20 24 8 34 2 23 34 B 39 30 18 23 10 44 39 8 12 11 80 44 12 18 12 37 31 26 37 13 32 41 Theoretisch is dit onjuist Zwart heeft veel stukken aan den langen vleugel die moeilijk oafwUikeld kunnen worden en wit heft nu dit nadeel voor zwart op door verkeerd te ruilen ro a w hij helpt zwart I Daarom is 42 31 beter 13 23 32 14 33t 29 24 33 15 39 37 21 32 16 37 28 15 20 17 41 37 20 24 18 46 41 7 U 19 38 33 11 17 20 44 39 11 21 42 38 1 6 22 47 42 2 8 23 49 44 16 21 24 44 40 11 1 25 37 32 18 23 26 41 37 13 18 27 87 31 8 13 28 42 37 Sterker is 31 27 Zwart kan dan niet met 21 26 vervolgen wegens 27 22 doordat hU te veel schijven van den korten vleugel heeft weggespeeld en dezen verzwakt heeft Daardoor blijft dan meteen schijf 6 voorloopig waardeloos 28 10 IS 29 48 42 T Dit ia een zwakke zet Zwart kan immers Btet 21 26 den witten langen vleugel opsluit i en onder die omstandgiheden ia het opspelen van de kroonschljf zeer gevaarlijk Zwart die positioneel e i icu mindere stelling had krijgt nu door dezen foutzet van wit plots voordeel Wit bad 31 27 moeten doen Op 21 26 geeft dan 27 22 enz het betere spel 3 8 is slecht omdat zwart ook aan zijn langen vleugel opgesloten U en op 14 20 25 14 9 a 3 34 boudt wit ook heel goed spel 21 26 80 31 27 17 21 31 29 28 22 Wit komt hierdoor in een nog zwaardere opaluiting a 14 20 32 25 14 9 20 33 30 2S 4 9 34 25 14 9 20 35 tO 34 20 25 1 1 II II il l 16 B B J8 16 S M @ S S S at K a s @ s s e s u 4 40 r 8 48 80 Deze zet kan als lokzet nedoeld zijn geweest doch uit het vervolg blijkt dat zwart dm typeslag dien wit uitvoert niet heeft doorzien Wit lieeft hem echter evenmin goed beketcen zoodat wederzijds een fout wordt gemaakt 36 22 17 21 12 87 IT 22 18 27 88 32 2h 26 17 indien zwart op dit oogenblik den overblijvenden stand nog eens goed bad berekend zou bU 16 27 I hebben geslagen om dan op 33 29 24 44 43 39 44 33 38 7 t vervolgen m t 2732 37 8 19 23 28 8 3 1 met schijfwinst waaruit olQkt dat wlt s combinatie fout ia Zwart slaat evenwel verkeerd Als men kan goochelen is men er van verzekerd m een gezelschap steeds succes te hebben De meesten zijn echter niet voldoende op de hoogte van goocheltrucs om er de menschen op prettige wijze mede bezig te kunneh houden Wij willen daarom hier eén goocheltrucje omschrijven dat iedereen kan toepassen 1 3 5 7 9 11 13 15 17 10 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 Men ziet hieronder zeven vierkanten met getallen Men doet verstandig ze uit te knippoi en ieder afzonderlijk op een stukje karton plakken dan zijn ze steviger want men zal ze stellig meer dan eens willen gebruiken Heeft men deze kaarten in zijn bezit dan kan men elk getal dat iemand in zijn gedachten neemt en desnoods opschrijft om het aan een ander in bewaring te geven ter controle raden Heeft een der leden vfn het gezelschap waarin men zijn talenten als goochelaar wil demonstreeren een getal in zijn gedachten genomen en het opgeschreven op een stukje papier dat hij dichtgevouwen of in een enveloppe gesloten aan tén der andere aanwezigen heeft overhandigd dan laat men hem de kaarten waarop het bewuste getal voorkomt apart leggen Wanneer men nu van die opzij gelegde kaarten de eerste getallen 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 48 47 50 51 54 55 58 59 62 63 Ö6 67 70 71 74 75 78 79 82 83 86 87 90 91 94 95 98 99 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 48 49 50 51 62 53 54 55 66 57 58 59 60 61 62 63 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 01 02 93 04 95 39 33 29 24 44 40 43 39 44 33 41 38 7 19 241 Doordat wit een nog al duren slag heeft genomen houdt zwart toch goede kansen over als hU de dam die wit straks zal nemen kan vangen Op 7 1 speelt zwart 13 18 vangt de dam en blijft een schijf vóór 42 42 38 6 11 43 7 2 gedw 3 8 dreigt 13 19 44 85 30 24 35 46 38 33 15 20 46 33 28 20 24 47 34 30 25 34 48 28 23 34 40 49 45 34 8 12 50 2J0 3534 Wit geeft up Uit bet bovenstaande kan men zien dat uet beloop eener damparti wel eens wisselvallig kan 2un Wit meoide met zijn slogzet natuurlijk voordeel te behalen anders had bij er aift zouveel schijven voor over gehad om op vela 7 te komen Indien zwart den slag goed had doorzien had hij onmiddellijk schijfwinst kunnen hebben zonder de moeitt te Iwhoeven te doen den witten dam in te sluiten en gevangen te houden totdat titj hem kon afnemen Niettegenstaande zwart s verkeerde voortzetting oehiein hij door overmacht in materiaal winstkans en kon hij wit dwingen steeds meer schijven te offeren om den dam te behouden betgeen tenslotte toch niet mocht twten Hoewel er geen directe winstkansen van te verwachten wairen had wit in den stand na zwart s 41sten zet toch beter 34 28 34 33 7 1 kunnen spelen zwart 9 sch p 3 S 8 13 15 17 29 wit 7 sell op 7 84 87 42 45 d w z van elke kaart steeds het eerste getal optelt beeft mei bet getal gevonden dat men moet noemen Men kan er natuurlijk een beetje hokus pokus bij maken door bijv de hand van den persoon vast te boudni die het getal in zijn gedachten heeft genomen en doen alsof men telepaath ia of iets dergelijka maar het resultaat zal steeds verbluffend zijn Zijn er veel menschen op tiezo dan Kanmen het kunstje nog uitbreiden door bijv vierof vijf personal een getal te laten opschrgven Men laat dan één voor één de menschen dieeen getal hebben opges hreven de kaarten waarop het bedoelde getal voorkomt opzu leggen Men moet dan het getal steeds lelf evennoteeren want anders wordt bet te muciiijkom alle te onthouden Ter herkenning zet m ibU zijn notities de beginletter van den naamvan hem of haar die het getal heeft opgeschreven Men lean dan de gevonden geullenbij elkaar tellen en zeggen de som vt gevraagde getallen is Elk der getallen luidt A had het getal opgeschreven B enz 8 0 10 n 12 13 14 15 24 26 27 20 30 31 40 41 42 43 44 45 46 47 66 57 68 60 60 61 62 83 72 73 74 76 76 77 78 70 88 80 90 01 02 03 04 05 kaarten moeten er ala volgt uitzien 4 b 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 20 90 31 38 37 38 30 44 45 46 47 62 53 54 56 60 61 62 63 68 60 70 71 78 77 78 70 84 86 86 87 02 ra 94 95 100 84 66 66 87 68 80 70 71 72 78 74 76 78 77 78 70 80 81 82 33 84 86 86 87 ffi 80 00 01 02 03 04 96 06 07 08 00 100 De eerste en de laatste steen Keizerin C tliarina van Rualand bad de gewoonte veel te beginnm maar weinig at t maken Dat waa wijd en zQd bekend en men maakte hierover allerlei grappen Toen keizer Franz Josepb U eena bij de Ruasiacbe Keizerin een bezoek bracht noodlgde de keiaerin hem uit de feestelijkbeld bij te wonen van de etste steenlegging van tea nieuwe vesting Keizer Franz Joseph waa gaarne bereid da wenscb van lijn gastvrouw tn te willigen De keizerm l de den eesten steen van de vesting en keizer Franz Josepb ala gast don tweede Toen de keizer weer in Weenen waa terugga keerd zei hij lachend tegen zijn bovMingai Ik heb met de keiaerin van Rusland u kunt bet gelooven of niet In één dag bede vesting gebouwflr lj beeft den eentan ateeo gatagd en Ik dw laatata Visitebartjes Puzzle Deae w e ak geven wtf bet vialtelcaartjp van iemand wiena tmtvtp sinds enkele jaren tut da ultzondarbagagevaUen behoorde maar bti plotaeUng weer In aanzien la gestegen HU baet PUT JOSn KAAH8 OooM u de etters dow elkaar en vomt u er één woord van dan kunt a ét man h aa ft Z