Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1940

Nederlanders dit jaar toeristen binnen de vaderlandsche grens Er zijn i3ud va erlandsche spreekwoorden te over Sie j ons in dezen tijd een riem onder hot hart kunnen steken Na regen komt zonneschijn heet het en dan is er ook nog sprake van het nuchtere feit dat ellga medaille twee kanten heeft volgens optimisten twee goaSe zijden volgens zwartkijkers twee slechte kanten en volgens de lieden van het gulden midden een goede en een minder goede zijde Dat laatste is ook van toepassing op het toerisme in deze dagen nu het internationale contact allerwege is verstoord Wie tot dusverre in vacantiedagon steeds zijn heil heeft gezocht in het buitenland zal het dit jaar dichter bij huis moeten zoeken Het is een treurige waarheid dat Nederland er op wacht óm nog door velen van zijn inwoners ontdekt te worden Want meen yooral niet dat wanneer ge in uw auto met een sneltreinvaartje door steden en dorpen rijdt dat ge dan alle intieme plekjes opmerkt Die blijven weggelegd voor de speurders van goeden wiltc En gelukkig zijn die nog zeer talrijk en neemt hun aantal nog regelmatig toe Het kon achteraf nog wel eens blijken dat dit seizoen waarin de leuze Brengt uw vacanjie door in eigen land overbodig is omdat men nu eenmaal niet anders kan de krachtigste promotor zou zijn voor het Nederlandsche toerisme Dat is de lichtende zijde van de medaille Aïle factoren zijn gunstig men kan niet met zijn auto een toer gaan maken maar is aangewezen op een paar stevige beenen of de fiets En dat is nu de echte wijze om op verkenning te gaan door Nederland want een fietser stapt nog eens af onderweg een voetganger wordt eens moe en houdt halt maar een vermoeide automobilist laat den snelheidswijzer nog wat oploopen boven de 100 kilometer en ziet zoodoende nog minder Kent gij Uw land De Algemeene Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer in den wandel bekend als A V V V heeft een aardig boekje uitgegeten getiteld Kris kras door het Land waarin tal van echten door het land worden voorgesteld naar bekende en onbekende oorden oorden wellicht waarvan ge nog nimmer hebt gehoord In dit boekje is een korte meditatie opgenomen van Eduard Veterman die wij ons veroorloven hier over te nemen En s middags Toen zijn we gaan eten in een zijstraatje van de Rue Louisle Grand je kent Parijs toch Och kerel als mijn naam Slapend ken ik er den weg Nu moet men zulke dingen mét een korreltje BrcQguw vacantie door in eigen land is thans een overbodige leuze zout nemen maar er zijn Hollanders die buitcnlandsche steden van haver lot gort kennen en zonder aarzelen een nul zouden krijgen bij oen herexamen in vaderlandsche geografie Eerlijk gezegd als ik in het spoorboekje de plaatsnamen bekijk men doet soms rare dingen blijf ik aan dozijnen haken waarvan ik nooit heb gehoord Misschien moet men de eerzame professie van handelsreiziger belijden om er niet met een verbaasden grijns tegen aan te kijken Toch zijp er namen bij die op de iantasie werken waar een historisch luchtje aan zit Zeker ze zijn niet allemaal interessant Vele van die dorpjes vlekjes stadjes gemeentetjes bestaan uit een burgemeester een kerk en een paar huizen daaromheen Maar er zijn andere die do moeite loonen er eenige uren te pleisteren omdat er een geur hangt van het verleden hut roemrijke verleden waar men feestredenen mee begint In verbazing staat men voor de weidsche behuizingen waar onze voorouders woonden hoe stookten ze t er ooit warm en met verwondering blikt men op haar de hooge klokketorens die de kleine vergeten stadjes m hun schaduw bemantelen Een gat waar men zelfs geen ooms of tantes heeft wonen ibezit vaak een stadhuis dat den Amsterdamschen Raad uit alle problemen zou helpen en elders ontdekt men een basiliek van klassieke allure die ergens in Italië had kunnen staan Men vindt er praalgraven die verbijsteren vap weelde en van kunv stena arschap Iharltm Spaatnt mtl molen en St Bavo Zelfs in de groote steden treft men hoeken aan waar het verleden gaaf als onder een stolpje is bewaard een brok landelijkheid tussohcn flats van beton een stukje oubollige gezapigheid tusschcn verkeersagenten en andere hindernissen De moderne mi nsch jaagt er langs en ziet het niet Hij leeft tusschcn tclefoeri en cafetaria tusschen bridgetafel en radio Als hij bij toeval een dier dozijnen verstrooide vergeten stadjes door moet onthoudt hij alleen het rafc waar hij de beste biefstuk kreeg Wie leest er nog gevelsteenCn als vlak daarnaast op tienmaal grooter borden adviezen worden verstrekt tegen hoest hetzij van jezelf hetzij van je auto Ik heb een meneer gekend die verzot was op Amersfoort omdat de amandelbroodjes aan het station daar zoo lekker waren Men tracht onzen kinderen geschiedenis te leeren door ze wiskundige reeksen in te pompen die jaartallen heeten Men deed beter ze rond te sjorren door ons land Ze zouden uit de steenen het verleden leeren en het heden begrijpen Ze zouden een kleurig bont levendig besef krijgen van de zeer aparte zeer bijzondere cultuur die ons volksbezit is En ze zouden als ze een reeks foto s voorgelegd kregen uit alle hoeken des lands samengclezen die zójjder aarzelen weten thuis te brengen aldus Eduard Veterman Hoe en waarheen Er zijn duizenden plekjes in Nederland waar het genoeglijk is te verblijven er zijn duizenden manieren om er te komen banale en origineele Een goede raad neem alleen mee wat ge strikt noodig hebt Tracht te vergeten voor één of twee weken dat gij als echte Hollander deftig moet zijn Wanneer ge vijftig weken van het jaar in de plooi van uw plichten ligt is het al een vacantiegenot op zichzelf om het de restfierende twee weken niet te moeten Laat den Zigeuner die toch ook in u hart huist eens gelegenheid krijgen zijn vri it uitorijen bot te vieren Wanneer gij er genoegen mede kunt nemen dat de versch gestreken vouw in uw pantalon het reeds in de eerste dagen begeeft laat dan de noodige apparaten voor het herstel daarvan thuis Tors zoó weinig mogelijk mede want het komt de ademhaling en het opgewekte humeur ten goede Wanneer ge gaat loopen trek dan geen knellende schoenen morfieus en hooggehakt aan maar een paar gemakkelijk zittende desnoods ordinaire trappers hetzelfde geldt voor de overige kleedij Probeer eens uit te vorschen in uw vacantie of de dagen van Columbus werkelijk al zoovér achter ons liggen wellicht steekt t r in u nog een verdienstelijk ontdekkingsretziger Begraaf vóór ge op pad gaat in den tuin üw huiselijke vecten en vergeet ze op te delven wanneer ge huistoe zijt gekeerd En tenslotte vraagt ge waarheen Een lastige vraag want er is moeilijk antwoord op te geven Geivyde tHUt tn een oui Ntderlandithi ktrk Wtiden wilgen en tloofen mooi l het lage deel van ons land