Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1940

li ft ZATERDAG 13 JULI 1 Hevige U iJNipvechten böVen Engeland en hetKanaal Dertien Brltsche toestellen omlaag gehaaid Tankschip in den Grond geboord 4 Koopvaarders tot zinken gebracht DE DuitRcli Legerbericlit et oyperberel vsa de Weemacht mlMden c eehtavlieftwcan en ArikbemmcnwMVen Tsn het luehtwApen vielen op 11 JUU vüerveldeii tovenlMUatotiee en wapenfabrieken tal fSaU ea MkMen Engelaiid ne e cheepadeelen voor de Ooat en Zaldknn M Rtceland aan In de feSTMM rmm Plymoath en Loweetoft wdoi d haTcninstallatlee door tammen tetroHen In rertsmooth en ta de industrieele Itedrthen bU Bartoa npon Trent ontotonden door ientareffert hevice branden IB het Kanaal felukte het een tankaehip van I5 M4 hr t alsmede 4 koopvaardijachepen met ccB totalen Inhoud Tan 1 M br t tot linken te brengen en 9 andere koopvaatdiliehepen door voltretten nrapr te beachadisen Tlidens deae aanvanen schoten aowcl oiwe jevechtsTlleetnlfen datkbommenwerper als Jagers ver eheidene Tijandeiijke JaehttaestcUen Het werpen Tan bommen door den vQand tal Weat Duitsehland was g itag en Teraonaakte geen schade De tale TerHeaen van den vijand betr oege ii gisteren 13 vliegtuigen waarvan S door luchtdeelartillerie Seven eigen vli ulgen worden ver DB STRUD Trat ZEE De saoeessen van de oorloffsmarine aa bet luchtwapen in den handelsoorlog hebben voor Engeland een gevoelige hoogte bereikt Tot S Juli IMO Un tot xinken gebracht Door torpedotreffers en mijnen van ome daikbooten 19 8 439 br t Door ons aeestrtjdkrachten aan de oppervlakte en andere secatrijdmid eten U a 4n hr t Door aanvaBen vaa het Im htwa pan IMS 313 br t Hierdoor 4A1 in totaal sedert het begin van den oorlog JSsiu br t vyandelUke et voer den vijanA BBttjge hMidelssrheepsmimte Tornieticd Bij dtt geUI tot sinken gcbraehte schepen komen nog meer dan 3M hMfdaakriWc dow het hwhtwapea baaehadlgde schepen dte gedeeltelijk soo swaar getroffen werden dat slj niet verder gebruikt kannen warden of als gevolg van de BoodsakeltJke reparaties maanden lang niet te gebruiken si n DE BEZETTING VAN KANAALKUST i l De daaruit voortvloeiende ▼ oordeelen voor Duitpchland ntONTBEBIC T Bet frwiKberWit van het D N B Mdt als vdft I e mededeeling m het legertiericht dat van 3 September 1939 tot 8 Juli IMO de marine met d uikbooten atrijdlcrachten a n de opporviakte en andere see oorlogsmiddelen ruim drie millioen ton scheeDsnümle det vijandelijke koopvaardij of voor den vijand nuttige sclieepsruimte in den grond heeft geboord Is des te belangijker daar de tegenstander ditmaal reeds van te voren beschikte over talrllke afweermiddelen van swoorteofden en ongeoorloofden aard terwijl hH in den wereldoorlog de afweermiddelen eerst geleidelijk tot entwlkkelln en eer t in 1918 tot vol ♦ ffwt iRVCht Wann er desondanks in den looo van rond 10 maanden alleen door de marine xn groote getallen van tot linken crebachte tonnase konden worden bf elltt leet dat van de opleldhn de Du t che vloot en den durf van haar leiding de beste getuigenis Niet minder oomerkelijk Ijn de reüullaten van den handelsoork van het Dnltïrhe luchtwonen teeen Engeland tHt kon sedert half December JW8 tot den aanvang van ïijn strlid tegen rewaoende koopvanrdljsch pen diw van midden Deoemt er 1939 tel 8 Juii 1940 ruim een milUoen ton ttlandelltke scheeoan imte der koopwardlj vernietigen Twamen mpt de elltws d oortogsmarlne maakt dat voor de Brltsche ravitaineerlnR een yertleï Lit van nrfm 4J miinoen bfütc Mi trton Van rt In het leverberirht fremelde eceasen der Dnllaebe aanvalsacM itelt tegwi eheepsdeelen moet bet tot dnken brengen van een tanUboot van 15 000 ton door elgen hte neergeworpen bommen in hej Uoht werden gesteld Kr Is reeds herhaaldelijk op geweeen dat de Engeland ter beschikking staande tonna e an tankschepen zeer gering is en voor de groot behoefte der oorlogvoering niet voldoende is In da Inohtgeveehton die aieh Uj het optreden boven het Kanaal en aan de Engelsche EnMkuct hebben ontwikkeld heeft het Diiitsche lurhtwapen opnieuw ilJn superioriteit bewe en Steeds dnideiifker wordt het tactische voordaik merkbaar dat het bedt van de Fran rhe Kanaalknst voor Diiltschland en sMn oorlogvoering tegen Fngeland beteekent Het Duitsche luchtwapen is ba taat het optreden van zijn geTeehtsTllegtulgen door lagers el torpedobootjagers te laten besehermen en daannede boven het aanvalsgebied steeds ook de verlangde superioriteit In da lacht te vestigen Oeheele kust één groote vutirspmvende wal 6EWEU IOE GEVECHTEN Vele duhaenden Bngelschen h ben de geweldige hichtgevechten kunnen volgen waartoe de Duitsche luchtmacht Engeland heeft gedwongen aldus de correspondent te Stockholm van het Hamburger Frêmdenblatt Vooral de Duitsche aanvallen op het convool aan de Bneelsche Zuidkust Is van heel nabij door de Engelsche kustbevolking gadegialagen Het is volgena de Engelsche Waden het grootste luchtgevecht g weest dat Engeland tot dusver heefP beleefd Het schouwspel was fantastisch eweest De geheele kust was één groote vuurspuwende wal van zwaar en licht atweergeschut Op aee werden è huizenhoog boven d hepen deinende golven door de neervallende bommen getroffen terwijl hoog in de lucht het wilde spel was te zien van de jacht en gevechtsmachines die achter elkander aan raasden De Duitschers zijn gekomen In ttfft sterke aanvalsgroeoen van elk ongeveer 40 bommenwerpers en vele jagers Het lachtgevecht Op het ooeenbllk dat de Brltsche jagers opstegen stortten de Duitsche jagers die op groote hoogte dit oogenbllk hadden afeewacht zich op bun tegenstanders Er ontspon ilch een wilde strijd die spoedig leidde tot een gevecht van machine tegen machine waatbU de jacht den geheelen horizon volgde en de tegenstanders vaak ver boven Engeland bracht Steeds weer zagen de angstig samen geschoolde mensohenmenlgten op het land die ondanks alle waarschuwingen bulten bleven vliegtuigen brandend In zee stortend Met cnruat werd vastgesteld dat de Duitsche bommenwerpers zich weinig om bet razende afweervuur schenen te bekommeren Het kanoi rebulder was zoo he iig dat het te Londen duidelijk werd gehoord De Amerikaanache Leveranties aan Engeland PACKARD LEVERT NIET MEER Na de weigering van Pord om vliegtuigmotoren en Engeland te leveren heeft thans ook Packard haar bezwaren tegen het leveren van dergelijk oorlogsmateriaal aan Engeland kenbaar gemaakt Evenals FOrd beschouwt thans ook Packa d Kngelan ls betalin capaciteit niet meer als züo zeker dat het verstandig KW zijn te besluiten tot zulke gevaarlijke groote transacties De economische blokkade en de miUtaire en p ditieke lsole rinc van Engeland werpen thans na het voltlagen Ineenstorten van Fiankriik ook Raar schaduw on het Amerikaansche bedrilfsleven Rort geiedkn heeft de Ent elsche minister van Handel nog gevezen op het recordcllfer van de Engelsche orders aan de oorlogsindustrie in de Ver Staten De houdin van de roote Amerikaansche autofabrikanten bewHst echter aldus het OHM dat het oordeel dat men in leidende Amerikaansche economische kringen heeft over de financieele kracht van Engeland aan het veranderen is OEVt OCWTE ONDKRWU8KRACinKN ONTSLAGIM Naar uit Vicfay wordt gemeld lita bU besluit van het ministerie van dnderwUs alle onderwl fl ra ten die Frankrijk hebben verlaten zonfler in bezit te zijn van een oodrachtvan et ministerie van hun functies ontheven Betoogingen te Gibraltar Vluëhtelingen weigeren naar de koloniën te gaan BKN8TIOI STRCBBEtlNOEM Het agentschap Stefani geeft nog bijzonderheden over de botsingen tossrhen de uit Casablanca terugo ef eerde vluchtelingen resp ae bevo king van Gibraltar aan den eenen kant en de Engelsche politie aan den anderen Volgens dll agentschap moesten de politl mannen IJken voor de menWte die het gouvernementsgeliouw wilde bestormen De militairen moesten ingrijpen en het paleis afzetten De menigte joelde Een delegatie burgers verscheen blJ de autoriteiten en verklaarde dat de bevolking van Gibraltar er genoeg van had de onmogelijke levensomstandigheden die haar door Enceland opgeleigd waren te verdragen Wanneer GrootBrittannle niet de noodige middelen ter b schikking heeft pm de bevolking een eenigsïins normaal leven te verzekeren en de ver dedlging der zeevesting te voeren moest het zich uit Gibraltar terugtrekken Engeland moest er zich van bewust zijn dat de eezlnnen van Gibraltar na hun zwerftochten door Marokko en hun gedwongen vervoer uit het protectoraat niet In bet mln t voornemens waren opnieuw alt Gibraltar te vertrekken en naar een Bntsche Icokmie te reisen Het officleele orgaan van Gibraltar publiceert een bepaling volgens welke alle vluchtellnten slechts vier dagen In Gibraltar mogen bljven en zich daarna aan de bevelen van de evacueerlngsautorlteiten moeten onderwerpen pe vluchtelingen lullen dan naar plaatsen var het Engelsche koloniale rijk worden gebracht Deze bepaling heeft onder de betrokkenen tot nieuwe heftls e nrotest betoogingen geleld De stedelijke afeevairdigde van de Labour partH van Gibraltar Baldoring zou op teer opgewonden wUie en met gebalde vuist vanaf het balcorfvan het raat huls van Gibraltar de protesteerende menigte hebben toegesproken De po itie van Gibraltar moest In verechll ende evp ten bl r l tjes tu che beldo komen uit leen Uezi tilt De geévacueerde personen doen aüen ffe iiice ve halen ove de slechte behandeling die zij in Fran5ohMa olfko hebben ondersaan In de winkels werd hu ied ren aankoop van oederen geweigerd Het wegvoeren uit de Fransche 6ne yolgde binnen dag terwijl het ei acueeren van eze zelfde twaalfduizend mens hen Gibraltar verscheidene weken eeft geduurd De vluchtelingen wer en Bam€n eb acht m een transport an acht schepen Velen der teruggekeerde vluchtelingen probeeren op paansch gebied te komen Ms gevolg van pas moeilukheden is aï echter 7eer moeilijk De Fransche consüUvan Gibraltar heeft de vesting verlaten en 1 naar Pransch Marokko vertrokKen Tezamen met hem heeft ook mevrouw Rothschild met dochters en dienstpersoneel GlbralUr veriaten OORLOGSSCHEPEN IN GIBRALTAR Bevestigd wOTdt dat de Engelsche oorlogsschepen Repulw Revenge Hood en het vliefftuigmoede schvo Ark Royal in Gibraltar zijn terue gekeerd De Hood en de Ark Roval Hin ernstig beschadigd Tijdens het binnenvaren werden de kaden door de politie ontruimd De dooden en gewonden werden tlidens den nacht aan land gebracht Het getal der slachtoffers wordt geheim gehouden Nieuw Zeelandsche Vlieger IN IKGELAND AANGEKOMEN Ben nieuw ciHttingent Nieuw Zeelandsche vliegers Is gisteren in Engeland aangekomen De vliegert hebben een opleiding van verscheidene maanden achter den rug doch zij zullen nog zekere opleidingscursussen in Engeland moeten volden zoo meldt Reuter Zitting Turksche Kamer TER BEPALIVO V N nE NEUTRALE HOUDING Gistermiddag tijdens de zitting van de Turksche Kamer heeft de minis terpresident een rede uitgesproken waarin hlJ den toestand van Turkije besprak ten aanzien van den oorlog Hij Kide om dat Turkije trouw blijft aan tUn vriendschappen en vastbesloten ia sljn eicen onafhankelijkheid te verdedigen Intusschen volgt het den loop der gebeurtenissen Bij voegde hieraan toe dat Tun kUe er nooit aan heeft gedacht zlJn nalMtren aan t vallen en zich er over verheogt dat zijn naburen de ztltde cevoelena te zijnen opzichte toonen Bvixrrr tb madrid De Amerikaansche ambassadeur In Frankrijk Bullitt is met zijn medewerkers per vUegtpig uit Barcelona te Mkdrid awagwanen Wegens de moeilijke po8tvei1 indingen in Frankrijk zal hij naar hU verklaarde zijn werkzaamheden van Madrid j t TWMtzetten Bullitt ontkende dat hij naar de Ver Staten wUde terugkeer D De Handelsoorlog tegen Engeland GROOTE DItTSCHE SVCCLSSEN TER ZEE De curve van tot zinken g rachté vijandelijke en voor den vijand nuttige handelsscheepsrulmte loopt naar het D N B van bevoegde zijde wordt medegedeeld steil omhoog De grens van drie millioen ton is Oiferschreden Het totale resultaat van den handelsooriog uitsluitend als gevolg van maatregelen der oorlogsmarln is op 3 Juli met 3 283 000 brt 1 millioen ton hooger dan op 30 Aprl Het vooriiaamate aandeel van dit groote succes komt op rekening van het Duit 6he dulkbootwapen B halve rechtstreeksch militair optreden tegen de Brltsche vlOot hebben de Duitsche dulkbooten sedert het begin an den corlog 1930 000 brt handels heepsvaarttonnage tot zinken gebracht Deie prestatie moot des te hooger worden aangeslagen daar de Dultsoh dulkbooten eerst slechts de eigen steunpunten ter beschikking stonden Toen in April het cijfer van tot zinken gebrachte tonnage tijdelijk daalde Juichten de Engelsoljen te vroeg er over dat het Duitsche duikbootsevaar overwonnen zou zim B kend zijn de operaties van de iD iltsrhe pantserschepen die direct bIJ het b gin van den oorlog ten uitvc r we den gelegd Doch ook de lichte 2e strijdkrachten van Duitschland zlln behalve voor andtre mUitalre tai n vanaf het begin gebiuikt voor den handelsoorlog DuViche tnrpedoja ers en toroedobooten hebban tijdens toene tochten dikxi ljls tiJ 6 ormach ig winterweer sfetc n esr d n mijnendood in de wa eren voor e B t whe kust gebracht Soortgelijke one aties strekten ch gedeelte Mk tot aan den Zuid Atlan schen O asn uit Talrijke koopvaardijscherpn zlln in het oorlcsgeijieö rondom e Blt sclje eilanden het s achtoffer ge worden van Du tsch nynen en ze fs blJ Kaspstad eingen koDpvTird ischepen door jnnnen ve loren zy aan ztl met de oprlogi mar h oft h luchtwaoen fln den ian l s or tegen Enge aftd str d n D e rste uchtaanval 00 koinvas dus hepen had plaats ot 17 De eT wr 193 Sedert dien zijn ds nc eM n jfsn maand tot m and ge t ger E prals bli d oo Icsmar ne Is ook by het rebrulk an h lu t fn de ui breidln an de D sch kust f I en naar ti t Vod den en Y Wosten van beslLwende b eekerLs Het scharptch wordT van viiin ke of voor den vlland n ittise sf heens ulmte door de beor vioheM var het luchtwapen H aan i hand vin bet door de oorioe mi e eeni Vir e totale resultTif ui t rekpr n B htóve door h t to a e e i s an kotydvaardilscheper dT r ift O tredrai van het luch aoen alleen T he en bedraagt is F and zwaa tetroffen door de b s iadiging van n root aantal anie e s h en Var oto en fi m zijn d b seh d eir bekend dl de D c ie v ch Ie bil h in bomaTia len 01 sndeliilfe scheper b n a S richt Een bom on een Itoovnrd schh beteekent da et V r ff schip ook wannee et et pi elUlk tot ï nv n vo f t ï H a f voor weken en rn on en ni t nr pr In nanmerklnif komt m h p i envaartverkeer van en v t En eland Het sent hinnenVomend x he en dat noodig herste d to o 1 yH gi oot dat d E he c k n die toch al tot h i t r te ir beslR Tfln genomen In h t sehe ri t n staat z n d ar h s h d glneen te herste In e r vel s val en zal het in het reheel ni t m elijk 7 n een koop a di ch f met veel mo te eer e e e E elsche h fn h ft b re kt weer bruikbaar te maken De Bank an Engeland MONT4nr NORW 7 T 71SS FUNCTIES NEFRLEGGFN De Daily Herald kondigt aan dat in het kader der nieuws onjenlnp In de oorlogsflnan lenn van Erie and ook de souverne ir van de Bink an Engeland Mor agu No man zl n functies zal neerleggen H j zal aarschynlijk worden opgevolgd doo Ix rd Catto den leider van de bani Morgan en Grenfeld die de be angen an het Amerikaarsohe bankfnconcernMor gan In Engeland vertegenwoo dlgt DE ARRESTATIE AN DR Bij het verhoor van dr KI APK 4 Klanka den primator van Praa dl wewns actieve ondersteun ng van een illegale staatsvljandige groep Is gearresteerd is onomstnotelilk vast konen te staan dat Klapka zich aan landverraderlijke actie in Dultschvijan digen zin schuldig heeft gemaakt Klapka behoorde vroeger tot de partij van Benesj VEILIOHEID 5M TPPaElEN IN ENGELAND Het Brltsche ministerie van Binnenlandsche Zaken heeft een nieuwe verordening uitgevaardigd Krachtens welke de bewoners van particuliere hulzen en openbare gebouwen maatregelen moeten nemen om J n aanval van den vUand te en te hwiden De minister is éemachtiffd het gebruik van voertuigen te verbieden Ook kan hij verordenen dat bepaalde kamers van hulaen ontruimd worden met Jiet oog OD het gtvaer loot brandbommen Eveneens kan bij kxj noodig gevangenissen laten ontruimen DE FRANSCHE DEMOBILISATIE MAAVD O MOETEN ALLE LANDARBEIDERS NAAR HUIS Uit Vichy wordt gemeld dat het ministerie van Oorlog nieuwe aanwijsingen heeft verstrekt voor een versnelling van de demobilisatie Vóór Maandag av moeten alle boeren en landarbeiders van de lichting 193T en van de voorafgaande Uehtineen uit den dienst worden j ntsl n In looverre zij in staat ijn hun woonp aatsen in het nielt bfzette gebied uit eigen middelen te bereiken VOLKSWELVAART r ET OPBOI VFM TRK DER DUITSCHERS In het dlqhtljevolkte departement Tas de Ca als en in het departement Nord waren naar de speciale correspondent van het DNB schrijft met inb grln van de vluchtelingen ongeveer soo 000 behoeftigen te verzorgen Onmiddelliik na de aankomst van een groeo der nationaal socialistische Volltswelvaa t werden de aanwezige voorraden levensmiddelen In beslag renomen Maalderijen d e hun bedrijf kond n vooitutter ponc r n norsten ma ffarlne fabrieken rden weer In o d bracht en den ndbouvers en kleinhandelaren het lervetten van h m werkzaamheden mogelUk gemnikt Kaas sriker lis peulvnichten en Oomamcl ik weel werden in groote hoeveelheden T i kocht H t VIP oo 7l ne gebied rondom St Oner en Ciiais werd OOI de Ipverinf van broodfra n aardnopelen en groente Ingcsc ske d KPt centranl bureau voor de Volk ej aart in F i sel ver oirde d ver leei na van dp m veiMpheld gestpl Je levprsmlddPlen m de af OnrterUI io T Me jen v tr e n odtoesta i1 Hpprchte Hnr e n a tomobi 1na k werd Mprb j d de Diitsp e een l t aane evld 7n n i roo ere p aat les werden door de Duit i he ver lopTsters s in pn of zale in noo t swen vp ance d waarin de viucbteliniren den naf bt konden doorbrengen AoV mobi iften kregen rzlne om de rei air het voKen e kaniT te kiini n otten np estatles an Vo ksTcfyaart W k n tftt d vo pn e r tt S in de T tode van 12 J tot en met 4 Tiiii we den alleen r een irrceo in fllts el onder de ÏOOOOO vluchteiinven n 000 behoeftiwi in de om vin nillio n warme maaltitd n S y on ooden 50 000 V ï n melk iOOOO K G kaas 10 W KG vieesch ei jjeeschwar n en t noo KG anier enemlddei n ti t e el De bevoll l van telde di Dar r fn en watr n ri h be ii l e Frans nen vele B li en Polen Ts f er Boenllnen Du ♦ sp euitïewekeren en 30 000 daar aceebra hte Lothfi nsrers bevoi stond o id r Invioed van de ja r n e on 1 rnde rro randi ir m nd te ero i et werk van i D l s h ebs tsor ani D wantro en tno n c fT f nadat de b v klne zi n rf c f r o en kon ov ii en vpn d s atles van de D irh hulpac De E e A an r ïro tXli NIEUWP TRAGEDIT Vo eens de corresnondenten van df G elvs he bladen te Cairo is in de vu de ta een nieuw evacuatletraffe e h onner Onde d n drukkenden orne loed van de warmre maand an het laar worder endui enden bewoners van beoa i de deelen van de ERvptische hoofdstad lants de onbeshaduwde e en voortEedrcven oon n ven levensmiddelen voor een air dagen terwiil i 1 slechts enke e Dezi Mnïen hebt e kunnen meene nen Overal langs de vesen naar het Voorden en het Visten ziet men al il IS h t DNB de lange colonne iiuch elinsen de meerten te voet en de celnkkiïe h rltter van muildieren en kar en hebben de e hoog beiaden Daaelv vonrbere n is ui ble en we en maar e Ktien waarheen de reis gaat Je militair te angri e d j ri ten het geheele kust en ka narlBebied en het West =l lke grers ebied zlln voor de v ichtelingen ge sloten In vele revaüen moet de co tle on lilden met eld nif hun pn hal n WeV stelden hebben ner auto of e n de stad ve later De rre sten in vertrokken nanr l ov n E vnte Pi estina s hermens h afee loten Daar het Vn snoorvke en onmoo elilk IS voor de evacuaMe ex atre nen ter beschikking te stellen is de armere bevolfcir gedwoneen dai en lang te 00 en Tp Caii o he rscht diene ver a ï nheid vulde geruchten doen de ronde DE ENOriSCHF I UCHTAANV ALLEN Engelsche vliegers hebben in den nacht van 8 op 8 Juli een NoordDuitvche badplaath aangevallen HIerbii werd het Kurhaus door twee dynamieten veertien brandbommen getroffen waardoor het dak de zaal en de kelder van het Kurhaus werden vernield Twee andere dynamiethotnmen vielen in een klein riviertje Bij een aanval op een J 1Iriaats aan den Rijn vi erden door vijf bommen verscheidene woonhulaen en gebouwen ernslig Ijeschadigd Andere nachtelijke boroaanv allen van Engelsche vlleficra waren t richt op kleine plaatsles waarbij in hocfd aak terreinachade werd aang cht De Aantallen op V aIt OmiERKEUjKP rrALIAAN PRESIATIES t e speciale correspondent vtA fani schrUft het volgende Tijdeni het lucbtbomb r4 op Malta van 10 Juli werden formatifs aangevallen door tBngelsche Jachtvliegtuigen in hieroo volgenden strijd wisten bommenwerpecs drie Eagelücti ger neer te schieten Dit rew is des te mei k aardiger omdat neergeschoten toestellen feer en krachtig bewapend waren bewijst dat de bemanningen Italiaansche J om men werpers de nens waarover zU beschikken wust en met groote nauwkeurls w ten te gebruiken zelfs in de a lljkste omstandigheden Aanij door EIngelsche Jagers wisten de manninpen van de vliegtuigen het type S 79 handig te marioeu ren en het hoofd te bieden aan aanval en den yijand verliezen to brengen die des te ernstiger yn dat zij werden toegebracht aan toestellen door zware bommen pers en dat gedurende een fan meest delicate en moeilijkst iogsoperaties MALTA OPNIEUW GEBOMB DEERD De viootcorrespondent van St meldt dat Italnansche vUegtu gistermiddag opnieuw een ainval het vliegveld van Malta h bbpn dernomen Two Brlt he lach tuigen werden bij iuchtgevec neergeschotfn Alle Italiaansolie stellen keerden behouden op b ises teiug Fen Italiaansphe bommeuwe die eergisteren niet on ziin ba sls teniegekeerd is op zee driivende vonden De bemannmg is In n hpid pebracht Wegers ben nege had het toestel op zee moeten d EEV 7ESDF COLONNE Het Spaansche blad ABC mildt Iionden dat daar een zesde f l is ooce l ht tvelle ook de r colonne wordt genoemd n die dopl moet hebben te aseeren t DE VLUCHT VAN PIERLOT De Beralsph 80 Ir meldt dat ewezen minister van Buiten an Zaï sn Pierlot toen hg vl ic Ue 7l1n reheelen staf naaf cr reeds gepensionneerde ambt a order gaf met hem naar Ostende aan Van hieruit hadden de heer=n van het minls ene p Pe dp si ljk genomen en hun nd ehikten aon hi n lot overee aten ieel dezer laatsten wist dwf d ot gevcht terrein waa i rend in levnsgevaer vertper Brussel weder te bereiken ppn aHp f rd op een vrachtschfn naat ivre ineescheert Dit sc in b pr in onthimpton bel nd i e s en de quarantaine asften w ke met den d iod van vro wen elndl de KORTE BERIOITFN De Hon gaarsc kritgsraid h veeens spionnaze vier Roemeen nderdenen veroordeeld tot Ui hulsstraffcn van 4 tot 10 jaar eps II n int hef land ond re beklaaèdeq werden vr e d tot tuchthulss ratfp Jt iaar Begin Mei Is In de Slo fj Vooiweteni dicht by Sni fr en hip in het ifs b llver elfpn It 23 leden b s mnde bemarn kon na een strijd van veert da effen de I s nassa s worden el thans in Hammerfest aar fkooi In Lltau n zijn ver ph e oudmlnisters hooge am b e a officieren red vcteuren aut r nartlileiders van alle nrhtinieaTesteerd Bl de herdenklnr van denfn So enslag in ntw erpeh Is rcote eestdrift dr Borrrs ai wpp dagen geleden uit de F n evan en Phap was jterufjeke toegejultfti D D ens he ifgevaa die de Joh ns n heeft een r f gevormd de Partij der ra oni oedino van ïSenemarken Het Zuid Afrlkaan chP ment is oor een speciale zitimi fengeroepen om te stemmen overaanvullend crediet voor d oeleindea De beide AmenkaanschP K hebben het wctsonfwerp waarin mUliard dollar wordt ulteetr oor de oorlogsvloot goedgekeurd naar Roosevelt geronden ter teekening De nieuwe Bulgaarsche n Sovjet Bnsland Ivan Stam Is per vliegtuig uit Sofia naarkou vertrokken De chef van den staf raal Mlttelhauser U uit Syne Palestina gevlucht Van officleele Roeme totonesou Ich not bevindt Ben aaneensluiting of n em nauwere aamenwerklrw de pcdltteke pMttten ia Z ia op handen Prln regent Paul w awlC bmtt m eer n P BovjetUlnie PlortnlfcoW o it die zija geloofsbrievendifde