Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1940

0 m BLAD ZATERDAG 13 JULI 1940 Stitdemeuw Het nieuwe Postkantoor krijgt geen Verdiepingen Een royaal Gebouw op een centraal Punt ontfoprpen met tim Loketten voor het Publiek De Jeruzalemkapel blijft MAANDAGMORGEN 9 UUR begint onte bekende Groote Zomer Opruiming SPOTKOOPJES in alle afdeelingen Uitsluitend ons bekend prima genre DX voorgenomen verkoop door de gémeent van het gebouwencomplex De Looyhalle aan de 1 Jeruzalemstraat aan de f XT voorldea bouw van em nieuw jSk nt t c groote ZÖMnt van het itadsbeeld op dit 2tmt zVb inteaioopeade griioumüiie oud en vervallen zUn en wei b b ui bieden en welker vervan Sg door een Hink modem gebouw bet aipect ter plaatse niet alleen gehari en al al veranderen maar ook l vendigen en verfraaien Het te verkoopen complex dat de noote oppervlakte van 1800 M be laat trekt zich uit langs de JeruzaIwistraat het watertje dat van de Jerozaiemstraat naar den Groeneweg loe lang een klein gedeelte van den Oioénewcg achter de openbare lagere üfatol no I om naar de Patersteeg M kien gedeelte van deze steeg en 4n achter de Jeruzalemskapel om Hlv de Jeruzalemstraat Het omvat de gebouwen van de Looyhalle de ruimte a ter ditgebouw lang den Groene de openbare bewaarschool no 1 het woonhuis dat door mevr Van Kerien bewoond wordt en ook het ingeMuwdc gymnastieklokaal aan het plein acfiter school 1 Dit gymnastieklokaal zal op et n ander punt ter plaaisp opnieuw opgebouwd worden en voorts ad r uiteraard op een andere plaats Or nieuwe bewaarschool gevestigd mmieri zoodat behalve het nieuwe f atkantoor als aanwinsten ook eenige waÉtterIngen in de huisvesting voor k nderwijs gcboekt zullen worden 1 vierhoek blyft gevestigd school lm ook blijft bestaan de Jeruzalemkifri en wellicht kan nu de situa ie 2a pgeknapt wordt nctéen een pasumk bestemming aan dit aardige Ifhwiwtje worden gegeven De Looyhalle in vroeger tUden C Looyhalle heeft meer dan vijfhHiderd jaar het beeld aan de Jerunlwnitraat beheerscht Het gebouw rd ta 142S gestcht als Klooster derOdlktiebroeders en had zijn ooriprung te danken aan den Goudschen rioster Dirk FloriM die in 1425 zijn hui en boeke gaf De CoUatiebroedet legden zich in de eerste plaats op d verkondiging des Woords toe en Mtefenden verder de oude klassieke ibkri v waardoor zu de grondslagen legicn voor het verbeterd onderwijs Marm hien zich van oen af te dezer 4tade verbidden mocht De CoUatieIr xlers sloridcn hier in hoog aanzien Na de Hervorming heeft het gebouw ee tydlang dienst gedaan als weeskan en daarna kreeg het de bestem tag waaraan het nu nog zijn naam BtMent de looihal of Looyhalle Dit m de lakenhal de plaais waar het likai of üaai gestempeld dat is geMd werd la het Stedelijk Museum van oudhetai zijn nog i enige herinneringen aaa de looihal aanwezig een basrelief met goed beeldwerk uit 1603 gevelJt B en een afbeelding van he mrlie van de Looyhalle en van den imttniden gevelsteen Uit de dagen het klooster zün in het museum M houten borstbeeld van St Paulus ömte voor relieken en een levensgroot borstbeeld van een der fraters Later heeft het gebouw nog ver chjUende bestemmngen gehad en uit 6 vUifre jaren zal men zich herinneren dat hier hei militair kleedingmagazfln was gevestigd Nadien kwam i leeg en den laatsten tijd is het als l ag verhuurd Pront van nicnwe kantoor iniigs lemzalematraat Het postkantoor dat in deze oude omgeving waar zooveel is dat aan vroeger herinnert zal worden gebouwd en waarbij de Uak is het nieuwe te scheppen zonder het karakter der oude stad te uhaden komt met zün front langs de Jeruzalemstraat De gevèllijn zal worden teruggebracht be halve in het midden waarin een half cirkel vorm igen uitbouw de ingang voor het publiek komt dat hierdoor toegang krijgt tot een ruime wachtkamer waar tien loketten zullen worden gemaakt Een merkwaardigheid van het gel ouw zal zijn dat het geen verdiepingen krijgt De geheelc dienst komt gelijkvloers en dit is zeer wel mogelijk omdat de P TjT over een royale ruimte gaat beschikken waar plaats genoeg is voor een logische en goede indeeling In tegenstelling met nu komt er geen directeurswoning by Voor het personeel komt een ingang aan de Patersteeg en voorts zal ei een flinke dienstentree gemaakt worden aan den Groenen weg toegang gevende tot een groot binnenplein waar de auto s zullen aankomen en vertrekken Ook dit wordt een verbetering vergeleken bij de nauwe en gebrekkige situatie van thans in de Korte Koodgodsteeg men zal bij het nieuwe ïbouw gemakkelijk kunnen aan en afrijden In het midden der stad De keuze voor de vestiging van een nieuw postkantoor welks bouw al eenigen tijd in overweging was in verband met een tekort aan ruimte is gevallen op de Jeruzalemstraat omdat de wensch voorstond dat het gebouw in het midden van de stad zou komen en ongetwijfeld heeft men thans een terrein gevonden dat in centraal gelegen is èn een prachtige ruimte biedt Gouda krijgt een mooi groot postkantoor op een gunstig punt en dat zal stellig algemeen met instemming worden begroet Aanvankelijk h eft nog de gedachte voorgezeten het nieuwe postkantoor te combineeren met e en gemeentelijken dienst die dan op de bovenverdieping zou komen maar hiervan is afgezien Het nieuwe gebouw wordt alleen postkantoor waarnaast het bestaande ge uw aan de Westhaven geheel öf gedeeltelijk bestemd blüft voor de technische installatie van den telefoondienst Het ligt in de beSoeling dat spoedig met den bouw waarover de t eslissingen en plannen zich door groote voortvarendheid kenmerken te beginnen Met de Looyhalte gaat een der talrijke oude gebouwen die onze stad bezit en die weinig aantrekkelijks bieden verdwijnen Hopelijk is het een begin om r t behoud van het oude dat wezenlijk mooi en belangrijk is te geraken tot meerderen nieuwbouw die hier vodr tal van diensten en instellingen zoo noodzakelijk is Onze iiaifjaailqkseiie Opraimino begint Maandag O uur Extra koopjes Groote partij Coupons J G Potharst en Zoon Kleiweg 90 92 iWeubelen Beddan Tapiiten Kinderwagens G 2467 19 Middenstanders gaan et offen Collega s helpen BESTIFREN BRACirTEN REEDS ƒ 459 BUEEN De besturen van de drie plaatselykii middenstands vereenigingen hebben aan alle middenstanders van douda zoowel stand als vakgenooten georganiseerden en ongeorganiseerden een oproep gericht om mede te werken steun te verleenen aan getroffen collega s wier bezittingen en bestaan is Verloren gegaan Zet thans uw dankbaarheid omdat hier ons bezit nog volkomen gespaard bleef om m een gift en laat deze zoo groot mogelyk zijn aldus de oproep De drie larndeüjke middenstandsbonden zouden als basis aangenomen willen zien het offer van één procent van het gespaard gebleven bezit De besturen van de plaatselijke vereenigingen laten de bepaling van de bydl age aan de middenstanders zelf over zy vragen alleen geeft met mild hand Medegedeeld wordt dat afgezien van het door de Goudsche Winkeliersvereen iging beschikbaar gestelde bedrag vap ƒ 800 de besturen der drie Goudsche midednstands vereenigingen zijn voorgegaan en zelf reeds een bedrag van ƒ 450 bijeengebracht hebben EINDEXAMEN H aS f Aan de R K H B S te Leiden is voor het eindexamen afdeeling A geslaagd de Heer C Kuipers von Lande alhier Postagentschappen in Buitenwijken IN KORTE AKKEREN EN GRAAF FLORISWEG Naar wU vernemen ligt het in de bedoeling van de P T T te dezer stede in twee buitenwijken een postagentschap te vestigen een in het stadsdeel De Korte Akkeren in de Prins Hendrikstraat en een in de Graaf Floriswegwijk in den Graaf Florisweg Ongetwijfeld zyn voor de bewoners van deze stadsdeelen deze vestigingen van veel belang en gemak daar zij dan niet meer naar het postkantoor zullen behoeven te gaan maar hun postale zaken zoowel geld als het gewone postverkeer in hun eigen wijk kunnen afwikkelen EINDEXAMEN RUKSTUINBOCWSCBOOL Aan de RykstuinbouwsChool Boskoop is geslaagd voor het eind ifiploma de heer L Bonnin alhier met aanteekening voor het behalen van het diploma Fransche en Engelsche handelscorrespondentie POLDERVAART GOUDA VERHUIST nog altijd aCHEEL NORMAAL MEUBELBEROINO TURFMARKT I TEL 2534 O 2481 8 O 2479 210 Jubilaris bü de P T T De heer J Haasdonk adjunct commies op het P T T kantoor alhier herdacht dat hij 25 jaar geleden zijn loopbaan bij de P T T begon Het was den wensch van den jubilaris dat deze dag zooveel mogelyk onopgemerkt zou voorbygaan Niettemin hebben hem talrijke blyken van hartelijke belangstelling bereikt waaruit wel ondubbelzinnig de waardeertag van zijn omgeving voor den heer Raamsdonk is gebleken Eervol ontslag uit militaireil dienst verleend Met ingang van 15 Juli is op zijn verzoek eervol ontslag uit den mihtairen dienst ter zake van langdurigen dienst verleend aan onzen oudstad genoot den kolonel H C van der Bijl van het wapen der infanterie Eervol ontslag is verder verleend ingaande 15 Juli aan den reservegeneraal majoor J H Fruyt van Hertog van den staf der infanterie Voorts is een eervol ontslag verleend uit den militairen dienst aan den kolonel G L M H Higly van het wapen der artillerie ZONDAGSDIENST IMMKTOREN Bij afwezigheid ian den huisarts zijn van Zaterdagmiddag 2 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren P de Boer Cïouwe 113 telefoon 2273 en P den Duyn Graaf Florisweg 30a telefoon 3550 W AT AAR i ANNEI fel ThaUa ThMtcf Csfi m ParU met Jules Berry Jacque Baumer Simoa Berriau en Coretti en Wü zyn niet bang met Ray Walker en Virginia Cherril Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Reunie Bioscoop Feestprogramma 9jarig bestaa n Fihn De onzichtbare troubadour met Alice Faye Op het tooneel Cabaret revue Gezelligheid kent geen tijd met o a August de Laat Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Soboiswburg Bioscoop Hotel SacheT met Willy Birgel en Sybille SchmiU en De raaf met Boris Karloff en Bela Lugoai Aanvang B IS uur Zaterdag 6 uur Zondag vanaf 3 uuc IS Juli 7 9 uur BeUetingkmntoor Zitting voor aanvragen ter verkryging van kostelooze rijwielmerkcn U Juli 3 UUT De Zalm Causerie mevr J C Postma Ronner voor Ned Vereeniging van Huisvrouwen over De booikist en over het gebruik er van 18 Juli uur HontnuuupUntwMn Concert Chr Muziekvereeniging De Bazuin 19 JuU 7 9 uur Belastingkanloor Zitting voor aanvragen ter verkrijging van kostelooze rywielmerken 20 Juli Bloempjesdag voor Stichtin gen voor toevalKjders te Haarlem én Heemstede 22 Jull 9 uur Soefeteit Vredebest AI gemeene vergadering Kranige Redder Het drie jarig meisje A van Dyk uit de St Josëphstraat is in de Haven gevallen toen zij bij het spelen het trapje voor het postkantoor afliep en uitgleed Er was een flinke jongen in de buurt de 17 jarige Th Lakerveld uit de Derde Kade die de kleine nasprong en haar behouden op den kant bracht Het meisje was er goed afgekomen en na even in de Wykvcrpleging onderzocht te zijn kon zij naar huis gebracht worden Gevonden voorwerpen Omtrent de volgende gevonden voorwerpen kunnen aan het bureau van politie inlichtingen worden verkregen op alle werkdagen van 8 tot 12 en 2 tot 5 uur zwempak bandhandoek sleuteltje gebloemde ceintuur Ned taaiboekje hondje zwartwit combinatiesleutel kindertaschje met inh r jwielbelasting merk penhouder groene ceintuur donkergrijze heerenhoed halskettinkje portemonnaie damèsarmbandhorloge hamer broche contactsleutel B M V Foxterrier schakelarmbandje regenkapje kerkboek handpomp hangslot heerenrywiel bos touw jongenspet zwarte alpinomiits J APOTHI li l iv 3u il De apotheek E Grendel Lange Tiendeweg 9 en Prins Hendrikstraat 15 neemt tot en met a s Vrijdagavond den avond nachten Zondagsdienst der apotheken waar nachtdienst alleen voor recepten Modelwasscherij Door onze Permutlet ontharder Waschwater dat het Ideale nab komt Bedrijfswater zoo zacht aU regenwater Gouda Tel 2084 G 2472 15 FEUILLETON OVERSTE SAXON ROMSCHK AVONTdlEMROMAN door O P BAKKER HOOFDSTUK XXVII b bchoorliike kleeren het hoofd in n wit verband zat oveisie Saxon rSSL veldmaarschalk von PapP ehn ongebonden en vrij in zijn wegingen Avmte Saxon begon Pappenheim gesprek ik ben beniewd wat u e vertellen zal hebben Na ons ïfff eThoud heeft u den keizer in w veel schade berokkend 1 7 ik 1 den generaalsrang in letteld heb is u overgeloopen en koning van Zweden U heeft de door u gevormde regimenten 2 P bevochten de Manstel irongen de convooien aT l griyke legers opgelicht en H J leverd Mn den Zweed T J tketen lin uw go j J recht tTT vöanden waanmder ik ftchotai Q amen onder iSTSSÜ iediend be V lwo mlde San Dt wt m tr Ik werd gedreven door een machtiger drijfveer dan voordeel Overste ik heb die stukken gezien Von Hebei heeft my iets verteld Ik ben dus vrij goed op de hoogte U ziet ik behandel u niet als spion Ik zal u niet zoo maar laten opliangen ik weet dat u mij niets zou willen vertellen van het Zweedschc krygsplan Hv k ek Saxon met zün staalharde oogen vlak in het gelatt Maar deze vertrok goen spier Ik zou het niet kunnen Excellentie Het laatst heb ik Zijne Majesteit gezien den avond na de onderteekening van het verdrag van Beriyn met den keurvorst van Brandenburg Zyne Majesteit vertrok toen naar Pommeren Wat er in het contract staat weet u beter dan ik Waarom is u er op uitgetrokken Ook dat weet Uwe Excellentie Waarom zou ik my in Maagdenburg gewaagd hebben Om het te heroveren Een ruïne zonder strategische waarde meer Om te spionneeren Ik zelf Jk ontken niet dat ik er geweest ben als schipper verkleed De schatten Juist Excellentie Ik heb ze begraven Niemand kende de plaats dan de priiiaes en Uc ft wist toen niet wie dn prinses was Zij had mü vertel dat ze de dame was die aan het hoofd der bedienden stond in het bui met den toren Eerst u bracht m na de belegering n uw kamp op de hoogte dat die dame de prinses zoa kunnen ztjn Ik heb ontkend de prinaet Ie kennen Ik sprak de volle waarheid U bezocht dus Maagdenburg Zocht naar den Sthat Daarom moest ik zelf gaan daar geen ander die zou kunnen vinden Maar alles was weg Er lag een stuk perkament ip de groeve waarop zoo iets geschreven stond als Alleen de rechtmatige eigenaar zal de kostbaarheden weer in zyn bezit krijgen En verder niets En u weet niet waar de kostbaarheden verlrargen zouden kunnen zijn zelfs een vermoeden Neen Excellentie niet het flauwste Ik was op zoek toen men mijn werkzaamheden trachtte te onderbreken Een lachje verscheen even om de iippen van den veldmaarschalk De eenige man die het schijnt geweten te hebben werd door de Mansfelders in een hindeMaag gelokt en doodgeschoten De duivelsdokter Ik heb over hem ooren praten Geen duivelsdokter Een ongelukkige vader die zUn eenige dochter bij de verwoesting verloor Hij zwoer w aak en trachtte die te verkrijgen op eigen houtje Dom maar menschelljk Saxoo gaf hierop geen antwoord En vervolgde de veldmaarschalk die man zou geweten hebben waar de schatte gebleven zün Ik denk hei Hij was een man die neer wist dan een gewoon mensch Ik ben niet bygeloovig maar ik zou toch niet gaarne willen dat hU mij een VToegtijdigen dood had voorsjpeld Dan zou u zoo straks Misschien wel Dus overste u heeft den aap begraven u heeft het blijkbaar goe gedaan Wij hebben overal laten zoeken Geen steen op den ander gelaten enniets gevonden Herinnert u zich water was Edelsteenen gouden en zilveren serviezen vaatwerk sieraden Alles wat een buitengewoon ryke oude adellijke familie n ar kan bezitten Gemunt goud Staven of blokken vroeg vön Pappenheim snel Een paar zakken gemunt goud Staven bf blokken heb ik niet gezien Er was trouwens geen tijd voor tellen of schatten Boven onze hoofden brandde de stad Zelfs tot in de kelders drong het gekerin en gekreun der mishandelden en stervenden door De toren stond op instorten Saxon keek even tenluiks naar het gelaat van den veldmaarschalk maar dit verried niet de minste gemoedsbewegjing Hoteveel denkt u In elk geval zooveel dat ik het de moeite waard vond te trachten ze weer in handen te krügen Excellentie V f honderd duizend daalders Sakon haalde de schouders op Een hoop geld ovente m deze moeiJüke tijden Qeeft u mij uw eerewooid dat u niet weet waar te tbana Önr Volmondig Excellentie 4 ala u het wiitï Zou ik mijn eerewoord niet gegeven hebben Overste zei von Pappenheim Ik zal mijn kaarten open op tafel leggen Het was een toeval dat myn soldeniers u in die herberg vonden De wraakgierige wachtmeester drong er bij zijn luitenant op aan u te zoeken Hy haalde hem over door het verhaal dat er een hooge prys op uw hoofd stond Maar dat was in geenen deele het doel dèr expeditie Dat begreep ik Het zou te veel eer zijn De beroemde ruitergeneraal vervolgde iPrinses Ebertot is op Bingumst Daarom zond ik dadclyk toen ik het bericht kreeg een leger twee regimenten kurassierr onder Holak en Bernstein en voetvolk om het sterke kasteel te veroveren indien de slotbeer de prinses niet zou willen uit leveren hetgeen hü nooit goedschiks zou doen Het zal dus een belegering worden Ik zal er misschien nog meei troepen heen moeien zenden Maar hebben zal ik haar Oom van ti haar niet dadelijk te trouwen De losprys dien ik vraag zal zeer hoog zijn Hooger dan u zult vermoeden Dat is mijn goed recht Maagdenburg was door mU veroverd Alles wat er was behoorde mü volgens heerschend oor logsgebruik Ik heb dringend geld noodig voor mqn troepen V benl mijn gevangene wilt u uw cerewoord niet geven Dat heb ik reeds verklaard Excl tentie Juist U kennend verwondert dat mi niets Saxon boog Als de prinses in mijn macht ia en dat zal ze spoedig zijn want ik vertrouw zelfs dat als het bericht haar bereikt dat u mijn gevangene ia ze hier onverwijld zal komen om alles alles wat ze heeft aan te bieden voor uw leven Na het verbond van den keurvorst met den Zweed is er geen enkele reden zijn leenmannen te ontzien Bingumstein is een broeinest Het moet verdwijnen Als ik haar in mijn macht heb vervolgde hy zal geen opoffering ute groot zijn haar te bewaren voor laat ons zeggen r onaangename dingen Een man die zich voor haar hadwillen laten ophangen alleen JaTWaarjm Het is mü niet duidelyl Omde party die zü aanhangt niet te verraden Om onbekend te sterven opdathaar naam niet in verband gebrachtwordt met een gehangene Uit liefde Maar wat heeft ze aan een gehangenman j n de prinses Ik zei het al ze zal alles doeo om u voor mogelyke gebeurlykheden te beveiligen U heeft haar het k ven gered beschonnd voor ieU erge Het is byna een riddet roman Men heeft mU het ew eo ander ingefiubtert Zü zou uw Icvee met het hare koopcn Twee gelieldeo die voor elkaar louden willen aterven i Een gUmlach vencheen om sün Upp k Wordt vervolgd