Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1940

TWEEDE BLAD 96 ZATERDAG 13 JULI i önfë Seizoen Opruiming UNLMKt VERBRAN be t Maandag 15 Jati Ziet onze etalages Enorme partl coupons tegen halve prijzen De Rotterdamsche Analystencursus e I V Dr W SfHtT en Dr C RK Pietèr de Hoochwég 121a Rotterdam Nieuw Telefoonnummer 38343 Leidt op vaer rhemtoeh en KUniseh Medisch n ii t Aaavaac van den nleaiieii INw en AvaDdcurMi s DINM 3 SKPTEMBER Sptecknar Dinsdag I U 18 VrijclaK JO i AaameMen R lt r toni eter de Hooebweg Wl a Telefoon 1 hcfaiedaai Stadboudcrslaaa 82 Telefoon Uw Plauils in HET NCDKRLANDSCKE AI £lDSFItONT tilt inlicMingan ti i n W cnsd ig ivond van h lot Spoedgevallen dagelijks Jan Luykenstraat t Ödo ro no voorkomt tranipirrnie Volkonen oBtckcdalKk mm nm u Uit vroeger tüden DE GOUDSCW COimANT MELDDK Ti JAAM onJEDEM Ter verkiezing van 6 raadsleden waren ingekomen 387 temWUetten Bö de opening is gebleken dat uitgebracht zijn op den iieer W J Fortwjn Droogleever 310 temmen J Reutinger 38 W Brandt van Straatcn 224 J J Braggaar 192 A K Kemper 118 J B peet n 111 W Post Dropt 107 G C van dv want Pz 91 W Hoogendijk Wz 72 H Koeman 51 J Kortenoever 4 M Koek 42 P M Montyn 15 Bannier 11 en overigen enkele stemmen op verachiUendV andere personen De uitkomst is derhalve dat de vier eerstgenoemde lieerenaU herbenoemd tot leden van den raid en dat eene herstemnring moet plaats hebben tusschen de heeren A K Kemper en 3 B Peeters N lAAR GELEDBNi Uit een advertentie Openbare Vcrkooping te Gouda ten overstaan van den Notaris G C Fortuün Droogleever op Maandag 28 Juli 1890 des morgens te elf uren in het Hotel De Paauw aan de Markt van achttien huizen en erven allen staande en liggende te Gouda en bü de week verhuurd en vfel Een in de Lange Dwarsstraat voor ƒ 2 Twee In het Klooster aan de Nieuwe Haven voor ƒ 1 25 en ƒ 0 85 Een aan de Varkeosmarkt voor 1 45 Drie in de Speldemakerssteeg voor i 1 55 ƒ 1 30 en ƒ 1 30 Een in het Bloedpoortje aan den Vogelenzang als Pakhuis verhuurd voor OJO Drie op t Weeshof aan den Groeneweg voor ƒ 0 75 S 0 75 en ƒ 1 Een in den Zak voor f I IO Een aan de Vyverstraat voor f 1 Een aan den Turfsingel voor ƒ 1 75 Een aan het Regulierswatertje Voor ƒ 0 80 Een in de Komijnsteeg voor f 1 Twee in de I azarussteeg voor f 0 80 en ƒ 0 80 ii JAAR GEUCDEN Bu de Gemeentelijke Arbeidsbeurs ataan de volgende twaalf aahvragen van werknemers ingeschreven volwassenen 1 teekenaar 2 timmerbeden 2 metselaars 1 pupmaker 2 touwslagers 1 machinist 1 pakhuisknecht 1 werkman zonder vakkennis beneden 18 jaar 1 timmerman DE BIOSCOPEN Schouwburg Bioscoop HOTEL SACHER EN BE RAF Het oude Weenen van 25 jaar geleden met zijn glans en zyn vroolgkheid ztjn balletten en zün intri3es waarin het leven zich om Hotel Sacher concentreert deze vroegere gebeuitenissen m een bewogen tod laat de film Hotel Sacher een der hoofdnunmers in de Schouwburg Bioscoop lev n Een jeer interessant werk merkwaardig om den bbk in het verleden boeiend in zijn opze en spannend in zyn gegeven uitgewerkt tot een uitstekends scherp geteckende rolprent vooral ook goed als speelfilm Daar is het Weenen van weleer schitterende uniformen medesleepende muziek en in deze fonkelende omgeving figuren van den meest uiteenloopenden aard in druk diplomatiek verkeer En daartusschen hst probleem liefde en plicht de man en de vrouw die van elkaar houden die beiden hun rol spelen om hun l ind te dienen doch wier gezichtshoelc volkomen tegengesteld IS tegenover elkaar komen te Etaarti omdat zg den stem van het bloed en den plicht anders toonen Op boeien de wijze geeft de film dit alles weer en zi heeft ook de verdienste dat zu de details zoo zorgvuldig behandelt waar do a men gansch in de vroegere sfeer verplaatst wordt Dit is mede te danken aan de uitstekende rolbezetting Sybille Schmitz en Willy Birgel beelden de hoofdpersonen voortreffelijk uit en naast hen is er Wolf Albach Retty ais een charmant officier Een belangwekkende en verzorgde film Het andere hoofdnummer De Raaf is een griezelsensatie van de eerste rang Bons Karloff en Bela Lugosi zgn de hoofdfiguren ep dan weet men tevens dat hier twes acteurs tezamen ïUn die m bijzondere mate de kunst verstaan een mysterieuze sfeer te schepppn Geheime deuren verdwijnende kamers schuivende wanden het is allemaal even raadselachtig en in dat milieu wandelen de figuren rond wier personen op zichzelf al mysterietts z n Een geknipte film om gezellig te griezelen Vooraf gaan de journaals en een prachtige intellectfilm van de U F A die de instinctieve dierenreacties behandelt KD DEXAMEN R H B S Voor het gisteren beëindigd eindexamen van aft eeling A der R ksHoogere Burgerschool alhier zijn geslaagd de dames N Korf M Lafeber L Maurits A van de Pavoordt O van Vegten P Veldkamp en W Winkel allen te Gouda C Kool te Oouderak i E van Wessem te Waddinxveen en de heeren P D kithoora A Mighout J Mulder P Tuythof J Wagner P Wamders aUen te Gouda en W Drapers t Krimpe ad Lek Afgewezen twee candidaten Reunie Bioscoop PAKKEND FEESTPROGRAMMA MET FILMS EN CABARET REVUE Réunie jubileert Meze week Negen jaqir bestaat nu deze bioscoop en ter gelegenheid daarvan is een programma samengesteld waaraan zonder jioorbehoud het praedicaat feestelijk kan worden toegekend Een programitw met films en variété dat een doorslaand succes is waarvan gisteravond het zeer talryke publieH er was geen plaats onbezet herhaaldelijk blqk gaf In het eerste gedeelte werden eenige korte films vertoond een aardige miwJcal een kleuren teekenfilm en eeiAfilmpje waarin Jesse Crawford met vrouw en dochter het cinemaorgel bespeelt Hierna wordt opgevoerd de cabairetrevue Gezelhgheid kent geen tijd De voornaamste medewerker is zeker August de Laat die zich een uitstekend conferencier en humorist toont vlot slagvaardig en steeds met een gemoedelijken humor Hij was het ook die nadat een groot deel van dit programma was afgewerkt namens de directie van Réunie een kort woord sprak m verband met het jubileum Hij bracht dank aan allen die medegewerkt hadden aan het succes van het theater en huldigde den directeur den heer T J van der Tooren Verdere medewerkenden aan deze revue zgn Co de Munnik die met haar liedjes ook tezamen met August de Laat zeer veel succes had Joe en Freddy de muzikale vagebonden de accordeon virtuoos Jan benevens een saxofoonsolist tenslotte nog een Goudsch ensemble de Rhythm Singers De muziek bü dit programma werd verzorgd door het Towerensemble Het programma besluit met de groote Foxfilm De onzichtbare troubadour Hierin treden o a op Alice Fayp Walter Wmchel en Ben Bernle Patsy Kelly en Jack Haley wat dezen Ka tste betreft merkwaardig dat we een zóó goed acteur en zanger zoo weinig te zien krijgen Een film met prachtige shows met muziek en zang en vol van 100 Amenkaansche geestigheden voor wie deze ten volle kan genieten zijn ze zeldzaam goed De slotsom Een feest programma in optima forma Thalia Theater CAF £ DE PARIS EN WU ZUN NIET BANG Thalia brengt deze week een nieuw fiimwerk van den Fransrtcn scenarioschr vef regisseur Yvos Mirande Café de Paris Treffender en fijner nog dan in Rue Michel no 8 weet deze kunstenaar hierin de fouten en zwakheden van den mondainen mensch bloot te leggen daarbij van een bijzonder scherp psychologisch inzicht blyk gc end Dat hem dit op een zoo voortreffelijke ijze mogelyk is moet voor ïen voornaam deel op de rekening van de acteurs geschreven worden die stuk vcor stuk uitnemende xarkterspelers zijn de onderscheiden typen meesterlijk uitbeelden en iedere scine tot in de kleinite bijzonderheden nauwkeurig uitwerken doch zoo dat het in t geheel geen afbreuk doet aan de pannende sfeer waarvan het geheel is doortrokken De inleiding van de geschiedenis geeft een interesanten kuk in het mondaine Fransche leven n Café de Paris viert de uitgaande wereld oud en nieuw Als om 12 uur de lichten even gedoofd worden gebeurt een misdaad Zeer velen onder hen blijken voor verdenking in aanmerking te komen C durende het onderziock reemt de spannmg steeds toe De onlknooping is zeer verrassend zondtr evenwel geforceerd te zyn Van de mcdespelenden treden het meest op den voorgrond Vera Korène Jules Berry Jaques Bauiner en Pierre Brasseur Vooraf draait Wij znn niet bang eeri verhaal van een jongeman die wei ondernemend maar te impulsief is en door dat laatste telkens zyn betrekking verliest In verschillende beroepen beleeft hü van allerlei waarmee men zich goed amu s ert en uiteindelijk als gerechtsdienaar maakt hu spannendi en gevaarlüke avonturen mee waarin overleg en brutaliteit met een flinke dosis geluk hem er m doen slagen eenige gevearlUke sujetten te doen inrekenen en tevens zijn verloofde op niopertje uit de handen van een hunner te redden De voortvarende jongerr un wordt uitstekend vertolkt door Ray Walkes voorts leveren ook Virg nia Chemll en George E Stone knap frk Maikt 16 Gouda Q 2478 40 Predikbeurten ZONDAG U JULI Remoostr Kerk V m 10 30 uur da A G Günther Zwammerdam Kleine Kerk Ver V Vruz Hervonndeii V m 10 30 uur ds J van Rossum van Warder N H Gewijde liederen door zangkoor Lathenchc Kerk V m 10 uur ds J J Simon Ond KathoUehc Kerk V rS4o CO en n m 8 uur pastoor G P Giskes Geref Kerk V m 10 en n m 5 30 uur ds J P C en Brink Geref Gemeente V m 10 en n m 5 30 uur ds A de Blois Chr Gmtt GcBeente V m 10 n n m 5 uur ds A Dubois Htd Geref GcnecBle V m lÖ en n m 3 oi 5 30 uur ds Joh mn Welzen Woensdag 7 30 uur n m ds Joh vai Welzen Vriie EvaBgeliadw Geaeeate V m 10 en njn 6 uur de heer I P Tabaksblatt Donderdag 8 uur n m Bybellezmg en bidstond Ver Cahr JiL V m 10 uur de heer D Dekker van Papendrecht AAN RUKSTVINBOVWSCHOOL BEVORDEBO De heer Th Kool alh r is aan de R kstuuibouwschool te Boskoop bevorderd van de eerste naar de tweede klas MIDDENSTANDSDinOMA Voor het examen middenstandsdiploma algemeene handelskennis te Rotterdam IS geslaafd de heer C Valstar alhier THEOR TANDBBRLKVNDUS EXAMEN ISTK OEDBSLTR Aan de Rijksuniversiteit te UtrechJ is gedaagd voor het theoretisch tandheelkundig examen Ie gedeelte onze stadsgenoot de heer P G vap Dijken AFDEELING TAN HET AFDEELING VAN JBET NEDER LANDScrfE ARBEIDSFRONT Te dezer stede is opgericht een afdeciing van Het Nederlandsche Ar beidersfront VOOR KERKEN IN GBTEI8TEDE GEBIEDEN yin de Geref Kerk is voor de Kerken in de geteisterde gebieden ƒ 230 93 gecollecteerd SPORT SCHAKEN Onderlinge Wedstrijden Schaakclubs Goudseke haakkring De uitslagen van de laatst gespeelde wedtruden om bet peraoonlnk kampioenschap van den GOudsche Schaakkring zun Ie klasse A Broekhuyzen P v d Zeuwen 1 0 2e klasse P Lafeber H Oostermeyer 0 1 H v Leeuwen Roest afgebr H Oostermeyer K v d Garden 0 1 3e klasse W v Vuuren L v Reeden S tè Tillemans J Verbij 0 1 L v Reedeh A Tillemans 0 1 Hesseauüier Uitslagen bekerronde Tweede ronde Aalfs van Geclen I 0 Roggeveen v d Harst 1 0 A S C Gouda Uitslagen van de yfde roade van oe ionv1 competitie Eerste tienul H v Leeuwen J Polling 0 1 Tweede tienUl N de Groot M Bennmga 1 0 van Maaren J v d Ende 1 0 A M Nieveld W v d Hey l 0 A Vermeer Jr A Vermeer Sr 1 J From degr Eerste Tweede tiental J de Bruin J v Roon 1 O Tweede Derde UenUl A P M Lafeber J Tom 0 1 BM Witte PaanL Uitslagen zomercompetitieNegende ronde M Veldhuysen W Broekhuysen O I P Wout K Korevaar 1 0 J v d kn A v d Berg O 1 A Overeijnder S Roodbol i A Korevaar A Jansen 1 0 Tiende ronde A v d Berg A Over eünder 1 0 K Korevaar J v d nd 1 n W Bir ckhuy r P Wou Abonnementen en AdvmrterUiën De GottÓBche Courant wordt eiken avond bü vele duizenden aoonné s Dezorgd in GOtlDA Alphen a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkt nwoude Bodegraven Boskooé Oriebrugge Gouderak HaastrVht Hekendorp Moorcapelle Nieuwerkerk a d IJ kerk a d Ussel Polsbroek Reeuwuk ven Stolwuk W Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS oor Gouda 17 cent per week ƒ 0 7S për maand of ƒ 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per wee overat waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles bü vooruitbetaling ADVERTENTIEPftiJS l S gewone regels ƒ 1 05 élke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een ge wóne tekstpagina 1 3 regels 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 Bu overeenkomst gereduceerde prijzen volpens speciaal tarief KWARTJESRÜBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels ƒ O lS elke regel meer ƒ 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bij vooruitbetalma Inzending tot Vrijdagmiddagï uur Opgaaf van abonnementen en advertettJën te zenden an het Boreau Markt 31 Gouda Tel 1745 en bü de plaatselixke agenten O U J Verruijt M Veldh iyzcr 1 0 S Roodbol A Jansen s 4 VOBTBAL DE JOOAN BOYS AhM ecretans vaji de Chr sponverecniging J e Jo lan Boys is g ozen de heer J van Wijk q 8 ▼ WOÖWEN Voor de K N V B competitie is voor a f Zondag vastgestrid de wedstrijd G S V Woerden NS DEN GEVLECGELDEN BAL In het toumooi van The Rising Hope te Rotterdam om den Gevleugelden Bal speelt Gouda die balhoudster i a s Zondag 1 30 uur tegen Neptu ius GOVDA A D o Hedenavond 7 uur speelt Gouda op eifen terrein een vnendschappelijken wedstrüd tegen den Haagsehen eersten klaaser ADO Tijdens deT i wedstrijd zal de Gouda fpeler H Spee gehuldigd worden ter gelegenheid van het feit dat hq twintig jafr in hel eerste elftal uiikomt Plaatselijk Nieuws Alplien a d RiJn BeaoEPEN Als predikant bu de Chr GerH Kerk alhier is beroepen de heer P V d Bul landidaat te Slicdrecht Bodegraven M TTIGE HANDWERKEN Onze pUatsgenoote mej M Kramer slaagde aan de Chr Kweekschool e Leiden voor het examen nuttige handwerken VEEZIEKTE By ten veehouder in deze gemeei te is een geval vun paardenschurft geconstateerd EERSTE GBD THEOR TANDHEELKl NUIG EXAMEN Te Utrecht slaagde voor het eer t gedeelte theor tandheelkundig i xumende lieer H Th Kcoy alhier i iERVEiUNG BrJLV Aanvoel 10 293 stuks P rijztn J9 J 4 ü gtmengd 4 10 4 50 eemLicren 3 ai 3 50 PREDIKBKVRTEN VOtm ZONDAG Geref Kc K n lü 11 r m 6M uur Ds Dam Ned K r KcrK v m 10 uur Ds Kliiscner nm 6 30 uui Ds AptlJoorn vw Leiden Ev Lull Keik m 10 uur DsGronluh GESLAAGD Te Den Haag slaagden voor h l diploma machine chrijsen vnzf plaatsgenooten J v Dorp Aniiy Molenaar W Voorbg en H v R n EINDBXAMBN BAS Voor het eindexamen aan de Chr HJB S te Alphen a d Rgn slaagdt n onze plaatsgenooton mej A Smit n de heer P Verhaje jor diploma A ti voor diplonia B mej N Brum in i r W W GR8LAAGD Mej A V Dyck sUagde voor hel lipluma alg secretit esxe m de moderne talen w lk diploma teven mhoudt het diploma voor Tachotype zoowel in het Nederiandsch FranK h Duitsch ala Ëngelsch OPBRENGST CflLLECTE De in de Ncd Herv Kerk gehouden collecte voor de getroffen kerken heeft opgebracht f 290 5 BREVET VAKBEKWAAMHEID Vrijdag behaakk otue plaatsgenoot P J Timp het brevet vakbekwaamheid en handelskennis voor den detailhandel m ma nufactuKn NATIONALE INZAMELING De Nationale mzameling vóór de oorlogsslachtoffers heeft in onze gemeente opgebracht ƒ 4437 00 BURGBBUlfKE STAND 3c boren Ijclly d van H Schoo J Oudeallen Johaiines Antunius Maria z van P C van Velzen en W M Jacobi Klazina Adri na d van S van Wijk en C Been K aas z van A Zwunen jurg en F de Zeeuw OndertrouwdJ E Suyver j en F la Gro 25 j Getrouwd P UittcBbogaard 26 j en N Buitelaar 24 j LOOP DER BEVOLKING Ingekomen P A Blok en gezin van Nieuwer Amstel M Schlingman van Nieuwer Ainsted A Rietveld en gezin van Waddlhxveen H A Jaarsveld van Harmclen T Zaal van Oegstgeest A Burggraaf van Leiden C Shngerland yan Doorn T en M Baas van Den Haag J M Pfauth en gezm van Katwyk P v d Schaaf van Liue Vertrokken G M Koster naar Utrecht C Buitelaar naar Berlijn D1 G Vermeulen naar Berlyh Dl i B Huiden en gezin na r Zjvam merdam GEMEENTERAAD Woensd gavond aj hoopt de raad onzer Kcmfente in openbare vergadering bijeen te komen GEVONDEN VOORWERPEN Zadeltasch met g eedachap br portemonnaie met bonnen doos met pakje zeeppoeder k eine h nd bankbiljet gabr sok er zliden sjaal Inlichtingen op Mdandagavand aan den politiepost Bergambacht KALVERPBUZEN Alhier werd voor n achtere kalveren voor de slacht besteed van ƒ 6 tot ƒ 8 per stuk f nnSVESTING Er zuilen waarschi nlijk zeer binneiikon een tweehonderdtal vluchtelingen uit Roiteidam in onze gemeente ondergebracht moeten worden Er is aan de ingezetereii een oproep gedaan om z ch op te geven om eén of meer personen onderdak te verleenen KOSTELOOZE FIETSPLAATJES Voor aanvragen van kosteUxjïe njwielmerken zal zitting worden gehouden ten huize van den aiJistöit dienstgeleider der belastmgen op Woensdag 24 Juli van 8 9 uur i m Zaterdag 27 JuU van 7 9 uur n m Woensdag 11 JuU van 8 9 uur n m Zaterdag 3 Aug van 7 9 uur n m GESLAAGD Te Rotterdam slaagde voor het middcnsUndsdiploma a gen eene handclsVcnnis on e p aa sf f J M v d Wyk IITBREIDING VI ttNIS UPBAALUIENST De raad heeft Us v ïm den vuilr ophaaldienst uit te breiden met de Kadykschelaan was vuor veel bewoners een vcrbftei j worden iil 7 WATERrOi O Woensdagavond werd in U i bad een waterpolomawh i schen zeventallen van n en tlfhoeven Het ih de i rud van Bergambacht D 7 3 voor Elfhoeven Berken woude PREDIKBEl RT VOOR ZONDAft Ned Herv Kerk 10 30 u M J W Zevenböom LOOr DER BEVOLKINCi Ingekomen G Verkaik r u S deJong en gezin van Rij yK Sanders en geZln van RuttrrUam Boer van PoL broek f E R ko van Beff mbacht Vertrokken N A Beth r C a d IJssel O Gravelard wyk Hekendorp EERVOL ON TSLAG VF RIffciJBi Aan mej N jn VIu lverzüp k eervol onttlag dtijdelijk ondt i wijzeres handwerken aan de school rt B b l te Lange Ruige Weide Ouderkerk a d IJssel MIDDEN TANDSDir 11 vi Vtior hel middciist unl2L tmeene hande skennis slaag R terdam de heei G Vis NORMAUSATIE BOLL 1 I E De norma ii a 6we Rzaan de rivier vordiren gest d g rmolens doen verschillinc tenen zoogenaamd zcl n dwijnen terwy d verse Jtrr den verbeterd en nieuwe srib aar ge egd Hwrdoor wordt i i rechter b en geleid D ft gevolg dat de vloed ïnercr vd Reeds nu wordt gecor stateertt aat tyd e erSoop tusschen hoog ïtana te Rotterdam en G ju ort EVACUATIE Enkele honderden Rut zulten binnenkort m de rr worden geëvacueerd Dt i a a commissie is bezig de mijgt ijfiieid huisvesting te underzoeiten DUKGELD De omslag voor het dykgi van Knmpenerwaard is dooi f H heen raadschap voor 1940 ƒ6 50 ƒ per Hectare GEVONDEN VOORWERP N G vonder een pet eei p i a kousen een heerenpotteT houdende oa e p reürr r een zilveren da nf r man ten zetlinj i nleen tesecretarie BENOEMING Tydens d i sch oo Ir tut onüerwyxtr schooi I benoemd ae in Jor g ainier DUKVERHOOGINCi Met de werkzaam 1 virhooging van den rivien than genaderd op he pu j Lageweg op den dijk u besfjur van en Polder had aanvankelijk het voorin vertcttnng van den Lag w uit te vopren De oprit na i i zal naar we vernemen nu fterd worden O Oudewater NATH N ALK COLLK Tt Te Hoeftkoup heeft de nat lectif i5i opgebracht