Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1940

fViTEEDE BLAD ZATERDAG 13 JULI 1940 A TJLO Graxnofoonntiziek f Jt Beportage geerd object zijn voor de verzamelaars 1 Berichten AJIJ ais Gramafoooouiziek 8 4S r ii j i V Bram Kwist a tnkkclerkest Hesldentle Het comité is voornemens deze boekjes t z t tegen een nader vast te stellen prijs te verkoopen Zoo gaat de nieuwe actie met onvermoeide kracht in oude bekende leuze Houdt u aan den zomerzegel voor zomerpost een zomerzegeL Een auto reed met groote v irt ijji ig hebben te voldoen de kromming van den weg tegen een De ervaring heeft n l geleerd dat boom De gevolgen waren heel ernsilg j door onervaren koetsiers wrakke paaide auto werd grootend els ver pi p = 5 riHuii on en ondoel tU ctit wed AO d htj p w er ell9 Btol b haar als ttlRd Bij I Kot L in bag P WOtw bea om t U t omt t het ale ve d det Cht r de d0 is men aar de t Het Nesse en de g niet n dilk verbe C Boikoop de Bykstumbouw ciiool zijn d voor het emddiploma met ïkening voor iiandeUcorresponS Smd nVhter hun naam aan n T P E e Art Becht D Amers T M W P sterk E te An E Ln B Straatman E e Brussel P rifeo l te Delft eten Ka te Trdr ht X P Ch Gogelem te Rndheven L onnin F E te Souda J Ch Bendjen f Bmr 1tik L C van Dalen F E A H KU D E Th C J Klaa n M vi Putte E A Vekllmi C VcAoefI F E en A L G Wolthers D E te Gravenhage G J M Hoor E te Haarlem G F LJutte E te Heeraatedé H Nieolai te terlum a A Beerling F D E te HoUandscbe Racing H de Kwne F D E te Jutphaas W van Kalwük F D E te Leiden 3 Slothouw E ie Löfhem G J de Hoest E Meraldum H A Dorgelo R te Naarden F C Deeg te Ooaterbeek N BoWingh E te Overveen A Dm en F de Kruyf E P B Luyke F E en X Preger te Rotterdam A Faassen F D E te Tegelen E Vaarzen Morel te Veere H Koranyi R van Rees Vellinga E en J van Voorst V Bertt E te Zeist N J E Christoffels F E l te Zuiderwüude G U van Renesse van Duivenbode L van Romondt L H Sloog E Drie candidaten werden aigewezen Voor het eindexamen van den cur U9 Tuinaanleg slaagden W Ch J Boer F D E te Boskoop H J Gorter E te Enschede K fortmann te s Gruvenhage K Buhr f te Haarlem P W Beyennck te Wassenaar Eén candidaat ijoet herexamfn doen Btvordetd van de e ste naar de UiWede klasse J Itruyer en A A Stciner te Aerdenhout J H van Dyk ï de Jager D 3 v d Kolk en H t iissen te Amerrioort H M Brouwer te Amsterdam G rf Nieuwenhuys te Apeldoorn J A Kempees te Arnhem H W van Steeden te Bloemendaal P OVudkadc A D Klêisen K Kromhout J L v d Meulen I Smit en A 3 Vujck te Boskoop T B S Tj Modderman en A v Stormbroek te Bussum J C Eykman B J Man tingh en J Meyers te Dordrecht G Fab r te Drachten Th Kool te Gouda A v d Akker J F G Bouwman 3 H Duysler M F van Es L Franken J Franssen C Nering Bögtl B M van Urk H A Verstege en H Warnau te s Gravenhage A G J Jutte Ie Heemstede F Ch Jongepier Ch Schippers en E H IJdo te Hillegersb g H de Boer en H Koedijk te Hilversum W Baanders t Laren NÜ 1 E D W Faber W Dcrksen en J K Hoeksira te Leiden J A B Beltgens en B F Bruinsma te Nijmegen Ch C L Molenaars te Pnn enhage D Boogerd J G Grocneveld H L van Heek en P Pakker Ie Kotterdam I K Hage te Scherpcnissc F Kooy en R P S van Lokhorn te Scheveningcn J Schuurmans te Soesterberg P J M Verschuaren te Tilburg W R Póuw en M L Ver oop te Utrecht J L van Cappelle te Voorburg C vati èuilenburg te Voorachoten J J Goedheer te Wa enaèr i Drijver te Umuiden t Vijftiep candid en werden niet bevorderd over twee is nog geen beilissing genomen BKJiiOEMING Mej Toös Heijloo te Leiden tijdelijk onderwijzeres aan de Ned Herv School te Boskoop is benoemd tot onderwijzeres in vaslen dienst te Stroe Gelderland coöp verei5 niging JiE BOSKOOrSCHE VEIUNG 12 Juli Rozen per bos Briarclif 17 24 et Rosalandia 14 30 et But terfly 15 18 et Else Poulseri iv t et Pcdyantharozen 42 74 et Florh 2745 et Rosa Mundi 32 M et Gloria Munsjr 32 60 et Prinses Julia Mf 20 48 et August Noack 14 22 et VierlandeA 30 5 et Better Tim 25 2 et Doms Rijkers 50 66 et Ellen Poulsen 2024 et Pechtold 22 28 et Hadley l 28 et Orange Triumph 74 a Mac Keller 10 15 ct Van Rossum 12 18 rt Gemengde rozen 10 16 ct Diversen per bos Zinnia s 6 3 ct l thynis J5 ct Leeuwenbekken 6 t Violieren 19 22 ct Clematis Durandi 23 37 ct idem Prins Hendrik ct idem Mevr Ie Coultre 60 ft idem gemengd 52 ct i eraken per stuk 4 5 ct Nieiiwerkerk a d Uwel MfnVAl AFGELAST Het festival dat geore iseei zou tüai door de gemengde zangver Sing J erseverance gaat niet door ONDESIIRENGING VAN GEZINNEN Nittnws het gemeentebestuur wordt MotólSfcJ ingesteld naar de liu Sz mKlerbrcnging van t fe n in deze femewte WT VAM J M den HoUander en Zn ael bedrag van ƒ 300 dispor ild voor het Hulpcomité 1940 Moercapelle PREDIKBEUBTEN VOOS ZONDAG Ned Herv Kork v m 10 ee nam 7 uur ds M Verkerk Geref Gemeente v m 10 n m 3 en 7 uur Ds M Hoffman GERINGE WERKLOOSHEID Het aantal werkloozen in deze gemeente i zeer laag Bü ét n te verwachten toeneming der ooptwerkzaambeden kan worden verwacht dat de werkloosheid tijdeUjk geheel zal verdwijBcn Moordrecht GESLAAGD Onze plaatsgenoot T Vermeer slaagde te RotterdaA voor het middenstandsdiploma algemeene handelskennis Recuvnjk GESLAAGD Onze plaatsgenoot de heer C A van der Weel slaagde te Rotterdam voor het middenstandsdiploma algesneene handels ennis WDAa PREDIKBEURTEN VOOR Ned Herv Kerk Dorp Reeuwyk v m 10 en n m 7 30 uur ds W Vroegindeweij Reeuwijk Ned Herv Kerk Sluipwerk v m 10 en n m 6 30 ds E R Damste Des voormiddags voorbereiding H Avondmaal Geref Kerk Brug vjn 10 en n m 6 30 uur ds P Warmenhoven POLOER REECWUJK ïn een vergadering van den polder Reeuwijk en gecommitteerden werd de rekening goedgekeurd welke sloot met een bedrag aan batig saldo van f 557 98 De begrooting sluit met een bedrag aan ontvangeen en uitgavep ƒ 301 705 De polderlssten werden vastgesteld op ƒ 5 per H A en de reserve op ƒ 2 per HA Met algemeene stemmen werd besloten de waarborgsom ad ƒ 800 in te trekken De waarborgsom wordt nu gegarandeerd door een l ankgarantie De brug het z g nmaatsbruggefje werd van het R K Kerkbestuur overgenomen voor ƒ 400 Besloten werd een bedrag van ƒ 30 000 te leenen vóór het onderhoud van den Nieuwdorperweg OPENING GERESTAUREERDE GEREF KERK Onder groote belangstelling is Donderdagavond de geftstaureerde Geref Kerk aan de Reeuwijksche brug geopend Ds P Warmenhoven opende de samenkomst door te laten zingen van Psalm 29 de versen 1 en 6 en hét lezen van Psalm 48 Na het fepbed sprak ds Warmenhpven woortien van dankbaarheid aan allen die aan de restauratie hadden medegewerkt hetzij door stoffelijke aven of door hun arbeid Voorts sprak hy woorden van hartelijken dank aan d kerkvoogden van de gemeente Sluipwük voor het gebruik van hun kerkgebouw tijdens de restauratie Ds j R Damste bracht dank voor deze welwillende woorden namens den ouderling den heer C J Otterloo Hierna liet ds Warmenhöven zingen Ps 48 r 10 waarna hy preekte uit Ps 48 1 4 en 6 Aan h t slot werden gezongen Ps 116 20 en 11 Ingekomen was een schrijven van B en W waarbij deze hun gelukwenschen uitspraken Ook den architect werd dank gebracht voor het mooie werk dat hij heeft gepresteerd Voor deze restauratie was door de leden bije j gebracht een bedrag van ƒ 960 en eeii bedrag van ruim ƒ 200 daarboven door anderen Ook de Kerkeraad uit Gouda was aanwezig om zijn gelukwenschen aan te bieden Schoonhoven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk Des morgens 10 aïir ds D J van de Graaf bediening van het H Avondmaal s avonds 6 u is D J van de Ë raaf dankzegging voor het S Avondmaal Minderheidsgroep Rem Geref Keifc 6es morgens 10 30 uur ds M G l lauw van Overveen Rem Geref Gem Des avonds 7 uur is H C Luyt i Geref Kerk Des morgens 10 uur ep i2 mts 7 uur ds J Hoekstra M UX O EXAMÉN Voor het M U L O dipl oma B is te Hillegersberg geslaagd P Visser alhier KOSTELOOZE RIJWIELMERKEN Ten kantore van deq ontvanger der accijnzen kunnen kostelooze rijwielbelastingmerken worden aangevraagd op 1822 25 en 2S Juli en 1 en 5 Aug telkens des avonds van 7 9 uur 1 VOETBAL Wedstryd voor a s Zondag Schoonhov en I JSlolwijk I Waddimyeen MlDDENSTANDSDiPLOMA Te Rotterdam zijn geslaagd voor tet middenstandsdiploma algemeene handelskramia de heeren J ültée H J de Wilde eii C Zwijgers Woerden EINDEXAMBN H B 9 De heer W Onneveer B aan de R K H B S te Leiden geslaagd voor het loxamen afdeeling A + Borend Kiasplfn Veilig en vlag Is geen ander helpt Merb4 altijd wn poeder a cachet ran Miinhardf Mijnhardf Poeders per stuk g i Doo 45 ct Cackete genaamd lll l rdi Doos 10 en 50 cent N V Pharmac fabriek A Miinhardt Zeist Zevenhuizen GESLAAGD De heer T Trappenburg ia te Rotterdam geslaagd voor het mMWenstandsdipUnna algemeene banddaköi BOITENUND De nieu we Fransche Regeering DECREET OVER DE SAMENSTELLING Naar uit Vichy aan het D NB gemeld wordt is in het Journal Official een decr t over de samenstelling der staatsregeering verschenen krachtenaAatwelk deze uit twaalf ministersstaatfsecretarisen en drie onderstaats secretarissen bestaat Het decreet bepaalt in artikel 3 Aan het bureau van den ministerpresident zijn de aangelegenheden van den berichtendienst van de pers en de radio toegevoegd aan het ministerie van Binnenlandsche Zaken de aangelegenheden van de gevluchte bevolking aaa het ministerie van Financiën de aangelegenheden van den buitenlandschen handel en van het toezicht op de particuliere verzekeringen aan het ministerie van Landsverdediging de aangelegenheden van de rijksverdediging en der oorlogderfnemers aan het ministerie van Industrie en Arbeid de aangelegenheid van de electriciteit van den binnenlandschen handel en van de werkkrachten incl de sociale verzekeringen aan het Verkeesnninisterie de aangelegenheden van ondergrondsche werken an hetp verkea de post de telegrafie èn telefonie aan het Onderstaatssecr tariaat der Marine de aangelegenheden van de koopvaardij Artikel 4 van het decreet bepaalt verder dat voor de goed georganiseerde inrichting en samenvatting van het optreden der regeering op economisch gebied de ministers van Financiën van I andbouw en Industrieele productie van Verkeer en Koloniën op geregeldijigden onder leiding van den plaatsv Wngenden minister president in een beperkten ministerraad zullen vergaderen Tiuschen de V Ic slagen DUrrSCHE PERSSTEM OVlER DEN KOMENDEN STRUD Achter den stommen wand van den wapenstilstand beerscht bedrijvig militair leven schrijft de Voelkischer Bcobachter in e i artikel onder het opschrift Tusschen de veldslagen Daar buiten in het voorterrein dat horizontaal van Narvik tot Brest reikt en verticaal het geheele luchtruim over de Britsche eilanden omvat trekken de voorboden van den slag puitschland zwijgt zooals altijd voor den daad En de wereld rondom houdt ditmaal den adem in want zij heeft eindelijk leeren begrijpen Wat dit zwegen beteekenl Verstomd ziJn de kwaadaardige speculaties die in de pauze tusschen Polen en Noorwegen tusscheif Noorwegen en NederlandBelgië tchering en inslag waren En wi slaak met gelaten glimlach de pogingen van zekere neptrale landen waar h t reeds tot stand gekomene met begrip en het komende met Imte onder het oog te zien Pogingen die des te zonderling werken daar zij vaak onderbroken worden door teruggrijpen naar de oude van Engeland afhankelijke mentaliteit zoodra zwakke zilverwolkjes in de avondschemering der democratie schijnen op te komen De slag in Frankrijk heeft riechts 46 dagen geduurd Thans na 18 dagen var rust ontwaken zij langzaam uit hun schrik en vragen zich af of zij misschien toch niet slechts een kwaden droom gehad hebben Misschien was alles maar half zoo erg in de uitwerking half zoo erg met het oog op de toekomst Nog spreken Engelsche ministers van de mogelijkheid van nieuwe conflicten in het Zuid Oosten van het afweren van het Duitsche zwaard dat tegen de eilandpnvesting is fepgeheven Vergissen wij ons niet Er zijn altijd nog menschen die liever de Britsche propagandasoep slurpen d n den bitteren drank der militaire en politieke werkelijkheid Steeds nog vinden Reuter en radio Londen hun afnemers en Churchin en Duff Cooper willige ooren Daarover bestaat geen twijfel vervolgt de Voelkischer Beobachter Nooit zal dit oude werelddeel zijn natuurlijk evenwicht zyn waarachtig leven en volle scheppingslcracht vinden zoolang de Britsche voogdij over dit werelddeel niet volkomen is uitgeroeid droot Brittannië heeft er de voorKeuT aan gegeven zijn geluk in de wijde wereld te zoeken en zijn macht en zijn kdom op een overzeesch rijk te grondvesten Het heeft Europa tiog sledita alleen voor lijn eigen aan Eurooa vreemde doeleinden misbruikt Ten sterk e sgezind Europa is door ne groote Britsene staatslieden als nverdrasolijk gevoeld en door split Daaraan wordt thans een einde gemaakt het Britsche eilandenvolk moet Europa uit Wie dat thans nog niet begrijpt zoo sluit bet blad zal door de geschiedenis meedoogenloos ter zijde geschoven worden Ambassadeur Bullitt te Madrid HU WIL ROOSEVELT PERSOONLUK INLICHTEN De Vansche radio meldt dat de Amerïkaansche ambassadeur WiUiam Bullitt naar Madrid vertrokken is waar hij zal trachten in rechtstreeksche telefonische verbinding met president Roosevelt te komen Hij wil president Roosevelt uiteenzetten welke onafwijsbare noodzakelijkheid aan het verzoek tot wapenstilstand van maarschalk Petain ten gronde lag Ook is hij voornemens Roosevelt over de redenen der grondwetswijziging in Frankryk persoonlijk te oriënteeren Zou Bullitt van Madrid uit Roosevelb niet persoonlijk ktmnen bereikeal dan zou hij zich naar Lissabon begevan om vandaar per vliegtuig naar Washington te reizen De ambassadeur zou UÓigs denzelfden weg naar Frankrijk t rugkeeren in Fransche Vliegtuigen Syrië EEN BRITSCS DREIGEMENT De Popoio di Roma meldt via Athene dat de commandant van de Britsche strijdkrachten die op Syrisch gebied in garnizoen liggen van den opperbevelhebber van het Fransche Levantleger heeft geëischt de 500 Fransche vliegtuigen in Sypë naar Palestina over te brengen of ze te vernietigen 2tou de Fransche opperbevelhebben dezen eisch niet inwilügen dan zouden de Britsche luchtstrijdkrachten in denzeUden geest handelen als de Britsche vloot tegen de Fransche scheepseenheden voor Oran Generaal MitteUiauser heeft het Britsche ifltimatum verworpen en alle noodige verdedigings maatregelen tegen den dreigenden aanval genomen BINNENUND De Engelsche Bomaanvallen op ons Hand NOG EEN DOODE TE Al Als gevolg Van den Engelse lo n bomaanval op Almelo is vandaag nog een van de gewonden overleden Het is de 14 jarige G Smid van wien door een der wegvliegende bomscherven een been was weggeslagen Het aantal dooden is thans tot zeven gestegen ONGEOORLOOFD ONTSLAG De persdienst van de N S B wijst er op dat de verordening van 11 Jimi 1940 waarbij is bepaald dat ontslagen van werknemers na 9 Mei 1940 ver leend ongedaan moeten worden gemaakt vaak is overtredrai Vele ondernemers hebben arbeiders ontslagen zonder toestemming van de arbeidsinspecties De arbeiders ktumen natuurlijk wel voor den kantonrechter eisdien dat een ontslag caigedaan wordt ganaakt maar een dergelijk proces duurt maanden Het Nederlandsche Arbeidstront beeft naar aanleiding daarvan zijn juridischen adviseur mr R van Genechten te Utrecht voor eöi van de leden van het Arbeidsfront in kort geding het ongedaan maken van het ontslag laten eisehen De betrokken werkgever weïd gedagvaard voor de Utrechtsche rechtbank die Donderdag 11 Juli uitspraak heeft gedaan Gevraagd was dat de president zou Iseslissen dat totdat de procedure m de hoofdzaak was beslii de arbeid weer in dienst moest worden genomen met bepaling van een dwangsom gesteld op het dubbele van het loon De president beeft beslist overeenkomstig den eisch Hij heeft vastgesteld dat het ontslag ongedaan moest worden gemaakt en dat de arbeider een kantoorbedi ide weer in dienst moest worden genomen tegen hetzelfde loon De werkgever had den kantoorbediende sjouwersarbeid wiUen laten verrichten De president besliste echter dat de arbeider niet verplicht was ander werk te aanvaarden en dat hij in zijn zelfde functie moest worden hersteia tegen hetzelfde loon totdat het ontslag zou zijn goedgekeurd door de arbeidsinspectie of dat anders in de hoofdzaak zou zijn beslist VBRDINASO IN NEDERLAND Naar aanleiding van het bericht uver de leiding van het Vcrdinaso deelt de heer Ernst Voorhoeve mede dat hij zich beschouwt als leider in Nederland van het Verdinaso om bijzondere redenen tijdelijk Ve rbond der Nederlanders genoemd ERNSTIG VERKEERSONGELUK BU MARKELO Op den Lochemschenweg onder de gemeente Markelo is gisteravoii een ernstig verkeersongeluk gebeurd De Z er3 gelactie TttXURSTELLEND RESULTAAT Het gaat niet naar wensch met den verkoop van Zomerzegels en indien hierin géén verandering komt ten goede zal het resultaat dit jaar verre achterstrfn bij die van de vorige jéren aldus verklaarde men ons van de zijde van hetgComité De actie vqor de zomerpostzegels heeft dit jaar wel zeer te lüden onder de huidige omstandigheden De aanvang welke was bepaald op 11 Mei werd or het uitbreken van den oorlog uitgesteld doch ook daarna jMt n er zooveel andere kwesties die nt aandacht van het publiek in beslag najtooi dat de zomerpostzegels op den acHlergrond raakten Een dankbaar terrein van vorige jaren Rotterdam waar altijd een vrü hooge opbrengst werd verkregen is dit jaar voor de zomerzegels verloten Een ander nadeel is dat de firma s die frankeering bij abonnement toepasten dit jaar zeer weinig of niets doen Het comité heeft thans weer een vernieuwde actie ingezet om den verkoop te stimuleeren gesteund door de plaatselijke propagandacomité s In verband hiermede is de verkoop verlengd tot 31 October a s Als bijzondeifieid kan nog worden medegedeeld dat het comité beschikt over een 500 tal propagandaboekjes waarin een volledige serie zegels van dit jaar ziJn geplakt Deze boekjes waren bestemd voor den verkoop op de postzegeltentoonstelling van De Philatelist welke zou worden gehouden op 12 en 13 Mei j L Deze tentoonstelling is door den oorlog niet doorgegaan doch de boekjes waren reeds op pag 2 van den omslag gestempeld met het speciale steinpel dat voor deze tentoonstelling wsls vervaardigd De boekjes met dit ijzondere stempel jtuUen zeker een be eNQUCTE COMMISSIES VOOR OORLOGSSCHADR s GRAVENHAGE 13 JuU De met ingan Lvan 18 Juli a s in de provincie Zuid Slland Selderland en Utrecht te vestigen standplaatsen van sdiadeen quëtecommissies en de rayons van die commissies zijn als volgt vastgesteld waart ij in aanmerking moet worden genomen dat te Rotterdam reeds een scfaadeenquètecommissie is ingesteld welker rayon betrekking heeft op de gemeente Rotterdam Hoek van Holland inbegrepen Leiden bri adres Breestraat 40 gemeenten Katwijk Rijnsburg Valkenburg Noordwijkerhout Voorhout Hillegom Lisse Sassenbeim Leiden Oegstgeest Alkemade Leimuiden Rynsaterwoude Voorschoten Noordwijk Zoeterwoude Alpben a d Rijn Nieuwkoop Nieuwveen Ter Aar Zevenhoven Benthuizen Bosaoop Hazerswoude Koudekerk s Gravenhage briefadres Zuidbinnensingel 212 216 s Gravenhage mjswtk Voorburg Wasenaar lieidschendam Nootdorp Zoetermeer Gouda Berken woude Haastrecht Moerkapelle Stolwijk Waddinjrv sn Zevenhuizen Schoonhoven Ammerstol Bergambacht Jaarsveld Vlis WllligeLan gerak Bodegraven Gouderak Moordrechjt Oudewater Reeuwijk Zwammerdam Woerden Waarder Barwoutswaarrietveld Linscboten Hekendorp Langeruigeweide Papekop Montfoort Willeskop Hoenkoop Snelrewaard Polsbroek Veldhuizen Kamerik Zegveld Delft briefadres Markt 1 3 Delft De Lier Naaldwijk Pijnacker Schipluiden Wateringen s Gravenzande Monster Schiedam Kethcl en Spaland Vlaardingen Vlaardinger Ambacht Maassluis Maasland Rozenburg Overscnie Rhocyi Poortugaal Dordrecht briefadres Rozenhofpiein l T de overige gemeenten van de provincie ZuidHolland Belanghebbende kunnen van 25 Juli aj af de formulieren voor het opgeven van de door oorlogsgeweld geleden schade bij de bovengenoemde schadeenquêtecommissies aanvragen HET GEBRUIK VAN RUTVIGPAARDEN Door het hoofdbestuur der Nederlandsche Veroeniging tot Beschermmg van Dieren is de aandacht van de burgemeesters van de daarvoor in aanmerking komende gemeenten gevraagd voor de rijtuifepaarden die in deze dagen hun arbeid onder dikwijls ongunstige omstandigheden moeten verrichten Reeds eenigen tijd geleden heeft dat hoofdbestuur een aantal raadgevingen aan gebruikers van trekpaarden verspreid welke afzonderlijk bij het verzoek waren gevoegd dat als volgt luidt Met het oog op het thani veelvuldig ge iruik van paarden en rijtuigen voor perscnenvervoer veroorlooft zich het hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereenigine tot Bescherming van Dieren wellicht ten overvloede de aandacht te vestigen op de wenschelijkheid om het gebruik van paarden en vervoermiddelen voor dit doel afhankelijk te stellen van een gemeentelijke vergunning en hieraan bepaalde voor aarden te verbinden aan welke de paarden zoowel als de vervoermidde lerwyl dikwijls ook de stalling der paarden ve l te wensclien laat Behalve gevaar vour personen die van dit vervo gebruik maken kunnen misstanden op dit g ied ook nadeel en in vele gevallen zelfs kwelling voor de dieren opleveren POSTVERKEER MET POLEN Van de Duitsche post administratie is bericht ontvangen dat bet gewicht v in brieven bestemd voor het generaal gouvemement Polen 2 kg mag bedargen Ooder bet genoaalgouver nement Polen wordt verstaan het door Dttitschland bezette gebied van Polen met uitzondering van het gedeelte dat binnen de oude Duitadte granien van 1914 lag Aanteekening van dexe brieven is voorshands niet toegelaten RADIORIEUWS ZM C M tmH lAASSVBU M 4 M N CJLT LM Berlchta AJ J t M Gewtlde muziek mu ek gr pL laj Eviiji dlaeh I utlieractae kerkdienst 11 40 Voor de kinderen A ltJt 0 U M Da Cope orkest IZja Gramofoimnuzlek 12 45 Berichten AJ7 P eventueel gramofoonmuztek l M De VagebcBden en soUttcn Z M BoAbesprekblc 121 THoeoncert a M Geverieerd concert en raBH ooiunttZlck 4 55 Sportnieuws AJtJ K CJLT t lO nuxiek 5J PredikJng Imuiielc gri orkest 9 4S Badtotooneel t$M Gramofoon ntnzlek K UMMJ BericMen Air P en slui ting KOOTWUK HM M KJLO 7 W Beriehteit Du tseh IJS Beriaifen Engelicli 1 M Wü beginnen den dag 7 4S Gewijde muilek gr pl ia J5 Bcrlci en AJIf 9 M Berichten VlumKh 9 4S Gra mofoonmuziek tll lS tUM Bnlchten Engelsch lUa 11 45 Beiidilen Vlaamsch 1Z M John Kiiitel en ztin Treubadovrs 12 3t U 4S Beridkten Duitidi U 4S l M Berichten AJ J l 5 Gramogoonmuitek Z M IJS Bertchln Duitich XJS Berichten Engela i Ija Pianovoonkacht giamofoonmuitek JDe ICeestenanffers en Huttduo 5 M Belichten Dujtsch S IS Cramofoonmmiek 5 41 llmiqiHMe f J5 Berichten Engelsdl UI Bococo octet 7 W Reportage 7 29 GramofoOBinuzlek aM Ber CDiüt cti IJS Berichten AJ J IJl Berichten En geladi 1 45 Berichten Vlaanucti 9 M KJl O Groot Ainusenientseirfcest en soliirt 4J5 Berichten Kngèlscli IJl KJt O Groot Amuaementaorfcest 9 41 Wti itoiten den dag 9 45 Berichten Vlaamadl NJI Berichten Dtdtsch IIJSMJS Berichten A J P 11 15 1130 Berichten EngelscJi 15 laU V A B A Ua Orgelspel JAABSVELD U4J M aw Benchteo AJ J GramofooRiBiiaicfc rM o MM MorgeBWtidtng lai Declamatte lais VantasU II N Bonte pro amma topn 12 M Bcncfaten IZ IS V ASJl orkest 1Z 45 J M Berichten A N P ZM Declamatie ZJI Bsncnkla aoUat en granH oonmuzidc Ua Ort tfi iM Planovoor dracht AM Gramofoonmuxick sat Voor de kinderen 5JI VJlJlA erkett aa 10 Reportage êM Vlauulcrett a a anrteel in d n bouw van e i Ncdcrtandaehe cultuur lezing 7 M Berichten 7 H FeHcitaties 7 1 1 De Ramblers 7JI GroBiBgiche uitmiding I N Berichten AJ J ai5 PUBle uitzendlng l 0 Bont programma 9 N Sadloteoneel 9J0 Bont programma M U IIJI Berichten AH F OOTWint IMd M 7 11 Berichten Duitsch 7JS Beriditen Engelach 7J Gramottwwiiniliwk LM Berichten ANJ UI Sehriftl ilng meditatie 8J5 Gewtlde moaiek grpl US Gramofoonmuiiek 9Jft Berichten Vlaamch 9L45 Zang viool piano en gramofoonmtizlek ll M Gramofoonmtmek 11 19 11 ja Berichten Engelach llja 11 45 Bet bten Vlaamsch UM Berichten Duitseh 12 45 Berichten AJ P l M Cdestra enaeniUe en gramofoon uriek Z M Berichten Duitsch Ï 15 QulntoUa en gramofoonmuziek 3 08 Gramofoonmuzlek J 15 Berichten Engelsch 3 30 Haarlem s trio en gramofoonmuziek 5 00 Berichten Duitsch 5 15 Gramofoonmuziek 5 41 Zang en pianobegeleiding en gramofoonmuziek 6 15 Berichten Engelsch 30 N C R V Harmonie orkest en gramofoonmuziek 7 00 7 05 Berichten 7ja Reportage of muziek S M Berichten Duitsch 1 15 Berichten ANJP as Berichten Engelsch a45 Berichten Vlaamsch aM Gramofoonmuziek 9 15 Berichten Engelsch 9J Gewtide muziek Kopn 9 45 Berichten Vlaamsch 10 00 Berichten Dultaeh 11 15 IIJ Berichten AJïP en lulling 11 1 IIJI Berichten Engelsch MARKTBERICHTEN DELITSCHS GKOeNTSMTnUNG 13 Juli Bloemkool Ie srt 7 S Il 85 2e Sri 2 00 7 00 komkommers groen Ie srt SaO andijvie 1 OO i 40 alles per 100 stuks selderij O 50 0 70 per 100 bos stamprincessen 14 00 16 00 snijboonen 15 00 1710 groote boonen 4 06 4 10 aa ties sen roode 11 00 14 00 blauwe druiven 2 00 alles per 10 kg perzilien 120JSJB per 108 stuks tomaten 8 0O Il 80 per 100 kg meloenen ananas 6 00 38 00 net en suiker 8 00 3 00 per MO stuks DEIJTSCBE KAASMAKKT DeUt 13 Juli De prijzen waren heden 48 51 cl per kg De handel wa Tlng OFFICIEELE VALUTAKOKKSEN DER NEDERLANDSCHE BANK 13 Juli Valuta schriftelijk en tel trans New Ywk ƒ 1 8a i ƒ lM i Beriijn ƒ 75 J 75 43 Brussel ƒ 30 11 ƒ 30 17 Helsinki f 3 81 f 3 82 StoekhoUn 44 81 ƒ 44 90 Zurich ƒ 42 57 ƒ 42 t6 Bankpapier New York ƒ 1 89 ƒ 1 90H Brussel ƒ SO 0t f 30 20 Stockholm ƒ 44 76 ƒ 44 94 irh ƒ f F2 ƒ 42 70