Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1940

ZATERDAG 13 JULI 1940 Wegenaanleg in t Westland Goede verbmdingen van groot belang voor het tuinbouwcentrum DE VREEMDE ONTMOETING UITBREIDING DER MEELDISTRIBUTIE Met roggebloem rogge tarween boekweitmeel BIRIEIUMI Verkoop van Room stopgezet ia ing 6 vanjWaandag a mwmsD vooB zvntL S cnE GEBE8EBVEEBD E n n worden ftopteLitend wortlen i r M r d Wlpr t rt lK t W kaa Mk v 4 b i rt Inlden Ilfchaaf w d ft d Ben d nkliPtutKlng NU onlang de vordering van de N erlandsthe Spoorwegen Is getjn tTen an e iTnrM Op dfeeWraat worden herlacht die bij de verdediging van het Jdwiand het leven hebben gelaten I ft wn zoo aat de kolonel o a lerder begaan met het lot der ge twetsten en wensch hun een spoedig ïteeheel herstel toe Ik moge uwe dictie en al het onder u ressorteerpndt personeel voorts mijn grootenj nk en waardeering betuigen voor Omïluhtig duwde Jim de kamerdeur open en slon i plots tegenover jtmand dien hij nog nooit gs jen had ij schrikte even doch hieid zich overigen goed Pardon zei hl onwillekeurig De ander n oogenblik bewegingloos nam hem ooordmgend op Daarop vroeg die met n ijïige stem U wist niet dat ik er was k Had niet t genoegen antwoofdle Jim beleefd Dat dacht ik al werd de anderhu Mt vriendelijker Ik Kom tochküt ngelegen hoop ik O voktrcL t niet deed Jlrt op zijnï eurt ze r tjgemoetkomend al bleefer Iets weHelends in zija toon Dat d f me genoegen prak deander nu bijkana hartelijk En om eraóg Iets aangenaams op te laten volSen voegdeie er aan oe Deze kamer bevalt me uitstekend Jlm knikte druk met t hoofd ten ken dat hij f et daar volkomen nee eens was Alleen Ik zon er nog wat grooter ffcnschen maakte de ander beleefdeen aanmerking Jlm haalde de schouders op Och n meter meer of n meter minder wat leed dat er eigenlijk toe U is mog elljk wat verwonderdme hier te treffen kwam de andertvcn terug oj hej begin van hunsesprek Jlm haalde wederom de schouders p De dingen dezer wereld girKjen ntjwel langs hem heen Ik had dadelijk al zoo n zin Inleze woning verklaarde de ander enBli wreef vtrgenoeed in zijn handen Ik kan het me indenken stemdelim met hem In Ze is lief gelegen Ik ben er driemaal langs eeloopen5ln de ander verder En telkenslis ik terug kwam stond het huis me leer aan Dat zóó n mooi pandje teluur staat onbegrijpelijk Ik zoekuUt een nieuwe woning Op mijn herwald bellen werd niet opengedaanBuren zslden me dat de familie opreis was Dat was nu wel héél jammer nietwaar ik was zóó nieuwsgierig ar merk ik dat de keukendeur achter niet op slot wa En ik naar binnen neemt me niet kwalijk Jlm een rustige natuur wAs zoo twaiijknemend niet Hij schudde dus maar weer eens met Tiet hoofd Heeft u n pretUge reis gehad oei de ander m keek hem n oogenblik suffig Dan ntwoordde le onverschU es Och ja Ach n it teiiiiott altijd blij ais k f H begreep de ander r i jnen zoo n home heeft vm sprak hem andermaal niet tegen Kan Ik de andere kamers ookWl zien vroeg i n beioeker Nu er tóch benl niet het mfcistc bezwaar En noegen volgen lamerl aangrenzende Hm uw werkkamer merkte de traatrumoer AU u daar schraftafel jit heefi u ner m last van UK te benijden 1 l ifc tt iim en hij keek t ch maakte uJ Ji huur ben ik van plan deze n L n werkkamer in te Znf beaoeker hem mee aai 2de Jlm ndtf ïl eken heeft u sprak de t tón h Ik dacht dal ï e tokt bibliotheek had Maar wShl niet I aar heeft l tw over gedaan omdat r ntwwwdde Jhn ypw w i b je wm a iSéi de medewerking en steun we ke ik steedji zoo In alle opzichten heb mogen ontvangen Dat de etappe en verkeersdienst ook onder de meen moellUke omstandigheden Mn taak heeft vervuld Is ongetwijfeld niet In de laatste plaats te danken aan de stipte plichtsbetrachting en het gedrag van uw personeel Dit zal de Nederlandsche Spoorwegen voor alle tijden tot eer strekken NATIONAAL ZKKMASSFONDS Aan liPt verslag van liet Nation ml j eemansfond ov r l ontlmnen w j o iu hH volgende Wedprom tiolibea reecU een groot aantal zooHoiicn in dien van koupvaardtj en visaHjerBVloot lii t loven verloren om liet V uderland van liet nuixlige tl oor ien eel grooter ijn nu echter ie govaren ter zee dan iti de poriodo van I U tot 1918 alleen al door de grootere xlilMieve kraolit der mijnen Aedert den aanv in van den oorloe tnt medio Maart 1910 worden 5 sclicpei V k ooj v iardij en vi f3olier vloot getroffen doot een rump wier oorzdftk iii tien oorlog gelegen ia Niot minder dan ii 2 zoelie teii licbben reetls in genoemd ilirlval hel leven gelaten Firiani ieclo hulp is meor d iB OO t drin erul gower icht om an alle iiivragen lot steun te kunnen voldoen terwijl n i ir ulle wa ii cliijnlijklieid het aantal aanvragen om steun in de toe oni t nng z il toenemen Uijzundero jiadruk wordt daarom gelegd op het vinden van nieuwe midJif liMi o iil it hulp ook inderdaad vorlo ud kan worden In lltlïl weiden voor okening van et fonds aan n ge innen of all enstu ide per sonen periodieke uitkeeringen ver Icend tot een bedrag van rond I iLlW If Sfrid in 19 38 l e contributies en giften in eens komen in haar geh el ten goede aan nen die hulp behoeven aauge ien de administratie volkomen helansreloo i door de vereeniging ee Hisico gevwrd wordt Het adres van het Nntiouaal Zei man finds ia ingel J Jfi l j te is ler dimC cironunimer 11812 ONS KORT VERHAAL dcor H BRINKMAN Dat is waar stemde de ander In Ze stonden voor de brandkast Zijn weinig meer in fiebrulk meende de bejceker n Safe is zoov èel veiliger Nu ja voor papieren enzoo Och je vindt het toch wel pret tig als je wat in huls hebt oordeslde Jim Je hebt onverwacht n paar nnie noodlj hè en dan moet je naarde bank en die Is net gesloten Enfin u weet hoe het gaat En daarom Jim kon niet verder spreke i Wat gebeurde er Later begreep ie dat pas de anderliad hem met êen IJzer onvefwacht een onwelwillenden klap op het hoofd gegeven en daar gin ie Ja wat deed je daar tegen Toen ie na enkele minuten dat het zoo kort duurde besette ie eveneens pas later weer bijkwam lag ie aan handen en voeten geconden en hIJ had een vervalende prop in zijn mond Dat ie dat ding niet kon kwijt raken Hy had ook liever een sigaar En wat frommelden ze daar aan z n lichaam O de bezoeker fouilleerde r cm Wou die ziin horloge hebben en zoo Bijna al z n zakken had die al uitgehaald Zoodra zag de boef niet dat z n slachtoffer de oceen opende of hij beet hem nijdig toe De sleutel Gauw Waar is de sleutel Jlm wees op z n mond ten teeken dat ie niet praten kon De ander wou m al ontproppen Doch hij b dacht zich eens even Als zijn slachtoffer dan misschien begon te schreeuwen Voorzichtigheid was maar alles De sleutel van de brandkast bracht de boef er gejaagd uit O nu begreep Jim En hij wees met z n hoofd naar t handtaschje dat hij bij het betreden van zijn woning bij zich had en dat nu vlak naast de zoo rustig gelegen schrijftafel stond De ander stoof er op los opende het keek dan helsch verbaasd en barstte vervolgens in een schaterlacii uit Kerel had dat maar eerder gezegd kwamIe vroolijk los Maarwie kon dat ook denken Sinds wilsoort lui echte heeren zijn geworden dat Is een fijn pakkle wat Je aanhebt man herkennen we elkaarniet meer Wacht ik zal je los binden En hlJ hielp Jlm uit de touwen zoodat die zich zelf kon ontproppen Dat is slechte tatak spotte Jlmen hij gooide de prop weg Dat halIk moeten weten van die tuindeur Ikben door een raam geklommen Daarop haalde Ie uit zijn handtaschje n breekijzer een steekvlam en verdere benoodigdheden Derest van de geschledejnU dèèt er niettoe MQa wekkir b ia d re yaralie Wodw im Bild N idruk verljoden De Opbouwdienst Maar wy vernemen wl als ondersctoeldingateeken voor 4en Opbsuwdlenst worden Ingevoerd een blauw gevlochten koord afhangende van oen linkerschouder Dit onderschiidlngjteeken lal zoowel op de veld s als op de o erkleedlng gedragen worden Zoolang het vastgestelde onderscheldlngsteeken niet beschikbaar Is zal een voorlooplg onderscheldingstesken worden gedragen DE KEFOEMATIE Niet Tertoden In het zooeven versohenen nummer van het Geref weekblad De Reformatie komt een door de ultg eefster fa Oosterbaan en Ie Coln t ré te Goes en door den hootdredajteur prof dr K Schilder hoogleeraar te Kampen onderteekende mededeeïihg voor dat bij informatie gebleken is dat officieel noch officieus iets van een verschijningsverbod bekend is EEN STAAFJE GOUD VAN f 72 000 In vertand met het feit dat mengouden munt en baar goiud moet inwisselen vervoegde zich een heer aaneen bank te s Qravenhage aldusverneemt De Tijd met een staafjebaar goud van 36 K G De bankemployé konden hem een bedragvan plm ƒ 72 000 uitbetalen NIEUWE INDUSTRIEëN LANGS DEN WATERWEG Werk voor vele handen Het Westland heeft de laatste jaren ee uitstekend wegrmnet gekregen dat echter nog verder verl eterd en uitgehreid zal worden Voor den Westlandschen tuinbouw is een goed wegennet van primair bela ng Slechte wegen maken dat de tuinbouw producten tijdens het vervoer in waarde achteruitgaan en beschadigd worden Tevens is in den huldigen tijd het tempo bij het vervoer van groot belang en dit tempo wordt aanzienlijk versneld door groote en directe verkeerswegen De weg Rijswijk Höek van H 1 land met zijtak naar Delft is geheel voltooid Op den weg Den Hoorn De Lier Westerlee s Oravenzande Maasdijk met zijtak naar Oranjesluis is voortgegaan met de verbetering van de i woutersweg waarop een asfaltlaag is aangebracht Dit is een uitstekende verbetering en de weg is thans geheel gereed Van den weg Loosduinen Wateringen Naaldwijk met zijtak naar Honselersdijk is de Heulweg net vorije jaar belangrijk verbeterd Een uitstekende verkeersweg Is hier ontstaan terwijl mén druk bezig is aan de nieuwe brug te Kwintsheul Van den weg Schiedam Vlaardingén Maassluis Hoek van Holland ondervond de uitvoering Jer verbetering van het gedeelte Schiedam Vlaardlngen vertraging doordat de N V Handelsen Transportmaatschappij Vulcaan welke een havenbedrijf exploiteert gelegen langs den provincialen weg een voorstel had gedaan tot wijziging der reeds vastgestelde verbeteringsplannen Voor het gedeelte vlaardlngen Maassluis hebben reeds aankoopen plaats gehad terwijl in eenige gevallen tot onteigening moest worden overgegaan Werkverraimingsobjecten Ook is men thans bezig met den aanleg van den nieuwen provincialen weg van Westelijk Den Haag via We stclijk Delft naar Schiedam Deze nieuwe weg zal voor het Westland zeer belangrijk zijn niet alieen als werkversehaffingsöbject doen ook vanwege de ontlasting van de andere verkeerswegen Het Is echter noodlg dat de aanleg der rijksen provinciewegen bestxjedigd wordt Het verkeer in het Westland neemt steeds toe en de verbindingen met Den Haag Delït en Rotterdam Hoek van Holland dienen nog In belan 3rljke mate verbeterd te worden Bij de groote centrale Westlandsche Snijbloemenveiling te Hoaselersdijk 7ien we een breeden betonweg liggen rijksweg 20a den Burgemeester Ekscnweg Men is hier echter blj het kind begonnen want rijksweg ÏO is nog nltt klaar en zoodoende wordt van den Burgemeester Elsenwe nagenoeg geen gebruik gemaakt door het vrachtverkeer Tot aan Westerlee is deze weg klaar het vak loopt door tot aan den Maasdljk verder jï klaar het baanvak van den Maasdijk tot Maasland en tot de Vlaardlngschc Vaart J eör Vlaardlngerambatht zal deee tveg dan naar Schiedam loopen waar de provinciale en de rljkjwe elkaar zullen ontmoeten Ben mooie oplossing zou het zijn indien dit alles tegelijk klaar was met den tunnelbouw te Rotterdam VceUfteg van induxtticën Van den Maasdijk dient ooit aoo spoedig mog iyk een weg laar Hoek van Holland te worden aangelegd Vele malen zijn reeds geruchten opgedoken over de vestiging van nieuwe industrieën t u hen Hoek van Holland en Maassluis Voor Hoek van Britsch Vliegtuig neergeschoten VUF INZITTENDEN OMGEKOMEN Boven de Sevenunasche Peel tusschen Maasbree en Seventnn L 1 een Britsch bombardementsvliegtuig door een Duitsch toestel omlaag geschoten Het stortte brandend omUag en de vijf inzittenden zijn om het leven gekomen Het vliegtuig brandde geheel uit Drie zware bommen welke het meevierde zijn niet ontploft en bleven op de heide liggen Het toestel Ls midden op een groot heideveld neergekomen zoodat geen materieele schade werd aangericht INTEBNEEKING VAN POSTDUIVEN De commissie ter behartiging van de belangen van Nederlandsëhe postdülvenhonders maakt bekend dat de In beslag genomen duiven van overtreders niet meer gedood behoeven te worden Zij moeten franco worden Ingeleverd bij den heer J Hornstra Prinsengracht 407 Amsterdam C TEKORT BIJ ZIEKENFONDS BU het zlekenhuis verplegingsfonds der gemeente Gorssel is een tekort van duizend guMen jgeconstateerd De zaak is in handen van de justitie gegeven Holland en Msuissluls zou opleving in de industrie den weg naar nei nieuwde en eroote welvaart openen Maassluis en Hoek van Holland zijn gezien de nabijheid van den Nieuwen Waterweg Rotterdam en het tuinbouwcentrum Westland voor het vestigen van nieuwe Industrieën zeer gunstig gelegen Deze plannen zouden ongetwijfeld veel me r kan tot slagen hebben indien er een nieuwe goede verbinding tot stand kwam tusschen Hoek van Holland en Maassluis eenerzijds en het Westland en Rotterdanp anderzijds Daarom dient spoedig tot den aanleg van deze wegen te worden overgegaan Ook het Westland Ijeeft veel belang bij het vestigen van nieuwe industrieën De industrie zou ongetwijfeld voordeel kunnen hebben van de nabijheid van dit tuinbouwcentrum terwijl de intensieve Westlandsche glajcultures wellicht de afvalproducten der fabrieken zouden kunnen benutten We denken hierbij aan verwarming enz Deze plannen zouden geheel liggen in het kader van den wederoptwuw van het Westland en omgeving Vele handen zouden werk vinden zoowel bij den wegenaanleg als hi de nieuwe industrie Hisr liggen drfs belangrijke objecten voor werkjermimlng en werkverschaffing voor het isrijpen Maassluis en Jlotterdam aan Zee zouden weer gaan bloeien terwijl de productie van tulnbouwend Westland er door opgevoerd zou kunnen worden EEN TTALF POND OP BON No 90 AANM AK ZELFRIJZEND BAKMEEL STOPGEZET De secretaris generaal waarnemend hoofd vaiihet departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend dat hedeKde distributie van tarwebloem ei selfrijxend bakmeel wordt uitgebreid met de artikelen tarwemeel boekweitmeel roggebloem en roggemeel De distributie van deze producten zal geheel geTjk zijn aan die van tarwebloem en f xelf ritsend bakmeeL OeduVende het tijdvak van 13 Juli tot en met 9 Augustus 1940 geeft de met 90 genulhmcrde bon van het algemeen dMtrtbutie bonboekje recht op het koopen van 2è ons tarwebloem óf tftrwemeel óf boekweitmeel óf roggebloem óf roggemeel óf zellrljzend bakmetl C emerkt wordt dat ri fehts de itans nog bij de winkeliers eh grossiers aanwerige voorraden sjelfrijzcnd bakmeel zullen worden gedistribueerd Het af everen van dit artikel door de fabrieken is voorlooplg stopgezet In het algemeen zullen d voorraden van de genoemde producten bu de WlnkeUers voldoende zijn om a LICHTVERDVISTERING A naeU nn ilM tat SM u MorgeniuMht rtm tl 5 tot 546 a Welke Bon Levensmiddelendistributie BROOD BONS SI t ra M van het broodbonboekje SOM gram voor de periode S t m 14 Juli met 4 dagen extra geldigheidsduur BONS n t m 70 van het hroedbtmlMekJe 2000 gram voor de periode IS t m 21 Juli met 4 dagen extra geldighcidsdunr THEE OF KOFFIE BON No 8S ons thee of i pond koffie geldig van 6 Juli tot en met 2 Augustus SUIKER BON No 80 1 K G suiker geldig tot en met 25 JuU MEEL BON No 75 2i ons tarwebloem of tarwemecl of boekweitmeel of roggebloem of roggemeel of zelfrijzend bakmeel geldig tot en met 26 Juli BON No 90 22 bns tarwebloem of tarwemeel f boekweitmeel of Toggebloem of roggemeel of zelfrijzend bakmeel geldig van 13 Juli tot en met 9 Augustus PETROLEUM PETROLECMZEGEL Periode II S Liter petroleum geldig van 1 tim 14 Juli PETROLEOMZEGEL Periode III 2 Liter petroleum geldig van 15 t m 28 Juli LEGER EN VLOOT MILITAIRE MUTATIES ONTSLAG BEROEPSOFFICIEREN De Staatscourant bevat verschillende besluiten van den generaalraajoor N T C a r s t e n s die daartoe is gemachtigd door den bevelhebber van de Duitsche weermacht in Nederland Daarbij wordt o a met ingang van 15 Juli aan een aantal beroepsofficieren op het door hen gedaan verzoek eervol ontslag uit den militairen oienst verleend terwijl eveneens verschillende reserveofficieren met dien datum eervol ontslag verkrijgen Cadetten worden luitenant Voorts worden met Ingang van 15 Juli de cadetten vaandrig van het derde studiejaar van de Kon Mil Academie bevorderd tot tweeden luitenant Hieronder vallen ook de cadetten vaandrig van dat studiejaar die In opleiding waren voor het leger in Ned Indië de vraag van het publiek te kunnen voldoen zoodat geen voorschottoewijzingen zullen behoeven te worden verstrekt Mocht bij uitzondering de voorraad ontoereikend zün dan kunnen de winkeliers via de plaatselijke distributiediensten een verzoek tot het centraal distributiekantoor richten voor een voorschottoewljzing Teneinde voorts hun die het op bon 75 beschlkbatfr gestelde rantsoen nog konden betrekken de gelegenheid te geven dezen v n alsnog te gebruiken wordt de geldigheidsduur daarvan met twee weken verlengd Bon 75 van het algemeen distributie bonboekje geeft derhalve ook gedurende het t ijdft ak van 13 Juli t m 28 Juli 1940 nog recht op het koopen van 2i ops tarwebloem of tarwemeel of boekweitmeel of roggebloem of roggemeel of zelfrUzend bakmeel RIJWIELDIEF AANGEHOUDEN De Venlosche politie heeft de hand gelegd op een Amsterdammer die in het Politieblad stond ge ignaleerd en die l ekend heelt 19 rljv ielen ontvreemd te hebben n l 4 in Breda en 15 in verschillende andere plaatsen NOODBEURS GELDERl ND Ook de twesde te Arnhem gehouden Noodbeurs Gelderland Is een succes eworden Er is dan ook besloten een derde noodteurs te oroaniseercn op 31 juU en 1 Aagnslus ftJ Tf B U LUCHTAANVALLEN INNENSHUIS BLIJVEN Bet ririlefc kan alet vpl decnde doordrongen worden van het telt dat men bU bomaanvalleii en ook tegen seberven van luch af weerprojectielen het veiligste i n h o is is Men hoort telkens dat in plaatsen waar bonunen sUn gevallen personen geheel onneodlg sUn gekvretst doordat zii hun nieuwsgierigheid niet konden bedwingen en xieh baitenshuis begaven Bedenkt ook dat een nietgesprongen projectiel zeer gevaarlijk is Raakt het niet aan BlUft er op een afstand van rond 50 M van verwijderd en waarschuwt dadelijk de pelitio kif KERK EN SCHOOL PROF Dr J G DUSSBR DE BARENNE t In den ouderdom van 95 Jaar is te New Haven Ver Staten overleden prof dr J G Dusser de Barenne hoogleeraar aan de Yale universiteit Dr Barenne werd in 1885 te Brlelle geboren studeerde aan de universiteit van Amaterdajn waar hij in 1909 tot arts bevorderd werd In 1930 gaf hij gehoor aan de uitnoodigiiig uit Amerika om zich beschikbaar te stellen als Researchprofessor in de neuro physiok gie aan de Yale universlteit Kr A II KVN ONDIüt SCIiKIDEN In Ic gioleren Rtthouden vergadering Nau U en W v ih Utrecht is aan dr II Kiin rortor van het Stedelijk J niua inin wien met ingang van 1 eiil inber door don raad op de meest oen lie wijze ont ilag 13 verleend de c i iTlH nning van dn gemeente Utr elit uilL creikt ACADEMISCHE EX IMESS in sti riiain Bevorderd tot doctor in ilu k tliTcn en wijsbegeerte de heer J IJax tot dtiftor in de geneeskunde de liieB P J SI Fizaan tot doctor ia Ie econ wetcnseUappcn de heeren H J tM der bcljioef en G van der Wil f Li tgd voor eand ex geschiedenis iiH 1 H A oiï en mevr E Waterm in o ir cand ex physische geeograli ï iiH r E MiiIler Van Veen voor d t e K ff Onnuiir hoor J dea Hert n r dütt ex F ngel f he tafU en letterIviiiiiii nioj A L Kropvcid en niej W Muiei en voor cand ex wid en liatunrkïindo 1 mcj M Herrmann en de he i S It Teni en J K PauweU Leiden urn laude bevorderd tot d Ktt r in de lellercn en wij8l geeric ilo heeren II vna de Waal en W U B Vcki r l e den bevorderd lot doctur ID de tht fdogie nM j t L van Italfsen liii terd im geolaapd Va rniiiKMi Gc lnagd ingenieur UiinliDiiw nii t lui du lieer N Uul Im l iinileke ex koloniale H L Pruisen Snellen van M laa d ingenieura lundUuuu de heeren noeiliïs ilatas ar 11 olieniioven P idane rie laöpd eand ex Ne lerl landbouw do heeren J Xi litei traat J Bosnia U I n rritsen 1 Ilaiiinan S llerweijer U llille Kh J nml er ilir P Pb L ïtian ïiip A Maris C si iMeuhroek Ö 11 OUlKiff J an Sthujlenborgh lesl uizd cand ci koloniale landlioiiw lie lie r Th J Kerrarie l trcelit jepromoveerd tot doctor in de WH en nalnuikunile do heer IC 11 iebenga en in de letteren on wijshigeerte med dr G ten Doesscbatc l treehl e laa d v ior doet ex recht cten hap C j Wenimerslag e v Sparwoude en Ij A I Gid eliA h innii ex socialo eojriaiie me G Bóh a P J H Modderman en A Ve lij doetex soci ilo geografie P W v M1I 1 U1 ar d ex rc liten ikvr M W 1 de Ge r c ind ex kuii tgeBChicde ni niri A IS Teip tra di ct ex iodisch iciht N ten liokkel Huiinink doet ex clieniie J It Abina J d Mirand i I Snauw J G Fsber eo e 1 W rnin iiii rls ex U 1 Sliiyter I J I effert=tr i en J Chr L Goudoever art ex niej M J v V ein 1 n W Slechte en II J K iin ima Slieor tandlieelk on Ie ged mei J l i iiinentra P van ldjk n G j II Lennini en G Knot tandartu ex mei 1 1 C v d iJriri mcj M de Hoer V Winx F WiKop Koning J C I Fleiit e J F L Wulters A W i eni i jii II F ll imelberg en aievt L M e imit 1 lekker nminffeii Ge aapd voor cand tx iciiiteii de heeren K Tinga Haren en H Hni inp Groningen Nijmegen cslaasd voor cand ex redilen de dames A Kortenhor Roimahii en M A Verbcg en Blerik doi t ex reeliten de bee r U G II Pau lo n Maa ilriilif Tillinrp Gesl nacd voor doet CX iT n will n i IiaiijK n de be ren F A V Keulen nli J A F v Moojjerei Venio II P M Solim Ming M Mtriilit en Th N Mulder Millingeo NKD HERV KERK neroeileii te llarksU da Schirmw f oe G Pniita and hulppr t Dok Jiedankt Toor Jecwcrd U Woltao rand Ic ourhnrg riiR r EREF kerk Herocpen e Mplien n d Kljn P ▼ d liijly cand te Sliodrechl