Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1940

EERSTE BLAD ZATERDAG 13 JULI ij omdal traditiegetrouw onze cliënten wachten op dit moment Nu kan de Zomergarderobe nog eens op ouderwetse wijze worden aangevuld DezeHde chique coupe als vroeger dezeHde lage prijzen en nog vooroorlogse kwaliteiten t Moet langer mee dus koop iets goeds I Vanaf heden staan wij weer i gewenscht uur te Uwer bescliiliki Bik Hooimeijer Talaloon 1001 Spoersirait lu G 2475 i Macleans tandpastj maakt gele tanden wit Prijs per tube 50 cent by ANTON COOPSl DROGIST WUDSTRAATl G 2459 J STAATSLOTERI De verkoop van Loten bejiij Donderdag 18 Jul Collectrjce Mevr KLEBERv d SLOOtI Crabethstraat 13 Telef 3 63 Giro 378513 G 2473 I U kunt zich rij bewegei terwijl wij U opnemen daarda bent U verzekerd van de mei natuurgetrouwe pose en ided kinderfoto s bij Real Foto r f r Ontwikkelen en afdrukkcli van films G 24901 QEVMAAaO een flinke Naaister Alleen geroutineerde naaisfa welke goed t ekend zijn mot va anderwerk en zelfstandig kurnid afspelden gelieven te solliq teeren FliRki Digdiiutbidi sevfai i niet beneden 18 jaar v g g v Aanmelden na 7 uur Mevr MKI K Tiendeweg 9 ü 2487 J Gevraagd Hulp in de huishouding zelfstandig kunnende optreden Hulp aanwezig Brieven onder no O 2467 bureau van dit blad Ifi Verlootd CORRIE VAN EUC n WIM KOpCXR Goud l Juli IMS Ttiuia Dinsdagavond 16 JuU B M Singel 29 O 24S9 OtiM werd een zoontje geichonken dat echter poedic dMma overleed H STEENLAOTJ M iSTEENLAND Van Soest Gouda 11 JuU 1940 St Jozef Paviljoen De Engelenmis werd Zaterdagmorgen opgedragen in de St Jozefkerk aan de Gouwe G 2488 18 AFWEZIG Dr P Belgravep Ka l NatM Oararto nu 13 Juli tot ea met 28 Juli Voor spoedgevallen wende menllch tM het van ItersonZiekenhuis Telefoon 2532 O 2545 9 N TOM Aria fwesiif tot en met 24 Juli o 2474 7 Het faillissement van HUI8ERT DE JONG tinunerman te Ouderkerk aan den IJssel is op 3 Juli 1940 door homologatie van het aangeboden accoord geëindigd De Curator Mr S H SMIT Gouda 13 Juli 1940 Lange Tiendeweg 51 O 2486 10 K V tit Aanneming na Werken voorheen B J Nederiiorst te Gouda lUEIKENriÜUIEIIIIt van AandMlhauiiors op Maandag 29 Juli 1940 voormiddags 11 30 uur in Hotel De Zalm te Gouda De punten van behandeling liggen ter inzage ten kantore der Vennootschap Volgens Art 22 der Statuten kunnen houders van aandeelen aan toonder van hun stemrecht gebruik maken indien zij min tea drie dagen vóór de vergadering hunne aandeelen tegen ontvangstbewijs ten kantore der Vennootschap hebben gedeponeerd DE DIRECTIE O 2469 25 Geen grijs Haar Door hel gobraik Jehemeil Mi krijgen Uwe grijze haren hun natuurlijke kleur terug Oeen haarverf Onschadeiyk Per flaoMi ƒ S Verkrijgbaar bij UIT L K IMt bril aatthavan 29 Telaf 3364 BOUDA Q 2466 20 Waterglas om eieren in te leggen Anton Coops Drogist W dstraot 31 Q 2460 10 Dames japon Vistra fraaie bloemdessias 1 17 van 6 75 nu voor 4 11 Dames japon Lavable Amerikaansch model Cl van 10 75 voor I ril MATORA DAMESJAPON met tulle gameering 1 Tvan 7 75 voor 1 91 DAMES MANTEL Bouclé met koordstlksel van 24 75 nu voor 18 77 DAMESlAPONNEN frissche bloemdessins spotprijs 1 97 DAMES SWAOOER moderne uitvoering van 14 75 voor 11 97 DAMES MANTEL Bouclé koopje van 10 75 voor 7 WIJ RUIMEN l KINDERJURKEN diverse l modellen en stofsöorten l l 77 97 77 MEISJES MANTELS van f 6 tot 13 j Groote koopjes 6 97 4 97 3 47 MEISJESJASIES met hoed ï slechts 23 stuks 4 67 2 97 1 93 JONGENSjASJES van 2 tot 6 jaar Spotkoopjes 3 97 2 97 1 97 IJ RUIMEN Onze ZOMEROPRUIMINQ begint Maandagmorgen om 9 uur JlaBRUHS TURFMARKT GOUDA G 2491 316 UIVER SCHEERMESJES UIVER SPECIAAL het beste icheermesie10 stül s 25 centImporteur W DE KNIKKER Oosthaven 3 lit Tiiillinft Iiitit p i liifi EIIK au MARKT aOUDA Plaats zoowel voor Ziekenfonds leden als voor Partituliejw 6EHEEIGEBII lanil f Q 2462 12 pijnloos trekken inbegrepeiK Spreekuur ifdere Donderdag van 9V nVi uur Vanaf Dinsdag Iti juli VERKOOP ZomerRestanten Schoenhandel Willem Schuld WQdalnMit as Gouda Zorg er toch voor dat wat ge spaart Oofc rentt geoend wordt bewaard Een goede raad waarvoor geen danit Spaar daarom bU de NattspaarbatA GOUDA OOSTHAVEN 12 ü 2464 40 Uitkomst voor Automobilisten De IMBERTHOUTGIIMSEKEIIIinOII sluit het gebruik van twnzine uit en is nog ongeveer 2 cent per K M goedkoper Laat Uwwagenin onze werkplaatsen ombouwen Q 2465 36 DE JONG S AUTOHANDEL FLUWEELENSINGEL 59 TELEF 2824 ócd HUuwsl voor luisteraars van de Goudsche Radio Centrole Ie Het gramophoonplaten uurtje van 7 8 is iiersteld Als van ouds hoort U thans weer onze gewilde programma s op de vijfde lijn uitsluitend voor luisteraars van de Radio Centrale 2e 3e Bovendien ontvangen onze luisteraars s avonds van 10 30 tot 11 30 nog een uur gramophoonmuziek samengesteld door de omroepvereeniging die het programma op dien dag op den Jaarsveldzender verzorgt Ook is het z g microfoonverbod thans opgeheven zoodat alle platen weer door de U bekende stem zullen worden aangekondigd Thans heeft Uw aansluiting dubbele waarde U hoort alleomroepprogramma s en meer dan dat Uw ontvangstis geheel sloringvrij want wij zijn door middel van specialetelefoonkabels met alle Nederlandsehe Studio s verbonden Wanneer U nog geen abonné bent laat U dan thans aansluiten G 2458 60 Vraagt inlichtingen Alléén Raam 2 4 Gouda 0 2458 60 Liquidatie Opruiming Wacht niet tot U moet koopen op distributiebons U kunt NU nog zonder deze bons keub maken uit onze sorteering Betere Karpettan en Gordilnstoffen tegen wederom verlaagde prijzen OoK in meubelen oX Slaapen Eetkamers hebben wij nog enkele aparte koopjes FRANS BIK K Tiendeweg 18 Telef 3286 G 24Ö1 40 G 24851 Rijwiel defect GIEL VAN WAAS maakt t direct voorileeli en correct Gouwe 188 Rijwielhandel Reparatie lorichtiof Adverteerei doet Verkoopei G 2463 16 OPLEIDING NOTARIAAT DE ROTTEI DAMSCHE NOTARIAATSSCHOOL Mathenesserlaan 278 Rotterdam Telef 38101 ü 2 8i 10 We hebben nog vele merken rijwielen en onderdeelen voorradij Reparatie Inrichting D M VAN HOORN Doclestraat 12 Tel 265 o 2 11 2 I DE KWARTÜES RUBRIE KIken Zaterdag plaatsen wij in de Kviranies pubriek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent by vooruitbetaling Voor adve rtenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewijsnummer 5 cent extra Brieven kuni en ALLEEN worden afgehaald eiken dag van 9 6 uur Zaterdags van 9 i uur 5 = GEZELLIGHEID door BLOEIENDE PLANTEN fa G U MEISJE Br ywa dag en nacht P G no 31Z3 bur van dit blad Gevr kostfaagen met ruime zitslaapkamer Uiterst lagen kostprijs praclit uitziclit alles inbegrepen Br no 3124 bur v d bl IM nette WEBKSTER b z a voor e i of meer dagen per week Br ooder no 3125 bur van dit blad Iimk iiMiiiiiachioe 1 klas merk In practit salonkast l ge prijs Volle garantie Te zi6n Zuidkade 16 Waddinxveen OHMOtinULBESD BV18JR t haw vnuigil aan den Plas Vijf slaapplaalsen Heven G Janzen Oinr HeiawIMU 17 Rotterdam tnwMidi hekeMe PeekMHie voordeelig en goedkoop per H pond 30 et MPOBMHUIS KLEIWEG 14 Prima Horregaas Asphalt Teer Csu boleiun br en gr J POSTMUS Kaam 142 Telefoon 3720 Te huur BOVENWONING Raam 212 Te bevr P C Hoofdstraat 6 ƒ 3 50 p w Voor Augustus een ZEILBOOT te hUBr gevraagd B M of groter V Itersonlaan 15 Gevraagd een net flink MEISJE voor 2 halve dagen liefst Vrydag en Zaterdag Dr Leydstraat 22 Te koop laze mime ROEIBOOT Te t evr Krugerlaan 113 Gouda A iigeba len vrije zit sbiapkamer met of zonder pension voor net persoon of juffrouw Prijs billijk Turtsingel 9 Heelr Slijperü voor scharen w sai en alle gereedschap Gouwe 143 Telefoon 2930 INZAK NAAIMACHmE Ie kL merk in pracht salonkast Lage prijs Volle garantie Te zien Zuidkade S T l r n Te koop WANDELWACENTJE nieuwste model Kleiwegstraat 11 Te ko DABIE8BUWIEL zoo goed als nieuw Gr V Bloisstraat No 31 Profiteert van deze aanbieding Pracht kwaUteit HEEKENSTOFFEN Kamgarens en Tricoline ƒ 4 25 M Stoffenhandel CHR v d VALK Raam 270 TE KOOP GEVRAAGD èen koftergramofoon en een opklapbed Bc onder ivo 3150 bur v d blad Net asdije loekt VRIENDIN circa 17 jaar j ro 3151 bur v d blad Te huur op netten stand gestoft liten slaapkamer ook m gebr V keuken Br no 3152 bur v d bl Te huur oagem sit en slaapkamer met gebr van keuken Br no 3153 bur v d blad Te koop boerenjongenspotten met schroefsluiting zeer geschikt voor inmaak Inhoud één liter 12 et C G de Grauw N Markt 2 Tel 2564 OORLOGSSCHADE Invullen formulieren vlugge behandeling Stamkaart en adres aan DEN HAAN p a Sophia de Goudestr 48 I NETTE WONING TE HUUR V alle gem voorz Nobelstraat 57 Bevr Turfmarkt 87 Voor levering en reparatie naar W T HOEKSTRA Rijks gedipl Horloger Gouwe 51 Prima vet en chroomvetleer WERKSCHOENEN Van Maaren s Schoenhandel Vijverstraat 10 PIANOLES Degelijk onderwijs Zeer billyke conditie Mej VERZIJL Oosthaven 38 Voor Reparatie Timmenverk et VerboBwen is uw goedkoopste adres W v d LAAK Walvischstiaat 1 Timmer en Bouwbedrijf MiziikselNl Di Bun Westhavr 1 39 Boekbinderii O v LEEUWEN Turfsingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek Voor Hout Triplex en Board is Uw adres bij N VERDOUW FluW elensingel 64 Tel 2961 Groote voorraad lage prijzen Te koop een goed onderhouden MEISJESRIJWIEL T F VAN LOON N Markt 27 B Z JI VERTEGENWOORDIGER of wederverkooper tegen laag loon Br no 3142 bur v d blad Te huur CARRIER met of zonder bestuurder Brieven onder no 3143 bur van dit blad EEN REIZIGER GEVRAAGD Kleine art mede te nemen Br onder no 3144 bur van dit blad WASCH gevr nat thuis ook genegen aan huis te wasschen Br onder no 3145 bur van dit blad TE KOOP Bad met geyser Uit stortgootsteen Tuinslang v Beveminghlaan 19 TjÜxI noodig Bel op 2SOOI EMTAX ZEUGESTRAATI De Loodgieter voor VASTE WASTAFELS Walestraat 12 Tel Uit voorraad leverbaar ie Vt Heerenen DamesrijwieleM Tevens nog eenige pr 2e haw rijwielen kinderfietsjes c i autoped Banden in alle maie Rgwielhandel RIGO Gr Florisweg 79 A t o Arnbachtsschool Laait Uw kinderen in de va aM rep eeren maar dan systert tisch Leiding bü huiswerk werken voor H B S en M l 1 H VAN ESSEN cand economie Nieuwe Gouwe O Z no 1 j Tel 2307 Pension Broer Bjji et MEISJE 22 j 2 ochtenduren per week Bric onder no 3121j bur van dit b 6 Eenvoudige korte opleiding DITRSCH Billijke conditie onder no 31 bur van dit f