Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1940

tIA OE WERIXDSEIS HUMOIR Vrouw Mannie wat heb je nu meegebracht Man Wel lieve je hield toch zooveel vanOostersche kunst 7 SPEEL NIET MET VCCR Voor de grap nep ik Boe en nu kan ik hem niet meer kwgtraken DE HCISVRIENDEN Recbtn Wij zullen u drie jaren onder dak brenscD Beklaagde Huurt u mSja huls dan voor dri jaar Wat een dolle nt Nu ben ik mijn hoed en mijn paard zijn kop kwijt Guerin Meschino Milaan VERWACHT JÊ d S L M Wat zoudt u er van zeggen juffrouw als ik u een kus gaf 7 Eindelijk Hjemmet DE GLAZEN MUILTJES U hebt mij gevraagd te komen waar moet de ruit ingezet worden f Weineen De glazen muiltjesvan mevrouw moeten gezooldworden Munchener niustrierte Munchen Ui CmCAGO ÜüJ b J n jl J Kijk die arme kerel nu moet l m al gaan dreigen omdat hij zich schaamt om te bedelen Mare Aurello Rome jAt ffxtt i n mm f s i i tg LsjKj m Gunst mevrouw at tocht t hier Och meneer mijn man is met z n ademhalings oefening bezig Zeg moe daar gaat dat mensch van Klaassen ze had alweer n nieuwen hoed Ik vraag m af waar ze dat van doet Zt Gisteren op straat kwam ik je tegen liep haast tegen je op en nig zag je me nietl Hij Uefde Is blind schat J Es r iJ t GOUDSCHE COURANT t VAN ZATERDAG 13 JULI 1940 ROTTERdAM heeft WEER EEN DIERGAARDE Mau sH nH nauU p n m I Met giraffeWan 8 j aanden SAMENVOEGING VAN PANTER EN KAMEEL Langen tijd heeft het geduurd voordat men met eenige zekerheid het een en ander wist van deze merkwaardige dieren Zy die ze hadden gezien op hun reizen gaven w zulke vreemde en vaak overdreven voorstellingen van vooral wat betreft de grootte en den vorm dat men t met waagde daaraan eenig geloof te schenken ooals reeds werd opgemerkt voerde Julius Caesar reeds m het begin onzer jaartelling giraffen uit Noord Afrika naar Rome waar zij optraden m de arena en vaak de triomftochten der Romemsche veldheeren opluisterden Later zag men ze niet meer m Europa en men was ze geheel vergeten toen keizer Frederik II een levend exemplaar ten geschenke kreeg van den sultan van Egypte Tegen het emde der ISde eeuw kreeg Lorenzo de Medici er ook één vaa den Egyptischen sultan Voorgesteld aan den Franseken Koning De giraffe zou daarna wéér in het vergeetboek zun geraakt mdien met nu en dan huldMi waren overgezonden totdat eindelijk In 1827 wéér een levende giraffe m ons werelddeel kwam De vsja van Egypte schonk twee jonge exemplan die hij uit Nubie waar ze waren ot efokt had laten komen aan den Franschen en den Engelachen onsul De giraffe van den Franschen consul kwam te Parus terecht waar het diei op Saint Vrotf r werd ik ullt aan ioniiifeii ooorgetfefi i iraffen hoe levendig spreken deze eige VJT aardig gevormde dieren tot onze verbe dmg We kunnen ze haast niet los denken van de dichte oerwouden waar ze met hun langen hals rekken naar de onderste takken van de boomen om er de sappigste blaren uit te zoeken De Diergaarde welke Rotterdam sinds vandaag weer rijk is heeft ze niet helaas Maar wat niet is kan komen en de directeur heeft allen moed ze nog wel eens vooü zijn tuin te verwerven Eeuwen geleden toen meA l lemaal vreemd stond tegenover dit vreemde product van de natuur heeft men een giraffe wel eens een samenvoeging van een panter en een kameel genoemd Bij de kampspelen van Julius Caesar werden den Romeinen dat was een veertigtal Jaren vóór het begin van onze jaartelling eenige malen giraffen vertoond Ze verwonderden zich uitermate over deze vreemde wezens En het is meermalen gebeurd in vroeger dagen dat reizigers die op de gedenkteekenen van de oude Egyptenaren giraffen zagen afgebeeld deze dieren toeschreven aan een overmoed e kunstenaarsfantasie ir Mf VM ém gniti mXtn opnpen motttn z $ i Morp oltn tt mt OMgelp Ma Ook thans nog hebben we als we tegenover giraffen staan het gevoel dat indrukken uit een tijd die lang voorbij is tot ons komen Zonder twijfel behoort de giraffe tot de dieren welker levensdagen geteld zijn daar zij zullen vallen als slachtoffers der beschaving In de dierentuinen behoort de giraffe tot de zeldzaamheden daar slechts een enkelen keer exemplaren uit Afrika worden aangevoerd Bovendien is het niet gemakkelijk ze in leven te houden Meestal bezwijken ze In weerwil van alle goede zorgen r bijna alle aan een eigenaardige ziekte der beenderen waaraan men den naam van giraftealiekte heeft gegeven