Goudsche Courant, maandag 15 juli 1940

MAANDAG 15 JULI 1940 SUCCESSEN VAN DE ZEESTRIIDKRACHTEN De Luchtmacht opereerde boven Engeland Het Duitsche Witboek Verdere Onthullingen Boter en Vet distributie Een half pond boter margarine of vet per week Ook Grutterswaren gerantsoeneerd I 1 4 i I V nrZWEEDSCHE Brts kbieden Hulp aan Finland rr oiwnmDE met ime aitwabk De getjelme acten van dfn Franaohen generalen taf welke Tervat zUn Ju het blnnnikort verichtjnende ze ae Witboek dat door het Dullschü l n rtement van Bulïenlandsche ZaItKi irdirdt uitgegeven bevatten onder IKK M een document een telegram fan den Franschiin minister president Daladicr aan den Franschen am teandeur ie Londen gedateerd 21 Fe kruarl 1940 Het beert betrelcklng op JbUitand voor Finland interventie In Bcandlnavlf In het telegram wordt o a gezegd De toestemming van Zweden tormt een voorwaarde voor ledere lechtstreeksche Interventie der geallieerden In Finland De Zwcedsche regeet nn is klaardijkdijk vastbesloten Finland militair n i e t te hulp te komen en kan vreemde troependcelen den tofifanc tot haar gebied te ontzeggen Bet is in de hoogs e mate twijlelachtig of de vermomminR van geallieerde rtrijdkrachten tot zoogenaamd vrUwUIigets op zichzelf voldoende is cm een wijziging te doen intreden In deze weigerachtige houding Evenzeer is het twijfelachtig of Zweden zooals Chamberlain hoopt de weigering om geallieerde troepen door zijn gebied te laten trekken compenseert door met al zijn krachten Finland te hulp ie snellen Wl wet n inderdaad uil een telegram Tan den heer Maugras dat Dultschknd de Zweedsche regeering er van In kennis heeft gesteld dat het iedere offlcieele hulp van Zweden aan Finland zou beschouwen als een casus belli Ten aanzien hiervan nioet worden opcemerkt dat deze bewertjig tan den Franschen gezant In Stockholm volkomen onjuist is Defgelijke irerklarlntren ziin nooit afgeleed Slechts één omstandigheid opent eenige kans oni wijziging te brenren in de houding van de Zweedsche regeering dit lou de tekerheld lijn dat de geallieerden in staat zijn Zweden een directe en doeltreffende hulp te verIcenen tegen de Duitsche reactie Oc feitelijke aanwezigheid van tot den strijd bereide strijdkrachten aan de Zweedsvhe grep en zou het eenige middel zijn om in gunstlgen zin invloed uit te oefenen op de definitieve IwsILs ing van Zweden De boetting van de bdangrültste Noorsche havens de ont cheping van de eerste afdeeling Verklaring van Hambro HOE NOORWEGEN WERD BEZET De vroegere voorzitter van het Hoorsche Storting Hambro die te Hew York is aangekomen heeft In een interview met een vertegenwoordigen van de New York Time s oen verklaring afgelegd waaruit tdijkt dat de voormaliee Noorsche reeeering een bezetting van het land door de Westelijke mogendheden Wrwaehtte oï tenminste geen tegen tand tou hebben geboden aan een inval van de Westelijke mogendheden Het lot van Noorwegen was zoo nel bezegeld zoo verklaarde Hambro door de omstandigheid dat de Koorsche kustwachten in het donker ▼ an den nacht van 9 April niet konden nagaan of de op vele punten Tan de kust tecelijkertijd verschij entle schepen ïS ansche Britsche of Duitsche waren In Cristiansand heeft zoo zcide Hambr vsrJer de plaatselijke bevelhebber een In cijferschrift gestelde mededeeling ontTangen over de op handen zijnde mankomst van Pransche en Britschf lorpedobootjagers Toen daarop later Dultcche torpedobootjagers de haven binnenliepen werd volgens instructie Biet geschoten in de veronderstelling dat het Fransche schepen waren Toorts verklaarde Hambro den Amertkaanschen journalist dat de geheele oorsche goudreserve van 100 milHoen do lar naar de Vereenigde Staten en Canada getransporteerd is AMERIKAANRCITE VLIEGTUIGMOTOREN Voor Engeland WiUiam Knudsen de gevolmachtlcde voor de coördinatie der indwtrie in de Ver Staten en de president van de Pacl Mad Autofabrieken Gilman hebben Verklaard dat zij wn o ereenkomst gesloten hebben aarbij Packard 3000 Rolls HoycelUegtuigmotoren voor de Ver Staten en 6000 YOOT Engeland zal maken Oilman verklaarde dat de Packardfabrieken voorbereidingen treffen em m ongeveer tien maanden met de ptwiuctie te kunnen beginnen BBRORNXING 7 VICHT De Nationale feestdag in Frankrijk b is Vtefajr begcmnoi met een godsdleiutoefentiic waanan MaarKhaUc Pét lB de leden der regeering en het dlirioDiatleke eorpe deelnamen DaaiM iQde UMischalk Péta ia Uü het edeckteeken van de gesneuvelden in dn oorlo 1 14 I I8 een krans tamm werd een défUi voor den MuurachaUt gebtwden der gralüeerdo trUdkraehton in Neerweien lov Zweden het eerste gevoel van Telligheid geven Deie operatie sou enafhankelUk aa den Finschen roep om hulp moeten worden nMgedoeiit en binnen den kortst mogeHJken tenttijn wor den ten uitvoer gelegd en wel in een ensceneering waarvoor het geval met de Altmark ons het voorbeeld geeft Zelfs wanneer men aanneemt dat Zweden verder weigert den doortocht toe te stoan ei dat ons de toegangswegen naar Finland afgesloten blijven behouden wij t TOOideel tegenover Duitschland in het Noorden een overheerschende positie te hebben gewonnen het transport over zee van het Zweedsche ert tegengehouden te hebben de Sl weedsche ertsopslagplaatsen binnen het bereik te hebben gebrarht van de actie van ons lurhtwapen en gereed voor den strijd te kunnen toezien bij die toekomstige ontwikkeling v n de Duitsche en Rossische aanslagen op Scandinavië Ons voornaamste doel mag niet worden vergeten Het bestaat hierin Duitschland af te snijden van zijn ertsvoorziening ledere geallieerde onderneming in Scandinavië wordt binnen het kader van het algemeene oorlogsplan der geallieerden alleen dan gerechtvaardigd wanti eer het in de richting van dit doel stuurt Aan den ander ó ji kant is het zeer waarschijnHik dat Zweden wanneer wij de Altmark affaire niet voor een onmiddellijk in beslag nemen der onderpanden en steunpunten in Koorwegen uitbuiten i i vrees voor Duitschland en in onzekerheid over de doeltreffendheid van onzen bystand het verzoek om hulp van Finland uit den weg gaat en iijn staa gebied voor ons afsluit Onze ontworpen en voorlaereide expeditie zal verloopen voor dat ook maar met de uitvoering een begin is gemaak Daardoor zal In Duitschland in Rusland en bij de neutralen de indruk fewekt worden dat wij niet in staat zijn van praten over te gaan naar de daad jr g Edouard Daladier VERKOOP VAN OLIëN TIJDFXIJK VERBODEN Room slechts verkrijgbaar op Doktersattest VOORLOOPIGE REGELING Het is noodxakelijk gebleken over te gaan tot de distributie van margarine spijsvetten spijseliën en boter met uitzondering van schapenen geitenboter Voorafgaand aan de definitieve regeling lal tot en met 2S Juli a s een voorloopige distributie plaate Tinden Gedurende deoe twee weken sullen de met n61 en 68 genummerde bonnen W het algemeen distributiebonbo je elk recht geven op het koopeo van Z5d gram boter of marga rine of vet naar keise van den kooper Het koopen van spiJsoUën voor consumptiedoelelnden zal gedurende deze twee weken i erboden zijn Bovendien zal zooals gemeld geen room op welke wtj ook vervaardigd en voor welke doeleinden ook bestemd mogen worden betrokken tenzij op doktersattest waarvoor nog een nadere regeling zal volgen Vidksmargarine Personen die in aanmerking komen voor zoogenaamde volksmargaiuie en voUtsvet hetwelk verstrekt wordt door het departement van Sociale Zaken zuUen dit oP de gewone wijze kunnen blijven betrekken Zij beh ooren daart oe evenwel eerst een met de te verstrekken hoeveelheid volksmargarfne of volksvet overeenkomend aantal bonnen van de algemeene distributiebonboekjes in te leveren bij de iostantie welke de gebruikelijke bonneit ter verkrtjging van voUcamargarlne o volksret verstrekt Qeduiende de week van 15 tot met 21 Juli sijn dedetaUli tea vrij lo den aankoop van boter marjaiineen vet Te beginnen met de tweede week dus met ingang van Maandag 22 Juii Britsche Vloot In Middellandsche Zee gebombardeerd Kruisers en SlapSchepen zwaar beschadigd Italiaaiiscli Legerlïericht 14 JvU Het Mate legerbcrleht na het algemeen ItoofdkwartieT van het ItaHaansclM leger InUt Verplicht bet tempo te vertragen bil het zoeken naar een schuilplaats bij lexandrië is de Britsche vlootformalie Zaterdag den geheelen dag opnieuw door onze luchtmacht ingehaald en aangevallen Kruisen en slagschepen werden wederom dikwijls door bommen van middel en iwaarkaliber getroffen waardoor bij de reeds toegebrachte beschadigingen opnieuw ernstige schade werd aangericht Tijdens dese bomaanvallen erden vier vijandelijke jachtvliegtuigen waarvan drie tweemotorige doilr onze bommenwerpers neergesrhutea Een van onze vliegtnlgen is niet teruggekeerd AANVAL OP DE BASES V N MAL1 A Een aanval van onie JacbtvUegtuigen op de bases van Malta heeft geleid tot een gevecht met vHandelijke jagen twee vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten Al onze vliegtuigen keerden tijdens den nacht terug In opeenvolgende gelyen werd het bombardement op de militaire doelen van het eiland herhaald waardoor groote branden ontstonden Een van onze torpedojagers bracht een Britsche duikboot tol znikeii On va onze duikbtmten Js niet op haar basis teruggekeerd In Noord Afrika heeft de vijand nailitelijke luchtaanvallen ondernomen op de vliegvelden van Cyrenaica Er vielen geen slachtoffers Schade werd niet aangericht In Oost Afrika is een BriLsche luchtaanval op Italiaansch Mojala door de Inchtdoelartillerie afgeslagen Een vijandelijk toestel werd neergehaald De nieuH e distributie jmaatregelen KOltTE SAMENVATTI q Boter margarine vej Gedurende het tijdvak 15 t m 28 Juli geven iKi rtncn 87 en 68 eli recht op dm aankoop van J pond boter of margarine of vet Spü oliën Het koopen van spijsoliën voor consumptie doeleinden i s gedurende 2 weken verboden Geen room op vwlke wijze ook vervaardigd en voor welke doeleinden ook bestemd mag worden betrokken Grutterswaren Tot 22 JuU is deverkoop van de iileronder genoemdegrutterswjiren verboden Na dien datjm is de distrihutieregelipg als volgt één bon voor J pond rijst of cebroken rijst of rijstemeel gedisrende 3 weken I één bon voor 5 pond gort ojfliavermout of havervlokken of gruUcn gedurende S weken êén bon voor 1 ons maizena of griesmeel of puddinppoeder gedurende 7 weken één bon voor 1 ons macaroni of spaghetti of vermicelli gedurende 7 weken aj zullen zij echter uitsluitend hur voorraad kunnen aanvullen met toewijzingen welke zij tegen inlevering van de door hen ingenomen bonnen bij de plaatselijke distributiediensten kunnen verkrijgen Overeenkomstige regelingen zooal i die bij de distributie van andere goederen reeds getroffen zijn t n aanzien van zieken buitenland che schippers personen die in he verblijfsreglster zijn ingeschreven en personeel van groote iWi eUingen zullen bU de distributie tan boter margarine en spijsvttte i eveneens gelden Meer boter d tn het rantsoen bedraagt kan op medisch voorschrift slechts worden verijtrekt indien een Terklarir g van de daartoe aangeweeen controleerende Inatantie wordt overgelegd aan den plaataelUken distrUwtiedienat De z insteUlogen d z ekenhiiizen en gevangenissen hotel caféen lestauiantbeditiven broodjemic Verbitterde Luchtgevechten 15 Britsehe ti e tel en neer fehaald Duit h Lefrerlipricht 14 Juli Het opperbevel van de Duitsche Weecmaeht deelt mede Een onsér oorlognschepen meldt het lot zinken brengen van I8 5M brt vijandelijke haiidelsscheepsniint te in ovcRcesche wateren In het kader der gewapende verkenning in hel Kanaal vielen Birttsche jevcvhl eenheden verscheidene convooirn a n en werden vier koopvaardiJ M heperi door bomtreffers zwaar beschadigd Hierbij kwam bet tut verbitterde luchtgevechten wmrbij onze jarhttoestellen tegenover een sterke vijandelijke overmacht slechts één vlieütuig verloren en 19 Britsche jarhtyliei lnigen neerschoten Bij een poging Nuurd Duit hland binnen te vliegen erden twee Britstbf geverhtstoestrllen in een luchlüevecht neergeschoten In den nacht van 13 op 14 Juli wierpen Vijandelijke vliegers opnieuw in Noord rn tVest Duitsi hland boainini neer die slechts geringe malerieele schade aanrichtten zonder militaire doelen tl raken Het gelukte l ierbij drir vijandelijke vliegtuigen duor lucbtdnelartiMerie neer te schieten Het tülale verlies van den vijand bedroeg Zaterdag 15 vi gtuigen Drie eigen vlie iiigen worden vermist l ITB RSrL VA V VlLKAAN Door het ui bar iJ if v il knan op het eiland Msy tko Iap i i iijn 34 huizeu vernield 1 Per in r worden verm st PER DRIE W EkE EK HAI K I OM RIJ sT I Verk H t to êzt t t t 22 Jïili KINDEREN TOESLAG VOOR JONOK Op Ti Juli a s lal een begin worden gemaakt met d distributie van alle soorten rijst tebroken rijst rijstemeel havermout havervlokken grutten itort maiaena gritsnieel macaroni spaghetti vermicelli en puddiiigpoeders Om te bevorderen dat bij den aanvang vajl de eerste jieriude de winkeliers over voldoende voorraden zullen b M hikkénL is bet na d2akelijk den verkoip en de aflevering van de seniwmde goederen aan den verbruiker stgp te aetten tot en met t jjili a s ttf o l on 1 taur Hi I den iH p ve eik Ten aal li c dl itrib rend niciii vrv eer e d piier rio t bonniji iv v ilsemetr bonboclcjt at i t A n duren dc hei uidvak v i J i en met tl hiervar ri srram rij temeel en r j 250 gram por vervlokkc Voortï i van 22 J i as é n b r pen van rr meel o op het iou ni of ipasl i Hr t i c i ïeviior e k i rir e hc r rmiile rantsoen van oepaa Je arliitelen te ueven E n res m hieromtrent i in ¥ oorb riicil iï en zai t i l worUi ii bekend eii i iit kels en ca iu welke leen uUge sproken r taiirantkaraktler dragen zullen toewijzirigen ont an jren Extra lantaocn BJJ de definitieve dksinbuticregeling welke blijkens het bovenstaande op 29 Juli aji in werking treedt xoUen evenals iulks itettb bij de biooddiaUibuue gescuiedi ui die zwaren en zeer zwaren lilchsme ijken arbeid verrichten voor ejxtra lantMcn in aanmerkmg kom n I F HAM Kr S M RI M TKGF N K KI ANü C onvooien aan evallen FBONTBERIOHTEN De frontbemSiten van hei DN B melden Door de beheer whlRK var de Et opeeiche kuüi van de Noordkaap toaan de Pyreneeën kan de leldlnq van de Duits he inannr than s gebruik maken van alle sScur puntiji t i en Engeland die zij aan den wcstejljkeh rand van Europa beheer srht Daardoor heeft Duitschland ook den bandel soorlog ov t Cf n F n ind met verras send succes kunn ti hervatten Het oorlogvoercn van Duit schland over ee bt iierk zirh mPt lech s liii de Kaapvaart In dwinswnd ïivaiU n hebben de Duit sclKr rijdkraclitrn die op OfrT in optreden ook mf i vijandelijk handels ziiiken e fcrensen Deze on j T van her vaderland en van de ci c huipoionn pi ht van tH bf ni uiiir i v in it Ps i h O lif Pil i i O k iS d n e in rif vi ri f riatcn 7i jn i rï i t ter i r itjïif v 3 i t lü h K v rf dig ooien aan j i hiervan door Bngeikhe jaxf r t hc Diir sche succes nie kun Bri h verhinderen De Duitsche re v I die in he Kanaal en aa i f sche oostkust tegen hei Ei k sehe vaartverkeer in actie zyn reercn than s onder be henéiinB Duit sche ianhtoesie De successen van de DuiUscne cor oerir g tegen Engeland worden dag tot dag d udeUjker aar i i isaar H t legerbericht kwiek a ih ycoe volie operatie van D i t M he zeestrijdhrachten in overzee hf reren ri maakt melding ui d ie havens vf maakle schept i i ir ad en Dit beteekeiit niet anders dan dal ederl de bezetlint van de Noorsche kusten de blokkade K rlog t an Enceland legen Duitschland in hooge mite ineffectief is geworden Duitschland heeft lich uit den natten di iehi ek bevrijd Lenhedi n Aaii de Uuil s tie marine kunnen Ihaiis p volle ee opereeren zonder dat de Kn elsche vIikH in l iat is dl itsrhe handelsoorluKsvorriiig m den ttlantischen Ureaan en andere uïtereii legen te taitii Ook de superioriieït van l uitsrh land in de lurhi komt tejeds sterker naar voren Opmerkelijk rijn daarbij de geboekstaafde suire sen van den Duitschen afweer letenover de na h lelijke vluchten van Engelsche bvm bardementsvliegtuigen IV Lu Iit fv rhtt ii iv Wt Kaïiudl NiriKlORITIIT niR nilTStllE lotslIIIIV B vio rhc t e s e ic er on i v ns In hi vc i t T ti van U I r lic type Br lü i waar i ten terv tni ir ve i t r wéc r VA lee ken i horb e cAxv a vju dat hc h er io n 1 b f u tjis hen cor tr icie i d e toor hetzelfde dof gf boiiwd zi O O de En iche ii i triictet rs W rpn er dus bedacht hun ue tellpn w snel i oa jik te mnkc f i 7 io zwaar mopeUjk te bewapentii H t Duita lie ontwerp heeft B h ir te nover d bc de door dCTi vijand febni kle typen nletleirenataande een groote mind rheki iiaar getal n de hand van tJltirt eiid geschoolde piloten zijn superieure kwaUleit opnieuw kunnen bewUiien I Engelsche Koningen Churchill aan Gevaar ontsnapt rx X K ON KR VS ACHTFN mux fIKN lloM ANV De Kuiiin mt e t in o ien ld vlnrhlen cBVRrniix IK N srinm KeLDER S Volgens uit Londen ontvangen hrtirhlen hebben Koning ieorge en mi nisterpi Menl Churchill de vorigr week Vrijdag tengevolge van een Ouitscbrn Iwhtaanval in de streek van Ashford In gtoed leven ogevaar verkrrrtl zoo meldt bel D X B Ter 4 wijl dr Koning ten buiden van A sh lord verdediginüswcrken bexiéhiigde voerde Churchill in de stad self be prekingrn met de bestuursaatorilriIrn van het district De aanval van dr Duilsi hr bumbBrdenieiitsvlïegtuigrn as grkumen als een volstrekte verras sing zoodat Churrhilt naar de l ndensrhr rnrrespondent van Stockholnis Tidnin eii mefdt sirb nog slfihls in veilirheid kon hrenre door ren schuilkelder in te vluchten De gevolgen van den Duitschen aanval i ui én ii 7 Fnlijk ijn gewees Om hel Britst iio l l rk niet Ie erniitni lrn hrefl d t Loiidenscbe ministerie ïiMir de inliihlingen terstond de instructie gegeven dat niets gepubliceerd mocht wordcfn over het gevaut uüariii de knniii en de eerste niini lfr il 11 hadden bevonden Koiiinj r eotte fnia op het open veld plaf p dril zrond nioetr hebben gaan listen om niet door liiini splinter i te Ik iiiijHiisatiè V l ii vpte TiTïi N sPR h iM Britsche MÓTivrmivr L S1C he moeten l i i i yd aam H itS rv Brii iiChe trot b rl wcr iri r t a a ia Dr r H i s hf V NB tx thans bruskt V i met oeae gel h w ipen i € ge vuiiru ptL4chf lo t riit d ti Ni a s 1 n i k Tien in E Eg p i dc ii niet iog be i iMtt m ander U i itriiü IA ni uwi i yptisr ii i lu aeu gev afge d da i en na mi di IKA Sstlit UK li KI St nik Nin NAtK IMiltLts iiiijk l Rl SIUiM U BKl N Vt K MT s llt ll li or I r den I i el i Hl aa als l clam IRANStHE KRtlSKR lM NArT N A AB M 4RTIMt l De rrS ichc kr tr R u f Bert = üR ai i aven van aa axi Canada a gtstaiionneete is er m se aagd om ondi k strenge be ak x uU de haven u v rtrcks n c i aa ic kum i tm het eiwnd Marliuiqae