Goudsche Courant, maandag 15 juli 1940

f EDC BLAD MAANDAG 15 JULI 1940 W ADSNIEUWS 26tgt voor goede Verduistering e UCHT NAAST DE GORr J S BN UIT ACHTERKAMERS N ar mining van d verordaiing in Bijkscomrtiis ns voor het be Xlwerlatóche gebied betr ffenftfrf verduisteren vestigt de commis r nolitie er de aandacht op rjg t rniet door allen di f elen genomen worden welke pHSf in para 4 i de iitvoering van de erduis liaatregeJen mogen geweven Z lT Zl brden gebruikt in het f iTdlt met andere verduisteringsr 7l verduist ngspapier af l van vensters enz eer daad i lilkr duurzame uitvoering r veidui teringsmaatregelen ni idHk is en alle Bebouwen en wo SCmoet i ioo verduisterd worden Z eS li t naar buiten dringff Meerderm stellen zich tevreden met J Juit van dunne overgordijnen nam geenerlei voorzorg dat rkomTn wordt dat aan de zijkan d Kl noodwkeUJk dat hierin erari P omt Tèt nu toe is Ztu jetli even van een waar gL i g da bleeft dat va halatig MS tal niet van ojMet sprake is 5 in vorenbedoelde verordening keurig omschreven is waar i der rfSTaan te houden hc t zal óok aan deze onachtzaamheid een einde moeten In dien vervolge zal dan ook tegenieóef die geen afdoende maatregelen ganmea heeft proccs verbaa wonden opgemaakt ij Men lette vooral op lichten m gant en zorge dat ook de achterzijde S de panden volkiomen verduisterd zön Men zal er zich niet op kunnen beroepen dat men het licht maar even opgestoken heeft of dat een ander vergeten heeft het licht uit te Volgens paragraaf 2 en 5 van de verortening is hij die de woning enz daadwerkelijk in zyn bezit heeft dus b v de huurder verint fOordelijk voor Ie verduistering welte dagelijkscli lusschen zonsondergang en zonsopgang moet plaats vinden Wat betreft de verlichting van allei Wkeersmiddelen met inbegrip vat iiwielen zal ieder moeten voldoenlan het bepaalde in paragraaf 9 en 40 van de verordening Het ie dus nietlanger toegestaan dat tusschen zonsondergang en zonsopgang zonder lichtïereden wordt of dat gebruik gemaaktwtfrdt van bv blauw gemaakte lantaarns f Concert De Bazuin De Chr muziekvereeniging De Bazuin directeur d heer J P Oskam oeft a s Donderdag avond in het Jloutmansplanijoen een voljisconcert Het programma vermeldt de volgende nummers Koraal Sous l aigle double a J F Wagner Tancrède fantasie G Rossini Die Bhre Gottes aus der Natur if von Beethoven Le IVouvere potpoupi sur l opéra Verdi Dee Heeren Dag Gi Krentzer Nederlandsche school en volkspotp F Jakma F che amité J Martin Amiens F Andricu VERGADERING GEMEENTERAAD Be eerstvolgende vergadering van raad is belegd tegen Maandag 22 Juli d avonds 8 uur M U L O EXAMEN tar het Mulo examen dit loma A 2 Hülegersberg geslaagd onze ooten C H Kamer M Frede eti E v d End FEUILLETON OVERSTE SAXON WBTOWSCHE AVONTURENROMAN XW G P BAKKER iq J i Excellentie Nïflw Maar Messer K Machiavelli heeft reeds een eeuw en fc 7 gebeurlijkheden eed zfi T benutten Altijd gegewirf Kropen met het volle hit lU De deugd tÏTf goedheid Het tt kwHd V v goed rlog Ni dezen ingriCi n Z ê houden Ik öcho m noemen PrtaU voorwaarde als deze i J to het i it ooit do rifep Pl Ö i ï deltik maar onze PTinsi i eer welsprekend iwi ee i8e niet inL gezegd Wenv7nn t interessanste Dwtjïhland U Ik zeg u Uit vfoeger tg den DE GOUDSCUE COURANT Jj MELDDE 75 JAAB GELEDEN Van de werf van den heer C van der Giessen scheepsbouwmeester aar den Storrnpolder onder de gemeente Krimpen a d IJssel is te water gelatpn het stoomschip de stad Gouda gebouwd voor rekening van de beurtSechipperi van Gouda op Rotterdam de machmes werden vervaardigd in ae fabriek van de heeren D Christie en Co te Kralingen 50 JAAR GELEDEN Bij Kon besluit is goedgekeurd dat de burgemeester 3 an Berkenwoud en Gouderak F S W G utier is benoemd tot secretaris dier geijneenten 25 JAAR GELEDEN De gehouden heratjWnmingen voor 2 leden van den gemAteraad voor elk der districten I en III hadden den volgenden uitslag District I Aantal kiezers 1050 uitgebcach e stemmen 958 van onwaarde 9 Hiervan verkregen de heeren H K nuttel lif aftr 480 M J Oosterling r k 411 J van de Putte a r 436 A J IJsselstijn Az lib aftr 500 stemmen zoodat gekozen zijn de heeren H Knuttel en A J IJsselstijn Az District III Aantal kiezers 1379 uitgebrachte stemmen 1279 van onwaarde 12 Hiervan verkregelh de heeren J L van Bi k lib aftr 685 A C A Hoffman r k 548 P J Kol n a r 625 G Prince lib aftr 590 steramen zoadat gekozen zijn de heeren J L van Eijk en P J Kolij n EXAMEN HANDENARBEID Aan de Kweeksohdol met den Bijbelte Rotterdaki is geslaagd voor het examen ha ndenarbeid de heer A H v d Nadort alhier Abonnementen en Advertehtiën De Goudsche Courant wordt eiken avond by vele duizenden abonné $ bezorgd m GOUDA Alphen a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop DriÈbrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapejle Moordrecht Nieuwerkerk d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polkbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week ƒ 0 75 per maand of ƒ 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles bij Ifcoruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels f 1 05 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen vplgens speciaaltarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels ƒ 0 25 elke re el meer ƒ 0 10 maximum grootte 6 regels Uisluitend bij vooruitbetaling njending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van aboniWientén en advertentiën in te zenden aan het Bureau ijarkt 31 Gouda Tel 2745 en bij de plaatselijke agenten l ak ik L m m f m v ronduit overste ik zal den toestand zooveel uitbuiten als in mijn vermogen hgt Saxon bleef zwijgen Hij wist ldat Von Pappenheim de niaeht en Zelfs het recht aan zijn zijde had Bovendien ie niet verliezen kan moet niet vechten Maar hij werd nog bleeker dan hij reeds was Voor zijn oogen verschenen afschuwelijke tooneelen Marion Te wreed om aan te denken Hij zag Marion Neen niet zjen Nu niet Sterk zijn Aan zichzfclf dacht hij geen oogenblik Excellentie zei hij en deed zijn uiterste best om zijn stem te beheerschen Dat is een plan dat de duivel had kunnen uitdenke n Het ligt nog al voor de hand U weet even goed als ik wat er op het spel jstaat Het geheele Duitsche rijk De overwinning der keizerlijken of der ketters Het is geen wraak omdat u en de prinses mij in Mei ontkomen zijt Het IS geen haat Ik voe voor haar zelfs sympathie Ik ben nieuwsgierig die mooie wilde avontuurlijke prinses te leercn kennen Maar voof persoonlijke overwegingen is hier geen plaats Het gaat óm het a lleThoogste In onze vaandels staat keschreven Voor kerk en rijk f moet toegeven dat het niet onredelijk is Ik vertrek weer naar Halle Vanflvond of vannacht zal ik u faten overbrengen Ik heb mijn troeven open op tafel geworpen En nu de u e Misère ouverte lUifMe het antwoorden het gelukte hem dit te zeggen nwt vaste stemden een glimlach re f w AT AAR ANN ThKÜa Theater Café de Paris met Jules Berry Jacques Baumer Simcn Berriau en Coretti en Wij zijr niet bang met Ray Walker en Virginia Cherril Reunie Bioscoop Feestprogramma 9Jarig bestaan Film De onzichtbare troubadour met Alice Faye Op het tooneel Cabaretrevue Gezelligheid kent geen tijd met o a August de Laat Aanvang 8 15 uujr Schouwburg Bioscoop Hotel Sacher met Willy BirgW en Sybille Schmitz en De raaf met Boris Karloff en Hela Lugosi Aanvang 8 15 uur Juli 7 9 uur Belastingliantoor Zitting voor aanvragen ter verkrijging van kostelooze riiwielmerken Juli 3 iiur De Zalm Causerie mevr J C Postma Renner voor Ned Vereeniging van Huisvrouwen over De hooikist en over het gebruik ervan JuU 7 30 uur Ned Geref gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Juli è uur Houtmansplantsoe Concert Chr Muziekvereeniging JeBazuin JuU 8 uur Vrije Evangelische gemeente Bijbellezing en bidstond Juli 1 uur Belastin antoor Zitting voer aanvragen ter verkrijging van kostelooze rijwielmerken 0 Juli Bloempjesdag voor Stichtingen voor toevallijJer s te Haarlem en Heemstede 22 JuU 9 uijir Sociëteit Vredebest Al genieene vergadering il2 Juli 8 uur Stadhuis Vergadering van den gemeenteraad 29 Juli II SO uur De Zalm Algemeene vergadering v aandeelhouders N V tpt Aanneming van Werken voorheen H J Nederhorst INGEZONDEN Buiteni ueronttüoordeiwfcheid der redacttej Dempt de Turfmarkt en de Zeugestraat OM BREEpÊN VERKEERSWEG TE KRUGEN Mijnheer de Redacteur Zoudt U zoo vriendelijk willen zijn onderstaande regelen in Uw veelgelezen blad te willen opnemen waarvoor bij voorbaat mgn hartelijken dank Het Nieuwehaven drama nadert thans zijn emde Op de plaats waar een flinke breede straat had moeten komen prachtig voor parkeerterrein en Zaterdagavondmarkt komt nu als ik mij niet bedrieg een gazon met perkjes e d om deze straks weder aan verljietiging door de jeugd prijs te geven De trottoirs dié breed hadden kunnen worden mede ten gerieve van gemakkelijke losen laadplaatsen voor de aldaar gevestigde bedrijven en bedrijfjes zijn slechts iets verbreed t Geheel lijkt mij totaal verprutst en ik zal daar verder maar i iets meer van zeggen Volgende drama Trufmarkt Stinkend open riooi in het m idden met aan weerszijden veel te smalle straatjes Kademuren over groote lengte in verregaanden staat van ver l Scheefgezakte en stukgereden boomen Ziedaar in enkele woorden een beschri ving van het stadsbeeld ter plaatse Pracht object om dezen zeer drukken verbindingsweg van Kleiweg Hoogstraat met d Gouwe te veranderen m een breeden verkeersweg met breede trottoirs vaarin boomen en hierdoor veder wat meer ruimte m de binnenstad te krijgen Hierbij worden één brug en vier brugjes opgeruimd Het is niet de kogel die on doodt maar het noodlot vervolgde Saxon De plaats waar we staan klonk het koele antwoord van den veldmaarschalk De veldmaarschalk belde Hopman de wacht Gflcid de overste naar zijn tent Behandek hem volgens zijn rang naar btfwaak hem goed J staat met je hoofd voor hem in Tot later overste Saxon stond te midden der hellej oaardiers Hij salueerde in de houtig nnaar sprak geen woord HOOFDSTUK XXVIII Saxon zat aan de tafel in de ruime tent Zijn hoofd steunde op zijn handen Hij had gedacht en gedacht om een uitweg te vinden tot ziin gc ivond hoofd van veiifnoeidheid voorover apnk en de toekomst nog hopelozer scheen Von Pappenheim had duidelijk genoeg gesproken Hij wist dat er geen redding mogelijk was Marion moest overgaan naar het oude geloot De ruitergeneraal die alles kreeg wat hij wilde dooi zyn ontstuimigen moed zijn gebruik maken van elk middel zijn groote sluwheid en zijn onbuigbaren wil was nieuwsgierig de mooie wilde avontuurlijke prinses te leerein kennen Zij zou niet de eerste vrou zijn die de begeerte van Von Papperiheim opwekte en zich voor zijn wil moest buigen Al hij haar zag zou hÜ haar begeeren daarvan was Saxon tuigd begeeren met geheel zijn I Men is thins bezig aanstalten te maken voor herstel der kademuren pus weer gepruts en geknoei en geen vefbetenng Laat men hier nu toch eindelijk eenS mede ophouden en die oude lieden die liier praten van stadsschoon en die al es o zoo gaarne willen houd en zooals het was en niet verder wjillep zien dan hunneus lang is eens laten praten en doen vvat de tegenwoordige tijd vereischt Een vooraanstaand Hagenaar zeide mij jaren geleden eens L9ten wij onze voorvaderen toch dankbaar zijn dat zij zulke aardige grachtjes hebben gemaalit wij kunnen nu noleeren en dempen en hebben dan tevens straten die ten volle aan de eischen van het verkeer voldoen B en W Let p U saeck Ook het water langs de Zeugestraat moet gedempt GOUWENAAR SPORT VOETBAL ƒ G V B competitH beëindigd 20 O in een wedstrijd van een uur btj de Juniores De competitie van den Goudscher Vectlalbond is gisteren besloten met den wedstrijd 2t klasse A Waddinxveen II Bosk Boys II 1 6 Juniorencompetitie Voor de juniorencompetitie zijn Zaterdag gespeeld Gouda O N A GS V 1 1 5 2 1 7 deeling A A A MoordrecHt A A JQouda B Afdwing B Gro l Lckkerkerk A JVmmerst S V 4 Grocp 2 Gouda D O N A C 2i 4 Nieuwerkerk A G S V B 20 0 Bijzonder lustig op los gescoord 15 er bij Nieuwerkerk A G S V B De 20 O uitslag in oen wedstrijd van een uur beteekent één doelpunt per drie minuten Gouda uitgeschakeld voor Gevleugelden Bal GELIJK SPEL TEGEN NEPTUNl S Na den wedstrijd van Zaterdagavond tegen A D O kwam CJouda gisteren m het tournooi van The Rissiag Hope te Rotterdam om den Gevleugelden Bal tegen Neptunus met een zeer incompleet elftal uit De roodwttten hiölden het met 2 2 gelijk maar by hel nemen van strafschoppen was Neptunus beter op schot waardoor de Gouwenaars die houders waren var den Gevleugelden Bal uitgeschakc d werden Al heel spoedig had Gouda de leiding door IJsselsteijn die bij een fl nken aanval van links inkogelde Vlf minuten later maakte Neptunus gch k en in de vo gende minuut namen de Rotterdammers een voorsprong Gou a bleet hetiantwoord niet schuldig tn spoedig bracht Rijke de partijen op gelijken voet Na deze Tier vlug gescoorde doelpunten was het kruit erschoten want in hel rssteeiend gedeelte van de eer te en in oe tv eeie speelhelfl onderging de stand gee i wijziging meer G S V Woerden 4 2 EEN SLKCHTE WEDSTRIJD Dor haar laausten wedstrijd te wiiinen ïor de G S V gisteren voor een goed competitieslot Voor wat het spel betreft zal men minder voldaan zij daar dit steUig een van de slechtste wedstrijden was die de groen witten dit seizoen speelden Ook Woerden vurigen hartstocht Hij zou de middelen weten te vinden haar tot onderwerping te brengen Hij wi haar geld en haar z if hebben en hi zou geen enkel middel onbcpjoefd laten voor geen wanda Td terugschrikken Hij zou met met geld alleen tevreden zijn Bovendien had bii groote bezittingen in Hongarije en die kon pappenheim slechts bemachtigen door haar bezit door haar te maken tot zijn toegeeflijke gedweëe slavin Marion zijn Marion in de macht van Von Pappenheim Hij kende hem In het gevecht worgde hij met zijn sterke hanrfen de vijandelijke soldaten Zij zou als een pasgeboren kind zijn in ie armeuA ai dien bruut Want een wilde woes reljng was hij al was hij een zeer gelaer man die aan vele universileiteryfrad gestudeerd vele talen loeiend sprak en zich aangenomen kon voordoen Saxon was niet gebonden maar hij had geen enkel wapen Hij had de tent aan alle kanten onderzocht maar geen enkele zwakko plek gevonden Er was geen ma as i het net waardoor hij zou kunnen kruipen AcJjJter het zeildoek hoorde hiJ de regelmatige schreden der hellebaardie rs en aan de voorzijde was het wachtlokaal Als hij maar eenr goed zwaard had zou hij alleen den strijd aanvaarden trachten door de wacht heen te breken maar met ledige handej viel daar nie aan te denken Een hellebaardiej trad binnen salueerde Overste kapitein Govaerts wenscht 11 te spreken Kapitein Govaerts Wie zou dat bracht er met haar sterk verjongde elftal niet v el van terecht zoodat het gelieel ceh weinig aantrekkelijke ve tooning was In den aanvang gaat het spel vrijwel gelijk op er zit echter weinig tempo in Beide ploegen toonen gebrek aan onderling verband terwijl de voorwaarlsen er geheel uit zijn Het aantal aan weerilijden gemiste kansen is groot Geleidelijk wordt G S V sterker doch iedere gelegenheid tot scoren blijft ongebruikt Als het spel weer verdeeld raakt gaat men nog steeds aan hetzelfde euvel mank Even voor de rust benift de Kjiyf een voorzet van V Maurik en bezorgt zoodoende Woerden de leiding O 1 Na de hervatting speelt G S V iets beter Het schieten blijft evenwel te wensghen overlaten Als na eenigen tijd een schot van Lakerveld mislukt schiet Nuvelsteyn den zijwaarts weggesprongen bal hard in 1 1 Even later wordt een pass van Prevo gemist doch van Noord is £ r bij om te scoren 2 1 Uit een tegenaanval der gasten brengt de Knijf de partijen op gelijken voet Z 2 Direct daarop zendt aan den anderen ktn Lakerveld een hoog schot in waarnaar de kleine doelman tevergeefs springt 3 2 Door van een fout in de achterhoede te profiteeren brengt Wemmers eenigen tijd later den stand op 4 2 Gouda speler H Spee gehuldigd GOl WENAARS VERLIEZEN V VN A D O Voor den aanvang van den wedstrijd dien Gouda Zaterdagavond tegen den Maagschen eersten klasser A D O speelde werd de Gouda speler H Spee ter gelegenheid yan het feit dat hij 20 jaar onafgebroken in het eerste elfta is uitgekomen gehuldigd Gouda s voorzitter de heer J van T lburg schetste Spee als eêri sportman die wél met vuur doch altijd fair speelt dif steeds één oel voof oogen had winnen en in weerwil van zijn 2lj jarige loopbaan nog steeds een der beste spelers van zjjn elttal is Ter herinnering aan deze zeldzaftie prestafe hood hij hem namens de vereeniging eon fraaien zejtelring en sigarettenkoker aan De heer J Boegheim schonk Spee namsns de supportersvéreenigmg een zilveren sigarenaansteker en een bloemenmarn Voürtïr complimenteerde ook de A D O voorzitter de hetr Clouffour Sr Spc en bood aan dat als deze eens in een laatstcn v edstrij uitkomt ADO wederom de partii za zijn Hierna begmt jie wedstrM i Aa vanhelijk is ft D O dank zii beiere baltechniek en hoefeer tempo de sterjiste Uit een voorzet van Neuteboom geeft P Evcrsteyn den bezoekers met een onhoudbaren kop bal de leiding O 1 Geleidelijk r akt Gouda beter op dreef Na ke jrtg Wcrk van Scholten en IJsst tein sfhict Stjppelenburg tegen den Oin enkant van den paa Kur daarop kopt IJsseJstem uit een voorzet van de Keijzer fnaai lïngs Koek 1 1 A D o komt W eèr het meest m net offensiff doch bij een verrassende tegenaanval d r tfiuisclub scoort IJs selit niet een uitstekenden kophai ten tweede malp 2 t1 Kort voor dt ru pas seert IJsè i lstein Choufour kansloos doch zijn chot mislukt Tiet leder wordt echter door De Keyze opnieuw voor het 4ocl el racht waar OtltA vanger mét een keurig schol scoort 3 i Na de hervatting kopt uit een voorzet van ivreekcn De fi j i ♦i ken der paal mifar bij een volgendt Vri O aanval heeft dezelfde speler meer succes 3t2 In het resteerehd gedeelte verliest de strijd zijn vriendschappelijk karaktdï geheel Gouda raakt er uit Hoewel Signer zijn doel zeer goed verdedigt voeren achtereenvolgens De Heer en J Evessle vn 2 den stand tot 3 5 pp Een overtreding komt A D O up strafschop te staan dien Olte anger keurjg benut 4 5 zijn Laat binnenkomen Kap tein ingenieur Gcnaf ts was d schansineester die had noeten constatecren dat Willem ds Sehipi cr een Hollander WQS Saxo had gten acnt op den naani geslp en Hoe aivg was dat nu al geleden jOverste zei hij ak heb dikwijls vaft u gehoord En daar we landgenonten 7ijn heb ik verlof gekregen u tbezoeken Hij sprak Hollandsch met eer vreemd aitcent Dat ib heel vriendelijk an u kapi tem Uw maal staat nog qnaan eroerd zie ik U moet eerjl fbnk eten en eenglas drinken In zwarte oogcnblikktnheeft men de mecSte kracht noodig Ikweet ongeyeer wat uw moeilijkhedenzi i n maar de vrees voor het noodlot isdikwijls erger dan het noodlot zelf Zijpndermijnt de kracht en verzwakt denhelderen blik noodig om den vijandte bestrijden Zoolang de bijl niet gevallen is staat het hoofd nog op deschouders In het huis van den gehangene Toch wel Maar eet en drink eersf Kapitqn Govaerts schonk twee r emers vol Uw e gezondheid Saxon dronk De woorden van den kapitein hadden de gedachten van den gevane een andere richting gegeven Oiyvillekeurig begon hij te ten De ander keek vroolijk toe En nu zei hij zacht zoo zacht dateen derde het gefluister onmogelijkzou kunnen verstaan J I ZEOE VAN GOUDA COMBINATIE Een Gouda combinatie bracht gisteren een bezoek aan Oudewater I D Goudenaars wonnen met 5 1 WIELRENNEN VAN VLIET ZESDE IN DE RONDE VAN ZAANDAM In de gisteren verreden Ronde van Zaandam bezete bij de profs en onafhankelijken over 96 k m de Goudsche tenner Jac van Vhet die steeds in de Mopgroep had gereden de zesde plaats eTn goede prestatie bij de sterke bezet ting De uitslag was 1 Van Gent 2 Schulle 3 Lodewijks 4 Engel 5 Bakker Van Vhet 7 Reuter 8 Van Amsterdam 9 Houtzeel 10 Motke 11 Van Gelderen 12 Boyen WATERPOLO Programma van deze week Met programma voor deze week luidt Kon Ned wembond Woensdag A Z C G Z C II Donderdag G Z C S Z C G Z C Il Forel W Z C A Z C Zwemkring Gouda pinsdag De Gouwe II Bodegraven Donderdag Bodegraven Boskoop II Vriendschappelijlt Donderdag G Z C III Elfhoeven Plaatselijk Nieuws Bodegraven GESLAAGD Aan de Gemeentelijke Handelsavondschool te Gouda slaagde mej J de Vries voor het eindexamen b evaltende de diploma s boekhouden handelsreken iiandel kennis handelsrecht en Nederlahdsche Fransche DuitscHe n EngelJche handeLscorres pondentie Boskoop COOP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 13 Juli Rozen per bos Butterfly 18 24 et Ellen Poulseii 15 20 et Florex 16 29 et Hadley 20 30 cl Gior a Mundi 24 32 et Rosa Mundi 52 cl Else Pouls cnl8 24 et Rosa ardia 16 23 et Queen Mary 2U 26 et PechtoIJ 24 30 et Edith Helen 23 37 et Wei d and 18 24 et Ingar Olsson 42 56 et Diversen per bos Clematis Darandi 19 23 et idem Mevr If Coultre 5U 80 et idem Prins Ile idnk 75 et KOSTELOOZE RIJWIELMERKEN De wnd niksontvanger alhier za op 29 én 30 Juii s avonds van 7 9 uur te ziine kamore zitting houden voor do iianvragen vuü kostelooze rijwiclbelUitir g mtrken MlDDENSTANDSDrPLOiVIA Ov s p aat genooten J H en J P Hooftman Jz siaagden te Zullen vuor het Middenstandse xamep BEPROEVING SIRENE Te beginnen met Zaterdag 20 Juli de midda s 12 uur zal wekelijks een beproeving geschieden van de Sireneinstallatie geplaatst op he t dak van de fabriek van den heer Nijhof aan de Zuidkade PREDIKBEURTEN VOOR DONDERDAG Geref Gem n m 7 15 uur de heer J B Bel van Rotterdam BURG STAND Ondertrouw d A de Greef en P Burggrae e Geboren Eiiierentie Elizabeth d H Kleinhuis el M H Gesman Overlediif Anloniu s Maria Vermeulen y j ïk heb toevallig een vriend van u ontmoet Saxon keek hepi verbaasd aan De ander knikte bevestigend Ik deed een w andelntje En daarzag ik aan de i kant van den weg eenjonge schipper 7it en een breede jongen met boll wangen Fen Gionuigcr dacht ik ever breed als ziin tjalk ifkof en even bolwangig als de boegvan Zijn schip Ik nep hem m het Hollandsch toe Zeg hoe kom jij hier verzeiW De jongen Vloog overeind keek me aan en zir U IS ook Groninger Dat kon zei ifc VeeI scheelt het niet Micn mouder was n Gröneger wicht Het eenige Groningse dat ik ooit gesproken heb En u IS keizerlijk officier Ook dat Dan heeft God u gezonden zei hij U zou mij een groeten dienst kunnen bewyzen door mijn groeten over te brengen aan mijn vriend Willem die door de keizerlijken gevangen genomen is Hij moet ginds in het kamp zijn Wil je h m tievrijden vroeg ik Dat lijkt me nog al n onderneming Neen zei hij IaaI ik zou gaarne weten hoe het hem gin Ik vertelde hem uw geschiedenis voegde er bij dat de veldmaarschalk u dezen nacht door een peloton Waal sche ruiters zou laten halen om u naar Halle over te brengen èn dat Von Pappenheim juist weer vertrokken was Wordt vervolgd Mf