Goudsche Courant, dinsdag 16 juli 1940

sffm mm i é m fM Dwsnéya lê JULI u UIlïNLMril Vlootverhoudingen in de Middellandsche Zee De Rede van Churchil r De Britsche autoriteiten te Sjanghai vergezelten Daar echter ook de Duit 1 Èhebben tot de Japansche marine au vroeg bij lachend De heereboerdirecteuj nam niet een 1 zeker zwaai zjjn vjfersletén stroo 1 t AltUd verkeerd om aoo mipzaam vaniiit de anderen te vertrouwen Op ti 1 teur zou tk maar niet r t J j M j W Ih I MIIT80BK naSSTBMEMKN De radiorede van OsirchtU wordt Oaor de Duitsche bladen druk bespro Sm omdat daaruit ondanks alle uitfluiiiilii ütttttinsen de angst voor het biltere einde duldeUJk tot ulttfriÜdiie kon AUeen hierdoor is aldwÏBexWQicte btaden de uit wan Imcd geboren ttewering te verlüaren dat hij Londen liever in puin ziet dan Vnede te sluiten Door deze kern uit de sede wotdi naar de Deutsche AUge meine Zeltung schrijtt Jeitik dat de oorlc smisdadleers 1 4e Theems ook het laatste bedrijf den oorlog tegen het Britsche elin aijn v rf e vreeselijBieid weni Ieder mensch denkt ti dit innig woord orimiddellljk aan OU en Rotterdam Ook in 1 hebben geweten looze machtaiet te r hter tijd uit een toestand de consequenties k totdat de vroegere hopf4 Jen in puin en asch lag De NaMitausgabe wijst op het geweldigvWebrek aan veiSkntwoor deUJkheld tAVnover hel Engelsche yoSt dat de eioste minister door zijn uitlatingen be Sst De Britsche plutocratie 200 k irijft het blad is bereid een gewelde massa moord op het Engelsche volk voor haar verantwoording te nemen teneinde een poging tot verdediginU van haar reactitmnaire positie te cben zy wü het door haar sedert tlenmilen van jaren gekwelde Engelsche vowc aan de 0uit che wapens óverievereij teneinde nog tijd te winnen voor een a andere zakelijke taanoeuTre zondïr welke men het land niet gaarne zoy verlaien Wanneer het eenmaaS ernst zou worden dan zal men zicp deze reda Tan Churchill moeten hCi inneren Er tjn voldoende iierlchten uit Londen fcekend dat Chuj chill en zUn trawanten een franc tlr ursoorlog voorbereiden Het Engelsche valk Wordt dringend gewaarschuwd fail n h wdeel Bet Italiaansche blad 0 o r n a 1 e dl t a 1 i a keert zich tefeen de bewïttng van Churchill dat Engeland zich geeoaiins ernstig bedreigd acht JDit l tmisme aldus het biad is Vooral bestemd voor kmenlca om welks hulp zoojuist ook de i minister Tan Marine heeft gesmeekt Intusschen bereiden Duitscfiland enItalië zich voor op den slot ainval tegen Engeland op de Noordzee zoowelitis op den Atlantischen Oceaan en tegen de andere stellingen van het Britsche rijk Engeland moet klepn tusachen onderwerping aan de rernieuwende en herstellende krachten vanBanipa of een buitengewoon harden ta hevigen strijd waarin niet de jaren waarvan Churchill sprak maar dedagen en de uren met hun onophoudelijke verwoestingen de étattpen opden weg der volledige nederliag zullen vormen j Twijfel in de T S De rede van Churchill heeft in bree4en Amerikaanschen kring vergassinggewekt Uit zijn woonden blijkt Hat deaiinisterpresident zelf geen rekeningBteer houdt met de mogelijkheid van en doeltreffende verdediging d4r En gelache kusten en veeleer bereiid is liODden In puin en asch te laten leggen Men s lt de vraag of het Engel aehe volk beseft welke gevolgen eer 4nseUjke verwoesting van geheel Enpelaad voor zijn eigen toekomst zalBei ea geheel afgesien van het feit i m ix i x e $ iimpt Fransche koelheid In bevoegde Fransch kringen woi 4e pafsage uit de rede van Church j waaiin hl sprak over Frankrijk mït de koelste terughoudendheid opgepo aten Na een aanslag zoo wordt ver ëer gezegd die alle Franschen zoO ep heeft getroffen heeft Churchim niet eens woorden gevMiden die deze afschuwelijke daad souden hebben kunnen verzwakken Een voormaligen wapenbroeder aan te vallen en te verwonden om diens veiUgheld beter te waartx Tgen is een overdriving van de naastenliefde die men den heer Cihiirchlll gaarne bespaard had Indien Jhorchill overigens Frankrijk veneiaert van zijn welwillendheid schynt dit niet in verhouding te staan met de door Frankrijk voor Engeland gebrachte offers temeer waar déze welwillendheid slechts uit woorden bestaat Op Fransche zijde staan gedecimeerde legers en een zwaar getrof m bevolking op Engelsche Eljde onfce a a al de verzekeringen van welwiliBiüDield na de vernieling van Fran ö e oorlogsschepen en het In beslag aenwn van koopvaardijsehepen lïankrijk wacht thans de hande ngen van Engeland Op grond van dew handelingen zal het oordeelen en dtip met handelingen vergelden ook Mulieo het slagen sJijn Lebran verUiat Vichy De yowmptt President der Fran a e c uMil Albert Lebrun heeft mm Jnevrowr Letaren Vlcby verlaten nacB aaaaoD TB utofoomt Bü d a T er taren te Dtanniden bet Mtitniale mcoamcBt der l aam id e beweging tteef t een ptechHgiieid pltate gehad ter eere van de VUunio9 D die als poUUeke gevangenen naar natfikryk gevoerd mishandeld en net een deel vermoord n De voordtter van het bédevaart comlt prof FSBU Daeié van de ludvepit te OMnt telde tea aaahooee TaÉ een gMole menigte de regeerlng nerliM em txet gtiicele Vroegere iteteel van a ie TWEmlmiWdelttk tmt de mO Mudeling en l jieerfehletea t nÊ yiMnintes Ltaliaansche Strijdkrachten toonden hun meerderheid De diplomatieke medewerker tséi het agentachai Etefani geeft als volgt de meeningen weer welke bii in bevregde kringen heeft vernomen met betrekking tot de jongste vloetoiieratles in de Middellandsche Zeer i De Britsche westelijke en oosteliike vlootstrijdkracbten trachtten de Italiaansche fcuaten te naderen doch werden gedwongen zich naar de bases qibraltar en Alexandrlë terug te treirkwh De legende van het vermeende overwicht vs n de Britsche vloot in de Middellandsche Zee heelt daarmede afgedaan Het rea ütaat van de gevechten heeft aangetoond dat Italië daJik zij zijn sterke zeestrijdkrachten en de superioriteit van zijn luchtmaèht gesteund door geweldige t Utiteglsche posities volkomen in staat is den weg c het centrale schaakixtfd an de Middellandsche Zee te versperren 2 Om de bases van Gibraltar en in den Levant te verdedigen is Engeland veip lrfvt zijn strijdkrachten i de Middellandsche Zee In twee groepen verdeeld te houden Italië daarente srj dat de controle over de Straat van Sicilië en de Straat van Messina heeft is steeds in staat de verbinding tuss h n zijn zeestrijdkrachten zoowe m het oosten als in het westen tot stand te brengen 3 De Italiaansche luchteskaders op glcilië en in libië versterkt door die ran Sardinië en Apulié beletten de Britsche vloot zich van Malta als stcirtjpunt te bedienen Malta is nog slechts een nederzetting van geringe waarde die reeds grootendeels ontruimd iè Het Oostelijke Britsche vlooteskader is tijdens de terugreis naarAlexandrlë verscheidene malen doeltieffend gebc nbardeerd door Italiaansche luchteskaders die van Sicilië Auulië Libië en de Dodekanesos waren opgestegen Het Britsche eskader in het Wes Democratische f artijdag te Chicaso VERMOEDELIJK GEEN VEKR SSINGEN partijdag te Chicago van de demciie p ische partU wi arbU ongeveeï 1100 afgevaardigden moeten beslissen over het verkiezingsprogramma en over de candidatuur van den President en den vice president der Ver Staten zal waarschijnlijk geen verrassingen brengen schrijft de Frank f ur ter Zeitung flet vooroordeel tegen een derden amblstermijn van President Roosevelt pogen verschillende democraten weg te nemen door voor te stellen dat de President in verband met de gespannen internationale verhoudingen een derde verkiezing weliswaar zal aanvaarden maar het voor Jttersgestoelte zal inruimen voor den vice president aoo spoedig een ontsjtknnlnE in den toestand dit zal veroorloven Het plan a crdt gesteund door verschillende stioorjgngen die staatssecretaris Huil verkozen zouden willen zien tot vieepresident Een democratisch commentaar op de stemming te Chicago voor de opening van den partijdag geeft de volgende indrukken Geloof niet Engeland dat de Vereenigde Staten u kunnen redden indien ge voortgaat te strijden In het gelooï dat Amerika u voor de nederlaag zal behoeden Het moet u duidelijk zijn dat bij n wensehdroomoi de overhand hebben gekregen Pragapanda veer Roosevdt Op den Maandag te Chicago begonkien partijdag der democratische partij waren ongeveer 95 pet der gedelegeraden en jotunalisten van mè iing dat Roosevelt wederom candidaat zou werden gesteld en dat deze de candida ui zal aannemen Agenten van de De Minister voor de Posterijen Farley d de l eide eerste verkieaingscampa nes voor Roosevelt heeft georganlseeid en thans zichzelf candidaat heeft gesteld toont zich teimg umdend Bii heeft sijn prlndpieele bezwaren tegen een derde ambtsperiode nog steedsi niet opgegeven en neemt geen deel Van de propaganda voor Roosevelt Verschillede bladen te Washington zijn eenstemmig tegen de candidatuur van Roosevelt Zoo verklaren de Evening Star en de Washington Po t da Roosevelt een lecr ernstige fdnt ou begaan indi i hy zou breken met de traditie dat getn president de regeeringsmachlnerie er voor mag wbruiken om langer dan ÉBbt jaar ia ninctie té blijven WEltKIXHXmEII IN BELGR Naar chatting bedroeg het aantal nezUoozen in Bdgië Itort geleden nog ongeveer 480 000 De provincie Antwerpen had Terreweg het hocertf aantal met 100 0QO werUoosen de prolTlneie Mamen telde e daid entege slechte HM Van deae wei loozeB erdca er ongemer 40Mf tewerkgesteld bO den berbonw Tan Antwerpce Bniaad l4dk DoMnik en ndere tedeo Oogevea 4000 man hebben ilcta tot duiTer angwnelrt ifiiK werk ia Daltachlan Britsche Torpedojager getorpedeerd 0 Bi1taehe admiraltteit deelt mede dat die torpgiojager Escort In de Middellandsche Zee verloren Is gegaan Het schip werj torpedeerd teiyk deel van de Mlddellandsehe Zee is tijdens de terugreis naar Qibraltar eveneens ernstig getroffen De Hood het machtigste schip vati Kngeland was gedwongen x jn vaart van 31 knbopen tot slechts 8 knoopen te verminderen hetgeen den ernst van de O geloopen schade bewijst ÏJeft schade is overigens nauwkewigoi foto s vastgelegd 6 De Britsche vlooteskaders in het wostélyk en het oosteiijk deel van de Middellandsche Zee kunnen in verband met de groote afstanden het dentrale schaakbord niet bereiken zonder onmiddeüljk door de Italiaansche schepen en vliegtJigen te worden cpgemerkt Elke kans op verrassing is uitgesloten Voorts beschikt Engeland Ö de Middellandsche Zee niét over nerven voor scheepsreparaties Concludeerende kan gezegd worden dat de eerste operaties die op strijdkrachten ten uitvoer zijn gelegd duidelijk hebben aangetoond dat er in deMiddellandsche Zee geen Britschoverwicht meer bestaat en dat deBntsche vloot niet meer ongestrafthaar bases te Gibraltar en Alexandrlëkan verlaten om het centrale schaakbord te naderen ITALIAANSCHE VERLIEZEN Volgens Engelsche beweringen k u de Italiaansche luchtmacht alleen in de laatste week 100 vliegtuigen in hoofdeaata jagers hebt en verloren Van bevoegde Italiaansche zijde wordt medegedeeld dat Italië In de af geloopen week slechts 11 vliegtuigen heeft verloren zooals ook bUjkt uit de Italiaansche legerterichten Mijngasontploffing 45 ARBEIDERS OMGEKOMEN Tengevolge van een mijngasont ploffing Hjn in een Itolenmiji te Son utn in Pennsylvania V S 45 mijnwerkers op 2Mt meter MideT den grond spgesiatea Over hun let is neg n ets bekend Ifader wordt veraonieB tUt tat dusTem 22 dooden konden worden gebergen Men heeft de hoop opgegeven de overige 23 ingesloten mijnwerkers neg levend te kunnen bergen BETOOGINGEIf IK EGTPTE In Cairo zijn In verband met de antl Brltsche protestdemonstraties sympaUile betoogingen gehouden voor den ontslagen chef van den Egyptischen generalen staf Aziz al Masri De Britsche ohtwapenlngsactie tegen het Egyptische leger heeft niiar uit de berichten uit cialro blijkt een Etsrm van verontwaardiging cmtketer d zoo meldt het DJi B De populariteit van Aziz al Masri is in de laatste dagen nog toegenomen want hü is bet geweest die zich destijfls heftig heeft verzet tegen de Engelsche wapenleveranties aan Egypte en daardoor in ongenade is gevallen bij de EJngelschen die ztjn ontslag eischten De regeering AU Maher I asja kwam aan dezen Engelscben eisch tegemoet en onthief den chef van den Egyptischen generalen staf van zijn functies Nog een jaar geleden eischte Aziz al Masri dat de Engelsche wapeii en munitie leverantiets souden worden stopgezet en wel als gevolg van den veel te hoogen prijs we ken verlangd werd en de slechte kwaUleit AANVALLEN OP GIBRALTAR Zondag hebben wederom tot vUt maal toe onbekende vliegtuigen over CMtffaltar gevlogen volgen een ooggetcigeverslag in het Spaansche blad Xnformationes lieten de vliegtuigen tal van bommen boven haven en vesting vallen Het afweergeschut te land en op de Engelsche oorlogsschepen kwam in actie Onder de bevolking heerschtë groote zehuwachtigteid ENGEIi CH GBE8TELUKE GEEFT RAAO De vicaris ii Withatoi Gibbon geef tv volgens de Star in het kerkelijk gemeenteblad aanwijzingen voor dien strijd tegen véilschernijagers Wie geen pistool heeft schrijft hij moet het eerste het beste Toorwerp gebruiken Ut bijvoDrt eeld et lederen avond een mestvork in de gang idaar Alleen reeds de aanwezigheid hiervan geeft mü moed Wanneer de nazi s komen telefoneer H eerst de pcriitie dan neem ik 00 mogelijk mUn mestvoi en fteek deze diep in iets dat geen Md te TEBTEGENWOORDIGING DEK V S Wat de Ameribaanache diplomaten in de door Duitachland bezette gebieden betreft verklaarde minister HtiII da voorzoover hl wUt alle tfplonmten df de betreffende hoofd teden reeds verlaten hadden 6 vootlwnddDiVfen tpenea em Mlks te doen Ut al den landen bUJvea mauj ire vertegenwoordigen e de bebvgen Tan de Amerikaanic jtwitsborgers kunnen bdiaitigen De Uitwerking der Duitsche Blokkade nt osTBoaoBr van bbt d n b Het frontberlcht van het D N B d d 15 JuU luidt f Het pultsch jBchtwapen zet haar aanvat ♦ op Engnand onophoudelijk voort Overdag en sna chcs bevinden zith Dulr che bommenwerpers boven het Briuche eiland zijn ku n en zijn stroomen om mlUtair belangrijke doelen aan te vallen Het optreden van de luchtmacht heeft tweeërlei bedoeling de reedjs merkbare uitwerking van de blokkade voortdurend te verscherpen en de militaire kracht van Engeland door vernietiging van marine werven vllejnrelilen militaire kampen en belangrijldp bewapeningscentra te verminderen Dat de bltritkade in Engeland r ads op pijnlijke wijze wordt gevoeld bjijkt hieruit dat het Kanaal door Btitsche convoolen ook ten koste van groote offers nog wordt ge truikt omdat de belangrijke Theemshavens voor den aanvoer van goederen niet gemlst fkunnen worden Daardoor vindt htt Duitsche luchtwapen in de Straat mn Dover steeds weer gemakkeliike doelen Op 14 juli heeft de Duitsche luchtmacht drie koopvaarders met ruim 17 duizend ton tot zinken gebracht en een groot aantal andere schepen waaronder ee torpedojager en een hulpkrufeer zwaar beschadigd hoewel de Engejschen er al eenigen tijd geleden toe waren ovei egaan hun ccmvooien ttoor jachtvliegtuigen te doen sche bommenwerpers sedert de bezet ting van Noord Frankrijk door jacht afdeelingen worden begeleid en bescnermdi vormen deze Britsche jagers een andere gemakkelijke prooi voor het Duitsche luchtwapen Op het Engelsche eiland zelf zUn de aanvallen die in den nacht van 14 op 15 Juü werden ondernomen in de eerste plaa 5 gericht tegen havens vliegvelden en centra der bewapeningS indtis trie in Zuid Engeland Onder meer zijn het vliegveld van Ramsgate de marinewerf van Chatham petroleum slagplaatsen te Avonmouth en een muni ie fabriek te Favertham aangevallen BraiKlen en ontploffingen bewezen dat deze aanvallen succes hadden AFKONDIGING STANDRECBT De Londensche correspondent van Het Zweedsche blad Goeteborgs Posten meldt dat deze week in het Enrelsche parlement een wetsontwerp tot ifkMidiging van het standïecht zal worden ingediend Burgers die de oorlüg oering saboteeren zullen vol ens dit standrecht vSroordeeld worden RBE C DE HEEREBOER de Ietwat oncler den indruk van hitte Wandelde de directeur van dë zuivelfabr idc op een mooien zomerdag naar zijn kantoor Hij was een echte heereboer heel de zuivelfabriek was zijn persoonlijk bezit terwijl zijn liefbebberijen hoofdzakelijk uitgingen naar zijn koeien zijn paarden en zijn varkens Daar had hij verstand van zelfs véél verstand Vlak bij de fabriek wisdite hij eens aan zijn voorhoofd In de verte meende hij iemand te zien aankomen iemand met ee paard Dat interesseerde hem Er bestond geen paard dat hem niet interesseerde Dus bleef hij even staan terwijl die ander langzaam nader kwam Hé maat riep die ander ineens toen hij vlak bij was Wil je eendubbeltje verdienen Houd dan ditlaard even voor me vast Ik moet eeno enblik op de fabriek zijn 4 De heereboer directeur knipperde eens nïet de oogen nam dan gewillig de teugels van het ros over Vertel me eens vroeg hij alleen Wat mo t JU daar op de fabriekdoen De ander werd heel vertrouwelijk Ik moet er den directeur spreken zei hij gewichtig eii wèg was hij De heereboer stond alleen met het paaid Hij bekeek dit eens van alle kanten geneerde zich niet dit paard even in den l ek te zien Een best paard Een buitengewoon goed paard Dan bekeek hij ook zichzelf eins Het pak dat hij droeg was niét bepaald nieuw hier en daar wat gelapt of kawjt Zijn stroohoed was oer oud en geheel versleten Och ja Hij gaf niets om kleerën Geen wonder dat die paardeman zich in lem vergiste Droomerig staarde hij nu den weg af Wel warempel Daarginds kwam de burgemeester aan met vrouw en dochter De heereboer beet eens op zün lip krabde zich eens achter he oor Hij zat er wat in met dat paard Als ze nu maar den zijweg wilden inslaan Maar neen bgor Ze kwamen recht naar hem toe Hij liep eens om het paard lieen klopte het eens op de flanken Dan qieens nam bij een kloek besluit stevig pakte Hij de teugels vast nam een ninken sarong en floep daar zat hij op het paard dat geweldig begon te steigeren Daartegen was hij echter bestand Hij hield van steigereodé paarden en had dit paird al heel gauw onder de knie wÉ burgemeester voorbij met vlHw en dochter zwiertgen TiocM af groette Iraa niaar zeide niets Weer een nieuw paard gekochtj Particulior Vliq ig neer VUP MMHMEM BU MaïUrevUle Oalikimië is een particulier vUegtiiig neergestort tengevolge waarvan 5 personen onder wie 2 vrouwen om het leven zijn gekomen De Oorlog in China UITBREIDING JAPANSCHE BLOKKADE AFGESLOTEN HAVENS Van middernacht a zijn de havens van Siangsjanpoe in de baai van Hangtsjan en van Bantoeau en Lojoean in de Lotsingbaai door de 3 pansché rloot geblokkeerd meldt Dowei AUe scheepvaartverkeer In deze kustgebieden Is sUlge egd Elk chip dat zou pogen de blpkkade te breken zal door de Japansche vloot worden aangeho jden Japan wijst alle verantwoordelijkheid af voof schade toegcnracht aan schepen die het geblokkeerde gebied naderen Met deze blokkade wordt beoogd het goederenvervper ovpr Sjekiang den Kiangsispoorweg en over de havens van Ningpo Wentsjan en Foetsjan naar Tsjoenking stop te zetten BRITSCB VERTOOG toriteiten een vertoog gericht naar aanleiding van de Japansche aankondiging van het sluiten der havens aan de ZuidOostkust van China omdat de termijn te kort geacht wordt De Japanners worden verantwoordelijk gesteld voor alle schade welke docr hun operaties ontstaat alsook voer het feit dat de schepen geen gebruik me r kunnen maken van een aantal belangrijke vlnchthavens tijdens wervelstorn n ROEIQNGEVAL BIJ BERNBITRG Op d Saaie bij Bernburg D chland is ZtHidag een ernstig bootcm geluk gebeurd Een rdtiboot met zeven menseden kantelde en alle inzittenden raakten te water Slecl ts 3 personen konden worden gered de anderen een echtpaar met twee kinderen verdronken OVERSTROOMINGEN IN TURKIJE Tengevolge van hevige regens Is het Turkschp dorp Giulcurkovu overstroomd Twintig huiken stortten in Men betreurt tien dooden en 18 gewonden Ons Kort Verhaal door JOHN SIMSON Een pracht dier merkte de burgemeester nog op Pas maar op dat u r niet afvalt voegde zijn dochter er aan toe hülijkt me nogal wild Toen liepen ze weer verder Peinzend staarde de ruiter hen na Hoorde dan plots voetstappen aan den anderen kant Hé maat wat doe je nu vroegde eigenaar verbaasd Ik O eh neem me niet kwalijk Ik was A at moe begrijp je wel Toen ben ik er maar even bovenopgaan zitten Onderwijl steeg hij zuchtend af terwijl hij ietwat verlegen lachte En heb je den directeur tespreken kjinnen krijgen vroeg hij belangstellend toen hij weer op dengrond stond De paarden man schudde van neen Hij was er niet Ze zeiden wel dat hij elk oogenblik komen kan maarweet ik hoe lang dat duurt Daar hebik niet op gewacht Groot gelijk Wart Geen slecht idee om niet te willen wachten Eh waarom wilde jeden directeur eigenlijk spreken Zie je maat ik wil het jou welvertellen Ik heb dezen knol erg goedkoop op den kop kunnen tikken Nuwilde ik hem weer aan hem daar verkoopen hij geeft er vast meer oor dan ik gedaan heb Ik weet dat bijvan paarden houdt O dat kan wel Maar zeg jij tne nu eenE wat zouik er voor vragen In vertrouwen gezegd ik gaf er honderd gulden voor Zou het te veel zijn als ik liem nutweehonderd vroeg Het is een l estoknol mankeert niets en loopt als e niuevit De directeur heeft alleen bestepaarden die niets mankeeten en goedloopen En hij heeft er zooveel dat hij es beslist geen meer noodig beeft Hoe weet Je dat Ik eh zie je van hoorenzeggen Maat ik zou het toch eens kunnen probeeren Doe geen nMH tk geef Je nietveel kans jij kunt met Je paard weln ar huis gaan Bü de laatste woorden begon betpaard dav i të hinniken Hoor zd de heentber laehend r m Wkjnt graag Uj j te tdUvenl Jamaar ik kan l a toch niethouden i ium die honderd guldenniet too ikng mUsen En ik dacht n uree KOffTE BERICHTEN D9 Duittcli minister an nanclën en Verkeer bchwerinKrosigk en DorpmüUer hebbendtns het weekeinde een kart betaan Brussel gebracht waarna zii b=irspectletocht naar Vlaanderen maakten to het parlement der Philip nen 1 voorgesteW om met het o den IfltemaUonaloi tOMtand de ge annsn betrekUngan tusn de VMeenigfe SUtot en Japen u algemeenen dienstplicht in te voeren waaronder alle bewoner der PhillD ponen tusachen 15 en 60 jaar zoude vallen De vroegere Albaneesche muiis ter van Justitie Falk Shatkoe digimet Koning Zogoe de vlucht nam 1heeft in het Italiaansche consulaat tafIstanboel zijn onderdanigheid beftulgd waarop hem een Italiaansche pas is verstrekt Hij is onmlddelliikrjaar Italië vertrokken In Gibraltar zila c nieuw a ache pen met vluchtelingen uit Casablanca aangekomen die Frapsch Marokko moesten verlaten Wederom werd hundoor de Britsche autoriteiten de toe gang geweigerd James H Serklns de presidentvan de groote NaUonal City Bank efNew york is overleden De transatlantische luchtdlenstvoor post en passagiers tusschen Engeland en New York over Montreal en Botwood zal over een maand worden geopend fa Japansche troepen hebben 14 Juli Peikwang bezet een gren stad op 20 K M ten tioorden van Fengsjang Door de bezetting van Peikwang Uade toevoerwegeu door Fransch IndoChina thans volkomen afgesneden De Paus zal X juU a s het huwe lijc inaegenen van zijn neef atulio markies Pacelll met Flera Bijtt nn B nbrinl in de particuliere kapel van den H Vader te Vaticaanstad In totaal zullen as OOO Italiaan cbe induatriearbeiders in Duitachland werk vinden krachtens de overeenkomst tusschen de fasct itische federatie en deö Duitschen minister vanArbeid De leden van de Fransche ambassade te Londen zullen binnen zeerkelten tijd de Engelsche hoofdatadveilaten Alle Deenscha werkgevers tuüai gedvi ngen worden landarbeiders diearbeid van ander dan agrarisch takter verrichten te ontslaan opdatzij bij het binnenhalen van den oogstbehul zaam kunnen zijn De Amerikaansche ambassadeur inFrankrijk WlUiam Bullitt die in Madrid is aangekomen heeft voor de reisnaar de Vereenigde Staten passage r boekt in het Clipper toesteL Het eei ste Amerikaansche vracbtscnlp met levensmiddelen Toor hetFransche volk is in Marseille aangekomei Vijf gewapende mannen hebbenbrand gesticht in een opalagplaatsvan het Britsche miaisterie van Voedselvoorziening Men gelooft met ledenvan het lersche repuhlifceinsche legerte doen te hebben De idpansch Amerikaanscheovereenkomst betreffende t ei erkingvan den uitvoer iran Japansche katoenen stoffen naat de PhllippiJnen tot 45 miUioen M2 is voor den tijd vaneen jaar verlengd In het dal van de San is een autobus uit Rohitsch RogaachkaSlatinain ZuidSlavië in de rivier gestort waarbij 17 reizigers gewond werden De door de regeeri lg Pétain van zijn p Mt ontheven Fransche gezant te Ltssab Mi AlméLeroy heeft zijn functie a i den legatit secretaris overgedragen In verband met den moord op den Tyrisehen oppositieleider Schabander zijn te Damascus 4 Arabieren gearresteerd Bij een auto ongeval tunehenMarburg en Cilli werd een persoon gedood en liepen er 4 verwondingen OfK De paardenman keek leelijk Maat zei hij opeens weet jij tr misschien een anderen liefliebber voor Ik moet er in elk geval weer af De heereboer directeur zag hem strak aan Ik geef er honderd tien guldenvoor zei hij kort Toen zette de addergroote oogen op Van boven tot onderb keek hij den nu met het gelaptepak en den versleteS trooboed 3 Dien prijs hebTik niets te n ikte hij maar wie zegt mij dat jij dat lietalen kimt O dan zulten we maar mejeeneven afrekenen Dé lieercboer directeur trok eendikke portefeuille nam daaruit eentjevan honderd en eentje van tien Hier Precies gepast En laatdat dubbeltje maar dat je me bdoofdhebt Juist passeerde de procuratiehouder vaa de fabriek een modieus gekleed heer met slobkousen en een gooden lorgnet Diep nam hij zijn hoed af Mijnheer de directeur zei hijbuigend Och oe Jansep ik heb zoojuistdit paard gekocht Neem Wit evenvo me mee als je wilt Leg hetmaar aan den lxx m JJeker pijnheef de directeur De procuratiehouder nam het paard bij den teugel leidde het dan t hek in van de zuivelfabriek In gedadrten verdiept staarde de directeur hem na Toen hij even later naast zich keek was de paardenJioopman verdwenen Nadruk veibodeo