Goudsche Courant, dinsdag 16 juli 1940

I E BLAD V DINSDAG 16 JUU 1940 Wilt U nog een bvütenkonsje Koopt don nu een D K W AUTOMOBIEL Binnen korten tijd zullen de prijzen aanmerkelijk worden verhoogd Haast U de voorraad is beperkt I Fa GOEDHART DE BRUIJN Lopikerstracrt 75 Sehoonhowsi T l 96 AiffSNIEÜWS De veHkoop vmn de Looyli Ue flMMMXt VAK B EN W B W hebben dai ra i tbarn het I edajus tot verkoop van het r Je Looyhalle en eenige aan Xpereeelen m het Staatsbe iS Pi er en Telegrafie en Te TsiMir poeUtantoor mX be rektoten et het hoofd itei Mkagebouwendienat over een tMTcin in het centnim deier 1 woc dezen nieuwbouw vesB W a deelen zy mede Twiiodete Modwajt op het terrein ÜLtM iÜa der voonnalige kx ihal t Z£ it yoormaiige boofdonderKuLiiiiinnlni daaraan frenzende er I BCede e van de openbare Ie boI MaSö n de Patenteej voldoet iStm dat teveni aan den Groenel Mf t rt Wen opperI Ste tiid Pl idte nni eveowel dat daarin ook hmétfi VM het aehoolplein van de lanebart lagare school no 1 moet worI LrbMrqien w het daarop staande ÏÏ L ZaMmj op een ander deel ItW dt overhuivende pleinruimte zal Mttaa irpiden herbouwd ÓMê 1 r nn de ie openbare bewaar tm ander gebouw zal moeten I tangewezen het overblijvende IjUwripit nm school no 1 bluft volIdoeode van grootte Voor dit terrein complex ipcluaief tig allen mochten B en W van b t bo d van den Rülu ebouwenIdknlt een bod ontvange en wel na Mdece onderhan4elingen tot en beIdng va OOO I B en W achten dit bod zeer aanne Mtliik voor de gemeente niet alleen idt het BwgeUjk hierdoor een oud IflfMdleB gebouwencomplex in het ilïUliim c g neente dat vpo de iMMONhap nog lechts betrekkelijke ISMid beeft op te ruimen maar bo I ui een aan de omgeving aannieuwbouw het stadsbeeld ter giet anders dan aanzienlek yeriioogen De te ontvangen IkMtvHprjeeft een voldoende compen 0k voor de inkomsten die de in den IkMp begrepen opstallen voor de geIriatfte éfwerpen terwijl ook de kosllai van nadere voorzieningen in zake liM herbouw van het gymnastieklokaal llMt da opeibare lagere school no 1 lil foodxricelijke verbouwingen aan lill Kho tt m de huisvrating van de Ie l eBbtre bewaarschool elders hierin Ityn verdisconteerd resp tot bedragen Ivw rond ƒ 7 000 en ƒ 7 250 VerI der kan de ten slotte overbUjvende Ipr voor den ondergrond bilUJk worIn genoemd Belangrl e fragmenten MQven bewaard Btt gebouw de Looyhalle kwam MOr op de monumentenlüst dezer geiMiet daar het fragmenten bevat Ink h voramalig ter Staatse gestaan i M M ldtd i i UargrittHiklooster B en W IktlkaB evmwel bereids gehoord de IliMiumInteacomminie dit gebouw vM deie lyst afgevoerd Watt dit gebouw ook voorkomt op b voorloopige lust van monumenten I W geschiedenis en kunst in Zuid HolIfaad hd ben zü ook den secretaris geiMml waarnemend hoofd van het iDlOattament vui Ond wtjs Kunsten Iw Weteaschai n met den voorgenoImb vetfcoop die afbraak kt zich Y K in kemiis gesteld I Ih Ustorisdie ea kunstwaarde van t gt KMnr z n evenwel zoo gering IM Baar de meening van B en W er llMB ledcnen aanwezig z n die de IhatAtving van dit gebouw gewMischt Ij en Bg de afbraak zal er op wor toegezien dat eventueel uit te l ÜS fraipnenten van dol ouden I jlMer faonw zooveel zulks mogel k Jg aard zullen blijven y een juisteheoordeefling van de iMMiMii situatie ter i aatse mMken B If nog op dat de zoogenaanade l Wtttieink pel onaangetast bluft en I h den veikoop is begrepen r vwkoopvoorwaarden is ojn li dat IhkL e gymnantiekliBfc beschikking van den dienst Jiw otewerken wordt gesteld ten voor de reconstructie van dati w LÏ gemeente lulJüS I W die deelen van dei der gMbottwen waarvan de en oogpunt van historie l oBt bezit op prijs stelt in ver aannede bü de afbi ak de noo n tigheid in acht lal worden bouw van het nieuije post fm plaatse getnuik zal wwdenr na minstens 80 G che yor aoover deze althaitt be 5 H B S kamp naar i Lte rtvni ► de cht ende maal gaat dr W zijn H RS e voor een L lüf een vaeantiduunp ue keus is ditmaal gevaUen J ïföd g hoopt het ge rwtrekken In totaal zulleq Wul MBi deeloem S tt bat eind J Kortenoever ï ond H B CTa Uit vroeger tiijden OK MmataoBK covaMff MBLODK 7S JAAB CKLKDKN Uit eai advertentie Met verwondjs ing zag ik y bü de verkiezing van Dingsdag den Men Jul a s in uWe Courant van den 15en July 1 L als candidaat geteld voor den Gemeenteraad der stad Gouda Waarom men mijne gevoelens omtrent deze gewigüge betrekking niet heeft trachten te w ten blijft mij een raadsel in de gegevene amstandlghedai bcsi ik verpligt de zaak haren gang te laten gaan 1 den uitslag af te wachten Voorloopig evwiwel bedank ik bij deze vriendelijk mijne onbdcaitde voorstellers voor dit blük van vertrouwoi en Mpeniyk vraag ik aan allm die mü kennen of ik ooit den schijn gegeven heb lid van den Gemeoiteraad der stad Gouda te willen ziJn had ik van müne candi tuur vooraf geweten dan waag de ik mij zelven thans word ik gewaagd Uw Dienaar G C van der Want Pz M JAAB OBUEDEN Zaterdagavond ten half elf werd de heer H van Wijngaarden feestelijk van het station afgehaald komende van den idiietwedstrijd te Berlijn waar hy de eer der Goudscbe Weerbaarheidsvereenigtng Burgerplicht zoo fier heeft opgehouden Een commissie uit die verëeniging begaf zich daartoe in een viertal rytuigen naar het station om hem te complimenteeren met hetf behaalde succes De kommandant de heer G H G de Lange sprak hem daar in welgekozen bewoordingoi toe en overhandigde hem eep lauwerkrans Na eenige straten te ziJn doorgetrokken ging men naar het Café Vrede Best waar hem de eerewftn werd aangeboden De heo en de Lange van Reedt Dortland en Conyn voerden daar het woord waarna men hem in corps naar huis bracht Een talrijke menigte was zoowel aan het station als elders getuige van deze hulde Genoemde beer heeft behalve den beker nog behaald twee zilvMen medailles op 300 meter en twee zilveren ntedailles op 175 Meter 25 JAAR GELEDEN Men schrüft ons uit Boskoop Jailliet verklaring van de Stoomboot My Carsjens Och een gewoon bericht zooals dagelijks in de bladen voorkomt Voor Ryn en Gouwe bewoners was dat ge i gewoon bericht doch een kennisgeving van het overlijden van eene verdienstelijke oude wier naam in dankbare herinnering zal blijven In de eerste dagen der stoomvaaft op onze binnenwateren was de oude Carsjens de ondernemer die in dit deel van ZuidHolland het verkeer trachtte te bevorderen door het in de va rt bren gen van stoombootjes voor passagiers to goederenvervoer De oude Carsjais Wat hebben wq als kinderai fantastische verhalen ge boord van dien echt HoUandschen zeer b die als kapitein schipbreuk leed in de wateren van Australië en daar als eito tweede Bontekoe dagen efi maanden had rondgerwalkt in een wankele scheepêboot Er moet zelfs een boekje van geweest zyn Wy hebben het nog gezien hoe hq als oude grüsaaid steeds aan den Rynkant nog zyn booten gadeslpeg als zy passeerden Met welke boo z men Donderdags liever naar Gouda en Maandag pf Dinsdag naar Rotterdam dan met Carsjens met den vriendeiykai kapitein Wout den zoon des ouden Neen de naam Carsjens moge niet uit de Ujst der stoombootondememingen in Zuid Holland verdwenen zonder eeresaluut aan den ouden Carsjens en zgn wakkere zonen De Maatsdiappij na hun dood gesticht heeft den stryd tegen de spoorwegen vooral die van d laatsten tyd door de Haarlonmermeer niet kunnen volhouden W V J van Dorp In de algemeene vergadering vanaandeelhouders van de N V J van Dorp handel in melkproducten alhier is het dividend over het boekjaar 193 1940 vastgestrid op 10 onvenn detd I BurgerUike Stand Ge boren II Juli Theodora Pietemella dr van VL van Dam en B C Boere Boeiekade 139 Jopie dr Van K Schoorel en J vai Bemmel Goej dUk 33 12 Juli Willem Maxuniliaan m van H L Blok en E Baas Joubertstraat 212 Cornelia Johanna dr van J G Polet en J G van der Linden Or Fkirisweg 15 Juli llieodorus JosejA zn vanC J van der Maat en E P Vergoed Vossiusstraat 7 Juli WiUem zn van J H Heusen G Kelder Boschweg 18 Overleden 13 JulCWillem Marinus Grandia j Johannes Kleüweg 68 j 14 Juli Ji aama Scboennwker wed A Dekker 84 j DIPLOMA BOBKHODDEN Voor het practyk examen boekhouden van de Vereeniging van leeraren m het boekhouden a geslaagd mej G Bree alhier Abonnementen en Advertentiën D Goadtche Cmtrant wordt eiken avond bif veje duizenden abonn tCbezorgd in GOUDA Alpben a d Ryn Ammerstöl Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebrugge Goudfrak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJsset Ouderkeric a d Ussel Oudewater Polsbroek Reeuwqk Schoonhoven Stolwyk Waddinzveen Woerden Zev aiiluizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week ƒ 0 75 per maand o ƒ 2 25 per kwartaal bttitao Gouda It cent per week ova l waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per Irwartaal ƒ S 15 Alles bU vooruitbetaling ADVESTENTIEPRUS 1 gewone regels 1 09 elke regel Itteer ƒ O JO INGEZOND BIEDEDEELINGEN op een gewone teks4 agina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 By over nkorast gereduceerde pryzen volgens speciaal tariet KWARTJESïdjBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels ƒ 0 2S elke regel meer O IO ma riTnum grootte 6 regels Uitsluitend bü vooniitbeteling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnemmten en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda TeL 27i5 ai Bü de plaatselijke ageiiv ten w AT AAR ANNEER IhaiU Theater Café de Paris met Jules Berry Jacques Baumer Simon Bepiau en Coretti en Wy zqn niet balg met Ray Walker en Virginia Chirril Aanvang 8 15 uur Reuide Bioseeep Feestprogramma 9jarig bestaan Film De zichtbare troulMtdour met Alice Faye Op het tooneel Cabaret revue Gezelligheid kent geen tyd met o a August da Laat Aanvang 8 15 uur Schoawbnrg K o aeo tp Hotel Sacher met Willy Birgel en Sybille Schmitz en De raaf met Boris Karloff en Bela Lugosi Aanvang 8 15 uur JbU 7 30 nor Ned Oeief gemeente Spreekbeurt d Joh van Welzoi Joli S Bor Hnntmansplantaoea Concert Chr Iuziekvereeniging J3e Bazuin JnH mn VrQe EvangeUaebe geBseente Byiiellezitig en bidstond IbH 7 9 aar Belastiagkantoor Zitting voor aanvragen ter verkrqgiiu van kostelooze rüwielmerken 20 JTuU Bmempjesdag voor Stichtingen voor toevaliyders te Haarlem enHeemstede 22 JmH S aar Stadhuis V gadering van den gemeenteraad 22 JaU 9 aar SoeieteU Vredebest Algemeene vergadering 29 Joll 1149 nor De i alm Algemeene vergadering v aandeelhouders N V tot Aanneming van Weiicen voorheen H J Nedcrhorst IIBEZONDER Buiten venmtwooriUmkhtid der Sedoctie Geen demping van de Turfmarkt Mynheer de Bedacteur By de lezing van het ingezonden stuk uf uw blad vm gisteravond waarin het dempen yen de Turfmarkt en de Zeugestraat bepleit wordt hebt ik me afgevraagd of de schrijver die zich Crouwenaar noemt wel e i geboren ïouwena r is wsfnt welke hier getogen ingezetene kan nu in ernst de demping bepleiten van een zoo karakteristieke grachtje als de Turfmarkt is dat zoo zoo volkomen past in het wezen van de oude stad Ieder die oog heeft voor oud stedesdioon zal ongetwyfeld op het bedt van een zoo aardig stukje oud Gouda prijssteUen ook al wordt ihen dan door den inzender gerangschikt onder de categorie oude lieden En waarom wordt die dempirk nu aanbevolen Enkel en aUeenTvoor den grootm slokop het verke rAlsof het op de Turfmarkt zoo druk is dat men het mooie grachtje zou moeten veranderen in een breede kille straat zonder eenig schoon Neen mynheer de redacteur naar ik meen uit naam van zeer vele Gouwenaars wfls ik de gedachte van demping van de Turftnarktvolkomen af ♦ let dank voor plaatsing Eöf ANDERE OOUWENAAB I verband met hetgeen in het ingezonden stuk van gisteravond over de Nieuwehaven wordt gezegd wijst men er ons van bevoegde zyde op dat de aanleg van het gazon in het midden der straat is geschied omdat by straataanleg door de aanwezigheid van het riool het middengedeelte als een lint zou omboog komen met afhellende straten zooals dat b v in de Van Itersonlaan het geval is Juist omdat men dit uit de bodemgesteldheid optredende verschijnsel wilde verhinderen wordt liet gazon aangelegd Overigens geeft een plantsoentje aan deze aan groen arme straat een aardig aanzien en het doet ook zoo goed den Vrouwetoren op den achtergrond uitkomen De aanleg van Ijet plantsoen is dus geschiedt uit practische en schQonheidsoverwegmgen Redactie ROEI EXABIEN SOEI N ZEILVEREENIGING GOUDA By het Zaterdag door de roei en zeilvereeniging Gouda afgenomra roeiexamen zyn geslaagd voor diploma B de dames A Eelkema en P Schilt en de heeren W Bokhoven A van Eyk S Laugeman en K v d Tonen ATHLETIEK Vat S TWEEMAAL TWEEDE By de Zondag op de Nenytosintel baan gehouden nationale wedstryden van de Rotterdamsche Athletiek Commissie ten bate van de getroffen athIfeten van Rotterdam werd bg de heerei Bklasse Vires et Celeritas uit Cïouda Jop de 4 x 100 M estafette tweede 7 7 sec Op de 4 X 80 M estafette r meisjes bezette Vires in 47 sec eneens de tweede plaats Plaatselijk Nieuws Bergambacht ARM 6EBB0KEN Het actitjarig dochtertje van den heer A ten Toom had het ongeluk om van de giyplank in het zwembad te vallen waarbij z zoo ongelukkig neerkwam dat ze een arm brak EXAMEN BAKER Na examen heeft mej L de Bruyn Kooy het diploma en insigne van baker vMkregen Ze volgde den cursus tot oMeiding van bakers uitgaande van Het Groene Kruis alhier JPREDIKBEUST Voor de uitgetredene uit de Ned Herv Kerk hoopt heden 7 30 op te breden Ds Blaak van Sint Filipsland VOETBAL Uitslag van Zondag Bergambacht 1 OJJ A jeu elftal 3 7 MULO EXAMEN Onze plaatsgotoot T de yn is te HiUegersberg geslaagd voor het M U L O examen diploma B Voor het diploma A slaagden C Molenaar en D Oskam eveneens alhier Berkenwoude MmDENSTANDSDIPLOMA De heer G Oudenes A zn is te Hillegersberg geslaagd voor het middenstandsdiploma handelskennis OUDl BUWIELPLAATJES De heer B Markus heeft zich bereid verklaard oude rüwielmerken waarvan de opbrengst komt ten goede aan de t b c bestrüding in ontvangst te nemen Bodegraven D GRONLOK AAR DEVENTER Os J Gronlok alhier heeft het beroep naar de Evang Lutherscfae Kerk té Deventer aangenom DOCTERAA EXAMEN KLASSIEKE LETTEREN Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam is geslaagd voor het doctoraal examen klassieke letteren de heer A Veerman alhier Bodcoop EXAMEN ASSISTENT BOUWKUNDIG OPZICHTER De heer O J v d Togt is bü het examen aan de M T S Technicum te Rotterdam geslaagd voor assistentbouwkundig opzichier i Onze plaa rigenoot J l Hebt 3 p van Osnabn ge Id voor Hpt einddiploma MiddellSare Techniscl Sch9ol te Den Haag afd bouwkunde CO P VERENIGING ja BOSKOOFSCHE INp 15 Juli Ro yn per boBigSj Olsson 34 42 et Pechtold Tl 28 et Florex 21 38 et Vierfanden 3 48 et Butterfly 15 18 et Briarclif 21 27 et Hadley 1 23 et Dorus Rijken 26 48 et Rosalandia 16 21 et Witte Kordis 10 15 et Woudland 20 30 et Pcdyantharozeil 46 54 et Oranje Triumph 62 et EUen Peülsen 18 20 et Rosa Mundi 34 60 et Else Poul 28 44 et Gloria Mundi 52 i et August Noack 12 19 et Steward 12 25 et Diversen per bos CleUatis Du andi 17 29 et ideita the Piesiden 51 et idem Hevr Ie Coultre 66 SP et idem Prins Hendrik 51 79 en ïrij 8 et SSümia s 9 et L uweiiÜkked S 10 et Moercapelle NATIONALE COLLECTE De colecte voor het Nationaal Hulpcomité 1940 heeft in deze gemeente f 319 28 opgebracht Moordrecht JONGE OOIEVAARS Eenigen tijd geleden ontstond op en nabü het ooievaarsnest da staat in den tuin van het postkantoor tusschen het paar dat het nest bewoonde en eenige vreemde ooievaars een vechtparty Het gevolg was dat alle zich in het nest bevindende eieren waden uitgeworpen Hierna is het ooievaarspaar weer aan het broeden gegaan en thans bevinden zi in het nest twee jonge ooievaars Als altijd trekt het voederen van deze dieren veel belang stelling MOLENSTRAAT ONDER WATER Nog steeds iMraigt de slechte toestand waarin de Molenstraat verkeert voor de bewoners vele zorgen mede Toen gisteravond tijdens een onweer een groote regenbui zich boven deze gemeente ontlastte kon het water niet snel genoeg wegloopen Het gevolg was dat de straat over de geheele lengte blank stond GEEN KLOKGELUI MEER Teneinde verwarring by de luchtbeschermingsmaatregelen te voorkomen zal de kerkl lok des middags 12 uur Hl by den aanvang van godsdioistoefeningen niet meer luiden Nieuwerkerk a d Ussel ZWEMMEN WEER TOEGESTAAN Het verbod tot zwemmen en traden in het open water is ingetrokken zoodat ook de zwemclub J e IJssel haar l ad kan openstellen SCHEEPVAART HERSTELD De pont by de Algemeene Begraafplaats is weggehaald waardoor de doorvaart door het Kanaal in beide richtingen wedejjjolkomen vrij is Ouderkerk a d IJssel BURGERLUKE STAND Geboren Cornells z van J R van Hoorn en L Noorlander Ondertrouwd Frans Loeve 23 jaar en Ehsabeth Opschoor 20 jaar Getrouwd Cornells van der Weide 26 jaar en Neeltje Hendriks 21 jaar Recuwijk GESLAAGD De heer H L de Vos is bij het Rijksexamen P TT geslaagd voor radio telegrafist en telefonist AdTertentiën Het dividend over het boekjaar Mj9 1940 der naamtooze vennootschap J van Dorp N V gevestigd te jouda is bepaald op 10 en vanaf heden betaalbaar ten kantore der vennootschap van Bergen IJzendoornpark 10 op dividend bewijs nr 5 De Directie Oouda 13 Juli 1940 O 2441 10 Stoomen Verven véél beter werk tegen de laagst mogelijke prijs HT Het behoud van Uw klaeding DE PELIKAAN StoomeriJ en Ververij vanaf 1907 O U D A Tal tIM Kaataar as M7I n s at l aaal B a l II O2440 40 SchooahoTmi PROP EXAMEN WBRKTOIGKUNDIO INGENIBtm De heer J B de Neef is aan de Technische Hoogeschöol te Delft g slaagd voor het volledig propaedeutiack examen werktuiginmdig ingenieur GIFT VAN ƒ 259 By de opheffing van demüitair cantine is n bedrag van ƒ 250 ter hand gesteld aan een klein comité van ncfta beien om dit geid te doen toek Hn i aan de armsten in onie stad GEVONDEN VOOBWBRPBN Inlichtingen aan het bureau van politie knipmes briefopener rozenkrana twee zilverbons huissleutel damaiM halsketting heerenrywiel é OVEBSntOOMNG Voor den aanleg van de nieuwe Ho leering in de Koestraat had men eea diepe sleuf gegraven juist langs d hoofdleidmg van de waterleiding Gieterenmiddag verzakte de leiding tot over een lengte van ongeveer JO meter en brak volkomen in tweeën Het i ter stroonkde weg en zocht grootendeele zyn weg in het tevens gebroken oud riooL Daar dit riool niet berekend wa op zulk een geweldigen stroom vraUg en door het hemelwater dat tydens het onweder was gevallen werden d Havenstraat Kerkstraat Appelstraat en SchapeKstraat herschapen in een snelvUedende beken In verschillende woningen stroomde het water binnen en veroorzaakte voor de bewoners van zelfsprekend een groot ongemak en schade De jeugd wist zich echter goed in het water te amuseeren VOETBAL Uitslag van Zondag Stolwijk 3 6 Schoonhoven Waddinxveen GESLAAGD de gehouden examens aan e Technicum t t Rotterdam Bu TMS slaagde voor liouwkundig opzichter en bouwkundig teekenaar de heer L Koggeveen en voor assistentljouwkun dig teekenaar de heer J Reyn beiden alhier ADVERTEERT IN DIT BLAD £ Burgemeester en Wethouders van Nieuwerkerk aan den IJssel maken bekend dat de Kerklaan vanaf s Gravenweg tot aan de brug over de Ringvaart vooB alle verkeer zal zijn afgesloten vanaf 15 Juli tot en met 14 September a s De Burgemeester F JAS De Secretaris W VAN CAPPELLEV G 24 2 12 G 2444 90 Voorruitiferwarnier voor AUTO te koop gevraagd Brieven met prijs No G 2443 Bureau van dit Blad 6 OFnCIEELE iPÜBLICATTC VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU GARANTIErBUS GOEDGEKEDRDE FOOTAARDAFFELEN Het rijksbureau voor de voed selvoorzieniitg in Oorlogstijd maakt bekend dat de NedenandHf sche groenten en fruitcentrale voor goedgekeurde pooUardappelen geteeld op een tuinbouvvteeUvergunning 1940 niet zijnde een teeltve unnmg met opdruk pooteardappelbedrijf de volgende mmunumpruzen garandeert tot een nader door haar te stellen datum voor klasse a 4 20 per 100 kg voor klasse b ƒ 4 per 100 kg voor klasse c 3 0 per 100 kg vermeerderd met 50 cent per 100 kg bewaarloon Dè verdere voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zullen aan de veilingen worden bekend gemaakt alwaar ook de vereisclite opgaven dia nen te geschieden GisveHMce U Juli Mil 3S