Goudsche Courant, dinsdag 16 juli 1940

TWEEDE BLAD DINSDAG 16 JULI i BQITERURO Dorrxm mgerbbwcht I Vüanaeüjke Sdieept f ruimte ▼ emietigd AANVALLEN OP VUEGVÏLDBN Het opperbevel der weermacht maakt bekend len duikboot meldt dat zU scheepsruimte der vüandclyke koopvaardU met een inhoud van 23 600 bruto registerton tot zinken heeft gebracht Een tweede duikboot heeft een vijandelijke tankboot van 9000 ton die ia een sterk beveiligd convooi voer in den grond geboar4 By herhaalde luchtaanvallen op 15 Juli op het Engelsche scheepvaartverkeer in het Kanaél gelukte het drie koopvaarduschepen met een totalen inhoud van 18 000 bruto rcgisterton tot zinken te brengen en nog vijf koopvaardijschepen njet bommen te beachadigen In den loop van den dag viel het luchtwapen verder de Britache vliegvelden van Pembroke St Athanatan Plymouth en Bicester de haveninstallaties in Cardiff en Brigton benevens cm vliegtuigfabriek in Yeovil aan De neergeworpen bommen deden talrüke branden en ontploffmgen ontstaan Egelsche vliegtuigen hebben in den fgeloopen nacht wederom in Noorden WestDuitschland op eenige plaatsen bommen neergeworpen zonder chade aan te richten ITAUAANSCH LEGKRBERICHT Haifa zwaar gebombardeerd BELANGRUKE VORDERINGEN IN OOSTAFRIKA Het Italiaansche algemeene hoofdkwartier publiceert legerbericht no 36 Het luidt als volgt Gisteren is gemeld dat een vüandelüke torpedojager is getorpedeerd Dit was het resultaat van de fortuinlijke ontmoeting van een onzer dulkbooten die stoutmoedig den strüd aanbond Biet zes vijandelijke torpedo jagers Een onzer formaties luchtstrijdJtrachten heeft in Palestina de basis van Haifa gebombardeerd een belangrijk petroleumcentrum Verscheidene opslagplaatsen een raffinaderij en andere installaties werden getroffen Er ontstonden geweldige braden welke onze vliegers die allen naar hun bases terugkeerden noi op den terugweg op een afstand van ongeveer 200 k m konden zien Tijdens luchtaanvallen op Tobroek die zonder resultaat bleven werd een Engclsch vliegtuig neergehaald De inzittenden werden gevangen genomen In Oost Afrika hebben onze troepen dan zij een schitterende actie de plaatsjes Doekeila Terkeile Tagana Kokaya Dula en Dandula bezet in Somaliland in de rjchting van Dolo waardoor het front in deze richting met ongeveer 300 km is bekort Een poging van den vijand om een aanval te ondernemen op onze stellingen in de zone van het Rudolpfcmeer is afgeslagen met behulp van de plaat elijke bevolking waarbij den vijand verliezen werden toegebracht De Toeitand in FranschMarokko I ENGELSCHE BLOKKADE DOET ZICH GELDEN Dagelijks wordt volgens het D N B de toestand in Fransch Marokko ernstiger ten gevolge van de moeilijkheden in de leverismiddelenvoorziening Sedert het sluiten van den wapenstilstand wordt de kust van FranachKoord Afrika dopr de Engels hen rechtstreeks geblokkeerd De Fransdie autoriteiten hebben thans besloten levensmiddelenkaarten in te voeren voor de blanke bevolking Voor den Aanval op iseland DIBNeCBIt rtBSSTBMMEN Over de situatie aan den vooravond van den beslis enden slag tegen Engeland schrijft National Tidende Te oordeelen naar de reactie op de rede Zondag door Churchill gehou den zal de slag van Duitschland tegen Engeland met verschrikkelijke kracht aankomen Indien het Engelsche volk niet de volslagen verwoesting van En geland en de vernietiging van het Britsche njk wensch dan móet t zich haasten zich van de plutocratische kliek van Churchill te ontdoen B e r lingske Tidende schrijft Uit de jongste commentaren op de rede van Churchill blijkt dat alle praatjes over een vredesinitiatief zijn weggevaagd De DuitschEngelsche oorlog komt in een beslissende phase Kabinet Yonai afgetreden DE ROL VAN BÉT LEGER Het D N B meldt uit Tokio dat het kabinetYonai is afgetreden De minister van Oorlog Hata heeft volgens Domei den ministerpresident kort voor zijn aftreden opgezocht en hem mededeeling gedaan van het standpunt van hé leger ten aanzie van de ontworpen nieuwe politieke structuur yan Japan In Japansche politieke kringen was men reeds eenigeu tijd van opvatting dat belangrijke veranderingen noodzakelijk waren nu alle politieke partijen haar steun hebben toegezegd aan prins Konoje bij de politieke reorganisatie Het Partijcongres te Chicago ROOSEVELT S BELEID VERDEDIGD De voorzitter van het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden Bankhead heeft volgens het D N B op den democratischen partijdag een toespraak gehouden waarvan de inhoud een aanwijzing is voor het verdere verloop van het congres der democratische partij Bankhead heeft het grootste gedeelte van zijn rede gewijd aan de verdediging van het achtjarige democratische bewind Voorts gaf hij een opsomming van de binnenlandschc hervormingen van Koosevelt terwijl hij zich in aansluiting hierop energiek keerde tegen de listige intriges de democratische partij te bestempelen als oorlogspartij Hu diende den Republikeinen van antwoord en noemde him verkiezingsprogram een politieke uitvlucht Volgens Bankhead zou de democratische regeering zich tegen een d elneming door de Vereenigde Staten aan den Europeeschen oorlog onvoorwaardelijk hebben verzet De president staatssecretaris Huil en het Congres dat doo de democraten wordt beheerscht zouden al het mogelijke hebben gedaan om den wereldvrede te bewaren en zouden alle voorzorgsmaatregelen getroffen hebben om de Vereenigde Staten buiten den oorlog te houden EBN NXEUW ZEELANDSCH OORLOGSKABINET Naar uit Wellington wordt gemeld is een Nieuw Zeelandseh oorlogskabinet gevormd uit drie leden van de regeering en twee leden der oppositi die den rang van minister krijgen üe leden van het oorlogskabinet zijn volgens Reuter de premier Eraser de minister v n Financiën Nash de minister van Defensie Jones en de leden der oppositie Hamilton en Coates BINNEIIUIID De DistrÜHitie van Boter en Vet BEANTWpOROING VAN GESTELDE VRAGEN In de heden gehouden perseonferen tie bij het Rijksoommissariaat werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen naar aanleiding van de in middels gepubliceerde regeling inzake de distributie van boter en vetten De dagelijksche leider van het een trale distributiekantoor de heer S de Hoo deelde in zün antwoord o a mede dat inwonende dienstboden evenals dagdienstboden die in den vollen kost zijn worden beschouwd als bchoorende tot het gezin Kinderen behooren eveneens tot het gezin Voor wat betreft de berekening van het gezinsinkomen wordt het in komen van de dienstbode niet doch dat van minderjarige kinderen wel tot het gezinsinkomen gerdcend Meerderjarige inwonende kinderen worden voor wat betreft de bepaling welke soort kaart ziJ moeten krijgt aki gezinsleden beschouwd Het spreekt vanzelf dat evenals dat voor de suikerlxins het geval is de huisvrouw en haar meisje voor halve dagen of haar werkster samen tot een accoord moeten komen over de verdeeling vjm de boter of vetbons Van hoogerhand is deze zaak niet te regelen doch in de practijk wordt zij blijkbaar overal bevredigend opgelost Het boifnenstelsel geldt mede voor pensions eh inrichtingen waar inwonende personen voor langeren tijd verblijf houden Voor hotels zal inlevering van bonnen door logeergasten alleen dan worden vereischt indien zü daarin langer dan zes daten vertoeven Dr ir P N Boekei Hegeeringscommissaris voorv de zuivel deelde nog mede dat heV Landbouwcrisisfonds reeds aanmerkelijk is ingekrompen doch dat het op voleinde schaal zal blijven functionneeren zoolang de landbouw nog steun van de overheid behoeft De consumptiemelkrcgeling zal zooveel mogelijk dienstbaar worden gemaakt aan verlietering yan de melkdistributie Afslachting van een deel van den rundveestapel ligt vooreerst met in de bedoeling Tot dezen maatregel zal pas in de laatste plaats worden overgegaan omdat herstel van dien stapel een lange periode vergt Indien afslachting noodig mocht blijken dan zal deze maatregel vooral aan de kwaliteitsverbetering van den veestapel dienstbaar worden gemaakt In dat geval zullen runderen welke verschijnselen van tuberculose vertoonen of minder productieve dieren het eerst worden opgeruimd Handhaving van de Orde INWERPEN VAN BDITEN NIET TOELAATBAAR In de heden gehouden persconferentie heeft de Presse Dezement bü het Rijkscommiésariaat de heer Janke opgemerkt dat in de afgeloopen dagen in het bijzonder in Den Haag doch ook in enige andere plaatsen ruiten zijn ingeworpen door personen die aldus hun misnoegen jegens bepaalde winkels e d te kennen meenden te moeten geven het lijdt geen twijfel dat dergelijke methoden niet normaal zijn efl dat zij niet mogen worden beèchouwd als handelingen welke tf overeenstemming zijn met toelaatbare middelen Welke elementen voor de hier bedoelde handelingen verantwoordelijk moeten worden gesteld staat nog niet in alle gevallen vast doch zeker moeten deze methoden ten zeerste worden betreurd Vast staat dal maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen De Rijkscommissaris zal er dan pok streng op toezien dat pogingen om op de een of andere wijze de orde te ver storen worden bestreden N V V ONDER NIEUW BEWIND DE BEER H J WOUDENBERG BENOEMD Maatregel van Ryks J commiMaris De Rijkscomipiisaris voor het be zette Nederlandsche gebied heelt een reeks van maatregelen uitgevaardigd welke de organisatie en de leiding van de Nederlan dsche vakverbonden betreffen De vakverbonden zijn in Nederland op toonaangevende wijze bij de ontwikkeling van het sociale levói betrokkeh het terrein van hun werkzaamheden raakt onmiddellijk en op ver strekkende wijze de levensverhoudingen vatv eiken arbeider afzonderlijk Dat geldt voor alles voor de bepaling van de loon en arbeidsvoo waarden voor de werkloosheidsverzekering alsmede verschillende gebieden van de sociale verzekeringen De arbeid op sociaal gebied ligt den Rijkscommissaris zooals zyn maatregelen op het gebied der werkverruiming van den wederopbouw en van de werkloosheidsbestrijding bewijzen bijzonder na aan het hart De voortzetting van dezen arbeid in het belang van den Nederlandschen arbeider veronderstelt een samenwerking in onderling begrijpen tussehen den Rijkscommissiaris en op de op sociaal gebied werkzame Nedtrlandsche instanties De naar ledenaantal grootste vakorganisatie in Nederland het Nederlandsche Verbond van Vakvereenigingen te Amsterdam biedt in haar top geen waarborg voor een samenwerkmg op de en grondslag De leiding van dit verbond gétat bij haar werkzaamheid van beginselen uit die met de jarenlang gehuldigde politieke op klassenstrijd gerichte doelstelling van het verbond en met zijn tot het begin van den oorlog onderhouden nauwe verbinding met het internationale mar xisme overeenstemmen Deze algemeepe houding die met de nationaalsocialistische opvattingen niet in overeenstemming te brengen is sluit een positieve samenwerking met de betrokken instanties van deh Rijkscommissaris uit De Rijkscommissaris heeft daarom met mgang van heden aan het bestuur van het Nederlandsche Verbond van Vakvereenigingen iedere verdéFo werkzaamheid verboden en in zijn plaats een nieuw bestuur in den vorm van een bewindvoerder aangesteld Tot bewindvoerder is benoemd de heer H J Woudenberg te Amsterdam Het nieuwe bestuur heeft het recht alle maatregelen te treffen welke op organisatorisch personeel of financiee gebied bij het N V V of zijn aangesloten vakvereenigmgen in het belang der leden in het belang van de waarborgmg van hun rechten noodzakelijk zijn Het bestuur door den beijrindvoecder heeft heden zyn arbeid aange vangen Het doel van deze maatregelen bestaat niet daarin de rechten en aanspraken die de Nederlandsche arbe der tegenover de vakorganisaties heeftverworven en waarvoor hy jaren langzijn bijdragen heeft gestort prys tegeven of de sociale voorzienmgen dervakorganisaties af te breken Dezemoetefi zóoals de Rijkscommissaris mtdrukkelijk heeft bevolen in vollenortvSng behouden en bovendien zooveel mogelijk uitgebreid of vertieterdworden op dezen grond is ook afgezien van een opheffing van de socialistische organ isatieg EEN DOODE BUL MIJNONTPLOFFING Hedeiynorgen omstreeks half tien was te Ooltgersplaat de landarbeider L Necls bezig met het netsnijden aan den stijgerdqh toen hij vermoedelijk op een magnetische mijn stootte welke tot ontploffing kwam De man was onmiddellijk dood Hij was 29 jaar oud en laat zeven kinderen achter Optreden tegen Ordeverstoringen WAARSCHUWING VAN HAAGSCBEN HOOFDCOMMISSARIS Reeds heeft de hoofdcommissaris van politie te s Gravenhage zich enkele dagen geleden verplicht gezien om de Haagsche burgerij er op te wijzen dat in dezen emstigen en zwaren tijd niets meer misplaatst is dan het plegen vart wanordelijkheden of het uitlokken van relletjes hetgeen zoo fnuikend is voor een goeden gang van zaken bij welker bevordering wij allen belang hebben en waaraan wij dus allen zonder onderscheid van stand rang of leeftijd naar ons beste vermogen dienen mede te werken Bij die gelegenheid werd tevens medegedeeld dat bü ieder voorval dat verstoring der openbare orde zou kunnen teweegbrengen door het personeel der Haagsche politie met kracht en indien noodig met geweld zal worden opgetreden Helaas is het ifi de laatste dagen enkele malen voorgekomen dat gevallen van verstoring der openbare orde zich m onze stad hebben voorgedaan Waar van de zijde der Duitsche autoriteiten is aangedrongen op de loyale samenwerking van een ieder kan een dergelijk streven naar het verwekken van onrust onder de burgerij onder geen enkel voorwendsel worden gedoogd Vandaar dat de Haagsche hoofdcommissaijiS nogmaals met klem waarschuwt tegen ordeverstoringen m welken vorm dan ook en tegen de bedrijvers daarvan de strengste maatregelen in uitzicht stelt Hel plegen van wanordelijkheden en het uitlokken van relletjes passen niet in een geordenden staat en dus zal door de Haagsche politie tegen dergelijke acties met kracht worden opgetreden Kinderen naar den Oostmark AANZIENLIJK MEER DAN 6000 Naar wij vernemen zal het oorspronkelijk vastgestelde maximum van 6000 voor de uitzending van Nederlandsche kiivderen naar de Oostmark vrij aanzienlijk mogen worden overschreden Tot welk getal dit maximum zal kunnen worden verhoogd staat intusschen nog niet vast De Duitsche autoriteiten achten de groote belangstelling voor deze uitzending zeer verheugend Het eerste transport van deze kinderen za op Zaterdag 20 Juli vertrekken DE AFLEVERING VAN BRANDSTOFFEN Naar aanleiding van mededeehngen in sommige dagbladen mzake de aflevering van brandstoffen wordt van bevoegde zijde medegedeeld dat onder de nieuwe regeling voorzoover de beschikbare hoeveelheden dit zullen toelaten tot 1 October a s met meer dan een vijfde van de hoeveelheid kolen welke men m het afgeloopen stookjaar heeft verbruikt zal mogen worden verkocht of afgeleverd Omtrent de regeling welke eventiièel na 1 October van kracht zal zijn is thans nog niets met zekerheid te zeggen BS MARKTBERICHTEN KAASMA KT BODIGRAVEN 15 Juli Aangevoerd 568 partijen Goudscheliaas in totaal 11610 inceende 1 4 490 kgPnjs mtt R M Ie soort 35 00 37 00 2e soort 32 00 S4 00 ZA aardere 30 00 Handel vlug DEI FTSCHE GROENTENVEIUNG 16 Juli Bloemkool Ie soort 7i5 l2 40 ld 2e soort 200 7 00 koTr kommers groen Iesoort 5 20 5 90 salade 1 00 I 50 per 100 sipeen 5 10 6 80 per 100 bos andijvie 1 00 1 30 per 100 St selderij 50 et per 100 bos stamprinceison 12 00 16 20 snijboonen U Ofl 20 00 groote boonen 3 50 4 60 blauwe dryiven 55 00 70 00 per 100 kg perziken 110 6 70 p 100 st tomaten 8 00 17 50 pr 100 kg meloenen ananas 6 00 35 00 idem net en ujker6 0O 6 00 carbonkel 18 00 52 00 p 100 ktuks RADIONIEUWS Woeniitai J llUl JAAKSVBLD 414 4 M KJLO O Berichten ANP I Wn hes dag 1 15 Cramofoonmuziek V P ILO Morgenwtjdint KJtO 10 15 GramotoonmuUek lij Oods i rle IZM Cramofoonmuziek 121 ivrlstel en UJn Troubadours 12 4S i nchlen Ai JP en gramofooiunuziti Vrouwenuui 3 00 2e en 3e acte van d Rigoletlo Igrpl 4 a0 Gramot o 5 00 Klndei uurtje J 4S KJRONachtjes 6 05 Cramofoonmuziek t 15 Juhiien zljn Troubadours T t Voor de jeuMCramofoonmuziek 1J KROGtoMment orkest 1 00 Bcnchlen ANP 1 1 pagandatoespraak 20 RococoóctétCramofoonmuziek hOO K Jl 0 s morkest 9 45 Cramofoonmuziek 9 55 kundige causerie It io WH duiten dm 10 1510 25 Betichten A N P A VJtO 7 00 Berichten Duitschl I U Berichten gel h 7 M Gramofoonmuziek lOm 8H richten ANP 9 9 45 Ber IV aa lO tO Moigenwijding 10 15 Gramólo ziek 10 10 De Palladiana opn l 11 15 ten Engelsch 11 30 Bertchten Vlaa 11 45 A V R O Amusementsorkest 12 js richten Duitsch 12 45 Berichten ANP Ensemble BSalescu 2 00 Berichten Dm 2 15 Omroeporkest 3 15 Berichten Enge 3 J0 Sylvcstretrlo 4 15 Reportage 4 M spel 5 00 Berichten Dujtich 5 15 Gr foonmuziek met toelichting 5 41 v daniiorkest t 15 Berichten Engelsch 1 Onderwijtlonds voor de Schtfpvaait SJO Technische causerie 7 00 AVRO Amusementsorkest u foonmuziek 8 00 Berichten Dultscl 1 is richten AJIP M Berichten Eneclschl Berichten Vlaamsch 9 00 Gramofoonm 9 15 Berichten Engelsch 9 30 l uno dracht 9 45 Berichten Vlaamsch 10 04 richten Duitach 10 15 10 25 Ber ANP 11 15 1130 Berichten Ens BEURSOVERZICHT Wanneer een terugblik wordt gesUsen den eerbten beurwlag nadat de fotiU emü sedert 9 Mei Kcsloten was geween dan worden vastgesteld i de situatie ntet bevredigend was De handd wa uito beperkt er was slechts toegelaten eerder genoemde fondsen In de 4 o obligatie Nederland lü ttj 2d ning exbelasting faciliteit ging litt vri toe en daarbfj kon Muler beurstijd fcn xierfclijke koerswinst worden gejnadkt stijging van 4 op een d g voor ten derland ch staatspapier behoort ttjt de uitzonderingen X oor dezen gang van werd wel be ezen dat de goede vt wac gen welke men van de Nederl e aat ren had gekoesterd geenszins beschaamd ren geworden In aanmerking dient h erbfl worden gnomen dat er nog ruimsch geU n disponibel zijn welke naar gmg zoeken en het ligt voor de d onder de tegenwoordige omstandir licht wordt gezocht naar objecten men veronderstelt dat zij de bt tt held waarborgen En het feit nu dal zidi het bijzonder voor het hierboven genefonds goede vraag voordeed doet v el komen dat men m Nederlandse hr ctediet nog het noodig vertrouwen i f wekt het v moeden dat ook h eersterangs Nederlandsche belegd r fs riaal 3nnec de handel daarin eenmaal worden vrijgegeven zich goed ral k handhaven Het is nog te vroeg om zich dienaar gt reeds positieve stellingen op te werpen in ieder geval maakte de gang van zaken het wederopenstellen van de beurs een impressie Wat Een gunstig verschrjn was dat de longatjekoers voor nieuwe po ten 7irh teren op 2i e stelde Hieruit kan d volgtrekkio worden gemaakt dat tic tieele ruimte van de geMmarkt 7e onbevredigend Is AMSTEBDAMSCHE EFFECTRNBElRl Koersen van heden Staatsletnr derland Ie leening 1940 4 procent 96 2e ning 1 40 4 procent flZVj 03 Dito ihet faciUteit 1940 4 procent 98 Dito è f 1000 3 procent SU officïeMe valutakoers per neöerlandsche bank 16 Juli Valuta s schriftelijk n tel acties NewYork ƒ 1 883 ie ƒ l 88Vic Berlun ƒ 75 28 ƒ75 43 Brussel ƒ 30 11 ƒ 3017 Helsinki ƒ 3 81 ƒ3 82 Stockholm f 44 81 ƒ 44 90 Zurich ƒ 42 65 ƒ 42 73 Bankpapier New York ƒ 1 86M l 90 Brussel ƒ 30 08 ƒ30 20 Stockholm ƒ 44 76 f 44 94 Zurich ƒ 42 61 ƒ42 77 Dat weet niemand maar het moetjdant vin de wacht Kom Je voorbrantfctichtmg zijn Een brand ontstaat schijn niet van zelf op zooveel plaatsen te De wachtmeester trad naar voren gelijkï j De officier stéfeg van zijn paard Twee De soldeniers zuUen het vuur wel WaalsËhe ruiters volgden hem meester worden oordeelde Saxon i Hier is een bewijs van veldmaar Mfeschien maar die vervloektejschalk Von Pappenheiin om een gewind Wk heb niet veel hist hier om te vangene uit te leveren Ik moet hemkomenl i naar Halle escorteeren Ik avenmin opperde Saxon La U kqjiA als uit den hemel gevallen ten WB dan samen vlochten luitenant zei de wachtmeester be Alslu mij uw woord geeft keek nauwkeurig bü het kaars iicht het Nean wachtmeester dat heb ik bevel In orde Daar is hij reeds een veldmaarschalk geweigerd Bindt hem beval de luitenant De De Wachtmeester ging naar buiten beide Walen bonden Saxon de handen Sen ogenblik later kwam hij terug I Hij protesteerde TN FEUILLETON OVERSTE SAXON mSTOBISCHE AVONTURErikoMAN dodr G P BAKKER 39 Saxon had met de grootste belangstelling geluisterd En toen vroeg hij En toen niets meer Hü vroeg menog of ik geen middel wist u te bevrtjden Maar ik maakte hem duidelijk dat ik als keizerlijk officier datniet mocht doen zelfs niet als het inmiin macht stond Ik beloofde hemechter de groeten aan u over te brengen Ik dank tf hartelijk antwoordde Saxon Hij is een beste jongen En nu overste hü reikte Saxon de hand heb ik mijn boodschap overgebracht Mocht ik nog het een of nder voor u kunnen doen dan gaarne Eetiige escadrons van Montecucouli s kurassiers zijn naar Bingumstew vertrokken Het schijnt niet mee te vallen het kasteel nemen MisMhien is dat voor u een kleine troost Het is overigens geen geheim In elk geval com ik u nog eens zoeken Het zij hier of in Halle Toen de kapitien vertnAken wu Verzonk Saxon weer in gedachten maar ze waren opgewekter dan vóór dit bezoek Hij combineerde Edzke de meester Zij hadden hem toch niet heelemaal vergeten Hü stond op Op de tafel lag een reigerveer Hoe kwam die daar Hij wist zeker voor hej bezoek van den kapitein was die er diet geweest Een boodschap Eensklaps werd het hem duHenjk Van den meester Het oude teekfn van het veemgericht de reigerveer die de hoofdman der rechters achter het oor droeg Zou een ander rechter ingrijpen Zou er iets gaan gebeuren Maar eerst moest hy slapen een paar uren maar Hij voelde zich doodmoe Zyn oogen vielen dicht pn weldra was hij onbewust van hetgeen er om hem heen voorviel Maar in den droom zag hij een reigerveer het teeken dat een eeuw geleden den meest dapperen ridder den doodschrik op het lyf had gejaagd en waar zèlls vorsten voor hadden gesidderd doch voor hem had die veer een andere beteekenis Brand Brand klonk in het kamp Saxon schrok in njn tent op van het geschreeuw en het rumoer het loeieri der vlammen dat s nachts zoo geheimzinnig en onheilspellend de men Echen uit den slaap wekt Hij hoorde la ai in het wachtlokaal To i schreeuwde een stem I Wachtmeester je staat met je kop in voor d i genngraeMjMt i anHen niet aan den haal gaan wHt er ook moge gebeuren Het kanvp brandt san vier kanten TDe buitenste tenten staan in vlam en de hevige wind wakkert het vuur aan Denk er aan blyf op je post De wachtmeester trad binnen Overste sprak hy hit geheele kamp staat in lichte laaie De soldeniers zijn onder Aanvoering van kapitein GovSerts bezig met het blusschingswerk Rijen mannen brengen de erarders water over van het riviertje naar de brandende tenten Ik sta met mijn hoofd voor u in Belooft u mij op eerewoord niet te zullen ont vluchten Opdat jij het lijf zult kunnen redden e ik hier kalm verbranden Daarvoor voel ik niets vrieVjdje Neen samen uit samen thuis De wachtmeester keek op zij Hoe is de brand ontstaan Ik ben bang dat ze de vlammen niet meester worden Aan den zuidkant beginnen de mpjinen te vluchten ofschoon men doorgaat met blusschen Kijkt u maar Hij opende de deur van de groote tent Saxon zag de vlammen hoorde het tumult maar in de wachtzaal zaten nog altijd een viertal hellebaardiers en voor de buitendeur stonden de twee nog altyd op post Als de brand erger worft krijg ik een kans dacht hij Al effn moed begon te herleven yiaax jiiist op dat oogenblik werdzijn hoop den bodem iftgeslégen MtJ hoorde de hoeveh van een groot aantal paarden Madre Dios klonk een stem met een onmiskenbaar Sp anschen klank Ook een grap om een brandend kamp biftnen te rijban Wie is hier comm in Moet gebeuren d strengste orders mannetje Vis ik je het ontsnappen zou ik morgen aan den dwarsbalk hanged De veldmaarschalk Keeft speciaal mij er mee belast Hij kent mij Een twintigtal geharnaste Waalsche ruiters stond te wachten Het staal flikkerde in het licht der vlammen Aan beide zijden knetterde het vuur Hier 15 je ontvangstbewijs De wachtmeester beschouwde het stuk met groote zorgvuldigheid In orde luitenant Scapiros zei hy met eerbie3 en angst m de stem Scapiros een mooie engel om uit den hemel te vallen Scapiros de rechterhaad van den provoost geweldige VE n den veldmaarschalk Elke soldenier hunerde bij het hooren van dion naam SlÈfei werd naar bjitcn geleid Hij zag K dat een gedeelte der tenten reeds in de asch lag Het seheele kamp aat er aan Nog ccn half uur en wczouden door rook en vlammen moeten rijden klonk de zware Stem v an Scapij os Er was een algemeene verwarring ont staan Soldaten vluchtten met have en goed vrouwen gilden kinderen schreeuwden De hoofdweg is Code zy dank nog vri Liiopt beter af dan ijs dafht Ten minste vqor ons Juist op het nippertje nep apiros Bindt den overste DP dat paai bmdt hem goed Hij iceek de knoopen na Zoo is het m orde JuUie vieren neemt hem tusschén je in Bij de eerste poging tot vluchting schieten maar niet o lijk In d beenen Begrepen Als ontvlucht word e geradbraakt De hellebaardiers luisterden de ruwe bevelen stonden ifi houding Scapiros salueerde Voorwaarts klonk het commando Galop De cavalcade vloog hét kanrp ü HOOFDSTUK XXIX Terwijl Saxon gcbondcr t P paard tusscl en zijn vier bey galop moest volgeh en een a i ren voor en achter hem rede hij de ban n die om ziin v tten snoerd waren loSser woni i scheen het hem dat de k zijn haftden iets meegave r mcrh d bemerkte hij dat en handen zeil iet kon Toen waren zyn voeten stijgbeugels en ook zijn hp den htOï geheele beweg herkregen Hofc kwam dat Misschyeri touwen niet stevig genoeg of te sbp Maar Saxon acri J niet verder na en toen ejen c het kamp Scapircft die een t r d n troep uitreed Stap dct Ae begon de overste tr o denken of hij een poging tot c ting z U kunnen waaen Wordt