Goudsche Courant, donderdag 18 juli 1940

1 1 r NIEUWSBLAÏD VCX R GOUDA EN OMSTREKEN GOtDSCHE Oonderdag 18 Juli 1940 79e Jaargaiifc No 203T6 ecu BANT Bur Harkt SI Tel HU Postgiro 48400 Directeur P TIETER lang het vervoerwezen b v in dé warzal zijn Er is echter nog een ander element in deze zaak het is jiiet eenvoudig zóó dat het erop aankomt zooveel mogelijk boter te gebruiken Er is juist met het van het lepartement van binnenlandsohe zaken overleggen Deze zendt de stukken aan den hoofdintendant chefintendantli toegevoegd aan den Wcermachtsbevelhebber in Nederland verder die olver de vaststelling der ver Verrichtingen voor de Duitsche Weermacht goeding uiteindelijk beshst en den se oog op de noodzakelijkheid van be cretarisgeneraal 5 pn het departement Binnpnlan dsche Zaken opdraagt h Toekenning van Vergoedingen bijVerordening geregeld ten voor 1 September ingediend worden PARTIJDAG te Chicago voor derde Ambtsperiode van Roosevelt Besluit met groote Meerderheid van Stemmen genomen Officieel Partijprogram Verdediging van de Democratie géén Deelneming aan overzeesche Oorlogeii Veel Boter maar toch Distributie Minder Vet maar meer Gemeenschapszin Iin k 1 BI nem ac aiwy öekend is gemaakt schriftelijk u Bo 2 Jen commissaris ge art 143 der Grondwet b Mis geeft de uiteindelijke ndel zoover de commissaris V Am van verzoeken om benlTJ gemeenten kan van sslng niet m beron gekomen fcrwt rTT R ven ichling P Tn f bewezen dan stelt zU W X J vergoeding vast voor wl to7J f de ten tijde der akBdj ens voorschriXten be Wowloof 1 ïlchter zal het niet mogelijk zijn da I geiieei overproductie in het binnen strekt de vooruitziendheidj eischt erzoehen mo en Ia het heden Wseheoen Ver itaiatMai 1 opeen MnrdeniBC n de nm s girt voot h beiette Nederlaindsche ItWed betreffende de vergoedine r verrichtingen ten behoeve van tt Doltsche weermaeht in Neder bUMl Hierin wordt o m het volgende be fletgeen op vordening van en rechtilreelt voO Duitsche Weermacht ir Nederland door natuurlijlce personen of recl t per onen welke niet tot de Duit che weermacht behooren of door meenten is verricht in deze verj ord ning aangeduid al regelmatige verrichtöJgen afgekort R vemch tingen ten behocv van de weermacht wordt betaald met een daarmee strookende vergoeding Tot de R verrich tingen behoort ook het leveren van iqederen d arc ntegen niet het ten gebniike êcve van stukken grond of gebouwen Tot de R verrichtingen behtporen riet De leveringen en verrichtingendoor de Nederlandache regeeringsorguien en bureaux s Het verschaffen van kwartier hiervoor wordt de vergoeding afzonderlijk geregeld Hetgeen verricht wordt door roerende en onroerende goederen dieonder het begrip oor ogsbi it vallen Leveringen of verrichtingen tenbehoeve van organen van het Duitscheriik die niet tot de Duitsche weernüuiht behooren hiervoor wordt deWgoeding afzonderlijk geregeld t De schade die daar de oslogs Vdering of door de bezetting ver oorzaakt is hiervoor wordt de vergoeding afzonderlijk geregeld BEWIJSSTUKKEN Hij die e n verzoek om toekenning ï n een vergoedihg voor R verrichtingen wil indienen moet de gegrondheid van zUn verzoek om vergoeding n i hoegrootheid van zyn eisch bcwIjMn Dit kan geschieden door middel v 1 Het vertoon van de verklaringvan hetgeen verricht is of door hetontvangsbbewijs dat door de Duitscheweermacht afgegeven is 2 Atgiftfs van een verklaring onderopgave van getuigen df van anclerbewijsmateriaal Het verzoek om vergoeding moet bij ae Ncderlandsche gemeente binnen Welker gebied degene die recht op vergoeding heeft zijn woonplaats heeft f wanneer de gemeente zelf iets verrichl heeft door deze bij den commisMtis genoemd in art 143 der Grondwet igediend worden Ten aanzien van alle R verrich tingen die na 30 Juni 1940 geschie de l moet het verzoek om vergoe ding ingediend worden uiterlijk op den 15den van de maand die volgt op de maand waarin de verrich ting geschiedde Op verzoeken welke niet binnc dezen termen ingediend zijn wordt geen acht geslagen De gemeenten zijn verplicht om de ngediende verzoeken op hun gegrond ld en billijkheid wanneer zij het noo 8 chtten met de Nederlandsche in J welke belast zijn met het f k der prijzen te onderzoeken schmftelijk beroep bu AFWUZINq biiii v n verzopen om J oeding terzake van Rverrich n die niet geloofwaardig of niet gzaam bewezen zijn afwüzen afwijzing kan de verzoeker W 14 dagen nadat hem de afwij Wanneer de gemeente de Rverrich ting als geloofwaardig bey ezen erkent maar toch de met de verrichting strookende vergoeding niet kan vaststellen in het bijzonder wegens het ontbreken van grondslagen oni prijzen te berekenen of wegens het bijzonder kaï akter van het verriahte dan moet zij een voorstel doen ter vaststelling van zulk eêd vergoeding DE BETALING Wanneer de door de gemeente erkende en vastgestelde vergoeding voor de afzonderlijke verrichting R inder bedraagt dan 200 gulden moet de gemeente de vergoeding terstond aan den gerechtigde tegen quitantie betalen Van 200 tot en met 700 guldenbedraagt moet de gemeente de vaststei tng der vergoeding laten onderzoeken en bekrachtigen door den commissaris genoemd in art 143 van deGrondwet die de erkenning of de vaststelling veranderen of het verzoek omvergoeding geheel afvvijien kan Decommissaris moet de gemeente voorschrijven om het verzoek om vergoeding af te wijzen of om de vastgestelde of de veranderde vergoeding tegenquitanti aan den gerechtigde te betalen Wanneer de gemeente de Rverrica tingen erkent maar de vergoeding daarvoor echter niet vastgesteld maar slechts voorgesteld heeft legt zij het voorstel voor vergoediii aan den Commissaris genoemd in iri 143 der Grondwet voor Deze ortderzoekt of de erkenning vat hetgeen verricht is juist en de voorgestelde vergoeding redelijk is Hij kan de erkenning te niet doen en de gemeente voorschrijven het verzoek om vergoeding af te wijzen Bekrachtigt hü de erkenning der gemeente zonder wijzigir of slechts voor een deel dan moet hij onafhankelijk van het voorstel door de gemeente het bedrag der vergoeding vaststellen Wanneer e door dei commissaris erkende en vastgestelde vergoeding minder dan 200 gulden Ijedraagt moet hij de gemeente voorschrijven de vastgestelde vergoeding aan den gerechtigde tegen quitantie uit te betalen Wanneer de door de gemeente erkende en vastgestelde vergoedingmeer dan 700 gulden bedraagt moetde gemeente het verzoek om vergoeding via den commissaris die de erkenning en de vaststelling onderzoeken moet en wijzigen kan wordenvoorgelegd aan den secretarisgeneraalvan het departement van Binnenlaijdsche Zaken Wanneer de door den commissaris bekrachtigde en vastgestelde vergoeding meer dan 200 gulden bedraagt moet de commissaris het verzoek om Vergoeding aan den secretaris generaal E boter en vetdistributie zal velen met verbazing hebben vervuld waarom moet in dit zuivelland bij uitstek in dit overvloeiende van melk en ho nu juist boter worden gedistri D land riing bueerd an Duitsche zyde is al uitvoerig toelichting verstrekt op deze maatregel maar toch is gebleken dat men de kern van de zaak nog niet algemeen begrepen heeft Wij willen daai om nog eens de aandacht vestigen op de pu nlen waarop het aankomt Twee feiten staan Vast Ie Nederland produceert veel meer boter dan het zelf verbruikt en 2e de uitvoer is voor een goed deel weggevallen De eigenaardige constellatie bestond in ons land dat de productie van boter berekend was op den export maar dat een goed deel der eigen bevolking ook ons leger niet deze boter nooit te zien kreeg en margarine nuttigde aangezien deze lager in prijs was De kern van de geheele regeling is nu deze dat men tracht dat deel van don export dat tengevolge van den ooriog is weggevallen gedeeltelijk door de binnenlandsche consumptie te doen opnemen Wat dus mee brengt dat een overeenkomstig deel van het mar garineverbruik moet ophouden en de margarine productie moet worden ingekrompen van de door den hoofdintendant vastgo stelde vergoedingen door de gemeenten aan de berechtigden tegen quitantie te laten uitbetalen Zijh alle verzoeken van een mundelijksche lijst van R verrichtingon van een gemeente door betaling der vergoeding of door afwijzing van hst verzoek afgehandeld dan moet een exemplaar van de lijst met bijvoeging van de bewijsstukken via den commissaris genoemd in art 143 der Grondwet met het verzoek om restitutie van de door de gemeente betaal de vergoedingen aan den hoofdintendant chefintendant toegevoeM aan den Weermachtsbevelhebber ir Mcderland gezonden worden In het wrzoek moet de gemeente het geheele uitbetaalde bedrag aangeven Blijkt bij het onderzoek bij den hoofdintendant dat een R verrichting in den zin van deze verordening niet heeft plaats gevonden o dat de erkenning in de R verrichting of de vaststelling van de vergoeding voor het geljeel of ten deele in strijd met de bepalingen van deze verordeningen is geschied dan kan de hoofdintendant de restitutie van de door de gemeente betaalde vergoeding geheel of ten deele weigeren Niet gerestitueerde bedragen komen tén laste van de gemeente die deze betaiftd heeft gezamenlijke verzoeken met bewü MOGELIJKHEID VAN TERUGVORDERING Terjigvordering van de vergoeding elke aan den ontvanger der vergoeding uitbetaald is is slechts toelaatbaar wanneer de ontvanger der vergoeding bij het aannemen der vergoeding wist of slechts ten gevolge van grove nalatigheid niet wist dat hem zulk een vergoeding of een vergoeding tot zulk een t edrag als hem werd uitbetaald niet toekwam Voor zoover hieruit een onredelijke belasting van een gemeente voortvloeit moet de ontstane schade door den Nederlandsohen staat worden gedragen Verzoeken hieromtrent moeten de gemeenten aan den secretarisgeneraal van het departement van Financiën richten dienaar eigen goeddunken beslist De hoofdintendant geeft een uiteindelijke beslissing welke met geen klacht of rechtsmiddel aan te tasten Js De door de Duitsche weermacht aan de gemeenten te restitueeren bedragen voor R verrichtingen worden door den hoofdintendant aan de gemeenten overgemaakt De beslissing over de vraag wie de uitgaven ontstaan op grosd van deze verordening ten behoeve van de Duitsche weermacht draagt zal nader ge regeldworden Vervalsching of het valschelijk opmaken van bewijsstukken alsmede valsche aangiften z ijn delicten welke zich richten tegen de Duitsche weermacht en zijn onderworpen aan het oordeel van den Duitschen krijgsraad land te plaatsen dit zal vermoedelijs toch geen moeilijkheden opleveren daar men in den winter rekenen moet met een sterk verminderde zuivelop breng st omdat het niet mogelijk zal zij i voor onze zeer groote veestapel voldotiide veevoer te krijgen De veestapel zal dus verkleind moeten worden en de daardoor veroorzaakte daling in de boter productie zal juist voldoende zijn met de vergroote con sumptie Een andere weg zou geweest zijn de export te verhoogen Maar daaraan valt op het oogenblik niet te denken de export naar Engeland heeft geheel opgehouden en die nair Duitschland zal slechts met een klein bedrag verhoogd kunnen worden ook al omdat Duitschland nu het de beschikking heeft over de Deensche boter aan de onze veel minder behoefte heeft Nu bestaat wel is waar de mogelijkheid dat de oorlog niet zoo heel lang meer duren zal en voor den winter zal zijn afgeloopei Maar een zekerheid is dat niet en een vooruitziend bewind moet maatregelen treffen ook voor het geval dat de oorlog langer zou duren Bovendien moet men er rekening mee houden dat de normale toestanden zoo dadelijk na den vrede wel niet teruggekeerd zullen zijn en het best mogelijk is dat tengevolge van de ontreddering door derk oorlog nog maanden pcrking van den veestapel tenslotte een beperkte zij het ook ruime productie En deze productie nu wordt verdeeld over een zoo groot mogelijk deel van het volk Het is dus niet een kwestie op de een of andere wijze een zoo groot mogelijk deel van de boterproductie op te eten het is een kwestie vi n rechtvaardige verdeeling van het natuurlijke product over een zoo groot mogelijke bevolkingsgroep Vandaar dan dus de bepalingen der distributie welke ertoe leiden dat de De denocratische partijdag te Chica heeÜ met een groote eerderbeid van stemmen RooseTelt aangewezen ak candidaat voor het presidentschap Officieel Partüprogram Gisteravond is naar het D N B meldt op het democratische partijcongres te Chicago het officieele partijprogram voorgelezen Ter inleidingwijst het program pp de gewelddadigewijzigingen die thans in de wereldaangebracht worden Geen democratische regeering kan blijven bestaan welke deze ontwikkelingstendentiesniet inziet en geen tegenmaatregelenneemt Buiten Amerika worden oudeerkende instellingen ten val gebracht en democratische pbilosophiën afgewezen Op de huidige generatie der Vereenigde Staten rust de taak om het naar binnen door verkeerd beheer en van buiten door de totalitaire ideologie uitgedaagde democratische geloof te verdedigen De wereldrevolutie waartegen de Vereenigde Staten verdedigingsvoorbereidingen treffen is zoo dreigend dat de waakzaamheid eerst mag worden verminderd wanneer deze revolutie op de aarde uitgebrand Ss In de laatste zeven jaar is het de democratische partij gelukt de democratie door defensieve bewapeningen te versterken tegen openlijke of verkapte agressie evenals door verbetering van het economische prestatievermogen en door opheffing van de sociale positie Op deze verdiensten is men trotsch ij vormen de verdienste van het schitterende en moedige leiderschap van Roosevelt en van zijn staatkunde en die van het congres Verder wordt woordelijk in het program gezegd Het volk der Vereenigde Staten is vastbesloten er zorg voor te dragen dat de in Eiu opa Azië en Afrika woedende oorlog niet overslaat naar Amerika Wij willen niet deelnemen aan de ov rzeesche oorlogen en wij zullen onze strijdkrachten te land tfSr zee of in de lucht niet uitzendeh naar gevechiwi in vreemde landen buiten het Amerikaansche continent uitgezondeJ in geval van een aanvat Wy beWeiten de Monroeleer die wij meedopgenloos zullen uitvoeren en verdedigen Richting en doel van onze buUenlandsche politiek zal evenals ita het verleden ook in het vervolg TOTALE DEFENSIE In het program wordt dan verder gezead beter gesitueerden waarvan sommige kringen tot nu toe buitenmate veel boter en vet gebruikten zich lectin beperken opdat die kringen die tot nu toe vrijwel uitgesloten waren van het botergebruik daaraan nu toekomen Vandaar dan ook de dwingende inkomengrens an f 1400 waarboven het practisch onmogelijk zal zijn margarine te gebruiken Er zit in deze maatregelen als in vele andere die de Duitsche overheid heeft genomen dus een sterk sociaal element voor wie het belang van het geheele volk als zoodanig in h t oog vat i dit wel het gemakkelijkst te aanvaarden element in het Duitsche bewipd over de Nederlanden Nadruk verlK den vaij Roosevelt tot eet dat de landsverdediging der Vereenigde Staten thans op het hoogtepunt staat van haar prestatie vermogen in tijd van vrede Amerika moet zoo sterk zijn dat geen enkele mogelijke combinatie van mach ten een aanval kan wagen Men zal Amerika een onoverwinnelijk luchtwapen een voor de bescherming van al zijn zeekusten en nationale belan gen bekwame marine en een volledig uitgerust gemechaniseerd leger geven Ervaringen van andere naties leeren dat alleen een totale defensie aanvallen kan afwijzen Om te waarborgen dat de bewapening der Vereenigde Staten zal bestaan uit wapens des vredes zal men de traditioneele politiek der goeiie nabuufschap voortzetten De rechten van anderen en de verdragsverplich tingen eerbiedigen den buitenlandschen handel cultiveeren door handelsverdragen en de economische samenwerking met de republieken van het Westelijk half rondi bevorderen HULP AAN ANDERE DEMOCRATIEKN Om redenen fia lelfrerdediging en van een goed geweten xoo gaat het programma verder kan de grootste democratie ter wereld zich niet veroorloven de aangevallen volkeren te igilo eeren en Wij verplichten ons derhalve dien volkeren iedere materieele hulp te verleenen voor zoover dat verecnigbaar is met de wetten en de belangen van onze eigen landsverdediging DE BINnAiLANDSCHE POLITIEK Op binnenlandsch poUtiek gebied zegt het program voortzetting toe van de tot dusverre gevoerde landbouwpolitiek en een verhooging van het inkomen der farmers uitbreiding van het program tot behoud van den bodem vermindering van de schuldenlast die op het land drukt uitbinting van waterkracht herbebossching enz Wat de arbeidspolitiek betreft wordt de nadruk gelegd op het recht der arbeidenden op collectieve onderhandelingen Evenals in het verleden zal een ongebreidelde concentratie van economische macht en uitbuiting van den verbruiker en den spaarder ook in het vervolg bestreden worden De economie der Vereenigde Staten staat op den drempel van een groot nieuw tijdperk op alle gebieden Ter uitbreiding van de werkgelegenheid stelt het program dan Voor een conferentie bijeen te roepen voor de oplossing van de werkloosheid onder leiding van Roosevelt Een afzonderlijk hoofdstuk van het program is gewijd aan de negers voor wie een rechtsgelijke behandeling bij aanstelling in regeeringsdiensten en biJ de verschillende wapens wordt ge BUITENUND DE REORGANISATIE IN JAPAN Konoye over zün Taak Prins Konoye de Japaiische kakinetsfomiateur heefl in een interview met de Tokio Asahi Sjimb o e n verklaard dal hij geen haatt heeft met de vorming van pn nieuw kabinet Het is de taak van nieuwe kabinet de Japansche buitenl indsche pohtiek te reorganiseeren en een sterke bewapenin uit tevoecu De opdracht aan Konoye lot vorming van een kabinet wprdl n de geheele Japansche pers ten eer te toe gejuicht Alle tladen publi e en u tvoerigc berichten over de er te besprekingen van Konoye Op den voorgrond staan daarbij de vermoedens omtrent de persoonlijkheden die aangesteld zullen worden tot minister vin buitcnlandsche zaken van oorlog en marine De M iyakoSjimboen schrijft dat over het algemeen de groQi ste beteeken is wordt gehecM aan de benoeming van den nieuwen miniater van Buitenlandsche Zaken Het blad twijfelt er aan of de voorzitter van de Zuid Mandsjoerijschc spoorwegen die reeds als minister van Buitenlandsche Zaken was gedoodverfd met deze functie belast zal worden Engeland s Positie ter Zee VERDWENEN LÜSIES Onder het opschrift Verdwenen illusie sctirijft de Corriere dela sera na gewezen te hebben op heti belang van den recenten zeeslag tu schjen de Italiaansche en Engelsche vloten dat de Engelsche illusie van vrijheid van beweging in de Middellandsche Zee welke volgens de beweringen van Churchill een onbelwistbare waarheid was volkomen verdwenen IS Niemand kan haar meer au serieux nemen Om een paar schepen te beschermen die van Gibraltar naar Alexandnë wilden varen moest de z g koningin der zeeën ruim een dei la deel gebruiken van zijn vloot en ig slaagde i og slechts gedeeltelijk in haar doel te bereiken waarvoor zij een duren prijs moest betalen Het succes der Italiaansche vloot is onbetwistbaar Moeilijkhedea in het Nabije Oosten Berichten uit goed ingeliphte neutrale bron te Rome bevestigen volgens het D N B dat de toestand van de Engelsche strijdkrachten in de sectoren van het Nabije Oosten steeds moeilijker wordt Het bombardement ap Haifa dat werd uitgevoerd door van de Dodecanesos komende Italiaansche luchteskaders heeft geweldige branden in de petroleumopslagplaatsen bij de haven en in een groote raffinaderij veroorzaakt Haifa gelegen aan het eind van de pijpleiding uit Irak is de belangrijkste militaire basis van Palestina In 1939 is een groote petroleumraftmaderij opgericht voor het ravitailleeren van de vloot in tijd van oorlof Ook is een ernstige slag toegebracht aan de Bntsche vlotorganisatie in het Nabije Oosten Bovendien bevinden zich in het Oostelijk gedeelte van de Middellandsche Zee geen droogdokken In een periode waarin talrijke eenheden van de Bntsche vloot door de scheepsartilleneén vliegtuigbommen zijn getroffen en met groote spoed hersteld moeten worden is dit een zeer ernstig gebrek De Italiaansche versperring tusschen Sicilië en de Afnkaansche kust belemmert de ravitailleering van de Bntsche strijdkrachten in het nabije Oosten Malta dat voortdurend door de Italiaansche luchtmacht wordt aangevallen wor iederen dag meer ontruimd Eenige convooien levensmiddelen en munitie zijn erm geslaagd vanuit deze basia Alexandrië te bereiken doch het Ei gelsche expeditieleger in Egypte en Palestina alsmede de vloot en de luchtstrijdkrachten moeten voortdurend geravitailleerd worden Deze ra vitailleering echter kan voortaan slechts verkregen worden via ZuidAfrika en Indië over geweldige afstanden en na het overwinnen van geweldige moeilijkheden die vanuit een oogpunt van organisatie uiterst moei lijk zijn Bovendien hebben de Engelsche tïoepen veel te lijden van de temperatuur die op het oogenblik zeer hoog is vooral in het Westelijk deet van de Woestijn bij de Lybische gren waar zij het hofod moeten bieden aaK i sterken Italiaanschen druk