Goudsche Courant, donderdag 18 juli 1940

DONDERDAG 18 JULI 1940 iUITEMUMP Ijapans Nieuwe Koers Aanslag op Electriciteltsfabriek T DE KOMENDE BESU Churchills onverantwoordelijke politiek AtM UBIDBN vmmOVm WORDT De onverantwoordeWke poliUek van Churchill wordt door het Hamburger F r e m d e n b 1 a 11 met het oog op de komenite besISwing nog een erltUth twhoumd Het blad whrtjft ln alle landen kuiten het BriWche eiland weet men heel goed dat de ifltuartende verklaring van den Brltschen eersten ml ulster slerhts oor eén enkel antwoord rulmtp open laat de mili aire Elag vielke door het Dultsche rijk met onvrtbiSielyke kracht zal worden toegebracht De geschleflenii li er de getuige van da de voo waarden voor een oplossing der tegenstellingen tus chen het Dultsche en he Brltsche rtjk op verschillencM tijdstippen aan weiig waren Nog op IC October T n het vorige jaar xag Engeland ïich geplaatst voor de mogehjkheid in te stemmen met een vredespUn waarbij aan bet Duitsche rijk zijn natuurlijke leidende plaat in Europa zou zijn verzekerd zonder de ove zeesthe laak van het Bnt che rijfc daardoor in het gedrang ie doen luimen In plaats daarvan ttelt Engeland nu zelfs zijn wereldrijk in de waagschaal daar de inwffndige samenhang van het rük door een militaire nederlaag an het eiland niet onberoerd kan bhjven Overigens had de eenheid van het B itsche rijk bij de proo e vraagi ukken welke FiptU id en Duitschlan l aangnvoi nwjit ter sp ake behoeven te komni Intfien men de dingen net in dU 11 f Mordt de misdadige koers van den avon uner Churchill m zijn gehcple vpereldpolitleke aagwijd e duidi ijk Wanneer Churchill aankTidigt dat hij Londen wil de NIFITVE ORDE Men zal er zich niet over behoeven te ven azen indien de voorspelling va Winston Churchill m vervulling t a it De politieke versta nd iv e o e w löljkt al uu het simpele feit dat óe7f doldrieste Churchill Londen het lo van Vi arschau en Rotterdam w laten treffen Ook dit gebaar van vertwijfeling zal niet kunnen ve hnderen dat de nieuwe orde op het Europeesche vasteland in het tieeken van de Dultsche en ItaUaansche overwinning zal worden gevestied M n kan slechts glimlachen over de onmachti ge poeniKen van dezen doodgraver van het Britsche ruk om ove al en nergens er wereld fronten tegen Duitschland en Ifalle te vormen hoewel de voorwaarden voor zulke fron ten ontbreken De belangrijkste dier Toorwaarden is het vertrouwen in de Engel che kracht bij dezen beslissenden s rijd waartoe Engeland de machten van de as heeft uitgedaagd en d e thans voor de deur stcat JO D£Y44KSƒ V VGS7 ELK£N DAG K S DE AAmUJL KOMEN Dit Londen wordt gemeld da de stemming der bevolking tusschfn Jioognioed en angst zweeft zoo verneemt het D N B uit Stockholm Fers thans hebben vele Londenaais begrepen dat de minister president de rrootste s ad ter wereld het lot van Warschau wil doen ondergaan De kranten trach en de bevolking vertrouwen te geven door middel van dS methode Coue Als men de bladen moet gelooven wordt Engeland van dag tot óae sterker Doch het wantrouwen jegens deze methode van elfsuggestie is ontwaakt Hoewel Lon den tot dusver nog geen luch aanval heeft meegemaakt en dus rog me den angtt v oor den dood kent w en de Londenaars dat de aanval elkei dag kan komen en al ontkennen zij het ZIJ weten ook dat men niet met mestvorken tegen de Duitsch s da ten kan optreden Het lot van War chAu en Rotterdam spreekt een duidelijke taal Het gevoJg van de onzekerheid is een toenemende zenuwacht gheJd waarbij Duff Coonor met ïijn zwug ampagne nog meer ongerustheid gevoegd heeft Op zoek naar metaal In Engeland werkt een nieuwe over net geheele land verspreide geheime OffanlsaMe d e tegen het defaihsme te velde trekt Men vertelt da een af ieelmg van deze organisatie als schat laiers treasure huntei s overal in uf nen velden en bosschen met de hulp v n wichelroede loopers naar verbor B metaal zoeken Gebleken is dat de woep tot het afstaan vali jpetaal m td gesitueerde kringen ertoe gele d ft alle waardevolle voorwerpen ve n verdwenen Ook meisjes zouden m deze aideeims verbonden jn I Veraftderineren fn de Buitenlandsche Pol tiek VAST OMLIJND PIIOGR4MBU Nadat de Japanscbe kabinei fonna eur prins Konoye met den l eizer een Hiderhoud van een uur had gehad verliet hU het paleis en begaf zich middellijk naar de club der senatoren vraar htj met de ministers van Ooriog en Marine onderhandelingen heeft S voerd over de bezetting van hun posten en over de nieuwe poUtleke structuur van Jaoan Tijdens aeze besprekirer zijn luiteiant gene aal Tojoe en admiraal Oikawa voorlooilg belakt met de portefeuilles van Oorlog en Karme De vroegere president van de ZnldMantsjoerijsche spoorwegmaatschappij Matosoeoka zou de portefeuille van Buiten andsche Zaken op zich nemen VERKLARING VAN PRINS KOXOÏE Prins Konoye heeft tegenover Japansche journalisten verklaard dat een samenwerking tusachen den mimsterpresident en de weermacht absoluut noodzakelijk Is Hu zou daarom vóór de definitieve samenstelling van het kabinet een uitvoerige l esprelung hebban met de ministers van Ooriog Manre en Buitenlandsche Zaken teneinde een vastomlUnd programma op te stellen en alle meenings erschülen eeds b i voorbaat uit te schakelen Het resultaat van deie conferentie ai van b slissenden Invloed zijn op de nieuwe politieke richtlynen voornathelijk echter op eveiitneele vtranderingen in de buitenlandsche politiek Voorwaarde hiertoe s echter de absolute overeenstemming tussehen leger marine en buitenlandsche zaken want ande s is elke staatsleidmg onmogelijk ELN BRIEF VAN HAT A In verband met het aftreden van hel iabin lYonai woidt veel aundachl geschonken aan een crief van den afg treden minister van Oorlog Hata eken d ze op 14de er aan mmisierpre ident Yonai heeft gericht en a e thans 14 gepub iceerd In dezen br e zegt Hata De wereld maakt tegenwoordig een fundamenteele verandering door Daarom moet alle aandacnt worden zes l onken aan ae maatregelen welke noodig z jn voor het voeren van den ooriog exi voor fle vernieawin van de ouitenlandsche politiek De rege ring echter blijft werkeloos en ma kt den ndruk alsof zU de bl uitstek i exhikte gelegenheid om de Chinee che kwestie op te lossen ongebruikt voorbij laat aan Zou het daa om niet raadzaam zijn dat de eerste m nlster aftreedt cm de mvoenni van een nieuwe prtitie e Structuur mogelijk te maken Yomi OU n nieuwe politie te slÉuctuur als met noodzakelijk heob n gskenlnerkt en de eischen van Hata hebbeniafeewezen Deze heeft hierop zyn ortglag aangeboden eu dit heeft tenSiOtte geleid tot het aftreden der geneeie regeering jiaiije wacht een groote Taak REDE VAN GENERAAL FR 00 Het DVB meld dat ter gelegenheid van de uitreiking van het grootkruis der orde van den Heiligen Ferdinand aan zijn bioer de caudi n generaal Franco te Madrid een rede gehouden heeft waarin hij verklaarde dat Spanje nog de groote taak wach van het scheppen van het Spaansche mperium Daaibij is het naar hij zeide noodig dat de eenheid van het land verder geconsolideerd wordt en da de missie van Spanje het mandaat over Gibraltar over te nemen niet vergeten wordt Ook de expansie in Afrika is voor Spanje een nationale plicht Heb J prettig can iial J fk kreeg im kuwcl saanzoeken ea vlermtal keb ik gezegd Iiileiessaote BlaltJ Generaal Franco herinnerde nogmaals aan de gioote gevech en van den bargeroor og en besloot zijn toespraak met een opwekking tot nauwe samenwerking tuschen alle Spanjaarden VIJF AEBeiDERS HHGEKORfEN In de turblne afdeeUng van e electriLi eitsfabriek te Qalatz iRosmoniei heeft Zich een hevige ontploffm voorgedaan Vijf arbeioers kwamen om bet leven Ben groot gedeelte van de fabriek werd zwaar teschadigd De stadhouder van Galatz heeft ineen officieele verklaring medegedeeldalle mogelijke maatregelen te zullennemen teneirule de door den aanslag in gevaar gebrachtestroomvoorziening der stad voortgangte doen vinden VERNIELDE BELGISCHE BRUGGEN VOORTVAREND HERSTELWERK Tijden den veldtocht in België werden van de 50 tniggen over he Albertkanaal er 48 opgeblazen Alle rluizen voornamelijk die voor het schutten van groote schepen zijn meer of minder ernstig Ijeschadigd De herstel werkzaamheden zijn met all klacht ter hand genomen De Belgische dienst voor de kanalen heeft het weer licvaarbaar maken van afzonderlijke sectoren aan verscheidene groote firma s opgedragen Gehoopt word dat op 15 Augustu een vaargeul van 14 meter breejic en 3 meter diepte vrijgemaakt zil zijn daar hierdoor de belangrijke steenkool transporten usschen Luik en Antwerpen voor den herfst wee voortgang zouden kunnen hebben Franhrijks Bestuur BENOEMING VAN PREFECTEN Uit Vichy wordt van goed Ingelichte zijde vernomen da de provincial gouverneurs prefecten in wier benoeming de wet voorziet naar alle waarschünlijkheid eerst na de onder teekenmg van het vredesverdrag zul len worden aii sesteld He IS onder de huidige omstandigheden onmogelijk een nieuwe be stuuisregeling m Frankrijk uit te voeren Van andere zijde v ordt verder neg vernomen dat de resjeering naar alle waarschiinlijkheid binnenkort eer commissie zal vormen om het lcara ctei e be ludeeren dat a in de volksveitegenw oordiging tinnen de nieuwe grondwet zal moeten worden toegekend Deze commissie zal bestaan uit juiisten en vooraanstaande persoonlijkheden die in het parlement op den voorgrond treden JILES ROMtlVS OVFR FRANSCH FASCISME De Fransche communisti=chei ic rijver Jules Romain die uit Porti al te New York Is aangekomen he ft tegenover persvertegenwoordi g 13 verklaard dat Frankrijk rooit f cist sch zal worden aldus het D N B De overwegende meerderheid van het Fransthe vo k is tegen tpscisme en de invoering van een leïeeringsvorm welke op fascisme lijkt IS onmogelijk China zal den niet opgeven ENGMANDHWLT BAKZEIL Stopzetfina leverini cn i ia Birma aan Tsjang hui Sjek OVEREENKOMST MFT JAPAN Volgens een officieele mededeelm uit Tokio hebben de Engelsch Japan sche onderhandelingen voor he staken van de oorlogsleveranties aa i Tsjang Kai Sjek vla Honkong en Buma tot een overeenkomst geleid In de desbetreffende verklaring wordt ge zegd dat de uitvoer van wapens en munitie via Hongkong reeds seder Januan 1939 was verboden De Britsche regeering zal van heden aï voor een periode van drie maanden het vervoer van wapens munitie petroleum vrachtauto s en spoorwegmateriaal via Birma verbieden TH Japansche consulaire autori eiten in Hongkong en Rangoon zullen ir contae blijven met de Britsche autoriteiten teneinde he ten uitvoer 1 ggen van de overeenkomst te control eren In politieke kringen te Tokio wo dt deze overeenkomst als een compromis Ijeschouwd VERKLARING TSJANG KAI SJtK Maarschalk Tsjang Kaï Sjek heelt zijn opvatting weergegevn omtr nt de BricschJapanschc onderhandelir gen over de oorlogstransporten via Birma en over he vraiigstuk van he sluiten van vrede tusschen China en Japan Frankrijk maakt een Revolutie door VERKLARING VAN B LDOI Het Zwitsersche blad Journal de Geneve bevat e n interview m£t den Franschen mm ster van Bu teni nd che ZtIn Baj on JJe totale revolutie aldus Baudoirt die Frankrijk than doo maakt ig door twintig Jaren vin ontevredenheid onzekerheid afkeer en heimelijke opstanden voorbereid De oorlog fieeft het ab rs doen openspringen De revolutie heeft zich m vrijhe d voltrekken Wij apefl onzen overwinnaar niet na zoo vife volgde Baudoin Wij zullen aan dè vraagstukken een Fransche oplossulg geven welke met ons karakter onz behoeften en onze tradities over nsteml Overgaande tot de bu tejilandschepolitiek verlilaarde Baudim o a Wij hebben onze diplonjatieke betrekkmoen met Engeland verbrokenOp Oran volgden daselllks anderemet te kwalifi ee en J aans aeenFrankrijk zal met fcalmt en vastb ilotenheid op deze aaii la en vanEngeland antwoorden i De laatsteband die ons nog ain E igelandhond is doorgesneden Wn zijn vrijin onze besluiten Wit ul en voort aan met aan d Ver nlede Statenonze traditioneele vriendschap te Ijeluieen ƒ Over het onderwerp economie ver laarde Baudoin ï onomisthe en fmantieele vraagstul en zuUen in het Europa von mof sen een groote rol spe en Wij moeien arb don en met Duitschland en Itilie hindel drijven al=ook mei ET elnnd winneer het weer tot een re htvaardige waardeering van Fpnfcrnk kom Het verarmde en overbevolkte Europa moet een verstandige economu che structuur een sypteem van produc io en verdeelm hebbc wiardoor het weer kin leyen en relf ziji welvaart kan waarporgen VERDEDIGING HET VESTEL JK H LrR ND VOOPvSTliL AA ROOSEVELT De vroegere president van Cuba Hcvia he ftiRoosevelt een voors el tredaan over et amenste c va i semeenschappalijke vioo pa roii lies var TPe Amerl wiii 5che repi blieken Het 70U in de brfd eUng Ugae i aeze s he rep onder pn op erbevei te laten opo eeren Ivoor de verdedririg van 1 f Westelijk halfrond deed Hevia ook Og het voorstel een PanAmerikain he mirinl chool op te nchtenj Verder stipte Mir öe mcrelnkheid aan dat de VereenKd Staten aan de andere Amerlkaanéche staten leenir c zouden verstrlklen voor hun vlooilxmw Oni f luk op Zupcdsch oriogsu hip ACHT DOODEN Op de reede van Stocltholm heeft zich aan boord van een groot Zweedsch oorlogsschip een ke elon ploffmg voorgedaan Daarbij vonden acht opvarenden den dood m werden tw ee man zwaar gewond Strijd De houding van Groot Bnltannie aldus verklaarde hij t eteekent m de praktijk een onuersteuni van Japan Hitrdoor zal Groo Bril ani ie niet alletn zijn vriendscliap met Chira doen verdwijnen doch ook zijn eigen pobitie m het Verre Oosten prijsgeven Indien Groot Brittannie hoopt door het sluiten van den weg via Birma den oorlog in het erre Oosten te kunnen Jlt iO len zal het slet hls het tescndcel bereiken Zoolang China zijn doel het behoud van zijn souvereiniteit en de oncestliondenheid van zijn grondgebied niet heeft bereikt zal het de wapens niet neerleggen JAPAN EN AMERIKA Minister Hulls verklaring over het 5 andpunt der Vereemtde S aten ten aanzien van de afsluiting der toevoerwegen vooi Tsjang Kaï Sjek wirdt door de Jaoan che claden eenstemmig en m mi tiien vorm als een mmenomg in J panache aai gelegenheden afgeweztn Het clad Asahi S i i mooc 1 ve klairt dat de zaak Amei ka lies luigaat en ook mets uitslEinle heeft met de door Huil ge 1 ocmde beginselen van den vrijen 1 andel Japan kan eei i imenglng der De Nitsj i Nitsjl meen dat het IC Is gewoonte is geworden da de ere i i de Staten steeas lusschenbeide komtn wanneer Japan met andere mogendheden onde handelt De Jomioeri Sjimboen sch ijft dat Japai zi bj z n i itges ippelde politiek ook niet door d Vereenigde Staten van de wijs zal laen brengen De beperking van de leveranti s neeft slechts betrekking op zekertigfoe pen en heeft niets te makerfmei een algtmeene verhinderintj van den nauoei aldus de Tsjoegai Sjogio S j i m p o Indien Amerik sjang Kal Sjek echter nog s eeds wil rtcu ren dan is elk verder woord overboÖ18Ï Italiaansche Veriieslijst CM DOODEN SN VOtMISTEN Het ItaliaanscUe hoofdkwartier paUiceert de ecrate verliralijst van de It llaanschc marine bü den strijd tegen Frankrijk en Engeland De lijst bevat de namen van 325 dooden waaronder 3 leden van het burgerpersoneel en van 149 gewonden Vermist wor den 283 militairen en I lid van het burgerpersaneel VERHOOGDE BELASTINGEN IN ENGELAND GROEIENDF ONTEVREDENHEID Volgens de laatste uit Landen ontvangen ticrichten bestaan m den boezem der regECring groote meeningsverschillen over de nieuwe belastingplannen waartoe de Engelsche regeering zich gedwOHijen heeft gezien teneinde voorloopig een inflatie te vermijden De conservatieve vleugel van het kabinet probeert het grootste gedeelte van dere nieuwe belastingen zoOvcei moeelijk o de groote mis a at te wentelen daar de bela tmgschroef voo ae hoog ste klasse reeds tot het uiterste is aancedraaid Dienienaevolpe wordt in deze kringen voornamelijk over een omz tb lasting gesproken Deze stuit echter op giooten tegenstand van de Labour partij De ontstemming onder de arbeidende bevolking ls mar zij verklaren zonder de e beiajtmg reeds groot en hun ei en politie mo lüjk al evo g va het toestemmen in verschillende Tiaatrcelen van den afgeloopen tijd Dezelfde bezwaren worden van labourzijde geopperd tegen een uitbreiding van de tielastmg op kleine inkomens Niettemin schijnen de arbeiderslelders die zitting hebben m het kabinet i h te heblien verzoend met een dergelijke uitbreiding Overigens w j e h er een overeenstemming m den boezem der regeerin met moge ijk De beurs heeft op de er ichten over de o een gbeid n het kib net met een nieuwe da m van a e iraustrieele aandeelen eereageerd In arbeidersknns n heeft een onthulling van de Dailv Telegraph dat de reoeering een cimidde hjfc stopzetten van aJe loon verhooeingen overweegt ook dan wanneer n e iwe prijsstijgingen 11 treden kwaad bioed gezet Men verwijt de arbeidersleiders m het kab ne d zij wel bere d 7ijn hun toestemmi g te geven aan de bepalmir waarbij loo sverhoo in en worden verboden doch dat het hun niet g lukt IS het steeds snelier temoo van de prijsstijging tot staan te brengen Engeïsrh Hulp oorloiisschip j gezonken De Britsche admiraliteit heeft volgens het D B medegedeeld dat het Lngelsrhe hulpoorlogs sihip Van Dvck 13 24l ton op 19 Juni onder de Voorsche knst tot zinken is gebracht Diiit th Noon the Betrekkin ren RADIÖj TOESPR AAK VAlJPSINDING De ifoorsche componist Christian Sinding heeft een radio toespraak over de Dui sch Noorsche betrekkinpen gehouden die sterk de aandacht heeft getrokken Hij zelde om Wij moeten op goeden voet met Duitschland s aan want Duitschland heeft ae jeugd ei aan de jeugd behoort de toekomst Als vrij Noorsch volk zullen WIJ in samenwerking met het groote Germaansche broedervolk leven Toen Ik deze gedichte vroeger uitsprak heef men irt gehoond Men heeft mij aangevallen omdat ik Noorsoh voelde en slechts het beste voor mijn land v ild Ik en er van overtu d dat de zoogenaamde liefde tot Fianknjk en Fnscland bij ons m Noorwegen vaak me meer dan s oo sme was Het is immeis Tl jd voornaam geweest Fransch ot Frrrelsch e denken Het is te hopen dat het binnenkort ook voornaam zal zijn Noorsch te voelen 1 rcuwngehih m Frankrijk ZES DOODEN f in er ia m de reparatie ivvucbe uu Bild Naar uit Liino es Fr woidt gemeld IS m de nabijhf a van t plaats je Rancon een e ctrische trem ontspooid doordat e remmen weigerden Daarb j zijn e dooden waaronder twee gedemooili eerde Fransche soldaten en 20 zwaar gewonden te betreuren De Japansche Blokkade KDSTBOMBARDBMENTEN BU NINGPOE In het kader van de bloUcadede kust van Sjeklang hebben Jasche zeestrljdkrachten het vuuropend op de kustforten in het Ts halgebied Be forten die Sen loegvan de haven van Ningpoe behschen werden spoedig tot rwijgebracht waarna de Japauschtdingftroepen de stelluigen bezettwaaruit de Chlneezen waren terugtrokken t BRITSCHE SCflEEPVAART IKEg WEG UIT CHINA De toenemende uitschakeling yEngeland uit de Cbineesche k scheepvaart en de vooudurende i krimping van de nog beschikbare Er gelsche scheepsruimte zijn volge een Jap nsch bench voor de En sche scheepvaartmaatschappij f Iers aanleiding geweest om van ha scheepstonnage van 140 000 ton groote schepen en 18 van mlddi iia tigen inhoud aan de Bngelsche reseering af te s aan Naar verluidt zu leg deze schepen eind Augustus t a Hongkong worden gebracht In gir elichte kringen te Shaaghai wjitft verkliard dat andere gi ote Ei el sche maa ichapp jen in de Clun sche kustvaart tengevolge van dt verscherping van de Japansche bl kade aan de Chineesche kust e e eens overwegen verschillende v haar schepen uit de Chioeesche vatcrtn terug te trekken I CHINA EN DE TRWSPORTiW U Bl R HA Het Chineesche departement van Buitenlandsche Zaken publiceert een scherp protest dit gerieft is tegen d toegeeflijke hiuding van Oroot Brftlann e ten opzichte van den Japan schen eisch to stopzetting der lfv ranties aan Tsjoengkiiag Tia Bu m Het besluit van de BrJJsche regee in wordt onvnendelijk en tevens oi vettig genoemd aangezien het de vij inden van China s eunt DIPLOMAl lEKE BREVk SPtNJE CfliU In d p omatieice kringen te¥Madrll verluidt at ra het afbreken de plomitiefce betrekklng n tiusj Spanje en Chili de zaken van de C tleeiis he ambassade JÜoor de Bliaansche ambasscce zullen wd n oehartigd De republic msche vl telingen d e zich in hel Ch eer egatiegebouw bevinden zijn do d BrazUiaansche amboussade ovt nomen De leden van de Chüeensche a bassade te Madr d yn op weg r L ssabon aan de Portugeeschc gie aangekomen O ider voorzitter cTiap van de Braziliaan chen ambassadeur W Madrid een conferentie tan de d omatieke vertegenwoord gens der Z iiiiAmerikaansohe staten gehouden filNNENLi ND DOODEI UK ONGCILL K Gisteravond waren eenige jon aan t fietsen bij Meu Lunteren Het Op een aegeven oogenblik zetter sj een spurtje in wie van hen het eer over den onliewaakten overw a d at zou ziirl De 9 jarige D K geraakt hierbij op den overweg onder den iokaaltrem welke 20 50 uur uit Lu leren naar Amersfoort vertrekt knaap was op slag dood RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN Het Rijksmuseum van Oudheder Leiden heeft van de vereeniging a TRuvensfonds een belangrijk geschf ontvangen en wel het kalkstetii beeld van een Soemerischen prie ui den vroeg dvnastischen tijd P minus 2800 v Chr afkomstir Chaladic Mesopotamu Ben dergelijk stuk ontbrak toi n oe in de openbare verzamelingen v ons land Het s uk is 32 c M hoog en ft mooi voorbeeld van de vroeg AIssi lami che kunst van het oude ciift volk der Soemericrs KORTE BERICHTEN Volgens d Ne w Yt rk He r al Tribune ligt voor 1750 milUocn d lar aan bui enlandsch goud in dt Ifders van de Amerikainsche Fe t rReserve Bank j Het luchtverkeer voor koe ttdiensten tussher Dultschlar dSpanje met Ljon als tusschentad plaats is hersteld Bu de veikiezingen voor hettauiche parlement zjjn op demeenschappelijke en eeiinge lust rJ 1 millioen 1 375 349 stemmen of 3 procent van het to taal ultgebrac Het Amerikaans he vrach 1Nafhaie is tengevolge van mist de Portugeesche kust biJ Ericeistrand De toenemende duurte in Fn and bi kt ut het gisteren gejjucterde indexcijfer voor c kosterlevensonderhoud De stand vacijfer op 1 Juli toont een sw tegenover 1 Juni met 3 De K der levensmiddelen alleen zijn si 1 Juni met ruim 6 gestegen Het eerste contingent I sehe krijgsgevangenen is m Mtfaangekomen en vandaar naar Remo doorgereisd