Goudsche Courant, donderdag 18 juli 1940

TWEEDE BLAD DONDERDAG 18 JULI 1940 STTAP SNIEUWS AU Aotobe li urderi I iink gebrtiiken KAWfOOTtBCHTB BERECHT Dat il hMtW Mb bet OJM ne wet spreekt van overtreding J nmv mijn meening is dit mis Mu de ambtenaar van het Soenbaar Mlpisterie gisteren bij de SandeUng voor het kantongerecht toi tweetal raken tegen automobih Ü b die achter het stuur hadden geZüea terwyl zu door drankgebruik iMM rü den in staat waren te achten Het eerste geval betrol de escapade vin een 40 jarigen reiziger te dezer itade die in Februari kort na het liddémachteUjk uur met vier persoMn in zijn wagen in het Van Bergen Jjzeodoompark een bank n een lantaarnpaal Mnver gereden had en ten riotte in een haag voor een woning terecht gekomen was hetgeen aUes net veel schade maar zonder letsel voor de inzittenden afliep De bestuurder weet het gebeurde an twee feiten het niet branden van de lantaarn en de aanwezigheid van een grooten plas waardoor er zooveel water en modder tegen de voorruit wi g komen dat hij geen uitzicht meer had en tegen de bank en daarna tegen de lantaarn opgevlogen was Kantonrechter mr A J M Oonincx Bü het politie onderzoek is gebleken aat de plas achter de bank lag Vervolgens ging het over de hoeveelheid dranV die de automobilist dien avond had gebruikt Naar hjj mededeelde had hij om 7 iwr twee azen bier om I uur nog een glas bier en daarna nog ecnige imitaties gedronken wctó imitaties voor drie kwart uit limonade en e kwart uit bier bestaan Kaïitonrechter t Is jui st omgekeerd Ve agenten die de zaak hadden behandeld en de bewoner van het huis die door het lawaai uit zijn slaap was opgeschrikt verklaarden allen dat de bestuurder wel naar drank rook doch niet den indruk had gegeven dronken te lijn Een waggelenden gang had hü niet en hü had zich correct en gewoon gedragen OiiTeraiitwoordeUjk Deze verklaringen waren het geluk van den automobilist want in zijn requisitoir liet de ambtenaar nu het deel der tenlastelegging dat sprak van het in itaat van ironkenschap achter het stuur zitten vallen Overigens was de aral tenaar mr G Kroner lang niet r het drankgebruik te spreken Men Ï iier nu reide hij welke een fun invloed bier en imitaties kunhebben De betroltkene was wel onderden invloed maar niettemin f en blijft tiet onverantwoordelijk na een dergelijk drankgebruik een auto te besturen en het leven van zichzelf en anderen in gevaar te brengen Voor de aanrijding is geen enkele verklaring te vinden een plas was er niet Het O M achtte de overtreding door het feit dat de betrokkene in totaal zeven glazen had gedronken van zoodanig emstigen aard dat hij een hooge boete vorderde 1 100 subs een maand hechtenis en intrekking van het rijbewijs voor een kalf jaar De bestuurder deed een beroep op dementie In twee jaar moet hij de ngerichte ƒ 300 schade betalen en dit is al genoeg om het gebeurde niet te wgete Zijn betrekking heeft hij ♦ erlorm maar hij heeft mi een andere endönoor epn rijbewijs noodig in WKuvï aarmede hij verzocht zijn WWP iet in te trekken De kantonrechter nam de groote a ie in aanmerking en legde ƒ 50 M20 dagen op zonder intrekking wi het rijbewijs Tweemaal In één week De tweede automobilist was een 52 nge verfhandelaar te dezer stede pn wien de dagvaarding luidde dat Jgj een avond in Maart onder r it een auto had bestuurd l h onder zoodanigen drank Uil vroeger t den DE GOimSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN De gemeenteraad te Amsterdam heeft benoemd to t leeraar aan de hoogere burgerschool in t hoogduitsch C E Posei alhier 5 MAR GELEDEN De Goudsche Cricket en Footbalfl Club Olympia speelde haren ondclingen wedstrijd De spelers uaren in drie groepen veraeeld waarvan de eerste twee tot de niores behoorden terwijl de derde groep uit Juniores bestond Vari de eerste S f behaalde J T F de Koning Munting den eersten prijs een prachtigen beker geschonken door den Beschermheer Dr H IJssel de Schepper J v Essen den tweeden W v Ingen Schouten den derden D K de Koning Munting den vierde en L J Sramaaü den vijfden Van de tweede groep G v Kekem den eersten G Straver der tweeden en J Schouten den derden prijs Van dè Juniores behaalde Kavser den eersten prijs Vermaal den tweedtn J Nootho en van Goor den derden en W Overbosch den vierden 25 JAAR GELEDEN De Staatscourant bevat de Kon goedkeuring op de statuten van de Roomsch Katholieke Leesvereenigingatnier Zenuwachtig Miinhardt s Zenuwtabletten maken U spo diQ w r weldadig kalm Buisje 40 en 75 cent Inse Mcd 413 invloed verkeerde dat hij niet tot rijden in staat gacht kon worden Een andere autobestuurder had van station Moordrecht af achter den betrokkene gereden wiens wagen allerlei capriolen uithaalde De auto was in den berm ge ichoten doch kwam weer op den weg en zette zig zag rijdend zijn tocht voort Alle tegenliggers waren vol ontzag aan den kant gaan staan Het was een levensgevaarlijke rit en toen de achterrijder eerst bij de JulianasUiis de gelegenheid kreeg voorbijjjW komen door de parallel brug te nemen was hü meteen doorgegaan naar de politie om in het belang van de veilighjeid van het verkeer aangifte te doen De automobilist was inmiddels wat later bleek al thuis Wie het was wist men nog niet maar na anderhalf uur had de politie de indentiteit vastgesteld en den man uit bed gehaald HU rook naar sterken drank en het bleek dat hij onder drankFTKloed verkeerde aldus de eerstluidende verklaringen die de agenten ter zitting aflegden De bestuurder zelf verklaarde twee borrels te hebben gedronken Kantonrechter t Zal wel iets meer zijn De ambtenaar hield er bij de beoordeeling van dit zeer ernstig geval zooals hü het gebeurde noemde rekening mede dat de autpbestuurde pas in Rotterdam voor eenzelfde feit een zware straf heeft gekregen ƒ 500 1 boete twee maanden hechtenis voorwaardelijk en intrekking van het rijbewijs voor een jaar In verband hiermede achtte het O M geen aanleiding aanwezig om nog eens voor de tweede in één werk begane overtreding een iiooge straf op te leggen Het is nu van belang in de toekomst herhaling te voorkomen en om daartoe eenige zekerheid te hebben requireerde de ambtenaar een maand hechtenis voor waardelijk met een proeftijd van een jaar Conform den eisch luidde de uitspraak Er Werd nog een straf opgelegd ter bevordering van een veilig verkeer Deze zaak betrof iemand uit Vleuten die met een auto met ondeugdelijke remmen en een ondeugdelijk stuur had laten rijden Het O M vorderde ƒ 40 subs 16 dagen en ƒ 25 subs 10 dagq De kantonrechter maakte er twp naal f 25 subs tweemaal tien dagen van Schuur ingrestort BEWONER BI DOLVfN MAAR VRUWEIi ONGEDEERD Gisteravond was dé heer T Nijhuis wonende aan den Kattensingel bezig met het maken van een kolenhok m de schuur achter zijn woning Het bi ek dat de schuur niet erg solide AiS gebouwd want terwijl de eigenaar Bezig was met timmeren stortte het gebouwtje in De bewoner kwam onder het hout l i de steenen terecht doch hy kwam er wel bijzonder goed of door zich alleen aan een zijnei handen te bezeeren Dokter Van Elk heeft hem verbonden Marsch en Concert van de Ordnungspolizei Gouda heeft gisteren bezoek gehad van het muziekkorps van de Duitsche Ordnungspolizei dat te dezer stede een CQncert heeft gegeven Met een aantal auto s kwam tegen het middaguur uit Den Haag een compagnie van het politiegamizoen hier aan in totaal circa honderd officieren en manschappen met bepakking Met het muziekkorps voorop werd een marsch door de stad gemaakt welke door het stadsdeel De Korte Akkeren ging Na terugkeer op de Markt heeft de stafmuziek zich terzijde van het stadhuis opgesteld en een aantal nummers ten gehoore gebracht Ten slotte kwamen er nog de tamboers en pijpers bij waarna de nu ruim vijftig man sterke kapel onder leiding van den tamboer maitre met een paar pittige marschen het concert besloot Verhuizingen binnen de gemeente J van der Horst van v Midelantstraat 24 naar Sophiastraat 52 A Revet van Mr D J v Heusdestr 18 naar Rhynvis Feithstr 15 N de Jong van Slapperdel 16 naar Slapperdef 21 J van Schaik van Tollensstraat 116 naar Const Huygensstr 56 ifeej A C Hamerslag van HoutmirUgracht 23 naar Lange Tiendeweg 26 wed A Verweijde Wit van Turfsingel 17 naar Eerste Schoolstr 9 E A A van der Bent van Graaf Florisweg 95 naar Krugerlaan 79 mej M J de Jong van Gravin Jacobastf 34 naar Lange Tiendeweg 49 me C W Bakker van Heerenstraat gS naar Heerenstr 59 J C Beun v n Fluweclensingel 90 naar Goepanverwellendijk 59 A M Spruijt van Raam 264 naar Coomhertstr 17 M A Kolster van Vossiusstraat 30 naar V d Palmstraat 49 J Ferwerda van l rins Hendrikstr 97 naar Tuinstraat 42 A van den Heuvel van v d Palmstraat 122 naar Heerenstr 143 B jjA van Schip van Groenendaal 1 r Tollenstraat 137 N G Bon van Ivisstr 54 haar Bockenbergstr 13 F Dortland van Raam 88 a naar aarn 49 M G van Scliip van Kon ilhelminaweg 270 naar Groenendaal 3 A F Roskam van Kleiweg 72 naar outmansgraCht 10 J M Neef van Mosstraat 5 naar Heerenstr 83 G Haveman van Sophiastr 11 naar Burgvli tkade 11 W van Grieken van Scheltemastr 20 naar P C Bot is r 108 F J Hofstede van Lijsterbe sstr 10 naar Heerenstr 26 L van Duuren v in Fluweelensingel 44 naar Rhvnvi Feithstr 3 mej G Bakker van Lange Dwar str 19 naar Weslerkade 27 wed S J Sas Prins van Bieekerssingel 17 ben naar Fluweelensingel 31 G Moolenaar van Vondelstraat 13 naar Heerenstraat 23 M jP van Loon van i gsstraat 33 naar De Genestetstraat 24 Th W van Bergen van Jan Phihps eg 73 naar Vondelstr 13 A de Kovel van Prins Hendrikstr 77 naar Boskenbergstr 105 GOUDA S LIEDERTAFEL Het mannenkoor Gouda B Lieder tafel dir de heer Moss Wolff zal op Zondag 28 Juli a s deelnemen aan het nationaal zangconcours uitgeschreven dooi het Haagsche Tram mannenkoor in De Bataaf Abonnementen en Advertentiën De Goadsche Courant wordt eiken avond bU vele duizenden abonnés bezortd in GOUDA A lphen a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegravenf Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonho ven Stolwük Waddmxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week f 0 75 per maand of f 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwaï taal f 3 15 Alles bij vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer f 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels f 1 25 elke regel meer f 0 40 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK fkleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels ƒ 0 25 elke regel meer f 0 10 maximuni grootte 6 regels Uitsluitend bij vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij de plaatselijke agenten Aanwinsten der Leeszaal De Openbare Leeszaal en Bibliotheek heeft de volgende aanwinsten geboekt Romans C Andersen Het oorlogstestament H J de Groot Van een ouS stadsponipje J iMens De Gouden Reael Toonder Uitvaart A de Vries Bartje zoekt het geluk vervolg op Bartje Buitenlandsehe Romans Buchan The thirtynine steps A G MacDonell Autobiography of a cad W Ackermann Flug mit Elisabeth O Nettelthau Die Schauspielerin Studiewerken Verslag van het 17de Ned Bibhotheekcongres Jeannette V d Bergh v Danzig Het eeuwige oogenblik en Het tijdruimtespeetru m C H Geudeker Beet Martine WittopKonmg Van keuken tot tafel MeieriGraffe Courbet P A A Swillens Prentkunst in de Nederlanden tot 180O Het boek van de Prinses voor het Roode Kruis Kostwinnersvergoeding wordt verlaagd ZATERDAG GAAT GEWIJZIGDE REGELING IN Naar wy vernemen heeft het Hoofd van het Afwikkehngsbureau departement van defensie een wijziging aangebracht in de regeling van de kostwinnersvergoeding Deze verandering beteekent een verlaging van het toegekende bedrag De vermindering zal reeds a S Zaterdag in de uit te betajen bedragen tot uitdrukking worden gebracht EINDEXAMEN H B S Aan het Instituut Wullings te Voorschoten is voor het eindexamen H B S diploma B geslaagd de heer D Reneman alhier Grondonderzoek in Krimpenerwaard VAN BELANG VOOR BEMESTING Ir H de Groot rükslandbouwconsulent Statensingel 112b Rotterdatn C schrijft De moeilykheden om voldoende kunstmest te kr ygen hebben mede tot een verhoogde belangstelling voor grondonderzoek geleid Het is immers nu van nog meer belang dat men een bepaalde meststof aanwend op die perceelen waar daaraan behoefte is en ze niet brengt op perceelen waarop door den grooten voorraad in den grond in de eerste jaren toch geen werking te zien is Nu is de kennis van het kali onderzoek op de klei veengronden zooals die in de Krimpenerwaard voorkomen nog niet voldoende om daarop met behoorlijke zekerheid een bemestingsadvies te feronden behalve in een beperkt aan tal gevallen Ook zal de behoefte aan kalin ieststoffen naast de stalmest uit eigenbedryf niet groot zijn Anders kan het staan met het fosfoczuur Het fosforzuuronderzoek geeft in bijna alle gevallen een dusdanig resultaat dat de verwachtingen op proefvelden daarmee kloppen Nu is op veel bedryven in de Krimpenerwaard naast de mest uit eigen bedrijf waarbij de varkensmest niet vergeten moet worden vele jaren een ruim gebruik van slakkenmeel of andere fosforzuurmeststoffen gemaakt Het is dan ook niet te verwonderen dat by het beperkte aantal analyses waarover ik kan beschikken het meerendeel een flinken voorraad fosforzuur heeft zoodat zonder bezwaar op die PfrCeélen de speciale fosforzuu rbemesfing dringend noodig Naast het fosforzuuronderzoek is het van belang de zuurgraad van den grond te kennen zoowel in de laag O 5 cm als in die van 5 20 cm Wanneer er voldoende belangstelling is voor een dergelijk eenvoudig grondonderzoek kan waarschijnlijk tot een regionaal grondonderzoek worden overSegaan waarbij de kosten per perceel grasland wel b eneden 2 zullen blijven alles inbegrepen bij eyn groot aantal vermoedelijk zelfs belangrijk minder Zy die hieraan wéïischen deel tf nemen met een of me perceelen verzoek ik my ton spoedigste bericht te zenden onder opgave van volled+g adres en het aantal perceelen dan wel in overleg met het bestuur van de plaatselyke landbouworganisatie een verzamellijst met deze gegevens op te stellen en my toe te stieren Over ang R H B S WIE BEVORDERD ZUN Aan de Ryks H B S alhier zyn bevorderd Naar klasse 2 W Bonsel H Imtipns W Kettler A Linthorst Joha Slinger H Staal F Vurmeulen P Vcrmey Me Abbema H Beijderwc llcn E M Bol H van Docst G van Eiik J Klarenbeek Ga Meulman J Mul en E Verboom allen te Gouda A Bouman en J de Bruyn Krimpen a i IJssel J van Buren en J Kool te Stolwyk F Gautier te Berkenwoude Ay Goedhart Edith Kalkman en R Nieuwtnhuizen te Schoonhoven J Veiifeld en A Mastenbroek te Waddmxveen P Dullemeyer en C Halbesma te Boskoop H Luijtjes te Moercapelle C v d Stok en Ga van Leeuwen te Haastrecht K Winkier te Bergambacht Voorwaardehjk bevorderd 1 niet bevorderd 10 Naar klasse 3 Th Carhcr H Demmenie J Donker J Geverink W v Genderen J Henslman A Klomp A Leest T de Mol P Mui G Oudijk J Pel Ne van Reenen Ca Rem J Steenbeek O v d Want Ae Abbema H Arends J Brenkman W Carpreau Th V d End A de Haas W Janssen Te de Jong R Koeh W v Schaik H Schönhofer en Ae van Vliet allen te Gouda Ma de Graaf te Boskoop Pa de Haan Den Haag P Kaasschieter L Pruijn K Visser en C Boogaart te Schoonhoven A Schut Groningen P V d Bas en H Terlouw te Ouderkerk ad IJssel Ma v d Berg en J van Limborgh te Waddinxveen P w AT f AAR f ANNEER II Jnli S aar Hontnuiupbuilaaca Concert Chi Muziekvereeniging De Bazuin JuU 8 ur Vrije EvaageUsche f meente Bybellezing en bidstond JuU 7 9 aur BeUuitingkantow Zitting voor aanvragen ter verkrögirft var kostelooze riJwielmerkeiL Jiili 8 uur Concordia Variété vooiwstelling ten bate van gedupeerdeartisten Juli Bloempjesdag voor Stichtiiigcn voor toevallyders te Haarlem enHeemstede 20 Juli 8 UI Cooeordia Varété vöoi stelling ten bate van gedupeerd artisten 22 JttU 8 uttf Stadhuis Vergadering van den gemeenteraad 22 Juli 9 uur Sociëteit Vredebest Ak gemeene vergadering 29 Juli 11 30 uur De Zalm Algemeensvergadenng v aandeelhouders N V tot Aanneming van Werken voortieenH J Nederhorst Berkouwer en H de Jong te Stolwyk C Verstoep te Gouderak Niet bevorderd 16 leerlingen Naar klasse 4 J Benninga A v d Berg W Bokhoven La Edelman JA v n Eijfc J van Hout Ma HuUeman D Ooms en D de Pater J Sibbes H den Uijl Da Valckenier de Greeve J de Vries S Alkema J Baak Wa deBeun B Cats W van Die Ha Dortland D Engelbrecht A de Grauw J Kortenoever G de Footer P RaboUW J Sier Wa Steensma F v d StraatenA V d Toorn H Paape en Ra Weyl allen te Gouda G B ruggeman J Quiik C Schep Eth Meijer en R Nienhuiite Schoonhoven M Oosterom en H v Leeuwen te Waddmxveen A VeBneüen P Roels te Boskoop He van Wijngaarden en Ha van Wyngaardcn te Bergambacht Ma Zuidervliet en Ae Zijderlaan te Stolwijk Cha Exalto teMoordrecht C Hack en A Macdaniël te Reeuwyk Wa van Omme teOuderkerk a d IJssel Voorwaardehjk bevorderd 3 niet bevorderd 15 Naar klasse 5 afd A Ca Jongeneel A Poiet Ny Smit M Spee en Ja Valckenier de Greeve allen te Gouda Ae Blesgraaf te Bodegraven C van Erk te Zevenhuizen J Hooftman en Je Koster te Boskoop Voorwaardelijk bevorderd 1 niet bevorderd 2 Naar klasse 5 afd B F de Nle P Steenwinkel Ge Bruyn J de Kyke C van Ardenne Ae Eelkema Ca Gravesteyn W Grtvenstuk F His schemölier Wa Klarenbeek My Mulder J Hutten K v d Torren en Ha Weyl allen te Gouda Wy den Duyf Ouderkerk a d IJssel My Kpol te Stolvvnk H de Loos en Ph van Nes tA Bofkoop H Oskam te Bergambacht J Öuwerkerk te Nieuwpoort Ai de Rooij Ae van Wesson Ca v d Berg en H van Gent te Waddinxveen B Streefland Ae Vermeulen en G v d Voet te Lckkerkerk A Hoogendoom te Hekendorp J van Mamerert te Schoonhoven Niet bevorderd 9 leerlingen Burgerlijke Stand Geboren Juli EUon Toinette dr van W v Wijnen en N Fredrikze Fluwctlensingel 70a Juli Mattheus Gerardus Comelis Johannes zn van G J de Jong en C E de Zeeuw Walvisstraat 10 Geurtz van A A J de Gruijl en A N vanHuis J Luykenstraat 3 Getrouwd 17 Juli B Wiltenburg en J Zyleman H de Raaf en E vat Eyk A de Jong en C M P Versteeg A Vos en T Koüwenberg J deBruijn en N Terlouw FEUILLETON OVERSTE SAXON BTORISCHE AVONTURENROMAN oor O P BAKlin Jtw o de meester tp 8f van dezelfde gestalte mZ X t t neergeslaSn 1 l = vol verwon g aan Maar u weet zeif het beste B H vervulde laven f brandstichting te voIvaH onderneming SWaift begunsti oti eenmaal in het n den L i ongelukzalige kamp j aardbodem te doen verdwy 3ovendien Von Holm er Wnheta yj j on Ge j noopen rZ iijke officieren die en r J Wen koesterde onderT Melchior rtjdeTw de WalenC 4MaarH venZ l AI dichthouden l ik fe P moet wor ♦ t ♦ doen Ook aldoor den brand ging alles van een leien dakje Ik weet niet hoe ik je allemaal zal danken zei de overste Ik heb zelf geen oogenblik getwijfeld of de ruiters van Scapiros waren Walen En wat nu Von Holm vroeg hy Zooals u zeker weet wordt Bingumstein belegerd door troepen van Von Pappenheim Eenige escadrons van Montecucouli onderbevel van kapitein Vn Felsen zijn ter versterking gezonden Da vesting Vordt prachtig verdedigd De meester zag kans een dertigtal van zün vrienden met vivres juist op tijd naar binnen te Krijgen Het kasteel moet ontzet worden prinses Marion houdt er verblij f En het is om haar dat de veldmaarschalk de belegering er voor heeftgeworpen Saxon vertelde in enkelewoorden zijn onderhoud met Von Pappenheim De meester it érd wit van woede Zoo n schurk Dat zou hem het levengekost hebben Ik had den ploert latenvermoorden Sluipmoord vroeg Saxon Ja zeker Hij zou mij niet ontkomen zijn Men kan niet alles verdragen Was het de eerste maal niet gelukt dan een tweede en anders een tiende Zijn leven zal niet lang meer duren doch ik zou het verkort hebben De officieren keken den meester vol verbazing aan Ze waren allen verhard in den krijg Ze zagen dagelijks als moedige mannen den dood onder de oogen doch er klonk zooveel fanatieke j haat in zijn stem en zijn gelaat was zoo vertrokken door woede dat ze onwillekeurig huiverden Het is immers niet zoo ver gekonvlh zei Saxon en lei den meester de hand op den schoyder met een zucht van verlichting Eerst nu gevoelde hij zich geheel bevrijd Van dien waanzinnigen angst die hem als een nachtmerrie vervolgd had l lu te midden van zulke vrienden te midden van zijn moedige mannen stond hij daar weer als een vrij man En nu heeren sprak de overste wordt het zoo langzamerhand tijd ons te gaan bemoeien met Bingumstein Ik stel voor bij h t aanbreken van den morgen als de belegeraars er het minst op verdacht zijn hei op den rug te springen met onze geheele macht Een prachtig plan oordeelde von Holm Voor de zware artillerie van den veldmaarschalk kan aankomen moet het beleg opgeheven zijn Hoe eerder hoe beter stemde Mel chior toe Meester als u met uw mannen opmarcheert en ze van deze zyde aanvalt dan zullen wij om Bingumstein heenrijden en van den anderen kant attaqueeren op hetzelfde oogenblik Een geweerschot zal het beste tecken zijn Een paar honderd miters zal ik u meegeven ond bevel van kapitein Norbro Een aanval van ruiters vermengd met infanterie de tactiek van den koning Mijne heeren kimt u zich met dit plan vereenigen Uitstekend Meester ik zou toch eerst mijn vriend Edzke even willen spreken De meester liet hem roepen Lachend als altijd greep hij de toegestoken hand va nden overste Overste zei hij ik ben zoo blij dat het zoo goed afgeloopen Edzke je had jij beloofd mü niet te zullen volgen Dat heb ik ook niet gedaan Ik benin het struikgewas blijven wachten Een schipper moei altijd een oogje in t ieil houden dacht ik Als ik uw bievel niet opgevolgd had Ja v el Saxon hem in de rede maar hoë het zij ik heb je veel te danken Waarmeq kan ik je een genoegen doen Overste Ik ben een schigper maar ik zou gaarne onder uw ruiters worden opgenomen Jongen antwoordde Saxon Ikzal je laten opleiden voor luitenant Melchior e bent mijn leermeester geweest WH jij hem onder je hoedenemen Zoo begon de roemvoUe militaire loQpbaan van den lateren overste Edzke de Vries eerste Baron van Soedemyhjem HOOFDSTUK XXX Ofschoon een klein leger het kasteel Bingumstein omsingeld had i er zich hoogstens een honderdtal verdedigers binnen zijn muren bevonden stond de burcht even trotsch en grimmig als voorheen Het brcede ronde poortgebouw werd bs chermd door machtige achtkantige tweelingtorens De zware eiken tweevleugelige deur was beslagen mtet ijzeren knoppen en banden In beide torens bevonden zich talryke m nissen geplaatste schietspleten en hoog in den gevel boven de poort was een groot open kruis aangebracht waardoor een achttal musketiers de aanvaller konden bestoken Het poortgebouw was een vesting op zichzelf en een dertigtal verdedigers kon gemakkelijk een plaats vinden achter de sterke kanteelmg die het gfehecl bekroonde Het kasteel was gebouwd in het begin der elfde eeuw en o pronkelyk ingericht op verdediging met pijl en boog tegen stormrammen en katapulten Het had de aanvallen van de stammen der Wenden in den harden strijd tegen dé Saksers in het midden dier eeuw glansrijk doorstaan De heeren hadden geregeld de bewapening vernieuwd volgens de eischen van den tijd en nog nooit was het een vijand gelukt de burcht te nemen Eigenlijk was het een stadje achter vademdikke ringrauren regelmatig beschermd door lerke kanteelen flanktorens en overdekte schietgaten Om de muren waren de beide armen van een rivier geleid Aan de overzijde liep om het geheele kasteel een open strook van minstehs een mijl breedte zoodat deze een uitstekend schootsveld voor de verdediging bood In vredestijd graasden hier des üomers rustig de koeien pe eenige toegang was over de ophaalgrug en door het valhek voor de poort waar het water het smalst was maar de bouwmeesters hadden hiermede rekening gehouden vandaar het byna onneembare poortgebouw De burcht was opgetrokken uit zwjre ruwe rotsblokken die nu zwart en verweerd waren hetgeen t geheel het trieste sombere aanzien gaf van een oude groote gevangenis Maar ala men de lange donkere poort doorgegaan was kwam men in een vroolijkefe bignenhof eigenlyk een grooten tuin vol vruchtboomen grocntekweekenj en een bloemenhof waar de groene wingerd zich slingerde om de vensters in lood en bloemtuilen in bonte Itleuren van desiinuren hingen Het kasteel bestond uit verscluUende gebouwen Op de eerste verdieping van den grooten meestertoren den donjon die als laatste toevluchtsoord moest dienen bevond zich de ridderzaal die zeker twintfg vademen lang en acht breed was In de gewelven daaronder waren de pijnkelders met de waterputten en andere martelwerktuigen Hier had men in de middeleeuwen tal van geraamten gevonden Eén der Von Bingums had die netjes gerangschikt in de muren laten metselen Ter beëin diging van een familietwist had de oudste broeder een jongeren met ziJR familie ter dood laten brengen Het inmetselen der geraamten was dus eigenlijk een daad van piëteit geweest Wordt vervolgd