Goudsche Courant, donderdag 18 juli 1940

TWEEDE BLAD DONDERDAG 18 JULI i EXCURSIE NAAR HORTUS Woensdagmiddag maakten het bestuur en de leden van de aid Boskoop van de Ned Mij voor Tuinbouw en Plantkunde een excursie naar I eiden ter bezichtiging van de Hortus Het gezelschap werd ontvangen door den hortujanus den heer Veendorp waarna onder deskundige geleide een rondgang werd gemaakt door de tuinen ter bezichtiging van het rijke plantenmateriaal COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 17 Juli Rozen per bos Gloria Mundi 28 52 et Else Poul en 20 34 et Inqar Olsson 20 44 et Pechtold 21 36 cl Vierlanden 25 54 et Polyantharozen 60 30 et Florex 27 37 et Better Times 34 et Dorus Rijkers 22 34 et Buuterfly 13 18 et August Noach 13 15 et Rosalandia 14 22 et Prinses Juliana 38 et Steward 21 28 et Hadley 21 35 et Ellen Poulsen 19 36 et Orange Triumph 76 1 00 et Rosa Mundi 30 56 et Briarchif 14 19 et Gemengde rozen 10 15 et Diversen per Ixjs Clematis Durandi 28 34 et idem Prins Hendrik 72 77 et idem the President 61 et idem Mevr Ie Couitre 71 80 et Zinma s 7 et Lelies 74 1 28 et Perziken per stuk 4 7 et Haastrecht BURGERLIJKE STAND Geboren Jacoba Anna Maria d van H J van Winden en van Q C Heisbroek Adriaan z van J de Groot en van G Anker Cathanna Maria d van A van Haastrecht en van S M C Wensing Jacoba Alida d van A J Th J van Leeuwen en van C Durau Geertruida Elizabeth Machtilda d van A C Faaij en van A J de Lange Johannes Arnoldus z van H Con peer en van E Juhasz Overleden Jan Cornells Kroes oud 74 jaar echtg van Q Rijkaart Nieuwerkerk a d Ussel GEEN KLpKGIXUI Het luiden van de torenklok s middags om 12 uur bij den aanvang van godsdienstoefeningen en by begrafenissen is voorloop ig verboden Dit verbod houdt verband met de luehtbesclftrmingsmaatregelen Dit verbod heeft ook nog een aangename zij4e n l dat de bewoners van het dorp onge Waddïnxveen BURGEUJKE STAND Geboren Frans Nicoluas A van Nielen en G Sluttio Margje Johanna d v P van EyVH S Rym Marigje d v J Vh K Bogaard Overleden J Versiui echtgenoote van W P Bircnds van der Ben 51 j echtgenoutc vaj Radder E Leeuw 43 j e higa van H Schutte Boom Jacoi 74 LAATSTE BUSLICHTING De laatste postverzendmg gesci voorloopig om 17 35 uur Di ijj buslichling aan hel kantoor n te i aan de bijbussen te ongeveer 17 uiü MOTORRUTüiGEN Het is zonder vergunning van hoofd der plaatselijke politie ver motorrijtuigen in den in dei Men Bijwiclwet door liespuiien ir lakken of op andere wijze 01 ncrt baar te maken BETER VERDUISTEREN Hot is gebk ke n dat op vei i plaatsen in deze gemeente dt vnj teringsvoorsqjinften onvoldoti de den nagekomen Naar aanleid hj van zal voortaan met bijzoin strengheid op de naleving 1 1 schriften worden toegezien I j rsfaVerde overtreding kunnei pende maatregelen worden Men voorkome dus v erbodi uitstraling Er 7al niet meer vvaarschuwri maar zonder pa p ce verbaal vv jrden opgeroaci OrnrlKKI ï VALl T KOI R f DER NlDFRLANDSCHE iiWIr 18 Juh Va uta s ich iirelijhe en t l lï ii New York 1 88V M BS Bprlljn I n O I i 3 Bu sel 30 11 f 30 17 Ite nkl I 3 BI 3 82 Stockho Tn IM l iM90 Zar ch 42 ÏZ 42 BI Ba l papfer ew YOTk n 6l 190 BrUïMl ƒ 3C0e 30 20 Stf kholm 44 76 ƒ 44 94 Zuiirh 42 67 42 86 IN DIT BLAD Een nieuwe zending Torpedo schrqfmachines kwam deze week aan Jan van den Heuvel V festhaven 19 Tel 3089 Gouda O 24 0 X In de Ha fj Opruiming van RESTANTEM vindt b wske iik koopt bq LOEVE op de Gouwe t o de ïiir ma kt O 2 ilO 10 Aanuehoden vijt echtpaar gemeiib Slaapkamer DK Keuken en Zilkaincr bij de Rceuwi k tcbe Plassen Brieven onder no Q 2508 bureau van dit Wad 5 Te fauur Winhethuis mut pakliui je en bovmwun tie Ke zerstraat U6 j 2Mn i Te bevragen Hurg Marten iii idl 2 Adverteeren doet Vérkoo pen HfindelmTendftefaooL vrrsLAO mm kindezamens AaD de GemeenteUJke Middelbare HandelnTondicbool met vijfjajigen cursus werd in de eerste helft van Juli indezaiiien afgenomen in de handelsweten chappen Wkhouden handelsrekenen handelskcnnis en handelsrecht en in de Nederlandsche rransche Duiticbe en Engelrche handelscorrespondentie Oecommitteerden waren de heeren A Gocdewaagen H Hagedorn J van Kranenburg dr A A W M Lievefoed en dr J Leest De volgende leerlingm slaagden oor de achter hun naam vemjelde diploma s J Brink bandeUk Ned Fransch en Engelsch A Brouwer alle vakken Jeanne de Bruin alle vakken Janny van Camp alle vakken J Donker haftdelsw en Ned A Eggink alle vakken Janny van Es Ned Fransch Duitsch en Enfelscb Agaath van Essen Ned en Fransch Annie de Keizer handelsw Med Fransch en Duitsch Rie van Kesteren handelsw en Ned L Kloosterman handelsw Ned en Engelsch J Kool alle vakken M van Loon handelsw Ned Duitsch en Engelsch S Luitjes handelsw Ned Duitsch en Engelsch B van Maaren handelsw Ned en Duitsch H Meiïof handelsw Ned Duitsch en Engelsch F Melkert alle vakken G de Mol alle vakken J Overeynder alle vakken J Ruygrok alle vakken J Schouten handelsw Ned en Fransch P Smink handelsw Ned Duitsch en Engelsch C Streefkerk handelsw H Terlouw handelsw en Ned Nel Verhoeven Duitsch G de Vos alle vakken H Weck handelsw Ned en Duitsch en W den Os handelsw Ned en Engelsch allen te Gouda J van den Berg te Moordrecht handelsw Ned Duitsch en Engelsch C Burger te Ouderkerk a d Ussel handelsw en Ned J van Düken te Waddinicveen handelsw Ned en Diutsch C van V iest te Schoonhoven handelsw G van der Heyden te Beeuwük alle vakken G de Jong te Ouderkerk a d Ussel handelsw Nel Timmer te Moordrecht handelsw Ked en Engelsch en Co de Vries te Bodegraven alle vakken Afgewezen werden voor handelsw drie leerlingen voor Nedèrl drie voor Fransch twee voor Duitsch vier oi voor Engelsch een SPORT VOETBAL Hftagsche ElftalNedér landsch Elftal 1 5 VmROIENDE OVESWIN nING Op hel V U C terrein in Den Haag is gisteravond de eerste wedstrijd van een serie van drie gespeeld waarvan de baten zullen worden aangewend ter vorming van een fonds voor de oorlogsslachtoffers onder de Nederlandsche voetballers De strijd welke ging tusschen het Haagsche elftal en het Nederlandsch elftal werd een overtuigende en verdiende overwinning voor laastgenoemde ploeg Het Haagsche elftal dat speelde in wit shirt en zwarte broek had nog ecnige wijzigingen ondergaan doordat Walhain van H B S en Ditmars van D H C door ziekte verhinderd waren Zjj werden resp vervangen door De Jong uit A D O en Eversteyn eveneens uit A D O Het Nederlandsche elftal speelde in blauw shirt en zwarte broek Voordat Den Haag deri bal aan het lollen bracht werden twee minuten tilte in acht genomen ter nagedachteni van de gevallensn Na 25 minuten spelen scoorde het Nederlandsche elftal het eerste doelpunt Uit een corner kopt Van Spaandonck in de richting van het doel en Wrok doet dé rest 0 1 Even later is het weer Drok die het tweede doelpunt fabriceert als DrSger een goeden trekbal geeft 2 0 Het derde doelpunt werd gemaakt in buitenspelpositie door Vente die van deze fout van den scheidsrechter profiteerde en bankelmaa geen kans gaf 3 Den Hagenaars zat het in usschen niet mee We zagen ook van hun zijde enige goede aanvallen doch allrs strandde op de hechte verdediging van ce gasten Even iiH rusl duwt de Jone war de Hagenaars een speler in don iHi en van Spa ndoncK brengt uit de toegewezen v i en schop den stand op 8 4 Na 15 ninuten zet Drager sch rp voor en de toegeioopen Vente scrj rt keihard via den bovenlat O 5 Dan pas wetcn de Hagenaars een teye punt te maken en zoo de eer te r dden De Harder gaat in soloren lar s de lijn seeft voor en Eversteyn weet Wille te as eeren 1 5 De stand blijft verder onsewijzigd ooli al omdat het Haagsche eifta met pech te kampen heeft Op 24 Juli speelt het Nederlandsche ciltal zooals gemeld een wed strijd te Rotterdam en op 31 Juli te Amsterd ni Nederlandsch eMtal Rstteribm De keuze commissie van den KJ VS heeft het Nederlandsch elftal voor den wedstryd tegen Rotterdam Welke Woensdag 24 Juli as op het Spartaterrein te Rotterdam gespeeld wordt als volgt samengesteld doel Wille E D O achter Wilders Blauw Wit en van der Heide Fcye noord midden Paauwe Feyenoord de Vries V S V en de Vroet FeyenoiMrd voor Drïger D W S van der Vegt H BJS Vente Feyenoord van aandoBck Neptunua en de Harder V U C DE CONCENTRATIE DEE VOETBALSPORT De secretaris generaal van het departement van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen deelt ons mede dat er geen reden is om te twijfelen aan het tijdig gereed komen van de nationale organisatie der voetbalsport G V B Junioren Het prdlramma voor de juniorencompetitie van den Goudschen Voetbalbond voor a s Zaterdag luidt Afdor ng A Bodegraven A G S V A 4 uurMoordrecht A Gouda B 4 uur uda A O N A B 4 uur Afdeeling B grorp 1 Bergambacht A Lckkerkerk A 5 uurgroep 2 Zwervers A OtN A C 4 imrGouda C G S V B 6 uur Afdeeling C O N A D Gouda E 4 uur JEÜGDTOURNOOI VAN GOVDA Zondag 28 Juli a s organiseert devereeniging Gouda haar onlangs tiitgestelde juniorentoumooi De vereenigingep Feyenoord R F C Neptunusen Gouda nemen elk met drie elftallendeel I WATERPOLO GELUK SPEL VAN G Z C O Voor de polo competitie heeft gisteravond G Z C n te Alphen a d Rijn tegen A Z C gespeeld De uitslag was 1 1 In dezelfde afdeeling is te Woerden gespeeld ForelBoskoop 4 1 ROEIEN Laga wint den Telegraafbeker AMSTEL BESLISSEND GESLAGEN Geheel volgens de verwachting heeft ook de acht van AmStel gisteravond in den eindstrijd om den Telegraafbeker demeerderheid van Laga moeten erkennen door deze overwinning kwam Laga weer voor een jaar in het bezit van den beker Hoewel de Amstel vooral op de eerste 1000 meter goed partij gaf werden de Amsterdammers evenals de Hoopploeg Dinsdagavond met ruim vier lengten geslagen Nadat dr Meurer het sein tot starten gegeven had sloeg de Amstel direct een hooger tempo dan Laga Het effectieve eien der Delvenaren zorgde er voor at de Amstel geen voorsprong kon emen Toen het baantempo door beide loegcn was aangenomen leidde Laga et een halve lengte Langzamerhand bleek meer en meer het ove wicht van Laga en bij den Omval na 2 4 K M bedroeg het verschil feeds 2 V4 lengte I Amstel dat hier de binnenbocht had jwist door goed sturen en een flinke tepurt weer een lengte in te loopen peze zware krachts inspanning was jblijkbear voor de Amsterdammers te ïveel geweest want de spurt welke de iLaga ploeg als antwoord hierop gaf konden zij niet meer bijhouden Na de iSerlagebrug liep Laga dan ook regelfnatig uit en prachtig gelijk roeiend gingen de Delvenaren met een goede spurt over de eindstreep De uitstekende tijd van 15 min 19 sec dus 16 sec minder dan in den voorwedstryd wees voldoende de lüitengewone kracht van deze ploeg aan j De belangstelling was dezen avond Iveel grooter dan bij den voorwedstrnd De winnende ploeg bestond uit J t L Bartema boeg F T Eckenhausen N R J Phaff A C Ie Poole H G Klinkert H Herk lots P H Godefroy W E Mooyaard slag en J H Hummel St WANDELEN De eerste Avondvierdaagsche RUIM 17M DEELNEMERS De eerste avondvierdaagsche georganiseerd door den StichischGooi schen Wandelsportbond welke gisteravond een aanvang heeft genomen belooft een groot suc es te worden Reeds den eersten avord hcerschte by de startplaatsen te Utrecht Bussum en Amersfoort een gtweldige drukte Door het feit dat Verschillende groote wandcimarschen dit jaar geen door gang vonden o de Vierdaagsche te Nijmegen besloot het bestuur van den S G W B als compensatie een avond vierdaagsche te organ secren De bedoeling IS dat m totaal 75 K M gewandeld moet worden Het aantal deelnemers dat gister jayond van de drie st tpUatsen vertrok was ru m 1700 In Utrecht vertrokken om 7 uur 1Q26 deelnemers uit gussum 333 en uit Amersfoort 288 Te ruim tien uur waren de deelnemers weer bü htm uitgangspunt teruggekeerd Deze eerste avond had slechts zeer weinig uitvallers opgeleverd TENNIS DE NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN BEGONNEN CH de M E T S banen te Scheveningen hebben gisteren de nationale tenniskampioenschappen een aanvang genomen Dezen eersten dag reeds werden alle parttjen der eerste ronde van het heerenenk elspel gespeeld benevens L n partu van liet damesdubbel s pe eerste ronde tevens halve eindstrijd en twee partijen van het he rendubbelspel De groote verrassing van dezen dag was de vijftienjarige L van Meegeren Jr die in zijn str d tegen Borren niet toegaf en taai volhield tot de vijfde set die met 8 8 in het voordeel van Borren eindigde De uitslagen luiden Heerenenkelspel T Hughan si W Heynen 7 5 6 2 6 1 L issauer si H Wilton 6 1 J 2 3 8 3 8 6 4 A M Borren si L van Meegeren 5 7 2 6 6 0 6 4 8 6 W Karstcn si F van der Graaff3 6 0 7 5 6 2 J Jacobson si A C Reidt 6 4 6 2 6 3 D Teschmacher si J Bouman 6 1 6 1 6 2 Jhr R de Brauw si mr W Marinkelle 6 4 4 6 6 3 1 6 6 1 H van Swol si Fr Wieger 6 3 6 3 6 4 Dames dubbelspel Mevr E van Berkel Belzer en mej M Rollin Couquerque slaan mej A Kerckhof en mej A Hartog 6 0 9 7 HeerendubbelSJjel T Hughan en H Van Swol si mr W Marinkelle en O Koopman 6 1 6 3 6 4 W Kaï sten en D Teschmacher si jhr R de Brauw en Fr Wegers 6 1 6 1 6 2 ATHLETIEK NATIONALE WEDSTRIJDEN OP TE WERVE De N A V sportvriendenkrin De Trekvogels zal in samenwerking met de vereeniging Clubhuis te Werve op Zaterdag 17 en Zondag 18 Augustus groote nationale athletiekwedstrij den organiseeren op de Sintelbaan van te Werve aan den Van Vrèdenburghweg te Rijswijk Het ligt in de bedoeling des Zaterdags athletieknummers te doen verwerken voor nieuwelingen waarvoor ook niet K N A U leden kunnen inschrhijven De Zondagochtend is gereserveerd voor jde dames pthleten die elkaar zullen bekampen om een beker terwyl s Zondagsmiddags bekerwedstrijden voor de heedenathle ten op het programma staan Als bijzonderheid valt nog te vermelden dat tijdens de dameswedstryden het kampioenschap van Nederland op de 10x100 meter estafette zal worden verloopen WANDELSPORT NAAR EENHEID IN DE WANDELSP mT Overtuigd van de noodzakelijkheid dat het Nederlandsche volk ter behoud vari zyn eigen volkskarakter ook op het gebied van de wandelspovl kome tot meerdere eenheid besloot het hoofdbestuur van de Christelijke Nederlandsche Wandelsport Organisatie C N W O in haar op Woensdag 17 Juli te Amsterdam gehouden vergadering zich aan te sluiten bij de Nederlandsche WandeLsport Federatie N W F Door deze aansluiting van de C N W O bij de N W F zijn nu alle landelijke wandelsportvereenigingen van alle gezindten in één nationale wandelsportorganisatie vereenigd Bergambacht LOOP DER BEVOLKING Ingekomen B J Rietveld van Dordrecht J M Krijger van s Gravenhage Vertrokken E J Geldcrblom naar Grootammers J M van Wijk na r Schoonhoveni A T van den Berg naar Zevenhoven OUDE RlJWIELPLAAfJES De heer Chr Duhen heeft zich bereid verklaard oude njwielmerken waarvan de opbrengst komt ten goede aan de t b c bestrijding in ontvangtt te nemen EIERVEILING Op de eieronveiling van de pluimvee vereeniging V Z V D werd vooi kipeieren besteed van ƒ 3 60 3 90 en voor hetieieren van ƒ 2 90 tot i 3 10 pei 100 stuks I Etoskoqp SCHOOLKINDEKVOEOING Het comité Schoolkindersoeding heeft het verslag over h et a geloopcn seizoen uitgebracht Het verslag begint met het herderken van wijlen dr A S Kater die m zijn leven zeer veel he ft gedaan voor de kindorvoedirg Hem werd eerbiedige hulde gebracht Uit de rekening en veiantwoerdvng van den pennirümeester blijkt dat er IS ontvangen ƒ 1 746 en vitgegewen ƒ 1 745 83 Voort s elft het vi rslag e n uitvoerig overzicht van hetgeen aan ongeveer 200 kindi rtin gediu ende bet seizoen wa iiBef Lt nl 4500 liter havermoulpap 3CM i aardappelen 890 kg divriso k a oorten 633 k g knolrapcn krctn en ortclen enz 2Ï8 liter n clk en 244 k g vet Wanneer de tijdsomstandigheden bet toelaten hoopt het comité in het komend seizoen zijn taak voort te zetten stoord naar de radio kunnen luisteren hetgeen by het lui den der kerkklok niet mogelijk was wegen de vele storingen CONCERT De Harmonievereeniging Door Kunst Verkregen directeur C van Gent is voornemens Zaterdagavond a s een concert te geven in de muziektent Ouderkerk a d Ussel GYMNASTIEKFEEST De gymnastiekvereeniging Oefening Kweekt Kracht zal op Zaterdag 27 Juli as op een terrein aan den Kerkweg een groote openldcht uitvoering organiseeren waarvan de opbrengst geheel ten goede zal komen aan het Hulpcomilé 1940 Vüur den wederopbouw van Nederland Medewei king zullen verleenen de gymnastiekvereenigipgen uit Goedrak Krimpen a d Ussel en Krimpen a d Lek en vier gymnastickvereenigingcn uit Roterdam De muziekverecnigmg Excelsior zal het geheel opluüteren HOOFD INGELAND y Tot hoofd ingeland in het derde district van Ijet hoogheemraadschap De Krimpenerwaard is toegelaten de heer A M Hoogendijk alhier I Schoonhoven PLANTSOEN AAN DE LEK Het plantsoen bulten de Veerpont dat tijdens de mobilisatie vour wandelaars i as afgesloten en alleen voor militair gebruik waï bestemd wordt thans opnlüuw aar gl legd onder toe icht van de plantsoendiepsi EIERENvJlILING 17 Juli Prijzen per 100 stuks kippeneicren ƒ 3 70 ƒ 4 06 Op de botermarkt was geen aanvoer BURGERLIJKE STAND Geboren Aiiia Wilhtlmma d van T A Geuis en van J an Gort Hendrik S cTk z van J van cler Meer en van A Esfluis Gerard Folks rt z van G A R ikse en van E Pij Maria Johanna d van H C F Murk en van M J Murk Wilhelmus z van H C F Murk en van M J Murk Gehuwd S Kok oud 23 jaar en B G van Wijk oud 25 jaar mmÊÊmÊÊÊÊmmÊÊmmimmÊmmÊÊmmmmimsimaamÊimÊÊÊmÊÊÊÊiÊÊÊÊm BIOSCOPEN TE GOUDi Vanaf Vrijdag 19 Juli tot en met Woensdag 24 Juli SUHOUMBURG s GJllO QURIE in ue pra h film IE VERIETEK MM Oogendic een lelie bescltuld IC ng uitspreken Ken Ctf chtelïjke dwaling braiidmerkie iiaar voor eeuwig ten fi m dicL iiietpa wzultvereettn Ie Hooldfilm OICK FORAN EO ONOLOW HELCNIM CK SPLEESSI IS fiEIKIMFN De carfèrc v m een vei lbeiovenden br kser 1 I1K FUH N wien toopbaan dank zij ici streven van een toegewiide verplecL sier in andete hant n trele d THALIA Telafoon 2230 Van VRIJDAG 10 uli tol ei inct W ÉNi A j 24 uli 2 a wediq hoo dlilms Z HEINZ RüHMANN ZOÓLOGICA met IHlO LIMUcCt HAKMOS R en 6UST HU3E Dolle verrjssinEtn een storm van Ke tiei en een bulderende c it riuUi t n n i dr Óe ONVERSCHPÖkitÉN CAMERAMMt paniiini sensatie eiv em tu l eelt lil boven U jaar Gratis flals n ta Mng R£ JN1Jm GOUDA Vanaf VRIIDAQ 19 lub lot ei met WOENSDAG 24 uh 2 Hcofdfilms 2 Olimlachen Lachen Schateren T LORETrA VOUNfi s puntig alent en WAnMCR BAXTER irtillen humor M in MIJN VROUW HEEFT T ALOfT Als twt ede hoofdfilm DE MOORDkAMER FofganK hoven 11 jaar VrUdagspopulaireveo stelMng Entr 2S 40 Wet eiatisittiinslall WoensJag 2 uur l TIHeE voor lederen ïee t d i oeqjnij boven H Vriidagovond populair prijian 25 40 60 et Aanvang der voor t lli nsan 8 uur IS Zaterdag vanaf 6 uur aoorloopand 7 voorstellingen Zondag vanaf 3 uur 30 Scliouwburg vanaf 3 uur doorloopand 3 voorstellinson Jtta iÜ MnPM f li 4 IC OPENING Dancing HonkooD s Gravenweg Nieuwerkerk aan d e op Zaterdag 20 Juli a s met medewet King von de succesvolle dansband The Sorrow Expeüers 0 2507 iO VOORTAAH IIPEM T j ê IZATIUDAGAVOND t É fliïWt VERPLICHTE INSCHRIJVING VAN ALLE VRACHTAUTO S ENZ De l ispecteur Gfneraal an ha verkeer herinnert er voor atlyat té nir al a r dat be an h bhenGer op grond van de ven rut ning van den S ci elaris Gencnal var h t aepartement van Waterslaat van 3 Juli 1940 verplicht zijn aas ifte te dom van alle d hen gehouden Motcrnjiuigea oplegger en E nhangwagen geheel of gedeeltelijk ingericht lol vracht of veevervoer Motorrijtuigen uitsluitend nestemd tot het voortbewegen nroplegg cis aanhai gwagens of andere voertuigen tractoren Lan bouwt jctoren D insehrijV gesdiiedt door inN j l ng en ondertetkening een aeel msehnsvi gsfotaulie dat kt tcloos vt knjgbaar i i all p alijke d str butieniei en en ü onding d niv in aan i Centiaai Bureau voor de Stiiistitk Bure verkeer Or s duini Dr iGcd i hage j j v Tegeliik met de insrhrijvinïsformulieren verstrekkrn de oisinr tiebureaux een geadrcistcrd couvert w aarin de fomiuheren pe rii küi fn w L i n ve Jffli r n £ £ r lar i Ie rk men zij er nOg eens op gewezen de aann eldingFvrrp ohting rden ui ondering geldt voor e vcertuigen die ir l vpfim r psr n p ti zijn Renoemd en r halve niet alleen voor die v eiluigen wiwir oor e r rijverKini 1 vf r I pnd Bovendien er aan herinnerd ¥ at rok die voertuigen moe worden ingeschreven die om wtik r f clan ook op het oogerbder aanmelding met geheel bcdnjisklaar zyn tijdeluk buïttgebruik zun gesteld enz n Tegen alle houders van onder deze verplichte registratie vallen voertuigen waarvan de inschrijving met uiterlijk Dinsdag 2 1940 Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek is mgekor proces verbaal worden opgemaakt Ovenreding der regi=lrU voorsclwiften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 1 J a of een geldboete van ten hoogste f 10 000 1 Ten overvloede wordt er nog aan herinnerd dat voor voertiüge ten aanzien waarvan aan de verplichting tot inschruving OJ zal zijn voldaan na voltooiing der registratie onder géén beoir meer en rijvergunning zal worden afgegeven S GR ENHAGK 18 Juli 1940