Goudsche Courant, donderdag 18 juli 1940

Het hoogseizoen van zei s en sikkel 7 J De Zomer in het lage land I zondoorstoofde velden zonverlichte dagen zonovergoten harten Na hard zwoegen op ket hooiland maakt een koele drank zoo n bosch komt Welk een schitterend ver gezicht ligt ef dan dikwyls niet voor U Rijk aan diepe brandende kleuren is de zomer ongetwijfeld Naast het diepe paars van een geurend heideveld heeft men de ptachtige tmten der lupmen het goudgeel der korenvelden waarvan de randen gemarkeerd zijn door het rood van klaprozen en het diepe blauw van korenbloemen En zxjn de boekweitvelden niet ware juweelen in hét landschap Helaas ziet men ze met zooveel meer als m den tyd van Bernard ter Haar die er van dichtte Vangt uw oor dat zoet gemommel Bij de zilv ren boekweitzee Ieder bytje led re hommel Draagt zijn vracht van honing mee Deze velden zijn jammer genoeg gedoemd geheel te verdwijnen al kan men ze op de Veluwe hier en daar nog wel vmden want de boekweit is al te gevoelig voor nachtvorsten terwijl de oogst zeer wisselvallig uitkomt Dergerlijke panorama s tintelend van leven zyn dikwijls van een zoo overweldigende grootsche schoonheid dat men het beeld zou willen vasthouden maar belaas zelfs de penseel van Van Gogh en andere begenadigde kunstenaars zou nimmer m staat zyn dat warme trillende van een zomerlandschap vast te leggen Met de camera kan men hier evenwel wonderen bereiken hetgeen overdiudelyk blijkt uit het boek 3 ei e n B o s c h dat door C o nt a c t te Amsterdam enkele jaren geleden in het licht werd gegeven en waarin men een schat van dergelijke foto s gereproduceerd kan vinden Op deze practisch volmaakte foto s IS het schemerachtige waas dat tusschen dennen kan hangen het bran dende van een feilen hemel het liefelyk van een droomend boerderijtje van een muilen zandweg is de pracht van vele m het wild levende bloemen vastgelegd Ze bekijkende zal men herinnerd worden aan de superieure genoegens van een zomervacantie buiten zal men sterker den drang voelen er weer op uit te trekken het tot JiaIfwas driehng of volwassen knager Lampe heeft vele belagers die door een Duitsch versje zijn saamgevat Menschen honden wolven lossen Katten marters wezels vossen Arend ooruil havik wouwen EJke kraai die wy aanschouwen Ekster raaf niet te vergeten Ieder ieder wil hem eten Vlinders dwarrelen over Kriebélmugjes wolken omboog Bundel na bundel ras valt Fel brandt de zort fel steken de bremscn waarboven de lucht trillend golft In iedere blbtm leeft wat langs elke halm kriupt wat een stipje leven dat zoekt naar voedsel en minne Lieve Heersljeestjes houden vrijage m een Ixjterbloein glanzende kevertjes vinden elkaar onder t zilverschoon brume en blauwe libellen hangen aan de zunngstelen het bromt en zoemt en danst alom als een afscheidsgroet aan de kostelijke weelde van het bloeiende maailand Ja overal 13 wat te ontdekken Neem byvoorbee d de dauwbednippelde grassen die er zoo onooglijk uitzien met hun bloemp jes maar neem de moeite eens er een loupe bovtn te houden en ge doet de een ontdekking na de andere Dan hebt ge eerbied voor moeder natuur die dit alles zoo kunstig heeft gewrocht dan beseft ge dat ook in het nietig Ideine de schoonheid opf erfhtig aanwezig kan zijn Met lx ven fand citaat gaven wlj tevens een van het dat m het polderlandschap te zien IS waar ge wellicht dagelyks doorgefietst HJt maar waarvan ge de geheimen nimmer hebt doorgrond maar evenzoo is het gesteld met elk willekeurig ander landschap met de venen n et de duinen met de bosschen en de heidevelden Een tocht door deze streken m den zomer IS als een reeks van openbarmgen Ga eens door een dicht woud van dennen of sparren waar het licht van de zon nauwelyks tot op den bodem doordringt en waar een mysterieuze sfeer hangt waar de grond van gevallen half verveend loof zoo zacht ep week is datmen er nauwelijks zijn eigen voetstappen hoort en wanneer men dan oi rwacht aan den rand van Zon over Polder Duinen Hei en Bosch Vredif waakt ket cniweMMde ndeMaktoretitje mer de wijde londoorMaakte velden l9iQ WothoXj faluut 43 Berends t Van h tt noot M e eh pj De laauu f lï te I7j r 17 uur EN Ing var hef der Motfft lt V vil Ie onht rk p EREN Verschil de vu Jotridr i r lleidinf 1 p onder i e d Pr r Bil t r tinen ir j tn verv Iboden 1 1 Ir wordi e 1 pardor v o haskt ocHaeN B NK rt4 rm Idt 105 ËNZ o gelen vap pig an lb bu kan hef aan 2 lislrifcu port n ddt a 1 1 e en rei tan in I moet en iBerbUk buiten lallende 2 JuU n al Is rElie t aar tuigen t tQdig beding Qfgt peeter geaol op een warmen lomer tf iMO een verkwikkend bad H ET a weer volop zomer Dat wil zeggen warmte letterlijk en figuurl jk in de harten van velen Want ook in dezen tijd taat ons hart weer wyd open voor het onbekende maken wu zii P bescheidener wijze d n in vorige jaren plannen om er op uit t trdiken het wonder van de natuur In velerlei vorm te beleven ergens anders te lun voor een of twee weken de zor gen van het dagelyksche leven van ons af te zetten om ten slotte als een herboren jncnjch met een fnsschen jiijk op het leven met een fnsschen geest bovenal huistoe te keeren Talloos zijn de facetten van het zomerJuwreel Tot die ontdekkmg moet een ledér komen die met volle overgav c op ontdekking wil gaan m de natuur Men kan er nog memg avontuur beleven Op duizend onverwachte opgenblikken zulllen kleine en groote wonderen zich aan uw oogen vol trekken en keer op keer zult ge zeggen Ik wist niet dat een eenvoudige poldcriloot een effen groen w ideveld een stuk hei of een polletje fluweelig groen mos on er een boom m het bosch zooveel Whoons te bieden had dat daarin eigen wereldje op zichzelf zoon bont vertier n bedryvigheid heerschte Alles IS nu opengebloeid De belofte die de lente ons had gedaan met pril groen en bloesems is in vervulling gegaan heel de natuur is n voldragen weelde van vnruehtbaarheid Alles om ons heen is in een feest gewaad gestoken de ijzige stammen der boomen torsen een enorme dichtbezette bladerkioon de heide geurt met haar paars violette bloemen in de lucht weer klinkt het gekwinkeleer van vogels op hetland huppelt het jonge levctn uitgelatenrond ja zelfs de menschen zijn vroolijkeren opgeruimder gestemd de toiletten fleuriger en losser Voor den boer en den landbouwer z jn nu de dagen van hard werken aangebroken ook wanneer zwaar de drukkende warmte over het wijde land ligt gaat z jn werk door omdaf de oogst immers binnen moet zijn voor de eerste zware regenbuien vallen dat is echter de zomer op zijn felst meestal zorgt de nabijheid van de zee wel voor een weldadig koeltje En m die gematigde warme atmosfeer trekken tienduizenden er dageluks op uit te voet en per fiets dan ziet men de trek van de tad naar het land en des avonds komen zij terug in lange rijen met rood verbrande gezichten Fei fiets er op uit dat is de juiste maniCT om de verborgen schoonheid van het eigen land te Ie eren zien Wat er te ontdekken valt Het IS ondoenlgk m het kader van dit korte artikel allerlei goede raad uit te deeten en te vertellen wat men m zijn zomervacanfie alles kan gaan zien m de natuur Wie er grondig over ingelicht wil worden voor hij op stap gaat raden w j ten zeerste de lezing aan van het boek Zomer uitgave Scheltema en Holkema Amsterdam waarin schrijvers als Wigman Stnjbos en de Stoppelaar op onna DE VRCCHTEN VAN DEN ZOMER HET VOEDSEL VOOK DEN WINTER Wiegend en deinend komen de hoog opgetaste wagens mei hooi de schuur binnenrijden Onder Het kostelijke koren staat san schoven gebundeld Bier Uct het begin van ow wittebrood van morgen Langs zomervelden Langs zomervelden wil ik zwerven Tfraar hemelreme liederen zingen Die tot den grond des harten dringen Langs zomervelden waar het koren Goudglanzig deint in wijde golven Vol kollen in die zee verloren 5oodlachend nu dan weer bedolven Lanp mervelden wil ik zwerven Oneindig breed als Ocellien Waar noöit de blauwe sferen tanen Geen woud begrenst d ven kimmen Waar boven t wereldsch kleine en booze De ziel in t warme licht aan t klimmen Gansdi wegsmelt m het emdelooze Langs zomervelde n wiJ Ik zwerven Waar uit de n hoogen t heimvol duister Doorzilverd van den starrenluister Neerzmkt als dauwvocht zoet en lavend Waar starren Iiefdevonken wekken En in den weeldevollen avond Onze armen ten hemel strekken Projper xan Langendonck volgbare wuze minutieus iia an wat er al zoo te zien u m de zomercche lage landen Ziehitft bijvoorbeeld een kleine beschruvmg van de zomersche wei Pluk nu voor uw knoopagat die mooie grillige lila purperen orchidee en ga mee naar den slootkant straks komen we hier wel eena terug als de boer het land gemaaid heeft Zie nog even naar dien maaier Stap voor stap gaan de paarden met knikkend koppen en krakende tuigen met lyven nat van zweet Wit l eschuimd ijn de borsten De lucht wuift trillend boven het land Hoog onder t blauw van den hemel hangt een loLUwerik te zmgen Gewis heeft hij het nestfe met het tweede legsel tuBschen de eelde van de bloeiende grassen Mogen piarciepoot en machine het sparen en geen wezehng het vmdcn Troepjes spreeuwen komen aangevlogen om zich te ver ac igen aan den overvloedigen buit van blootgekomen wriemelend leven dat opfladdcrt en opdanst achter de machine Dé dorosooievaar zeilt er tusschen neer beent al knikkend over de zwaden voor n maaltie kikkerfrikadcl Eep heirleger van torretjes kevertjes vlindertjes mugjes ee pootig gestreeot geringd kriebelt en knngtit op uit de vallende halmen elk een brokie leven met eigen tooi en aard Sissend en tikkend bliksemt het stalen mes hofn en weer ïn bread lid vallen de halmen Ge poeiert het stu fnieel de pooten der paarden Vogels vliegen op Een nest hazen rent m Jollen loop weg Dit IS wel de tweede of derde worp Het hazengeslacht zorgt goe voor de mstandhoudmg der soort Zeker jirel een keer of vier per jaar brengt de tiazenmoeder jongen ter wereld Daar is een jagersgezegde dat hudt In t voorjaar met vier oogen in t veld m t najaar met hun zestienen terug Maar nret al die kleine grijze k oori8e rennertjes der grcMten brengen