Goudsche Courant, donderdag 18 juli 1940

Atgemeene Synode Ned Herv Kerk Getuigenis opdat de Kerk ééndoor de Waarheid BINMEIUND Vergoeding voor Inkwartiering rm bdweve vm de Duitsrhc Weermacht j bet Verordenineenblad te op gg een verordening van Bttlweommi rl KOor het f lit NedcrlandKhe gebied be Hende 1 betaling van ver B tertaJte van Inkwartie ty particulieren en in hotela of penilona voor d inkwartiering aan de hand n n inlswarUeringsblIjet t n be ïf If Mei i9M te 12 uur moeten Tno ti de volgende vergoeSnfen betoaki orden S all stafofficieren en Sibtenartn der Weermacht tovereenkonienden rang f 1 50 fr alle officieren Vmbtenaren der Weermacht en orideroflicierén met pprte ToSr ffic eren at bed f o 50 WmauKhappen m tbed f 0 Voor burgerpers men die op een of J l Uu bT de Duitsche WeerSt werkïSam ïijn worden d r rir nlaztselijli cnm mando inkwartie ilffS uitgereikt in overeenStmg met h n bezoldiging Deze mX InkwartlerlnRsblljetten wr soldaten worden behandeld Bi het bIJ uil ondering vordfrcn van verplegmp wordt de vergoedln JelUs met f 0 90 verhoogd Bij ge deeltelüke verpleging moet voor onthm een aesde voor middageten drie Lsde en voor het avondeten twee mde van df7e vergoeding betaald D vergoeding bedraagt voor 1 Baard i O lO 1 kantoor f0 30 i atht of airenantenknmer f 0 10 BIJ beperkte inkwartiering miet etn fvenredipe vergoeding word n betaald In twlifelgevallen ma f ter niet meer dan f 0 05 per dag eii ner man betaald wopJcn Bli inkwartiering In hotels of tviv tons moet worden uitgegaan van d pï one hotel kamerprij7en en moet van deze prllzen de volgende korting varrten afgetrokken Bij een mirl inumprijs van de kamer to en me f 1 irordt de gewone prijs per be I Bitbètaald W len minimumprijs van dp kamers van i tot en met f 2 bedraagLde kortmg 25 met minlBimSIrgoedir fr van f 1 voor een kaïrtermet 1 bed en f 1 50 voor een Hmr i met 2 bedden Bij een min miimprljs van de kamer nn f 2 tot en met f 3 Is de korting So f met minimumvergoeding van rejp f 1 50 en f 2 25 BIJ eeiiminimumprijs van fle kümer van t 3 tot en met f 5 wordt 40 RPkort terwijl de mlnimumvergo llngen gesteld zijn op re sp f 2 10 en f 3jI5 Bij een n ilmumprijs van de kamer Tta meer dan f 5 wordt de helft ekort De mlnimumvergoedingen votjr dfte kamer bedragen resp f 2 80 en f 4 25 Verpleging moet door de kwartiernemen met Inacjitnemlng der gewone prijjien contant betaald worden In plaats van fooien moet een tos lag Tan 10 van de vergoeding betaald worden Wrwden gebouwen ruimten of terreinen die rechtstreeks gebruikt worden of ter beschikking staan voor loelelnden van den Nederlandschen Staat voor Inkwartiering gevorderd ilan worden geen vergoedin n betaald Wanneer inkwartiering gevorderd wordt relht het bevoegde plaatseliike tommando of als zoon instantie oiitbreelit de commandant van het betreffende onderdeel aan den kwartiennepster een Inkwartieringsbiljet ült HeflnkwartieringsbiUet moet aan en kwartiergever worden afgegeven na d vordering van het kwartier vermeldt de kwartiernemer on het ikwarüertngsbiljet de juistheid vrr vordering duur met of zonder venrieping enz De kwartlergever levert het in artierlngailllet bij den bevoegden r t r in De gemeente is verP clit het bedrag te Vergoeden dat W iP gever tiiekomt wegene E kwartier De door de ge n a P v k ffartlersgelrten wam door het bevoegde plaatse mf J op vertoon van de enilke inkwartlerin jsbüjetten Mlndelljks vergoed ig van het ir i j l S kwartier aanwezig dan Sin yt In overeenstemS rL plaatselijk commando mSi commandant van het ueei verplicht nm 4u vov r n v iJ om Iwvenfennemde 5te = vaststelling van l fft Bit t 5 j f gepresteerd uUtebpM iJnsen en de rechtMte L b ts ng rtiarvan t fh ft y hoofdintenttn den wi toegevoegd ertan f tsbevelh ebber In W wl i tie belangheb InKarHTn oord J iSShfST hoeve van 1 iJS inacht van vóór 39 J niet vergoed ge N te a geen water reeds In van een ÏSSL J 2 Kapelaa iffï bracht ïiclv ht y fï ffWeed te 2 h kt oogenbllk Deensche Visch te IJmuiden mTSTDCKNDE KWAUTEIT De NederlmdMhe jseevisschertj Ugt vrijwel geheel stil door de oorlogsomstandigheden Slechts een klein aantal Scbeveningsche kustvlMcher varen thaiu nog uit doch de vangst bestaat in hoofdzaak uit zeer kleine visschen doordat het eigenlijke vischwaler niet te bereiken L De puf werd vroeger alechta als veevoeder gebrut it De prlj xen waren zoo laac dat het niet de moeite loonde om speciaal puf te vangen Thans brengt zi echter oaar zU wegens gebrek aan zeevisch voor men schelijke consumptie wordt gebruikt zeer goede prUzen op Aan de vrasK naar zeevisch is hiermede uiteraard niet voldaan Daarom is met medewerking vn de Nederlandsche VisscherU Centrale thans door enkele importeurs te IJmuiden de import van Deensche viscli wederom krachtig ter hand genomen De Deenache viaschers kunnen m de Oostzee wederom geheel vrij visschen Aan ds We stkust zijn zij geoonden aan de drieroljlszone doch omdat het water aan de Deensche Westkust aanmerkelijk dlei er is dan aanjie Nederlandsche Is dit bezwaar eT ing De goede Deensche vischwaters en daar kunnen de Nederlandsche visschers van meepraten liggen vlak onder de U st Bovendien wordt in De iemariten door kleine schepen met een ingebouwde bun gevischt De schepen blijven een tot anderhalven dag weg en brengen levende waar aan den wal Deze visch is dus van uitstekence kwaliteit ZO Oeo K G per week De export naar ons land gaat per vrachtauto De quanta zijn voorlooplg nog gering ongeveer 20 000 kil0 gram per week Er worden echter pogingen in het werk gesteld deze hoeveelheden te verhoogen en temeer daar Nederland uitstekende prijzen betaalt Is van weerszijden groote animo voor den imrx rt in ons land Deze Invoer Is in hoofdzaak te Mmiiiden geconcentreerd Vandaar De thans geïmporteerde quanta ztjn m vergelijking met de vrang m normale t id n gering In de eert te maan pn vah dit jaar toen de vïsscherlj reeds onder zeer moeilijke omstandigheden plaats vond vielen er week jemiddeld 25 trawlers ieder met 20 000 ilosiani n boord per week de naven van IJmuiden l binnen Bovendien brachten de verschillende loggers en kustvi s hersvaarti l en nog ongeveer O0OOO kilograWii aan den afslag Een vierde daarvan werd geéx jorteerd naar België Frankrijk en Duitsthland De Deensche vissch ersvloot is te lering om ons land ooit dergelijke hoeveelheden te kunnen bidden xederl indsche schepen naar oo zi et Inmiddels is men te IJmuiden bezjg maatregelen te treffen de vïsscherlj weer te doen h rleven Men onderzoekt of de NeJerlandsche scheperiyin de Oostzee of de Westelijke Defeijsche wateren een emplooi kunncn vinden De vtecherU lm de bir enwateren teieeft uiteraard thans een gouden tijd De hoeveelheid snoekba us baars en paling om de voornaamste sr orten te noemen is evenw te gering om werkelijk een oplossing voor oe vraag naar visch tejtunnen brengen DI8TRIBITTIEKAARTEN OOR DITTSCHE WEERMACHT In het Verordeninaenblad 15 oprjenomen een verordening van tien Rijkscommissarls voor het bezette NederWndsche gebied betreffende iiet invoeren van distrlbutiekaarten en distributlebons voor de Duit sohe W crmacht voor den aankoop van levens en voedermiddelen die onder dlil ribulie vallen of waarvan het verbruik in het aleemf en verl oèen is D blauwe tnilitaire distributiekaarten wordenIgebruikt bij aankoopvan levensof vOedormiddeian ten behoeve van gEheele eenheden i4 j moeten de aan te toopen goederen soorten hoeveelheid alsmede de handteekening van den troepencommandant bataljonscommandant Ot commandant van een zelfstandig onderdeel onder vermelding van rang en hetdienst7 r l of dien ststempel van het onderdeel Inhouden Dft militaire distrib ttletjons worden gebruikt b j aankoop van levensmiddelen door afzonderlijke leden der Duitsche Weermacht Onderstaande militaire distributiebons worden Ingevoerd blauwe bons voor 50 gr brood bruine bons voor 100 scr koffie of 20 gr thee groene bons voor 200 gr suiker viclotte bons voor IPO gr meel lichtblauwe b ns voor 100 gr vet grijze bons voor lOO gr levensmiddelen van elke soort Militaire distrlbutiekaarten e militaire distributieboos mogen alleen afgegeven worden door in uniform gekleede leden der Duitsche Weermacht politie of S S van den versterkten grenswachtdlenst van de Duitsche Rijkspcst of van de Duitsche Rijksspcorwegen niet In uniform gekleede leden van de hiervoor genoemde eenheden voor zoover zij voorzin zijn van een beyUs dat zij tot een dezer otifganisaties behooren persohcn die door een instantie van de hiervoor genoemde organisaties schriftelijk gemachtigd zijn om militaire distrlbutiekaarten of militaire distribatlebons aj te geven Het aannemen van regelmatig uitgereikte en afgegeven militaire distrlbutiekaarten of militaire distributiebons mag ponder dringende reden nietgeweigerd worden Vergrijpen tegen deze yerordenlngen zijn vergrijpen tegen de bepalingen van de Dislributlewet 1939 LICHTVERDUISTERING As BMht van 1 54 tot 5JS nar De Vermiste K J V meisjes ZI ZIJN BU MONTPEllICR Nadat weer een kleine groep Nederlanders per autobus te Breda was teruggekeerd is thans ook bericht ontvangen omtrent de verblijfplaats van de K jr V meisjes van bel huis Bouvlgne Zooals bekend bestond het vermoeden dat deze meisjes tachtig in getal te Barcelona zouden zijn aangekomen Een telegram dat vla Zuid Sla ié werd verzonden bericht nu d t ztj zich allen bevinden te Trésan Hérault een klein plaatsje bij Montpellier Twee leden van de Nederlandsche missie naar frankrijk zijn te Breda aangekomen Zij zullen morgen opnieiwr naar Frankrijk vertrekken MEISJE OMGEKOMEN DOOR VRACHTAUTO OVERREOEN Voor het hoofdpostkantoor op den Nieuwezljds Voorburgwal wa hlte gisteravond te Am sterdam een fiie auto s en wlelrljdcrs op het veiUgzetlen van het stopbord op den hoek van de Raadhuisstraat Toen de vorkeersmassa zich in beweging zette verloor een 10jarig meisje uit de Reestraat dat met haar fiets vlak naast een vrachtauto stond het evenwicht met het gevolg dat Wj voor een achterwiel van den wagen viel Het wiel ging het kind over het hoofd waardoor zij op slag dood was Zelfkarneiide Veehouders DE BÈPERKINGSMAATREGELEN De secretaris generaal van Landbouw en vlsscherij niaakt ih verband met de aankondiging dat het aantal zclfkamers sterk beperkt zal worden en dat aan degenen die niet tn het bezit zijn van een karnvergunning het bereiden van boter niet is toegestaan bekend dat zij die genoodzaakt zijn de op hun bedrijf ontvangen melk tot boter te verwerken en hun melk niet aan een fabriek kunnen leveren In h t algemeen voor een karnvergtUinmg in aanmerkina zullen komen Indien vóór morgen geen aanvraagformulier voor een karnverzuntiing isontvangen dienen belanghebbendendit formulier zoo spoedig mogelijk bijde atdeeling Zuivelcontróle der Nederlandsche Zuivelcentrale in huv provincie aan te vragen Deze bedrijven kunnen in afwachting van de door de Nederlandsche Zuivelcentrale hieromtrent te nemen l esllsslng met de bereiding van boter voorlooplg doorgaan De bedrijven die wel in siaat zijn hun melk aan een fabriek te leveren komen niet voor een karnvergunning In aanmerking en dienen dus terstond de daarvoor vereischte iriaairegelen te treffen Onder fabriek wordt in d t verband verstaan ieder bedrijf dat voor fabriekmatige verwerking van melk is ingericht DE PAPIERENZAKKENINOrSTRlE De secretaris generaal van Handel Nijverheid en Scheepvaart naakt bekend dat hij aan de vaste commi sie uit den Economischen Raad neeft ver ooht van advies te willen dienen iinzake een door een aantal papierenzakkenfabrikanten ingediend verzoek tot algemeen verbindendverklaring van een ondernemersovereenkonast voor de papierenzakkenindustne Deze overeetikomst houdt in een af zetquoteregc ling een prysregeling en een regeling der leverlngs en oetalingsvoorwaarden voor papierenzakken ROTTERDAMSCHE KINDEREN IN DRENTE Gistermiddag zijn 70 Rotterdamsche kinderen na een goede reis in Meppel met den trein aangekomen Zij kregen hier een warmen maaltijd waarna de helft werd gebaad en naar de plcegsDuders in de omgeving van Üeze stad doorgezonden De andere kinderen zijn naar Beilen en Assen dwrgereisd vanuit welke steden zij eveiweus bij hun tijdelijke pleegouders zyn ondergebracht BELD EN GOEDEREN DE BEICHSKREDITKASSENSCIIEINE Omrekeniugkoers Bij verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederland ijhe gebied is met Ingang van heden de koers voor het omrekenen van RIJkscredietkasblljotten tot guldens als volgt vastgesteld 1 gulden 133 reichspfenniige KERK EN SCHOOL ACADEHl SCIIE KXAMKKS TilUurg JesUatril in lnlaats xa lut ii ocünoiufrclio weteiwLlijjt eü t ie bC j riMi II J IMonilcel A ir leiil urg iH t lul W J M Claus KjsrUhovn W 4 van Ifetningcn Kirivdrivl 11 I jchings Korkrade met lof A A 6 vens H motid Oroniogrn Ge laagd candidaats px iraen ginecsliunde de liiiTon S II J Suver Cironiugcu H II Albruml i liielWiridowecr 11 1 Woelinga Llcu irdon W G B Kli we Uoogtianil W 01ik3n Groningen E l itót V nioclioteu R Uernw ürODingen Welke Bon LevenRiniddelendistributie BRonn BONS ei tfm 7 van het broodbonboek e5 2040 gram v or de iwriode 15 t m 21 Jn i met 4 dagen extra geldighelds dBW SUIKEll BON No OT 1 K G suiker geldig t it en met 25 Juli MEEL BON No 7S 2i ons tarwebloem of tamemeel of bbekweitmeel ol roggpbloem uf roggemeel of zelfrUiend ba meel geldig tot en met 26 idj BON Jo 9t z ons tarwebloem of tarwemeel of boekwettmeel of roggrblocm of roggemeel of xelfriJzend bakmeel geldig t t en met 9 Augustus BOTER BONS ne 67 e ï 6f 250 gram S oter of margarine cf vet gelig tot en n et 28 Juli THEE OF KOFFIE BON N6 5 i ons thee of è pond koffie geldig tot en met Z Angu tDs PETROLEUM De 125e Vergadering PETROLEUMZEGEl Periode lil 2 Liter petroleum geldig tot en met 28 Juli ISR STE zrmNC De oudste predikant in dietvsttljd dr W e c d a opende de 125e vergadering der aleemeene synode van de Ned Herv Kerk en ging voor in geted Staande legde de ven adering belijdenis van haar geloof af met de woorden van het Apostolicum Vervolgens las de voorzitter voor 1 Kon 19 1 5 VUJk iiu te H w lun ove1 Hli sprak z ijn vreugde uit allen welkom te mogen heeten op deze plaats Naar aanleiding van het voorgelezen Schriftgedeelte wees hij op deEen buitengewoncn tijd I e wereld is vervuld met vragen zorgen moeilijkheden die ook hun invloed uitoeftnen op het weefsel van geestelijke en kerkelichamen Wij baspeuren dat ook op den centralen oost waar op wij bier gesteld zijn Bij de overweging van deze dingen kwam hem voor den geest de gestalte van Elia onder den Jeneverboom Zijn hart was vervuld met zorgen en diepen kommer over de toekomst van zi n volk Spr wilde niet anders dan te binnen brengen het woord van God tot den profeet Sta op en eet God probeert niet zichzeif te rechtvaardigen geeft geen uitleg van wat geschied is Ook nü verklaart Qod met den gang der dingen tegenover ons Luther spreekt ergens v an den Deus Absconditus den verborgen God Spr wilde ook den positieven kant van cte dingen laten zien Elia mag zijn post iiet verlaten moet sterk zijn een weerbaar man blijven Daartoe moet hij dankbaar gebruiken de middelen die God gaf Dit is de eisch die ook tot ons komt We moeten ons niet laten ontmoedigen mair sterk zijn blnven dp de p aats wüar God onsa elt de genademiddelen gebruikend Evenals Paulus die zijn ontbrekende kracht altijd in Ci ïri5tus zocht Ook wij moeten zien op den oversten Leidsman die ons in staat itelt met moed en trouw maar ook met voorzichtigljeid de kudde te veiden spr las vervolgens m dit woord de vermaning om zoo noodig nieuwe wegen te bewandelen Evenals Elia gemeenschap moest zoeken met de andere tjelijders zoo moet thans sterker worden ds dranf tot samenbinding en samenwerking Geen partijmensc hen nogen we zijn maar naar gsmcenschap zoekende leden der Una Saneta Ds J W J Addink president Bericht was ingekomen dal baron Frisse door ongesteldheid voorlooplg verhinderd is de vergadering bij t wonen Vervolgens werd aan de orde gesteld de verkiezing van den president Als zoodanig werd ds J W J A o d 1 n k gekozen Als vice president erd gekozen ds P de B r u ij n tot dleils secundu s ds J B o o n s t r a De preside n frtam de leiding der vergadering over Hij dankte voor het vertrouwen in hem gesteld en dr weeda voor diens leiding Hij heette ook allen welkom inzonderheid den secretaris die voor het eerst in de vergadering van de Alg Synode optreedt Naar aanleiding van de verklaring van onzen Held Catechismus over het gebed wekte spr op tot verootmoediging en gelootsvertronwen die lederen Christen passen alsook de Keriv welke Is het licb Ain van Chiiftus die haar hoofd is Ook ons die hier nu vergaderen past verootmoediging Hoe groot itf de nood der Christenheid temidden van al haar zegeningen Hoe gro t is de schuld en achterstand bij zooveel heilsgoederen Maar evenzeer pa t geloolsverliouwen undat God nie t laat RECHTSZAKEN Krijgsraad Doodelijke Aanrijding NOODLOTTIGE BOOMWORTBL Voor den Haagschen kirUgsraad had zich de reserve kapitein J H P te verantwoorden die als bestuurder van een auto op 27 December op den Woudenl erg cheweg nabij de Piramide van Austerlitz een vKlelrijder had aangereden met het gevolg dat deze aan de bekomen verwondingen was bezweken Beklaagde zelde met een snelheid van 50 4 60 K M gereden te hebben en den wielrljder op 50 M afstand voor den wagen te hebben opgemerkt doch den indruk te hebben gehad dat er voldoende ruimte was op het pad waaf de wielrljder iilch rechts van den rijweg bevond jLangs het hierbedoelde pad dat e n eind verder overgaat in een werkelijk rijwielpad staan boomen waarvan op de plaats waar de aanrüdlnf geschiedde een grondwortel zoodanig uitsteekt dat de wlelriider een onverwachte zwenking naar ünifs had moeterfi maken die hem noodlottig is geworden De au d 1 1 e u r nrt I i t al r was van opvatting dat bekl met het uitsteken van boomwortels rekening had moeten houden en dat hij niet voldoende had opgelet Spr elschte een maand hechtenis met ontzegging van de bA oegdheld tot he t besturen van motorrijtuigen voor de n tijd van een laar Mr F Heemskerk pleitte vrlj sr raak A m ge zijn varefi het werk Zijner handen Dii staat ons borg met dat alles naar onzen wenach zal gaan met dat allei hetzelfde zal blijven maar Hu blijlt dezelfde In Hem m vergeving en gerechtigheid gsaphoiiken Het Koninkrijk dat komt ü reeds gekomen En Hu bcwaatt en vermeerdert Zijn Kerk Tegenover onze o ntrouw 011 ift Hij getrou v Wij hetbe i een rijke land en kerkhlstorie Velen vragen wle zal ons t goede doen zien verhel G13 over ons het licht Uws aanschijns Getuigenis ï D president stelde voor net volgende getuigenis te doen liugaan ati dez Aynode waaripee de vergadering alge ineen accoord ging De Algemeene Synode der Nedfrl Hervormde Kerk in haar 125ste ver aderuic bijeengekomen op den ITden Juli 1940 voelt zich gedrongen bij den aanvang harer werkzaamheden getuigenis te geven van het geloof der kerk die zij vertegenwoordigen en dienen moet In diepen ootmoed en met dankbaarheid spreekt zij uit dat God aan de Hervormde Kerk m vroegere dagen van strud den vollen schat van Zijn woord en den troostvollen inhoud van het Evangelie dat de rech vaardigt door het geloof leven zal heeft hergeven Heidelbergsche Catechismus Zondag 231 In dien strijd heeft Hij mannen verwekt die stonden in de geheele wapenrusting Gods Zoo denke de Kerk met dankbaarheid aan wat God in Marnix van St Aldegonde vier eeuvi en geleden an de Kerk der Hervorming heeft gescnonken Met lijdzaamheid hebben getrouwe getui en in aile tijden de loopbaan geioopen die hun voorge steld wajs Moge de Hervormde Kerk die God in Zijn groote genade als een moeder aan oiïs Volk heeft gegeven weer trouw worden gemaakt in haar roeping voor heel ons Volki Moge de oproep die nu uitgaat gehoord en verstaan worden opdat de Kerk één moge zijfi door de Waarlield en mogen daarbij alle belemmeringen wMden overwonnen Moge het ka rakter der Ned Hervormde Kerk als deel van de Kerk van Christu s opnieuw openbaar worden opdat haar getuigenis weer klinke te midden van het vollcsieven Mogen de leden der Kerk in waar geloof door de krachtige werking van den Heiligen Geest met de ware Kerk van alle eeuwen belijden den naam van den Vader den Zoon en den Heiligen Geest van dien Gnd in Wiens naam zij gedoopt zljn Wiens naam zij openlijk hebben beleden en bij Wiens Ijelijdcnis een leder die tot de Kerk behoort geroepen is te volharden Moge In plaats van partijheer srhappij er een buigen zijn onder de heerschappij van Hem Wien te dienen aljeen den ware Vrede eeeft F n moge van hier eif met nadruo ip deze dagen een oproep uitgaan tpt allen van wien wU kerkelijk gescheiden leven om samen te luisteren naar de bede van den Hoogepriester onzer belijdenis Christus Jezus ondat ziJ allen één zijn gelljkerwijs Gij Vad in Mi en Ik in V dat ook 7 j in On één zijn opdat de wereld geloove dit Gij MiJ gezonden hebt X ie deze dingen getuigt zegt ja ik kom haa telijk amenJa kom Heere Jezus De genade van onzen Heere Jezu s Christulizlj met u allen amen Besloten werd tcvei aan dé dienaars der Kerk te ve zoeken dit getuigenis van den kan l voor te lezen Het reglement van orde werd vastgesteld Zware Straf voor Res kapiteèt ERNIGK mnXENDEN VRKDOTSTEIH De krijgsraad te s Oravenhagt heeft voor het eerst sedert de gebeurtenissen van ruim twee maanden g leden weder een sitting gehouden De president prof mr J M var Bemmelen sprak blJ den mbvang woorden van eerbied aan de nagedachtenis der gevallen strijders Behandeld werd de zajüc tegen dar res kapitein T L die beschul Ucd werd in de nuaanden oigustuf September en October van het vorig Jaar toen hij als commandant var een compagnie ergens In Brabant het bevel voerde gelden van der Staat te hebben verduisterd tot een bedrag van ftenige duizenden guldens Bekl had het beheer over een kas die somwijlen een ton gouds bevatte en hij had daaruit herhaalde rrvalen gelden geput ora eigen schulden te betalen o a belasting Daar hl de èeschlkklng had weten te verbrijgen over blanco geteekende kwitanties van leveranciers zijner compagnie en hij de bedragen wegen geleverd goederen hooger invulde dan de sommen waarvoor de levering was geschied welk verschil hij das te eigen bate aanwendde klopte de kas overigens wel terwijl bij de controle blijkbaar niet was opgevallen dat de prijzjin hooger dan normaal waren Van de ongeveer elfdulzerid gulden die op deze wijze aan de militaire kas waren onttrokk n heeft bek toen de knoeierij tenslotte aan het licht was gekomen bijna achtduizend gulden aan den Staat terugbetaald doch de overige drieduizend was niet mefr in zijn bezit Bekl bekende volledig e n beri zich op zijn preeairen flnaneleelen toestand voor zijn komst onder de wapenen Requisitoir De auditeur muitair mr J S L Aghlna had den Indnik dat belS een nogal luxueus levien had geleid n dSt hij iemand met een zwak karakter 13 de géén kans zag de voldoening van zijn hulden toen hij als kapitein pen Behoorlijk salaris genoot op eerlijke wijze te regelen Spr achtte bekl onwaardig twi den rang van officier te bleven bekleeden en hij requireerde diens Mitslag uit den militairen dienst zoomede een straf van twee jaren met aftrek van het voorarrest van negen maanden en met ontzegging van de bevoegdheid om later weder bij de krijgsmacht t dienen Mr E Ij van Emden zeide in zijn pleiiJcbi dat bekl bekend staai al s een vlbt en voortvarend offioler die echter reeds Jaren lang heel erg in het nauw zat doordat zijn burgerIiJ p po si ie hem met zooveel ojv leverde als hij voor het onderhoud van zijn gezin noodig had Toen op 10 Mei de oorlog over on land kwam zat bekl In Den Bosch re s velt maanden in voorarrest en verzocht hij onmiddellijk den strijd te mogen opnemen doch dat werd hem met toegestaan welke weiger ng hu zich ten sterkste heeft aangetrokken mede omdat anderen toen wel uit voorarrest werden ontslagen PI noemde het feitelijk tekort f 2700 welke som de bekl meent te kunnen terugbetalen daar hij een vordering van f 5000 op een groothandelaar heeft die naar zijn ridruk die schuld tsest zou kunnen voldoen Bovendien was bekl voordat hy verleden jaar onder de wapenen kwam anderhalf jaar aan de lün gehouden door iemand die hem een behoorüjk betaalde positie zou verschaffen doeh waarvan nog steeds niets was gekomen Bekl ontkende In zijn laatste woord luxueus te hebben geleefd li Jaar opgelegd De Krijgsraad des nam iddag uitspraak in deze zaak doende legde den reservekapitein wegens verduistering en valschheid in geschrifte zoomede wegensthet misbruik maken van zijn bevoegdheid als ambtenaar een straf van een jaar en zes maanden met aftrek van het voorarre t as met ontslag uit den militairen dienst doch zonder ontzegging van de bevoeed heid om later bij de gewapende macht te diepen De agenda De leden der synode werden uitgenoodlgd om hun voorstellen heden in te dienen bü de vergadering Tevens i erd besloten dat voorstellen tot reglementswijziging van nletleden der synode niet meer in behandeling zullen worden genomen De vice president werd uitgenoodigd de registers van den secretarl na te zien V Morgen zal de groslijst opgemaakt worden voor de benoeming van twee leden met hun secundi voor de Alg Syn commissie De president benoemde de volgende comml ics voor de tabellari sche verslagen ds Hoekstra en de heer Hardenberg voor de kleine toelagen de quaestorgeneraal en dr Fetlaar voor de nieuwe wetsvoorstellen prot Smeünk ds Boonstra ds Hoekstra ds Karres en mr de Boon Swaan voor de stukken ter behandeling prof Berkelbach van der Sprenkel dr Weeda ds Stelma dr Oorthuy ds v d Kieboom ds van de Sluys eri prof Aalders voor de afschriften en staten van kasten ds Brucherus Cleverlnga en baron Pnsse voor de eindredactie prof Berkelbach v der Sprenkel en da Boonstra v xw de samen T eklng met den af vw beheer ds Karres en prof Aalder voor de pers d de Bruyn en ds e rvolgens werd een begin BcmaaM met de bespreking v n het vei M van de verrichtingen der Alg syn rS erd igde de president de Jutting