Goudsche Courant, donderdag 18 juli 1940

EERSTE BLAD DONDERDAG 18 JULI S 45 Zang niet phinobieRcleidtnA loonniij ii K Ï IW Boiichtfn 10 klndanni J Oe llbrekem 1 tMUwpt tdtJ S M Be lchten ANP ttuV motoorm u k 5 Boot progi i f VA R A oikeat U IS l M Beriphm mJ kOOTWiJK IMS M N C R V t M Berichten Duit ch 1 IS Betn li t ii 1 Ija Grarrofoonmuzlek S M Bericht a 4 S li Sl hi Ittlezipg ir edllalle 1 25 JcVJi muziek si pi l ls Ciaitipfoonmu k Beilchlin Vlaainseh tó taiuont iij en Kiairofoonmuzlek m II IS B€iii til ii r2 IIJ Bericht Vlaail fh II M GramoiiSï muziek 113 Belichten Dultach IJUC rlchlcn ANP I M Vocale duetten n begeleidine en grainofoonmufiek I 4 p moroonnui ick Z M Berichten Duit tli jt Altviool en plano CU ZJU Gi i i rJj muziek 1 3 15 Bertclilen EngeKch 3 30 PiT kwartet Die Haghe en gmniofiKu mu7 ï 4 4 Graii iifoonmuziek 5 M i k Duitschl SM Am slcrdan X IS M Berichten EngeUch richten 1 7 M Reportage ot muziek n V richten Dultsch i lj Berichten ANPe M GramoFoonmuziek S IJ Beriehfen Berichten FngeUch 43 Berichten V a J JS GéwiIae muziek gr pi t Ke whZ Vlaamsch K M Berichten Duitvh mrt M Berichten ANP en sluiting 11 I3 i lichten Engelsch MARKTBERICHTEN Het Verordeningenblad van Gibraltar publiceert een verordening inzake de evacuatie van alle personen beneden de 17 jaar van alle vrouwen met uitzondering van de leden van de con trolecommissie alsmede van alle mannen tot 45 jaar die niet bij den een of anderen dienst zyn ingedeeld De evacuatie zal in de komende dagen ge schieden Dez fde verordening bepaalt aat alle kooplieden en and re personen die in het bezit zijn van zandzakken deze terston moeten inleveren BUITERUIID WmrSCH LEGKRBERICHT DiuUche Troepen op OueMant TBBUEZEN DER VUANDELUKE KOOPVAABOUVLOOT Het opperbevel van de weermacht maakt heden bekend In overzeesche wateren opereerende Duitache oorlogsschepen hebben nog St OW br reg ton icheepsruimte der vymdflijke koopvaardij in den grond geboord Met vaartuigen Mer marine zün Duit che troepen geland op t voor Bretagn liggende eiland Ouesant Duitsctie gevechtsvliegtuigen hebben het excercitieterrem Aldershot benevem vliegvelden fabrieken en haveninstallaties jn Zitid en MiddenEnge land aangevallen Op het vliegveld Tunbridge Wells in een fabriek te Eastbourne en in de haveninbtallaties te Portland werden bijzonder zware branden waargenomen Op een groote wapenfabriek in Greenock werden verscheidene voltreffers ileplaatst Bij aanvallen op schepen in het kanaal gelukte het een koopvaardijschip in brand te zetten benevens een tweede koopvaardijschip en een patrouilleboot met bommen zoo zwaar te beKhadigen dat de bemanningen de schepen moesten verlaten Gedurende den nacht het Rijn en Roergebied binnenvliegende vijandelijke toestellen werfien door luchtafweer verdreven of verhinderd hun Iximmen neer te werpen op de beoogde doelen Ecnige lukraak neergeworpen bommen richtten noch persoonlijke noch materieele schade aan Een vijandelijk vliegtuig van t type Briatol Blenheim werd in een luchtgevecht ten Noorden van Cherbourg neergeschoten een eigen vliegtuig is traven hel Kanaal neergestort ITALIAANSCH LEGERBERICHT Voortgezette Opmarsch in OostAfrika VLIEGVELD MET SUCCES GEBOMBARDEERD Het Italiaanache opperbeval maakt communique no 39 18 Juli bekend In Noord Afrika werden de tjombardementen in het gebied van Mersa Matroen met succes hervat Al onze vliegtuigen zijn op hun bases teruggekeerd In Oo t Afrika werd de vijand die zich uit Mojale had teruggetrokken naar Buna vervolgd door eenheden van de landmacht en van het luchtwapen die vluchtende autoafdeelin gen onder vuur hebben genomen en verspreid Wapens munitie en vrachtwagens vielen in onze handen Met veel succes hebben onze vliegtuigen het vliegveld van Wayer gebombardeerd De vüand heeft het kamp bij Agordat gebombardeerd zonder schade aan te richten Een Engelsche machine is door onze jagers neergehaald De Hertog van Windsor ACHTERGRONDEN VAN ZUN NIEUWE BENOEMING Het Fransche blad Petite G ironde schrijft in een bericht uit Tanger over de achtergronden van de benoeming van den Hertog van Windsor tot gouverneur van de Bahamaeilanden Volgens het blad zou de Hertog na de onderteekening van het Fransch Duitsche wapenstilstandsverdrag openlijk uiting gegeven aan zijn ontevredenheid over de politiek der Engelsche regeering Na het incident van Oran heeft hij aldus het bericht aan zijn broer Koning George een brief geschreven waarin hij tegen de onwaardige daad protesteerde en aankondigde dat hij in het openbaar tegen de politiek der Engelsche regeering zou opkomen Daarop heeft Churchill hem met bekwamen spoed tot gouverneur van de Bahama eilandén benoemd Weer een nieuwe benoeming Een op het oogenblik In de Vereenigde Staten vertoevende vertegenwoordiger van den En elschen minister van Koloniën majoor Simnett heeft volgens een bericht van den New Yorkschen correspondent van Stockholms Tidningen verklaard dat het mogelijk is dat de herto van Windsor benoemd zal worden tot gouverneur generaal van En jelsch West Indië nu dil deel van het Britsche wereldrijk de positie van Dominion heeft eëischt Men verwacht dat de hertog van Windsor bijronder veelomvattende maatregelen zal nemen voor het oprichten van etere woningen De Oorlog in Afrika MtmfCB BLAD IS BEZORGD Het Ubourblad Daily Herald iiMft volgens het D N B van de Eng l che regeering geëischt dat zy onnÉUdelliJk een overzich z I verstrekxm van d n toestand in Afrika De saeceasen en het o iikken van de IHÜMnache weermacht en de ver Brinfen W Mojale die nu van officia zUde als onbelancryk worden iMliiliipel hebben onrust verwekt ThancbynlUlc zal binnotkort in bet l iferhuis een interpellatie worden 3 ilïbaden over den strijd In Afrika De Handel door Burma JATANSCBE CKITIEK Or HULL S VEBKLARING De woordvoerder van het Japansche departement van Marine heeft de verklaring van Cordell Huil waarin critiek werd geleverd op de regeling tusschen Japan Engeland en Frankrijk o er het goederenverkeer door Burma en Indo Chin bestempeld als misplaatste interventie De woordvoerder wees er op dat Japan in het belang zijner strategie aan Groot Brittannië en Frankryk heeft verzocht een einde te maken aan het transport van wapenmateriaal waarmee het bewind van Tsjiang Kai Sjek werd gesteund en dat Groc Brittannié en Frankrijk aan dit verzoek gevolg hebben gegeven Als derde party heeft de regeering der Vereenigde Staten hier niets mee te maken Op de vraag van een Amerikaansehen correspondent of de politiek van Japan zal worden beïn vloed door de verklaring van Huil antwoordde de woordvoerder in ontkennenden zin Op de vraag of de EngelschJapan sche regeling over Burma bevredigend is antwoordde de woordvoerder Zij is niet geheel en al bevredigend De komende maanden vallen in den regentijd en het is niet te verwachten dat het vervoer door Burma dan omvangrijk zal zijn doch de woordvoerder sprak de hoop uit dat ook nadien wanneer met het drogere jaargetyde de mogelijkheden voor het verkeer weer zullen toenemen niettemin tegen het transport van oorlogsmateriaal zal worder opgetreden Gevraagd naar lijn meening over dejj ntsche proleblcn tegei de Japansche maatregelen die de Chineeseiie kustvaart belemmeren verklaarde de woordvoerder dat hy van de persberichtijn hieromtrent had kenms genomen De Japanscl e actie vloeit voort uit strategische noodzaak De oordvoerder wees er op dat de scheepvaart van elke nationaliteit rekening moet houden met de oorlogs handelingen waarvan Chiiia thans h t tooneel vormt Dit feil is reeds erkend door Engeland en Frankrijk en daarom zou het ook voor andere mogendheden verstandig zyn indien zy niet pogen hun schepen het geblokkeerde gebied te doen binnenvaren De Candidaatstelling van Roosevelt OVERWELDIGENDE MEERDERHEID Voor de benoeming van Roosevelt tot candidaat voor het presidentschap hebben 947 van de 1095 afgevaardigden gestemd De minister van P T t Farley kreeg 72 en vice president Gafner 61 stemmen Onder minuten lang aanhoudend gejuich deden Gamèr eft Farley afstand van hun stemmen Oodat de benoeming van Roosevelt kon worden aangeteekend als met algemeene stemmen tot stand gekomen De partydag benoemde vt rvolgens de commissie die Roosevelt van het besluit van het partycongies in kennis zal stellen en hem zal verzoeken de benoeming te aanvaarden Men twijfelt er niet aïn dat Roosevelt de candidatuur ai aannemen Naar Associated Press n ieldt heeft president Roosevelt gisteran den geheeler avond bij zijn radiotoestel de gebeurtenissen in Chicago gavolgd De leiding van den democratischen partijdag verwacht cpt Roosevelt nog vandaag per radio bekend zal maken dat hy zyn benoeming tot candidaat voor het presidentsd kap aanvaardt VERKLARINGEN VAN UAMBRO Nadat de gevluchte voorzitter van het Noorsche Stoiting Hambro eerst een dezer dagen irJ een verklaring door hem te New Yorklafgelegd heeft moeten toegeven dat de Noorbche marine te Christiansandj Fransche torpedojagers verwachtte en om die reden niet op de Duitsche eestrijdkrachten had geschoten verkl lart hij volgens het D N B thans in een interview dat Duitschland de oorsche kust nu noodig heeft voor ee i aanval op Engeland maar later van ce Noorsche steunpunten uit ook van lan is over de Faroer IJsland en Groenland Canada aan te vallen Deze bewering is wel al te plomp Z09 wore t van bevoegde Duitsche zijde vastjesteld en er is geen twijfel waartoe ij dient Het cynisme waarmede de ahiigrant Hambro die zijn eigen land eerst in het ongeluk zyn eigen lanoj eersi in nei ongeiu heeft gestort en iet daarna in densteelcl heeft gelaten zjijn propaganda vbpfC herinnert levendig aan de dagen te Stockholm toenl hij met dezelfde argumenten een rteutraal land voor een verloren zaak den oorlog wilde injagen NEDERLANDSCHE VEREENICINGEN IN DUITSCHLAND Het Nederlandsche perskantoor meldt Aangezien in Nederlandse hI n d i ë het Duitsche vereenigingsleven geheel onmogelyk is gemaakt moet verwacht worden dat tijdelijk ook aan een aantal Nederlandsche vereenigingen in Duitschland verboden zal worden eenifjerlei werkzaamheid te verrichten GBBODW INGES rOBT IN FBANSCH MABOKKO In Maison Blanche in FranschMa rokko is een groot gebouw van de vliegtuigfabriek ingestort Vijt personen zyn gedood IS gewond SlIfCLAIR ROEMT DE BRITSCHE LUCHTMACHT De Engelsche minister van Luchtvaart Sinclair heeft gisteravond een rede gehouden welke ook door de radio werd uitgezonden Sinclair begon volgens het D N B met er op te wijzen dat de strategisfche positie van Engeland op het oogenblik weinig gunstig is Hij schilderde uitvoerig de acties van de Britsche luchtmacht en gaf hoog op van de successen die behaald zouden zijn en van de superioriteit over de Duitsche luchtstrijdkrachten In het verdere verloop van ijn rede sprak de minister zijn bijzondere erkentelijkheid uit jegens de Dominions in het bijzonder BritschIndië dat een groot rol in den luchtoorlog speelt zoowel in Engeland alsook daar Waar ook de Italianen aan den strijd in de lucht deelnemen Sinclair noemde het numerieke overwicht van de Duitsche luchtmacht een zeer ernstig gevaar Hij zeide in dit verband er zeker van te zyn dat Engeland een luchtaanval op veel grootere schaal diende te verwacten dan de vijand ooit had ondernomen Tenslotte heette de minister hen die van gene zijde van den Oceaan komen om daadwerkelijk aan den luchtoorlog deel te nemen n de Royal Air Force welkom NOODWEEit IN ZUID SLAVIË In de westelijke deelen van ZuidSlavië heeft een zwaar onweer groote schade aangericht In het Westelijke deel van Bosnië zijn bij Bihatsj drie vrouwen en vier kinderen onder ineenstortende huizen bedolven en gedood Bij de Bosnische yzerstad Zenica heeft een lawine een geheele goederentrein van dertien wagens bedolven waarbij vier spoorwegbeambten zwaar zijn gewond Op het station Zenica zelf wierp een orkaan de lichtmasten omver Deze kwamen neer op eect i personentrein Onder de reiziger brak een paniek uit In Dalmatië woeden hevige stormen Te Split drong een stormvloed door tot in de straten van de binnenstad In Slovenië zijn de huizen in vele s treken geheel van hun daken beroofd terwyl de frujtboomen door hagelslag zwaar hebben geleden De hopoogst in dit gebied wordt als verloren beschouwd In NoordKroatië heeft men hagetkorrels gevonden van een gewicht van 300 gram Een voorloopige schatting van de geheele schade welkedoor het noodweer is aangericht ijehep 200 raillioen dinar BULLITT NAAR AMERIKA VERTROKKEN Aan boord van den Chpper zijn Zita van Habsburg en de Amerikaansche ambassadeur te Parijs BuUitt uit Lissabon vertrokken DeDiario de Noticias publiceert verklaringen die BuUitt voor zijn vertrek lieeft afgelegd Hij zeide o m De Fransche regeenng had my voor haar vertrek uit Parijs verzocht contact te zoeken met de Duitsche bevelvoering opdat de bezetting voltrokken zou worden zonder bloedvergieten Myn taak was gemakkelijk want ik vond een soortgelijken wensch bij het Duitsche opperbevel Alles verliep zonder incidenten Voor ik uit Parys vertro f heb ik een Duit iche delegatie ontvangen die een officieel beleefdheidsbezoek kwam brengen EEN VOORSTEL VAN HAMILTON FISH De rcpublikeinsche afgevaardigde Hamilton Fish heeft te New York een rede gehouden waarin hij in het belang van de landsverdediging der Vereenigde Staten pleitte voor het overnemen van alle Britsche en Fransche bezittingen op het Westelijk halfrond als tegenprestatie voor het schrappen van de overigens toch al oninbare oorlogsschulden DUITSCHE ONDERSCHEIDING VOOR FRANCO De Fahrer heeft he Spaansche staatshoofd generaal Franco op dën Spaanschen nationalen feestdag het Grootkruis in de orde van den Duitschen adelaar in goud verleend Tegelykertyd heeft de Fiihrer het hoofd van den Spaanschen staa telegrafisch zijn gelukwenschen met den nationalen feestdag doen toekomen EVACUATIE VAN GIBR LTAR FRANSCHE SCHEPEN IN BRITSCHE HANDEN De Engelsche marine heeft naar de Petit Dauph inois uit Clermont Ferrand meldt voor een deel nog voor het afbreken der diplomatieke betrekkingen met Frankryk een reeks schepen welke voor ïVankrijk dringend noodige levensmiddelen en andere goederen vervoerden in beslag gegenomen Zoo legden zij o m beslag op 13 000 ton gedroogde groenten eo 60 000 ton olie 70 000 ton olienoten en 15 000 ton copra 90 000 ton suiker en 18 000 ton koffie BUEENKOMST rTAUAANSCHE MINISTERRAAD Op Zaterdag 10 Augustus xal de ttaliaansche ministerraad bUeenkomen r Een belangryke S chenking Het Rijksmuseun van oudheden te Leiden heeft van de Vereeniging Het Beuversfonds een belangrijk geschenk ontvangen n l 3en kalksteenen beeld van en Soemerischen priester uit den vroegdynas tischen tijd 2800 jaar v Chr afk jmstig uit Chafadje Mesopotamië Deze ichenking is van groot beang omdat een dergelijk ituk tot nog toe in de jpenbare verzamelingen v an ons land ontbrak SPANNING IN ARABIE Naar de Messagero meldt liggen troepen van Ibn Saoed aan ie golf van Akaba en aan de drinkplaatsen van de Nedsjd Deze troepenconcentratie aan de grens van Transjordanië waar de van Engeland afhankelijke Emir A bdoellah een schynbewind uitoefent zyn volgens het Italiaansche blad het antwoord van koning Ibn Saoed op het EngclschJoodsche geheime verdrag SPOORLIJN TVRKUE IRAK GEREED De spoorwegverbinding tusschen Turkije en Irak is gereed gekomen De eerste trein is gisteravond uit Bagdad naar Istanboel vertrokken Met dezen trein zal het in vredestijd mogelyk zyn de ieis van Bagdad naar Londen in zeven dagen uit te voeren BINNENLAND Geneeskundige Dienst der Landmacht DANKBETUIGING VOOR VERLEENDE HULP De inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der landmacht schryft Nu op 15 Juli 1940 ingevolge de gegeven bevelen het Nederlandsche leger heeft opgehouden te bestaan is het mij als inspecteur van den Geneeskundien Dienst der Landmacht een behoefte allen die onder mijn bevelen hebben gediend hetzy rechtstreeks hetzij in verwijderd verband alspok alle geneesheeren van burgerziekeninrichtingen en de burgergeneesheeren die hulp hebben verleend aan zieke of gewonde militairen mijn groote erkentehjkheid te betuigen voor hetgeen zy voor het leger alsook voor my persoonlijk hebben verricht Ik gedenk met groote dankbaarheid de zeer groote welwillendheid zelfs in vele gevallen de vriendschappelijke houding waarmede de meeste geneesheeren mij zijn tegemoet getreden Met grooten Weemoed zullen wy steeds onze tijdens den oorlog gevSUen kameraden blyven gedenken N S B VERGADERING TE AMSTERDAM In de groote zaal van het Concertgebouw is gisteravond door de Nationaal Socialistische bewegihg in Nederland een druk bezochte openbare vergadering gehouden waarin de plaatsvervangend leider de heer C van Geelkerken gesproken heeft over het onderwerp Nieuw Nederland en de nieuwe orde Spr zeide o a Een werkelijke revoiutie kan niet door praten verkregen worden Wilmcn den staat veroveren dan moet eerst de straat ingenomen woeden Het volk leeft in de stfaat Daar moet dus de volksbeweging beginnen en dat gaat niet altijd even zachtzinnig De N S B heeft thans de straat en zal ook den staat veroveren De N S B is revolutkinair d w z innerlijk vrij los van partijbelangen vooroordeelen en klassenstrijd en daardoor in staat met het volk een nieuw leven te beginnen ilen bestreed ons met te zeggen de N S B is niet Nederlandsch Men heeft systematisch haat tegen de N S B aangewakkerd Er zijn in de negen jaren dit deze partij bestaat fouten gemaakt Men verweet ons Goering een klok te hebben aangeboden Mussert deed dit ata dank voor de bescherming welke wy thans genieten tegen onze bondgenooten die nacht na nacht ons landaanvallen Deze eeuw is de eeuw van Duitschland Het zal nooit dulden dat ons land een uitvalspoort voor de democratie blyft Als straks de Duitsche soldaten door Londen marcheeren zal iedereen weten dat het oude heeft afgedaan en riöoit weer terug zal komen Respecteert dit volk zich zelf dan zal het de eereschuld te dragen hebben om Europa van Duinkerken tot Delfzijl te t eschermen tegen Brittanie DE UITBREIDING V AN HET HAAGSCHE POtlTIEKORPS Zooals reeds werd gemeld ligt het in het voornemen om 320 gedemobili seerde militairen te Iwstemmen voor de uitbreiding van het Haagsche politiekorps Daarvan zuUeti er naar wy vernemen een honderdtal afkomstig zyn van de militaire politietroepen terwijl de overigen zullen worden gerecruteerd uit gepasporteerde militairen van verschillende wapens die op grond van hun staat van dienst en persoonlyke kwaliteiten het meest geschikt zullen worden geacht iooT de politietaak De aanvul ing van het in specteurskorps zal geschieden door de tewerkstelling van jonge officieren waaronder eén aantal zoo juist tot tweede luitenant i noemde cadetten vaandrig die dan een cursus van on geveer een jaar zullen hebl en te door loopen om voor hun nieuwe taak te worden opgeleid Deze cursussen worden gegeven door inspecteurs en burgerleeraren AANGIFTE VAN VOERTUIGEN De inspecteur generaal van het verkeer herinnert er 1 dat belanghebbenden verplicht zyn aangifte te doen van alle voertuigen vermeld in een officieele publicatie welke men elders in dit blad kan aantreffen BUREAUX ARBEIDSINSPECTIE TIJDELIJK GESLOTEN De directeur generaal van den Arbeid maakt bekend dat in verband met de overstelpende drukte de bureaux der arbeidsinspectie a s Vrydag en Zaterdag gesloten zullen zijn voor het in ontvangst nemen van mondehnge klachten over gegeven ontslagen alsmede voor het verstrekken van mondelinge inlichtingen aan werkgevers over in te dienen verzoeken om tot ontslag van arbeiders te mogen overgaah AANGIFTE XXN MOTORRIJTUIGEN De Duitsche weermacht maakt bekend dat alle ipotorrytuigen welke voor de weermacht worden bereden en zich nog bevinden in garages en reparatiewerkplaatsen ten spoedigste door de houders der genoemde garages en werkplaatsen moeten worden opgegeven bij het Nachkommando Kraut Mauritskade 53 Den Haag tel 117780 Bij niet voldoen aan dezen oproep zal een strafrechtelijke vervolging worden ingesteld RADIONIEUWS VrtMat It twU JAAK8VSLO 14 4 M V AJLA tM Berichten A N P t is OrteUpet M3 Grarliofoonmuziek I4 1S DecIamaUe It M Gramotoonmuziek II I Declamatie II J Orgelspel 12 M Berichten U S V A RA orkeit 1 I O Berichten AHP Z 4 La Travlala opera gr pi M Oramofoonmuziek met toelidHlns J Orai toonmuuek S M Voor de kinderea S M Or pel LMtDe Kanblen I V P K O M Cyclus Groote mannen In bewogen VBEMARKT 1 Juli Kalfkoeien 150 ÏIS vaiekom 100 aw nuchtere kalleren 4 16 11 varkens 16 60 biggen 10 ZJ geiten f ui ken 5 16 RundvleesiCh per kg slat laeT 0 M 0 74 0 64 LUIMVEEMABBT Jon hanen OlOr 0 30 hanen Oiirt lji kippen 0 4 1 19 eenden 060 0111 diiiiZ O IC O 40 konijnen O 50 J 00 DELFTSCHE ROENTKNVEU INt 18 Juli Bloemkool Ie soort 9 30 11 80 4 e onrt 2 10 BW komkommers ertHni u soort 5 20 komkommers witel Ie aoit i 5 90 sla Ie soort 100 130 pr 100 t f m 5 00 per 100 bos andijvie OM 120 p 100 sL selderij 0 80 1 50 er 100 boe staiiipi ce 12 30 13 40 snijboolion 19 00 groote booiiM 4 30 blauwe druiven 63 00 09 00 tonul 8 40 17 50 per 100 kg meloenen anana ib 00 idem net en su ker 6 00 30 00 ia a karbonkel 49 00 65 00 per 100 8tuk VEEMARKT GOUDA 18 Juli Aangevoerd in totaal 714 stulj waarvan 5 slachtvarken 33 magere Mrkn Prijzen van 25 5 per luk 30S bieeoi Pr zen van 12 18 per stuk M mich c e icaW veren Prijzen van 6 13 per stuk B i ru kalveren 13 bokketj en geiten Prij en vm 2 8 per stuk Handel RedeHJk KAASMARKT G UDA 18 Juli 345 partijen kaas Pryzeir Ie t 37 40 2e kW 34 36 zware tot 42 Cn aftrek 103 cpt Handel Vlug BOTERMARKT GoiuDA 18 Juli 116 Ponden tioter Goeboiet 9895 weiboter 85 96 per pond Handt Vlug KIERF NM RKT GOUDA 18 Juil 9500 a eieren Kipeieren 170 4H Eendeneieren 3 00 340 per 100 stukHandel Matig COOPKRATIEVI ZUID HOIXANUSCHI EIKirvEU ING GA TE GOIDA 18 Juli Aanvoer 155500 Idpeieren Pr zen 58 58 kg 3 SO 3 70 5 kg 3 711 3 G0 S2 kg 3 80 3 90 62 70 kg 3 9 4 40 iiuiM 58 72 kg 3 7 50 Kleme eieren i W 1 per 100 stuks Aanvoer 900 eendeneiera Pruzen 3 60 3 00 per 100 jt E BEURSOVERZICHT Gedurende d eerste drie dagen clat dl beurs u ederom is opensesteld hebbon luut de fond en waarvan en fioteering oltictMl wardt trcpubUceerd in verM heldere dndere waarden transactiea ptaats eevond n E a fonds waarin drie dagen ha d l ei dw ven kan voor den niet offlciei Ien raniW worden vnjgegewn hetgeen betcekent dit de handel op normale wgze zal ge c ii dMi doch waarbi tegen excesien zeer trer af worden gt waakt Deae niet officteeïe l n ld houdt echter niet in dat de koerwn ofücitd worden genoteerd Komen wat de pi litn betreft groote af i fcingen voor dar wur verwacht dat alvorens tot een sterk afwï kenden koeib af Ie doen met deti sarls voor de nottermg verbmdiT k wot gewjcht Voor de Ned lAnd che taatsob i atien et de obligatten Nederlandbch Indie wtnd ik laatste dagen goede beJangstelling aai det dag gelegd en dexe zuHen dus al het witt automatisch irf den ruet offloeelen t andd komen Ook Verscheid ene locale aa l e werden regelmatig verhandeld In p tt t speciaiitctt n vonden naar verhouding an lie om stand igtyeden zelf vtij flinke o fttw plaats Zooals verwach kon worden het vooral de aandeelen welke tot tw rga marktlcjdöT worden gerekend welke d aandacht voor zich opvorderden Tot dusverre iijn de orders gcr weest doch ter beurae bestaat de opvditifX dat de belangstelling van het publiek w grooter zal worden indien eenmaal o gebrll kc lJke publiciteit van de koe vr fcn worden overgegaan Afgeschelder hiervan kan mei worden verwachl J i het hutdige tijA be tek de effect cni a id groote afmetingen zjl aannemen or lijl toekomst nog m nevelen is gehuld fr nif mand kan bevroeden hoe de econoM i cM etoehtand zich zou ontwikkelen en op cik wijze de effectenbeurs of éen en ard r v Hoewel deihandei op de AmstcidcücMeffectenbeurs heden van bescheiden ainicti gen bleef had de markt tocht een le tniJigcf voorkonv n dan de laatste dagen he Kev was gewee j daar than de handel m d v r waarden vrij was Verschillende fondt fii i a den hetop dne achtereenvolgende da inWinoteering kunnen brengen en de vci chMproef dus kunnen doofslaan Op de bf eg gingsafdeeling werd het drukst zdVen i i in de 4 pet obligation Nederland 2e t ex bela tingfacttiteit die beneden lie van gistoicn daalden en ztch bewo schen prijzen loopende van 91 piocct J 911 j procent De obligatiên met bc i faciliteit waren eveneens iet lager f d stukken uit de 4 procents leoni 19 1 Van de ovcriKp Nederlandsche staat loi ii was heden de handel vi ij In óe m vi de oude 3 pet certificaten en de 3 f pet leening waarbij de koersen ic a8 kwamen te liggen dan de prijzen s h gisteren kon worden afgedaan Van do t gatian NederIIndie m ochten Heen c i ken uit de tweede leening vrij word t verhandeld Ook hier viel een kleine ic fi a waw te nemen Op de lokale aandeelenmarkl ging ti langstelling m de eer te plaats uit t J r Jtoonaangevende papieren De handel m f ninkliikcn was vrijgegeven Dit r i£ C beleekent echter zooals reeda uite np niet dat de koersen reeds mogen woro gepubliceerd Van de Amerikaan whe petroleumaanoi len waren Shell Umona en IMewatci Tden handel vrij fegeven wa rbM ty kleine koersachteruitgang kon wordpti 5 constateerd eif Op de suikerafdeeling waren HVA ke vrijelijk n ochten worden verhandCd ij koers werd vrij belangrijk lager vcnoiriffj Van de industneelen was de Jiandci Philfpsaandeelen vrij even al tn Akti J Philips aandeelen kwamen vergeleken de voriHe advieskoersen Offi een lag r P en hetzelfde was het geval roet Aku In Ubakken ging mefe om Deze i i Iwbben bet na in geen enkel vröen handel kunnen brengen De ko xrïn tot dusverre vrU onbewogen gebiev behoucbens Mer en d r een Welne acm In rubberaandeelen was wwwelüks irf DeAmeHkunsche markt wt xetr u handel was vij in Anacoiul U S J Bettile hem Steels Repbiic SleeliL de koen konden zich niet bandhavoH de om raren eer beperkt Protlon atie 3 procent