Goudsche Courant, vrijdag 19 juli 1940

VRIJDAG 19 JULI 1 Terugkeer der eerste Berlijnscbe Divisie Een groote Rijk en een beter Europa a dus Göbbels Duitsche Waarschuwing aan de Engelschen Tegen het optreden van Franctireurs Britsche Politiek in het Verre Qosten BttlTENUND De Heilige Stoel en het nieuwe Europa Komende sociale én geestelijke ommekeer a AANPASSING GEBODEN Het ItaliaajMrthe blad Corrjere del T 1 c 1 n o tievat wn artikel Tan IJn correspondeni In Vaticaanstad ever aanpassing van de Heilige Stoel aan het nit uwe Europa waarin o a bet volspnde wordt gi egd I c Heilige 8 oei moet zich er op voorbereiden niet afiijdig te staan wanneer de overwinnaiir s de bases Ta sl s ellen van heUnieuwe Europa HU heeft derhalveften belangrijke Blch over ren lange Tjeriodt uitstrekkende taak De al loop van den oorlog zal Wet alleen epn totale ommekeer op de laij4kaart van Europa en van de Europeesche bezittingen op I andere continenten teweeg bren I gen doch ook een diepgaande I sociale geestelijke en ethi sche ommekeer NIEUWE LEVENSMAATST 1VEN Met de macht van zijn gsestelijke en religieuze activi eit bereidt de Heilij e etoel zich derhalve er op voor milliornen zielen de kracht en de gee j telijke ba sif u pevcn opdat ij lot nut voor de caLiiur in verhouding kom tot de nieime Jeven stnaat staven Si hU bereidt ziclrer tevens op voor den overwini aars de medewerking van xijii iui4f ndjarig evenwicht te verleeHen Dt taa sorden die thans ten onder gaan n hierdoor bewiitóii dat zij haar geschiedkundige taak definitief hebben vervuld zullen door de kerk Bteed s loevallice en vooroii aande ver schi raneen worden beschouwd en ïij heeft etiurf Kle de geheele afteJoopcn eeuw die de eeuw der overwinning van dit re line was steeds de verkeerde en broze bos anddcelen In het licht gesteld Men kan zessgen dat de politieke geschiedenis van de kerk m de affreloopen eeuw niets an ders was als fcn strijd tegen de leerstellingen der Fran srhe resolutie en dat de sociale politiek van de kerk Elch juist op de overwinning hiervn heeftyontwikkeld Vele ka holieke dcnker s die in nauw contact staan met krj iften van het Vaticaan zijn ge ncigd een zekere parallel te zien tus schen de jongste sociale prakmk van de kerk en de groo ste prestatie van het nationaal socialisme en het ia srisnie op sociaal gebied prestaties die volpens de meeni ng in deze kringen niets anders zijn dan de tenullvoerlegErinp van datgene dat onder bet sociaüsrfie verwezenlijkt kon worden om zonder noodlottige verwoestende schokken een nieuwe maatBchappij op te bouwen HEROPBOUW VAN DEN ELZAS TEI K BEDRIJVEN WEER IN WERKING Rijksstadhouder Robert Wagner beeft hl een te Straatsburg gehouden conferentie van de in den Hzas werkïame rijksen lands autoriteiten eenrede gehouden Jlet E3za sser probleem aldus pr heeft Frankrijk kiunstmatig geschapen In zijn door zooveel zor gen en nooden oorlogen en lijden gekenmerkte geschiedenis kent de Elzas tal van martelaren voer het Duitsche volk De rijksstadhoude r tiehandelde daarop het vraagstuk der zuivering van den Elzas van volks en rasvreemde elementen dat n xar hij verklaarde met alle vastbesloteiihfid zn worden opgelost H j vervolgde On de velden moet vóór het najaar elk spoor van den oorlog uitgewi scht zijn Op fjrootp schaal is aan de Elzas er boeren hulp verleend door het beschikbaar stellen van buitgemaakte paarden en waeens In dit verband wees spr op de erse toe sfunden die de Franschen hadden achter gelaten In tal van gevallen werd het vee van Elzasser boeren in de stallen opgesloten om het te laten verhon eren Tenslotte gaf pr een over oht van den opboiiwarbcld in de laat ste vier Wek n Vele bedrijven zijn re s weer op gang gebracht andp re zn Ien in de komen ef dagen en weken het werk hervatten De Duitsche soporwefeen zOn lyeds gereed gekomen met de aansluitibg aan het rijksnet In het eind van deze week zullen weder verscheidene baanvakken in den lE as berijdbaar zijn Ook de Duitsrhe pofiterijen zullen een dezer dae en het verkeer tot d n Elz s iden i DE KABINETSCRISIS IN JAPAN t uitenant g neraal Hidekl Tojo die als minister van Oorlccr in het door prins Konoye te vormen ka oinet zitting zal hebben is te Tokio aangekomen Generaal Tojo heeft in 1938 fted den toenmalige minister van Oorlog Itagaki als onderminister terzijde gestaan In December van hetzelfde jaar werd hij t ot inspecteur generaal van de luchtmacht benoemd BESLAG OP rRANSCHE SCHEPEN Alle Fransche koopvaardijschepen in de havens van het Britsche ritk zullen krachtens de bepalingen van de verde tUgingswet In beslag worden genomen Feestelijke Ontvangst Onder bet feestelijk gelui der klokken is fisteren de eerste divisie Berlijnscbe en Brandenbarf scbe troepen met de lauwerkraasen van bun glorierijke overwlnw ningen in Polen en Frankriii door de Brandenburger Tor in d rijkhboofdstsd aangekomen Op het fraai versierde Pariser Platz werden zij verwelkomd in naam van den Führer de rijksregeering en de Berlijnscbe bevol iiig door den gouwleider van Berlijn rijk sminister dr Göbbels en namens de Duitsche weermacht door den bevelhebber i an het vervangingsleger den generaal der artillerie Fromm Onder bet onbeschrijfelijk gejubel der bevolking marcheerden detroepen met bloemen overladen twee uur lang door Unter denLinden de bistoriscbe straat vande Duitscbe hoofdstad Vo r de aan Weerszijden van het Pariser Piatï opgerichte eere trlbunes die voor de vertegenwoordigers van s aat weermacht en partij de familieleden van de Berlijnsche gesneuvelden en gewonden de ïvrbciders in de BerlijiLsche wapenlabHeken waren gercbcrveerd hadden de Berlijnsche gewonden met hun yerpTeegsters een eere piaats gekregeiy Om 18 uur reed de commandant van de Berlijnsche divisie in een met bloemen overladen auto in langzaam tempo door den middelsten boog van de Brandenburger Tor Hicrach er volgde als eerste deel van de binnentrekkende troepen een regiment infanterie van Èijn staf Namens de weermacht werden ij daar verwelkomiJ door den l evelhebber van het vcrvanglngsleger generaal der ar illelie Fromm Vervolgens bracht ryksministcr Góbbels hun den eersten groet van het vaderland i REDE MINISTER GÖBBELS Toen gij in Augustus van het vorige jaar naar de wapens greept aldus zelde de minister o m zijt gij een onbekend lot tegemoet gegaan Een oorlog dle ons nationaal bestaan moest vernietigen was het rijk opgedrongen Onze vijanden wilden ons de sociale cultureele economische en na ionale opbloei van ons land niet gunnen die met het overnemen van de macht door den Fuhrer was ingeluid Zij wilden qpnleuw evenajj in 1914 het rijk omsingelen ons door een üvermachtige coalitie overvallen onze nationale moraal ondermijnen onze vrouwen en kinderen door een laffe blokkade aan een langzamen hongerdood prijsgeven en ons dan door een ijinnenlandsche revolutie de wapens uit de handen slaan Di gemeene plan hebben wij en hebt vooral gij solda en verijdeld De ver vooruitziende vooroorlog sche politiek van den Führer had den ring dien onze vijanden om het rijk wilden leggen doen springen De blokkade waarmede men ons gedreigd heelt werd door het geweld van onze wapens zeer spoedig in een worgende tegen blokkade veranderd De bmnenlandsche revoluti waarop onze vijanden rekenden zal eeuwig op zich laten wachten In den rug gedekt door een vastbesloten en tot offers bereid vaderland zijt gij den zege ht door Polen begonnen Gij vocht heldhaftig aan de Brahe en ofi de Tujheler heide Gij hebt den strengsten winter in het giuvernementTgeneraal medegemaakt Gij ziji naar het westen getrokHen t oen daar het uur der beslissing gekomen was Gij Ijebt het uwe er oe bijgedragen Frankrijk in een moedigen stormloop te verslaan Na een dagenlange zegerijke doorbraak door de voor onneembaar gehouden Maginot Ilnie hebt gg het ge angen nemen an 74 000 Franschrn kunnen melden Gibfhl B tar Diegenen die in uwe voorwaarts stormende rijen vielen zijn niet ge ommen op VERSCHEIDENE SL tCHTOFFERS Giatcren is Gibral ar opnieuw gebombardeerd door vier vliegtuigen van onbekende nationaliteit Hoewel een hevig afweervuur werd geopend wisten de toestellen te ontkomen De aanval begon naar het D N B uit Madrid verneemt gisterochtend om 3 uur Vier onbekende vlieg ulgen wierpen in totaal vijf bommen van het zwaarste kaliber welke neerkwamen in de omgeving van het marinearsenaal van 01braltar waardoor vijf personen gedood en velen gewond werden Verscheidene hulzen zijn vernield Alle vrouwen en kinderen beneden den leeftijd van 17 jaar zullen uit Gibraltar geëvaeueerd worden evenolB de mannen Ijoven de 45 jaar storven viwjr een leeg schijnbeeld doch voor het grootere mooiere vrije vaderland Wij buigen ons in eerbied voor het heldhaftige offer dat zij voor liet rijk en zijn toekomsi hebbon gebracht Wij groeten hun familieleden en beloven hun dat hun ditmaal wejkelijk den dank van het vaderland zal geworden Nog is de oorlog niet ten einde Zijn laa ste etappe moet nog gewonnen worden Dan zullen de vredesklanken in het vaderland luiden dan zullen Wij een grooter njk en een beter Europa opbouwen TOESPRAAK GENERAAL FROJCtt Vervolgens sprak de generaal der artillerie Fromm ongeveer aldus Uw trotsche divisie opgesield a s een der eerste reserve divisies heeft de oude stelling bevestigd dat de ovde reservisten gelijkwaardig aan d jonge aètieve troepen zijn Gij he n daarmede aangetoond dat onze opperste bevelhebber op elk oogenbli ic zooveel solda en kan hebben als hij wil T vee slagen rijzen omhoog uit uw njk krijgsmansleven de strijd op de Tücheler heide waarmede gij Duitsch gebied hel t heroverd en het overtrekken van den Boven Rljn benevens tli t evechten in den Boven Elzas die U in oud Duitsch gebied gebracht hebben De ouds en van diegenen onder U die in den wereldoorlog reeds vicjaar vogr Duitschland hebben gestreden zullen thans den grijzen wapenrok voor altijd afleggen Hun geldt onze bijzondere dank De anderen zullen met verlof gaan daarra terugkomen en zich voorbereiden voor nieuwe opdrachten die de Fuhrer het leger gegeven heefi Want nog voeren ttij oorlog Gij blijft voortdurend bereid de eindoverwinning te beverhten voor Fuhrer volk en va rUnd Trajse Productie van Oorlogstuig AANDRANG TOT SPOED Het D N B meldt Tijdens een debat in het Engelsche Hoogerhuis over de oorlogsleveringcn uit Canada en Amerika becrltiseerde loi d Addisoi e traagheid in de productie De mHpster voor de Voorraden V oolton gaf toe dat de Amerikaansche industrie by het begin van den oorlog niet gereed was tot het uitvoeren van het oorlogsprogramma en dat het tempo der productie werkelijk te langzaam is geweest Er zijn echter maatregelen genomen om deze productie te bespoedigen aangezien anders de overwinning niet behaald zou kunnen worden Tenslotte zelde de minis er dat hij niets zou nalaten om zich te verzekeren van het grootste gedeelte der oorlogs productie van het Nooid Amerikaansche vastétttnd De Engeisch Japansche Overeenkomst REDE VAN CHURCHILL De Britsche minister president Churchill heeft naar hei DNB meldt in het Engelsche Lagerhuis de volgende verklaring afgelegd Op 24 Juni verzocht Japan de Engelsche regecrlng schikkingen te treffen voor het staken van he vervoer van oorlogsmateriaal en bepaalde a i dere goederen naar China via Birma Een dergelijk verzoek volgde voor Hongkong Thans is een overeenkomst gesluten Sedert Januari 1939 was de uitvoer van wapens en munitie uu Hongkong verboden In fel e is geen oorlogsmateriaal van de soort waaraan de Japan cho regeering teteekenis hecht uitgevoerd De regeeini van Bil ma is bereid voor een periode van drie maanden den doorvoer van wapen en munilie te staken De voor het vervoer via Birma verboden goederen zijn ook voor Hongkong verboden Voor s zelde Churchill dat de EpgelEChe regecring de verschilleade door GrootBritlaiinië aangegane verphchtingen voornamelijk die tegenover de Chinee sche regeering en de hierbij betrokken Britsche souveremc gebieden niet heeft verwaarloosd De Engelsche regeering heeft daarbij ook rekening moeten houden met de tegenwoordige positie van de wereld en licb niet ki nnen ontveinzen dat Engeland zich gèwikkpl1 iet in ten suljd op teven en dood BEZET EN ONBEZET FRANKRIJK Bpfchouwinsen over een Qiineeschen Muur ONBESCHEIDEN WENSCH Onder verwijzing naar het vluchtelingenprobleem eft het landbouwvraagstuk waaraan de regeeringPé tain zich in de eerste plaaus heejt te wijden heeft de Parijsche Temps betoogd dat het bestaan van een Chineeschen muur tusschen het ijezette en het niet bezette Frankrijk op den duur toi een ondragelijken toestand zou leiden In dit verband schrijft de Berlljntsche pers dat hier een rijkelijk onbescheiden wensch wordt geuit die te vreemder aandoe waar Frankrijk maanden den tijd heeft gehad om te denken aan de gevolgen van zijn lichtzinnige politiek Fiankrijk moet thans aldus schrijft de Deutsche Allgemeine Zeitung boeten voor de zonden zijner vroegere regeering en voor zijn onderwerping aan Engeland Het heeft zijn haat tegen Dul schland van dag tot dag doen toenemen en het Dur sche volk een lot erger dan dat van 1 19 willen bereiden Toen wij in den winter van 1918 1919 in de grcKits e vocdmgsmoellijkheden veikeerdtn en onze vrouwen erl kinderen bij tienduiZMiden Wierven heeft Frankrijk ons delaatste mclkkcieien ontnomen en de hongerblokkade tot Juni 1919 voortgezet Alle andere bladen herinneren even eens aan deze feiten en verklaren dat wenscheii om niet te zeggen elschen zooals de f e nip s dic naar voren brengt een volleaige miskenning van de positie en veran woordelijkheid van Frankri k verraden De Lokal Anieiger acht in sterke mate den schijn aanwezig dat de tegenwoordige politici van het Fransche volk ich bevinden achter een geestelijken Chiijeeschen muur die het hun onmogelijk maakt de werkelijkheid te zien De Berliner Börfeen Zei u n g legt er den nadruk op datFransche bladen zooals de Nouvellistt en de zender in Tunis door hundliidelijlt antirhiit sehe howduïg denChinecsihen muur steed s hooger maken De entente cordiale schijntondanks Oran en Martinique nogs ceds in Fransche her senen rond tespoken Dergelijke teekeni n leverenslechte art umenten bor de wtnsehen van de Temps Denemarken uit den Volkenbond Het De ensche ministerie van Buitenlandsche Zaken deelt mede Daar de gebeurtenissen langzamerhand er toe geleid heboen dat de Volkenbond niet linger een werkelijk bestaan bezit heeft de Deen sohe regeenng besloten raar vertegenwoordiging bij den Vol ken aond terug te trekken en het verleenen an economwchen steun aan den bond te staken TIJDELIJKE REGELING Engeland Heeft ïich in ijn politiek jegens hel Verre Oosten voornam elijk ia jcn leiden door den weiiscir voor China een vrije en onafhankelijke toekomst gewaarborgd te zien en daarbij Mk den weii ch uitgedrukt de belrekKlngen me Japan te verceteren Om dit doel te bereiken aldus emj Churchill verder zijn twee diiigen vaa groot belang n l de tijd en een veiminderen van de tu staanflc spanning Wat wij gedaan hebben is derhahe iiei sluiten van een lijdelijke regeling m de hoop dat fe hiCrdimr e or ien tijd tot een iechtvaaidi e en dragelijke oplos Mim oor de otKic oelanghcbbendcn zal leiden ein regeling die door beiden naar wi hojx n vrijVMllig zal worden aangenomen Vredes poRiM en Engeland wenscht dat he ctst an en de ongeschondenlicid van China behouden blijft en is btrcid nut de Chinfe srhe regeering na het sluiten an vrede te onderhandelen over het teruggt in derconcessies en een hLrziening dl r verdragen op gron la van de wecierkeerl s heid eïi rerh s eüjkheid Engeland 11 e hier t ns dat Japan tot een toc tand yan wel Wij zijn bereid tot medeweik ng en steun opdat beide landen hun d x l bereiKcn Maar hel mix t duidelijk iijn dat wil dit doel bereik worden dil ir vreori ame n vergevlng t C li do ellngen moet geschieden en i lel met oorlogsdreigementcn CRITILK IN HET UOOUEIUIL IS In hel Hoogerhuis heeft lord Hali ax ditr ue overeenkomst nie Japan rzi Ifde v ilai ig f i clegd aia Cnuichill 111 net Laotmuis Ket la voor F mpathie betuigingen Koning Leopold OOK VAN OUD STRIJDERS Zoowel in den gemeenteraad van Brussel als door het gemeentcofstuur van Antwerpen die dezer dagen voor de ee ste maal sedert de bezetting van het land door de Duitsche troepen bijeenkwamen werd met algemcene stemmen een adres van sympathie voor koning Leopold aangenomen zoo melflt de BrusseLsche correspondent van de N R C Dp wn burgemeester van Antwerpen ihr Delwalde betuigde den vorst bij deze gelegenheid de onwankelbare trouw en de diepe genegenheid van de bevolking der tflaamsche Scheldestad De koning heeft in antwoord op deze adressen aan oe beide gemeenteraden ijn innig erkentelljklieid uitgedrukt voor de hem in deze moeilijke tijden betwonde sympathie Na talrijke andere vereeniGingen van frontveteranen uit den oorlog 1914 1916 heeft de afdeeliiig Antwernen van het Nationaal Verbond van Oorlogsinvaliden thans op haar beurt een brief gezonden aan de n koning waarin o m het volgende voorkomt Juist zooals Uw Majesteits doorluchtlce en onvergetelijke Vader on e annvocrder Zijne Majesteit Koning Albert heelt Uwe Majcsteilii In even pijnlijke als tragi sche ecbeurteni s£en als Mensch als Aanvoerder ais Vorst enkel en uitsluueiijk Haar plicht vervuld Uwe Majesteit weze er innig van overtuigd dat allen die de z ai e beprorvlng van dichtbij hebben meegeleefd achter Haar staan en hartcgrondie het door Haar genomen besluit goedkeuren In aller hart heeft Uwe Ji aie steit een troon gevestigd vair onvergankeliike erkcntelijklieid eeschraagd door de liefde van zoovele Moeders Vaüers Vrouwen Kinderen en Vei loofden wier leven en toeko mst gered werd door het leven te béwar n aan hun thans teniEgekrcrden oldaat Uwe Maj€ =teit die door treurige ondervinding beseft wat lijden i lieeft door Haar grootmoedig gebaar duizenden een zelfde eed willen bfsparen Wii oorlogsinvaliden en oorlousweduwen die oOk gelede hebben wij zegenen er Uwe Majesteit om Bewapende Vrijkorpsen VREES VOOR VALSCHERMJAGERS Zooals gemeld heeft een Eiigcl =cn geestelijke een dezer dagen in ziin kerkelijk gemeenteblad openlijk opgeloepen tot den franc ireur oorlog tegen de Duitsche weermacht Het ijnt zoo verklaart men volcens he DNB naar aanleiding hieraan in politieke kringen te Berl jn da men hier te doen heeft met een door de Britsche regeering zelf uit gegeven parool en dat men de vorming van vrijkorpsen in Engeland tot een systeem heeft gemaakt Thans wordt een dei jciijk geval bekend dat de juistheid An deze meening nog eens onderstreept een Engelsch militair schrij er publiceert in een veclgeRven tijdschift een artikel met dezelfde strekking waafbij hij steunt op ijn ervaringen als leider van een bataljon der internationale brigade in den öpa inschen burgeroorlog Hij verlangt e enal de genoemde geestelijke de oewapeniag van de burgerbevolking ter ei eüigini tegen vaisehcim jagér si Woordelijk schrijft hii Mcn werpt tegen dat de valschermiagers m Spanje met zijn gebruikt IXich dat had ook ijn ledeii want m het lepublikemsehe Spanje droeg iec freen wap€i die ze wist ie ocmachtigen p een land waar op elk ktuH ount an sliaten gewapende liedüi staan de stenooi istes levolvers dragen en in de cafe s de aandacht er op gevest a woidt dat iiandgianateii en machinegeweren aan den ingang afgegeven moeten worden kan een volk de valschermjagers nog op zijn nuchtere luaag veiteien buuri d Addij on noemde de overei i kojiist een uiterst otj elukkipe rt gcImg Vvij hopen zoo zelde hij dat ij nergens iii China de ernstige uilweiklng zal hebben waarvoor wij vreezen Burtjiiaaf Samuel zelde te hopen dat de vrede tusschen China u Japui in de eerstvolgende maanden nog niet tot stand komt omdat de regeling anders voor on epaaldtn tijd mui t blijven bp taan Op de vraag of de Britsche ambassadeurs te Wa shmsion en Moskou tevoren geraadpleegd walen over de mogelijke gevolgen vo ir de bellekkingen van EnKfland met de Vereenigde Staten en Sovje Rusland Cide Halifax dat men dit overlci niet achterviege had gelaten In een gehfime zlltmg zou een deba over de ptmlen in kwestie gehouden worden GEEN ERKENNING VAN WANG In antwoord op een vraag verklaarde onderstaai ssci retaris Butler in het Lagerhui s dat de Britsche regeering me de geringste bedoeling heeft een of anderen duik op de Cl ineesche regeeiing uit te ocirnen 7ij erkent het regirije ui ai £ i jiiig Wti te Naiikuig na ee Spaansche nationale F PARADE TE MADRID Ter gelegenheid van den 8i nk nationalen feestdag is te MadiM parade der nationale sj ndlcatfn houden voor generaal Franco De werd door delegaties der drie machtsonderdeeien met de vlasgf standaarden geopend De diptomi tribune was volledig beael Ben jw Falanx lelding eischte in n toesp het onmiddellijke actief decn van Spanje aan de nieuwe ordt van Suropa Ben vertegenwoor der syndicaten herinnerde er aan er in Spanje no vele econom Gibraltars bestaan die moeten d wijnen In een rede ïeide generaal pr o a Het bloed van d Spaanscht sneuvelden is niet vergoten om voorbije tilden van verval te j terugkeeren De treurige dagen Cuba en de Phllippijnen zijn voor Spaansch bloed is vergoten Ecwor om een natie te vormen en een lm rium te s meden De politiek der reg ring zal die van een Spanje der e held zUn De audllk wees ook op de tes voordlge omwentelirHgen in Euro en zelde dat Spanje daaruit Icet zal trekken Spanje s rechten er eerzucht zijn nog niet verjaard notie is weer sterk en twee milU soldaten staan gereed om de rerh Van het land te verd digen Aan het slot vtan zijn rede spi generaal T ranco over de niillt deugden die geheel Spanje moeten zielen zegi ende dat iet Spaanse leger de spiegel van de iiile moet i EVACt ATIE VAN ENGELSCHE KINDEREN In het En ielsfhe Lagerhuis liChurchill verklaard waarom de reg ring het plan heeft laten vaien evacuatie van kinderjim over d Oceaan Hij zelde in dit verband een uittocht uit Groot Brittaiinic groote schaal niet wenscheiijk Is dat naar zijn meeniiig de mihui ituatie zulk een mas a uilt iclit niet noodvakelijk maakt Het plan slccht s uitgesteld doch niet opgvpu E htcr wees Churchill er op d telkenmale slechts een beperkt aan kinderen uit het land kunnen worii gebrarh HP iDA zoo verklaren de e Borlijnsckringen is een opwekking tot m xir ie vergelijken met soortgelijk In tructies der Poolsche regeerli vaSeptember 1939 Engeland en de Britsche regeering kennen het vtmbfl van Polen De Poolsche soldaa kals wettige wapendrager ook angeiie op een fatsoenlijke beii ining rekenen en heeft deze ook gftr en Tegen moordenaars en frapcreurs echter zuilen alle ledeh v inDuitsche weermacht met alle strengheid van het mternatioiuie ootlogsrecht optreden J uortiivzette Luchtaaruiillcn Ir tusschen zet het Duitsche luiitwapen zijn aanvallen twen Ei jt rmet onverbiddelijke hevightid en t e zekerheid voort Op 16 Juli Kreg groote gebieden van het BrJ sc eiland ais gevolg van het biiufiitwoon ongunstige weer een kortr depauze Toch werden ook op di i dnog ver chillende doelen ifl NoorSchotland en bij Scapa Flow e 5 o le wijze met bommen be u In de F rth of Forth werdei igroote koopvaardijschepen me e totalen inhoud van ongeveei 24 ton In brand ge schotPTi Eïciiee V erden de haveninstallaties Thornton met groote trefzekerheid bombardeerd Op 1 luli waren aanvallen of een fabriek in Eastbourne en op de haveii iWallatles van Portland aar grooTPiiriindcn het vernieti gingswerk der Duitsche bomnie voltooiden van bijzondere uitwerking Een groöte wapenf ïbripk bij Greenock werd door duikiwni menHcriiers aangevallen en d verscheidene voltreffers erootendeels vernield Het d r de Duitsche tr jepen eiland Oue ant ligt vlak voo Wenkust van Brc aijne en vorm het aieemen het meest Wes eUl nant van Fiankrijk De betcekcn dit eiland ligt m het feit dat var n uit df gehcele scheepvaart van Brest gecontroleerd kan i VERBODEN Pl BI4CATII In het Eneelsche Lagerhuls h Churrhiil medegedeeld dat de biW voortaan niet meer dagelijks he tal slachtoffers der luchtaanv mogen publiceeren Aafi de raatf zen en op andere geschikte plaa zullen echter mededeclingen aaiTeilakt zotidra bijzonde li over de lar htoffers bekend ziJH totaal aa ital slachtoffers ftordt m fleliil sin het paiicn ml oeki nü maakt en n de bladen itpuouccH