Goudsche Courant, vrijdag 19 juli 1940

TWEEDE BLAD VRIJDAG 19 JULI 194C i Il er e n puk nitüiri teil ue n rift t 7ljn en nst io ni J ke 111S van e Bnt rbci ld t kon lis FP haiivle gekie no i van rie KP e oor Urn vr n ld STADSNIEUWS RADIODISTRIBUTIE INGEMEENTELIJKE EXPLOITATIE Overneming BedrUf exclusief voorraden voor ƒ 72 000 b en W hebben den raad een voorrtd gedaan tot naasting van ljet bedrijf der radioc istributie overeen omstig hun voordracht be W de raad tot naasting van het ratduïrimitiebedrül der N V Maat happij tot exploitatie der machtiging Toor r diodistributie in Gouda G R D D 24 September IMO ot zooveel vroe r alï met de directie dier N V zoukunnen worden overeengekomen entot exploitatie door de gemeente van deroachtiging voor radiodistribuüe indeie gemeente De buitengewone omstandigheden welke kort na de tot sUndkoming van dat besluit optraden hebben tot gevolg ehad dat van de in de voordracht bejproken naasting binnen den contractueel bepaalden termijn is afgezien Modat op 24 September 1940 tot naastiai van het bedrüf der G R D zal rooetén worden overgegaan De voorwaarden waarop tot naasting kan worden overgegaan zullen voor het grootste gedeelte moeten worden getoetst aan of worden gebaseerd op de bepalingen vervat in de tussehen de gemeente en de G R D afgesloten overeenkomst Omtrent de voornaamste voorwaarden i et de directie dat 4sR D geregéia overlee gepleegd terwijl de iteeds onder gemeentelijke controle gestaan hebbende boekhouding van het bedrijf dier N V juiste gegevens kon ipleveren voor de vaststelling der bedragen welke by de overneming van het bedrijf door de gemeente aan de N V zullen moeten worden betaald De ingevolge de overeenkomst vast té Itellen bedragen zijn in de adviezen ats volgt becijferd 1 a de boekwaarde v n de geheele inrichting van het radiodistributiebedrüf daaronder begrepen kabels en aan luitingen doch uitgezonderd de voorraden op rond ƒ 62 000 b de goodwill op het minimum ad ƒ 10 000 zoodat de gemeente voor deze hoofdposten zal moeten betalen rond ƒ 72 000 B en W stellen den raad voor de eigendommen van de G R D voor dft bedrag over te nemen Naast de vast te stellen definitieve bedragen zal bij de overneming voorts een vergoeding moeten worden betaald voor de eventueel over te nemen magazijnvoorraden bezittingen op afbetaling en andere nader overeen te komen zaken Voor de dekking der uit deze overneming vobr de gemeente voortvloeiende uitgaven werd inmiddels een geldlecnina aangegaan van ƒ 75 000 welk bedrag is opgenomen in de met de N V Koninklijke Paketvaart Maatschappij afgesloten geldleening van ƒ 100 000 Inlevering Loonlijsten Belang ebbenden worden er op merk7aan op gemaakt dat de loonlijs ten der Ongevallenwet over het eerste halfjaar 1940 moeten worden ingeleverd vóór 1 Augustus a s ten kantore der posterijen bij den Raad vin Arbeid té Utrecht dan wel ten biX kantore vl n dien Raad Ooslhaven 20 te Gouda Door tüdige voldoening aan deze ver plichting bespaart men den Raad van Arbeid kosten Den werkgevers die voor de uitvoering der Ziektewet bij een bedrijfsVereeniging Inzending di loonlijsten behoort dus ook rechtstreeks bij den Raad van Arbeid te geschieden Te late inlevering van de loonlijsten kan procesverbaal ten gevolge hebben Uit vroeger tvden DE GOVDSCBE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Te Moordrecht zijn tot ledsn vanden gemeenteraad gekozen de h h J J Snel en J B Snellen de eerste tervervanging van den heer C van Vollenhoven die benoemd is tot lid vangedeputeerde staten en van den heerW Schouten die niet verlangde inaanmerking te komen 50 JAAR GELEDEN Uit een ingezonden stuk Gouda s burgers die Uw wallen Als een schaone tuin aanschouwt Aan de zorgen van U allen Zij deez lusthof toevertrouwd Ik herinner mij uit mijne jongelingsjaren Mijnheer de Redacteur dat bovenstaande regelen op een bordje geverwd stonden in het plantsoen over den ï luweelen Singel en naar aanleiding van die woorden die daar toen stonden en het tegenwoordige ijskoude opschrift Beschadiging van hét plantsoen wordt gestraft volgens dÉ Verordening verzoek ik u beleefd deze enkele regelen te plaatsen Gij moet weten dat het mij een waar genot is wanneer ik dagelijks een wandeling doe bovengenoemd plantsoen te bezoeken als zijnde naar mijn idee het liefst aangelegd De tuinieren die tot onderhoud van dat plantsoen ziJn aangesteld beijveren zich dit zoo net mogelijk te houden doch het is vruchteloos want sommige personen beijveren zich steeds s avonds de graszoden langs het voetpad op te lichten om daaronder wormen te zoeken en achten het zich niet eens de moeite waard die grasozden weder op de plaats te leggen zoodat men die s morgens in het voetpad vind ligg en Wensdielijk was het dat aan de ijskoude woorden Beschadiging enz wat beter de hand werd gehouden dat waarlijk zooveel moeite niet is want door dat het oplichten der graszoden steeds s avonds met een lichtje geschiedt zijn die vemiel êrs onzer mMiie wandelwegen zeer gemakkelijk te ontdekken of zoo dat niet kan weer bovengenoemde dichtregels op het plankje te doen schildften Wellicht dat die personen dit lezende meer hart voor onze wandelwegen zullen krijgen 25 JAAR GELEDEN Uit een advertentie Vanaf Vrijdag en gedurende de kermis ter gelegenheid van het 2 jarig hAtaan van de Witte Bioscoop varieerrt de programma s bestaande uit de vj gende hoofdnummers Leen me een kind Klucht der kluchten in 2 deelen Het rose Pantoffeltj e Reuzen klucht m 2 deelen De Dollarprinses Enorme Pracht Komedie in 3 deelen De Èoodschapper des Keizers treffend Schouwspel van Napoleon Bonaparte De Samenzwering onder Hendrik III Prachtig gekleurd drama Verder optreden van alle Jongleurs Variété In hun jongleeren met knodsen De Glima Xroep In hun onovertroffen acrobraten Werkzaamheden Koopen van Goederen zonder Stamkaart ALLES KWIJT EN EEN BEKEURING TOE V Gisterochtend heeft de politie evena xdat reeds eenigen tijd het geval was oez cht jgehouden op het afleveren van goederen zonder stamkaarten Een vrouw uit Zevenhuizen kocht bij een koopman uit Amsterdam zes handdoeken zonder vertoon van stamkaart ofschoon zij er slechts drie met vertoon van de kaart mocht koopen Toen de politie haar daarop staande hield en ondervroeg bleek dat de vrouw bij diverse kooplieden onderkleeding wol enz had gekocht zonder de stamkaart te toonen Tegen de koopster en de kooplieden is pro cesverbaal opgemaakt De goederen zijn in beslag genomen FA TONNÏi S Clf SNEfK fobiiko vo WNG pcpamimi an endara kwalimtsoiHkalaii O 5U 18 Plantsoen kost meer TE WEINIG GROND AANWEZIG In December 1938 heeft de raad een crediet ad ƒ 40 000 toegestaan ten behoeve van den aankoop van het voor maUg stoomgemaal van Rijnland als mede voor de financiering van het daaraan verbonden plan tot verbetering van verkeerswegen en tot plant soenaanleg Voor dezen plantsoenaanleg was onder deze f 40 000 een be drag ad f 13 000 blgrepen Dit bedrag blijkt thans onvoldoende te zijn Tengevolge van bijzondere omslan digheden is dit werk nlët uitgevoerd kunnen worden zooals oorsgronkélijk in de bedoeling lag Aanhankelijk was er op gerekend dat de uitkomende grond van den tunnelbouw ter plaatse zou kunnen worden aangewend het geen practisch zonder kosten 20u kun nen zijn geschied Doordat echter het werk aan het voormalig stoomgemaal geen voortgang had kon de van den tunnelbouw vrijkomende grond ter plaatse niet worden opgeslagen en is op het onderhavige werk thans ongeveer 6000 M grond te weinig aanwezig Deze grond kan evenwel in werkverschaffing worden ontgraven van het onder Waddinxveen gelegen terrein hetwelk indertijd werd aangekocht van de Wed Haarman Meijers Het vervoer van den ontgraven grond moet dan gedeeltelijk per schuit en gedeeltelijk per kruiwagen geschieden De voor de verbreeding van den IJsseldijk temaken in aansluiting op het dioor het Hoogheemraadschap van Rijnland ter plaatse uit te voeren werk benoodigde klei tot een hoeveelheid van 200 M kan worden ontgraven van de te Oudewater gelegen perceelen welke de gemeente in erfpacht heeft Deze klei kan per schuit naar de plaats van bestemming worden vervoerd De meerdere kosten van een en ander begroot op rond ƒ 10 000 B en W stellen den raad voor het crediet met dit bedrag te verhoogen WUZIGING VERORDENING B en W stellen den raad voor om in de onlangs in verband met het inwer king treden van de Girowet gewijzigde verordening regelende het beheer van den stortingsen ophaaldienst over eenkomstig een schrijven van den secretaris generaal waarnemend hoofd van het Departement van Binnenland sche Zaken nog enkele bepalingen ter uitvoering van de Girowet op te nemen VOORDRACHT BENOEMING ONDERWIJZERES Ter voorziening in de vacature ontstaan door het met ini an van 1 September a s aan mej G Blommendaal verleend een ol ontslag hebben B en W den raad de volgende voordracht aangeboden ter benoeming van een onderwijzeres aan de o 1 school no 7 Eerste Schoolstraat 2 hoofd de heetH J den Uijl Mej C H Theunissen onderwijzeres te Noordwolde Mej J Appel onderwijzeres teOuderkerk aan den IJssel Mej A J van der Wegen tijde lijk onderwijzeres te s Gravenhage EXAMEN HOOFDAKTE Voor het hoofdakte examen zijn te Rotterdam geslaagd voor het geheele gedeelte mej N H J van Eijk en voor gedeelte B mej P Futselaar beiden alhier Speelautomaten mogen wel aan wezig zUn maar niet gebruikt worden j In Mei j l besloot de raad in de Algcmcene Politi verordening een bepb j ling op te nemen ten aanzien van het aanwezig hebben op of aan den open baren weg of op aan voor het pu oliek toegankelyke plaatsen winkels daaronder begrepen van automaten of toestellen bestemd voor spel ook ander dan hazaidspel Blijkens schrijven van defi voorzitter van het college van Gedep Staten is tegen de omschrijving het aanwezig hebben van hoogerhand meermalen bezwaar gemaakt Zy gaat ook naar de meening van Gedeputeerde Staten te ver aangezien de huidige redactie van het verbod eveneens het ten verkoop aanwezig hebben van dergeiyke automaten ot toestellen in winkels omvat Mitsdien is B en W verzocht te willen bevorderen dat de woorden aanwezig hebben vervangen worden door de woorden voor het publiek in gcbrujk te stellen of gesteld te hebben B en W stellen voor aan dit verzoek te voldoen Ontbinding Pacht contract Veemarkt restaurant By overeenkomst van 10 December 1938 werd na te voren gehpuden openbare mschryvng de exploitatie van het café restaurant op de Veemarkt voor den tüd van drie jaren ingaande 1 Jan 1939 verpacht aan den heer C J A Bredie alhier voor een pachtsom van ƒ 48 08 per week Op 25 Aug 1939 werd het restaurant door de militaire autoriteiten gevorderd ten gev olge waarvan de pachter sedert dien datum slechts gedeeltelyk over het gepachte kon beschiken Op de marktdagen kon de exploitatie als voorheen doorgang vinden doch met het houden van de vfele byeenkomsten en feestavonden is gestaakt moeten worden In verband hiermede verzocht de pachter om ontheffing van zyn verplichting tot het betalen der bedongen pachtsom Na langdurige onderhandelingen zyn B en W met pachter tot overeenstemming gekomen en wel in dien zin dat de pachtsom over het tydvak van 25 Aug 1939 tot I Juli 1940 wordt bepaald op ƒ 32 25 per week en dat de met pachter aangegane overeenkomst per 1 Jul 1940 wordt ontbonden Het ligt hierby in de bedoeling vanB en W ten spoedigste tot een nieuweopenbare verpachting van het caféTestaurant over te gaan De pachterheef zich bereid verklaard in afwachting van de nieuwe verpach ting de exploitatie voort te zetten B en W stellen den raad voor aande ontbinding der pachtovereenkomstgoedkeuring te hechten ZEDENMISDRIJVEN De politie heeft een Sljarigen chauffeur aangehouden wegens een misdrijf tegen de zeden De rechtbank te Rotterdam heeft een 44 jarigen inwo ner van Gouda wegens zedenmisdrijf veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf met aftrek van den tyd in voorarrest doorgebracht EXAMEN ZIEKENVERPLEGING Op 17 Juli j l werden in het Van Iterson Ziekenhuis de examens ziekenverpleging afgenomen waaraan deelnamen de zusters M J van Battujn N Boer J P G Knobbout E Schinkelshoek A A Spruyt G E Wolf en J van Wyngaarden die allen slaag den 3EWI GEWIJZIGDE STATUTEN De Staatscourant beva e goedkeuring van wyzigingen in de statuten van de N V Aannemersbedrijf voor heen W Bokhoven alheir FlE i ONTVREEMD Ten nadeele van een hier gelegenden militair is een rywiel dat onbeheerd op de Houtmansgracht stond ont vreemd A6ónnemenfen en Adverteatiën De Goudsche Courant wordt eiken avond bjii vele duizenden abonné s bezorgd in GOUDA Alphen a d Ryn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwyk Schoonhoven Stolwyk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week f 0 75 per maand of 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles by vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels f 1 05 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meei ƒ 0 40 By overeenkomst gereduceerde pryzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels ƒ 0 25 elke regel meer f 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend by vooruitbetaling Inzending titf Vrydagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij de pla tselykc agenten Im mm tt m m w nuwwtt m m m m wwj Agenda gemeenteraad EENIGE BELANGRIJKE PUNTEN De agenda voor de vergadering van den raad op Maandag a s van welke vergadering het aanvangsuur is vastgesteld en op half acht bepaald vermeldt de volgende punten Het voorstel tot benoeming van een ondérwyzeres aan de o l school no 7 Het voorstel tot verkoop van het gebouw ca De Looyhalle aan het Ryk Het voorstel tot ontbinding der pachtovereenkomst betreffende het restaurant op het vecmarktterrem metC J A Bredie Het voorstel tot onteigening in het belang der Volkshuisvesting van terreinen gelegen in het uitbreidingsplan De Korte Akkeren Zuid Het voorstel betreffende de naasting van het bedrijf der N V Goudsche Radiodistributie Het voorstel tot aanvulling der Algemeene Politieverordening speelapparaten Het voorstel inzake arbitrage in een geschil met de gemeente Woerden be treffende de levering van electnciteit aan die gemeente Het voorstel tot verhooging van het crediet m verband met een plantsoen aanleg op het terrein by het voormalig stoomgemaal van Rynland aan het einde van den Fluweelensingel Het voorstel tot wyziging der verordenmg regelende het beheer van den Stortingsen Ophaaldienst der ge meonte Gouda Wyzigmg der begrooting dienst 1940 en verder voorkomende zaken COUPEUSE EXAMEN Voor het te Arnhem gehouden cou peuseexamen van de Vereeniging van Modevakscholen m Nederland slaagde mej S E Mettan alhier w AT AAR ANNEER Reunie Moseoap Myn vrouw heeft talent met Loretta Young en Warner Baxter en Charley Chan in de moordkamer met Sidney Toler Aanvan 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Woensdag 2 uur matinee Schouwburg Bioscoop De vergeten vrouw met Sigrid Gurie en Ver pleegstersgeheimen met Dick Foran Edmond Louwe en Helen Mack Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur Thalla Theater Zoölogica mei H inz Rühmann Theo Langen Hans Moser en Gusti Huber en De onverschr ikken cameraman Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur 19 Juli 7 9 uur Belastingkantoon Zitting voor aanvragen ter verkrij gingvan kostelooze rywielinerken Juli 8 uur Concordia Variétévooi stelling ten bate van gedupeerdeartislen Juli Bloempjesdag voor Stichtingen voor toevallyders te Haarlem enHeemstede 20 Juli 8 uur Concordia Varété vooiv stelling ten bate van gedupeerde artisten 22 Juli 7 9 uur Belastingkantoor Zitting voor aanvragen ter verkryging van kostelooze rywielmerken 22 Juli 7 30 uur Stadhuis Vergadering van den gemeenteraad 22 Juli 9 uur Sociëteit Vredebest Algemeene vergadering 25 Juli 8 uur Houtmaasplantsoen Concert arbeidersmuziekvereenigingDe Pionier 26 JuH 7 9 uUr Belastingkantoor Zitting voor aanvragen ter verkrygingvan kostelooze rywielmerken 29 Juli 11 30 uur De Zalm Algemeene vergadering v aandeelhouders N V tot Aanneming van Werken voorheen H J Nederhoret SPORT WATERPOLO Derde Overwinning van G Z C BOEIENDE EN AANTREKKELIJKE WEDSTRIJD 11 0EN VOORNAAMSTE TEGENPARTIJ Ook zijn derden competitic vvedstryd helft het eerste zevental van do G Z C gewonnen en ditmaal was het gisteravond de voornaamste concurrent S Z C uit Scluedam die zy overtroefde door welke prestatie de Gouwenaars aan het hoofd van hun afJeeling gaan Het was een byznnder aardige en vlotte wedstrijd waarin G Z C hef niet cadeau heeft gehad Huog laaide m de Stedelijke Zweminrichung het enthousiasme op by de spannende match die m uits tekend tempo word gespeeld S Z C had al hccl spoedig succes O 1 maar geleidelijk kwam ook G Z C op vol toerental en toen begon zich geleidehjk een licht Goudsch overwicht af te leekenen Niettemin was de beweeglyke aanval der Schiedammers voortdurend actief en de defensie van de thuisclub met Wout den Boer aan hot hoofd had zich tot het uiterste in te spannen Ook aan den anderen kant had de verdediging een zware taak want ook d GoudschQ pogingen waren fel en gevaarlyk Eenige schoten mislukten en toen zag Wout den Boer de kans schoon om op te zwemmen en van het midden af met een fermen kogel gelyk te maken 1 1 C Tybout zorgde er vervolgens voor dat G Z C een voorsprong kreeg 2 1 De stand werd na de rust gedoubleerd Nu was de beurt het eerst aaa de Gouwenaars een door Jan Gravesteijn aangegeven bal zond Van Weel bM nt tfli ile t a i öliu lid ma d erd FEUILLETON OVERSTE SAXON BISTORISCHE AVONTURENROMAN door G P BAKKER 42 Aan de andere zyde van dien kelder g een geraamte in den muur dat teUën u Slas achter zware kon bekijken Dat was de en p beteedigden echtgenoot Vrouwl f waarschuwing voor de nS had g Een hun ietsell ontrouwe vrouw laten in ren en langzaam laten verhonge g boven rt S 0 e v f omgeving uit De hoog nkleur VT = chter Wk Het J vroolük uiter elt oven i den geheelen om den n 1 eerschen want er i ÏSwd g H g Bemhard de dediging n waar de vijand te dicht naderde werd hy ontvangen met zware bommen en kettingkogels Veel waren de belegeraars ondanks Von Pappenheim s dringend bevel dan ook nog niet opgeschoten en ofschoon ze versterkt waren door een paar honderd kurassiers van Montecucouli onder kapitein von Felsen waaronder ook het vierde peloton werd elke aanval roemrijk afgeslagen Dat is geen werk voor kurassiers bromde de korporaal van het vierde tegen den ouden wachtmeester Wil jij wel gelooven dat ik mijn buik er meer dan vol van heb Laat die kerels die met palen loopen dat doen Geen gemopper in dienst Maar gelijk heb je en öan vertellen ze nog dat Pappenheim dat alleen doet om de bruid van overste Saxon te kapen Daar zijn wij kurassiers toch eigenlijk te goed voor mengde Olivier zich in het gesprek Niet alleen dat die Saxon eigenlijk een vriend van ons is maar als Pappenheim een vrouw wil hebben laat hü dan zelf een meisje dat vrij is veroveren dat doe ik ook Weet je het zeker Zeker Zeker De zoetelaars vertellen het Een gemeene streek wreekt zich altijd door de gevolgen mopperde de wachtmeester Dat zie je nu weer aan dien rooden vos Wat is er dan met hem gebeurd vroeg een andere kurassier Ze hebben hem vanmorgen opgehangen gevonden aan de galg zonder dat iemand weet wie t gedaan heeft Hoe weet jij dat nu al De zoetelaars vertellen het herhaalde de oude en mopperend gingen ze naar de tent om de nachtrust te ge nieten De manschappen lagen te slapen in den vroegen morgen De schildwach ten stonden halfdoezelend het kamp te bewaken in het bewustzijn dat de veiligheid niet het geringste gevaar liep toen plotseling van alle zijden ruiters en voetvolk zich op de belegeraars wierpen onder den kreet Saxon Saxon Sverige Sverige De tegenstand was slechts zwak en de helft der keizerlijken was neergesabeld of doodgeschoten eer de belegeraars te wapen liepen de overmacht was te groot en slechts enkele dapperen verkozen den heldendood boven gevangenschap De ruiters van Von Felsen die met hun paarden een eind buiten het kamp gelegerd waren sprongen in den zadel en wierpen zich in het gevecht De oude veteranen vochten als tijgers maar de scherpschutters legden velen hunner neer en de verhouding was een tegen tien Saxon bevond zich midden in den strijd Hy wilde verder noodeloos bloedvergieten voorkomen en schreeuwde met zUn luide commandostem Geeft u over Gooi weg de wapens Hy zag kapitein Von Felsen wanho pige pogingen doen zich een weg te bas n Saxon trachtte hem te naderen Geef je over schreeuwde hy nogmaals Stik klonk het antwoord en weer sloeg Von Felsen een tegenstander van het paard Vang hem levend beval de overste Het zwaard werd Von Felsen uit de hand geslagen Hy wankelde in den zadel Een achttal Zweden omringden hem Zyn tegenstand was gebroken Saxon dreeft zyn paar naar de overgebleven keizerlyke kurassiers De wapens neer Je leven wordt gespaard De mannen aarzelden Ze keken elkaar aan De wachtmeester van het vierde peloton brulde Nooit Vooruit Toen stak de overste zijn zwaard op hief zyn ongewapende hand omhoog en zei Wachtmecster geef je over Meen je dat ik myn oude vrienden wil laten vermoorden De wachtmeester herkende nu blykbaar de stem Hy keek naar zyn vriend den korporaal Deze knikte De oude snorrebaard nam zyn sabel by de punt bood Saxon het gevest aan Neen zei deze Je kunt je wapens houden Ik ben niet van pl n je ate gevangenen te behandelen Dat zou de grofste ondankbaarheid zijn Styg maar af Kapitein Von Felsen stoncj naast zyn paard te midden van Saxon s ruiters Saxon steeg af liep naar hem toe Kapitein zei hy Gecf my uw eerewoord Het moet wel antwoordde hy moedeloci God weet dat ik liever gesneuveld zou zyn Dit had u my kunnen besparen Saxon sloeg zyn vl ier op Kyk my aan Dat mocht ik niet Overste Saxon zei hy Dus toch Juist Ik zal je het werkelyk niet te moeilyk maken Melchior wil je kapitein Von Felsen naar de tent van den bevelliebber brengen Hy is een vriend Toen gmg Saxon terug naar t vierde peloton De manschappen stonden met de andere overgebleven kurassiers in twee ryon opgesteld De paarden aan den teugel Twee wachtmeesters en de korporaals vyf passen voor den troep Wachtmeester sprak Saxon tegen zyn ouden vriend Bly je gezond te zien evenals de andere kameraden van het vierde peloton Ik heb je een voorstel te doen Ik ben je kameraad geweest Houdt krügsraad en deel my mede of je in t vervolg mijn kameraden wilt zijn Ik zie daar enkele ruiters met bekende gezichten Ja ik weet het Zü hebben reeds onder mij gediend in Wallcnstein s leger En Hans jy ook als ik my niet vergis Hans sloeg aan Zeker overste Welk regiment vroeg Saxon Overste Holck Eri jy Carlo Overste Bernstein Ik betaal prompt de soldij Per slot zyn we allen beroep ssoldaten Laat me eerst nog één ding zeggen Ik houd niet van gedwongen nering Diegenen onder jullie die niet op mijn voorstel kunnen ingaan staat het vrii te vertrekken Overleg het maar samen Ik kom zoo terug Kapitein Norbo Zyn de chirurgyns reeds met de gewonden bezig Wilt u met uw escadrons hulp verleenen cu vraag den meester ook Hy heeft geschikte krachten Verzorg vriend on vijand Je kunt beschikken over da tenten aan den linkerkant Juist die Er zyn twee middelen om den stryd te winnen De tweede is zyn vyanden tot vrienden te maken De beide wachtmeesters traden op Saxon toe Overste sprak de oude slwrre baard Wy willen allen gaarne onder u dienen Maar we hebben een beleefd verzoek Hel vierde peloton zou graag byeen blyven Wy zyn zoo lang samett geweest U zult er nooit berouw vatt hebben 1 Wordt vervolgd