Goudsche Courant, vrijdag 19 juli 1940

TWEEDE BLAD VRIJDAG 19 JtJLI 1940 DÜ BOBMAN BN KLAAS VAAK bestaan alkco in kindetfaatasie w f H M K h echter tal eenleklas rijwielen vakkundige reparatie en prima ondeKleelen tegen verbluffend lage prvzea tt bekomen zijn bij KNiQQE S RtJWIELHUiaf L THndw 9 TS on a U 2 11 IQ Aambeien Duizendea vöór U vonden reeds baal bij ambel aat1 van Brea ar Mietfwtua Ook a n U tal dete zalf terstond verticbtlng brencen Haal direcl eea pot bij Uw Apoth of Drog Prü f I Zetplllea Br B per doos 85 ceat O 1799 9 TaiÉrts F C WIUIT Westhaven 43 Gouda afw zl tot 6 Augustus a s G 2512 8 Offiüieele publicatie van liet Deiiartement van Landliiuw en Vlsscheiij N ntlBUTIE VAN VETTEN De Secretaris Generaal waarnemend hoofd van het departement van landbouw en visschcrij brengt ter kennis van de georganiseerden die by de afdeeling margarine vetten en oliën van de Ned Zuivelcentrale Nassaulaan 6 s Gravenhage zijn toegelaten tot de groep vetsmelters A dat z4j tenz zij rechtstreeks van de Centrale bericht hebben gekregen t a v de distributie van vetten tei enover naar de volgende gedragslijn hebben te volgen De toewijzmgen die zy door verkoop van in eigen bedrijf uitgesmolten vet d i dus vet dat met gekochte banderolies wordt afgeleverd verkregen hebben dienen zij bü hun eerstvolgende banderoDe btttelling bU de Centrale of bij de bekende door haar aangewezen verkoopkantoren in te leveren daat niet meer banderolles worden verkocht dan toewijzingen worden ingeleverd De toewijzingen welke zij ontvangen door verkoop van belast ontvangen vetten die zü omgesmolten hebben d i dus vet dat afgeleverd wordt onder dekking van banderoUes die zy van de Centrale hebbén ontvangen tegen het geleidebiljet waarop zij het vet var hun leverancier hebben ontvangen dienen zij bij btstelüng van nieuwen voorraad aan hun leverancier af te geven Op dezellde wyze dient gehandeld te worden met de bonnen die ZIJ by doorlevering van gebanderolleerd ontvangen vet in ontvangst hebben genome van het publiek s Gravenhage 19 Juli Onze Groenten in den Winter Genoeg Verscheidenheid aan versche Groenten InmaaKgroenten mogen slechts Aanvulling zijn de goed door 3 1 De Schiedammen Mcidco uiUtekend t ca aso tde de tUtii uitent boeiend Een vrije worp Mdde tot een vefkteming van den achterstand 3 2 Ib den eindipurt was G Z C de stettote Spanaende nunnenten speelden lich votar het Sdiiedamacfae doel af maar telkens werd de bal geretourneerd tot J Tijbowt het leder ▼ ry kreeg en met een fikach achot aeoorde waarmede de strijd beslist waB 41 GJZ C n kwam vervolgen in actie tegen Ford in welke ontmoeting het eveneens terdege spande De leidende Worardcnaren waren de ateiksteo en wonnen verdiend met 2 0 Tot ilot van dezen aantrekketijken polo avond peelden G Z C in en Elfhoven een vriendaehappeljjk partijtje Elflioeven dat den vorigen avond een Iriendly game tegen de Gouwe met 4 1 bad gewonnsn boekte ook nu de sege die met Z 1 behaald werd ZWEMKBIMG COMrBTITBg Voor de competitie van den Zwemkriog Gouda werd deze week gespeeld De Gouwe U bodegraven 2 TOEIBAL K N V B KampiMnwhaii van Nederiand reyenoord G V A V terr Sparta Zaterdag 18 uur Juliana Blauw Wit Competitie Xerxes H B S Terr H B S Zaterdag 7 uur O i zal Feyenoord ditmaal reedt haar kampioenschap veilig stellen In de allereerste plaats nemen we aan dat de Rotterdammers gemakkelijk van de Groningers winnen lelfs al was de 2 O in het Noorden geflatteerd maar bovendien is er alle kans dat Juliana thuis niet de volle buit tegen BlauwWit behaalt Wel vallen de Zuidelijke kampioenen op eigen grond niet mee maar de Amsterdamsche achterhoede is evenmin voor de poes en best in staat het tot een verdecling van de punten te brengen 3e laatste competitie wedstrijd in Afd II gaat tusschen Xerxes en H B S en levert o i een kleine Haagsche zege op JCUGO Oi TOÜRNOOï De junioren elftallen van O N A en Olympia zullen deelnemen aan een adspirantentoumooi dat de vereeniging Laakkwartier te s Gravenhage op Zondag 28 Juli organiseert Plaatselijk Nieuws Bergambacht nCEMKBEURTEN VOOR ZONDAG In de Ned Herv Kerk v m 10 uur en njn 7 uur Ds Ewoldt N m 2 30 Zondagschool In de Geref Kerk vjn 10 uur en njn 7 uur Ds Terhaak Voor de uitgetredene uit de Ned Herv Kerk v m 10 uur en n m 7 uur Ds Grisnigt uit Gouda BURGERLUKE STAND Geboren Andriei z van D Mak en M J van den Dool te Rotterdam Aafje d van A de Bruijn en A van de Werken Johanna Maria d van A Loonen de Jong en M Langerak Leen dert Jan z van A G Rietveld en N B vaij den Berg AdrianiK z van A Wijngaarden en van A Boele Overleden Elisabeth van Os 36 jaar Merrigje Baardman M j Christina van Vliet 72 j COLLECTE Van Juli tot en met 27 Juli a s zal er een collecte worden gehouden en bate voor de Blindenstichting te WoUheze Bodegraven GEMEENTERAAD Woensdagavond kwam de Gemeente raad bijeen De voorzitter burgemeester Vonk bracht in zyn openingswoord hulde £ an de gevallenen bij de verdediging van het vaderland waarbij hij in het bizonder herdacht den gesneuvelden plaatsgenoot Eenige discussie ontstond over een vóór den oorlog ingediend verzoek van bewoners van de wijken Weyland JJoordzijde en Weypoort betreffende uitbreiding an de Ftraatverlichting De bedryvencommissies had eveijeens voor den oorlog gunstig geadviseerd en tevens een begrootmg gemaakt die uitwees dat het werk totaal bijna ƒ 13 000 zou kosten B en W die na den oorlog hun advies moesten uitbrengen stelden voor het verzoek in verband met de tijdsomstandigheden af te wyzen Hieitoe werd besloten Bij mogelijkheid van uitvoering zullen B en W met voorstellen komen Het voorstel tot verhooging van een crediet voor de vernieuwing van den Zuidzijdschen en Weypoortschenweg werd van de agenda afpevoerd omdat gebleken was dat de toegestane som toereikend zou zijn De gemeenterekennig 1939 sloot met een voordeelig saldo van ƒ 23 g84 14 op en gewonen en ƒ 13 340 69 den kapitaalsdienst De rekening van het G E B had een winst van ƒ 13 136 33 waarvan ƒ 3136 33 werd gereserveerd enƒ10 000 in de gemeentekas gestort alsWinst Ten slotte leverde de rekeningvan de Waterleiding een netto winstop van ƒ 7630 55 welk bedrag geheel 1 éjrtra werd afgeschreven I nWDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Ktrk v m 10 uur de heer Dekker n m éjO uur ds Klusener voorfcet H A i Geref Kerk via 10 en B m 6 30 uur ds Dam Evang Luth Kerk v m 10 uur ds Gronloh j Geref Gem v m 10 en n m 6 30 u de hea Dorresteyn uit Eo terdam EIERVEUJNG B P K V Aanvoer 9664 stuks Prijzen wit 3 80 4 30 gemengd 4 20 4 70 eendeneicren 3 80 3 80 EINDEXAMEN CHR tJ L O SCHO Voor het eindexamen van de Chr U L O school alhier slaagden de volgende plaatsgenooten J van Geest B Hoomttra J Hoosbeek D Kxming D v d Lageraaat E van Leeuwen W van Muiswinkel K van Oosteom A Pastoor C Rieuwerts C Spijker H Stoker en J Vos X Boskoop GESLAAGD Mej G V d Togt slaagde te Arnhera voor het eostumière examen van de Vereeniging van Modevakscholen in Nederlaad ZONNESTRAAL DAG De Schildjesverkoop ten bate van Zonnestraal heeft ƒ 136 81 opgebracht p ZONDAGDIENST OKTOREN Voor a s Zondag zal de Zondagdierst worden waargenomen door dr P du Buy telef 40 PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 9 30 en n m 6 uur Ds Jacobs Geref Kerk v m 9 30 en n m 6 uur Ds Petersen Chr Geref Kerk v m 9 30 en n m 6 uur Ds Kleisen Rem Geref Gem v m 10 uur Ds Hoenderdaal an Rotterdam Geref Gem v m 9 30 en n m 6 uur Leesdienst COÖP VEREENIGING 4 E BOSKOOPSCHE VEIUNG 18 Juli Rozen per bo Doms Rijkers 26 42 et Gloria Mundi 36 44 et Vierlanden 45 52 et Rosalandia 18 23 et Briarchf 13 16 et Florex 41 51 et Better Tinnes 47 et Else Poulsen 32 40 et Butterfly 14 27 et Ingar Olsson 40 et Pechtold 18 26 et Oranje Triumph 74 92 et Hadley 26 28 et Steward 20 25 et Wendland 16 et Wilh Kordes 10 14 et Edith Helen 17 28 et Rosa Mundi 62 70 et Gemengde Rozen 10 16 et Diversen per bos Clematis Durandi 25 37 et idem Prins Hendrik 50 72 et idem Mevr Le Coultre 50 60 et Roode LeUes 58 et Perziken p stuk 3 5 et Capelle a d Üsse D M DELUK QNGELDK Gistermorgen reed eèn trapcarriervan de firma De Gruyter over de Nijverheidsstraat Doordat een spatschermbrak ging het wiel slepen waardoorde carrier plotseling omzwaaide Délaadbak trof daarbij het 3 jarige dochtertje van de familie Noorlander uitRotterdam die te Capelle aan denIJssel als vluchtelinge verbleef Hetkind werd tegen den muur van de huizen doodgedrukt Goudërak PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk des morgens 10 uur Ds Enkelaar uit Krimpen a d Lek Doopsbediening des avonds 7 30 u Ds Steenbeek uit Oudewater EXAMEN COUPEUSE Voor het coupeuse examen te Amhem van de Vereeniging van Modevakscholen in Nederland is geslaagd mej A Bkmk Haastrecht PREDIKBEURtEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 uur v m Ds W de Voogd van der Straaten Ned Herv Geref Ev 10 uuj v m en 7 30 uur n m de heer Van den Hoeven Waddinxveen Geref Kerk 10 30 uur v m en 7 30 uur njn Preeklezen VOETBAL Vorr de K N V B competitie is as Zaterdagavond 7 30 uur vastgesteld de wedstrijd Haastrecht Schoonhoven Vrijdagavond spelen de Haastrechtjunioren tegen een elftal van leerlingen van de Ambachtsscliool te Gouda Nieinverkerk a d IJssel PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm 10 uur ds Engel uit Rotterdam nam 6 uur ds Vollenwe der Geref Kerk voorm 10 en nam 6 30 cand van Asperen uit Amsterdam Geref Gemeente voorm 10 en nam 6 30 Leesdienst A d DCSSEN OVERLEDEN Zeer verdiensteiyk iugezetene Op ruim 83 jarigen leeftijd is te zijnen huize overleden de heer Adrianus van der Dussen in leven een vooraanstaand ingezetene dezer gemeente die tot in wude omgeving Ijdterdheid en aller achting genoot Niet veel personen kunnen bogen op een staat van verdiensten zooals wijlen de heer v d Dussen heeft Als pionier op het gebied van landtxmworgacisaties heeft hij meer dan SO jaar op de bres g taan voor de belangen van den landbouw in alle geledingen Hü was van 1909 tot 1915 lid van den raad te Capelle a d IJsurf van 1921 tot 1 31 Hd van den raad te Nleuwerkerk a d IJssel van welke periode hij acht jaar als eerste wethouder fungeerde Van de oprichting op 22 Januari 1904 tot 1936 was hij bestuurslid resp voorzitter van de Coop Boerenleenbank te Nleuwerkerk a rf Usset van de oprichting in 1902 tot 1940 vooreitter van de Coop GraanmaaWerij alhier vanaf 1917 tot 1937 voorzitter van den Bond van Graanmaalderijen in Nederland van 1909 onafgebroken commissaris van de Coop Veeverzekering vanaf 1920 tot 1927 heemraad van den Polder Prins j Alexander Verder maakte hij deel uit van diverse besturen plaatselijk provinciaal en landelijk Met van der Dussen is een persoon heengegaan die zijn geheele leven heeft gewijd aan de belangen der landbouw bouwen veeteelt De agarische vraagstukken beheerschte hij tot in alle finnesses Van hem blijft de herinnering aan een goed mensch met vele groote hoedanigheden en een beminnelijk karakter De teiaardebestelling is bepaald op Zaterdag Mn 12 36 uur op de Algemeene Begraafplaats alhier Moercapelle GTMNASTIEK UrrVOERING De gymnastiek vereeniging Tarzan geeft a s Zaterdag een uitvoering op het terrein van de voetbalvereeniging Moercapelle PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm 16 en nam 7 uur ds M Verkerk Geref Gemeent voorm 10 30 nam 3 en 7 uur ds Hoffman Moordrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur prof dr M C van Mourik Broekman Geref iterk v m 10 uur n m 6 45 uur dsy n P Kalkman Herv Geief Evangelisatie vjn 10 uur n m 7 uur de heer Okkerse ZOMERAVONDCOMFETinE Het programma der zomeravond voetbaUioinpetitie luidt Zaterdag WaddirJxvecD Moordrecht D S O Bosk Bcys Moordrecht II Waddinxveen ai Boek Boys Q D S O U GEVONDEN VOOBWERFEN RijwielbdaEtingmerk heeren glacé handschoen bruine overall portemonnaie met inhoud en pad vinderBriem Te bevragen bij den meenteveld wachter BURGERLUKE STAND Ondertrouwd G Slagt 24 j en F Oosterom 22 j J Verboom 25 j en C A E frerheul 23 j Oudewater PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ncd Herv Kerk v m 10 en n m 7J0 uur Ds P J Steenbeek Geref Kerk v m 10 en n m 7 30 uur Ds W van Dijk De Voedingsraad schrijft ons De tijd voor de inmaak begint weer te naderen Het iaat zich aanzien dat menige huisvrouw die weleer niet zoo licht geneigd zou zijn tijd en geld te besteden aan het conaerveeren van groenten in de gegeven omstandigheden aanleid £ig zal vinden zich de vraag te stellen of het wellicht thans toch niet de voorkeur ver ♦ nt tot deze of gene verduurzamtngsmethode haar toevlucht te nemen Bij de beantwoording van deze vraag zal moeten worden onderscheiden tusschen Ket gezin dat over een eigen moestuin beschikt en het gezin dat voor zijn groente voorziening geheel op rechfstreckschen aankoop is aangewezen Wie zelf geheel of ten deele zijn eigen groenten kweekt zal in het zoniergettjde licht een overschot hebben dat wanneer men het niet aan anderen wenscht uit te deelen alleen door conserveering voor een nuttige bestemming behouden kan blijven Hier IS dus verduurzaming d w z drogen inzouten of steriliseeren de aangewezen oplossing Evenwel meet uit een oogpunt van goede voedselvoorziening in dit verband aanstonds worden opgemerkt dat de kwctkers vaii e gen groenten er verstandig aan zullen doen zorg te dragen dat hun grond gedurende het koude jaargetijde in genoegzame hoeveelheid en verscheidenheid versche groenten blijft opleveren Wie zich hierop ins elt zal vanzelf minder behoefte hebben aan geconserveerde groenten terwijl een moestuin die ingericht is op een groentevoorziening die zich over het gansche jaar uitstrekt trouwens ook minder groote overschotten in de zomermaanden zal laten daar de beschikbare grond over een grooter aantal gewaisea moet worden verdeeld Ouderkerk a d IJssel PREDUBEUSXEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 en n m 7 jur Ds J G Woelderink Wijkgebouw v m 10 en nm 7 uur de heer A de Redelykheid g o w Geref Kerk v m 10 en n m 7 uur Ds O A Vogel v m Voorbereiding H A Recuwük EIERENVEILING Aan de eierenveihng van Woensdagavond j l werden aangevoerd 5700 eieren De prys was ƒ 3 35 ƒ 3 80 per 100 stuks PENSIONGASTEN AANGEVEN In deze gemeente vertoeft momenteel een groot aantal vreemdelingen Het betreft hier niet alleen vacantiegangers die hun vacantie aan de Reeuwijksche Plassen komen doorbrengen doch ook menschen die de groote steden of kustplaatsen hebben verlaten Laatstgenoemden hebtwn veelal bij particulieren onderdak gezocht of kamers gehuurd De bew oners wprden er opmerkzaam op gemaakt dat zij onmiddellijk ter secretarie aangifte moeten doen als zij vreemdelingen in hun woning hebben opgenomen of ka mers hebben verhuurd Op de naleving van deze bepaling zal de pohtie streng toezien Stolwijk VRUGESPROKEN De rechtbank te Rotterdam heeft het dienstmeisje uit deze graneente dat had terechtgesUan ter zake van kindermoord vrijgesproken Waddinxveen VERANDE UNG SPREEKUUR Wethouder J G Herfst is verhinderd spreekuur te houden op Dinsdag 23 Mei a s Het spreekuur is vastgesteld op Woensdag 24 Mei Zevenhuizen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk des voorm 10 uur Ds Tj Tak Lokaal a d Rotte des nam 7 30 uur Ds Tj Tak 3eref Kerk d vOorm 10 uur en des nam 7 30 uur Ds W G BÜen dorp EIERENVEILING 17 Juli Aangevoerd werden 21 kippeneieren prijs f3 60 tef4 15 per 100 eendeneieren f 3 ƒ 3 40 per 100 kalkoeneieren ƒ 5 60 per 100 jonge hanen ƒ 0 29 ƒ 0 85 per stuk jonge kopünen ƒ 28 60 per stuk kiM en ƒ 0 60 ƒ 1 10 per stuk BENOEMING SCHOOLHOOFD Tot hoofd aan de bijzondere lagere school aan de Rotte is benoemd de heer J Rensen thans onderwijzer te Veenendaal JONGEN VERMIST Sinds Maandagmiddag wordt de 17 jarige A Jansen vermist De politie heeft een uitgebreid onderzoek inge steld dat tot op heden niet het ge wenschte resultaat heeft opgeleverd Aan een ongeluk behoeft niet gedacht te worden Voor de Huisvrtmw In wat wij hier ten behoeve vaYi de zelfkweekers opmerkten ligt feitelijk ook reeds het antwoord besloten voor hen die door aankoop van een deel van den zomerschen overvloed hun groentevoorziening voor t aanstaande wmtergetij alvast voor een deel zouden willen dekken Want de raad aan de zelftum ders gegeven om een goede verschei denheid van wintergroenten te kweC ken steunt uiteraard op het feit dat ook voor de koopers deze groenten in genoegzame variatie verkrijgbaar zullen zijn Het moet nu maar eens uit zijn mi5t de legende dat de winter ons dermate beperkt in onze voedselkeuze dat w j er eigenlijk zonder de verduurzaamde levensmiddelen niet zouden kunnen komen Zonder veel moeite kan men in den winter tien a veertien achtereenvolgende dagen lang lederen dag een nieuwe groente op tafel brengen waarbij zocwel wat tiiterlyki smaak als voedende bestanddeelen betreft varirtic genoeg wordt jjeboden En het is nu ws aliengs gemeengoed geworden dat een voeding met versche groenten de voorkeur verdient bpven het gebruik van verduurzaamde levensmiddelen D iarmede wil natuurlijk n et gezegd zijn dat inmaakgroenten g heel vermeden dienen te worden Wel is het echter duidelijk dat zij aanvulling moeten blijven 3n dat het streven van iedere huisvrouw erop gericht moet zijn ook in den winter zoovee mogelijk versche groenten op den disch te brengen Savoyekool wortelen winterandijvie roode kool spruitjes koolraap boerenkool bieten uien witlof groene kool kno elderij prei en schorseneercn ziehier eenige namen opeesomd om er aan te her nneren dat ook het winter BINNENLMi ONTSPANNING VOOR DE ROTTERDAMSCBE SCHOOUEVGD Het bestuur van de gemeentelijke sportstichting te Rotterdam heeft na overleg met den Wethouder van Onderwijs en Volksontwikkeling den heer L de Groot besloten gedurende de zomervacantie aan aantal wan haar sport en speelterreinen voo de jeugd open te stellen Zij wil trfichten de Rotterdamsche jeugdop haar terreinen in de frissche nattnir door sport en spel een aangename en gezonde afleiding te liezorgen Het ligt in de bedoeling de leerlingen naar hun leeftijd in groepen in te deelen Naast de gewone kinderspelen zal gelegenheid gegeven worden voor V9etbal korfbal hockey cricket hardloopen verspringen enz Bovendien zullen op bepaalde dageb voor de oudere leerlingen wandel of fietstochten georganiseerd worden Er is dus voor iedereen gelegenheid genoeg om zijn hart op te halen Verder bestaat het plan in dc laatste week van de vacantie onderlinge wedstrijden tusschen de ploegen van de verschillende velden te houden waaraan aardige prijsjea zullen worden verbonden tij inderdaad een goede verscheidenheid van versche groenten levert die bij een wat gevarieerde bereidingswijze ook de eenvoudige kookkunst Iaat nog ruimte tot menig nieuwe avontuur het verlange n naar inmaak nauwelijTts zal doen rijzen Genoeg verseheideiduid De nuchtere feiten voeren ons dan ook tot een drietal gevolgtrekkmgen a Het koude jaargetijde biedt eenvoldoende verscheidenheid aan versche groenten en de tegenwoordigeomstandigheden zullen in dit feit getnverandermg brengen b Wie uit eigen naocstuin een overschot heeft waarmede hij op anderewijze geen raad weet zal uiteraardevenals voorheen bedacht moeten zijnop conserveering doch dient tevenszijn bebouwingsplan in dier voege teherzien dat in ruimere mate naar hetkweeken van wintergroente wordt gestr èefd waardoor vanzelf een beterevenwicht wordt verkregen tjufschende productie in zomer en wintertij c In de onzekerheid van de tegenwoordige omstandigheden zullen velehuisvrouwen zich zonder eenigenvoorraad niet veilig voelen en dusmeer dan gewoonlijk op het gebiedvan conserveering willen doen Het isvan groot belang dat diegenen onderde huisvrouwen die zich t ans voorhet eerst met inmaken gaan bezighouden mislukkingen en daardoor verspilling van kostelijke etenswaren geld lijd en arbeidskracht trachten tevoorkomen door zich te houden aanwat de ervarmg aan de vele huisvrouwen die dit regelmatig plegen te doenomtrent de huishoudelijke conserveenng heeft geleerd Drogen Dan is drogtm de wijze van bewaren die zeker het mmst kosten met zich brengt maar die buiten de fabriek om slechts in weinige gevaUen kan worden gevolgd Slaboonen vormen het meest bekende voorbeeld Ze worden afgehaald aan een stevigen draad geregen en in de zon gehangen hetzU buiten liefst onder een afdak hetzij binnen voor en raam b v op zolder Zoodra de boonen rammi tn van droogte worden ze in goed sluitende trommels op OFFICIEELE PUBUCATiE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANÖEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART RUKSaVREAV VOOR UZES EN STAAL Het Rijksbureau voor IJzer en Staal brengt onder de aandacht van belanghebbenden dat met ingang van 19 dezer het kantoor is verplaatst naar LM e HMtstraa II l GnvcBlucie Het telefoonnummer dat ongewuzigd bluft is 18Ï S50 5553 U Op de velden zal de hoofdleiding in handen worden gelegd van een of meer gymnastiekleerkrachten of andere leerkrachtec die over groote ervaring op het gebied van de sport en het spel beschikken Deae zullen worden geassisteerd door verschillende leidsters en leiders die zich daarvoor uit het onderwijzend personeel van de versdiillende sdwlen aanmelden EENHEID IN BET KAPPEKSBEDRUF Door de Federatie van Nederlandsche Kapperspatroons Vereenigmgen is een poging ondernomen om door samenwerking met alle kappers organisatiei in Nederland eenheid te veilcrügen in het kappersbedrijf OOODELUK OtlGEVAL OP ONBClIvAAKTEN OVratJVEG Toen de ruim 87 jarige L v d E gisteravond den onbewaakten overweg nabij het Booseind te Helmond passeerde bemerkte hij niet dat uit de richting Helmond een locomotief naderde De man werd gegrepen en Aas vrywei op slag dood Het stoffelnk overschot is naar het St Anthoniusgasthuis overgebracht geborgen en op een drooge plaats bewaard Ongeveer dj dezellde wijze kunnen in vierde parten gesneden appelen aangeregen worden echter zoo dat tusschen deze zeer waterrijke stukjes telkens door middel van een luioop m den draad een kleine afstand wordt bewaard waardoor de lucht er beter door kan waaien en bet vlugge drogen dus bevorderd wordt De appeltjes zyn klaar ids ze taai en samengeschrompeld zyn lunakei De hier te lande van ouds bekende inmaak in het zout vraagt niet om een nadere beschrijving Alleen mag worden opgemerkt dat toevoeging van een ruime hoeveelheid zout 30 procent van het groentegewicht dus bv 3 kg zout op 10 kg schoongemaakte groen te een groote werkbesparing meebrengt De groente in het vat vraagt dan feitelijk geen toezicht liet anders gebruikelijke telkens opnieuw schoonmaken van de bovenlaag en het toevoegen van zout vervalt SteriUseeren Regels voor het steriliseeren van groente en zacht fruit vruchtenmoe tomaten zijn voor de huisvrouw die dit werk ieder jaar pleegt te verricli ten evenmin noodig Wel mag de raad worden gegeven om de voor de fiesschen voorbereide groenten ee oogenblik in een ruime pan roet flml kokend water o i te wellen pl ifl minuten Door dit blanche n wordt het gewenschte slinken van d groente op een betere manier bereikt dan door het opzetten met een bf dempje water Het in de pan acbteP gebleven water kan gebruikt wordö voor het byvuUen van de lles schen Voor het conaerveeren van zacht denke men ook aan de jambere ding De suiker kan zeer wel geheel o te decle door blanke stroop worden vcP vangen mits men in het oog houdt d voor elk ons suiker dat men we cW te vervangen ongeveer IVi on stroop moet worden bygevoegd Voor het overige ontlvoiide men z van het ontwikkelen van een o matige ijver op inmaak gebied D door wordt de gezinsvoeding en de f zin sgezondheid gedurende de win maanden eer geschaad dan gediend