Goudsche Courant, vrijdag 19 juli 1940

NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOtDSCHE erdag 20 iuli 1940 Tftarganc No 20378 COUBAh T Bur Markt 3 Tel 2745 Postgiro 48400 Directeur F TIFFER air Hitler doet eefi laatste Beroep op Engeland Geen reden tot Voortzetting van dem Oorlog aanwezig Gevolgen zouden verschrikkelijk zijn De Betrekkingen met Italië ei Rusland u Ie rcdr die AdoU Hitler gisteravond in den Rijksdag te Berlijn L gehooden gal hij allereerst een uitvoerig overzicht van de f verrichtingen sind het begin van den oorlog ntier ontwikkelde de beginselen van de uitgevoerde operaties PMM de Dnitsche Weennacht en haar leiding len zette vervolgens giteen dat van het begin al zijn bnitenlandsch politieke program tWee JMletaden heelt gekend i De oprechte vriendschap met Italië 2 Het tot stand brengen van betrekkingen van gelijl heid met Engeland De Ffihrer zeide het te betreuren dat het hem niet gelukt was et Engeland tot die vriendschap te komen die voor bejde landen een zefen ïou zijn geweest V Dm te grooter is de vreugde dat de vriendschap met Italië wel tot ilsad is gekomen Hitler wees op het genie van tussolini en legde it dut nadruk op dat Italië s besluit om in den oOrlog te gaan geheel iiil vrijen wil is genomen bc Dnitsche weermacht is thans sterker daA ooit De bevoorrading ImI niets te wenschen over en de geest Van het Ouitsche volk is oliacmclhd Voorts verklaarde Hitler dat elke vijandige hoop op een verwijdering toMchen Duitschland en Rusland naïei is Na herinnerd te hebben aan zijn vr desaanbod van 6 October 1939 en aan al het leed dat de oorlog sindsdien over miUioenen menschen heelt gebracht zeide Hitler het vf lgende Op dit unr voel ik mij voor mijn geweten verplicht nog éénmaal een beroep te doen op het verstand en dat tot Engeland te richten Ik lelooi dit te kunnen doen omdat ik niet als overwoiinene om iets ga verzoeken doch als oyerwinnaar een verstandige daad daarbij meen te doen Oi zje niet in waaronï deze strijd nog langer zon moeten worden Tnfirtgezet Ik betreur de oHers die een voortzetting zouden vergen Ook mijn eigen volk wil ik dit besparen Ik weet dat miUioenen DnilKfae mannen ed jongelingen het verlangen koesteren eindelijk in contact te komen met den vijand die ons ten tweeden male zonder ceaife redkn deii oorlog verklaard heelt Ik weet dat er ook bij ons vde nonwen em moeders zijn die alles willen oHeren zelis het laatste wat zij bezitten Met hun harten doea zij daarvan noode alstand Nu aiofe Chur hiU hieruit de gevolgtrekking maken dat ik vrees heb voer de niteindeUjke zege Ik heb echter mijn geweten wiUen verlichten tegenover de komende dingen Men weet welken arbeid wij door de genade der Voorzienigheid deze laatste 10 maanden volbracht wij hebhen bereikt wat wij verlangden Ik zeil heb het bewustzijn t de mijn volk zijn bestemming heb teruggegeven de vrijheid en de eer De schande van 22 jaar geleden in het bosch van Compiegne is Oor immer vervaagd Gezamenlijk hebben wij een grootsch werk raeht Voor een uitvoerig verslag van de rede zie men elders in dit blad Vr eselüke Keuze Het ligt voor de hand dat de rede van Hitler haar stempel drukt op de Duitsche kranten van vandaag die alle uitvoerige commentaren geven De Berliner Boers enzeitung sthnjft dat het door Adolf Hitler geleide Grootduitsche rgk zij aan zg strijdende met Italië en levend in vriendschappelijke betrekkingen met het machtige RuspiSche ryk thans ge reed staat voor de laatste afrekening met Engeldnd grooter en sterker dan ooit op alle gebieden en in staat om op ieder oo entlik den vernietigenden slag te sla un Het getuigt van een onver eiij kei ij k verantwoordelykheidsgevoel dat to h nog een laatste beroep op het Verstand rd gedaan terw ijl de imat t van het Duitsche ryk het zeker miakt dat de afrekening met Engeland vreeselijk zal worden voor de betrokkenen De Fuhrer heeft den Engelschen nog een laatste kan gegeven om tot bezinning te komen De Deutsche AUgemeine Z e 1 1 u n g scnnjft over de vefdiensten van den rijksmmister van Buitenldndsche Zaken von Ribbentrop zeggende dat de Du tsche buitenlandsche politiek er zo voor gedragen heeft dat er vuot Engeland geen ontkomen n Ltr IS in het byzonder dat er geen hoop blijft op een verstorJhg van de Duitsch Russische betrekkingen De uelangengrenzen zijn afgebakend en nergens heeft een van belde deze grenzen overschreden Zij zijn definitief Den Engelschen bhjft aldus niets anders over dan hun be dreigde land en het perspectief hun groote wereldrijk moedwillig te ver melen wanneer het beroep op het verstand met gehoord wordt Het Hamburger Fremdenb 1 a 11 schrijft o m dat de militaire macht van Duitschland een toppunt heeft bereikt Het antwoord dat het zal kunnen geven op een voortzetting van de Engelsch provocaties zal neerkomen op het eiland als een hamerslag van het jongste gericht De zuilen van een wereldrijk zullen daarbij scheuren een wereldrijk welks bestaan van Duitsche zijde nooit is bestreden Wanneer het nihilisme van Winston Churchill de overhand mocht behouden zal de wereldgeschiedenus een kunnen beoordeelen wie het Britsche imperium heeft vernield de onvcrbetelijke amoklooper die zijn volk met blinde oogen in het verderf stort of de vernieuwer van het Duit che volk die op het hoogtepunt van zijn overwinning de groote wijsheid der gematigdheid toont en die voor den eindstrijd met een wildgeworden te genstandcr de woorden uitspreekt Ik zie geen reden voor de voortzetting van den strijd Engeland is voor een vreeselijke keu e gesteld Italiaansche Indrukken Oe historische Ryksdagrede van den Fuhrer wordt in Italië zonder voorbehoud algemeen goedgekeurd Vooral de passages over de buitengewone betcekenis van de houding van Italië Voor de oorlogvoering van Duitschland en de gemeenschappelijke overwinning trekken zeer de aandacht en wekten de geestdrift der bevolking Reeds een uur na het eind der Ryksdagzitting publiceerden de dagbladen een zeer uitvoerig uittreksel uit de rede De Giornale ditalia plaatste over de getieele breedte van 2ijn editie de volgende opschriften Laatste beroep op het verstand De groote rede van den Fuhrer in tegenwoordigheid van graaf Ciano m den Ruksdag Dank aan den Duce en het fascistische Italië Het blad wijst verdei op de volstrekte zekerheid van de overwinning die Adolf Hitler toont Df Lavoro Fascista preekt in ziin opschriften van het Front der spil tegen Engeland van de loyale en hartiiliike erkenning van de bij drage van het fascistische Italië voor de gemeenschappelijke overwinning schrijft in een ander opschrift Nog kan Engeland de ontzetting van den verniclig ingboorlog vermijden In Italiaansche politieke kringen wijst men op het feit dat Hitler de vo ledige solidariteit en de constructieve kracht van de spil tot uitdrukking heeft gebracht Zijn woorden bevestigen tevens het belang dat Duitschland hecht aan de deelneming van Italië aan den oorlog Bijzonder sympathiek vind men dat ook de Italiaansche gesneuvelden zijn her dacht vvaarbii vooral de heldhaftige dood van luchtmaarschalk Balbo ver meld werd Zonder voorbehoud valt men ook de conclusies bij ten aanzien van de verdere ontwikkeling van den toe stand ook hetgeen Hitler gezegd heeft over de samenwerking met Rusland In Italiaansche politieke kringen zegt men dat m deze woorden een groote staatsmansvisie tot uitdrukking komt welke het zekerste onderpand vormt voor de gemeenschappelijke sloloverwinnmg en het bereiken van alle constructie doeleinden der beide revoluties r fsm BUITENLAND 15 Britsche Vliegtuigen neergehaald GEVECHTEI BOVEN HET KANAAL Van bevoegde militaire zijde wordt te Berlijn medegedeeld Vrydagmiddag hebben Duitsche jachtvliegtuigen van het type Messerschmitt 109 boven het Kanaal twaalf van de nieuwe Engelsche Defiantjagers twee van het type Spitfire en een Hurricane neergeschoten zonder zelf verliezen te lijden Fransche Oorlogsschepen in Engeland m DIENST VAN DE BRrTSCHE MARINE Het D N B meldt uu Londen Volgens een offcieele njededeelmg zullen thans alle Fransche oorlogsschepen die in Engelsche en Schotsche havens lig gen m dienst van de Britsche marine worden gesteld Den bemanningen wordt toegestaan onder Engelsche vlag te bluven vechten Graaf Ciano te Berlijn I EEN KORT BEZOEK Op uilnoodigmg van de R jksregeering IS de Italiaansche minister van Buitenlandsche Zaken graaf Ciano gistermidHag voor een kort bezoek te Berlijn aangekomen Ryksminister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop vervielkomde hem op het Anhal er Bahnhof De Italiaansche ambassadeur Diijo Alfieri de leden der CIANO Italiaansche ambassade vertegenwoor digers van de Fascio en van de Ita liaansche kolonie en leidende persoon lijkheden van staat partij en weermacht hadden zich op het station op gesteld De Italiaansche minister van Buitenlandsche Zaken en de ri ks minister van Buitenlandsche Zaken inspecteerden de eerecompagnie di voor het station stond aangetreden Vervolgens leidde Von Ribbentro p 7iin Italiaanschen collega naar het slot Bellevue waagraaf Ciano door den chef van de kanselarij van den Fuhrer staat mmister dr Meissner werd ont vangen Handelsoorlog zonder Onderbreking FRONTBERICHT VAN HET D N B Het frontbericht van het D N B luidt De handelsoorlog tegen Engeland gaat zonder oncjerbrek ng vbort De cijfers van tot zieken gebrachte scheepsruimte waarvan het legerbericht van gisteren melding maakt geven een totaal van meer dan 50 000 ton Bovendien moet worden vastge steld dat door Duitache oorlogsvlie gers verder nog 12 schepen met een totale tonnage van ongeveer 50 000 ton en twee patrouilleschepen zwaar beschadigd werden Derhalve moet er rekening mee gehouden worden dat de vijand nog verschillende scheeps eenheden heeft verloren Deze zware slagen die de Bntsche koopvaardij geregeld ontvangt Iwdreigen niet al leen de rantailleering van Engeland met artiKelcn voor het dagelijk ch gebruik zooals met levensmiddelen en grondstoffen waafvan du voorraden van dag tot dag geringer worden maar verlammen ook het product eproces op de Engelsche scjieepsw erve i die nu al met meer in staat zijn om do beschadigingen van de binnengebrachte koopvaarders tydig te her stetien Een resultaat waarop men trolsch mag zijn bereikte een Duitsch oorlogsvliegtuig op 17 JuU toen deze machine er in slaagde een v andeluke duikboot met een voltreffer te vernietigen Ook bu de afweer wordt de meerderheid vah het Duitsctw luchtwapen steeds duidelijker Aan het luchtafweergeschut gelukte het om s nachts een binnenvliegendea Britachen bommenwerper met zoo ved effect aan te vallen dat de vijand er niet in slaagde zijn bommen neer te werpen Drie Engelsche machine werden bij die gelegenheid neergehaald Duitsche Critiek op Roosevelt DERDE CANDIOATVUR GEEN VERRASSING De Deutsch D i p 1 o m a 11 s c Politische Korresponden schrijft over de derde candidatuur van Roosevelt oor het president chap om het volgende Dat president Roosevelt de eandidatuur van zijn partij voor een derde ambtsperiode zou aannemen was bij een man die de macht zoo liefheeft als hu evenzeer tfe verwachten als zijn benoeming en kon derhalve nie iiand verrassen De Korrespondenz houdt zich dan verder bezig met de door Roosevelt genoemde motieven voor de aanvaarding der candidatuur en met zijn vredesverklaringen De heer Roosevelt zoo schrift de Korrespondenz heeft in zijn radiorede gesproken over de gevaarlijke vijfde colonne en in dat verband uitdrukkelijk gewezen op de kringen die bereid zouden zjjn tot een politiek van vrede met de mogeLdlieden die thans m Europa een oude vermolmde wereld hebben overwonnen en vastbesloten zijn de wedeigeboorte van dit vasteland met krachtdadigheid ter hand te nemen Roosevelt van zijn kant heeft niet veiheeld dat hij met alleen deze nieuwe krachten in Europa verafschuwt maar van zins is Ijan tegenstanders materieel te steunen Dat is dus het program van Roosevelt waarmede hu voor zijn land den dooi niemand bejdreigden vrede wil behouden Zoo n pjogram dat is opgebouwd op den wiHekeurigen grondslag van een tegenstelling tegenover het vernieuwde avonc land moet echter ook van bijzonder belang zijn voor die landen die ten opzichte van het nieuwe Euroiia reeds van te voren moeten worden gebonden aan een pnncipiecle vijandigheid Amerikanen willen niet in den Oorlog WËL VOOR MATERIEELE STEUN AAN ENGELAND Uit een door Gallup s instituut voer de openbaie meening gehouden e quête blijkt dat het volk der Vereenigde Staten in zijn o ergroote meerderheid nog steeds materieeien steun aan Engeland wil verleenen doch beslist gekant is tegen deelneming van Amerika aan den oorlog aldus het D N B Drie en vijftig procent der antwoorden wenschte uitbreiding der mateneele hulp aan Engeland 41 procent acfltte de tegenwoordige hulp voldoende 6 procent verlangde een vermindering van den bijstand Vijftien proi cent was voor deelneming aan den opVlog Bij de republikeinen heefj het isolationi tiseht standpunt de ► overhand touw U Zooals men elders in ons blad kan lezen wordt de bouw van den Maastunnel te Rotterdam met energie voortgezet Links van deae elk 1520 kg wegende ventilatoren staan er 32 in elk der beide ventilatiegebouwen Rechts Op den voorgrond het zoo goed als voltooide ventilatiegebouw der Maastunnel op den rechter Maasoever Xan den overkant hef andere ventilatiegebouw Het hooge middenvlak is een schoorsteen waardoor eenmaal de afgewerkte lucht uit den tunnel zal verdwijnen