Goudsche Courant, zaterdag 20 juli 1940

EEN SPIONNE WORDT GEZOCHT DE Inspecteur van politie had zijn ontbijt beëindigd Hij vulde zyn pijp en strekte zijn arm uit naar zijn armbandhorloge dat up den schoorsteenmantel lag Zijn Vrouw keek op uit de courant Die kerel van Kornelissen heeft drie jaar gekregen Dat verdient hij ook Ach ja dat weet ik wel maar De inspecteur lachte op de manier van personen die de gerechtigheid dienen Dat is nu weer echt iets voor een vrouw Ik begiijp niet waarom ju Uie altijd medelijden hebben met misdadigers Ach Peter drie jaar opgesloten te zitten Dat is toch zijn eigen schuld Inbreken is Inbreken of je er nu lang of kort over praat AU 1 k er iets in te zeggen had maakte ik diestraffen nog véél strenger Dat is de eenige manier om er een eind aan te maken Nou nou zei ze ga niet te ver Alser nooit misdaden werden gepleegd zou jij jebaantje verliezen Goed lachte hij maar dat heeft er tóch niets mee te maken Als iemand die voor heteerst van zijn leven een misdaad pleegde welke ook strenger gestraft werd zouden er heel wat minder misdaden iijn Als iemand een postzegel vaTi een stuiver steeU is dat in principe even erg als dat iemand vijftigduizend gulden achterover drukt of een aantal juweelen Daar moet hij voor gestraft worden Maar dat doen ze niet Dus steelt hij den volgenden keer iets van meer waarde Enzoovoorts Peter ging naar bulten haalde Zijn flets uithet schuurtje en stond vervolgens stil om zijntuin met welgevallen te bekijken Zijn vrouwstond in xde open deur en keek naar hem meteen gltenlach Peter was goed voor haar Tweeons taSak en één biertje per dag was alles wat hij voor zichzelf noodig had Hij liet haar mooie kleeren koopen ging met haar naar de bioscoopen Zondags naar de kerk Er was werkelyk nietsop hem aan te merken Alleen zou zij wel wUlen dat hij niet zoo strikt rozen De man stak een beschuldigenden cinger uit Het smalle vlezige iteegje Is ali uitgestorven Op het natte modderige plaveisel ligt een oude kapotte schoen dien een klefoe grauwe musch als badstoel gebruikt De icheeve lantaarn werpt een spaarzaam lichtschijnsel op den bierkelder In de zwarte kat Daarbinnen is het weldadig warm en een prikkelende geur van braadworst dringt in de neuzen der voorbijgangers In het lokaal kan men den tabaksrook wel snijden glazen rinkelen men hoort praten en lachen In een hoek zitten twee heeren die men moeilijk tot de stamgasten van het lokaal kan rekenen Dit kelderkroegje bevalt mij zegt de groote breedgeschouderde man die een dikke sigaar inden mond heeft en een gele das draagt Iets origineels Je weet Smits ik houd van alles dat origineel ïs Kijk maar eens naar die scheeve trap Ik vind het prachtig De waard behoort ook zoo echt bij de omgeving Wat een kop zeg Als wij de spionne maar vast hadden Wanneer Ik vóér Woensdag geen spionne heb ben ik geruïneerdl Wat een gemeene streek Er zoo maar vandoor t gaan en nog wel op het laatste oogenblik Wat denk je we l dat mi dat kost Waarom neemt u Mary Bronner niet me neer Een apart type Die valt zeker in uw smaaki Laat m ij nu eindelijk eens met rust met je Bronner Smits je begrijpt nieis van de zaak De vrouw die ik roek moet een vurig temperament hebben een kat zijn waarv9 ii 4e geheel generale staf capituleert moet iet in zichhebben van Claudette Colbert van LU Dagoveren ook een kleinigheid van Mariene Dietrich Maar laten wij nu gaan Gijsberts riep den waard wierp geld op d tafel en trok zijn jas aan Nu baas morgen word je gefilmd Je wordt nog eens wereldberoemd Wat een kop zeg Ik moet naar de tram meneer zei Smits toen zij den kelder hadden verlaten Ik moet dien Bruins nog spreken En Ik wacht hier op mijn wagen Tot kijk Smitsl Alleen achtergebleven stampvoette Gijsberts In e natte sneeuw Opeens hoorde hij haastige voetstappen jichter zich Een jonge opvallend elegante dai e kwam opgewonden naderbij zij werdXachtervolgd door een werkman die wat I te diep in het glaasje had gekeken Laat mij gaan ik verbied u MaaV kindlief de beschonkene kwamdicht achteXhaar aan Laat mlj met rust Ik wacht hier op mijn man Eer Gijsberts st waarom het ging voelde hij op zijn arm den druk van een bevende hand XI enen M i manier zijn brood verdienen M ar ü steelt van honderden eigenaars En die roze zijn niet verzekerd En met het stelen van rozéit voorziet u toch met in uw dagelijksche behoeften Weer wilde de inspecteur zeggen DOe niet loo mal Maar hij bedacht zich De oude kerel werd zóó wild over die rozen misschien zett hij het heele stadje achter deze bloemengeschiedenis aan Het was verstand iger hem zijn zin te geven Je hebt gelijk zed hij Ik zal er voortaanaan denken Uitstekend zei de man en liep door In detegenovergestelde richting van die van den Inspecteur In gepeins verzonken keek deze het mannetje na en toen hij uit het gezicht verdwenen was zag Peter pas dat bij het valiesje op het pad had laten staan Htj zou het maar meenemen naar het bureau dan kon de man het daar komen halen De agent van politie Wilders stond COT het bureau Goedenmorgen inspecteur Wilt u iHij niet helpen Ik word achtervolgdl Wilt u een oogenblik vr or mijn mar doorgaan Haar eigenaardig buitenlandsch accent ver hoogde nog de aantrekkelijkheid van haar persoon Gi sberts hield er el van de rol van redder in den nood te spelen Maak dal je weg komt en laat mijn vrouwmet nist Vhrefuwde hij tegen den beschonkene n maakte een dn igrnd gebaar Alsnf het afgesproken werk was reed juist ziin auto voor Met een resoluut gebaar opende hij het portier Stap maar in zei hij Zij sarjelde even doch deed toen wat haar gevraagd werd Ik dank u wel monsieur Mag ik mij voorstellen Gijsberts is mijnnaam Bent u een Frangaise Zij knikte bevestigend Mijn naam is Manon Lefèvre Bent u getrouwd Neen Zl keek hem met halfgpslnlen oogen aan Gijsberts ging wat dichter bij haar zitten En u monsieur Getrouwd Neen zei hij lachend Manon schoof met coquette schuchterheid een poar centimeter naar den kant van de deur Plotseling haalde zij een kleine zilveren revolver te voorschijn en Gijsberts ging met een ruk een eind van haar af zitten Voüè monsieur zelde zij ondeugend en zij bood den verschrikten Gij itwrts met een ironisch glimlachje ffit den zoo gevaarlijk ultzienden sigarettenkoker een sigaret aan Even later zaten zij samen tn een Intieme bar Het gelige licht der lampen tooverde bekoorlijks glanzen op haar koperroode haren Als een vlam zat zij tegenover hem Als een vlam die zijn lich ontvlambare hart in vuur dreigde te zetten Gijsberts ledigde zijn glas en wilde het hare opnieuw vullen Non non monsieur ik kan zooveel champagne niet verdragen Het is beter dat ik numaar weg ga monsieur En zij tireep haar handschoenen U moogt niet gaan madame U moet bl mij bliiven U bent de vrouw die Ik zoek Despionne Welkê Sptenne Ik begrijp u niet De spionne in mijn film U moet die rol pelen U moogt niet neen zeggen Morgen sluiten wij het contract Morgen bent u misschien alles al lang weer vergeten zeide zij glimlachend en gaf hem eentik op de vingers met de wijnkaart Vervolg van pagina 3 Goedenmorgen Wilders Denk erom datJe nooit meer een madeliefje plukt Wilders keek hem stomverbaasd aan De inspecteur vertelde wat hem overkomen was en beëindigde zijn Verhaal met de opmerking En toen i gat de ouwe idioot dit en kon£k het nog voor hem meesleepen ook Wilders trok zijn wenkbrauwen op Eigenaardig Had hij een langen neus eneen roode vlek op zijn wang Ja ken je hem Dt denk dat het Kleine Duns was Vroeger heb ik wel eens met hem te maken gehad Hl sjouwde altijd rond met een koffertje vanhuis tot huls en als de vrouwen haar hielengelicht hadden sloop hij naar binnen en Wat schreeuwde de Inspecteur Hij b al vaak gepakt voor het stelen van kleine dingen zei Wilders Zes of zeven keer Laten we eeiu kijken Hij opende het vallesje Er lagen zilveren vischvorken in een groene porseleinen vaas een paar zijden kousen en een ttaeezeefje S C t tau C Gijsberts was een man van snelle besluiten Hij greep de wgnkaart draaide ze om en schreef Zie joo Alstublief hier is uw contract Gaat vcaccoord met het honorarium O monsieur ik f n zoo gelukkig Nu zal ik u ook verklaren waarom Ik zoosnel het besluit heb genomen u die rol te geven Mijn spionne is nanjeltjk een Pransche danseresen zij bevindt zich in een soortgelijke situatie alsu toen ik u bevrijdde Zij wordt óók Bchter volgd Maar niet door een werkman maar jüoor een officier van het koloniale legefiviel zij hem in de rede Hoe weet u dat Van Smits U moet nlet boos zijn Ik ben Mary Bronner en de rol van den werkman heeftéén uwer figuranten gespeeld voor een rijksdaalder Oplossing van de Visitekaartjes Puzzle Voorkomend in Duizend en Eén van Zaterdag 13 Juli 1940 AAPJESKOETSIER Reken Puzzie Een schrijver wU zelf zijn t oek laten drukken en vraagt bij verschmende drukkerijen prtj aan Het papier Is echter nogal duur Een der drukkers zendt twee begrootingen In Hij ijepaalt hoeveel regels er op elke bladzijde tullen komen en hoaveel letters op lederen regel All men per bladzijde S regels meer zou zetten en op eiken regel 4 letten meer dan zou ledere bladzijde 224 letters meer bevatten Zette men echter 2 regels per bladzijde minder en op eiken regel 3 letters minder dan zou elke niarlzijda 145 letters minder bevatten Hoeveel regels per bladzijde en hoeveel letters per regel bad de drukker eerst berekend I WILDE ROZEN was zoo onverbiddelijk zoo i ng in zijn ootdeel ovar verschillende dingen hij hield er zulk een nauwgezet plichtsgevoel op na dat hij in staat was om zijn eigen moeder te arresteeren als zij van den honger een broodje zou hebl en gestolen Dat was typisch Peter Nooit kon hij inzien dr er ergens een excuus voor bestond of wat men zoo noemt verzachtende omstandigheden De inspecteur stapte op zijn fiets en reed weg in een matig waardig tempo Hy moest vijf filemeter fietsen naar zijn bureau want hij A oonde in één van de verre en lieflijke buitenwijken van de kleine provinciestad Het had al dagenlang niet geregend en de akkers en weiden waar hij langs reed zagen er weelderig uit Hij bedacht dat het misschien droog genoeg was om rechtsaf te slaan en door de akkers over een smal paadje naar zijn bureau te fietsen Daar het dwars door de velden ging beteekende dit voor hem een besparing van minstens twee kilometer Wat zijn vrouwen toch merkwaardige wezens Zij willen altijd beredeneeren dat zwart wit IS Daarom zijn er zeker zooveel winkeldieveggen ouder haar Zij vertellen zichzelf dathet niet echt stelen is HiJi snoof ongeduldig Hm dié gapperlj is nog de ergste van alle een paar talcken al te snijden ze op bureau zoolang in een bus met wSfcr te zetten ai t s avonds voor zijn vrouw mee te nemen Voorzichtig sneed hij met zijn zakmei nlc wilde ranken af Ineens hoorde hij een item die zei Wel Ja rulneer den boel maul Het was een droge booze stem en da InQeeteur draaide zich verbaasd om Tegenover hem stond een mager klein mannetje met een ebnormaal langen neus Hij was armoedig ge kleed en hij had een goedkoop vallesje bij rich Hj4 zag er zoo volkomen onbeduidend uit dat de inspecteur medelijdend zei Kom kom vadertje doe niet zoo mal M ai Ik zeg je Hoor eens evea Verdwijn en bemoei Je met Je eigen zaken Dat doe üc Juist snauwde het mannetje Ik bemoei me liiet de zaken van het publiek van ons allemaal En daar hoor Ik ook bij nleïP waar Wie heeft jouTjet recht gegeven de wUde rozen die aan ons allesjriaal toebchooren af te snijden De inspecteur keek hem doordrincend aan De bremstruiken aan den kant van het pad wanen zoo goed als uitgebloeid maar de jasmijnen geurden fantastisch Peter was op het land geboren aan de stad had hij nooit kunnen wennen en hij merkte verscheidene details op Hij herkende den roep van een voged het geluid van een wezel die razend snel door het struikgewas schoot en toen zag hij iets dat hem deed remmen en van zijn fiets stappen Een wilde roos slingerde haar ranken om het eikenhakhout heen dat langs het pad groeide Prikkellge groene blaadjes en groote rose sterren van bloemen in overweldigende hoeveelheid Hij zag ineens voor zich hoe zi zouden staan in de zwarte vaas thuis op de piano een gedicht van schoonheid en zpmer Hij besloot er Wie bent u eigenlijk Eén van het publiek En t Ueen pubUek pad De gemeente zorgt ervoor d t het begaanbaar blijft Ik heb er recht op te genleten vanwat er langs groeit Dat Is de wet eb Je behoeft mij niet te vertellen wat de wetIs zei de Inspecteur die er genoeg vah befoate krijgen Tut tut I t mannetje werd vuurrood van woede Als u zoo goed weet wat de wet zegt tcuMtt u u schamen om de wet te overtreden u een inspecteur r an politiel NCi is het genoeg waara d uwde da Inape teur Hij begon zijn Ukken bIJ elkaar te 1 Het is niet genoeg Het la nööHDoor bet heele land de planten vemlel i datkunnen jullie De inspecteur begon er den draak mae ta steken Dus door die paar takken worden all planten in het land vernield Dat zeggen ze allemaal aai het mannetje woedend Een dame gaat uit met haar autoén ziet jasmijn bij bossen Het zal aoo erg niet zijn als ik er een paar takken van meeneem denkt éj En aoo gaat het door tot er aieta meer van alles oyer Is geen jasRiIJn geen roaen geen sneeuwklokjes geen anemonen En betvolgende Jaar la er niets meer te vinden Nu ja zei de Inspecteur Qc weet wel tal de buurt van de groote steden la bet nogalkaal overal omdat er zooveel me n ich e n naarbuiten gaan Het mannetje snoof verachtelijk Wat maakt dat voor verschil vroeg hIJ U plukt hier rozen een ander doet het ook en t volgend Jaar Is er geen roos meer te vinden Als jullie den boel Ueten staan aou er over een paar Jaar een weelde van aUerlei wilde danten hier zijn g Behoort u soms Ufeen vereenlging tot bescherming van planten vroeg de inspecteur Neen maar Ik kan niet den dat alle bloemen worden geroofd door dieven als n Wat zeg Je daar gromde de Inspecteur Dieven als o JalDe man strekte n beschuldigenden vinger uit ü Waarom moet u er alléén van fcnleiwTWaarom niet iedereen die hier wel eeiu laagakomt Actt zei de Inspecteur Er rit welIets In Er zit alles Inl Als u Iemand erop betrapte dat hij het zilver uit een huis atal ou u hem opsluiten nietwaar Maar uzelt De beachuidigende vinger schoot weer naar vortii Usteelt fozen welke aan het publiek toeb oorenen u vindt bet beelemea niet erg De Inspecteur probeerde te ladien Maar dat is UxA niet hetzelfde Ja zeker zei de man er Is een verscfaO De man die zilver steelt steelt tenminste maarvan één menscfa Bovendien Is bet zSivm misschien verzekerd tegen diefstal En misschtatkan de arme takker niet op een behoorlijke IVerrolg op paflna 6X 6