Goudsche Courant, zaterdag 20 juli 1940

S ZATERDAG 20 JULI l Hitler s Rijksdag Red e Overzicht van de Kn jgsverrichtingen DUITSCHE WEERMACHT THANS STERKER DAN OOIT Expeditie naar Noorwegen stoutmoedigste episode der Duitsche krijgsgeschiedenis In 7ijn rede voor den Rijksdag Iweft de Fu XOTMiBi het volgende gelegd Te midden Tan den geweldigen trijd om d Trijhelé en waar de loekomüt T n bet Duitecbe volk heb ik n voor deze zitting bijeen bten roepen De motieven daarvoor liggen in de noodzakelijkheid dat ij ons eigen volk een inzicht even In den unieken historischen aard der gebcurtenusen welke wij beleefd hebben dat wiJ verdienéen dank te brengen aan de soldaten alsmede in het streven een poging te ondernemen om nog eens voor het laatst een beroep op het gesonde verstand te doen Wi de factoren van di historische eoofiict vergelijkt met omvang grootte m draagwijdte der militaire gebeurtenissen zoo vervolgde de Ftthrer zal inzien da feiten en Offers van dezen stnjd in geen verhouding staan tot de beweerde aanleidingen zij het ook dat deze aanleW dingen zelf tlechts voorwendsels wa ren voor verborgen bedoelingen Het iwogranima der nationaal socialis iaehe bcwegmg Wdi voor zoover het betrekking had op de toekonistige vomimg van de verhouding titSschen rUk en buitenwereld een poging om een herzietiing van het verdrag van Versailles to stand te brer en onder aNe nmstandighcdrn doch voor soover majr ecnigsxins mogelijk nas langs vieedzamen eg De e herziening was een natuurlijke noodzaak De onhoudïiaarheid van de fcepalingcn van VeisaiUes lag met lecht in de ver lederende discrimi neering en de Qfltrechting overeen komstig de gewaarborgde ontwapening van he Duitsche volk maar Vooral in de daaruit afgeleide stoffehjke vernietiging an het heden en de voorgenomen vernietiging van de toekomst van een der grootste cultuurTolkei der wereld voorts in het volkomen zinneloos ophoopen van enorme Aantallen landen onder de heerKchappi van eenige staten benevens hl het pntnemen van de onvervangfcare levfnsbasis en de onmisoaaïste kvens aardeu aan de onderworpe Helaasl heeft in overeenstemming met deq wil van de mannen die voor het dictaat van Versailles verantwoordehjk w£ren de Geneefsche instelling ïich niet lieschouwd als fan instituut Toor het tot stand brengen art vers ndige herzieningen maar zij heeft tich van het begin al slechts gezien als garant voor de meedoogenloo e tenuitvoerlegging en handhaving der fcepalingen van Versailles Alle pogingen vant t democratische Duitscbland om langs den weg van heniemng een gelijkstelling van het Duitsche volk te bereiken bleven xonder resultaat Het is in het belang van een overwinnaar dat hi de bepalingen die voor hem van nut zijn als voor leder heUig doet voorkomen Het Ugt pch er In het wezen van den drang tot zelfbehoud van den overwonnene dat hu de algemeene mfiischelyke rechten herwint Voor hem had he dictaat van etn overmoedigen tegenstandei te mmder kracht van wet waar deze tegenstander geen eerlijke overviimaar was Daarom was de pietenjc van de Engelschen en Franschen die het dictaat van Versailles beschouwd wilden zitn als een soort interi ationale of zelfs nog hoogere wetgeving voor lederen eerlyken Duitscher me s anders dan een orutale aanmatiging n de onderstelling dat juist Engelsche of Fransche staatslieden de b scaêrmers van het rech of zelfs van Je menschelijke beschaving zouden zijn een domme onbeschaamdheid die dOQr hun eigen zeer inferieure prestaUes op dat gebied voldoende gekenmakt wordt ONTiULUISI RING VAN BOEIEN Maa st de binnenlandsche verlossing vaa de joodsch kapitalistisehe boeiei van een dunne plu democrati sche laag van uitbuiters heelt de natio naalsocialistische bewegmg in haar progtamma voor de buitenUndsche politiek den wU tot bevrijding van hc rijk UI ae boeien van het dictaat van Versaibes verkondigd De Duitjicit eisch lo herziening was een natuurlijke lujoozakelijkheld iets dat vaii el spreekt voor het bestaan en de eer van elk groo volk Door het nagedacht zuUen deze eischen eens buitengewon gematigd worden genoemd Al dere elschen moesten in de prakWk cater tegen den wil van Ie rltsfh Fransche machthebbers doortesKt Aorden Toei het er lndeiak naar Itzag dat dank z j e n ntwdkend ezond ver tand door Interne tionalt a menwerking ooi de cver blijvende vraagstukken op vreedzame wijz zouden kunnen worden g ree eld werd de ove reenkgfms t van Munchen van 29 September 1938 door de openbare meening in jonden en Parils nietalleennlett4 egeluicht maar zelfs veroordeeld als een afschuwelijk teeken van zwakheid De met bloed bevlekte joodachkapitalistische oorlogsophitsers zagen in de mogelijkheid van zulk een vreedzame herziening het verdwijnen ran een tas bare aanleiding voor de verwezenlijking van hun waanzinnige plannen De samenzwering van èrc armelijke omkoopbare politieke cr kturen en hebzuchtige 11nancieelu Magnaten voor wie de oorlog een welkom middel is om hun zaken beter te laten gedijen Kwam weer eens naar voren He internatldffale joodsche volkengif begon steeds meer een verwoestende uitweriing op ieder ge oijd verstand te krijgen Joden en vrijmetselaars wapenfabrlkanten en oorjogswinstmakers interna ionaie haiidelT is en beursspeculanten vonden politieke individuen i e der oorlog als het meest begeerlijke vooslel den Aan deze misdadige figuren was het toe schrijven dat de Pools tje staat weid aangezet tot het aannemen van een houding die in geen proportie stond ot den Duitschen eisch en nog veel mmder tot de gevolgen daarvan Want juist tegenover Polen heeft het nationaal socia sjsche Duitsche rijk een ware zeltoverwinnmg getoond Geen amere staatsman had het aangedurfd het Duitsche volk een oplossing voor te tellen die Ik het deed Als Churchill en de andere porlogsophitsers maar een fiactie van de verantwoordelijkheid m zich hadden die ik tegenover Europa voelde dan zouden zij hun laagharig spel niet hebben kunnen spelio Want slechts aan dezen en ahe anderen m en buiten Europa die helan hadden bn een oorlog was hfet te wijten dat Polen mijn voorstellerii die noch zijn eer nOch zqn bests ai op ecn ge wijze aantastten afwees en in plaats daarvan naar de terreur en de wapenen greep Na verwezen te hfebben naar de maandenlange en borenmenschelijke zelfb heerschlng van Duitschland ondanks de voortdurende moordaan lag n o volfcsduitschers vervolgde de Fuhrer J og op 2 September kon de sUijd vermeden worden Mussolini ste de voor alle vuandel kheden onmiddellijk te staken en tot vreedzame onderhandel ngen over te gaan Ofschoon Duitschland zijn legers zegevierend zag oprukken nam ik dit voorstri aan doch de Engelsch Fransche oorlogpophltsers hadden oorlog noodig en geen vrede De Fuhrer spr k daarna over de verzameling documenten gevond ai op het station te La Charite die van iini ke h stortsche beteekenis is Zi toonen aan hoe voor deze i s r ud DOiitici en militairen alle kleine volken slechts middel tot het doel waren hoe zy oa Nederland en Belg e steeds vaster in hun netten verstrikten en elndelyk vastlegden in bindende staftjesprekmgen en vele anders dingen van dezen aard Op 6 October 1939 heb ik van deze plaats uit voor de tweede mail in den oorlog tot het Duit he volk gesproken zoo ging de Fuhrer verder Ik hr b toer een beroep gedaan op het mzlcht der verantwoorde ljke mannen In de vi andelijke staten en op de volken zelf Ik waarschuwde voor een Ik heb dit beroep toen oob tot de rest van de wereld gericht zii he ook met de vrees niet alleen met gehoord te worden m ar wsarschijnlijk eerst recht d barheid der belanghebbende eirlojscphitses on t wekken Het Is prcc es zoo uitg kfra en Ds verantwoordelUk e ementen l Engeland en Frankrijk hobbsw in mijii oproep een gevaarlijken aan val op h in oorlogszaak ge p urd 7 maakten M h d in ook Mimiddellljk n te ve fcêaren dat elke gedachte aan een rgehjk kansloos was ja als fm misdaad beschouwd werd en dat de strijd inocst worden voort ezet In naam van de cultuur dmenschelykheid den vooruitgang en de beschaving en ook nog in naam van de heilige religie dat tot dat doel negers en boschjesmannen ge mobiliseerd inoesten worden en dat dan de zege vanzelf moest komen In enkele dagen waren deze ophitsers erin geslaagd mij voor de rest van de wereld eenvoudig als een lafaard voor te stellen Om mijn vredesvoorstel werd ik beschimpt persoonlijk beleedigd Chamberlain bespuwde mij voor het oog der wereld en weigerde ir overeenstemming met de aanwijzingen met de achter hem staande ophitsers Churchill Duff Oooper Eden Hore Belisha enz over een vrede ook maar te praten laat staan daarvoor te werken Zoo heelt deze B root kapitalistische kliek van belanghebbenden om voortzetting van den oorlog geschreeuwd Die voortzetting is thans begonnen zoo vervolgde de Fuhrer Terwyl deze Britsch Fransche oor iO =klieb rondzag naar nieuwe mogelijkheden tot uitbreiding van den oorlog en naar nieuwe slachtoffers heb ik mij eraan gewijd den organi atorischen opbouw der Duits h vïeermacht te voltooien nieuwe formaties op te lichten den stroom van 001 logsmate naai mt de fabriel en aan den gai g te brengen de laatste opleiding der geheele weerjnacht voor haar nieuwe taak te bevelen Bovendien noopte het slechte weer in den laten herfst en den winter tot m stel der mihtaire operaties In den Ipop van Maart kregen wu echter kenni van BritschFiansche plannen tot in menging in het Russisch Finsche conflict niet zoozeer om den Finnen te helpen als wel om Rusland waarin men een met Duitschland samenwerkende mo endhe d zag s harl t berokkenen TJit dit pan ontui i el de zich het besluit zoo mogelijk ac tief In Fmland m gnipon om e n bT is te krijcen voor het uitbreiden van den oorlog over de Oostzee Te elijfcortijd hoorde men steeds me van de voor te len van den gei lieerden oorlo sraad die Inhi ldT dat men öf den Balkan en KI nAzip in brand zou steken om den toevoer van Russische en RoemeenS he petroleum naar Duitschland af te Tilden of te trachten het Zweed sche nzerprts te bemachtigen T t dat doel zou een landine in Noorwegen worden ondernomen om in de eerste olaats den ertscpoorweg Viaar Narvik in han ien te krijgen BKR 4 TnF AANVAL OP ZWEDE NARVIK EEN nESTHIEDKlWDIOt NAAM Op het laatste oogenblik veiviel de reeds beraamde actie in de Noordsche staten door d n Rus isch Pinschen vrede Eeni e da en later reeds werden de e vccnemens weer sterkf r Zij kre en nu vorm in een duld lijk be Ui t Engeland en Frankrijic wai en over eer eKomen bii verras in een aantal van de telangri kste purtten van Noorveg n te b zetten onder t voorwend sel daardoor een einde te miken aan het zenden van het Zweeds he ei s t n dienste van de Duitschp oorlogvoerln Om het Zwfed3 he rts oe e in handen te krijeen had men he lan in Zweden binnen te r kken er de erinfe strijdkrachten die dat land op de been zou kunnen biengen zoo mogelijk vriei dschapelnk zoo noodig e hter met geweld ter zijde te s hiiivsn Dat t q e aT onmiddel lu dreigde vernamen vi door dp ontembaie raik aam eii van d n eer ten lord der Bnts Je admiraliteit Wi kregen verder een l ve tiging door pcn a i duiding die Revnaud ten bjitenland i hen diDlomait ge even had dat de t rmi n tweemaal uitgesteld was Dat de ahtste April de derde en defin tieve termiln was weten wij = c er pis sedert kort en definit ef is dat eerst evesti d na het vinden dPr protool len van den g allleerden oo log raad Zoodra het r vaar duideljker v 1 gif ik de DuitT he weermif it ae nood e orde s De izaaic van de A1 1 mark toonde ree aan pat de N ors he re eering niet b eid vas haineutraliteit te 1 andhaven Hovend fc o k lut berKhten van agenten dat althans ti S en de vooraanstaande leden der Noo che rege nng en de geallieerden volledige ove eon t m ming b stond Tenslotte deed de Noo he reactie op het binnendringen vai Erlt he ml nleegers m de Noorsche sc Mereine rateren or t dT laatsten twufcl verdw jnen De Duit ch opTttie dl tot in de kleinste hijzonoei p dcT V as voorosreid werd daarmede on ketend De Fuhrer gaf hierna een b eedvoe 1 e uileenzettin van den r id on f iorwegen o m Z e id w t o dri we mac itso d rca n In drz n striM om Koo w g n heo en o i tc d ver of ert hun de kwalificatie van een allerhoogst soldatendoni Ds naam Narvik zal in de geschiedenis voor alle tqden een heerlijk gettrigeuis van den geest der weerma hl van het natiT ia istiscbe GrootDuitsche Ihjk z n JIOO VooR DE VKLDTOCHT tH UOCPWBGBN TEN EINDBl WAft WERDEN DE BERICHTEN OvKR HET5 WESTEN STEEDS DREIGENDER ZOO GING DE FuHRER VERDER lUBWIJL VOOR HET BE3L1 VAN DBN OORI XJ VOORBEREIDINGEN WAREN GETROFFEN OM IN GEVAL VAN EEN ONTVERMIJDELIIK CONFWCT MET FRANKRIJK RCSP EN GELAND DOOR DE MAGINOT LINIE re BREKEN DEED ZICH REEDS m DEN LOOP DER EESISTE OORLOGSMAANDEN DE NOODZAKELIJKHEID VOOR OOK EEN E ENTUEEL OPTREDEN TBOBN B LGIe RE3P NEDERLAND 0 bER HET OOG TE ZIEN De Fuhrer wees er op jdat Duitschland tegenover Nederlanil en Bel gle slechts de noodige beveiligmgstroe pen bad opgesteld terwijl n dezen sector een duidelijke ophooping van Fransche formatie in het bijzonder van bijna alle gepantserde en gemotoriseerde divisies plaats haj Beslissend echter ali s vervolgde de Fuhrer was de volgende onstateerlng tervviil bij een lovalc interpretatie der Belïisch Vederlandsche neu Iraliteit beide landen gednonjin zouii den zijn geueest juist met het oo o de concentratie van de sterkste E i els h Fransche ti jdkrachten afl i hun grenzen ook hunnerziids het oog in de eerste plaats op het Westen gevestigd te hoiiden begonneu zij daar in geiiike mate steeds meer him troe n te verzivakken om de ijren en tegenover DiiitschiaAd te bezetten Ook de berichten over besDieknifeu tiisschen de generale staven v ierpen een eigenaardig licht op de Belgisch Nederlandsche neutraliteit Ik behoef er met op te wijzen dat deze besprekingen wanneer zii werke I c neutraal geweest Touden zun metbelde parliien hadden moeten worden gevoerd Overigens vermeerderdende aanvvij in en voor en optreden derFransch Fngelsche roepen door IIolland en België legen het Duitsthe mdLstne gebied zich zoo zeer dat menook aan onzen kant deze oedreigingals een zeer ernstig gevaar in het oogmoest houden De geheele Uujtstheopmarsch onderging dienovereenkomstig de noodige wij7igingen De naiiuheunge t aarnemingen die oieral gedaan uari n gaien lanczariwrliaiid d zeherheid dat van hegm Mei af elK augenblil een Kir ht h f ransche aam nl i ernarht kon II orden Op 6 en 7 Mt t namde vrees toe dat t an ooaenbliklot oogenblik een bmnenriik I en der zoogenaamde geallieerden UI T ederhmd en Bel JU teaemoet mopsf k orden gezien Op 8 Mei gaf ik daarombetel loor den on erHijM aam al op JO Mei det ochtendste ï i uur De g onai edachte dezer u e ati swa dat terw il men af 3 van KI neneven ir C d fehe vv eTr tvooral lee en lii htw n loo mde i stri d w p i ebra ht dat con equen e ii tvo ln der lo ensmenoperaties d totale vt iieti mi derPransch Er7els he trndrrabten bereikt roe t worden In atwykng viin het p an von Sch le fen van 1914 venlaatstc k het zwaar eoint detperatie naar den mk rvleu l van tdoirbrT kf ont m a rre j hire II dl 1 m het om kee ue lin Deze m eiding i c iwt O en e s nerd de te i voc le i der r jeritie II haar eh ol vergc ikkeli kt doorde miatie elen van den teg ll lanrier relf Uit de con entiaii immers vaiIe geheele En elsch ftansch eemotornee de strii macht te enov€r B eie bleek duidel ik dat he oopeibeveder geT lieerde Icers beslat n hadzoo tne mo eiHk dit seb ed j n en t nil l en Irt et ver r e dat v jhadden on de stanIvTsi he van a ein het V i ehra hte D ts he mfin fp i dn moest echter eer toot f 1 oi i c f rr IS 1 Fn ic ne pen Oton e de troepen 1 ren to ee v lleii e v et in ei ontbindni ja wairschijniijk tot mi I m d r troepen A s tve de operaMP had ik de beheerschin van de S irie tot Le Have aan e e en al mede et vtruerven van een ha s ain mme en Aisne voor den d t en aanval die met zeer terke sir ik a hten over de hoogvlakte van I n res to de Zwitsers he rens mi t leiden F t berei en van de k st tot het g b f en Zuid n van Bcdeai X j al lot d r t eratie vastze Vol P is i t nlin e in dce V o de ngtbcn de operaties lOh ook vol o ken D4PPEKF DriTSCHF STRljn RS Het felukken van deze eexeldiee re ks van veld la en is in de eei e rla in flen nrits bpT s lda t pK larkcn Hij ft weer on al o niT scn air bij gesteld as ten volle lan de verwachtingen v a i lle 1 itsche stammen i n in f e irafc in dez n roem Ook de so t a en v n de once crst e ert li S ingenomen n rve r l i en he i en Toorbeeldi gestreden en hun Moed gecp en Wanneer ik mim waardeering ga uits reken efcns d krachten aan welker optreden d ze meest glorieuze overwinning le danken i dan krmt het eerste woord van lof toe aan een leiding die juist in dezen veldtocht aan de hoogste eischen beeft voldaan Bevel tot den Aanval Na hulde te hebben gebracht aan het leger en zijn leiders ga d Fuhrer een overzicht van het aanlalsplan o m zeggende Den tienden M i o n 5 35 uur s ochtends wt reu de beide te gergroepen van de kolonels generdal von Rundstadt en von Bock gereed voor den aanval ij hadden tot taak op het geheele ront van de IVMccel tot aan de Noard kee door de vijandelijke grenssteliin Jen I s oo n tDLULMs 1 BEZETTEN tot Antwerpen en de Dyk steUing door te drjngen Lndi te nemen voor alles echter met de geconcentreerde aanvakkrachten van den linkervleagel de Maas te bereiken den overgang tusschen Namen en Carignan met het volle gewicht van de pantseren motordivisies bij Sedan te forceeren en in het verdere ve loep tot am de zee door te stooten Aan de Zuidelijke legergróepRnnd stedt was bovendien de belangrijke taak opgedragen n het verloop van dea doorbraak de beoogde afscherming van den lirkervlcugel volgens de plannen te verzekeren om een herha ling van het wonder Van de Marne van 1914 bij voorbaat ui te sluiten Deze geweldige voor het verdeic verloop van den oorlog reeds besli sende operatie het reeds het Duitsche leiderschap m heiligen glans schit eren Hifina spmde de Fuhrer de bevel he beis op die aan het welslagen van deze gewldi e ondernenmg hadden medegeweikt om Qon te vervolgen De mtu schtn tot stand gekomen wisseling m het opperoevel van het Fransche leijcr moes dit nieuwe weerstandskncht schenken en aan den ojigelukitig begonnen slrijd de door de geallieerden verlangde wen ding geven Inderdaad konden de nieuwe aan sche legers op vele plaatsen cprst na overwinning van den 1 rachtigslen tegens and op gahg worden getracht Parijs viel Het bt eken van den viiandelijken te peiistaiid a n de Aisne maakte de doorbraak to aan de Zwitsef chs grens mo el jk In eei geweldige oi i m h g ste mden de le eis ach ei den lug van de MagmolTlmie die van haar kaht zejfs doorbroken werd FrdfikniK i Capitulatie Deze dperaties werden bekroond door deriTopmarsch van alle I iitsche leger hpt naar voïen schuiven an een linkervleugel langs de Rhone in de rich ifg van Mais ille tn van en rechtervl u el over de Loire in de richting van Bordeaux nalar ét Spainsche rens Toen maarschalk Petain het neerleggen vap de Fransche wapens aanbood hecik hij niet een hem nog overgebleven apen ter zijde gelegd doch een tinde gemaakt aan een voor het oog van lederen soldaat totaal inhoudbare situatie Alle i bet loedik f dilettantisme van d u neer Churchill n of d met begrijpen of dit tegen beter weten m loochenen In dezen stiijd heeft Üct Dut ene voetvolk wiederom bewezen wat ht alujd was de beste mfai trrie t i ue i eld Vet haar hebben alle v apens van het lege gewedijverd VVai iet zender de dappe heid van het 1pï p iiooi de behaalde successen o iPikt haddeji kuflnen wo dcn dan zou zond iihe heldhaftige optreden van het Il chtv apert a Ie dapperheid van het leger slechts vergeefscn zijiigeweest Legei en iuchtwapen zijn TCide dp hoogs e lof waardig Hierna maakte de Fuhrer meidin van het cptredfn vrn het luchtwapti onder het p rstxmijk opperbevel van den generaal veldiiidaischalk G ring en nuemde pr de namen op vin vud enstelijke eiders met inbegrip van OiP d r luch doclar illerie leiwijl m iioenen Duitsche soMi ten van het leger het luchi wapen tn he SS wapen zoo ging de Fuhrer o a voort a n deze gevechten deel namen konden anderen nie onttrok ken worden aan de vormms vin reserve formaties die zich in het vaderland bevonQ n Velen der beKWiimste officieien moesten hoe bitter het ook voor hen vv s de opleiding van ri e solJaten leiden on con roleeren die eerst latei mir de fronten kunnen kc 1 en Zonder de beveiliging door he re serve leger de lese ve hichtvHot di resti e SSfoimaties alsmedp door de par ij en den staat in het algemeen zou de strijd aan het front ni t gevoerd kunnen worden Eerst na het einde van dezen oorlog zal het mogcliik zyn de presta les van onze marine en haar leiding in vollen omvang te waardeeren Dat alles echter zou niet mogeliji zijn geweest zonder de houding van hCo binnenlandsche fron en eerst recht niet zonder de stichting het werken en de bedrijvigheid dei natio naalsocialistische par vi Zonder haar zouden alle voorwaarden zijn komen te vervallen voor de wpdpropstandmg van het Duitsche RiJk en daarmede voor het scheoDsr van e n Duitsche weermacht Zij heef voor alles onk aan don strijd de basis gegeven van de wereld beschouwing Te eiovei d n zmneloozen inzet van mens hen evens door onze raocratische tegenstanders voor de beiangen van hun plutocratieën stelt zij zoodoende de verdedi ing van en sociale vo ksgemeens hap Ds Fuhrer noemde vervolgens diegenen op die zich hoogst vrcenstelijk hebben gemacikt in het streven nnar de mcjel jkheid in een nieuw DJitschland weder ovelwimingen te kunnen behalen l eginnende met Rijks mninter He s en voorts de anaere leid nde figuren uit de partij waa na hu vooitvlng iv kan deze lofrede niet bCi uiten zonder daarbij tenslotte den man te danken die sedert ir en m in bultenlandsch politieke ticntlijnen in trouwen moelzamen en afmal eaibe d verwezenlijkt De naampartijgenoot Von Ribbentron met de poUtlekg verheffing v Duitsche natie als rljksmhiiit rDuit nlandsche Zaken voor altiid bonden zijn ONDERSCHEIDINGEN De Fuhrer deed hierop medenee van de ondericheldii jfii die aai generaals die zicij hel me l vem slehik hebben gemaakt zijn ve ce Ik moet eide hlj o i m eerste plaats den man noemm y wien het mij zwaar valt voldoen dank te vihdeii tooi de venutiu die zijn naam verbinden ttiel d i gineï den staat en bovenal net Du sche Iuchtwapen SecJert lut i is van de oprichting der 8 A l a u noot Goring met de ontv kell en den bloei van de bewlgui idc den Sedert den wederopêouw m Duitsche wee macht werd hij tui per van de Duitsche luchtraadi h eft daarmede als egnige de bijdrage voor den wederopbouw van Duitsche weermacht gelevem heeft aLs leidei van de Duitson lod macht m het aichter ons ligigoime loop Van den oorlog Wjgedra tn i et scheppen vaji de vooiwaarut i de ovenvmning Zijn veidu is i uniek Ik benoem hem derh ii i ryksmaarschalk van het Giwit Uu sche Rijk en beffiftig hem uid grootkruis van het IJzeren Ktuis Voor verdiensten in den sii jd de vrijheid en de tütkomst hGroot Duit Che Rijk zijn ver ebeveihebfaeis onder wie develhebber van het leger voi laehilsch bevordeid tot genei li ve maarschalk i i v ei scheid nennelgeneraal In het ouLeibevel van de Ate i ac heeft de Fuhrer kolonel igencraa Ke tel tot genfjaal veldmaarsthd K eneraa majoor Jodl tot gene u artillerie bevorderd HliLDK AA MlSsoilM Ifc kan zoo gm de Fuhrer voo de bes h wing ovei diztn r niet be= hiiten zonder liierhij q ronzen bondgenoot te ged iieii Sedert er een natianaa l socialistisch regime bestaat stonden m ïijn programma van de liuilm landsche politiek twee doeleiicdi n Ten eerste het tot stand hrensfii van een ware oyereenkomit en vr epdschap met Italië en lei tweede het tot stand brengen via eenzelfde verhouding tot ïriïeland Ik oetreur he ook tha ia i i het mij ondanks al mijn Qpr p gingen niet gelukt is met Er a tot die vriendschap 4e gerakei il naar u geloof voor beide Volkt zegen geweest io i zijn STEKKLR DAN OOrT Spr con tateerde dat ondaiiK vormen van een front van den r kaap tot de Spaansche grens de v hezen buitengewoon geiipg iiji s te danken aan de u l teki i d ng en de gevolgde taktiek v r visies znn weer naa hun vt i teruggekeerd vele soldaten ia r ve lof D e W e e r m a c h t 1 s t au sterkci dan ooit tev f Ook ten aanzien van het ti i lp grondstoffen en de tjeu M zi nmg zijn de voorraden toereil end zcxjdat wij tegen e jg vin e ken duur ziin op i a Du t chland en Iti u b de door 4iPn gecontroleerde mische ruimte rond 200 n menschen waarvan meer da hoen u tsluitend in econon s zicht werkjaam zijn DE BETRFKKINGEN MET RI xl Het geloof nan Pon i nieuwe vervreemding tu Duitschland en Rusland is een ia looze veiwachting De Duit l R sisphe vcihoud ng is def n ixnald door een nuchteie va bc er wederzijd he bplin pn FRANKRUKS UFO Frnnkink natuu lijic i huidige taa lieden al5 het k al over het 6 October aanbot anders denken Welk een inn e r i ellende is sindsdien over öit and en iblk gekomen Ik wil f nog niet eens over hebben wa leed deze oorlog den Fi nsc ten heeft gebracht H e boven t nog het leed dat ontstaan ki door gewetenloosheid van hen die i nen menschen zonder eenigtn van hun haardsteden hebben vi ven echts met de gedachte p i wellicht de Duitsche oorlo sv r moeilijkheden te kunnen bcreiJcn luk De Fuhrer wiens rede herh geestdriftig was onclffl besloot met de herdenking va die naamloozeit welke hun leven t vaderland hebben gegeven Deu land Sieg Heil Geweldig gejuuh overging lu het gezang van t Dru Uindbed en het Horst WesseUied De president van den Rijksdag mann Goring huldigde tenslotte Fuhrer vow zijn even groot sla il als veldheers beleid g 8icg Heil geroep