Goudsche Courant, zaterdag 20 juli 1940

ZATERDAG 20 JUL l940 ® r 5 1 r ï ncD 1 9S1CJKS9 i ge 09 s 0 3g ag © n ® AT AAR ANNEER w Uoor Hin gebak MdiSOtl VerhOeff 1890 Reunie Bioscoop Mijn vrouw heefttalent met Loretta Young en War ner Baxter rn Charley Chan in demoordkamer met Sidney Toler Aanv n 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uury ondag vanaf 3 30 uur Woensdag 2 uur matinee Schouwburg lUascoop De vefeeten vrouw met Sigrid Gurie en yerpleegsfers geheimen Cmet Diek Woran Edmond Louwe en Helen MaW Aanvang 8 15 uur Zaterdag van 6 uiir Zondag vanaf 3 uur Theater ZoölSgiea met qoK V TOT ASBITEAGE Aar hevoien Faiitdsietaart 50 cent Ce AOSNÏEÜWS Schilderüen van iCee iÉwoUman MfMBKEtUKE EXPOSITIE OP V1TALI8 ii t lun geMllig en smaakvol inge J i tentoonslellingsschip Vitalis IS de kunstscnilder Kees Zwolsman 9i Kattensingel tegenover de ï wethftraat ligplaaU genomen om STeen P at weken lyn werken te logeeren Het zijn uitslijtend eigen SS ijen en teekeningen die de J n van de tentoonstelUngsruunte Sevendigen Zwolsman is een preset cluUer getuige zijn talryke T li m hu i ook een expressief S want al zyn werken zijn rük kleur en o overtuiging doch hij Sft Zich bonte verloren oor bij alle levendigheid een rast il gebleven Er gaat iets zonnigs van zü schilderijen meest landidiappen stadsbeelden en scheeps ectieven die alle spreken van zin mi hft gegeven en opvallen dan goede weergaven en verzorgde dotai Ook uit deze omgeving zijn er eenige doeken die de intimiteit van de Vliftt kei natuurlijke van de Plasser en het oude karakter mA Gouda uiutekend weergeven Van onze st d heeft Zwolsman de tot ellien schilder zoo sprekende doorkSkjes van de Gouwe en van Achter de Vischmarkt op de Sint Jan uitgebeeld voorts eenige stemmige hockjss op de Verlorenkast en aan de Raam M ten slotte een gezicht op de Haven vui de overzijde van de rivier af en en in he algemeen heeft hij zijn ge gévens heel goed getroffen Alles tezamen een ktleurrijke aantfekltclijke en interessante expositie Zonnestraal collecte D Zonnestfaal coUecte welke dit op Zaterdag 10 Augustus zal worden gehouden kan slechts dan alleen Jagen indien het comité zich van de htttp van vele collectanten verzekerd weel In den loop der jaren is het aantal dezer collectanten die trouw ieder jaar belangeloos voor Zonnestraal hebben gewerkt terug geloopen en daarom doet het comité een ernstig beroep op allen die met het mooie werk van Zonnestraal sympathiKeren zich hiervoor beschikbaar te lellen Op gave van naam en adres wordt gaarne ingewacht bij de leiJen ï n het comité of aan het secretariaat Bidder van Catsweg 87 Oudheidkundige jtCring wil restauratie van de Looyhalle AANMOIIDING V N VOORSTEL TOT VERKOOP GEVRAAGD De Oudheidkundige Kring Die Goude heeft den raad in een adres verzocht niet zonder meer het voorstel van B n W tot verkoop van d Looyhalle Mn ie nemen Het komt het bestuur voor dat eerst een onderzoek behoort te worden infee Steld naar de hi storische waarde van genoemd gebouwencomplex en naar de mogelijkheid van restauratie welke restauratie üil den aard der zaak tot en tüd zal nji eten worderf uitgesteld waarirrae iKanciën dit toelaten Het bestuur verzoekt de beslissing mtrent dit voorstel aan te houden tdat dit onderzoek is ingesteld Zilveren Ambtsjubileum ds H van Düken G zn tevens 25 jarige echtVereeniging J l Augustus a s hoopt ds H van l Oken Gzn predikant bü de Ned HervoiTOde genfeente alhier zijn 25 jarig TOJubileum te herdenken Ds Vjn Düken aanvaardde zUn ar a te Giessen pudekerk diende daar de gemeenten van s Graveland agemngen en Leidschendam en is 2 Juni 1929 predikant te dezer we j Va n u bopen ds en mevrouw n Uyken hun 25 jarige echtvereeni Ie herdenken t en mevrouw Van Dijken zullen n oubbel feest niet publiek gedenken l a hun voötnemen van 2 Juli tot Augustus afwez te zyn Collecte BUbel KioskVereeniging 3 Woensdag en Donderdag bet r Gouda een colKio L gehouden voor de Bijbel U dW I eze vereeniging 1 1 voor K P hulpmiddeaw evangelisatiewerk kalen tem 1 Evangelisatiewerk ti heeft de Evangelii £ van ds E E de llze n id kalenders verkor i uitgaven a bk T P genoemde dagen i PJ bieden hopen dat g i fnet koopen er van het Evan t I n P de dorIh de tenten op het strand wii Jor iiet d 8ing zijn geslaagd kraamverpleegster e Talen en Mien Vergunst diplon RUhmann Theo Lingen Hang Moser en Gusti Huber en De onverschrokken cameraman Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur 20 Juli g uur Concordia Varétévoor stelling ten bate van gedupeerdeartisten 22 Juli 7 9 uur BetasUngkantoor Zit ting voor aanvragen ter verkrijging van kostelooze tijwielmerken 22 Juli 7 30 uur Stadhuis Vergadering van den gemeenteraad 22 Juli t uur Sociëteit Vr ilebes t AI gemeene vergadering 25 JuU 8 uur iloutmansplantsoen Concert arbeidersmuziekvereeniging De Pionier 26 JuU 7 9 uur Belast ngiuntoor Zitting voor aanvragen ter verkrygin van kostelooze rijwielmerkèn 29 JuU 11 30 uur De Zalm Algemeene vergadering v aandeelhouders NV tot Aanneming van Werken voorheen H J Nederhorst Variété artisten treden op voor getroffen Rotter damsche collega s VOORTREFFELIJK PROGRA UMA LEI K EN VLOT Veel Nederlandsche artisten maken op het oogenblik een moeilijken tijtf door De theaters zijn een tijdje gesloten geweest sommige zijn voorgoed verdwenen er Zijtt maar weinig engagementen te krijgen De nood is wei het grootst onder de Rotterdamsche artisten van we velen door den oérlog al hij Ijezittingen hebben verloren Spontaan hebben anderen die gelukkiger waren hun collega s steun geboden En er is gezamenlijk overlegd wat er voor de getroffen collega s gedaan kon worden Zoo is er een comité opgericht dat op zich heeft genomen een aantal variëtévoorsteliingen te organiseeren waar an de opbreRgst ten goede komt aan de Rotterdamsche artisten Tal van variëté figuren hebben zich voor deze voorstellingen beschikbaar gesteld Giïteravohd is de eerste van twee voorstelüngen in Gouda gegeven In Concordia trad een uitstekend variëtégezcischap op dat de kunst verstaat een gezellige steer te schipp T en het publiek een buitengewoon preltigen avond bezorgt Daar wi s dan allereerst Paul Duva die op geestigi wijze met een praatje en een grapje de verschillende nummers aan elkaar lijmde Bcrtho comedian excentric gaf tapdansen en staaltjes van dierendres suur Veel succes had Fred Houhen die verschillende muziekinstrumenten meesterlijk bespeelt Zijn spel met paardentuigen is een vondst die door het publiek zeer op prijs werd gi iteld Martin van Schie bracht ce i aantai liedjes en Emmy Rhée dan ie ijéiden zeer verdien nelijk Het hoogtepunt van het rogrartima was zeker iet optrrden van Jeanne Horsten en den be icenden componist Henri Theunissen Zij brachten een aantal eigen liedjes die ten zeepte bij lièt publiek in den geest vielen Uit volle borst worden de refreintjes meegezongen Het publiek dwong tot een toegift De Idch was niet van de lucht bij het orjtreden van Ricoen Joan twee clov ns die het verstaan het publiek te laten lachen Na de pauze gaf de Nelson Company staaltjes van moderne acrobatiek Miss Carla met haar twee poppen was ook een zeer goed nummer maar de kroon spande ongetwijfeld het slotnummer het optreden van de comedian exceptric Mac Allen Het publiek heeft gegierd om zijn grappen terwijl hij ondertusschen toch toonde een uitstekend acrobaat te zijn De zaal was Vrijdagavond niet geheel bezet Gouda is het aan zichzelf en aan de Rotterdamsche artisten verplicht dat dat vanavond wel het geval zal zijn Geldkistje met ƒ 300 ontvreemd INSLUIPING IN KANTOREN Gistermiddag is een onbekend gebleven man ingeslopen in een tweetal kantoren te dezer stede aan de CJouwe en aan de Kuiperstraat In het karrtoor van et expeditiebedrijf van den heer B J van Rhijn aan de Gouwe heeft hij een geldkistje met ƒ 300 ontvreemd In het andere bureau wordt niets vermist COLLECTE VOOR DE ZENDING De in de Ned Hervormde Kerk gehouden collecte voor de zending heeft ƒ 70S 49VS opgebracht Geschil over stroomprus met Woerde n Krachtens de overeenkomst van November ISienewert deze gemeente vosr den duur van 30 jaren electrijche ener gie aan d gemccnte Woerden Het géPrecntebestuur va n Woerdenh ft verzocht het K W jaacmaximumover 1939 niet hooger te berekenen dansedert September van dat jaar opgetreden is Het gerheentebestuur van Woerden lucW llr el Mijnhardtje D chu ifn nlal rmé maar harivarmi O 2522 6 voerde daarbij aan dat het in dié gemeente sinds September gelegerde gar nizoen als afnemer van een belangrükc hoeveelheid stroom abnormale verhoo ging van het K W jaar maximum 1939 tengevolge heeft gehad B en W deelden de gemeente Woerden mede dcit de uitkomst van de strbamievering aan het garnizoéii Jr het gemeentebestuur van Gouda geen aanleiding mocht zijn om aan het ver zoek gevolg te geevn In antwoord op dit schrijven deeldehét gemeémebe stuur van Woerden meede cioor Gouda ingediende rekeningonder protest te zuilen betalen en deicchimaiigherri van het in rekeniriftgebiacl te bedrag wegens K W jaar ma xinium voor zoover dit betrekkinghad pp de str oomlevering aan het gainiziiei aan arbitrage te doen onderwerpt T Ten aanzien van deze arbitrage heeft de gemeenteraad van Woerden inmid dcN e verei ehte besluit genomen Tl f rmaue de len B en W mede dat htt geschil met de gemeente Woerden ïich beweegt om de volgende cijfers In September 1939 is het K W maxi mum in die gemeente mei 40 82 K W gestegen leiyij per 18 December 1939 nogmaals eef stijging plaats had van 17 KW HiiJ voor diende aan de gemeente Goüteia volgens het iiie staande contract 57 82 40 82 4 17 TU i ƒ 4 047 40 betaald te worden De gemeente Woerden r u i tot l i taling van dit bedrag niet bereid er heef verzocht in afivijkirg van hc contrac het K W n rix mum 40 82 over 4 maanden én het KW niaxin um 17 slechts over 1 maand te berekenen De vraag welke allereerst bij de be JordeDürg vón dit verzoeii naar voren komt is uf de gemeente Weerden in staat zou zijn geweest bi i voor duren VB m mm m mwatwak w m mmm m wm Abonnementen en Advertentiën De Gou dsche Courant wordt eiken avond bij vele duizenden abonnés bezorgd n GOUDA Alphen a d Rijh Ammerstol Bergambacht Berkenweude Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrjcht Hekendorp Moercapeile Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d Ussel Oudewater Polsbroek Rseuwijk Schoonhoven Stobvijk Waddinxveen Woorden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week 0 75 per niaand of 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 certt per week overal waar de bezorginft plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 f Alles bij vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS l gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer f 0 2Q INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 By overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIBK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels f 0 25 elke regel meer ƒ 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend by vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij de plaatselijke agenten twwiMai 1940 2515 m de slroonilevering aan het garnizoen deze levering zonder verlies te doen plaafs vinden B en W hebben die vraag bevestigend kunnen beantwoorden en ondet op ve van een berekening daarvan aan de gemeente Woerden mededeeling gedaan Wat de rechtmatigheidfn de billijkheid betreft meenen B en W dan ook dat Gouda nietsXkan worden tegehgevoei d Ten opzicnte van de vraag of toepajglijg der a bitiagebepali ngen der oX reenlwrHSThier kan geschieden vcr V Ijzen B en W naar het advies van ncn gera adpleegden rechtskundige Niiar de meening van dezen rechtskuntügs beroept de gemeente Woerdenzich in dit geschil ten onrechte op atVkel 8 der stroomifvcringsovereenItbuist Itbuist Er IS z i geen sprake vïtn meeningsverschil omtrent qitleg of toepassing van de bepalingen der stroom leveringsovereenkomst of in gevallen welke daarin niet geregeld iijn De gemeente Gouda heeft immer niet anders gedaan dan de bepalingen der overeenkomst dot n uitvoeren Ook de gemeente Woerden heeft ditperkend aangezien zij uitsluitend opb i 1 ij k h e i d s g r o n d c n inwilliging vfih haar verzoek om reductievraagt Teneinde aan het geschifl met Wuerdcr echter een einde te maken zi B en W éereijl dit ov rtcnkem sLi der wensch van dit gemeentebestuur aa i arbitrage te onderwerpen onder uitiukkelijk voorbehoud dat de ge ineiir e Gouda het recht huud e bevuiji dheid van scheidsliedon op te werpen B en W stellen den raad vuur alduV le be sluiten DE BIOSCOPEN Reunie Bioscoop HARI IE CHAN IN MIIN ROl H HEEI T TMhM Charlie Chan is at h o j reon van dc beidt fi n i i r in Rnunie Bs icoo Fi w i itoctive aanwezig a lai i v te maken met e r i n i n C ir be Chan als de i moct oplisi n Dc is ChaKi Cha i een ietwat gneze j geen twijfel overki den ri ird van he I sn inte peurh n ei ru tig ii ïi s gang w stei j s ta ijl schuid gi a a tOi schou ver niD t bemerken da ni Verdenkingen on vcrn i naa st wa M tar ju sl aaari t b ijft d i Liot f ji s alt d zi n aantrekkeljifkheid hohMudet goede boeiende fi ni mi humoristische trekjes w is aan het optreden van SUm Suin i erviUe en Charlie Char lOn nan r rtwee Dc verdere o a Phy s Bnmk De tweede film Mijn vrjux heeft talent is een gezeilige en amusante comedic wsarin Loretta Yaung en Warner Baxter m de vooraaamste rollen spelen Loretta Young i de vrouw T et talent Doris Bnrliind echt V nootc van een gezeten aannemer Ou een goeden dag krijgt zij het idee dat zij een zoo goede zangstem zou heb ben dat m haar een toekomstige st r lan het muziek firmament steekt Da alles zeer tot ontstemn ing van haar echtgenoot Hij dO aiic s om haar terug te houden van haar piannen maar zonder succes Dan neemt hij zijn toevlucht tot een bijzoijder middel hij gaat óók zangles nemen Zij treden beiden op en krijgen beiden die koijs op den kop Ten slotte algehecle verzoening waarbij de vrouw heel juist opmerkt Wij kunnen wel zi ngen maar we zijn geen zangers Een vlotte en geejtige filtn vol onverwachte wendingen en komische si tuaties d e vijf kwamier goed amusement biedt Schouwburg Bioscoop DE VERGETEN VROl W EN VERPLEEOSTERSGEHEIMEN Booze lieden t ezorgen in de films j die de Schouwburg Bioscoop deïe week vertoont brave mcnschen veel leed maar men zal toch de zaal tevreden verlaten want uiteindelijk keert de kans en dan komt loontje om zijn boontje Dat is allereerst het geval in Verpleewt rs geheimen een wat wjjdscne titel voor een geval waarin men geen gehein kan ontdekken Maar een verpleegster ia er wel in de persoon van Helen Mack en dat is de aangename kant voor DJck Foran die in deze geschiedenis ongewoon in de knoop zit Men kent dezen lachende acteur jaltijd als een actieven held maar ditmaal zit hij in het hook je waar ii I slagen vallen die liem eer it in hetziekenhuis en vervolgens in de gevangenis brengen Tusschen de iiedrijven oor lieeft hij de liefde verworven vant et charmante zustertjb en die zftrgtwel dat hij heelhuids zoowol dé eeiieals de andere inrichting verlaat welkalles de film in een spannend verhaalvertelt j Ook liet tweede hoofdnummer Dt vergeti i vrouw heeft een onschuldige verourdeeüng tot gegeven De schijn s wel erg tegen het hoiifdpersuontje dat op een vacantiereis in een bankdvervaj wordt betrokken en haar schuld lijkt zoo vaststaand dat de uiteenzetting van den officier van jus titie de jury tot het schuldig brengt De verklaring van een getuige die haar onschuld bewijst wordt echt achter gehouden en het pleit vooV drn officier dat hij zoodra hem dit onbe kende feit ter oore komt alles in het werk stelï om haar te rehabiliteeren Hetgeen uUeraard gekikt en als hii haar daarbij weet te overtuigen dat hij in alle oni standigheden naar eer en geweten handelife gaat zij hem met andere oogen bezien en dan spreekt de film eldervan liefde en geluk Öp dit scei aru is een boeiende rolprent gebouwd die door Sigrid Gurie en Donald Briggs vlot gespeeld wordt Het uitgebreide p ogramma bevat bovendien de journaals en e n filmpje Rariteiten dat allerlei hobby s n uitzonderlijke prestaties behandelt Thalia Theater Uit vroeger tUden DE OOUDSOHE COURANTMELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit Boskoop De aan d beurt van aftreding zi inde leden van den raad de er gemeeiité de heeren Jan Hooftman en Johannes Burchtird Duisenberg zijn bij de stenuiiing op 18 dezer weder herkozen 50 JAAR GELEDEN In de Algemeene Vergadering der WielrijdersVereeniging de Antiloop is be s üteii tot het houden van tweevve wedsl ijden op Woensdag i j Aug a s aan Stiilw ijkersluis Ten eerièp een wegwedstrijd over 25 kilometei waarvoor is uitgèjoofd een verguldzilveren een zilwe ren en een bronzen medaille Deze wed strijd i o ien voor allo leden van den A NiW R Ten tweede e n vegvved tri jd over 10 kiionii ler wa irvonr uitgeloofd en vertïiild vy r i r n ereivmedaille Dit is eone weditrijd met voorsift enalleen opc n voor de leden dir yf V de Antiloop i Kunstlie ei i j i ijenoodiijden hebhen vri ntoi n t ii de gire ser veerde plaatsen on i r d veranda bij den heer Van d i H i r 25 JAAR GtXEDEN Uit dfn gemeenteraad ZOÖLOGIC A EN DE ONVERSCHROKKEN CAMERAMAN Éel t haBteiitk laei ei kan men onf Thalia s hoofdnimimer Zoiil gita dat ook b zijn tv eede vertO niny tedezer stede een voorrteffelijkt filn bii jkt Het is geen dolle klitctit v air ei i an de i i pwiKt igen 1 un n ü r gespeeld Hc e Ae r e rt boei de ge Onder de ingekomen stukken waseen schrijven van B en W waarin wordt voorgesteld om de Arbeid sbeU rsmet ingang van 1 Jan 4916 up te heften daar geb eSen is dat deze in itelliag hier gV n voldoende red i vanbestaan heeft mer vc rd op 111 7 Sept 1 dar 4 Gri 1 t ium veld Van deii heer F C r diens erzuek n t as eer i i jr r aan tiet Gyn na u Ti i i olkon T t conref toi aai v ur Dr 1 W i eni rnd Dr f neme i l exan er a i nil t VOETGANGERS de onsen open niet up den rijweg maar i i het trottoir róoel e loopen op r VER VOOR VEHIG VIKKEEB icp De f W M KDMl M M 1 n JIIJ H KliO II II KK Donderdag uieuwe uit iii M l M n lljl t U3 Hl Tf t i M ud d i fl e I in I a 2 21 KC ir Dl r Modelwasscheri CIdIc aan Ut afwerking wtffdt de grOiitM iiKitje ijke zorg J iïslecd Bedrijfswater zoo zacht als regenwater Gouda Tel 2084 dai as verti eltt e w eer een er ai i i longen en meiiije HiiMT F m de maancf Augustus op de V u c crbor te Jsreng en Burgedijke $ tand C i oi en i us v n C S v I i ttraat 12ij r J H D D o Vrouwe l s S p ï Ond rN önw d ila 1 mV lJ n Overleden 1 n r i i C i 4 J iri lat m ö ir met oo een vIe gaa C r o iirre i werten ir r ckt dir LJi t r r N 1 s c 17 Jul I Desstng 62 i 19 JVih V iar r err t te 7i in ovAel aU lecu vent ommcr teger v i er dank er in zijn doel te bereiker PredikbeUrtenl ZONDAG i JUt Renlun tr Kerk De oom die met weinig lot heilar iucce hiidraagt wordt voortreffelijk ge o i mHan T T vlil Gusn i d rol var aarbij ae teveiLS van aardi i rk doet genieten oort erk van Theo l i j Kleine Kerk De tweede hoi Vi r l liHierschf Kerk schrokken Camera a r andere strekking Z bvrr i sptinncnd reiaas var ri r n F name d o niet t vf wei wi trnu vi n de cam zii de Kerk Oud Kalludielie l t om te nr ia p H filmd en van haar Gi kf graaf die leider vai 10 Ui 1 C 1 Jeref M Kerk 1 iV k I P i Gercf G enifente 10 en i m 5 jO uur d s A ds Chr itref Gemeente in on n m 5 uur d A Dubois Ned Géref 10 en n m Gemeente 3 en 5 30 jur dl V n J 1 sters hli iKI te zijn komt niets deel CUff wordt de geiukk het zoover bc rft deze niet zibrper evenwel ailerlei sensationccavonturen die de rolprent geouchlspannend maken en waarbij ook dehumor aanwezig is Frankie Dat fi Kane Richriiond Ann Ever en Ui eJohnson vertolken op uitnemendewijze de hoofdroüen ZONDAGSDIENST DOKTOREN V m Joh van Welzen Waensdafg 7 i0 uut n m ds Joh van Welzen Vrije EvingeUsche Gemeente V m 10 en n m 6 uur zendeling J Bos met verlof van Sa mosir Donderdag 8 uur n m BijbcüMing en bidstond Ver CalTüa N m 1 lr ds D 1 i Graaf va Schoonhoven i Bij afwezigheid van den huisarts zijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren C van Elk Kattensingel 79 telefoon 2561 en HA M Eijkman Westhaven 63 telefoon 2582 APOTHEKERSDIENST De apolheek Teepe Gouwe 136 neemt tot en met as Vrijdag den avond nachten Zondagsdienst der apotheken waar nachtdienst alléén voor recepten