Goudsche Courant, zaterdag 20 juli 1940

TWEEDE BLAD ZATERDAG 20 JULI 1940 Ingccoaden MededeeKntSen VOROl De Nederlanilsche Tandpasta Officieele publicatie van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart MOTORBRANDSTOF Beschrijving van de aan raagformuhersn en de wijze waarop belangnebbenden die moeten indienen om voor de maaml Augu tus 1940 opnieuw in aanmerking te ki men vier cm vrt ons vei gunning en of een hoeveellieid motorbrandstof 1 Witte formulieren oor verschiHende vervoerigiotpenals op het foimuiiei aargefeeven vooi het ainvidgen van i De witte aan raagfonnulieren behoeven slechts ingedieid te ¥ don voor mo on ijluigen waai voor n g ne eerder eon dereelijk leirniuUei werd it gediend 2 Küic foimulierei RVI vcoi het a inviageii v i cnni itorLi indttoflocwijzing V r motorrijtui Pn met mtz ndenng V in c i sclliacto en vet r s vnr r 1 et d i vi ti v niMit cwij irt an bei7ne of benzot te gebru ken dl n lorbiand tof von hc MX r iwen Vdn vaartuigen of het lujdujvcn v i i fi i iaan boe r i va vaartuigei in i nkelvoud in te dienen j T 1 mitr 1 lu en 1 1 de riiksii = peeteurs vin net ve kcer V t t iict I 1 c e 1 invr i ei5 woorachtig of gevestigr znr D vd muiden en hufpi oren dan bo id van vaartuigen bil let retariaat of de riddion Ier rcssoi ecionje dfen tb rpe V d oeviachiirgscc n i t v in het disti et w lai m U m VI e 1 v onachti f ge lii i iin R e formulieie B voor het aan rige i i n eiewii iig van benzine of beti c 1 te gebruiken a s mo irlir r t itinnra e mt tren vr r ndere dan land gf tuniMw r dei in enkelvoud m te diei en bij den dirpciciir v ar hft 1 u eau voor Aaidoiieproducten Zeestr dt 100 104 s Gfa u e 4 K e f in ulieren BL voor het aanviagen van een I 1 II f van b 1711 e of bcrzol te gebruiken als motoi brai dsti f i trie oren ff itior ire motoren voor land of tumbouv do eirden m enkelvoud in te dienen bij den directeur o Sf 1 kunslmetlstoffen van hef Ri kshureau voor de Voedselvoorzie irg ir Ooikfstijd Alexanier raat 11 s Gravenhage In ree n telling met de wit e formulieren moeten de i ose fer ni ere I voor Itt a nvir en van een motorbrindsti fto w 17 i c v jr eik doel voor elke pe iod opneuw worden ingediend 1U ai vraaiilo mi heil zij bi de plaatselijke distiibutie d f e n FTJlis V rkriigbaar j avenliaee 20 Juh 64 06 SPORT TOETBAL Onregelmatig seizoen van Gbudschen Voetbalbond DAUNG VAN ELFTALLEN KN LEDEN Het IS wel een seizoen wat onder zeer vele obnormdle omstandigheden it verstreken aldus constateert de aecrctaris competiUeleider van den Coudschtn Voetbalbond de heer G van Tilburg in iijn jaarverslag 1939 1940 Allereerst geelt het verslag een overzicht van de motilykheden die de campetiLie heeft ondervonden voort vloeiende uit de mobilisatie de lange vorstp node en de oorlogsomstandig bedcn hetgeen alles vertraging gaf maar niettemin is de competitie geheel afgewerkt Het moet voorts nog tot dankbaarheid sttmmen dat voor zoover bekend elechts eecn lid der aangesloten ver ecnigingeu als slachtoffei van den oorlogis gevallen terwijl geen der ver eenigmgen schade door oorlogsgeweld aan ttirtmen op opstal heeft geleden Dat dit jaar de in uitzicht gestelde Aühoetbalwedstiuden niet konden V den gehouden is ce8 gevolg van je bijzondere nstanctlghcden Zoodra omstdndighe fawSit toelaten hoopt het bestuur deze wedstiijJen ter hand te nemtn Bij den aanvang van de competitie was hit aantal vereenigingen onver anderd gebleven doch door rojement van d vereeniging Nieuwveen werd ilit op Ï6 gebracht De vpreeniging Nieuwkoop was ty dens de competitie wel genoo lzaakt iich uit dit verband terug te trekken doch rc eds is bencht binnengekomen dat haar mobilisatie rustperiode voor bij IS Het aantal elftallen dal niet meerBan de competitie kon deelnemen danwel ich genoodraakt zag gedurende decompc title terug te trekken bedraagtIS terwijl O N A HI wegens promotienaar den KNVB verviel v Hierdoor daalde het aantal elftallei Tan 64 op 45 Aar de Junioren competitie 1939 werd deelgenomen door 31 elftallen tegen 27 in het voorafgaande seizoen Ddt Üe buitengewone omstandig heden ook van invloed waren op het ledenaantal iSjWelhaaït Vanzelfspre kend de dalmg van 117 leden mag daarom niet verontrustd worden ge noemd waamaa chlcr ook dat der junioren met 134 terugliep De Juiste cijfers per 30 Juni be dragen leden 1652 vorig jaar 1769 junioren 401 vorig jaar 535 alzoo in totaal 2035 tegenover 2304 aan het einde van het vorige boekjaar Het aantal gespeelde wedstrijden droeg Competitiewedstrijden 300 vorig jaar 524 competitiewedstrijden 1 vorifc jaar 4 juniorenwedstrijdeii 164 vor jaar 144 ongeldig verkladrde wedstryden 27 vorig jaar 11 Totaal 492 vorig jaar 863 Het totaal aantal se heidsrechters bleef met 53 onverancerd Dit jaar is het volgen van een opleidingscursus eisch geu orden om als scheidsrec iter aangesteld te kunnen worden Veel minder strafzaken Vorig jaar 1 werd de wensch geuit dat het aantal Istrafzaken dit jaar met 50 pet zou venninderen Deze IS in Wellicht zal opk de inslelbng nood oompetitie hetjaantal strafzaken wel iets hebben lieinvloed al is er voor bet meerendeel mj de wedstrijden door de spelers met ajninio ge werkt Het aantal straïzaken daalde van 73 tot 24 Eehter dient bij de beoordeeling Vdn deze cifers ook rekening gehouden te worden met het feit dat het aantal wedstrijden van 683 tot 492 IS teruggeloopen Het Tant 1 waarschuwingen d lalde van 5S tot 31 De protescommissie behoefde niet in werking te treden aangezien geen protesten werden ingedierd Het verslag beslui als volgt Wil mogen niet by de oAktn e er zit en miar moeten trachten dof r het propageer n en bevorderen v an eer intenj e sportbeoefening mede te wtr ken aan de vorming van gezonde sterke jongt nannon die elkander ontmoeten oD het groene veld om daar te kampen m fairen stnid om de voetbaleer Dm kin ook in ernstige tij ien het vortb Ispel een weikomen ail dmg zijn 7r owel voor spelers als oubliek van de d g lijksche bes ommer ngen De verlies en winstrekening 3 1940 sluit op een totaal van HS Sl inet een winstsaldo van ƒ 49 9 De balans vermelde een kaïptaal van ƒ 160169 De begrof ing 1041 1941 heeft een e ndcijfer van ƒ 1025 G B BESTAAT 35 JAAR Op 12 Augustus as z ilhetv fci dertig jaar geleden iijn dat de Goud sche Vortba bond werd opger cl Het jubi eum zal n et officieel wor dtn herdacht SCHAKF De chatf ers in actie t Goudsche Schaakkring De uitslagen van de we istry den gesnoeid om het p r oonhJk kamoioen schap van den Goudschen Schaakkring ziin fierste groep A Br khuyzen J J Jager 0 1 Tweede groepM Rdest P Lafeber 0 1 Measemaker Deze week werd aan de derde ronde van den lickerwedstryd begonnen De uitslagen zynW de Jong P Roggeveen 0 1 T V d Caay A H Kulik 0 1 B W J Kok Hamerslag 1 9 A Rietdijk N Hogendoorn 1 0 P v d Zouwen fi A de Jong O 1 P W Hekker Dessmg 1 0 J M Naerebout I C Kamer O r l A Aalfs M Novak 1 0 A S C Gouda Uitslagen zomercompetitie Eerste tiental A de Jong A proekhuyzen O 1 Tweede tientalN de Groot A v d Berg O 1 Promotie Degradatie 2e 3e tiental A van Maaren H Spruit 1 O A P M Lafeber A v d Laan 1 0 Het Witte Paard Van gespeelde wedstrijden der zomercompetitie volgen hier de uitslagen M Veldhuysen A Korevaar P Wout J Vcrruyt J V d Kind W Proekhuyzen A Overeijden K Korevaar S Roodbal A v d Berg A Jansen P Spee 0 1 9e ronde P Spee J Verruyt 10e ronde A Korevaar P Spee 1 0 INGEZONiEN fButten rerimfujoordeitjkheid der Redactie Plantsoen kost meer ANDERE PARKAANLEG AAN EINDE FI OWEELENSINGEL GOEOKOOFER EN AARDIGER Mijnheer de Hoofdredacteur Vriendelijk verzoek ik U plaatsing van het volgende waarvoor mijn dank Onder de woorden Te wemig grond aanwezig lezen wij m de Gou sche Courant van gisteren een mededeeling aangaande aanvraag door B en W om verhoogmg van het crediet van ƒ 40 000 voor een plantsoentje aan het eind van den Fluweelen Singel met ƒ 10 000 Dit doet wat vreemd aan m dezen tijd van bezuiniging En vooral m een geval waar het iets volkomen onnoodigs betreft Immers er 7im voor het doel maar eenige dui zrnden guldens noodig en dan zal er veel mooier kunnen worden met al het ontworpen dempen en Jii velleeren De oplossing is eenvouBg het kenmerkt van het ware Mfn tete he diepe kom en de groote effenlieden van het aansluitende terrein bestaan men maakt vaak dergelijke dingen bij aanleg van plant soenen en legge glooiende grasgazons aan met eenig met te veel geboomte ten zonder t4pemperkje = en verder een enkel pad Op de nog bestaande fundamenten viSn het gemail kan men aarde en wat bloemen en planten aanbrengen zoodat ook verdere afbraak overbodig is Men trachte zich m d ze oplo sing eens even goed m gedachte te verolaatsen en men zal hrar steels aanlo kelijker vmden Men df nke b v aan de aar dige kom met plantsoen tusschtn Stolwijkersluis en het z ekenhuis Dit nu kan nog mooier worden Conclusie Men grave met verder af men brekc n et veel meer man dempe nieL Men late den grond rils tig m Waddinxveen en Oudewater Voordeden Men verkiygt een bev koorlijk terrein dit nu eens niet spre kend lijkt op alle andere parkjes in kleine plaatsen maar iets eigens heeft tn men gooit geen kostbaar geld letterluk en figuur in h e t vv a ter GOUWENAAR Plaatselijk Nieuws Bergambacht UITBAGGERING HAVEN Het gemeentebestuur heeft e ni er weikloozen opdracht gegeven de ge meentehavF n e Eergbtoep uit te bag gert n DANit VAN RHFNFN an het genieentebestuui van Rhe ren nebben B en W een dankbelu ging oriivang i aan de buigerij voor de z rgvoUe behandehrg van een ge deelte der mwcneis Vtin oeze ge meente die van IJ tot en net 20 Mcj hier waren ondergebracht KALVFHPRIJ7EN Voor nuchi re kaiv len voor de Eiaclit wordt alhier betteed van ƒ 7 tot ƒ 11 per hiuk Gi SLAAGD Aan het Station voor MaaHerii er Bak f 1 IJ te W i ningen is geslaas vüfr iict rfipiOr a der M 1 lausvaK sch ol de heer F van der Straater Bihiei Berk nMro jde PE£DIKBELRr VOOR ZONDAG N d Herv Kei k 10 W u v m ri l t J W Zeverboom POKDERLASTFN KRIVPENER AVAARD De poWlM Ja ten m de Krimoenerwaard yn vastgesteld op 1650 per H A 1 Boskoop COÓP VEREEN DE BOSKOOPSCHE VEILING 19 Juli Rozen per bos Rosa Mundi 54 66 et Queen Mary 15 25 et Bnarclif 15 20 et Else Poulsen 24 38 et Dorus Rykers 40 62 et Rosalandia 18 25 et Golden Ophelia 14 18 et Butterfly 18 28 et Florex 23 45 et Pechtold 30 40 et Better Times 32 48 et August Noack 15 22 et Orange Triumph 68 96 et Poliantha rozen 52 74 et Vierlanden 29 50 et Duisburg 27 42 et Steward 27 39 et Wendland 13 17 et Wilh Kordes 15 et Gloria Mundi 52 68 et Mevr V Straaten v Nes 30 et Hadley 16 24 et Gemengde iozen 14 19 et Diversen per bos Clematis Du indi 24 32 et idem Prins Henink 55 75 et idem The President 44 et idem Mevr Ie Coultre 60 80 et Zinnia s 8 et Perziken per stuk 4 8 et Haastrecht NIET ONTPLOFTE BOM GEVONDEN Vrydagmorgen werd in eén slootgrenzende aan de boerenhofstede be woond door den veehouder van Meyeren te Beneden Haastrecht een niet ontplofte bom gevonden Leden van denluchtbeschermmgsdienst hebben deplaats afgezet waarna het projectiel isonschadeljjk is gemaakt Hekendorp MIJLO EX aMEN Voor he iJ ULO diploma A zijn geslaagd J H C Sonius en J van Drunen WIELRUDER VAN DEN DUK Vrijdagmorger was er op den Stem schendijk een botsing tusscheij twee wielrijders Een van hen geraakte het stuur kwijt en reed van den hoogen dijk m de diepe sloot Het gelukte den tweeden fietser den drenkeling op het droge te brengen Reeuwijk PREDIKBEURipN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk dorp Reeuw ijk V m 10 eiï n m 7 30 uur ds W Vroegmdeweij Ned Herv Kerk dorp Skupwijk V m 10 en n m 3 z uur ds E R DamEte Des v m voorbeTeid ng H A s middags nabetrachting CJeref Kerk Brug v m 10 en n m 6 uur ds P Warmenhoven Schoonhoven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk Des morgens 10 uur ds D J van de Graaf s avonds 6 uur ds N O Steenbeek van Wil lige Langerak Rem Geref Gem Des morgens 10 30 uur dj N van Gelder v ai Eind hoven Geref Kerk Des morgens JO uur en s avonds 7 uui ds J Hoekstra GEVONDFN VOORWERPEN Inliehtingen aan het bureau van politie notitieboekje damesportemon naie STADSOMROFPER TREEDT AF De heer P de Hoop die in Mei J 1 zi n POste levensjaar is ingegaan en sedert 1904 als stadsemioeper fungeerde legt 1 Augustus a s zi n functie neer Circa 36 jaar heejt hij met forsehe s em d burgerij bij bektken lag kond gedaan van vele meer of minder belangrijke aangelegenheden De heer De Hoop zal van 1 Augus tus af zijn intrek nemen m het Oude liedenhuis D ér hoopt hii nog in goede gezondheid van ei n ruAigen ouden dag te mogen geniften Stolwijk PRFDIKBEüRTFN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk v m 1 110 utir d B J Kanis Evangelisatie m 10 30 en nm 7 30 uur de heer G Mouw van Gouderak Waddinxveen EXAMEN NUTTIGE HANDWERKEN IS ge ia hindweiken r r 1 mej F Te Rotterd n exanien nut ipe Buitelaar alhier Zevenhuizen Mil o IXAMEN Orze plaatsgenoot G W Neordzii t Rotteidam lagd vcfi het I L O exan rn diplrma A O FiriFFI f WLUTAfcO BSFN DIB NFDFRLV nsl Hf UVNK 19 Juh Vriitis scl U Kr en U li ai sat tic Voik isr M et erlOn nSX 7141 E usiel J3 11 K 17 ïe Tikl r3 l 182 ïtocöiora r ƒ luiich 2 a ei SanXpapler w York 1 I 1 St XUiel ƒ 3CKe 30 ill 1 ockholm f 44 TT 4 9 7ürli 41 7 f4iae o 21 8 BUITENLAND ENGELAND EN DE REDE VAN HITLER der beroep op Grootrittannië overbodig REDE WORDT ALS ZWAKHEID UITGELEGD Het Zaid SlaTÏscke Uad Poiitika meMt trit Londen In oHicieele kringen te Londen verklaart mea dat titans ieder beroep op Groot Briltanniê van den kant van Duitschland overbodig is Het antwoord van Groot Bnttannië is DnitscUand reeds tevoren met de redevoena vaa CburchiU gegeven In een ander bericht ait Londen wonit MD gezegd Het deel der rede van Hitler waarin hi verklaarde dat bij geen redenen zag voor een voortzetting van den oorlog wordt hier wederom uitgelegd aJs eea eek teeken voor zwakheid van Duitschland In oiHcieele kringen alhier is mea van Bteeaing dat Groot Bnttanaié niets op de rede van Hitler heeit te antwoorden Svenska Dagbladet meldt V olgens het D N B uit Londen dat de icde van den Fuhrer m olfjcieele krin gen met verachtelijk zwygen is op genomen ïn een officieus con cntaar wordt gezegd dat mer van vatting IS dat men slechts behoeft te ijzen op de rede van Curehi 1 die duidelijk genoeg was De correspoMent van D a g e n s N y h e t e r sdft ijft aan ijn blad dat iedere officiecle En elsche reactie naar men in Londen verklaart over bodig IS Kngelanels antwoord is gege ven in de laatste redevoering van ChurchilL Een objectieve waarnemer moet toegeven van EngelscÉie zijde aan de Duitsche eischen als veiJkomen uit gesloten beschouwen ITAUAAKSCH LEGERBERfCHT Italiaansdie Krtfiser vergaan ZEESLAG BIJ KANDIA legerbcntht nr 41 van het Ital aan sche hoofdkaartier d d Juli laid ais volgt Bij het eiland Kandia js gisteren bii het aaruitifen van den dag een ge ve ht van uiie uur geleverd tu schen onze liebtf kruisers Giovanni oall e b nde nere en Bar olomeo Colleon groot 5000 tor en een EngeLche foi ma ie bestaande uit twee kiui eis var 7000 ton van het type Sydnej t ene vens viti lorpedobootjagers On anK = het duide ik overwicht van de vijan deliikc I dkrachten borden onze kru ei den strijd aan waarbij Xtl den vijand ernstige verliezen toebrachten De ki If Bartolomeo C lleoni vverd op e n V ai punt gelicffen en tot t e wegii ql isl eid gedoemd Hii gmg dap per stiiiG ide tui onder Men geloeft dat eei ltel der bennnring geied is Onze boiifbardementsfonnatiea heb ben de v i anae ijke ViOo sti ndkrachlen aangevalier en hwiiaaldelijk met bom men bestookt waartii de kruisei s her haald iiK gf roTfcn werden Een vijan delijk el ip vloog m braad en zonk Al on e vlegtuigen keerden naar hun basi Ij BtNKENLANO Mr Rost van Tonningen voor de Radio OfWJieob vrenoe inMlféecUnsüM T P lm ch c 1 d al mr X V i ei fi de radu 1 1 1 m 1 1 d I lï tts murw ccv ali n 3 K 11 d n 1 ie R k 1 u tl L rn 1 fi j Hl v il 1 Jool hl tirt K I h Mi f ugit VM Met Vacantie in de Oostmark EERSTE nt£IN VIT DEN HAAG VERTBOKKEN Aan het Staalfspoor tation te s Gra ventage was het hedenochtend tus schen 10 en 11 uur een drukte van belang De eerste groep van 800 Ne derlandsche kinderen maakte de laat ste toebereidselen voor het vertrek naar de Oostmark Len extra trein van 12 doorgaande wagons stond gereed om de jeugdige Nederlanders naar Salzkammergut te brengen en op aller gezichten was de prett ge stemmmg te lezen waarin deze kinderen zich bevonden Elke wagon droeg m groote drukletters het opschrift Kindervac iereis Nederland Oostmark of wel Kinderfenen fahrt NiederlandeOstraark Prof Scfaeltema uit Gronmgen ver gezeld van twee Duitsche artsen de heeren Irresberger en Gaulhofei van wie laatstgenoemde zoowel bet Nederiandsche als het Duitsche artsdiploma bezit maken de reis mede om het me dische toezicht te houden Prof Schel tema heeft bovendien de taak van algemeen contactleider tusschen dt Nederlandsche ouders en relaties en de Oostmarksche gastheertn op zich genomen Het muziekkorps van de Duitsche orde politie onder leiding van kapel meester luitenant Hahn speelde op het perron eenige vroolijkc nummers Ouders en verwanten waren in vnj groeten getale aanwezig om den jeug digen reizigers de hand te drukken en een prettig verblijf toe te roepen Enkele minuten over elf zette de lange trein met de 800 vroolyke gasten ich m beweging NIEUWE VERVOERSVERCUNN NGEN De tweede distnbutiepenode voor otortirandstof ais bedoeld in de motorbrandstofbesch king 1940 no 1 zal Icpopen van 1 Augustus tot en met 1 Augustus 1940 Met mgang van 1 Augustus 1940 zullen de voor de maand Juh 1940 afge geven bestelbonnen en vergunnmgen met coupons niet meer geldig zijn voor het betrekken of verbruiken van mo toiljrandstof Evenmm zijn geldig de namens het departement van Waterstaat afgegeven vervoersv £ rgunningen en voorruit driehoeken Teneinde voor de maand Augustus 19 40 opnieuw in aanmerking te komen voor een vervoersvergunning en of een hoeveelheid motorbrandstof die nên belanghebbenden zich wederom m het bezit te stellen van de daarvoor gebruikeluke aanvraagformuberen Alle aanvraagformulieren zyn bij deplaatselijke distributiediensten gratisverkrijgbaar In een off cieele publicatie welke in de dagbladen is geplaatst wordt een beschrijving der formulieren gegever tevens is daarin vermeld de wijze waarop de fotTnulieren moeten werden ingediend Voorts woidt er nogmaals dringend op gewezen dat die verbruikers die ovrr een aftapmnchtmg voor eigen gebruik beschikken voor dat gedeelte van d e motorbrandstof hetwelk zij rechtstreeks van de leveranciers m het bij deze aftapmnchtmg behoorend re servoir wenschen te ontvangen geen HET mODERNSTE SYSTEEM waarbi U zich beuty kant onder d € opname l i ag l m gel ik pruim 56 lotos voor sUchts eer gulden geven U de voordeeien van de metst natuur ctrouwe foto s tegen 2L r rm koelen b j REAL FOTO L rihNüLWEü 19 OuUDA O 2512 10 vergunningen met motorbiand ti m pos noodig hebben doch deze niulot brandstof rechtstreeks van den liv rancier kunnen tietrekken op e n 1 f stelboij De formulieren bieden den a ii ra gers de gelegenheid om dairOm tot uitdiukking te laten komen vvelK ge deelte van de door hen aangevra ipjj motorbrandstof op bestelbon en vi n gedeelte op vergunningen met coumiis verlangd wordt Ztj die voor de motorr jtuiKen waarvoor zy vervocrvergunning knj gen de door hen benoodigde mi tor brandstof steeds uit eigen aftapinrichtmg kunnen betrekken dienen zich dus te bepalen tot het aan ragen v an motorbrandstof uitsluitend op beMei bon Zy die echter behalve uit eigen aftapinrichtmg ook nog onderweg zullen moeten laden dienen dus bij hun aanvrage een sphtsing als boven langegeven te maken Bestelbons worden slechts afgegtvon op basis van toewijzing in op 10 afgeronde hoeveelheden met een ir 11mum van 500 1 De bepalingen trmeld in het pi rsbericht van 17 Juni 1 I40 bli ven vuiiv zoover zij door de huidige beku d making niet gewijzigd zijn onvern i derd van kracht VERLENGING VAN WETTEN In het Verordeningenblad no 13 tii heden is opgenomen een besluit n de Secretaiisstn generaal van de IV partementen van Handel Niiveih d en Scheepvaart van Landbouw n Visscherij van Waterstaat van Ln nenlandsche Zaken van Kolomen m van Financien betreffende de veiUnging van de Bodemproductiewet ie Distnbutiewet de Prijsopdruvings n Hamsteiwet de Zeeschepenvordenne wet de wet behoud scheepsruimtt m de zee en luchtvaartverzekerint tt alle van 1939 De Sepalingen van deze wetten wi den daarbij voor zoover zij met dt randerde staalsrechtelnke verhou n gen vereenigbaar ziin tot nader n hr verlengd De op grond van de in genoemde wetten uitgevaardigde voorschriftPn en afzonderlijke maatregelen blnvon tot nader order mede van kracht vcor zoover uit den inhoud er van met anders blijkt OPBRENGST NATIONALE COLLECTE TE GRONINGEN jDe nationale collecte 1940 ten hitevan de slachtoffers m de geteisteirtegebieden heeft op 6 Juli in de stadGroningen ruim zesduizend vguldmopgebracht $ 1 MARKTBERICHTEN DLLVTSCBh KAASMARKT 20 Juii Aangevoerd werden 2 stjipt Pros pr kg 60 62 et Handel vIur DFLPTSCHE GROf NTEWHI INf 20 Juli Bloemkool Ie oort 10 80 l 40 Ie soort 2 00 10 30 komkomnier gfft sborl 3 20 salade Ie o il 100 170 a 100 1 10 p 100 it itdeiy 50 80 100 t os Mamprince fn 9 00 12 60 r mm 9 00 a 00 Rroote boontn 4 30 b druiw 59 00 per 100 kg perziken 1 i per 100 t tmTiaten R 00 1 € 60 per K meloeiM rt ananas 8 00 41 00 id m rnsiuk r 6 00 43 00 i c n cajborkcl 43 0t Rjer 100 tuk NieuiMe verkoopmogelijkheden die ijn er thans jor den actieven zakenman H t pubhek moet tengevolge var allerlei omstandigheden wei anders koopen Dit levert nieuwe verkoopmogelijkheden Laat 3uist thans weten waarmee U het publiek kunt helpen Nu opbouwen met courantenreclame