Goudsche Courant, zaterdag 20 juli 1940

ZATERDAG 20 JULI 1940 NA HITLERS REDE 1 De nieuwe Phase lUUVERLEENING In ROTTERDAM Een Stadsdeel met 90 000 Bewoners uferd door het Bombardement ge troffen en werd tot een Vuurzee Directmul G GJD schat het aantal Sachtoffers op ruim 700 Er x n 600 ernstig Gewonden De directeur ran den Gendeentelflv GéneedtundiÈöi Oienst te Interim dr J A Feiaser heeft in eenIrsi onferen interessanteP Vrbeden medegedeeld over het erk vaB zü dienst van de dagen vanjO tot 14 Mri Hopt 1 de gebeurtenissen van H Mei uiteraard de grootstebelangstelling eischen heeft toch deCalieentelijke Geneeskundige Dienstook in de eerate dagen van deyi oorlogveel e verzet i Dikwijl zun gewonde militairen joowcl Nederlandsche als Duitsche onder gevaarUjke omstandigheden door de auto l van den dienst naar de ziekenhuizen vervoerd In den namiddag van den Hc i Mei werd evenwel de dienst voor een taak gesteld welke allies overtrof Een stadsdeel waar ongeveer 90 000 menschen woonden was door een bombardement getroffen en binnen enkele uren tot een vuurzee eworden Hier moesten de gewonden zoo snel mogelijk worden verbonden en de zwaar gekwetsten naar de ziekenhuizen worden overgebracht Deze taak werd bemomiykt door het uitvallen van de telefoon zoodat de verbinding tussdien de versdiillende posten moest worden onderhouden door ordonnansen waarbij de vrouwelijke vrijwilliSe hulP goede diensten heeft bewezen Bovendien gen in het j troffen stadsdeel vier ziekenhuizen on waren vele straten door puin en vlammen niet te gebruiken Hierbij komt nog dat op 12 Mei reeds een ziekenhuis ns de gevaarlijke ligging werd onimirad en dat on 15 Mei ook het St Frandscus gasthuis wegens brandgevaar moe wonden ontruimd Het aantal beschikbare betkien was hierdoor van 3000 teruggebracht op 1500 Vde zieken zijn overgebradit naar het T k ziekenhuis te sGraven hage Op het oogenblik beschikt Rotterdam avec meer dan lOOO leege ziekenhuisbedden doordat talrijke gewonden weer zijn ontslagen en doordat de beschikking is verkregen over barakken en hospitaalschepen lMoed en plichtsbetrachting Dat ondanks de boveagenoexade moeilijkheden de hulp op 14 Mei zoo vlot kon worrfen geboden is vooral te danken aan den moed en groote plichtsbetrachting alsmede ie gcoefendheid van geneèsheeren verplegend personeel en de chanffeurs van de antbulMicesauto s Drie uur na het einde vaa bet bombardement waren alle zwaar gekwetsten geholpen De snelle hu is bovendien toe te schry vcn aan he feit dat men beschikte ovej 35 al o s waarmede tegelijk 140 tot ISO gewondCTK koaden worden ver yoerd Deie wagetsétonden verspreid in de stad en haddH opdracht niet op bericht te wachten Soch voortdurend rond te rQden langs bepaalde wegen om gewonden op te nemjai Ook is gebleken dat men over voldoende in trumenten beschikte Naar Oam bekead is sgn rafan 700 penaaen by en lamp to het leven ciAmboi ea dr Taa a gelooft tfet dat dit aantal de M al overschrijaen In vtrbouding net het aantal ernstig gewonden t ongeveer 600 bedraagt is het aantal dooden hoog doch het is loch zeer gering als men denkt aan ae fantastMdie vertak weifcc de fonde bcMiea gedaan Het uatal gewonden dat gdied t g deeltelijk invalide j Uijvoi bednagt t men daa M Mofewaardie is ok dat bet aaatal slMat patiëa io gering is geweest VH de iekenhafaen is dechU eea tkntal gemeld X bet aaaUl puiiek Mhrikacties ia butengewoon gering teUekea I de neeskundi dienst OTdat in den zomer van het vorig meest vitale deelen van den gen en Gezondheids buii f overgAracht naar de mm yl J trale tei l trole vön het gemeenS l iT di van de beS quarantaine k v Het achterstratie admmihebberJ scheiden betrekking eng bl 8 n Ü8e verzor ecï f Z tótbaar laboratorium met een gebracht arium was onder l erbii i s u 1 en opgegaan gegaan oS l verloren ld de pollkliniek voor Weuwe H tsziekten aan de apo Wlheid êr groote hoe g in v f w andi iddel i ischaD v nietiEd t sociale gegevens fteek GeiuS g neente jd genee thanfi gebrachTvoorloo JZT ondergebracht vaarschool aan den Vredehof weg en de polikliniek is tijdelijk gehuisvest in het St Franciscus gasthuis in afwachting tot het overgaan naar het nieuwe gebouw voor de Volksgezondheid dat als door een wonder te midden van de ruïnes gespaard is gebleven Uit alle deelen van het land tot zelfs uit Groningen werd hulp geboden en wel zoo overvloedig dat het niet mogetijfc was van alles gebruik te maken In den nacht volgend op het bombardement kwamen reeds drie lange trejnen met ambulance auto s geneesheeren verplegend personeel en verbandraiddelen uit versciiillende steden aan Dr Feisser kon hun evenwel meedeelen dat het groote reddingswerk reeds was voltooid en dat zij naar hun haardsteden terug konden keeren De huidige gezondheidstoestand Tenslotte gaf dr Feisser nog een overzicht van den huldigen gezondiieidstoestand te Rotterdam Deze is sedert jaren niet zoo goed geweest Belangwekkend is een vergelijking tusschen de aantallen besmettelijke ziekten in het tijdvak van 10 Mei tot 18 Juli van dit jaar en dezelfde periode van het vorig jaar 10 Mei tot lu Mei tot 18 JuU 40 1 Juli S Roodvbnk 131 200 Diphterie 6 27 Typhus en paratyphus 1 2 Vooral dit typlius cijfer is zeer verheugend aangezien de vrees niet ongegrond was dat tijdens de vlucht naar buiten door velen ondeugdelijk water a u zijn gedronken waardoor het uitbreken van e i typhus epidemie niet denkbeeldig was Het is vooral aan de goede drinkwatervoorziening in de dorpen rond Rotterdam te danken dat een dergelijke epidemie niet is ontstaan Ongeveer 60 000 personen hebben zich tegen typhus laten inenten doch tengevolge van de gewijzigde omstandigheden zal deze inenting spoedig worden gestaakt Wel zal voor hen die it wenschen op bepaalde tijden gelegenheid bestaan zich te laten vaccineeren Dr Feisser verklaarde tenslotte te hopen dat de gezondheidstoestand te Rotterdam ook in den komenden winter zoo goed zal bUjyen 6UITENUIID DUITSCH IiEGERBERICHT BriUche Luchtmacht leed zware Verliezen AANVALLEN OP VUANDELUKE CENT8A Het opperbevel der Duitsche weermadit maakt d d 20 Juli bekend Een duikboot meldt vijandelijke scbeepsruimté der kooj vaardij met een inhoud van 24 700 br eg ton tot zinken te hebben ge ac t Gevechtsgroepen v n het luchtwapen hebben in Zuid Engeland en Schotland gelegen electrische centrales opslagplaatsen havenen dokwerken benevens voorraadschuren luchtafweerbatterijen en vliegvelden met goed succes aangevallen verdere aanvallen waren gericht op marine er koopvaardijschepen voor de Zuidkust van Engeland Een koopvaardijschip van 5000 br reg ton werd door pen voltreffer in den grond geboord drie andere koopvaiirdijschepen en een torpedobootjager door treffers voor een deel zwaar beschadigd Zooals reeds bekend gemaakt is werden boven het Ktnaal zonder eigen verliezen vijftien Bntsche jachtvliegtuigen twaalf van het type Defiant twee van het type Spitfire en een van het type Hurricane door onze Messerschmidtjagers tydens luchtgevechten neergeschoten Doordat nog zes Spitfirejachttoestellen neergehaald zijn is dit aantal in den loop van den dag tptr 21 gestegen Een Britsbh Vliegtuig werd door hetaf weergeschut van de marine neerge haald Vijandelijke vliegtuigen hebben in don nacht van 1 op 20 Juli wederom taln ike bommen neergeworpen in Noord en West Duitschland Verscheidene burgers werden daarbij gewond Bij de7e nachtelijke Aanvallen zijn vijf Bntsche bommenwerpers en wel drie door luchVifweergeschut tn tweo door nachtjagers neergeschoten De totale Verliezen van den vijand bcdropren derhalve gisteren 27 vlieptuifon Drie e gen toestellen worden vermist Italiaanscfae Lof DeCorriere dela sera schrijft o m De Führer beeft nog eenmaal bewijs gegeven van dat diepe gevoel van menschelijkheid dat hem bezielt Terwyl hij de overwinning reeds binnen het bereik zijner handen heeft beeft hij nogmaals een beroep gedaan op het verstand van Engeland Het is niet een verzoek om vrede want de zegevierende spilmogendheden hebben minder dan ooit noodig iets van iemand te vragen maar een beroep op den goeden wil der Brit ache ministers om hiuj volk de ontzetting van den oorlog te besparen Wanneer zijn beroep niet wordt gehoord valt de geheele verantw oordeiykheid voor de komende gebeurtenissen op de oligarchie die onder den dekmantel der democratie de regeering van het Britsche rijk overheerscht Voor de Italianen echhter hebben de woorden van Hitler nog een intiemere beteekenis daar de Führer voor de geheele wereld de buitengewone groote waarde van de Italiaansche vriendschap heeft bekrachtigd Zelden wellicht nog nooit in de historie aldus de Stampa heeft een overwinnaar op zoo n wijze gesproken en zoo n edelmoedigheid en gematigheid betracht Deze verhoogen de moreele waarde van zijn overwinning nog ontzaglijk en toonen de wereld dat Hitler niet alleen heeft overwonnen door de kracht van zijn wapens maar dat hij die overwinning ook waardig is geweest Hst gevaar ligt nogmaals hierin dat het edelmoedige aanbod van Adoif H fJ r r vrucht is van zwakheid of angst voir gens de roeening van de üonogsujjruiers rondom Churchill Eijgeland heeft nu de keus tusschen de volledige vernietiging vsd zijn injpcriaal bezit en de mogelijkheid om datgene te redden wat gered kan wtwden Maatregelen in België TEGEN VBOEGERE KEGEERINGPIERLOT De militaire bpvelbriJber in België en NoordFrankrijk heeft volgen bet D N B een verordening voor dé uitoefening van openbare werkzaamheden in België uitgevaardigd ooi te verhinderen dat het tot rust brengen van het land belemincrd wordt Krachtens deze verordening i hel in het buitenland vertoevenden leden van de vroegere regeering Pierlot verboden het bezette gebied te betreden Alle personal die in België openbare werkzaamheden hebben uitgeoefend en die in i rband met de oorlogsgebeurtenissen uit België gevlucht zijn kunnen na hun terugkeer die werkzaamheden pas hervatten na uitdrukkelijke toestemming van den militairen bevelhebber Op ibare werkzaamheden in den zin van deze verordening oefent hij uit die een vooraaitótaande functie bekleedt bü openbare lichamen pojitieke of ectmomische organisaties of die bij pers of omroep invloed op de openbare meening heeft Amerika in Spanning De RAjksdagrede van den Führer met haar laatste beroep op het verstand van Engeland wekt volgens het D N B het grootste opzien in de Ver eenigde Staten Vol spanning kijkt het geheele Amerikaansche publiek naar Londen welks antwoord van fatale beteekenis zal lijn voor de ontwikkeling der wereldgeschiedenis zooals men ook in de Vereenigde Staten duidelijk inziet De redevoering van Hitler is door talrijke Amerikaansche stations uitgezonden en door millioen Amerikanen gehoord ondanks den korten termyn waarop zij was aangekondigd In afwachting van het beroep van Hitler op Engeland hebben eenige Amerikaansdie dagbladen de laatste dagen reeds getracht den inhoud an het Engelsche antwoord te lezen in de rede die Churchill Zondag j l heeft uitgesproken Vrede at verwoesting Onder geweldige opschriften die het alternatief van Engeland vrede of verwoesting ondubbelzinnig tol vutdrukking brengen publiceerden de late edities van de NewYorksche kranten de gedenkwaardige redevoering van Hitler in groote uitvoerigheid Doarbij worden uiteraard de tot Engeland gerichte passages op den voorgrond geplaatet De Associated Presf die dey vollcdigen tekst van de rede heeft gepubliceerd legt den nadnjk op Hitlers waarschuwing voor de verwoesting van een wereldrijk wanneer Engeland varthoudt aan voortzetting van den strijd Binnenlandsche Troepen in Engeland SIR AIXEN BROOKE OPPERBEVELHEBBER Het Engelsche ministerie van Oorlog deelt mede dat de koning generaal Sir Allen Brooke heeft benoemd tot opperbevelhebber van alle binnenlandsche troepen Hij wordt daarmede opvolger van den tot generaalveld maarscïialk benoemden generaal Iron ide rrAUAANSCBE VIStE OP DEN TOESTAND De vanochtend verschenen R e 1 azioni Internationali bevat een hoofdartikel onder het opschrift D nieuwe phase waarin o m gezegd wordt De huidige politieke en militaire toestand van den Europeeschen oorlog die een beslissenden slag zal toebrengen aan de leidende klassen in GrootBrittanje kan als volgt worden samengevat De Duitsche actie tegen Engeland is practisch reeds gaande door devoortdurende vliegtuigbommrderaenten waaraan het Engelsche eilandwordt onderworpen door de Duitscheluchtmacht Het voorspel voltrok zichin de lucht de inscheping van Duitsche troepen op het eiland is nogslechts een kwestie van dagen Churchill staat aan den vooravond van deontruiming van Londen Londen zalcapituleeren en redden wat gered kanworden of de leiders van Londenzullen moeten emigreeren naar eenander continent Canada evenals iederander Dominion of iedere anderekolonie kan een oord van ballingschapzijn maar geen vitaal centrum vanhet Empire vanwaar bevelen uitgaan Europa heeft steeds leidende functiesgehad in de wereld Een in ballingschap zijnde Europeesche regeering isgeliquideerd Ook is het mogelijk dathet Britsche volk verraden door zijnreageerders zich zou kunnen gereedmaken om de harde Europeesene werkelijkheid te eriiennen Italië beheerscht met zün vlootjn luchtoperaties de MiddellandscheZee in de lucht en op het water Teland in Oost Afrika en NoordAfrikanemen de operaties een uitgestrekter omvang aan en het initiatief is voortdurend in handen van Italië Devitale centra van het Britsche rijk inde Middellandsche Zee zijn voorbestemd tot ineenstorting tegenover hetItaliaansche initiatief te land ter zeeen in de lucht In de Balkanlanden heeft zich vooral na de recente besprekingen inBerlijn en Mündien een ontspanhingvoorgedaan en een nieuwe oriënteering is reeds zichtbaar in zekere landen Er bestaan echter nog hier endaar houdingen ten opzichte van despil en in het bjlzonder jegens Italië dat men niet vriendschappelijk zoukunnen noemen In het bijzonder isdat het geval in Zuid SIavië Dat zoukunnen doen denken aan politieke toegeeflijkheid in hooge sferen Het ligtvoor de han di dat het in bet belangis van deze landen of van dit landzich de nieuwe Europeesche orde te realiseeren De spil Rome Berlijn isniet bereid te dulden dat in zekerezones een maitaliteit en geestesgesteldheid blijven leven die hun tijdgehad hebben Men spreekt den laatsten tijdveel over de nieuwe Europeesche orde In dit verband moet herhaald worden dat deze nieuw Europeesche orde uitsluitend voort zal komen uit den wilv n Mussolini en Hitler na de overwinning Het is goed dat men weetdat er in het land thans slechts ééndoel bestaat De algeheele en volstrekte overwinning Daarna zal menkunnen denken aan den wederopbouw De Besprekingen te Tokio VERKLARING VAN KONOJE Na beraadslaging met de nieuwe ministen voor de Landsverdediging en Buitenlandsche Zaken heeft ministerpresident Konoje verklaard dat voorloopig in de kwesties van binnefi en buitenlandsche politiek volledige overeenstemming lï bereikt In het algemeen kon hij vaststellen dat het vraagstuk van de regeling van het dlineesche conflict het probleem der verilerking van de betrekkingen met JJliitsehland en Italië alsmede de poli tiek tegenover Engeland en Amerika besproken waren Voorts had hij voorstellen gedaan met betrekking tot de eenheid tusschen de oorlogvoering en de politiek ten aanzien waarvan eveneens overeenstemming was bereikt Voorts was het probleem der betrekkingen tusschen weermacht en politiek besproken BALLON WEKT PANIEK IN DE VEREENIGDE STATEN Een ballon die met vier inzittenden was opgestegen van het marineluchlstation Lakehurst voor het uitvoeren van een proeftocht heeft Vrijdagochtend vroeg in Westchester ten Noorden van NewYork een paniek gewekt Opgewonden burgers waarschuwden volgens de New York World Telfgram in niet minder dan 36 verschillende districten de politie Velen beweerden zelfs in h un telefonische mededeelingen dat zij Zeppelins hadden gezien De bemanning van den ballon was bij haar landing zeer verbaasd over de door haar gewekte paniek GIBRALTAR VAN HET VASTELAND GESCHEIDEN Berichten uit Gibraltar melden volgens het D N B dat de Engelsche een 54 M breed en diep kanaal gravelj door de landengte van Gibraltar oir den rots van Gibraltar zoo noodig vari het vasteland te ncbeiden Verder wordt geschut van allerlei kaliber opgesteld en worden koortsachtig defensiemaatregelen op alle gebieden getroffen SANEERING VAN HET NEDERLANDSCH SOCIALISME Mr Rost van Tonningen tot regeeringscommis saris benoemd De volgende offlcieele verklaring is heden op de persafdeeling van liet Rijkseonmüssariaat afgelegd Daar de in Nederland bestaande Marxistische i artijen in haar leiding op grond van haar iüassenstrlidinentaliteit van luar internationale verbindingea en i eïnvIoeding door onder leiding van Franschen en Engelsehen staande internationalen alsmede van de steeds systenuttisch door haar gevoerde Hetze tegen het nabnrige Duitsche rijk en het natiónaal socialisme geenerlei waarborg bieden gewenschte Duitsch Nederlandsche samenwerking op de gebieden van den wederopbouw van de werkloosheidsbestrijding en van de opheffing van de sociale positie van de breede Iag n der Nederlandsche bevolking in het bijzonder van de arbeiders kan worden verwerkelijkt Is een regelend ingrijpen dat dezen ongezonden toestand opheft niet langer te vermijden geweest De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft dan o dc verordend dat de SociaalDemo eratische Arbeiderspartij SJ A F de RevointionnairSocialistisehe Arbeiderspartij R S A P en de ComrannisUsche Partij Nederland C P N onder de Uitsluitende leiding en het uitsluitend beheer van een commissaris worden gesteld Op dezen commissaris g aan terstond alle rechten en volmachten van de leiding zonder onderscheid of het gaat over afzonderlijke personen of colleges van personen over HU is gerechtigd alle vereischte maatregelen van organisatorisehen personeelen en of financieelen aard te treffen Tot commissaris met den borenom schijven bevocgdheidskring is mr Bort van Tonningen benoond Hij iMcft de hem overgedragen bevoegd heden op zich genomen Een van de belangrijkste taken van dezen commissaris zal het zijn de sociale waarden en instellingen die In de verschillende arganisaties van de S OAJP voarhanden zijn voor de leden te bebooden en bovendien onder gebruikmaking van de zich thans voordoende nieuwe mogelijkheden nog aanzienlijk uit te breiden In den loop van deze inwendige saneering en versterking zal aan de arbeiders de gelegenheid worden geboden zich uit eigen krachten een nieuwe leiding te geven welke de groote idealen en doeleinden van welke de pioniers van het Nederlandsche socialisme vermld waren welker verwezenlijking echter door de internationale verwatering en rassenvreemde beïnvloeding van de sociaal democratjjKhe partijen sterk werd benadeelft in vollen omvang zal kunnen verwerkelijken Dit saneeringsproces teoet door geschikte maatregelen van den commissaris tegen lederen reactionnairen aanval van buiten af beschermd worden DE NIEUWE VERLICHTINGSVOORSCHRIFTEN VOOR MOTORRIJTUIGEN De K J A C heeft er onlangs reeds de aandacht op gevestigd dat de officieele Nederlandsche vertaling van den Duitschen tekst der nieuwe voorschriften inzake het afschermen van motorrijtuiglantaarns tot misverstand aanleiding heeft gegeven omdat van de gebruikelijke Nederlandsche terminologie was afgeweken Het verordeningenblad stuk U van 17 Juli bevat nu een verbetering waaruit blijkt dat de door de K N A C gegeven vertaling de bedoeling der verordening juist weergaf Lid 5 van par 10 van bedoelde verordening moet dus als volgt worden gelezen Motorrijtuigen moeten op wegen buiten de bebouwde kom rijden met afgedekte koplampen en groot licht Bij verkeer van tegengestelde richting en in bebouwde kommen moeten de koplampen worden gedimd Het rijden met stads of parkterlichten is verboden De opvatting der K N A C dat men verpjicht is de richtingaanwijzers te gebruiken blijkt eveneens juist te zijn Lid 4 van par 10 luidt volgens de verbetering in het verordeningenbjad thans Richtingaanwijzers moeten worden gebruikt De overige bepalingen betreffende afscherming van kcp en achter en stoplappen welke rced waren gepubliceerd blijven on eranderd van kracht Het Vertoonen ▼ an Films PERKENDE BEPALINOKN Het Verordeningenblad no 13 van heden vermeldt een besluit van de Secretarissen generaal van Binnenlandsche Zakei en van Justitie batreffeide het v toonen van films Daarin wordt bepaald dst in het bezette Nederlandsche gebied slechtt die films vertoond mogen wogrden welke 1 In het bezette Nederlandadie gebied zijn vervaardigd en na 14 Mei 1940 door de censuur zijn goedgriceurd 2 In het Groot Duitsche rijk met inbegrip van het protectoraat Bohemen en Moravië zijn vervaardigd en na 31 December 1936 dOor de censuur zün goedgekeurd 3 In het getned van het GrootDuitsche rijk voor dé vertooninf zijn vrijgegeven Deze voorsdiriften gelden niet voor smalfilms van zuiver artistieken religieuzen of cultureelen aard of voor smalfilms met uitsluitend familieopnamen Hy die opzettelijk of door grove schuld in ströd met deze voorsdiriften handelt wordt gestraft met gevangenisstraf vanten hoogste 2 jaar en met geldboete van ten hoogste 10 000 guldöi of met een van deze straffen Dit besluit treedt met ingang van 26 Juli 1940 in werking ZILVEREN JCBILEÜM ERDAL Dezer dagen was het 25 jaar geleden dat de Erdalfabriek thans te Amersfoort werd opgericht De eerste doos Erdal werd op 29 April 1915 vervaardigd in de fabriek die toen te Hilversum was gevestigd de officieele opening was op 16 Juli van dat jaar In 1987 werd het bedrijf naaf Amsterdam overgebracht waar e i ftisie met de fabriek De Amstel werd aangegaan In Mei 1 werd de fabriek te Hüverstmi geopend WMr thans tmgeveer 300 personen arbeid vinden Met het oog op de tijdsomstandigheden ie van een feestelijke viering van het jubileum afgezien RADIONIEUWS ZoBdac tl tjm ëAAMtintO IM IL KJtO tM Wtl beeinnen d n Att v pjLa J StudMdient KJLO M Gramofoonniuiiek $ M Hoognii i Gramoloonmuziek 12 15 £ conomlacb ocial caufierie 12JS Gramofoonmuzlek 12 4S B ricfaten A NJ IM I etterkujulige canaerte 1 U KJl O Meladliitcn en Kdist 2 M Graviofoonmuziek tM Rotterdamadl PhiltiannoBlach orkest env tl ttidenti koor S 1S S W Cyclus Uitingen van nationale ciütuur 4 1S Grajnofoonnuuiek 4M Zieken iraatjc 4 JS Gramof oonnmziek N C E V S M Gewade muziek opn SM BeiiAUaD AJ P 5 J GerefomiMTtle Ktrkdienst 7 Vragen van den dag A N P 1 7 20 G wu ïe ouiziek opn J KJI O TM GrainotooiuDuziek U Ofr 4 15 B rlcliteil AJïJ 8J0 GévaTieeTd prograinma 10 10 Wtj sluiten den dag M 15 10 25 Berlcbten AJfJ BOOTWUK U7i M VJI UJI IM Beriohten OuJtech 7 1S BeriditCB En 7 30 Gramofoocunuztek Om SM Berlellten AJJP J0 Bericliten Vlaanie 0 45 Orjjelspel 10 L5 Gramotoonmuziek 10 45 Esmeralda U 15 Berichten EngelBch 11 30 B nöhten Vldanusch It45 Gramofoonmuziek 12 00 V A RAorkest opn 12 12 45 BerlchU n Diütüch 12 45 1 00 BerichUai ANP en gramof K nmU3iiek 2 00 Berichten Dultsch 2 15 Ro ianorkest opn J 3 00 Gramofoonniuziek 3 15 3 J0 Berichten Engetech 4 00 Tulnbouwpraatje 4J0 Esmeralda en soil 5 00 Gramoioonmuziek 5 1 $ Berichten AJ4J 5 30 Bravour en Charme opn S OO Granoofsoninuziek 0 15 Berichten En el£Ch C W Orgelapel 7 00 Vragen van den dag A N P 7 20 De Ramblere 1 00 Berichten Dultach 15 Berichten A NP IJO Berichten lEngdtch i 45 Benchten Vlaamsch 0 Grunoiaonmuziek 9 15 9J0 Benchten EngeliCh 9 4S Bertcbten Viaamsch MJM Berirtiten l iiif ch 10 15 lOJU Eenchtan A NJ M I 10 45 Mainihg B lan lAABSTELn 414 4 M KJI O i 0 Berichten AK P OS wy becinmn en dag 8 15 Gramofoonmuziek 10 00 MorgenwQdiDg KJLO 10 15 N Aifonskiy s Huiusch kerkkoor icpD 10 30 Gramofoomnuzlck 11 30 GodKlienotig halfuur 12 00 Gramofoonmuziek 12 15 J tin Kristel en zijn Troubadours ia 45 l tó Berichten AJIP en gramofoonmuziek Ï OO Vrouwenuur 3 00 Rococo octet 3 10 GranKjloonmuziekj 2 00 Vrouwenuur 3 00 Ilucocooctct 3 30 Gramofoonmuziek 3 4S K H O Metodisten en solist 4 15 KRO orkest 5 00 K R O Groot AmusementMïrkert solltten en De Meesterzangers opn j 5 15 5J0 Berichten ANP 0 15 John Kristel en zijn Troubadours 7 00 Vragen van den dag A NJPJ 7J0 Voor de jeugd 7 35 Reportage t OO Berichten ANP 15 Gramofoonmuziek § 30 K Jl O S fmphonie orkesl 9 00 Granrwfoonmuziek 9 30 Radiotoonee 10 05 Gramofoonmuziek 10 10 Wl luiten den dag 10 15 10 25 Benchten ANP KOOTWUK tt7S M K C B V 7 00 Berichten Duitech 7 15 Berichten EiM 7J0 Gramofoonmuziek 00 Berichten ANP t lO Schriftlezing meditatie 25 Gewijde mu iek opn 8 35 Gramofoonmuziek t 30 Berichten Viaamsch 0 4S Pianovoordracht en gramofoonmuziek 10 30 Gramofoonmuziek 11 15 Beri hten Engelsch IIJO Berichien Viaamsch 11 45 Christelijke liederen roet pianobegeleiding en gramofoonmuziek UJO Beichlen Dultsch 12 45 Berichten ANP L 0 Canzonettasextet en Rramofoonmuzie t 0 2 15 Berichten Dultsch 2 45 GraincrfoonmBZ 1 15 Benchten Engelsch 3 30 Pluit piano en gramofoonmuziek 4 15 GramofoonmulKJr 5 00 Berichten Duiltch 5 1S Berichten A MJ 5J0 Apolloi nscmble 0 15 Berichten Enceteeh SJO Orgelconcert 7 00 Vragen van den Okg AJJP IM Berichten 7J0 Beportaao vt muziek 00 Berichten Duit ch 8 15 BeriM ten ANP 8 10 BcrlchtB KngelaclJ t i B richten Vaamsch 9 00 GramofoonmuOM 0 11 0 30 Berichten Engelaeh B rt ten Viaamsch M OO Berichten Dultwh lO U 10 30 Belichten ANP en sluiting 10 3 l M 11 15 IIJO en 12 1S 11 30 Berichten Eneelsch 1 0 1 15 Berichten Viaamsch 1 J5 1 30 Berichten Engelsch